MAO:H170/2021

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 3.9.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

A ja B (jäljempänä yhdessä valittajat) ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen, palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröinnin kumoamista varten sekä velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tampereen Voimistelijat ry on tehnyt tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Minetit-voimistelujoukkue on perustettu vuonna 2004 Tampereen Työväen Naisvoimistelijat ry:ssä. Joukkue on käyttänyt yhtäjaksoisesti vuodesta 2004 rekisteröimätöntä tunnusta ja tavaramerkkiä Minetit. Vuoden 2010 alussa joukkue on siirtynyt edustamaan Tampereen Voimistelijat ry:tä. Tampereen Voimistelijat ry ei ole perustanut joukkuetta tai keksinyt sen nimeä. Minetit voimistelujoukkue on siirtynyt 1.1.2018 edustamaan Tampereen Sisu ry:tä.

B on toiminut Minetit-voimistelujoukkueen valmentajana lokakuusta 2007 ja päävalmentajana helmikuusta 2009 lukien. A on toiminut Minetit-voimistelujoukkueen vastuuvalmentajana syyskuusta 2010 lukien. Valittajat ovat ilmoittaneet Tampereen Voimistelijat ry:lle viimeistään 20.10.2017 siirtyvänsä edustamaan kilpailevaa seuraa.

Valittajien ilmoituksen jälkeen Tampereen Voimistelijat ry on 2.11.2017 tehnyt hakemuksen tavaramerkin MINETIT rekisteröimiseksi. Valittajat ja Minetit voimistelujoukkue ovat käyttäneet tavaramerkin MINETIT rekisteröintihakemuksen tekohetkellä haetun tavaramerkin kanssa identtistä tunnusta omassa elinkeinotoiminnassaan samoille tai samankaltaisille palveluille. Merkkien välillä on niin sanottu double identity tilanne ja sekaannusvaara.

Valittajien ja Minetit-voimistelujoukkueen palveluihin ja toimintaan on kuulunut voimistelun harjoittelu, kilpaileminen sekä voimisteluesitysten ja -tapahtumien järjestäminen, niihin osallistuminen sekä valmennus ja voimistelun opetus. Minetit-tunnusta on lisäksi käytetty tavaramerkinomaisesti sosiaalisen median palveluissa. Minetit-voimistelujoukkue on myös hankkinut toimintansa tueksi sponsoreita. Tunnuksen käyttäminen ja siitä seurannut Minetit-tunnuksen tunnettuuden kasvaminen ovat tapahtuneet voimistelujoukkueen toiminnassa Suomessa ja ulkomailla. Toimintaa on pidettävä elinkeinotoimintana.

Urheilu- ja kilpailutoiminnan järjestäytyminen seuroihin ei tarkoita sitä, etteivätkö valittajat ja Minetit-voimistelujoukkue olisi itsenäisesti voineet käyttää Minetit-tunnusta tavaramerkinomaisella tavalla. Minetit voimistelujoukkue on ollut luonteeltaan itsenäinen ja pysyvä toimintayksikkö, jolla on ollut vakiintuneet toimintamuodot ja joka on itse määrännyt käytössään olleesta varallisuudesta, kuten joukkueelle annetuista avustuksista ja palkintorahoista. Toiminta on ollut järjestäytynyttä, sillä joukkueella on ollut oma joukkueenjohtaja, rahastonhoitaja sekä vanhempainkokous. Joukkuevoimistelun ja vastuuvalmentajina toimineiden valittajien toimenkuvan luonteen vuoksi Minetit-voimistelujoukkueen harjoittama voimistelu- ja kilpailutoiminta on ollut valittajien vastuulla. Myös Minetit-tunnusta koskeva päätöksenteko ja tosiasiallinen käyttö ovat tapahtuneet valittajien sekä Minetit voimistelujoukkueen toimesta.

Tampereen Voimistelijat ry on tavaramerkin MINETIT rekisteröintiä hakiessaan ollut tietoinen valittajien ja Minetit voimistelujoukkueen yhtäjaksoisesta, vuodesta 2004 alkaneesta, kysymyksessä olevan tunnuksen käytöstä, tavaramerkin vakiintumisesta ja siitä, että joukkueen tarkoituksena on ollut siirtyä edustamaan kilpailevaa seuraa. Sanottu osoittaa Tampereen Voimistelijat ry:n vilpillistä mieltä sekä haitan ja vahingonteon tarkoitusta.

