MAO:H395/2022


Päätös, josta valitetaan

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 6.10.2021 asiassa diaarinumero Traficom/1556/08.01.02/2021 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Liikenne- ja viestintäviraston päätöksen ja palauttaa asian Liikenne- ja viestintävirastolle verkkotunnuksen pamliitto.fi merkitsemiseksi valittajan käyttöön.

Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Silja Holding SIA:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.502,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto, johon kuuluu noin 210.000 jäsentä ja jonka pääasialliset verkkosivut avautuvat verkkotunnuksella pam.fi. Valittaja on vuonna 2003 merkinnyt verkkotunnuksen pamliitto.fi, ja se on ollut valittajalla käytössä 4.8.2018 asti, jolloin kyseinen verkkotunnus on epähuomiossa jäänyt uudistamatta. Valittaja on myös muun ohella rekisteröityjen tavaramerkkien numero 275251 PAM (kuvio), numero 227771 PAM (kuvio) ja numero 228292 PAM (kuvio) haltija. Lisäksi PAM-tunnus on valittajan nimen iskuosa. Valittajaan viitataan yleisesti joko tunnuksella PAM tai tunnuksella PAM-liitto.

Vastaaja on 5.11.2018 eli hyvin pian verkkotunnuksen pamliitto.fi vapautumisen jälkeen merkinnyt kyseisen verkkotunnuksen. Vastaajan päätoimialoja ovat verkkomarkkinointi, hakukoneoptimointi ja affiliatemarkkinointi. Vastaajalla ei ole mitään liityntää valittajaan, ja verkkotunnus pamliitto.fi on merkitty ilman valittajan suostumusta.

Verkkotunnus pam.fi on samankaltainen verkkotunnuksen pamliitto.fi kanssa. Valituksenalaisen päätöksen mukaisesti verkkotunnus pamliitto.fi on muistuttanut valittajan suojattua nimeä ja tavaramerkkejä verkkotunnuksen merkitsemishetkellä.

Vastaajalla on lisäksi ollut ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus verkkotunnuksen pamliitto.fi merkitsemishetkellä.

Verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvilla vastaajan käytössä olevilla verkkosivuilla käsitellään pääasiallisesti valittajan toimintaa koskevia asioita. Verkkosivuilla muun ohella annetaan tietoa palvelualojen työehtosopimuksista ja työmarkkinoista yleisesti sekä toistuvasti viitataan valittajaan tai sen asemaan markkinoilla. Verkkosivuilla esitetyt tiedot ja niiden esittämistapa ovat omiaan johtamaan kuluttajia harhaan niiden esittäjästä. Kun kuluttajat verkkosivujen sisällön perusteella hakeutuvat tai ajautuvat kyseisille verkkosivuille, vastaaja saa valittajan kustannuksella ilmeistä hyötyä liiketoiminnalleen ja omien tai kolmansien tahojen palveluiden markkinointiin.

Verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvilla verkkosivuilla on linkkejä vastaajan ja muiden tahojen muille verkkosivuille, jotka sisältävät muun ohella mainosbannereita. Vastaajan ilmeisenä tarkoituksena on kerätä liikennettä verkkotunnuksen pamliitto.fi kautta myös muille verkkosivuilleen hyödyntäen valittajan tunnettuutta ja asemaa työmarkkinajärjestönä ja siten hyötyä kyseessä olevasta verkkotunnuksesta taloudellisesti. Hyödyn tavoittelussa on käytetty paitsi verkkotunnusta pamliitto.fi myös valittajan mainetta, imagoa ja tunnettuutta.

Ottaen huomioon erityisesti verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisältö, kyseisen verkkotunnuksen historia valittajan pitkäaikaisena verkkosivujen osoitteena ja ilmeinen vaara erehtyä verkkosivujen ylläpitäjästä on selvää, että vastaaja on ollut tietoinen valittajan suojatuista tavaramerkeistä ja nimestä ennen verkkotunnuksen merkitsemistä. Vastaajalla ei ole mitään sellaista oikeutta tai hyväksyttävää syytä, johon verkkotunnuksen pamliitto.fi merkitseminen perustuisi.

