MAO:572/18

Kaarinan TR-Työstö Oy - Patentti- ja rekisterihallitus

hyödyllisyysmalli - keksinnöllisyys

Diaarinumero: 2017/562
Antopäivä: 12.11.2018

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 20.6.2017 (liitteenä)

Asian tausta

Picote Oy Ltd on 29.11.2013 hakenut hyödyllisyysmallioikeutta keksinnölle " Laite ja järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi" muuttamalla aikaisemman patenttihakemuksen hyödyllisyysmallihakemukseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 28.1.2014 rekisteröinyt hyödyllisyysmallin numero 10374 keksinnölle.

Kaarinan TR-Työstö Oy on 12.9.2016 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle hyödyllisyysmallin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.

Patentti- ja rekisterihallitus on 20.6.2017 päätöksellä hylännyt vaatimuksen ja pitänyt hyödyllisyysmallin numero 10374 voimassa rekisteröidyssä muodossa.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kaarinan TR-Työstö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisteriviranomaisen päätöksen 20.6.2017 ja julistaa hyödyllisyysmallin numero 10374 kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Kaarinan TR-Työstö Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Vaihtoehtoisesti Kaarinan TR-Työstö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Picote Oy Ltd:n tai Patentti- ja rekisterihallituksen ja Picote Oy Ltd:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Perusteet

Epäyhtenäisyys

Mitättömäksi julistamisen edellytykset ovat käsillä ensinnäkin siksi, että samalla hakemuksella on haettu hyödyllisyysmallia kahdelle toisistaan riippumattomalle keksinnölle, mikä ei ole sallittua. Ensimmäinen keksintö on suojattu suojavaatimuksella 1 ja toinen keksintö on suojattu suojavaatimuksella 5.

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Mitättömäksi julistamisen edellytykset ovat käsillä myös hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohteeseen liittyvistä syistä.

Itsenäinen suojavaatimus 5 määrittelee järjestelmän putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka käsittää laitteen putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi. Kysymyksessä oleva laite on määritelty siten, että se on työnnettävissä voimansiirtovälineen suojaputken ja pyöritysakselin avulla avattavaan putkiasetelman haarakohtaan, ja haarakohta on avattavissa välittämällä moottorin pyörimisliike laitteen kärkiosaan pyörimisliikkeeksi ja työntämällä laitetta haarakohtaa vasten. Määritelmät "työnnettävissä" ja "työntämällä" vastaavat menetelmävaatimuksen piirteitä ja siten suojavaatimus 5 koskee menetelmää, eikä laitetta. Menetelmille ei voi saada hyödyllisyysmallioikeutta.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja keksinnön riittävä selitys

Mitättömäksi julistamisen edellytykset ovat käsillä myös siksi, että itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 ja epäitsenäisissä suojavaatimuksissa ei ole täsmällisesti ilmaistu sitä, mitä halutaan suojata.

Itsenäisestä suojavaatimuksesta 1 ei ilmene, mitä harjat ovat ja miten harjat on sovitettu painautumaan putkiasetelman putken sisäpintaa vasten. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen laite on määritelty niin, että se käsittää pyöritettäväksi järjestettävän kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta ja jotka on järjestetty pysymään oleellisesti pyörimättä kärkiosaa pyörittäessä. Suojavaatimuksen määritelmästä käy ilmi, että terä ja keskittämisvälineet ovat yhtä osaa, jotka ovat erillään kärkiosasta. Edellä kuvattu on toimimaton yhdistelmä, sillä mikäli keskittämisvälineet eivät pyöri niin niihin kiinnitetty terä ei silloin myöskään pyöri. Putkiasetelman haarakohdan avaaminen ei tällöin voi onnistua mitenkään, ellei putkiasetelmaa pyöritetä terään nähden. Suojavaatimuksesta tai selityksestä ei ilmene mitä tarkoittaa, että pyöritettäväksi tarkoitetun terän yhteydessä on ainakin yksi terä eikä, miten kärkiosa on järjestetty pyöriväksi tai pyöritettäväksi. Suojavaatimuksesta tai selityksestä ei ilmene miten suojavaatimuksessa esiintyvä sana "yhteydessä" tarkasti tulisi ymmärtää.

Edellä esitetyistä itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 esiintyvistä puutteellisuuksista johtuen alan ammattimies päätyisi hyvinkin erilaisiin ratkaisuihin yrittäessä toteuttaa suojavaatimuksen 1 mukaista keksintöä. Itsenäisen suojavaatimuksen 1 tulisi olla niin selvästi määritelty, että alan ammattimies päätyisi aina samanlaiseen suojavaatimuksen selkeästi määrittämään ratkaisuun toteuttaessaan suojavaatimuksen mukaista keksintöä. Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin suojavaatimukset on laadittu täysin puutteellisiksi, eikä suojavaatimuksista ilmene minkä päälle, ympärille tai sisälle keksinnön mukainen laite on koottavissa. Laitteen käytöstäkään ei ole mitään ohjeita tai viitteitä. Alan ammattimies ei siten osaisi koota tai käyttää suojavaatimusten mukaista laitetta.

