MAO:336/20
Asian tausta

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.4.2019 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta tutkimuskäsineiden hankinnasta kolmelle vuodelle ja mahdollisille kahdelle vuoden optiokaudelle.

HUS Logistiikka toimialajohtaja on 27.6.2019 tekemällään hankintapäätöksellä § 71 tuoteryhmän 1 osalta sulkenut tarjouskilpailusta Walki Medical Oy (3) -tarjouksen ja valinnut sopimustuotteiksi OneMed Oy (2) sekä Walki Medical Oy (1) -tarjousten mukaiset tuotteet.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan tuoteryhmän 1 tuotteiden osalta ollut noin 13.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Walki Medical Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen tuoteryhmän 1 osalta ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.728 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä.

Perusteet

OneMed Oy:n OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettua ehdotonta vaatimusta tutkimuskäsineiden soveltumisesta lasikuitukipsaukseen. Kyseiset tarjoukset olisi siten tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön ehdottoman vaatimuksen vastaisina, koska OneMed Oy on suositellut käytettäväksi paksumpaa käsinettä tarjoamiensa tuotteiden sijasta.

Walki Medical Oy (3) -tarjouksen osalta valittaja on toimittanut pyydetyn lisäselvityksen tarjouspyynnön mukaisessa kahden viikon määräajassa koskien tarjouspyynnössä asetettua vähimmäisvaatimusta eikä kyseistä tarjousta olisi siten tullut sulkea pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on toiminut tarjouspyynnön ehtojen vastaisesti, kun se on pyytäessään lisäselvitystä valittajalta asettanut lisäselvityksen toimittamiselle edellä mainitun kahden viikon määräajan sijasta kuuden päivän määräajan.

Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta sosiaalisen vastuun vertailun pisteytys on toteutettu virheellisesti. Valittajan kyseisen tarjouksen olisi tullut saada tarjousten vertailussa täydet viisi pistettä. Valittaja on toimittanut tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen siltä osin kuin tarjouspyynnössä on edellytetty todistusta siitä, että tarjotut tuotteet valmistaneella laitoksella on rekrytointimaksut kieltävä politiikka. Valittaja on jättänyt Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta tarjouksen liitteenä vaaditun auditointiraportin yhteenvedon. Hankintayksikkö on esittänyt 13.6.2019 valittajalle lisäselvityspyynnön puuttuneiden sivujen osalta. Valittaja on toimittanut pyydetyn raportin kaikki sivut lisäselvityspyynnön mukaisesti 19.6.2019 kello 16 mennessä. Toimitettu asiakirja on ollut tarjouspyynnön mukainen. Lisäksi rekrytointimaksukielto on kirjattu Malesian lakiin, joten tätä osiota ei ole auditoinnissa suoritettu.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikka on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.375 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

OneMed Oy on vastannut OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoustensa osalta, että niiden mukaiset tuotteet ovat täyttäneet tarjouspyynnön vaatimuksen tutkimuskäsineiden soveltumisesta lasikuitukipsaukseen. OneMed Oy:n mainittuihin tarjouksiin sisältynyt kirjaus ”suositellaan käytettäväksi paksumpaa käsinettä” ei ole ollut sellainen varauma, jonka perusteella kyseiset tarjoukset olisi tullut katsoa tarjouspyynnön vastaiseksi. Hankintayksikkö on kuitenkin valituksen johdosta toimittanut OneMed Oy:lle täsmennyspyynnön, johon OneMed Oy on yksiselitteisesti vastannut, että yhtiön tarjoamat tuotteet soveltuvat lasikuitukipsaukseen.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea Walki Medical Oy (3) -tarjous tarjouskilpailusta. Valittaja ei ole toimittanut vaadittua selvitystä hankintayksikön täsmennyspyynnössä asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintayksikön asettama kuuden päivän määräaika on ollut riittävä sekä kohtuullinen ja sama kaikille tarjoajille, joilta lisäselvityksiä on pyydetty. Valittajan määräajan jälkeen toimittamaa selvitystä ei ole otettu huomioon. Tarjouspyynnössä asetettu kahden viikon määräaika asiakirjojen toimittamiselle ei ole koskenut tarjouksen täsmentämispyyntöjä. Hankintayksikkö on voinut asettaa tarjousten täsmentämiselle erillisen määräajan.