Tampereen Voimistelijat ry on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä välittömästi sen jälkeen, kun valittajat ovat ilmoittaneet vaihtavansa seuraa. Tavaramerkin hakijan vilpillistä tarkoitusta osoittaa se, että Tampereen Voimistelijat ry on pian tavaramerkkihakemuksen tekemisen jälkeen lähettänyt valittajille vaatimuksen Minetit-tunnuksen käytön rajoittamisesta tai lopettamisesta. Kieltovaatimuksen esittäessään Tampereen Voimistelijat ry ei ole itse käyttänyt merkkiä omassa toiminnassaan, eikä sillä ole ollut tämän jälkeenkään Minetit nimistä joukkuetta Minetit-voimistelujoukkueen siirryttyä edustamaan toista seuraa. Tampereen Voimistelijat ry ei ole esittänyt uskottavaa selitystä sille, miksi se on hakenut tavaramerkin MINETIT rekisteröintiä vasta 2.11.2017, eikä esimerkiksi vuonna 2010, kun Minetit-voimistelujoukkue on siirtynyt sen alle. Minetit-voimistelujoukkue ei ole antanut Tampereen Voimistelijat ry:lle suostumusta tavaramerkin rekisteröinnille.

Tampereen Voimistelijat ry:n tavaramerkkihakemusta on lisäksi pidettävä alalle ja sille itselleen poikkeuksellisena. Tampereen Voimistelijat ry ei ole aiemmin hakenut rekisteröitäväksi tavaramerkkinä muiden sitä edustavien voimistelujoukkueiden nimiä, vaan ainoastaan Minetit-voimistelujoukkueen nimen. Myöskään muut alan seurat eivät ole hakeneet tavaramerkkeinä rekisteröitäväksi voimistelujoukkueidensa nimiä.

Tavaramerkki MINETIT on lisäksi omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Merkki antaa virheellisen käsityksen siitä, että Minetit voimistelujoukkue edustaisi edelleen Tampereen Voimistelijat ry:tä. Pitkään jatkuneen tunnuksen käyttämisen vuoksi kohdeyleisö yhdistää tunnuksen Minetit-voimistelujoukkueeseen. Sanalla ”minetit” ei ole muuta merkityssisältöä kuin se, että sen on katsottava viittaavaan Minetit voimistelujoukkueeseen.

Koska sekä valittajat että Minetit-voimistelujoukkue ovat käyttäneet tavaramerkin MINETIT kanssa identtistä tunnusta elinkeinotoiminnassaan samoille tai samankaltaisille palveluille, valittajilla on oikeus vedota asiassa itsensä sekä Minetit-voimistelujoukkueen taholta tapahtuneeseen tunnuksen aikaisempaan käyttöön. Riittävää on, että tunnusta on tosiasiassa käytetty, kuten tässä asiassa on tapahtunut.

Koska Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä koskevassa asiassa valittajien kannalta useita hylkääviä päätöksiä ja jättänyt arvioimatta sille esitettyjä seikkoja, se on velvoitettava korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Väitteessä ja valituksissa esitettyjen vaatimusten ja toimitetun näytön sekä tavaramerkin haltijan antamien lausumien perusteella hakijan ei ole katsottava toimineen vilpillisessä mielessä, eikä tavaramerkkiä ole myöskään katsottava harhaanjohtavaksi.

Väiteasiasta tehtyä valitusasiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä osapuolten on itse vastattava oikeudenkäyntikuluistaan. Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt asiassa kaksi hylkäävää päätöstä, joista nyt valituksen kohteena oleva päätös on jouduttu tekemään sen vuoksi, että valittajat ovat toimittaneet aiempaan päätökseen tekemässään valituksessa uutta selvitystä. Lisäksi valittajat ovat vedonneet aiemmassa asiassa markkinaoikeudessa uuteen väiteperusteeseen.

Tampereen Voimistelijat ry:n vastaus

Tampereen Voimistelijat ry on esittänyt muun ohella, että valittajat ovat Tampereen Voimistelijat ry:n entisiä työntekijöitä ja he ovat tavaramerkin rekisteröinnin hakemisen jälkeen siirtyneet kilpailevaa voimisteluliiketoimintaa harjoittavan seuran voimisteluvalmentajiksi. Kyseinen seura on aloittanut vuoden 2018 alussa Tampereen Voimistelijat ry:n nähden kilpailevan liiketoiminnan usean joukkueen voimin, minkä edistämiseksi valittajat ovat käyttäneet kielloista huolimatta Tampereen Voimistelijat ry:lle vuosina 2011–2017 vakiintunutta ja 12.1.2018 rekisteröityä tavaramerkkiä MINETIT.

Valittajat ovat Tampereen Voimistelijat ry:ssä työskennellessään valmentaneet voimistelujoukkuetta, jonka nimi on ollut Minetit. Minetit-brändi on Tampereen Voimistelijat ry:n vuosina 2011–2017 rakentama kokonaisuus. Minetit-joukkue on yksi Tampereen Voimistelijat ry:n Minetit-tiimin voimistelujoukkueista. Kysymyksessä olevan joukkueen voimistelijat ovat ostaneet Tampereen Voimistelijat ry:ltä voimistelunopetuspalveluja. Joukkueen voimistelijat eivät ole harjoittaneet elinkeinotoimintaa voimistelleessaan joukkueessa.

Vaikka Minetit-nimeä on käytetty vuosina 2004–2009 kolmannen seuran toiminnassa yksilöimään lähinnä erästä lasten voimisteluryhmää, tällä ei ole merkitystä tässä asiassa ottaen huomioon Tampereen Voimistelijat ry:n panostus Minetit-brändin luomiseen vuodesta 2011 alkaen.

Tampereen Voimistelijat ry on harjoittanut elinkeinotoimintaa muun ohella tarjoamalla voimistelunopetuspalveluja useassa eri joukkueessa.

Tampereen Voimistelijat ry:llä ei ole ollut epärehellistä tarkoitusta tavaramerkin MINETIT rekisteröintiä hakemalla estää Minetit voimistelujoukkuetta jatkamasta toimintaa kyseisellä nimellä toisessa seurassa tai aiheuttaa vahinkoa. Tampereen Voimistelijat ry on sallinut tavaramerkin käyttämisen yhdelle joukkueelle kohtuullisiksi katsottavilla ehdoilla. Väite tavaramerkin MINETIT kumoamisen välttämättömyydestä on perusteeton.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä todetuin perustein tavaramerkki MINETIT ei ole myöskään harhaanjohtava.

Valittajien lausuma

A ja B ovat esittäneet muun ohella, että Tampereen Voimistelijat ry ei ole osoittanut, että tavaramerkki MINETIT olisi vakiintunut vasta sen toiminnan perusteella. Päinvastoin merkki on aiemmin vakiintunut toisen seuran alaisessa Minetit-voimistelujoukkueen harjoittamassa toiminnassa. Minetit-voimistelujoukkueella on ollut jo ennen sen kuulumista Tampereen Voimistelijat ry:een itsenäinen asema, jossa se on käyttänyt Minetit merkkiä toiminnassaan.

Tavaramerkin harhaanjohtavuus ei ole riippuvainen Tampereen Voimistelijat ry:n subjektiivisista käsityksistä tai tarkoitusperistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Markkinaoikeus on 11.6.2020 antamallaan päätöksellä numero 265/20 kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen 29.5.2019 tekemän päätöksen ja palauttanut tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröinnin kumoamista koskevan asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Markkinaoikeuden päätöksen mukaan valittajat olivat markkinaoikeudessa esittäneet runsaasti sellaista todistelua ja selvitystä sekä tavaramerkin käytöstään että tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä, jota väitemenettelyssä Patentti- ja rekisterihallituksessa ei ollut esitetty. Lisäksi valittajat olivat markkinaoikeudessa esittäneet nimenomaisen väitteen valituksenalaisen tavaramerkin harhaanjohtavuudesta vasta valitusajan päättymisen jälkeen.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään 3.9.2020 hylännyt valittajien kysymyksessä olevaa tavaramerkkiä koskevan väitteen. Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että Tampereen Voimistelijat ry ei ole tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröintihakemusta tehdessään toiminut vilpillisessä mielessä eikä tavaramerkki ole harhaanjohtava.

