MAO:665/18

BIAL-Portela & CA, S.A. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2016/751
Antopäivä: 27.12.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.10.2016 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

BIAL-Portela & CA, S.A. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 262920 NOBIAL rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki NOBIAL (jäljempänä myös myöhempi merkki) aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan emoyhtiön BIAL – HOLDING, S.A:n aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä myös EU-tavaramerkki) numero 6059604 BIAL (jäljempänä myös aikaisempi EU-tavaramerkki), joka on rekisteröity luokissa 3, 5 ja 42, sekä valittajan aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 249541 Bial (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi merkki), joka on rekisteröity luokassa 5 (jäljempänä yhdessä myös aikaisemmat merkit).

Myöhempi merkki on rekisteröity farmaseuttisille valmisteille luokassa 5 ja lääketieteellisille laitteille, kojeille ja välineille luokassa 10. Luokan 5 osalta myöhemmän merkin tavaraluettelo sisältyy kokonaisuudessaan valittajan aikaisempien merkkien tavaraluetteloon.

Luokan 10 osalta myöhemmän merkin kattamat tavarat ovat aikaisempien merkkien kattamien luokan 5 tavaroiden kanssa samankaltaisia, sillä tavaroilla voi olla samat loppukäyttäjät ja jakelukanavat. Lisäksi tavaroilla on sama laajempi tarkoitus, nimittäin ihmisen terveyden edistäminen. Tavarat voivat olla toisiaan korvaavia tai täydentäviä ja kilpailla keskenään. Myöhemmän merkin rekisteröinnin hyväksyminen luokan 10 tavaroille olisi omiaan aiheuttamaan sekaannusta markkinoilla.

Merkit ovat samankaltaisia. Aikaisemmat merkit ja myöhempi merkki sisältävät saman sanaosan BIAL. Myöhempi merkki on täten merkin NO-alkuosaa lukuun ottamatta samanlainen aikaisempien merkkien kanssa ja aikaisemmat merkit sisältyvät kokonaisuudessaan myöhempään merkkiin.

Myöhempi merkki on ulkoasultaan suurimmilta osin samanlainen aikaisempiin merkkeihin verrattuna. Merkkien identtinen osa BIAL on ulkonäön osalta arvioiden myöhemmän merkin hallitseva osa niin pituutensa kuin myös erottamiskykynsä puolesta.

Lausuntatavan osalta merkit ovat sekoitettavissa johtuen myöhempään merkkiin sisältyvästä identtisestä osasta BIAL, joka on ääntämyksellisesti merkistä erottuva hallitseva osa, kun taas merkin alussa oleva NO-etuliite on lausunnaltaan heikko. Heikon etuliitteen havaitseminen myöhempää merkkiä lausuttaessa on vaikeaa. Näin ollen merkkien välinen lausuntavan samankaltaisuus ja siten myös sekoitettavuus on ilmeinen.

Samankaltaisuuden merkitystä korostaa se, että kuluttajat ovat taipuvaisia muistamaan merkkien väliset samankaltaisuudet paremmin kuin niiden erottavat tekijät. Kun kuluttajilla vain harvoin on tilaisuus verrata merkkejä rinnakkain, lyhyt ja tavanomainen etuliite NO ei ole omiaan erottamaan merkkejä toisistaan.

Sana "bial" ei tarkoita Suomessa yleisesti tunnetuilla kielillä mitään, joten aikaisemmat merkit ovat hyvin erottamiskykyisiä niiden kattamille tavaroille.

Myöhempään merkkiin lisätty etuliite NO ei muuta merkin kokonaisvaikutelmaa tavalla, joka olisi omiaan poistamaan merkin ja aikaisempien merkkien välistä sekoitettavuutta. NO on lyhyt ja tavanomainen tavu ja täten luonteeltaan heikko. Sellaisissakin tilanteissa, joissa kuluttajat eivät suoranaisesti sekoittaisi merkkejä toisiinsa, merkkien korkea samankaltaisuuden aste on omiaan erehdyttämään kuluttajia luulemaan tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki NOBIAL on sekoitettavissa aikaisempaan EU-tavaramerkkiin BIAL ja aikaisempaan merkkiin Bial (kuvio).