Hankintayksikkö ei ole suorittanut Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta tarjousten vertailua virheellisesti. Valittaja ei ole toimittanut Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta tarjouspyynnössä vaadittua tietoa rekrytointimaksut kieltävästä tuotantolaitoksensa politiikasta. Valittajan toimittama auditointiraportti ei ole täydennyspyynnön jälkeenkään sisältänyt vaadittua yksityiskohtaista kuvausta rekrytointimaksut kieltävästä politiikasta ja muista vaadituista seikoista. Valittajan viittaus tuotantolaitoksen sijaintimaan kansalliseen lainsäädäntöön ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaihtoehtoista tapaa todentaa, että tuotantolaitos ei käytä ulkomaisia siirtotyöntekijöitä.

Kuultavan lausunto

OneMed Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 510 eurolla viivästyskorkoineen.

OneMed Oy on esittänyt, että valittajan esittämä väite OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjousten mukaisten tuotteiden soveltumattomuudesta lasikuitukipsaukseen on virheellinen. OneMed Oy on yksiselitteisesti vahvistanut hankintayksikölle, että sen tarjoamat tuotteet sopivat tarjouspyynnössä asetettuun käyttötarkoitukseen. Suositellessaan käyttämään paksumpaa käsinettä OneMed Oy on ainoastaan selventänyt, että lasikuitukipsaukseen on olemassa vielä paremmin soveltuva tuote.

Tarjouspyynnössä asetettu kahden viikon määräaika on kohdistunut ainoastaan soveltuvuusvaatimuksiin liittyviin asiakirjoihin, jotka on yleisen käytännön mukaan toimitettava vain vaadittaessa. Määräaikaa ei ole tullut soveltaa tarjouksen vähimmäisvaatimuksena edellytettyihin asiakirjoihin, joiden osalta hankintayksikkö on voinut asettaa kohtuullisen määräajan asiakirjojen toimittamiselle. Hankintayksikkö olisi rikkonut hankintasäännösten edellyttämää tasapuolisuusvaatimusta, jos se olisi antanut valittajalle lisäaikaa selvityksen toimittamiselle.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että kuultavan oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan mainitun lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173) mukaan hankintayksiköille annetaan aikaisempaa laajemmat mahdollisuudet pyytää ehdokkaita ja tarjoajia toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa.

Edellä mainittujen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan hankintamenettelyn asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä tulee noudattaa ehdokkaiden ja tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville ehdokkaille tai tarjoajille.

Edelleen kyseisten esitöiden (HE 108/2016 vp s. 174) mukaan hankintayksiköllä on mahdollisuus pyytää täsmentämään ja täydentämään kaikkia hankintamenettelyssä annettuja asiakirjoja, kuten osallistumishakemuksia, tarjouksia sekä niihin liitettäviä selvityksiä ja liitteitä.

Sanotuissa esitöissä on vielä tarjousten täsmentämiseen ja täydentämiseen liittyvän harkintavallan osalta todettu (HE 108/2016 vp s. 174), että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Hankintalain 93 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi asettaa
hinta-laatusuhteen vertailuperusteita, jotka liittyvät laadullisiin, yhteiskunnallisiin, ympäristö- tai sosiaalisiin näkökohtiin tai innovatiivisiin ominaisuuksiin.

Hankintamenettely

HUS-Logistiikka on pyytänyt tarjouksia tutkimuskäsineistä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköiden,
HUS-jäsenkuntien ja kaupunkien (sisältäen Espoon uuden sairaalan mutta pois lukien Espoon kaupungin), Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän, Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän puolesta.

Tarjouspyynnön kohdan ”Kuvaus hankinnasta” mukaan tarjouspyyntö on jaettu 17 tuoteryhmään. Muutoksenhaun kohteena on hankintapäätös liittyen tuoteryhmään 1: KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI.