Tässä asiassa on kysymys siitä, onko Tampereen Voimistelijat ry tehnyt 2.11.2017 tavaramerkin MINETIT rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä sekä siitä, onko tavaramerkki MINETIT omiaan johtamaan yleisöä harhaan, ja tuleeko tavaramerkkirekisteröinti tämän vuoksi kumota.

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Merkin MINETIT käyttämisestä esitetty selvitys

Asiassa esitetyn mukaan Minetit voimistelujoukkue on perustettu vuonna 2004 ja se on siirtynyt vuoden 2010 alussa edustamaan Tampereen Voimistelijat ry:tä, jonka alaisuudessa se on toiminut vuoden 2017 loppuun saakka. Valittajat ovat esittäneet laajaa selvitystä Minetit voimistelujoukkueen kilpailutiedoista ja esiintymisistä. Näissä tiedoissa Minetit-voimistelujoukkueen yhteydessä on viitattu myös siihen seuraan, kuten Tampereen Voimistelijat ry:een, johon kuuluvana Minetit voimistelujoukkue on kilpaillut tai esiintynyt. Esimerkiksi selvityksenä esitetyistä Suomen Voimisteluliiton vuosikertomuksista vuosilta 2015 ja 2017 on ilmennyt, että niissä Minetit voimistelujoukkueen nimen yhteydessä on mainittu ”Tampereen Voimistelijat”.

Asiassa on esitetty lisäksi muun ohella useita kuvankaappauksia Facebook-palvelusta sivulta, jonka nimi on Minetit World. Kuvankaappauksista ilmenee, että sivuilla esiintyy edellä todettu nimi, tunniste @minetitworld ja lisäksi teksti ”Minetit”. Kuvankaappauksia on esitetty myös Instagram palvelusta, joissa esiintyy käyttäjätunnus teamminetit. Edellä mainittujen sosiaalisen median palvelujen julkaisut on tehty käyttäjänimillä Minetit World tai teamminetit. Sivustojen julkaisuissa on esimerkiksi kilpailuvalokuvia ja valokuvia joukkueen jäsenistä.

Vilpillistä mieltä koskeva valitusperuste

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Pykälän 3 momentin mukaan niissä tapauksissa, joita 1 momentin 4–8 kohdassa tarkoitetaan, tavaramerkki voidaan rekisteröidä, jos se, jonka oikeudesta on kyse, suostuu siihen, eikä 1 momentista muutoin johdu estettä rekisteröinnille.

Valittajat ovat vedonneet asiassa merkin MINETIT osalta sekä omaan käyttöönsä että kyseistä nimeä kantavan voimistelujoukkueen käyttöön. Valittajien mukaan merkin käyttö on tapahtunut elinkeinotoiminnassa.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjaratkaisussaan KHO 2017:155 todennut, että tavaramerkin rekisteröinti vilpillisessä mielessä on rekisteröintiesteenä sillä tavalla ehdoton, ettei rekisteröintiä vastaan väitteen tehneen oikeus vedota samankaltaisen tavaramerkin ennen rekisteröintihakemuksen jättöpäivää tapahtuneeseen käyttöön riipu siitä, onko kysymys sen omasta vai kolmannen taholta tapahtuneesta käytöstä.

Näin ollen asiassa ei ole estettä tutkia valitusta myös siltä osin kuin valittajat ovat vedonneet merkin MINETIT käyttöön voimistelujoukkueen toiminnassa.

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan esitöiden (HE 24/2016 vp s. 18) mukaan vilpillistä mieltä koskevan säännöksen tarkoituksena on muun muassa estää toisen tavaramerkin tai muun tunnuksen käyttö vilpillisessä mielessä, vaikka toinen merkki ei saisikaan yksinoikeussuojaa rekisteröinnin tai vakiinnuttamisen perusteella.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa sitä, onko tavaramerkin hakija ollut vilpillisessä mielessä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi. Arvioinnissa on otettava huomioon etenkin se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan. Lisäksi arvioinnissa on otettava huomioon hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä ja sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 53 kohta).