Keksinnöllisyys

Hyödyllisyysmallin tarkoittama keksintö ei ole myöskään keksinnöllinen.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan viitejulkaisussa D6 esitetty laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta ja järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä kärkiosaa pyöritettäessä. Mainitun päätöksen mukaan kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen laite on uusi, koska viitejulkaisussa D6 esitetyn laitteen keskittämisvälineiden runko ei käsitä harjoja, kuten keksinnön mukaisen laitteen keskittämisvälineet käsittävät.

Liitteiden 23, 25, 26, 27 ja 28 mukaisissa julkaisuissa esitetään tuotteita, jotka ovat viemärikameroiden ohjausharjoja, jotka keskittävät kameran viemäriputken keskelle. Liitteiden 23, 25, 26, 27 ja 28 mukaiset julkaisut ovat olleet julkisia huomattavasti ennen kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin tekemispäivää, mikä ilmenee julkaisuissa olevien päivämääristä ja Rothenbergerin myyntipäällikön A:n ilmoituksesta. Kyseisten liitteiden mukaiset julkaisut muodostavat siten kysymyksessä olevalle keksinnölle tunnettua tekniikkaa.

Mikäli alan ammattimies perehtyisi liitteiden 23, 25, 26, 27 sekä 28 mukaisiin julkaisuihin yhdessä viitejulkaisussa D6 esitetyn kanssa, niin on aivan ilmeistä, että alan ammattimies pystyisi valmistamaan laitteen, jossa laitteeseen kiinnitetyt pyörimättömät harjat keskittävät laitteen silloin kun laite on putken sisässä. Viemärien tarkastuskamerat ovat tunnettuja alan ammattimiehelle, koska viemärien tarkastus ja kuvaus ovat olennainen osa viemäriputkien puhdistusta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Epäyhtenäisyys

Hakemuksella ei ole haettu hyödyllisyysmallia kahteen toisistaan riippumattomaan keksintöön.

Suojavaatimuksessa 1 määritellään laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi ja suojavaatimuksessa 5 määritellään järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, mikä järjestelmä käsittää lisäksi jonkin suojavaatimuksista 1–4 mukaisen laitteen. Suojavaatimusasetelma täyttää siten edellytykset hyödyllisyysmallioikeuden rekisteröimiseksi.

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Itsenäisen suojavaatimuksen 5 kohde ei ole menetelmä.

Keksintö määritellään suojavaatimuksessa ensisijaisesti ilmaisemalla ne rakenteelliset yksityiskohdat, jotka ovat välttämättömiä tavoitteena olevan vaikutuksen saavuttamiseksi. Mikäli keksintöä ei voida ilmaista yksinomaan rakenteellisilla yksityiskohdilla, voi keksinnön tarkempi määrittely tapahtua esittämällä yksityiskohtien lisäksi myös niiden suorittamat toiminnot, tai mitä tehtäviä varten rakenteen yksityiskohdat on niihin muodostettu. Se, että vaatimuksessa on verbimuotoja, ei vielä tarkoita, että vaatimus on menetelmävaatimus.

Ne suojavaatimuksen 5 kohdat, joihin valittaja on viitannut, esittävät järjestelmän rakenteellisten yksityiskohtien suorittamia toimintoja eikä kyseessä siten ole menetelmä.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja keksinnön riittävä selitys

Suojavaatimus 1 määrittelee täsmällisesti ilmaistuna sen, mitä halutaan suojata. Alan ammattimies voi käyttää keksintöä suojavaatimuksissa ja selityksessä annetun informaation perusteella.

Itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 määritellään laitteen osat seuraavasti: laite käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta. Pilkuilla molemmilla puolilta erotettu relatiivilause "jonka yhteydessä on ainakin yksi terä" viittaa kielioppisääntöjen mukaan kärkiosaan. Keskittämisvälineet muodostavat laitteen toisen osan eivätkä ole osa kärkiosaa. Pyöritettäväksi järjestetty kärkiosa ja sen yhteydessä oleva ainakin yksi terä voivat siten pyöriä ja keskittämisvälineet pysyä oleellisesti pyörimättä.

Valittajan esittämät itsenäistä suojavaatimusta 1 koskevat näkemykset suojavaatimusten epätäsmällisyyksistä ja puutteellisista määritelmistä eivät siten osoita, että suojavaatimuksessa ei olisi täsmällisesti ilmaistu se, mitä halutaan suojata. Harjojen käyttötarkoitus ja toiminta ovat esimerkiksi selviä, kun katsoo itsenäistä suojavaatimusta 1 laajemmin. Terien järjestely kärkiosaan kuuluu alan ammattimiehen tavanomaisen osaamisen piiriin. Keskittämisvälineiden runkojen harjat toimivat putken sisällä, joten alan ammattimiehelle on selvää, että harjoilla varustettuja runkoja voi olla tarpeen mukaan yksi tai useampi.

