Yrkande på ersättning för rättegångskostnader

Yrkande på ersättning för rättegångskostnaderna och beloppet av de upplupna kostnaderna fram till dess att yrkande framställs eller en uppskattning av beloppet ska läggas fram redan i början av den skriftliga behandlingen/förberedelsen (i besvären, ansökan, stämningsansökan eller genmäle/svaromål). Det slutliga beloppet ska specificeras senare under rättegången (t.ex. genom att lämna in en rättegångskostnadsräkning till marknadsdomstolen).

Parten ska meddela om det yrkade beloppet inkluderar mervärdesskatt och vid behov specificera beloppet av mervärdesskatten. Om parten yrkar att mervärdesskattens andel ska ersättas ska även grunderna för detta yrkande anges (t.ex. att mervärdesskatt inte kan avdras i beskattningen på grund av verksamhetens natur). Om en part är mervärdesskatteskyldig i sin verksamhet kan rättegångskostnaderna i regel endast ersättas till ett belopp exklusive mervärdesskatt.

Om ärendet handläggs muntligt ska, om inte annat skilt avtalats, ett till beloppet specificerat yrkande läggas fram vid den muntliga handläggningen, vilket gör det möjligt för motparten att ta ställning till yrkandet vid handläggningen.

 
Publicerad 15.1.2021