Oikeuskäytännössä on katsottu, että hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi on tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä muun ohella seuraavien seikkojen perusteella: Objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä, ja hakijalla mitättömyysvaatimuksen esittäjän kanssa oleva sopimusperusteinen, sopimusta edeltävä tai sen jälkeinen suhde, vastavuoroiset velvoitteet mukaan lukien mitättömyysvaatimuksen esittäjäyhtiön hallituksen jäsenenä tai johtotehtävissä aiemmin tai edelleen toimimisesta seuraava lojaalisuus- ja rehellisyysvelvoite, ja yleisemmin kaikki tavaramerkin hakijaa koskeneet objektiiviset eturistiriitatilanteet (ks. tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10, EU:T:2013:372, 28 kohta).

Oikeuskäytännössä on katsottu myös, että kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (ks. tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB), T-33/11, EU:T:2012:77, 21 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että Tampereen Voimistelijat ry on hakenut tavaramerkin MINETIT rekisteröintiä 2.11.2017. Asiassa on näin ollen arvioitava tuolloin olemassa olleita merkityksellisiä tekijöitä.

Asianosaisten kesken ei ole ollut erimielisyyttä siitä, että Tampereen Voimistelijat ry on vuosina 2011–2017 tarjonnut voimistelunopetuspalveluja muun ohella joukkueelle, jonka nimi on ollut Minetit. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittajat ovat kyseisenä aikana toimineet työ- tai toimisuhteessa Tampereen Voimistelijat ry:een ja valmentaneet Minetit voimistelujoukkuetta. Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemisen hetkellä Minetit voimistelujoukkue on ollut osa Tampereen Voimistelijat ry:n toimintaa.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että valittajat olisivat käyttäneet merkkiä Minetit ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekemistä 2.11.2017. Sitä vastoin esitetystä selvityksestä on käynyt ilmi enneminkin se, että valittajien nimien yhteydessä erilaisissa yhteyksissä tapahtunut merkin käyttö on ollut sidoksissa heidän työ- tai toimisuhteisiinsa Tampereen Voimistelijat ry:ssä.

Merkin käytöllä tarkoitetaan tavaramerkkioikeudellisessa yhteydessä merkin käyttöä elinkeinontoiminnassa. Minetit-voimistelujoukkueen on sinänsä esitetty toimineen itsenäisesti esimerkiksi voimistelutapahtumissa ja -kilpailuissa sekä edellä todettujen sosiaalisen median kanaviensa päivittämisessä, mutta sillä ei kuitenkaan ole asiassa esitetyn selvityksen perusteella ollut sellaista Tampereen Voimistelijat ry:stä erillistä, itsenäistä asemaa, jonka perusteella Minetit-voimistelujoukkueen voitaisiin todeta käyttäneen arvioitavana olevaa tavaramerkkiä omassa elinkeinotoiminnassaan.

Asiassa esitetystä selvityksestä ei näin ollen ole käynyt ilmi, että valittajat tai Minetit-voimistelujoukkue olisivat käyttäneet merkkiä MINETIT tavaramerkkilaissa tarkoitetulla tavalla ennen kuin Tampereen Voimistelijat ry on hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä 2.11.2017.

Asiassa esitetystä selvityksestä on päinvastoin käynyt ilmi, että Minetit voimistelujoukkue on toiminut vuosina 2011–2017 Tampereen Voimistelijat ry:n seurana. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetty selvitys osoittaa Tampereen Voimistelijat ry:n käyttäneen arvioitavana olevaa merkkiä osana elinkeinotoimintaansa sinä ajankohtana, jolloin se on hakenut tavaramerkin rekisteröintiä. Näin ollen tavaramerkkihakemuksen tekemisessä on ollut kysymys Tampereen Voimistelijat ry:n hallinnassa olleen ja sen elinkeinotoiminnassa käyttämän tunnusmerkin suojaamisesta. Koska tavaramerkin hakijalla on viisi vuotta aikaa ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti, myöskään se, vaikkei Tampereen Voimistelijat ry olisi valittajien esittämällä tavalla vielä alkanut käyttämään tavaramerkkiään sen rekisteröimisen jälkeen, ei sellaisenaan osoita vilpillistä mieltä.