Ratkaisu sellaisen laitteen toteuttamiseksi, jossa on samanaikaisesti pyöriviä ja pyörimättömiä osia, on löydettävissä esimerkiksi viitejulkaisussa D6 esitetystä, ja lisäksi epäitsenäisissä suojavaatimuksissa 3 ja 4 on tarkemmin kuvattu pyöritysakselin asennusta ja sen toimintaa. Pyöritettäväksi järjestetty kärkiosa on itsenäisen suojavaatimuksen 1 johdantoon sijoitettu piirre ja kuuluu alan ammattimiehen tietämykseen ja tunnettuun tekniikkaan.

Suojavaatimusasetelmien mukaisen laitteen ja järjestelmän osia on kuvattu itsenäisten suojavaatimusten lisäksi myös epäitsenäisissä suojavaatimuksissa. Alan ammattimies ymmärtää suojavaatimusten ja selityksen perusteella esimerkiksi, että harjojen halkaisijoiden tulee olla sellaiset, että harjat voivat painautua putken sisäpintaa vasten, ja harjojen on oltava sellaiset, että laite voidaan keskittää niiden avulla. Lisäksi on selvää, että alan ammattimies ymmärtää, että laitteen kärkiosa on irti putken sisäpinnoista, joita vasten harjat painautuvat ja joihin nähden laite keskitetään. On selvää, että alan ammattimies osaa koota laitteen, jonka kärkiosa on pyöritettävä ja laite käsittää lisäksi keskittämisvälineet, jotka ovat pyörimättömiä.

Keksinnöllisyys

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen ratkaisu on keksinnöllinen.

Viitejulkaisusta D6 tunnetaan laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka käsittää itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen laitteen piirteet, joiden mukaan laite käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä (piirre F2) sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta ja järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä kärkiosaa pyörittäessä (piirre F3), ja keskittämisvälineet käsittävät ainakin yhden rungon (osittainen piirre F4). Sen sijaan viitejulkaisun D6 mukainen laite ei käsitä suojavaatimuksen piirteitä F4 ja F5, joiden mukaan:

- (F4) keskittämisvälineiden käsittämä ainakin yksi runko käsittää lukuisia harjoja,

- (F5) jotka harjat on sovitettu painautumaan putkiasetelman putken sisäpintaa vasten ja keskittämään laite putkessa siten, laitteen kärkiosa on irti putken sisäpinnasta.

Viitejulkaisusta D23 (sekä vastaavasti viitejulkaisuista D24, D25 ja D27) tunnetaan laite putken kuvaamiseksi

- (F3) joka laite käsittää keskittämisvälineet, jotka ovat järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä,

- (F4) jotka keskittämisvälineet käsittävät ainakin yhden rungon, joka käsittää lukuisia harjoja,

- (F5) jotka harjat on sovitettu painautumaan putken sisäpintaa vasten ja keskittämään laite putkessa.

Viitejulkaisusta D23 tunnetaan siten itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen laitteen piirre F4 ja osittain piirteet F3 ja F5.

Viitejulkaisun D6 laite on putkiasetelman haarakohdan avaava laite, joka käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä. Keskittämisvälineet ovat erillään pyörivästä kärkiosasta ja järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä. Viitejulkaisun D23 laite on putkea kuvaava laite, jossa ei ole pyöritettäväksi järjestettyä kärkiosaa, eivätkä keskittämisvälineet ole erillään pyörivästä kärkiosasta. Ei voida katsoa, että pyöritettävän ja leikkaavaa työstöä tekevän työkalun tukemis- ja keskittämisratkaisu olisi aivan ilmeisesti johdettavissa tukemis- ja keskittämisratkaisusta, jolla tuetaan ja keskitetään pyörimätöntä kevyttä kameraa. Vaikka molempia laitteita käytettäisiinkin samojen putkien sisällä, itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaista ratkaisua ei voi pitää itsestään selvänä alan keskitason ammattimiehelle.

Picote Oy Ltd:n vastaus

Vaatimukset

Picote Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja pitää Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisen päätöksen voimassa ja että hyödyllisyysmalli pidetään voimassa rekisteröinnin kohteena olevien suojavaatimusten mukaisessa muodossa.

Vaihtoehtoisesti Picote Oy Ltd on vaatinut, että hyödyllisyysmalli pidetään voimassa tois-, kolmas- tai neljässijaisten suojavaatimusasetelmien muodossa.

Perusteet

Epäyhtenäisyys

Epäyhtenäisyys ei ole seikka, jonka vuoksi hyödyllisyysmalli voitaisiin julistaa mitättömäksi. Joka tapauksessa itsenäisen suojavaatimuksen 5 kohde on järjestelmä, joka käsittää suojavaatimuksen 1 mukaisen laitteen, joten kyseessä eivät ole toisistaan riippumattomat keksinnöt.

