MAO:95/21

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 3.6.2020 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Puma SE on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 276597 OuMa poistamiseksi rekisteristä.

Perusteet

Tavaramerkki numero 276597 OuMa aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio) luokissa 18 ja 25.

Tavaramerkki OuMa on erittäin samankaltainen valittajan EU-tavaramerkin kanssa. Vaikka EU-tavaramerkillä PUMA on yleiskielen merkitys muun ohella ruotsin ja englannin kielillä, se ei kuvaile kattamiaan tavaroita vaan on merkin kattamat tavarat huomioon ottaen erittäin omaperäinen tavaramerkki, jolla on korkea erottamiskyky.

Tavaramerkki OuMa aiheuttaa sekaannusvaaran valittajan EU-tavaramerkkiin erityisesti siksi, että vertailtavat merkit muodostuvat vain neljästä kirjaimesta. Lisäksi tavaramerkki, jolla on korkea erottamiskyky, aiheuttaa hyvin todennäköisesti sekaannusvaaran alemman erottamiskyvyn omaavaan tavaramerkkiin erityisesti, jos merkkien kattamat tavarat ovat hyvin samankaltaiset. Nyt kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia erityisesti visuaalisesti, minkä lisäksi merkkien kattamat tavarat ovat identtiset.

Keskivertokuluttaja olettaa hyvin helposti virheellisesti, että tavaramerkillä OuMa varustetut tavarat liittyvät alkuperäisiin PUMA tuotteisiin tai jopa ovat alkuperäisiä PUMA-tuotteita. Kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään samojen myyntikanavien kautta urheilukaupoissa, tavaratalojen urheiluosastoilla ja kuntosaleilla samalle kohdeyleisölle. Merkkien kattamat tavarat ovat myyntipisteissä potentiaalisesti vierekkäin, joten sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa on erittäin suuri.

Lisäksi kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamia luokkien 18 ja 25 tavaroita myydään enenevässä määrin verkkokaupoissa. Relevantti kohdeyleisö etsii tuotteita internetin hakukoneita käyttäen. Koska vertailtavat tavaramerkit ovat lähes identtiset ja niiden alkukirjaimet ovat vieläpä tietokoneen tai muun päätelaitteen näppäimistöllä vierekkäin, on hyvin mahdollista, että etsittäessä PUMA-tavaramerkillä varustettuja tuotteita hakutulokset näyttävät OuMa-tavaramerkillä varustettuja tuotteita.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aihetta muuttaa valituksenalaista päätöstä.

A:n vastaus

A on antanut vastauksen.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen virheellinen tulkinta johtaisi siihen, että valittajalla olisi käytännössä mahdollista puuttua vain sen EU-tavaramerkin kanssa täysin identtisiin tavaramerkkeihin. Vaikka tavaramerkkioikeudessa katsotaan yleisesti, että kuluttajan ensisijainen huomio kohdistuu merkin alkuosaan, sanamerkin ensimmäistä kirjainta ei voida pitää varsinaisena alkuosana. Jotta tiettyä merkin sisältämää elementtiä voitaisiin pitää sen alkuosana, sen on sisällettävä enemmän kuin yksi kirjain varsinkin, jos vertailtavien merkkien kaikki muut osat ja elementit ovat identtiset.

Nyt on kysymys tilanteesta, jossa vertailtavat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja 75 prosenttisesti identtiset. Valittajan EU-tavaramerkki lausutaan suomenkielisen kuluttajakunnan keskuudessa yleisesti ”puuma”. Pidennetty u-kirjain on foneettisesti hyvin lähellä tavaramerkin OuMa ensimmäistä kirjainta. Lisäksi vertailtavien tavaramerkkien kolme viimeistä kirjainta ovat identtiset sekä visuaalisesti että foneettisesti, mistä seuraa, että vertailtavat tavaramerkit ovat sekoitettavissa keskenään sekä visuaalisesti että foneettisesti.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako vastaajalle rekisteröity tavaramerkki numero 276597 OuMa sekaannusvaaran valittajalle aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio) luokissa 18 ja 25.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, tai jos se on rekisteröity, se on mitätöitävä, jos merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aiempi tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon on tällöin otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

2 Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

Asiassa ei ole kiistetty, että tavaramerkin OuMa kattamat tavarat luokissa 18 ja 25 eivät olisi samoja kuin valittajan EU-tavaramerkin kattamat tavarat kyseisissä luokissa valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla. Asiassa ei siten ole tarvetta lausua tavaroiden vertailusta enemmälti.

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan.

Markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevien luokkien 18 ja 25 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja suurelle yleisölle. Edellä todettu huomioon ottaen tässä asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa kaikkien kysymyksessä olevien tavaroiden osalta suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

3 Merkkien vertailu ja sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Asiassa kysymyksessä oleva tavaramerkki OuMa on sanamerkki, kun taas vertailtavana oleva Puma SE:n aikaisempi merkki on kuviomerkki, joka koostuu sanasta puma tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjoitettuna seuraavasti:
Ulkoasultaan vertailtavat nelikirjaimiset merkit ovat samanlaisia kolmen viimeisen kirjaimen osalta. Merkit eroavat alkukirjainten O ja P osalta sekä siltä osin kuin Puma SE:n aiempaan merkkiin sisältyy hieman tyylitelty kirjoitusasu. Vaikka vertailtavat merkit ovat lyhyitä ja ne eroavat ensimmäisen kirjaimen osalta, ne kuitenkin ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

Lausuntavaltaan vertailtavat merkit eroavat niiden alussa olevien kirjaimien O ja P osalta muiden kirjaimien ollessa samat. Nämä merkkien alussa olevat kirjaimet eroavat lausuttaessa toisistaan. Myös se, että kohdeyleisö todennäköisesti lausuu merkin OuMa siten, että kaksi ensimmäistä kirjainta muodostavat diftongin, erottaa vertailtavia merkkejä lausuntatavaltaan. Lisäksi ainakin osa kohdeyleisöstä saattaa jäljempänä todettu merkityssisältö huomioon ottaen lausua merkin PUMA (kuvio) kahdella u-kirjaimella ”puuma”, jolloin vertailtavien merkkien lausuntatavat eroavat myös tämän pidentyneen u-äänteen osalta. Vertailtavat merkit ovat todetut eroavaisuudet huomioon ottaen lausuntatavaltaan erilaisia.

Tavaramerkillä OuMa ei ole mitään yleisesti tunnettua merkityssisältöä. Valittajan tavaramerkissä oleva sana puma sen sijaan merkitsee ainakin ruotsiksi ja englanniksi puumaa, joka on kissaeläin. Markkinaoikeus katsoo, että suomenkielinen kohdeyleisö ymmärtää merkin tämän merkityksen. Vertailtavat merkit ovat siten merkityssisällöltään erilaisia.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Vertailtavat merkit ovat edellä todetuin tavoin ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia, mutta eroavat edellä kuvatusti toisistaan lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Kun vielä otetaan huomioon, että vertailtavat merkit ovat melko lyhyitä ja kohdeyleisö kiinnittää lähtökohtaisesti enemmän huomiota merkkien alkuosiin, joiden osalta merkit eroavat toisistaan, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa merkkien kattamien tavaroiden samuudesta huolimatta.

4 Johtopäätös

Tavaramerkin numero 276597 OuMa ja aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12579728 PUMA (kuvio) välillä ei edellä todetuin tavoin ole tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pasi Yli-Ikkelä ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot