MAO:505/17

PaloDEx Group Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

patentti

Diaarinumero: 2016/92
Antopäivä: 14.7.2017

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 21.12.2015 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

PaloDEx Group Oy on 19.7.2010 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä "Menetelmä ja laite intraoraalikuvan käsittelemiseksi".

Patentti- ja rekisterihallitus on 21.12.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt edellä mainitun hakemuksen.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

PaloDEx Group Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 21.12.2015 ja palauttaa yhtiön patenttihakemuksen Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Perusteet

Toisin kuin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, alan ammattimies ei päätyisi sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun D2 perusteella kysymyksessä olevien patenttivaatimusten mukaiseen keksintöön.

Edellä mainittu viitejulkaisu D2 ei käsittele intraoraalikuvan käsittelyä, vaan siinä käsitellään yleisesti lääketieteellistä kuvausta ja kuvankäsittelyä. Viitejulkaisusta D2 ei myöskään ilmene kunkin kohdealueen intraoraalikuvan hankkimista eikä oman paikkatiedon hankkimista kullekin kohdealueelle. Viitejulkaisusta D2 ei myöskään käy ilmi säädettävän kuvankäsittelyparametrin arvon valitsemista kulloisenkin paikkatiedon perusteella eikä sitä, että kunkin kohdealueen intraoraalialueen kuvaa käsiteltäisiin ennalta määrätysti sille valitun kuvankäsittelyparametrin arvon avulla.

Mainitusta viitejulkaisusta D2 tunnettu kuvankäsittelytapa ei muutoinkaan sovellu intraoraalikuvaukseen, koska mainittu tapa poikkeaa esimerkiksi käytetyn röntgensäteilyn määrän ja laitteistojen osalta muun muassa keuhkojen kuvauksessa käytetystä. Mikäli alan ammattimies jostain syystä päätyisi käyttämään viitejulkaisusta D2 tunnettua kuvankäsittelytapaa intraoraalikuvauksessa ja muuttamaan sitä esitetyn ongelman valossa, hän pyrkisi alan yleisen tietämyksen perusteella käsin hitaasti säätämällä ja silmämääräisesti parantamaan intraoraalikuvaa saadakseen näytöllä näkymään haluamansa yksityiskohdat.

Myös muutoin kysymyksessä olevien patenttivaatimusten 1−9 mukaiset keksinnöt ovat uusia ja ne eroavat olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Kysymyksessä olevat patenttivaatimukset 1−9 eivät eroa olennaisesti valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun D2 perusteella tunnetusta tekniikasta, kun otetaan huomioon jokin sanotussa päätöksessä mainituista intraoraalikuvausta käsittelevistä viitejulkaisuista D1 tai D3−D5.

Edellä mainitun viitejulkaisun D2 mukaan lääketieteellisen kuvanparannuksen tarkoituksena on kaiken olennaisen diagnostisen informaation esittäminen kuvassa. Täten kuvanparannusmenetelmien soveltamista esimerkiksi intraoraali- tai vaikkapa keuhkokuvauksessa on pidettävä alan ammattimiehelle ilmeisenä.

Mainittu viitejulkaisu D2 ei sinänsä käsittele intraoraalikuvausta tai keuhkokuvausta erityisesti, vaan lääketieteellistä kuvausta ja lääketieteellisen kuvan kuvankäsittelyä yleensä. Kuvattavan kohteen sijainnin määrittäminen (paikkatiedon hankinta) ja kohdealueen kuvan hankkiminen ovat kuitenkin röntgenkuvauksessa sinänsä tunnettua tekniikkaa. Viitejulkaisussa D2 on esitetty sekä kuvankäsittelyparametrien valitseminen kunkin paikkatiedon perusteella että kunkin kohdealueen kuvan käsittely sille valitun kuvankäsittelyparametrin arvoon perustuen. Vastaavien vaiheiden suorittamista toiselle intraoraalikuvalle tai keuhkokuvalle on pidettävä ilmeisenä.

Valittajan esittämää siitä, että edellä mainitussa viitejulkaisussa D2 esitetty ei soveltuisi intraoraaliseen kuvaukseen esimerkiksi röntgensäteilyn määrän ja käytettävien laitteistojen osalta, ei ole pidettävä merkityksellisenä seikkana, sillä kysymyksessä olevissa patenttivaatimuksissa ei ole mainittuja tekijöitä koskevia määritteitä.