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Suojavaatimusten kohdat, joihin Kaarinan TR-Työstö viittaa, eivät ole menetelmän vaiheita vaan kyse on hyödyllisyysmallimääräysten 11 §:n sallimasta tavasta määritellä rakenteelliset yksityiskohdat lähemmin esittämällä yksityiskohtien toiminta tai tehtävä. Suojavaatimus 1 kohdistuu laitteeseen ja suojavaatimus 5 kohdistuu järjestelmään, joka käsittää suojavaatimuksen 1 mukaisen laitteen.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja keksinnön riittävä selitys

Valituksessa Kaarinan TR-työstö esittää lukuisia teknisiä yksityiskohtia, jotka sen mielestä olisi pitänyt olla määritelty suojavaatimuksissa ja vaatii tämän perusteella hyödyllisyysmallia mitätöitäväksi. Suojavaatimusten epätäsmällisyyteen perustuva mitätöintivaatimus ei perustu hyödyllisyysmallilakiin, eikä suojavaatimusten epätäsmällisyys ole mitätöintiperuste.

Suojavaatimuksissa on määritelty täsmällisesti se, mitä halutaan suojata. Sellaisia yksityiskohtia mitä ei haluta suojata, ei ole tarpeen määritellä täsmällisesti suojavaatimuksessa.

Keksinnöllisyys

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen ratkaisu on keksinnöllinen.

Viitejulkaisussa D6 on esitetty laite, jossa on pussinkiinnityseviä (7) ja tukieviä (10) sekä ilmapussi (8), joka täytetään pumppaamalla siihen ilmaa, jolloin laite kiinnittyy paikoilleen putkessa. Laitteen kärjessä on reikäpora, jota voidaan pyörittää ja siten aikaansaada reikä laitteen etupuolelle. Liitteiden 23, 25, 26, 27 ja 28 mukaisissa julkaisuissa on esitetty ilmeisesti Rothenbergerin myymä harja useasta eri tuotekatalogista, esimerkiksi liitteissä 27 ja 28 tuotteen yhteydessä on teksti "For adjustment and centering of the camera head" eli tuote on tarkoitettu kamerapään säätämiseen ja keskittämiseen.

Alan ammattimiehellä ei ennen hyödyllisyysmallin tekemispäivää ollut tietoa suojavaatimuksen mukaisesta ratkaisusta, joten esitetty argumentti keksinnöllisyyttä vastaan on monin osin puutteellinen ja perustuu jälkikäteispäättelyyn.

Tutkimalla viitejulkaisussa D6 esitettyä ratkaisua ei ole ilmeistä, miksi alan ammattimies käyttäisi kamerapään säätämiseen ja keskittämiseen tarkoitettuja harjoja viitejulkaisussa D6 esitetyn ratkaisun yhteydessä. Mikä motivaatio alan ammattimiehellä olisi käyttää kyseisiä harjoja? Viitejulkaisun D6 perusteella ei myöskään ole ilmeistä mihin kohtaan esimerkiksi liitteessä 28 esitetyt harjat liitettäisiin esitetyssä ratkaisussa. Muokattaisiinko harjoja tai viitejulkaisun D6 ratkaisua jollain tavalla ennen näiden yhdistämistä ja mistä alan ammattimies saisi motivaation ja ohjeet näiden muutosten tekemiseen? Liitteiden mukaisissa julkaisuissa esitetyissä laitteissa on kamera, joka ei pyöri, joten harjatkaan eivät pyöri. Mikäli harjat liitetään pyörivään laitteeseen, esitetyt harjat pyörisivät laitteen mukana. Yhdistelmään, jossa viitejulkaisun D6 mukaiseen laitteeseen asennettaisiin liitteiden 23, 25, 26, 27 ja 28 julkaisujen mukaiset pyörimättömät harjat ei siten toimisi, vaan jotakin muutoksia olisi laitteeseen tehtävä. Koska viitejulkaisun D6 ja liitteissä esitettyjen osien muodostaman yhdistelmän toimivuus ei olisi aivan ilmeistä alan ammattimiehelle, se viittaa siihen, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen laite on keksinnöllinen.

Valittaja ei ole valituksessaan esittänyt, miten alan ammattimies päätyisi itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaiseen laitteeseen esitettyjen viitejulkaisuiden pohjalta, joten itsenäisen suojavaatimuksen 1 on todettava eroavan selvästi aiemmin tunnetusta tekniikasta.

Valittajan lausuma

Suojavaatimusten täsmällisyys ja keksinnön riittävä selitys

Hyödyllisyysmallilain 6 §:ssä on määritelty hyödyllisyysmallihakemuksessa välttämättä esitettävät asiat, joiden perusteella ammattimies voi käyttää keksintöä, joten hyödyllisyysmallilain 19 §:n 2 momenttia ei voi arvioida tarkistamatta, täyttävätkö hyödyllisyysmallin suojavaatimukset hyödyllisyysmallilain 6 §:n ehdot.

Itsenäisen suojavaatimuksen 1 piirteestä, jonka mukaan laite käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta, alan ammattimies ymmärtäisi, että sana "yhteydessä" tarkoittaa samaa kuin "yhdessä" eli samana kappaleena/yhtenä yhtenäisenä osana. Siitä, että suojavaatimuksessa 1 on mainittu "jotka ovat erillään kärkiosasta", alan ammattimies ymmärtää osien olevan samalla akselilla, akselin pituussuunnassa erillään toisistaan, koska laite on putken sisässä. Edellä mainitusta käy selvästi ilmi, että alan ammattimies ei ymmärrä suojavaatimusta 1 siten kuin Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausumassaan markkinaoikeudelle.