Jos verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvilla verkkosivuilla esitettäisiin virheellisiä, harhaanjohtavia tai vanhentuneita tietoja valittajan toiminnasta, työehtosopimuksista tai muista valittajaan liittyvistä asioista, kuluttaja yhdistäisi tiedot valittajaan, mikä vaikuttaisi negatiivisesti valittajan tai sen tavaramerkkien maineeseen. Valittajalla ei ole mitään keinoa vaikuttaa verkkosivujen sisältöön.

Olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan ottaen huomioon esillä olevan asian laatu, vastaajan ilmeinen hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus ja esiintyminen verkkotunnuksen pamliitto.fi välityksellä tavalla, joka aiheuttaa vaaran sekaannuksesta valittajaan ja vaaran siitä, että verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvilla verkkosivuilla annetaan virheellistä tietoa ja se voidaan liittää valittajaan.

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt, että valituksenalaisen päätöksen kumoamiselle ei ole perusteita.

Valittajan esittämät seikat vastaajan ilmeisestä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta perustuvat pääosin verkkotunnuksen kautta avautuvien verkkosivujen sisältöön. Verkkotunnus ja verkkotunnuksella avautuvien verkkosivujen sisältö ovat toisistaan erillisiä asioita, ja niitä koskee eri lainsäädäntö. Pelkästään verkkotunnuksella avautuvien verkkosivujen sisältö ei riitä osoittamaan, että verkkotunnus olisi haettu ilmeisessä hyötymis tai vahingoittamistarkoituksessa. Verkkosivujen sisältö on muun ohella helposti poistettavissa ja muokattavissa.

Asian arvioinnissa tulee keskittyä nimenomaan verkkotunnuksen ja vaatimuksen esittäjän suojatun nimen tai tavaramerkin väliseen suhteeseen ja siihen, loukkaako verkkotunnus toisen tavaramerkkiä tai suojattua nimeä. Verkkotunnuksen sekoittuminen vaatimuksen esittäjän suojattuun nimeen ei kuitenkaan ole osoitus ilmeisestä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta, eikä sekoittumista ole sellaisenaan säädetty verkkotunnuksen poistamisen perusteeksi. Sekoittumisen mahdollisuus liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, tavaramerkkeihin ja verkkotunnuksiin.

Myöskään suojatun nimen haltijalle verkkotunnuksen käytöstä mahdollisesti aiheutuva haitta tai verkkotunnuksen käyttäjän mahdollinen hyötyminen verkkotunnuksen käytöstä eivät ole verkkotunnuksen poistamisen perusteita, ellei verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena ole ollut nimenomaisesti vahingoittaa vaatimuksen esittäjää tai hyötyä oikeudettomasti tämän nimestä tai tavaramerkistä. Sillä, onko verkkotunnuksen käyttäjällä ollut verkkotunnuksen rekisteröintihetkellä hyväksyttävää perustetta, kuten omaa rekisteröityä toiminimeä tai tavaramerkkiä, ei ole merkitystä asian käsittelyssä.

Silja Holding SIA:n vastaus

Vaatimukset

Silja Holding SIA on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Lisäksi Silja Holding SIA on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 2.480 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Verkkotunnus pamliitto.fi ei sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa tarkoitetulla tavalla muistuta valittajan suojattua merkkiä, eikä sitä ole hankittu hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Nyt kyseessä oleva verkkotunnus ei ole valittajan toiminimi, aputoiminimi tai rekisteröity tavaramerkki. Kyseistä verkkotunnusta ei voida myöskään pitää valittajalle rekisteröidyn merkin johdannaismerkkinä, vaikka se sisältääkin valittajan nimestä osan ”pam”. Näin siksi, että kirjainyhdistelmä ”pam” tarkoittaa yleisesti myös muuta kuin valittajalle rekisteröityä nimeä tai merkkiä. Kirjanyhdistelmä on sellaisenaan yleissana, ja se tarkoittaa ja sitä käytetään yleisesti myös kuvaamaan pamahdusta tai kovaa ääntä taikka vastaavaa. Valittajan verkkotunnus pam.fi ei ole millään tavalla samankaltainen kuin nyt esillä oleva verkkotunnus pamliitto.fi.