Kysymyksessä olevat patenttivaatimukset 7 ja 8 määrittelevät ainoastaan tarkoitetun vaikutuksen, mutta eivät esitä niitä rakenteellisia yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi. Kyseiset patenttivaatimukset 7 ja 8 eivät siten määrittele keksintöä patenttilain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla täsmällisesti.

PaloDEx Group Oy:n lausuma

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa D2 esitetty lääketieteellinen kuvaus yleisesti ei riitä toimimaan todellisena lähtökohtana keksinnöllisyyttä arvioitaessa, koska intraoraalikuvaus eroaa huomattavasti keuhkokuvauksesta muun ohella kuvausalueen koon, kuvattavan kohteen sijainnin, kuvattavan kohteen rakenteen, potilaan asettelun, säteilymäärien ja kuvauslaitteistojen osalta.

Edellä mainitusta viitejulkaisusta D2 ei myöskään ilmene paikkatiedon hankkiminen eikä varsinkaan mainitun paikkatiedon käyttäminen kuvankäsittelyparametrin valintaan ja näin saadun, ennalta määritettävissä olevan parametrin käyttäminen intraoraalikuvan käsittelemiseen.

Lisäksi on huomattava, että mainittuun viitejulkaisuun D2 sisältyvässä kuvassa 3.1 esitetty harmaasävyn säätö tapahtuu kuvasta havaittavan yksityiskohdan perusteella eikä kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen, ennalta määritetyn säätörutiinin mukaisesti.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella 21.12.2015 antamallaan päätöksellä hylännyt PaloDEx Group Oy:n hakemuksen patentin myöntämiseksi keksintöön nimeltä "Menetelmä ja laite intraoraalikuvan käsittelemiseksi".

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö on sinänsä uusi sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2 tunnettuun tekniikkaan verrattuna. Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään kuitenkin katsonut, että kysymyksessä olevien patenttivaatimusten 1−9 mukaiset keksinnöt eivät eroa olennaisesti mainitusta viitejulkaisusta D2 tunnetusta tekniikasta, kun lisäksi otetaan huomioon jokin intraoraalikuvausta käsittelevä sanotussa päätöksessä mainittu viitejulkaisu D1 tai D3−D5.

Valituksenalaisessa päätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus on edelleen todennut, että kysymyksessä olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisältyvää käsitettä "kuvankäsittelyparametri" on pidettävä epätäsmällisenä, joten itsenäinen patenttivaatimus 1, eivätkä myöskään patenttivaatimukset 2−9, määrittele keksintöä patenttilain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla täsmällisesti. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään todennut, että itsenäiset patenttivaatimukset 7 ja 8 eivät määrittele keksintöä täsmällisesti myöskään sen johdosta, että ne eivät sisällä niitä rakenteellisia yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

2 Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 8 §:n 2 momentin mukaan patenttihakemuksen tulee sisältää keksinnön selitys, tarvittaessa piirustuksineen, sekä täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata (patenttivaatimus). Selityksen tulee olla niin selvä, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

3 Kysymyksessä oleva keksintö

Kysymyksessä oleva keksintö koskee menetelmää, laitetta, järjestelmää ja tietokoneohjelmaa intraoraalikuvan käsittelemiseksi. Kysymyksessä oleva patenttivaatimusasetelma käsittää menetelmää koskevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ja siihen liittyvät epäitsenäiset patenttivaatimukset 2−6 sekä laitetta, järjestelmää ja tietokoneohjelmaa koskevat itsenäiset patenttivaatimukset 7, 8 ja 9.