Missään suojavaatimuksessa ei ole selvitetty sitä, millaisella tekniikalla keskittämisvälineet pystyvät olemaan pyörimättä, kun ne on kiinnitetty samaan runkoon, johon edellä mainitusti kiinnitetty myös kärkiosa ja kärkiosan yhteydessä oleva ainakin yksi terä. Alan ammattimiehen täytyisi itse keksiä jonkinlainen laite, joka mahdollistaisi keskittämisvälineiden pyörimättömyyden, vaikka ne on kiinnitetty pyörivälle rungolle.

Hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön tulee olla alan ammattimiehen käytettävissä itsenäisessä suojavaatimuksessa esitetyn perusteella. Epäitsenäisissä suojavaatimuksissa kerrotaan erilaisia variaatioita itsenäisessä suojavaatimuksessa esitetyille laitteille. Epäitsenäiset suojavaatimukset eivät tue itsenäistä suojavaatimusta vaan niiden tarkoitus on estää kolmansien tahojen tekemiä niin sanottuja riippuvaisia patentteja tai hyödyllisyysmalleja, jotka estäisivät varsinaisella patentilla tai hyödyllisyysmallilla suojatun tuotteen tuotekehityksen. Koska epäitsenäiset suojavaatimukset eivät voi olla itsenäisen suojavaatimuksen tukena, itsenäinen suojavaatimus 1 ei täytä hyödyllisyysmallilain 6 §:n edellytyksiä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

I Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on 28.1.2014 rekisteröinyt hyödyllisyysmallin numero 10374 keksinnölle "Laite ja järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi". Kaarinan TR-Työstö Oy:n tehtyä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen Patentti- ja rekisterihallitus on pysyttänyt hyödyllisyysmallin voimassa rekisteröidyssä muodossa.

Kaarinan TR-Työstö Oy on valittanut edellä mainitusta Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen ja vaatinut, että päätös kumotaan ja hyödyllisyysmalli julistetaan kokonaisuudessaan mitättömäksi.

Picote Oy Ltd on vaatinut, että valitus hylätään ja hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa ensisijaisesti rekisteröidyssä muodossaan. Toissijaisesti Picote Oy Ltd on vaatinut, että valitus hylätään ja hyödyllisyysmalli pysytetään voimassa yhtiön markkinaoikeudelle toimittamien muutettujen tois-, kolmas- ja neljässijaisten suojavaatimusten muodossa.

II Sovellettavat oikeusohjeet

Hyödyllisyysmallilain 1 §:n 1 momentin mukaan se, joka on tehnyt keksinnön, tai se, jolle keksintö on siirtynyt, voi hakemuksesta saada hyödyllisyysmallioikeuden keksintöön ja siten yksinoikeuden sen ammattimaiseen hyväksikäyttöön sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään. Lain 1 §:n 4 momentin mukaan hyödyllisyysmallioikeutta ei voi saada menetelmiin.

Hyödyllisyysmallilain 2 §:n 1 momentin mukaan keksinnön tulee olla uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen hyödyllisyysmallioikeutta koskevan hakemuksen tekemispäivää ja lisäksi selvästi erota siitä.

Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentin mukaan hakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys ja tarvittaessa kuvat sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Hyödyllisyysmallilain 9 §:n mukaan samassa hakemuksessa ei saa hakea hyödyllisyysmallioikeutta kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön.

Hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, joka ei täytä mainitun lain 1 §:n 2−4 momentissa ja 2 §:ssä säädettyä vaatimuksia tai rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

III Kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö

Kysymyksessä oleva ensisijainen suojavaatimusasetelma vastaa hyödyllisyysmallin rekisteröityä suojavaatimusasetelmaa. Siihen kuuluvat laitetta koskeva itsenäinen suojavaatimus 1 sekä järjestelmää koskeva itsenäinen suojavaatimus 5 ja epäitsenäiset suojavaatimukset 2–4. Ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäinen suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. Laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka laite käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan (14), jonka yhteydessä on ainakin yksi terä (15a-e), sekä keskittämisvälineet (20, 21, 30), jotka ovat erillään kärkiosasta (14) ja järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä kärkiosaa (14) pyöritettäessä, tunnettu siitä, että keskittämisvälineet (20, 21, 30) käsittävät ainakin yhden rungon (20), joka käsittää lukuisia harjoja (21), jotka harjat (21) on sovitettu painautumaan putkiasetelman putken sisäpintaa vasten ja keskittämään laite putkessa siten, että laitteen kärkiosa (14) on irti sisäpinnasta.