Valittaja ei ole valituksessaan edes pyrkinyt esittämään mitään selvitystä siitä, että sanapari ”pamliitto” olisi sen toiminnassa vakiintunut niin, että sanaparin käytöstä voisi ylipäätään aiheutua valittajalle mitään haittaa tai vahinkoa. Myöskään verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisällössä ei ole mitään valittajan toimintaa haittaavaa, eivätkä verkkosivut tai niiden sisältö sellaisenaan voi aiheuttaa valittajalle mitään haittaa tai vahinkoa.

Pelkästään tietoisuus tai oletus siitä, että joku verkkotunnus voi liittyä toisen tahon toimintaan, ei itsessään osoita mitään hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta. Myöskään se, että verkkosivujen sisältö käsittelee valittajan toimintaa ja sisällössä kerrotaan valittajan toiminnasta, ei osoita mitään hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksesta.

Verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisältö kertoo vain todenmukaisia tietoja valittajasta. Vastaavaa tietoa on muuallakin internetissä. Verkkosivujen sisällössä ei käytetä valittajalle rekisteröityä tunnusta, eikä siellä ole valittajan yhteystietoja. Verkkosivujen sisällöstä ei voi tehdä johtopäätöstä, että niitä ylläpitäisi valittaja. Google-haun tekevä ja valittajan omia verkkosivuja hakeva ei voi erehdyksessä tai vahingossa eksyä vastaajan verkkosivuille.

Vaikka valitus vastaajan vaatimuksen vastaisesti hyväksyttäisiin, vastaajaa ei tule velvoittaa korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja, koska sen käsityksen mukaan kulut ovat pääosin syntyneet jo asiaa Liikenne- ja viestintävirastossa käsiteltäessä. Valittaja ei ole esittänyt mitään erittelyä tai selvitystä kuluista ja niiden perusteista, joten vastaaja ei voi tämän tarkemmin ottaa kantaa valittajan kuluihin.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, että kirjainyhdistelmä ”pam” ei ole suomenkielinen sana. Tällä, kuten muillakaan vastaajan tulkinnoilla kirjanyhdistelmälle ”pam”, ei kuitenkaan ole asiassa merkitystä kyseisten kirjainten sisältyessä identtisenä valittajan voimassa oleviin tavaramerkkirekisteröinteihin ja koska esillä oleva verkkotunnus sisältää myös sanan ”liitto”. Verkkotunnuksen ”liitto”-osa ainoastaan kuvailee juuri valittajan toimintaa ammattiliittona. Verkkotunnus muistuttaa valittajan nimeä ja tavaramerkkejä.

Suojatulla nimellä PAM on poikkeuksellisen suuri tunnettuus Suomessa ja lisäksi merkittävä liikearvo valittajalle. Valittaja ja sen rekisteröidyt tavaramerkit ovat erittäin laajasti tunnettuja myös jäsenistön ulkopuolella.

Valittaja on toimittanut lausumansa liitteenä oikeudenkäyntikululaskun kuluerittelyineen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian käsittely Liikenne- ja viestintävirastossa

Verkkotunnus pamliitto.fi on ollut merkittynä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle, kunnes verkkotunnus on jätetty uudistamatta ja sen voimassaolo on valituksenalaisen päätöksen mukaan päättynyt 5.10.2018. Silja Holding SIA on merkinnyt verkkotunnuksen suojaajan päättymisen jälkeen 5.11.2018.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf on 12.2.2021 vaatinut Liikenne- ja viestintävirastolta kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä käyttöönsä ja perustanut vaatimuksensa siihen, että verkkotunnus muistuttaa sen yhdistysrekisteriin rekisteröityä nimeä, verkkotunnusta pam.fi sekä rekisteröityjä tavaramerkkejä numero 275251 PAM (kuvio), numero 227771 PAM (kuvio) ja numero 228292 PAM (kuvio) ja että verkkotunnus on merkitty ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Liikenne- ja viestintävirasto on 22.3.2021 sähköpostitse pyytänyt Silja Holding SIA:ta esittämään selvityksen verkkotunnuksen merkitsemisen tarkoituksesta. Silja Holding SIA ei ole vastannut selvityspyyntöön.