Hankintapäätöksen mukaan tuoteryhmään 1 on valittu sopimustuotteeksi suurimman pistemäärän perusteella seuraavien tarjousten mukaiset tuotteet: Sempremed Velvet, OneMed Oy (2) ja Avalan Alto, Walki Medical Oy (1). Hankintapäätöksessä on ilmoitettu, että Walki Medical Oy (3) -tarjous on suljettu pois tarjouskilpailusta, koska tarjoukseen ladattu sosiaalisen vastuun auditointi ei ole vastannut tarjouspyynnön ehdotonta vaatimusta.

Asian arviointi

OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoukset eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettua ehdotonta vaatimusta tarjottujen tutkimuskäsineiden soveltumisesta lasikuitukipsaukseen, koska kyseisissä tarjouksissa on asetettu kielletty varauma sisällyttämällä toteamus, jonka mukaan tarjottujen tuotteiden sijasta suositellaan käytettäväksi paksumpia tutkimuskäsineitä. Valittajan esittämän mukaan hankintayksikön olisi siten tullut sulkea OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoukset tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Hankintayksikkö on esittänyt, että edellä mainittuihin tarjouksiin liitetty suositus käyttää paksumpaa tutkimuskäsinettä ei ole ollut sellainen varauma, että kyseiset tarjoukset olisi tullut tulkita sen perusteella tarjouspyynnön vastaiseksi.

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” alakohdan ”Tuoteryhmä 1: KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI” alakohdassa ”Ehdottomat vähimmäisvaatimukset” on todettu:

”Ilmoitettava, soveltuuko tuote lasikuitukipsaukseen. Vastaa kyllä tai ei.”

OneMed Oy on OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoustensa osalta vastannut kyseisen tarjouspyynnön kohtaan:

”Kyllä, suositellaan käytettäväksi paksumpaa käsinettä.”

Hankintayksikkö on valittajan markkinaoikeuteen tekemän valituksen johdosta markkinaoikeuskäsittelyn aikana pyytänyt OneMed Oy:tä täsmentämään edellä mainittuja tarjouksiaan vastaamalla asetettuun ehdottomaan vähimmäisvaatimuksen joko ”kyllä” tai ”ei”. Valittaja on vastannut täsmennyspyyntöön ”kyllä”.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä. Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus luottaa tarjouksessa ilmoitettuihin tietoihin.

Edellä todetulla tavalla tarjouspyynnössä on edellytetty tarjoajilta ”kyllä” tai ”ei” vastausta kysymykseen siitä soveltuuko tarjottu tuote lasikuitukipsaukseen. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan OneMed Oy on ilmoittanut hankintayksikölle OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3)
-tarjouksissaan, että kyseisissä tarjouksissa tarjotut tuotteet soveltuvat lasikuitukipsaukseen. OneMed Oy:n tarjouksista ei ole ilmennyt sellaista seikkaa, jonka perusteella hankintayksiköllä olisi ollut aihetta epäillä tarjouksissa annetun vastauksen perusteella, että tuotteet eivät olisi soveltuneet aiottuun käyttötarkoitukseen. Se, että jokin toinen tuote on valittajan ilmoittaman perusteella soveltunut aiottuun käyttötarkoitukseen tarjottuja tuotteita paremmin, ei ole tarkoittanut, että tarjotut tuotteet olisivat olleet tarjouspyynnön ehtojen vastaisia. Hankintayksikkö on siten voinut arvioida, että OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoukset ovat olleet puheena olevalta osin tarjouspyynnön mukaisia.

Markkinaoikeus katsoo edellä esitetyillä perusteilla, että OneMed Oy:n OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjoukset eivät ole mainitulta osin olleet valittajan esittämillä perusteilla tarjouspyynnön vastaisia. Hankintayksikkö ei siten ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se ei ole sulkenut OneMed Oy (2) ja OneMed Oy (3) -tarjouksia tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisina.

Walki Medical Oy (3) -tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on esittänyt, että sen Walki Medical Oy (3) -tarjous on ollut tarjouspyynnössä asetettujen vähimmäisvaatimusten mukainen, koska valittaja on toimittanut hankintayksikön pyytämän täsmennyksen tarjouspyynnössä asetetussa kahden viikon määräajassa. Valittajan esittämän mukaan hankintayksikön ei siten olisi tullut sulkea Walki Medical Oy (3) -tarjousta tarjouskilpailusta.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan tarjouksen liitteenä alun perin toimitettu auditointiraportti ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä asetettua hankinnan kohdetta koskevaa vähimmäisvaatimusta. Hankintayksikkö on lisäksi esittänyt, että se ei ole ottanut huomioon valittajan toimittamaa täsmennystä, koska valittaja ei ole toimittanut pyydettyä täsmennystä täsmennyspyynnölle asetetussa määräajassa.