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Meda OTC AB:n vastaus

Aikaisemmat merkit eivät lainkaan kata luokan 10 tavaroita. Luokan 10 lääketieteellisiä laitteita, kojeita ja välineitä ei voida pitää samankaltaisina aikaisempien merkkien kattamien luokan 5 tavaroiden kanssa. Sekoitettavuutta ei yleensä katsota syntyvän, mikäli tavaralajit ovat niin etäällä toisistaan, ettei niitä normaalisti pidetä esillä tai kaupan toistensa yhteydessä. Kokonaisuutena arvioiden on selvää, että kyseisten tavaroiden luonne, käyttötapa, jakelukanavat ja kohdeyleisö ovat siinä määrin erilaisia, ettei sekaannusvaaraa kysymyksessä olevien kuluttajien keskuudessa synny. Koska myöhempi merkki ei kata luokan 10 tavaroiden osalta samoja eikä samankaltaisia tavaroita kuin aikaisemmat merkit, sekoitettavuutta ei luokan 10 tavaroiden osalta tarvitse harkita.

Vaikka merkit kattavatkin samoja tavaroita luokassa 5, sekoitettavuus on poissuljettu merkkien välisten merkittävien erojen vuoksi.

Ulkonäön osalta merkit eroavat toisistaan sekä pituudeltaan, rytmiltään että kokonaisvaikutelmaltaan. Aikaisemmat merkit koostuvat nelikirjaimisesta sanasta "bial". Myöhemmässä merkissä NOBIAL taas on kuusi kirjainta, joista ainoastaan neljä viimeistä ovat samoja aikaisempien merkkien kanssa. Merkkejä erottavat toisistaan myöhemmän merkin NOBIAL alkuun sijoittuvat kirjaimet N ja O. Kun molemmat merkit ovat suhteellisen lyhyitä, tätä kahden kirjaimen eroa voidaan pitää merkittävänä. Kuluttajat kiinnittävät ensisijaisesti huomiota sanojen alkuun ja myös muistavat tämän merkkien muuta osaa selvemmin. Tästä syystä merkkien alkuosalle on annettava sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa suurempi merkitys kuin niiden loppuosille. Merkin NOBIAL alkuun sisältyvät kirjaimet N ja O saavat aikaan merkittävästi aikaisemmista merkeistä poikkeavan vaikutelman. Lisäksi aikaisempi tavaramerkki Bial on kuviomerkki, jossa teksti on kirjoitettu tavanomaisesta poikkeavalla kirjasinlajilla. Merkin kuviollisuus vähentää entisestään sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää.

Suomen kielessä paino on lausuttaessa tavanomaisesti sanojen alussa ja näin on myös merkin NOBIAL kohdalla. Merkin ensimmäistä osaa NO ei voida pitää pehmeämpänä tai heikompana kuin jälkimmäistä osaa BIAL. Päinvastoin, koska paino on ensimmäisellä tavulla, on todennäköistä, että jälkimmäinen tavu ääntyy tätä pehmeämmin erityisesti, kun se ei sisällä voimakkaita konsonantteja.

Kun kummallakaan merkeistä ei voida katsoa olevan käsitteellistä sisältöä, merkkien alkuun sijoittuvien erojen merkitys korostuu kokonaisarvioinnissa.

Kohdeyleisön tarkkaavaisuus on tässä tapauksessa keskimääräistä suurempi. Etenkin luokan 10 lääketieteelliset laitteet, kojeet ja välineet on suunnattu ammattilaisille, joiden voidaan katsoa kiinnittävän erityistä huomiota tämän kaltaisen välineistön hankintaan. Myös luokan 5 farmaseuttiset valmisteet on suunnattu osittain ammattilaisille. Lisäksi ne poikkeavat siinä määrin tavallisista arkisista kulutustavaroista, että myös muiden kuin alan ammattilaisten voidaan katsoa kiinnittävän tavanomaista enemmän huomiota siihen, minkä merkkisestä tuotteesta on kyse.

Kokonaisuutena arvioiden merkkien NOBIAL ja BIAL sekä Bial (kuvio) välillä ei ole sekaannusvaaraa, eikä merkki NOBIAL aiheuta mielleyhtymää aikaisempiin merkkeihin. Se osuus, joka merkissä NOBIAL vastaa aikaisempia merkkejä, ei mitenkään erityisesti erotu mainitusta merkistä. Kuluttajat tarkastelevat merkkejä kokonaisuutena eivätkä jaa merkkiä NOBIAL keinotekoisesi osiin NO ja BIAL.

Valittajan lausuma

Yhdestä sanasta koostuvissa neljän ja kuuden kirjaimen merkeissä suurta merkitystä ei voida antaa sille, että kuluttajat kiinnittäisivät huomiota ensisijaisesti merkin alkuosaan. Kuluttajat kiinnittävät ensisijaisesti huomiota merkkiin kokonaisuutena, ja kokonaisuutena vertailtavat merkit ovat hyvin lähellä toisiaan.

Vaikka toinen aikaisemmista merkeistä on kuviomerkki, koostuu se pelkästään kirjaimista ilman merkittäviä kuviollisia elementtejä. Täten on pidettävä todennäköisenä, että kuluttaja mieltää merkin sanana.