Liikenne- ja viestintävirasto on 6.10.2021 antamallaan valituksenalaisella päätöksellä hylännyt vaatimuksen verkkotunnuksen merkitsemisestä oikeudenhaltijan käyttöön. Päätöksen perustelujen mukaan verkkotunnus muistuttaa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n suojattua nimeä ja tavaramerkkejä merkitsemishetkellä. Liikenne- ja viestintävirasto on katsonut, että verkkotunnusta ei kuitenkaan ole merkitty ilmeisessä hyötymis tai vahingoittamistarkoituksessa.

Oikeusohjeet

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä muistuttaa toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jos verkkotunnus merkitään ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 221/2013 vp s. 159 ja 160) mukaan pykälä vastaa pääasiallisesti sisällöltään aiemmin voimassa olleen verkkotunnuslain (228/2003) 4 §:ää, lukuun ottamatta eräitä verkkotunnuksen sisältöön liittyviä rajoituksia. Pykälän 2 momentin 2 kohdan osalta esitöissä on todettu, että verkkotunnuslain säätämisen jälkeen verkkotunnukset ovat olleet vapaasti valittavissa, jolloin on ollut mahdollista saada rekisteröityä myös sellaisia verkkotunnuksia, jotka muistuttavat toisen suojattua nimeä tai merkkiä. Tällaisia verkkotunnuksia voidaan johtaa olemassa olevasta nimestä tai merkistä esimerkiksi kirjoitusasua muokkaamalla. Verkkotunnuslain esitöiden (HE 96/2002 vp) mukaisesti rekisteriviranomainen on katsonut, että verkkotunnus on hankittu hyötymistarkoituksessa, jos tunnuksen rekisteröijän tavoitteena on ollut saada hyötyä toisen suojatun nimen tai merkin maineesta tai tunnettavuudesta. Vahingoittamistarkoitus taas on voinut ilmetä esimerkiksi sellaisen verkkotunnuksen hankkimisesta, joka on omiaan haittaamaan toisen liiketoimintaa. Vahingoittamistarkoitus voi olla kysymyksessä myös silloin, kun tunnuksen rekisteröijän motiivina on ainoastaan estää tunnusmerkkioikeuden haltijaa saamasta tunnusta itselleen.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fijuuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Kyseisen 3 momentin esitöissä (HE 221/2013 vp s. 163) on 166 §:n 2 momentin 2 kohtaan viitaten todettu, että sekoittumisen mahdollisuus ei sellaisenaan ole verkkotunnuksen poistamisen peruste, koska se liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, merkkeihin ja verkkotunnuksiin. Poistamisen peruste ei voi myöskään olla nimen tai merkin haltijalle tunnuksen käytöstä aiheutuva haitta tai tunnuksen haltijan hyötyminen verkkotunnuksen käytöstä, ellei verkkotunnuksen käyttäjän tarkoituksena ole ollut vahingoittaa nimen tai merkin haltijaa tai hyötyä oikeudettomasti tämän nimestä tai merkistä. Ilmeistä hyötymis- tai vahingoittamistarkoitusta arvioidaan tapauskohtaisesti.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdan mukaan suojatulla nimellä ja suojatulla merkillä tarkoitetaan kyseisessä laissa kauppa-, tavaramerkki-, yhdistys-, säätiö- tai puoluerekisteriin merkittyä nimeä ja merkkiä taikka toiminimilaissa tai tavaramerkkilaissa tarkoitettua vakiintunutta nimeä, toissijaista tunnusta tai tavaramerkkiä sekä julkisyhteisön, valtion liikelaitoksen, itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen, julkisoikeudellisen yhdistyksen ja vieraan valtion edustuston ja sen toimielimen nimeä.