Ensisijaisen suojavaatimusasetelman itsenäinen suojavaatimus 5 kuuluu seuraavasti:

5. Järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka järjestelmä käsittää voimansiirtovälineen, joka voimansiirtoväline käsittää suojaputken, ainakin osittain suojaputken sisällä kulkevan taipuisan työntöjäykän pyöritysakselin, ja moottorin pyöritysakselin pyörittämiseksi, tunnettu siitä, että järjestelmä käsittää lisäksi jonkin suojavaatimuksista 1–4 mukaisen laitteen, joka on järjestetty kiinnitettäväksi mainitun voimansiirtovälineen pyöritysakseliin, jolloin mainittu laite on työnnettävissä voimansiirtovälineen suojaputken ja pyöritysakselin avulla avattavaan putkiasetelman haarakohtaan, ja mainittu haarakohta on avattavissa välittämällä moottorin pyörimisliike laitteen kärkiosan (14) pyörimisliikkeeksi ja työntämällä laitetta mainittua haarakohtaa vasten.

IV Tunnettu tekniikka

Asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu seuraavaan valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun:

D6: Patenttihakemusjulkaisu US 2006233619 A1.

Edellä mainitun lisäksi asiaa käsiteltäessä markkinaoikeudessa on viitattu vielä seuraaviin viitejulkaisuihin, joihin Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä ei ole viitattu:

D23: Rothenberger Werkzeuge GmbH:n ROCAM plus -esite
D25: Rothenberger-esite: Pipe/Drain Cleaning and Inspection
D26: Rothenberger-esite: Rohr- und Kanalreinigung/-inspektion
D27: Rothenberger-luettelo: Main Catalog 2009/2010
D28: Rothenberger-luettelo: Main Catalog 2009/2010.

Edellä mainittu viitejulkaisu D6 koskee erityisesti viemäriputkistoissa käytettävää porauslaitteistoa, jolla voidaan avata sivuputken kautta aukko pääputkeen sen jälkeen, kun pääputken sisäpinnat on päällystetty putkien korjausten yhteydessä. Julkaisussa kuvattu porauslaite käsittää työstölaitteen ja välineet materiaalin poistamiseksi putkiasetelman liitoksen kohdalta sekä ulokkeita työstölaitteen asemoimiseksi putken sisällä.

Edellä mainittu viitejulkaisu D23 on Rothenberger-yhtiön käyttöohje laitteelle ROCAM Plus, joka on putkien ja kanavien kuvaamiseen tarkoitettu laite.

Edellä mainittu viitejulkaisu D25 on Rothenberger-yhtiön putkien ja kanavien kuvauslaitteen tuote-esite, josta ilmenee myös lisävarusteena harjoilla varustettuja kiinnitysvälineitä ohjaamaan ja keskittämään kuvauslaitteen kameran putkessa.

Edellä mainittu viitejulkaisu D26 on viitejulkaisua D25 vastaava saksankielinen esite.

Edellä mainitut viitejulkaisut D27 ja D28 ovat otteita Rothenberger-yhtiön tuoteluetteloista, joissa ilmenee kuvauslaitteiden harjalla varustetut kiinnitysvälineet, jotka ohjaavat ja keskittävät kuvauslaitteen kameran putkessa.

V Asian arviointi

Epäyhtenäisyys

Markkinaoikeus toteaa hyödyllisyysmallilain 9 §:ssä säädetyn hakemuksen yhtenäisyydestä eli siitä, että samassa hakemuksessa ei saa hakea hyödyllisyysmallioikeutta kahteen tai useampaan toisistaan riippumattomaan keksintöön. Hyödyllisyysmallilain 19 §:n perusteella hakemuksen epäyhtenäisyys ei kuitenkaan ole seikka, jonka vuoksi hyödyllisyysmallin rekisteröinti voitaisiin julistaa mitättömäksi. Sen vuoksi valittajan tältä osin esittämien väitteiden johdosta ei ole perustetta julistaa hyödyllisyysmallia mitättömäksi.

Hyödyllisyysmallioikeuden suojan kohde

Valittajan mukaan itsenäinen suojavaatimus 5 koskee hyödyllisyysmallilain vastaisesti menetelmää, koska suojavaatimus määrittelee, että suojavaatimuksen mukainen laite on työnnettävissä putkiasetelman haarakohtaan ja haarakohta on avattavissa välittämällä moottorin pyörimisliike laitteen kärkiosaan. Laitteen toimintaa koskevat määritelmät tekevät suojavaatimuksen kohteesta menetelmän.

Picote Oy Ltd:n mukaan itsenäisessä suojavaatimuksessa 5 kyse on hyödyllisyysmallimääräysten 11 §:n sallimasta tavasta määritellä rakenteelliset yksityiskohdat lähemmin esittämällä niiden toiminta ja tehtävä.

Markkinaoikeus toteaa, että itsenäisen suojavaatimuksen 5 kohde on järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka järjestelmä käsittää voimansiirtovälineen, työntöjäykän pyöritysakselin, moottorin pyöritysakselin pyörittämiseksi sekä suojavaatimusten 1–4 mukaisen laitteen. Markkinaoikeus katsoo, että suojavaatimuksen mukainen laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi on määritelty laitteessa olevien osien ja niiden toiminnan kautta. Se, että laitteen tietyt osat on määritelty osittain myös niiden toiminnan kautta, ei tee suojavaatimuksen kohteesta kokonaisuudessaan menetelmää.