Muut lausumat

Meda OTC AB on antanut lausuman.

Markkinaoikeus on varannut BIAL-Portela & CA, S.A:lle, Meda OTC AB:lle ja Patentti- ja rekisterihallitukselle tilaisuuden lausua siitä, onko BIAL-Portela & CA, S.A:lla katsottava olevan asiassa puhevaltaa siltä osin kun yhtiö on valituksessaan vedonnut myös kolmannelle taholle rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 6059604 BIAL.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, ettei valittajalla ole oikeutta väitteen perusteena vedota tavaramerkkiin, jonka haltija se ei ole. Pelkkää konsernisuhdetta ei ole oikeuskäytännössä pidetty riittävänä.

Meda OTC AB on esittänyt, että konsernisuhdetta ei voida pitää riittävänä siihen, että valittajalla katsottaisiin olevan puhevaltaa sellaisen merkin osalta, joka on ilmoitettu rekisteröidyksi tämän emoyhtiölle. Valittaja ei ole esittänyt muuta oikeusperustetta, jolla puhevalta edellä mainitun merkin osalta voitaisiin katsoa syntyvän. Edes konsernisuhdetta ei ole ollut mahdollista todentaa yksinomaan toimitetun selvityksen perusteella. Valittajalla ei ole oikeutta vedota EU-tavaramerkkiin BIAL väiteperusteenaan.

BIAL-Portela & CA, S.A on toimittanut markkinaoikeudelle BIAL – HOLDING, S.A:n allekirjoittaman, 13.3.2018 päivätyn todistukseksi ja valtuutukseksi nimitetyn asiakirjan. BIAL-Portela & CA, S.A on lisäksi esittänyt toimineensa nyt esillä olevassa valitusasiassa sekä sitä edeltäneessä väiteasiassa emoyhtiönsä valtuuttamana ja ohjeistamana. Valittajalla on koko ajan ollut implisiittinen lisenssi emoyhtiönsä tavaramerkkiin ja valtuutus konsernin yhteisten tavaramerkkioikeuksien puolustamiseksi. Konsernin sisäisesti on ollut selvää, että valittajalla on ollut oikeus vedota yhteiseen EU-tavaramerkkiin BIAL, jonka haltija valittaja todellisuudessa on, mutta joka on hallinnollisista syistä rekisteröity emoyhtiön nimiin.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.10.2016 tekemässään päätöksessä katsonut, ettei rekisteröity tavaramerkki numero 262920 NOBIAL aiheuta sekaannusvaaraa aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 249541 Bial (kuvio) eikä aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 60599604 BIAL.

Markkinaoikeus arvioi asiaa ensin suhteessa aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 249541 Bial (kuvio), jonka haltija valittaja on.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaroiden vertailu

Tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden luonne, käyttötarkoitus ja käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten tavaroiden jakelukanavat sekä tavanomainen alkuperä.

Myöhempi merkki NOBIAL on rekisteröity tavaroille "Farmaseuttiset valmisteet" luokassa 5 ja tavaroille "Lääketieteelliset laitteet, kojeet ja välineet" luokassa 10.

Aikaisempi merkki Bial (kuvio) on puolestaan rekisteröity seuraaville tavaroille luokassa 5: "Farmaceutiska, veterinärmedicinska och hygieniska preparat, dietiska näringsmedel för medicinskt bruk, preparat för utrotning av skadedjur och ohyra."

Ottaen huomioon, että myöhemmän merkin kattamat luokan 5 tavarat sisältyvät kokonaisuudessaan aikaisemman merkin kattamiin tavaroihin luokassa 5, merkkien kattamia tavaroita kyseisessä luokassa on pidettävä samoina.

Myöhemmän merkin kattamien luokan 10 tavaroiden osalta markkinaoikeus toteaa, että lääketieteellisillä laitteilla, kojeilla ja välineillä voi olla lukuisia lääketieteellisiä käyttötarkoituksia. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kirurgisiin toimenpiteisiin tarvittavat laitteet ja välineet, joita voidaan käyttää lääkevalmistehoitoon nähden vaihtoehtoisissa hoitomenetelmissä. Kysymyksessä olevien tavaroiden käyttötarkoitusta, joka molempien merkkien kattamien tavaroiden osalta on yleisemmällä tasolla terveydenhoitoon liittyvien toimintojen suorittaminen, on siten pidettävä samankaltaisena. Tämän mukaisesti myös tavaroiden tavanomaisen alkuperän ja jakelukanavien voidaan katsoa olevan ainakin joissain tapauksissa samoja. Eräissä tapauksissa ne voivat myös olla toisiaan korvaavia ja täydentäviä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että myöhemmän merkin kattamat tavarat luokassa 10 ovat samankaltaisia kuin aikaisemman merkin kattamat tavarat luokassa 5.