Asian arviointi

Asiassa on ensin arvioitava, onko verkkotunnus pamliitto.fi sen merkitsemishetkellä muistuttanut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n aikaisemmin suojattua nimeä tai merkkiä eli kyseistä yhdistysrekisteriin merkittyä nimeä taikka aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityjä tavaramerkkejä numero 275251 PAM (kuvio), numero 227771 PAM (kuvio) ja numero 228292 PAM (kuvio), ja tarvittaessa sen jälkeen, onko Silja Holding SIA merkinnyt kyseisen verkkotunnuksen ilmeisessä hyötymis tai vahingoittamistarkoituksessa. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n merkitsemä verkkotunnus pam.fi ei puolestaan ole sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 §:n 21 kohdassa tarkoitettu suojattu nimi tai merkki, joten sen ja verkkotunnuksen pamliitto.fi välinen suhde ei tule asiassa arvioitavaksi.

Verkkotunnus pamliitto.fi koostuu kahdesta osasta, ”pam” ja ”liitto”. Kyseiset osat esiintyvät Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n suojatussa suomenkielisessä nimessä. Verkkotunnuksen osa ”pam” on lisäksi sama kuin edellä mainittujen tavaramerkkien ainoa sanaosa. Sillä, voidaanko verkkotunnuksen pamliitto.fi osaa ”pam” pitää Silja Holding SIA:n esittämällä tavalla yleissanana tai sillä, mitä kyseinen kirjainyhdistelmä tarkoittaa, ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa sitä, muistuttaako mainittu verkkotunnus Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n suojattuja tunnuksia.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että verkkotunnus pamliitto.fi on muistuttanut sen merkitsemishetkellä yhdistysrekisteriin tuolloin rekisteröitynä ollutta Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n suomenkielistä nimeä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityjä tämän edellä mainittuja tavaramerkkejä.

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, onko Silja Holding SIA merkinnyt verkkotunnuksen pamliitto.fi ilmeisessä hyötymis- tai vahingoittamistarkoituksessa.

Ottaen huomioon erityisesti verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen jäljempänä todettu sisältö on pidettävä selvänä, että Silja Holding SIA on ollut tietoinen Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n suojatuista tunnuksista ennen verkkotunnuksen merkitsemistä. Silja Holding SIA ei ole myöskään kiistänyt tätä tietoisuuttaan.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf on esittänyt Silja Holding SIA:n hyötymistarkoituksesta, että tämän ilmeisenä tarkoituksena on ollut ainoastaan kerätä liikennettä verkkotunnuksen pamliitto.fi kautta myös muille verkkosivuilleen hyödyntäen yhdistyksen sekä sen tunnusten tunnettuutta ja siten hyötyä verkkotunnuksesta taloudellisesti.

Silja Holding SIA on esittänyt, että se ei ole merkinnyt verkkotunnusta pamliitto.fi hyötymistarkoituksessa. Silja Holding SIA:n mukaan pelkästään tietoisuus tai oletus siitä, että joku verkkotunnus voi liittyä toisen tahon toimintaan, ei itsessään osoita mitään hyötymistarkoituksesta. Silja Holding SIA:n mukaan myöskään se, että verkkosivujen sisältö käsittelee Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n toimintaa, ei osoita mitään hyötymistarkoituksesta. Silja Holding SIA:n mukaan Google-haun tekevä ja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n omia verkkosivuja hakeva ei voi erehdyksessä tai vahingossa eksyä Silja Holding SIA:n verkkosivuille.

Markkinaoikeus toteaa, että osoitukseksi verkkotunnuksen haltijan ilmeisestä hyötymistarkoituksesta ei riitä yksin tosiasiallinen hyötyminen merkitystä verkkotunnuksesta. Sen arviointi, onko verkkotunnuksen merkitsijän subjektiivinen tarkoitus ollut oikeudettomasti hyötyä toisen suojatun tunnuksen maineesta tai tunnettuudesta, eli tässä tapauksessa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle rekisteröidyn nimen ja edellä mainittujen rekisteröityjen tavaramerkkien maineesta ja tunnettuudesta, perustuu olosuhteita koskevaan kokonaisharkintaan kussakin yksittäisessä tapauksessa.