Edellä olevilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 5 kohde ei ole menetelmä, eikä asiassa ole perustetta katsoa suojavaatimusten olevan hyödyllisyysmallilain 1 §:n 4 momentin 3 kohdan vastainen.

Suojavaatimusten täsmällisyys ja keksinnön selityksen riittävyys

Markkinaoikeus toteaa, että hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinti tulee julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi sitä koskevan vaatimuksen johdosta muun ohella, jos rekisteröinti tarkoittaa keksintöä, jota ei ole niin selvästi esitetty, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Hyödyllisyysmallilain 6 §:n 2 momentissa on hakemuksen hyväksymisen yhdeksi edellytykseksi asetettu se, että hyödyllisyysmallissa tulee olla täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata (suojavaatimus). Suojavaatimuksen puuttuva täsmällisyys ei kuitenkaan ole hyödyllisyysmallilain 19 §:n mukaan peruste julistaa hyödyllisyysmalli mitättömäksi.

Markkinaoikeus siten arvioi valittajan esittämiä vaatimuksia ainoastaan siltä osin, kun ne liittyvät siihen, onko keksintö esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Picote Oy Ltd on esittänyt, että suojavaatimusten toistettavuuden kannalta tulee ottaa huomioon keksinnön selitys eikä pelkästään suojavaatimuksia. Itsenäisessä suojavaatimuksessa 1 määritellään täsmällisesti ilmaistuna se, mitä halutaan suojata. Sellaisia yksityiskohtia mitä ei haluta suojata, ei ole tarpeen määritellä täsmällisesti suojavaatimuksissa. Selityksessä keksintö selostetaan niin selvästi, että alan ammattimies osaa sitä käyttää.

Markkinaoikeus katsoo, että ne valittajan esittämät suojavaatimusten puutteellisuudet, jotka liittyvät keksinnön selityksen riittävyyteen, koskevat keskittämisvälineiden pyörimättömyyttä suhteessa laitteen kärkiosaan ja sen yhteydessä olevaan terään.

Valittaja on esittänyt, että itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen määrittelyn mukaan laite käsittää pyöritettäväksi järjestettävän kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet ja sekä terä että keskittämisvälineet ovat erillään kärkiosasta ja järjestetty siten pyörimättömäksi, kun laitteen kärkiosa on järjestetty pyöritettäväksi. Tämä järjestelmä on toimimaton, sillä mikäli keskittämisvälineet eivät pyöri niin niihin kiinnitetty terä, jonka avulla putkiasetelman haarakohtaa avataan, ei myöskään voi pyöriä.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan keskittämisvälineet muodostavat laitteen toisen osan eivätkä ole osa kärkiosaa. Näin ollen pyöritettäväksi järjestetty kärkiosa ja sen yhteydessä oleva ainakin yksi terä voivat siten pyöriä ja keskittämisvälineet pysyä oleellisesti pyörimättä.

Markkinaoikeus toteaa, että suojavaatimuksia tulisi pyrkiä ymmärtämään siten, kuin alan ammattilainen niitä tulkitsisi. Markkinaoikeus katsoo, että ammattimies ymmärtäisi, että laitteen kärkiosan ja sen yhteydessä oleva ainakin yksi terä ovat erillään keskittämisvälineistä, jotka voidaan järjestää oleellisesti pyörimättömäksi vaikka kärkiosa ja sen yhteydessä oleva terä pyörii.

Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että keksinnön selitysosasta ilmenee, että keskittämisvälineen runko on erotettu pyöritettäväksi järjestetystä osasta esimerkiksi laakereilla tai liukupinnalla siten, ettei pyöritettäväksi järjestetyn osan pyörimisliike välity keskittämisvälineeseen ainakaan merkittävästi.

Edellä olevan perusteella markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

Keksinnöllisyys

Valittajan mukaan alan ammattimies tutustuessaan viitejulkaisuissa D23, D25, D26, D27 ja D28 esitettyihin harjallisiin lisälaitteisiin, joiden avulla kuvauslaitteen kamerapäätä voidaan ohjata ja keskittää putken sisällä, yhdessä viitejulkaisussa D6 esitetyn putkiasetelman haarakohdan avaamiseen soveltuvan porauslaitteen kanssa, pystyisi valmistamaan kysymyksessä olevan keksinnön mukaisen laitteen.

Picote Oy Ltd:n mukaan viitejulkaisussa D6 esitetyn porauslaitteen keskittäminen putkessa tapahtuu pussinkiinnitysevien, tukievien ja ilmalla täytettävän ilmapussin avulla. Viitejulkaisusta D6 ei ole ilmeistä, miksi alan ammattimies käyttäisi kamerapään ohjaamiseen ja keskittämiseen tarkoitettuja harjoja keskittämään viitejulkaisun D6 mukaista porauslaitetta, jonka kärkiosa pyörii. Picote Oy Ltd on lisäksi esittänyt, että mikäli esimerkiksi viitejulkaisun D28 mukaiset harjat liitetään pyörivään laitteeseen, niin harjat pyörivät laitteen mukana. Näin ollen yhdistelmä esimerkiksi viitejulkaisun D28 mukaisen harjojen ja viitejulkaisun D6 mukaisen porauslaitteen kanssa ei toimisi, vaan yhdistelmä vaatisi toimiakseen muutoksia.

Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan viitejulkaisun D6 mukainen pyöritettävää ja leikkaavaa työstöä tekevän työkalun tukemis- ja keskittämisratkaisu olisi aivan ilmeisesti johdettavissa tukemis- ja keskittämisratkaisusta, jolla tuetaan ja keskitetään pyörimätöntä kevyttä kameraa.

Markkinaoikeus toteaa, että viitejulkaisussa D6 on esitetty putkiasetelman haarakohdan avaava porauslaite, joka käsittää keskittämisvälineitä, jotka on järjestetty oleellisesti pyörimättömiksi, kun porauslaitteen kärkiosa pyörii. Viitejulkaisun D6 keskittämisvälineet eroavat kysymyksessä olevan keksinnön mukaisista keskittämisvälineistä siinä, että harjojen sijaan keskittäminen tapahtuu ilmatäytteisellä pussilla ja tukievillä. Markkinaoikeus lisäksi toteaa, että esimerkiksi viitejulkaisussa D28 esitetyt keskittämisvälineet, jotka koostuvat runkoon kiinnitetyistä harjoista, sinänsä vastaavat kysymyksessä olevan keksinnön mukaisia keskittämisvälineitä. Niiden käyttökohde on kuitenkin eri kuin keksinnön mukaisten keskittämisvälineiden käyttökohde.

Keksinnöllisyystarkastelussa on siten kyse siitä, olisiko alan ammattimiehelle ollut aivan ilmeistä korvata viitejulkaisussa D6 esitetyt keskittämisvälineet esimerkiksi viitejulkaisussa D28 esitetyillä harjallisilla keskittämisvälineillä.

Oikeuskäytännössä (korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjaratkaisu 2017:26) on vakiintuneesti katsottu, että hyödyllisyysmalleissa on kyse suhteellisen yksinkertaisista ja alhaisen kehittämistason omaavista keksinnöistä, jolloin suojan kohteena voi olla hyvinkin pieni keksinnöllisyyden ero. Korkein hallinto-oikeus on edellä mainitussa ratkaisussaan todennut myös, että hyödyllisyysmallisuoja on mahdollinen, jos keksintö eroaa lähintä tunnettua tekniikkaa edustavassa julkaisussa kuvatusta ratkaisusta sellaisten elementtien osalta, jotka eivät ole itsessään triviaaleja. Ratkaisun mukaan tavanomaisena tuotekehittelynä ilmenevää alan yleistiedon soveltamista tunnetun tekniikan tasoon ei kuitenkaan voida pitää riittävänä hyödyllisyysmallioikeudesta annetun lain mukaisen keksinnöllisyyden tason saavuttamiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka harjalliset keskittämisvälineet ovat olleet estejulkaisujen perusteella aikaisemmin tunnettuja, niitä on käytetty ainoastaan pyörimättömiin laitteisiin. Viitejulkaisusta D28 ei käy ilmi, että siinä esitetyt harjalliset keskittämisvälineet soveltuisivat muuhun käyttöön kuin keskittämään kuvauslaitetta. Ei voida katsoa olevan aivan ilmeistä, että viitejulkaisun D28 mukaiset harjalliset keskittämisvälineet soveltuisivat käytettäväksi keskittämään viitejulkaisun D6 mukaista porauslaitetta. Viitejulkaisun D6 mukaisen porauslaitteen keskittämisvälineiden korvaamista harjallisilla keskittämisvälineillä ei siten voida pitää täysin triviaalina tai tavanomaisena tuotekehityksenä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä oleva keksintö on vaatinut enemmän tuotekehitystä kuin pelkästään tunnetun tekniikan suoraa soveltamista käsillä olevaan tekniikan alaan.

Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa selvästi tunnetusta tekniikasta. Hyödyllisyysmallin

itsenäinen suojavaatimus 5 ja epäitsenäiset suojavaatimukset sisältävät kokonaisuudessaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 mukaisen laitteen, ja eroavat siten myös selvästi tunnetusta tekniikasta.

Yhteenveto

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevan hyödyllisyysmallin mukainen keksintö koskee laitetta tai järjestelmää eikä menetelmää ja että keksinnön selitys on niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä. Itsenäisten suojavaatimusten mukainen keksintö eroaa myös selvästi esitetystä tunnetusta tekniikasta. Markkinaoikeus siten katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteita kumota Patentti- ja rekisterihallituksen päätös ja valitus tulee siten hylätä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 § mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kaarinan TR-Työstö Oy:n valitus hylätään, joten se saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomari Reima Jussila sekä markkinaoikeusinsinöörit Krister Karlsson ja Timo Laakso.

PRH:n päätös

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 6.5.2019 taltionumero 1948.

 
Julkaistu 16.11.2018