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Myöhemmän merkin kattamia farmaseuttisia valmisteita ja lääketieteellisiä laitteita, kojeita ja välineitä käytetään terveydenhoidossa.

Niiden kohdeyleisö koostuu sekä lääketieteen ammattilaisista että loppukuluttajista.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Myös tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset kuluttajat kiinnittävät erityistä huomiota lääkkeisiin, myydäänpä niitä lääkärin määräyksestä tai ilman (ks. tuomio 15.12.2010, Novartis v. SMHV – Sanochemia Pharmazeutika (TOLPOSAN), T 331/09, EU:T:2010:520, 21 ja 26 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kun otetaan huomioon, että kyseessä ovat lääketieteelliset kojeet, laitteet ja välineet sekä farmaseuttiset valmisteet, jotka lääkkeiden lisäksi voivat kattaa myös arkikäytössä olevia kuluttajatuotteita, kohdeyleisön tarkkavaisuutta kyseisten tavaroiden osalta ei voida pitää juurikaan tavanomaista korkeampana.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Nyt esillä olevassa asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Aikaisempi merkki

Kuva 1 Bial

Myöhempi merkki

NOBIAL

Aikaisempi merkki on kuviomerkki, joka koostuu tyylitellysti kirjoitetusta sanaosasta Bial. Kirjasimet eivät ole tyyliltään erityisen omaperäisiä. Merkillä ei ole sellaista merkityssisältöä, jonka kohdeyleisön voidaan olettaa ymmärtävän. Merkin hallitsevana ja erottamiskykyisenä osana on pidettävää sanaosaa Bial.

Myöhempi merkki on puolestaan sanamerkki, joka muodostuu sanasta "nobial". Myöhemmällä merkillä ei myöskään ole sellaista merkityssisältöä, jonka kohdeyleisö ymmärtäisi.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että aikaisempi merkki Bial sisältyy lähes sellaisenaan myöhempään merkkiin NOBIAL. Merkit eroavat vain siltä osin kuin myöhemmässä merkissä on alussa kirjaimet N ja O. Kun otetaan huomioon, että myöhempi merkki koostuu kuudesta kirjaimesta, joista neljä viimeistä on samoja aikaisemman merkin kanssa, on merkkejä pidettävä ulkoasultaan hyvin samankaltaisina. Aikaisemman merkin kuviollisuus on niin vähäistä, ettei asiaa ole syytä arvioida toisin sen vuoksi, että aikaisempi merkki on kuviomerkki.

Lausuntatavan vertailun osalta markkinaoikeus toteaa, että vaikka kyseessä olevat merkit eroavat toisistaan sanojen pituuden osalta, merkit lausutaan samankaltaisella tavalla, sillä aikaisempi merkki sisältyy kokonaisuudessaan myöhempään merkkiin. Myöhemmän merkin alussa oleva lyhyempi osa NO ei poista tätä samankaltaisuutta, ja se voi lyhyytensä vuoksi jäädä jopa havaitsematta sanoja lausuttaessa.

Asiassa ei ole käynyt ilmi, että kummallakaan merkistä olisi sellaista merkityssisältöä, jonka kohdeyleisön voitaisiin olettaa ymmärtävän. Näin ollen merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta ei voida arvioida.

Edellä todetun perusteella merkkejä on pidettävä samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (tuomio 11.11.1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että aikaisempaa merkkiä Bial (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille. Merkkiä ei voida pitää kuvailevana tai viitteellisenä kysymyksessä oleville tavaroille.

Markkinaoikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden samanlaisuuden luokassa 5 ja samankaltaisuuden luokassa 10 sekä merkkien samankaltaisuuden, että kokonaisuutena arvioiden myöhempi merkki NOBIAL on sekoitettavissa aikaisempaan merkkiin Bial (kuvio). Koska aikaisempi merkki sisältyy lähes sellaisenaan myöhempään merkkiin, kohdeyleisö, jonka tarkkavaisuuden astetta ei voida pitää juurikaan tavanomaista korkeampana, saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on näin ollen kumottava.

Koska myöhempi merkki NOBIAL aiheuttaa sekaannusvaaran jo aikaisempaan tavaramerkkiin numero 249541 Bial (kuvio), ei asiassa ole tarpeen lausua aikaisemmasta EU-tavaramerkistä numero 60599604 BIAL.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 21.10.2016 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 262920 NOBIAL rekisteröinnin kumoamista varten.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 4.1.2019