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Menetelmä (100) intraoraalikuvan käsittelemiseksi, tunnettu siitä, että menetelmässä
hankitaan ensimmäinen paikkatieto (140) ensimmäiselle intraoraalikuvauksen kohdealueelle,
hankitaan (130) ensimmäisen intraoraalikuvauksen kohdealueen intraoraalikuva,
valitaan (150) säädettävän kuvankäsittelyparametrin ensimmäinen arvo perustuen ensimmäiseen paikkatietoon,
käsitellään (160) ensimmäisen intraoraalikuvauksen kohdealueen intraoraalikuvaa ennalta määritellysti säädettävän kuvankäsittelyparametrin ensimmäiseen arvoon perustuen,
hankitaan (140) toinen paikkatieto toiselle intraoraalikuvauksen kohdealueelle,
hankitaan (130) toisen intraoraalikuvauksen kohdealueen intraoraalikuva,
valitaan (150) säädettävän kuvankäsittelyparametrin toinen arvo, joka eroaa ensimmäisestä arvosta, perustuen toiseen paikkatietoon ja
käsitellään (160) toisen intraoraalikuvauksen kohdealueen intraoraalikuvaa ennalta määritellysti säädettävän kuvankäsittelyparametrin toiseen arvoon perustuen."

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 7 koskee laitetta, joka on sovitettu toteuttamaan jonkin patenttivaatimuksen 1−6 mukaisen menetelmän.

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 8 koskee puolestaan järjestelmää, joka on sovitettu toteuttamaan jonkin patenttivaatimuksen 1−6 mukaisen menetelmän.

Kysymyksessä oleva itsenäinen patenttivaatimus 9 koskee taas tietokoneohjelmaa, joka on sovitettu toteuttamaan jonkin patenttivaatimuksen 1−6 mukaisen menetelmän, kun tietokoneohjelma suoritetaan tietokoneessa.

4 Tunnettu tekniikka

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on tunnetun tekniikan osalta viitattu seuraaviin julkaisuihin:
D1: US 2006257816 A1
D2: Suetens, P.: " Fundamentals of Medical Imaging", Cambridge University Press, 2002, s. 27–43
D3: JP 2007050055 A
D4: US 5179579 A
D5: US 2003026387 A1.

Edellä mainittu viitejulkaisu D1 koskee intraoraalikuvaukseen tarkoitettua järjestelyä, johon muun ohella kuuluu suuntasensorilla varustettu detektori. Suuntasensori muodostaa detektorin suuntatiedon, jota käytetään kuvadatan käsittelyssä muodostettavan kuvan esittämiseksi oikein päin.

Edellä mainittu viitejulkaisu D2 on lääketieteellisen kuvantamisen perusteita esittelevä teos. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä viitattu teoksen jakso koskee erityisesti kuvan käsittelyä ja kuvan parantamisessa käytettäviä matemaattisia menetelmiä.

Edellä mainittu viitejulkaisu D3 koskee intraoraalikuvaukseen liittyvää järjestelyä, jossa röntgendetektori sisältää suuntailmaisimen.

Edellä mainittu viitejulkaisu D4 esittää erityisesti intraoraalikuvaukseen liittyvän menetelmän, jossa kuhunkin yksittäiseen kuvaan liitetään anatominen paikkatieto, jonka perusteella kuvista voidaan muodostaa koko hampaistoa koskeva esitys esimerkiksi hammaskartan muodossa.

Edellä mainittu viitejulkaisu D5 koskee intraoraalikuvausta, jossa röntgensäteilyn määrää pyritään optimoimaan siten, että kuvattava kohde kuvataan aluksi hyvin pienellä säteilymäärällä ja näin saadun näytekuvan sisältämän informaation perusteella ohjataan lopullisen kuvan säteilytystä.

5 Asian arviointi

Kuten edellä on selostettu, Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt PaloDEx Group Oy:n patenttihakemuksen. Valituksenalaisessa päätöksessä todetun mukaan PaloDEx Group Oy:n patenttihakemuksen hylkääminen on edellä selostetulla tavalla perustunnut siihen, etteivät kysymyksessä olevien patenttivaatimusten 1−9 mukaiset keksinnöt ole eronneet olennaisesti sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta D2 tunnetusta, kun lisäksi otetaan huomioon jokin päätöksessä mainituista intraoraalikuvausta käsittelevistä viitejulkaisuista D1 tai D3−D5.