Edellä lausuttuun nähden Tampereen Voimistelijat ry:n vilpillistä mieltä asiassa ei osoita pelkästään se, että Tampereen Voimistelijat ry on tavaramerkin hakemisen jälkeen mutta ennen sen rekisteröintiä lähettänyt muun ohella A:lle sähköpostiviestin, jossa se on kieltänyt Minetit-voimistelujoukkueen uutta seuraa käyttämästä Minetit-nimeä. Tällaisten kirjeiden lähettämisen voidaan katsoa kuuluvan tavanomaiseen liiketoimintaan ja pyrkimyksiin suojata tavaramerkkioikeuksia. Niin ikään tavaramerkkihakemuksen tekemisen ajankohta, tavaramerkkisuojan hakemisen mahdollinen poikkeuksellisuus tai se, että Minetit-voimistelujoukkue ei ole antanut Tampereen Voimistelijat ry:lle suostumustaan tavaramerkin rekisteröintiin, eivät sellaisenaan osoita Tampereen Voimistelijat ry:n vilpillistä mieltä tässä asiassa.

Markkinaoikeus katsoo asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioiden, että Tampereen Voimistelijat ry ei ole tavaramerkin MINETIT rekisteröintihakemusta tehdessään ollut vilpillisessä mielessä. Asiaa ei ole aihetta arvioida toisin valittajien merkin vakiintumisesta esittämien väitteiden perusteella. Tavaramerkin MINETIT rekisteröinnille ei näin ollen ole tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 8 kohdan mukaista estettä.

Harhaanjohtavuutta koskeva valitusperuste

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kyseisellä tavaramerkkilain kohdalla on pantu täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu 4 artiklan 1 kohdan g alakohta, jonka mukaan rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, on julistettava mitättömiksi.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu aikaisemmin voimassa olleen vastaavan säännöksen eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta, että merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).

Valittajat ovat esittäneet kysymyksessä olevan tavaramerkin olevan harhaanjohtava, koska merkki antaa virheellisen käsityksen, että Minetit voimistelujoukkue edustaisi edelleen Tampereen Voimistelijat ry:tä. Valittajien mukaan pitkään jatkuneen tunnuksen käyttämisen vuoksi kohdeyleisö yhdistää tunnuksen Minetit-voimistelujoukkueeseen.

Valituksenalaisessa päätöksessä todetun mukaisesti tavaramerkin harhaanjohtavuutta koskeva lainkohta ei sovellu tilanteeseen, jossa vedotaan siihen, että myös kolmannet tahot ovat käyttäneet merkkiä. Koska tavaramerkki muodostuu pelkästään sanasta ”minetit”, se ei ole omiaan antamaan harhaanjohtavaa käsitystä tavaramerkin maantieteellisestä alkuperästä, tavaramerkin kattamienpalvelujen ominaisuuksista tai siitä, että merkin kattamat palvelut tuottaisi jokin yritys tai yhdistys, joka ei vastaa tavaramerkin haltijatietoa.

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkioikeudellinen harhaanjohtavuus tarkoittaa sitä, että merkki itsessään johtaisi yleisöä harhaan. Valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin tavaramerkki MINETIT ei itsessään ole omiaan antamaan harhaanjohtavaa käsitystä tavaramerkin kattamien palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki MINETIT ei ole tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava.

Johtopäätökset

Tampereen Voimistelijat ry ei ole edellä todetuin tavoin tehnyt tavaramerkin numero 271316 MINETIT rekisteröintihakemusta vilpillisessä mielessä eikä tavaramerkkiä ole pidettävä harhaanjohtavana. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen ei ole kohtuutonta, että A ja B joutuvat itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Mirva Näsi ja Jari Tiainen.

Tämä asiakirja on sähköisesti varmennettu tuomioistuimen asianhallintajärjestelmässä.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot