Marknadsdomstolens meddelande (HAIPA) 30.4.2020

Publicerad 30.4.2020  Uppdaterad 1.9.2020

Meddelande

30.4.2020


Marknadsdomstolen tar HAIPA-systemet i bruk först efter semesterperioden

Utvecklingsprojektet för verksamhetsstyrnings- och dokumenthanteringssystemet vid förvaltnings- och specialdomstolarna (högsta förvaltningsdomstolen, förvaltningsdomstolarna och Ålands förvaltningsdomstol samt försäkringsdomstolen, marknadsdomstolen och arbetsdomstolen) HAIPA tas i bruk den 5 maj 2020.

Då coronaviruspandemin har tvingat marknadsdomstolen att under de senaste dryga sex veckorna fokusera sina resurser och sin verksamhet helt på att säkra en smidig rättskipning även under dessa exceptionella förhållanden, går marknadsdomstolen över till HAIPA-systemet först efter semesterperioden, just nu uppskattas det ske i september-oktober. I marknadsdomstolen tas e-tjänsten för medborgare och samfund samt e-tjänsten för myndigheter i bruk först vid denna tidpunkt.

Det ovan sagda medför i praktiken inga förändringar för parter eller myndigheter vare sig det gäller redan anhängiga ärenden eller ärenden som anhängiggörs och syns inte i verksamheten för parternas eller myndigheternas vidkommande på andra sätt heller. E-post rekommenderas som den säkraste kommunikationskanalen nu under coronavirussituationen.

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter

Besöksadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors
Växel: 029 56 43300 Fax: 029 56 43314

E-post: markkinaoikeus@oikeus.fi

Mer information

Jussi Karttunen, överdomare vid marknadsdomstolen
029 56 43345, jussi.karttunen@oikeus.fi