Markkinaoikeus toteaa ensinnäkin, että edellä mainitussa viitejulkaisussa D2 esitetään (s. 27−43) erilaisia menetelmiä röntgenkuvan parantamiseksi. Esimerkiksi sanottuun viitejulkaisuun sisältyvissä kuviossa 3.1 sekä kuvioissa 3.3−3.5 on esitetty menetelmiä röntgenkuvan kontrastin parantamiseksi. Kyseiset menetelmät perustuvat alkuperäisen kuvan analyysiin ja kuvan muuttamiseen kuvapisteittäin. Viitejulkaisusta D2 ei ilmene, että parannetun kuvan tuottamisen esitettäisiin perustuvan kuvattavan kohteen paikkatietoon eikä siinä siten myöskään esitetä, että mainittuun paikkatietoon liittyisi jokin ennalta määritelty kuvankäsittelyparametrin arvo.

Markkinaoikeus toteaa edelleen, että edellä mainitussa valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole esitetty, millä perusteella alan ammattimies olisi sanotussa päätöksessä todetulla tavalla suorittanut jonkin mainituista viitejulkaisuista D1, D3, D4 tai D5 yhdistämisen edellä mainittuun viitejulkaisuun D2. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä ei ole myöskään esitetty, millä perusteella alan ammattimiehelle olisi ollut ilmeistä ilman keksinnöllistä panosta päätyä kysymyksessä olevien patenttivaatimusten mukaisiin ratkaisuihin mainittujen viitejulkaisujen yhdistelmän perusteella.

Kuten edellä on lisäksi selostettu, patenttilain 8 §:n 2 momentin mukaan patenttihakemuksen tulee sisältää muun ohella täsmällisesti ilmaistuna se, mitä patentilla halutaan suojata. Patenttihakemus tulee näin ollen evätä, mikäli patenttivaatimukset eivät ole täsmällisiä.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä PaloDEx Group Oy:n patenttihakemuksen hylkääminen on varsinaisesti perustettu edellä selostettuun puuttuvaan keksinnöllisyyteen. Mainitussa päätöksessään Patentti- ja rekisterihallitus on kuitenkin lisäksi todennut myös, että kysymyksessä olevat patenttivaatimukset eivät määrittele keksintöä patenttilain 8 §:ssä edellytetyllä tavalla täsmällisesti. Viimeksi mainitulta osin Patentti- ja rekisterihallitus on päätöksessään katsonut, että ensinnäkin kysymyksessä olevaan itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisältyvä käsite "kuvankäsittelyparametri" on epätäsmällinen, joten patenttivaatimus 1, eivätkä myöskään patenttivaatimukset 2−9, määrittele keksintöä edellytetyllä tavalla täsmällisesti. Lisäksi itsenäiset patenttivaatimukset 7 ja 8 eivät valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan määrittele keksintöä täsmällisesti myöskään sen johdosta, että ne eivät sisällä niitä rakenteellisia yksityiskohtia, jotka ovat välttämättömiä tarkoitetun vaikutuksen aikaansaamiseksi.

Hallintolain 2 §:n 2 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan muun ohella valtion viranomaisissa. Mainitun lain 5 §:n 1 momentin mukaan, jos muussa laissa on hallintolaista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan hallintolain asemesta.

Patenttilain 15 §:n mukaan, jollei hakija ole noudattanut patenttihakemusta koskevia säännöksiä tai jos patenttiviranomainen muutoin katsoo olevan esteen patenttihakemuksen hyväksymiselle, hakijaa on kehotettava antamaan lausumansa tai korjaamaan puutteellisuus määrätyn ajan kuluessa.

Markkinaoikeus toteaa, että Patentti- ja rekisterihallitus ei ole PaloDEx Group Oy:n patenttihakemusta käsitellessään ennen valituksenalaisen päätöksen antamista tekemissään välipäätöksissä kiinnittänyt huomiota siihen, että kysymyksessä olevat patenttivaatimukset eivät mahdollisesti täyttäisi edellä selostettua patenttilaissa säädettyä vaatimusta patenttivaatimusten täsmällisyydestä, eikä näin ollen myöskään varannut PaloDEx Group Oy:lle tilaisuutta antaa lausuma tai korjata puutteellisuus mainitulta osin.

Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle asian uudelleen käsiteltäväksi. Sanottuun nähden asiassa ei ole tarpeen lausua muista valituksessa esitetyistä seikoista.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 21.12.2015 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinöörit Erkki Tiala ja Krister Karlsson.

PRH:n päätös.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 2.8.2017