Tarjouspyynnön kohdan ”Hankinnan kohteen kriteerit” alakohdassa ”Tuoteryhmä 1: KÄSINE TUTKIMUS NITRIILI” on asetettu vähimmäisvaatimukseksi, että tarjoajan on tullut ladata tarjouksensa liitteeksi seuraava selvitys:

”Mikäli tarjottavien käsineiden teollinen tuotanto tapahtuu maassa, joka ei ole ratifioinut hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainittuja ILOn perussopimuksia, tulee Tarjoajan ladata riippumattoman kolmannen osapuolen suorittama sosiaalisen vastuun auditointi (esim. Amfori BSCI, SA80000 tai vastaava auditointi), jonka tuotantolaitos on läpäissyt hyväksytysti.”

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjousta arvioidaan ainoastaan siitä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa.

Markkinaoikeus toteaa edelleen, että hankintayksiköllä on hankintalain 74 §:n 2 momentin esitöissä esitetyn mukaisesti harkintavaltaa, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Asiakirjojen täsmentämisessä ja täydentämisessä on noudatettava tarjoajien yhdenvertaisen kohtelun periaatetta¸ jonka mukaisesti täsmentämis- ja täydentämismahdollisuus tulee antaa samalla tavalla kaikille samassa asemassa oleville tarjoajille.

Edellä selostetun tarjouspyynnössä asetetun hankinnan kohdetta koskevan vähimmäisvaatimuksen johdosta valittajan on tarjoamiensa tutkimuskäsineiden valmistaneen tuotantolaitoksen sijaintimaan vuoksi tullut ladata tarjoukseensa riippumattoman kolmannen osapuolen laatima sosiaalisen vastuun auditoinnin raportti. Tarjouspyynnön mukaan tarjoukset on tullut jättää 6.5.2019 kello 12 mennessä. Asiassa saadun selvityksen mukaan hankintayksikkö on tarjouksen toimittamiselle asetetun määräajan jälkeen 13.6.2019 pyytänyt valittajaa täsmentämään tarjoustaan 19.6.2019 kello 16 mennessä. Hankintayksikkö on asettanut saman määräajan kaikille niille tarjoajille, joilta se on pyytänyt lisäselvityksiä. Valittaja on toimittanut auditointiraportin hankintayksikölle 23.6.2019.

Markkinaoikeus katsoo asiassa selvitetyn, että valittaja ei ole toimittanut vaaditun sisältöistä auditointiraporttia tarjouspyynnössä asetettuun tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä. Hankintayksikkö on asettanut täsmennyksen toimittamisen määräajaksi 19.6.2020 kello 16 kaikille niille tarjoajille, joilta se on pyytänyt lisäselvityksiä. Tähän nähden hankintayksikön ei voida katsoa menetelleen hankintasäännösten vastaisesti, kun se on sulkenut Walki Medical Oy (3) -tarjouksen tarjouskilpailusta sillä perusteella, että pyydetty auditointidokumentti on toimitettu täsmennyspyynnössä asetetun määräajan jälkeen, eikä kyseisen vähimmäisvaatimuksen ollut näin ollen osoitettu täyttyneen asetetussa määräajassa. Asiaa ei anna aihetta arvioida toisin se, että tarjouspyynnössä on asetettu erillinen hankintasäännösten mukaisiin pakollisiin ja harkinnanvaraisiin poissulkemisperusteisiin liittyvä kahden viikon määräaika todistusten ja selvitysten toimittamiselle koskien tarjouskilpailun voittanutta tarjoajaa tai tarjoajaa, joka tarjousten vertailun perusteella olisi näyttänyt voittavan kilpailutuksessa. Tarjouspyyntö ei nimittäin ole ollut tulkittavissa siten, että viimeksi mainittu kahden viikon määräaika olisi tarkoitettu tulevan sovellettavaksi kaikkiin hankintayksikön mahdollisesti esittämiin täsmennyspyyntöihin. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on voinut asettaa nyt kysymyksessä olevalle täsmennyspyynnölle erillisen tätä lyhyemmän määräajan harkintavaltansa perusteella, eikä siten ole menetellyt tältä osin hankintasäännösten vastaisesti.

Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta suoritettu vertailu

Valittaja on esittänyt tarjousten vertailun olleen virheellistä siltä osin, kun sen toimittamia asiakirjoja ei ole otettu huomioon sosiaalisen vastuun vertailun pisteytyksessä Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta. Valittaja on lisäksi esittänyt, että sen Walki Medical Oy (1) -tarjouksen osalta toimitetussa auditointiraportissa ei ole tarvinnut erikseen mainita vaadittua tietoa rekrytointimaksukiellosta, koska kyseinen kielto on kirjattu käsineiden tuotantolaitoksen sijaintimaan Malesian lakiin.

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan toimittama selvitys ei ole sisältänyt laatuvertailussa edellytettyjä seikkoja eikä viittaus tuotantolaitoksen sijaintimaan lainsäädäntöön ole ollut tarjouspyynnön perusteella riittävä selvitys, jotta valittajan Walki Medical Oy (1)
-tarjoukselle olisi tältä osin ollut mahdollista antaa pisteitä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on edellä selostetulla tavalla edellytetty todistuksen lataamista siitä, että tutkimuskäsineet valmistaneella tuotantolaitoksella on rekrytointimaksut kieltävä politiikka. Vaihtoehtoisesti tarjouspyynnön edellytyksen on voinut täyttää myös sillä, että todentaa, ettei käsineet valmistanut tuotantolaitos käytä tuotannossaan ulkomaisia siirtotyöntekijöitä. Mikäli edellä kuvattu edellytys on täyttynyt, siitä on saanut tarjousten vertailussa viisi pistettä.

Markkinaoikeus edelleen toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu tarjouspyynnössä etukäteen ilmoitetun mukaisesti ja tarjouksissa ilmoitettuihin tietoihin perustuen tarjoajien kannalta tasapuolisesti. Markkinaoikeus toteaa vielä, että hankintalaissa säännellyn tarjouskilpailumenettelyn lähtökohtana on, että tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja että tarjouksia arvioidaan ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksiköllä on oikeus luottaa tarjouksissa esitettyihin tietoihin. Vastaavasti tarjoaja kantaa vastuun siitä, että tarjouksessa on annettu kaikki tarjouspyynnössä edellytetyt pisteytyksen kannalta tarpeelliset tiedot.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on toimittanut selvityksenä edellä viitattuun tarjouspyynnön kohtaan tutkimuskäsineet valmistaneen tuotantolaitoksen auditointiraportista yhden yhteenvetosivun ja 16.1.2017 päivätyn Code of Conduct -raportin. Hankintapäätöksen liitteenä olevan tarjousten vertailutaulukon mukaan Walki Medical Oy (1) -tarjous ei ole saanut mainittujen asiakirjojen perusteella sosiaalisen vastuun vertailusta yhtään pistettä.

Markkinaoikeus katsoo, että valittajan toimittamista asiakirjoista ilmenevät tiedot eivät ole vastanneet sitä yksityiskohtaisuuden tasoa, jota tarjouspyynnössä on edellytetty pisteiden saamiseksi sosiaalisen vastuun osalta. Edellä tarjouskilpailumenettelyn osalta selostettu huomioon ottaen asiaa ei anna aihetta arvioida toisin myöskään se, että valittaja on viitannut tuotantolaitoksen sijaintimaan lainsäädäntöön perusteena sille, että toimitetuissa asiakirjoissa ei ole otettu huomioon edellytettyä rekrytointimaksua koskevaa kysymystä. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole näin ollen menetellyt virheellisesti, kun se ei ole antanut kysymyksessä olevasta arviointikohdasta pisteitä Walki Medical Oy (1) -tarjoukselle.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin (1397/2016) mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Walki Medical Oy:n korvaamaan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/HUS Logistiikan oikeudenkäyntikulut 2.375 eurolla ja OneMed Oy:n oikeudenkäyntikulut 510 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Pasi Yli-Ikkelä.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.