Markkinaoikeus toteaa, että Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n esittämän perusteella sen edellä mainituilla tunnuksilla on sellaista mainetta tai tunnettuutta, jollaista sähköisen viestinnän palveluista annetun lain esitöissä tarkoitetaan.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan Silja Holding SIA harjoittaa muun ohella verkkomarkkinointia, hakukoneoptimointia ja kumppanuusmarkkinointia. Silja Holding SIA:n merkitsemällä verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvilla verkkosivuilla ei ole kyseistä toimintaa suoraan koskevaa sisältöä. Sen sijaan verkkosivuilla on pääasiassa tietoa työelämästä sekä esimerkiksi siihen liittyvästä lainsäädännöstä ja työehtosopimuksista. Verkkosivuilla on todettu Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:ään viitaten seuraavaa:

”PAM parantaa palvelualoilla työskentelevien toimeentuloa, työsuhdeturvaa ja elämisen laatua. Se neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset, parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa työhän, työyhteisöön ja työn turvallisuuteen sekä edistää demokratiaa, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.”

Lisäksi kyseisillä verkkosivuilla on muun ohella linkki eräille toisille Silja Holding SIA:n verkkosivuille, joilla esitetyn mukaan viimeksi mainitut verkkosivut toimivat mainosrahoitteisesti ja sisältävät kaiken olennaisen tiedon oman yrityksen perustamisesta ja pyörittämisestä. Viimeksi mainitut verkkosivut sisältävät lisäksi muun ohella mainosbannereita. Markkinaoikeus katsoo, että tässä tilanteessa Silja Holding SIA:n tarkoituksena on ollut hyötyä taloudellisesti molemmista verkkosivuista.

Markkinaoikeus toteaa, että Silja Holding SIA on tietoisesti valinnut merkitsemänsä verkkotunnuksen alkuosaksi osan ”pam”, joka samalla muodostaa markkinaoikeusjärjestönä tunnetulle Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle aikaisempien hakemusten perusteella rekisteröityjen kuviomerkkien ainoan sanaosan ja kyseisen yhdistyksen aikaisemmin rekisteröidyn nimen niin sanotun iskuosan. Myös verkkotunnuksen toinen osa ”liitto” sisältyy edellä todetuin tavoin yhdistyksen suojattuun suomenkieliseen nimeen. Ottaen huomioon myös verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisällön Silja Holding SIA:n rekisteröimä verkkotunnus pamliitto.fi kokonaisuudessaan viittaa vahvasti Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:ään.

Ottaen huomioon Silja Holding SIA:n elinkeinotoiminnan sisällöstä edellä todettu ja se, että verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvat verkkosivut ovat sisältäneet linkin toisille Silja Holding SIA:n verkkosivuille, joissa on muun ohella mainoksia, markkinaoikeus katsoo, että verkkotunnuksen pamliitto.fi merkitseminen on tapahtunut tarkoituksessa saada verkkotunnuksella avautuville verkkosivuille enemmän kävijöitä ja sitä kautta enemmän kävijöitä myös kyseisiltä verkkosivuilta linkitetyille verkkosivuille kuin ilman kyseisen valittajan suojattuihin tunnuksiin viittaavan verkkotunnuksen käyttämistä. Koska Silja Holding SIA:n voidaan katsoa hyötyvän taloudellisesti ainakin verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen kautta linkitettyjen verkkosivujen kävijöistä, markkinaoikeus katsoo, että Silja Holding SIA on merkinnyt kyseessä olevan verkkotunnuksen ilmeisenä tarkoituksenaan hyötyä Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n edellä kuvatuista suojatuista tunnuksista. Näin ollen Silja Holding SIA:n on katsottava merkinneen kyseessä olevan verkkotunnuksen sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisessä hyötymistarkoituksessa.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf on esittänyt Silja Holding SIA:n vahingoittamistarkoituksesta muun ohella, että verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisältö voi aiheuttaa sille haittaa, ja verkkotunnus voi myös tulla asiakkaiden taholta sekoitetuksi yhdistyksen suojattuihin tunnuksiin. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n mukaan Silja Holding SIA on hyvin pian verkkotunnuksen pamliitto.fi vapautumisen jälkeen merkinnyt kyseisen verkkotunnuksen.

Silja Holding SIA on kiistänyt merkinneensä verkkotunnuksen pamliitto.fi vahingoittamistarkoituksessa. Silja Holding SIA on esittänyt muun ohella, että sen verkkosivut tai niiden sisältö eivät sellaisenaan voi aiheuttaa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle haittaa tai vahinkoa. Silja Holding SIA:n mukaan verkkotunnuksella pamliitto.fi avautuvien verkkosivujen sisältö kertoo ainoastaan totuudenmukaisia tietoja Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:stä ja vastaavaa tietoa on saatavilla muuallakin internetissä.

Markkinaoikeus toteaa, että ilmeistä vahingoittamistarkoitusta ei sellaisenaan osoita se, että verkkotunnuksen voimassaolon ja suoja-ajan päätyttyä joku toinen merkitsee verkkotunnuksen itselleen. Edellä sähköisen viestinnän palveluista annetun lain esitöissä todetuin tavoin myöskään tunnusten sekoittumisen mahdollisuus ei sellaisenaan ole verkkotunnuksen poistamisen peruste, koska se liittyy kaikkiin toisiaan muistuttaviin nimiin, merkkeihin ja verkkotunnuksiin. Asiassa esitetystä selvityksestä ei ole käynyt ilmi toisaalta väitettyä vahinkoa tai toisaalta sitä, että Silja Holding SIA:lla olisi ollut ilmeinen tarkoitus vahingoittaa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:ää. Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole osoitettu, että Silja Holding SIA olisi merkinnyt verkkotunnuksen pamliitto.fi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetussa ilmeisessä vahingoittamistarkoituksessa.

Johtopäätös

Koska verkkotunnus pamliitto.fi on edellä katsottu merkityn sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ilmeisessä hyötymistarkoituksessa, valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava Liikenne- ja viestintävirastoon kyseisen verkkotunnuksen merkitsemiseksi oikeudenhaltija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 95 §:n 1 momentin mukaan oikeudenkäynnin osapuoli on velvollinen korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan korvausvelvollisuuden kohtuullisuutta arvioitaessa voidaan lisäksi ottaa huomioon asian oikeudellinen epäselvyys, osapuolten toiminta ja asian merkitys asianosaiselle.

Silja Holding SIA on vastauksessaan esittänyt, että vaikka valitus hyväksyttäisiin, sitä ei tule velvoittaa korvaamaan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n oikeudenkäyntikuluja, koska sen käsityksen mukaan kulut ovat pääosin syntyneet jo asiaa Liikenne- ja viestintävirastossa käsiteltäessä. Lisäksi Silja Holding SIA on esittänyt, että Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf ei ole toimittanut erittelyä tai selvitystä kuluistaan ja niiden perusteista.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf on tämän jälkeen toimittanut markkinaoikeudelle oikeudenkäyntikuluerittelyn, josta ilmenee, että sen vaatimat oikeudenkäyntikulut eivät ole miltään osin ajoittuneet markkinaoikeusprosessia edeltäneeseen aikaan. Silja Holding SIA ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta enää tämän jälkeen lausunut Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksesta.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf joutuisi itse vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan. Silja Holding SIA on näin ollen velvoitettava korvaamaan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n oikeudenkäyntikuluvaatimukseen sisältyvän 2.120 euron suuruisen oikeudenkäyntimaksun sijasta korvattavaksi tulee kuitenkin tässä asiassa määrättävä, 2.050 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu.

Asian näin päättyessä Silja Holding SIA saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Liikenne- ja viestintäviraston 6.10.2021 tekemän päätöksen asiassa diaarinumero Traficom/1556/08.01.02/2021 ja palauttaa asian Liikenne- ja viestintävirastoon verkkotunnuksen pamliitto.fi merkitsemiseksi oikeudenhaltija Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:lle.

Markkinaoikeus velvoittaa Silja Holding SIA:n korvaamaan Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Servicefacket PAM rf:n oikeudenkäyntikulut 8.432,50 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Silja Holding SIA:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Mirva Näsi ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

Liitetiedostot