Framsida » Anvisningar inför rättegången » Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsrättsliga ärenden

1. Anhängiggörande av ärenden

Ett marknadsrättsligt ärende anhängiggörs genom att en skriftlig ansökan lämnas in till marknadsdomstolen.

I ett ärende som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet får ansökan göras av den näringsidkare som förfarandet riktas mot eller vars verksamhet det kan skada. En sådan ansökan kan göras också av en registrerad förening som bevakar näringsidkarnas intressen.

I ett ärende som avses i konsumentskyddslagen får ansökan göras av konsumentombudsmannen.

Marknadsdomstolen är därtill behörig att handlägga ärenden som avses i bland annat lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare, lagen om indrivning av fordringar, alkohollagen och tobakslagen.

2. Innehållet i ansökan

I ansökan ska sökanden uppge sina yrkanden. Sökanden kan yrka att ett otillbörligt eller annars lagstridigt förfarande ska förbjudas. Om ärendet väcks efter ett myndighetsbeslut, kan sökanden yrka att beslutet ska upphävas. Om en näringsidkare har brutit mot ett tidigare meddelat förbud, kan sökanden yrka att det vite som förbudet förenats med ska utdömas till betalning.

I ansökan ska de omständigheter som yrkandet baserar sig på uppges och i den mån det är möjligt de bevis som sökanden har för avsikt att lägga fram till stöd för sin ansökan och vad sökanden har för avsikt att styrka med varje enskilt bevis.

I ansökan ska parternas namn och hemorter samt kontaktuppgifter uppges. Ansökan ska undertecknas.

3. Behandlingen av en ansökan i marknadsdomstolen

Förberedelse

Förberedelsen kan vara skriftlig eller muntlig. För förberedelsen ansvarar en marknadsrättsdomare i egenskap av ansvarig ledamot för förberedelsen.

Vid förberedelsen delges marknadsdomstolen svaranden ansökan. I ett ärende som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet delges också konsumentombudsmannen ansökan.

Svaranden uppmanas att bemöta ansökan skriftligen inom utsatt tid. I bemötandet ska svaranden yttra sig om sökandens yrkande och grunderna för yrkandet och i övrigt gå tillväga på det sätt som framgår av marknadsdomstolens delgivning.

Marknadsdomstolen kan under handläggningens gång uppmana sökanden och svaranden att yttra sig skriftligen om någon särskild fråga.

Ett ärende kan också förberedas muntligen. Parterna kallas skilt till en muntlig förberedelse. Om sökanden, utan laga förfall, uteblir från den muntliga förberedelsen, avskrivs ärendet. Om svarande uteblir utan laga förfall kan ärendet förberedas, överföras till behandling och avgöras trots utevaron.

Sammanträde

När förberedelsen har avslutats hålls ett sammanträde till vilket sökanden och svaranden kallas. Om sökanden uteblir från sammanträdet, avskrivs ärendet. Om svaranden uteblir får ärendet avgöras trots utevaron.

Marknadsdomstolens sammansättning består vid sammanträdet hör ordföranden och två andra lagfarna ledamöter. Till sammansättningen kan därtill höra en sakkunnigledamot.

Vid sammanträdet hörs parter och vittnen samt tas annan utredning emot.

4. Marknadsdomstolens beslut och sökande av ändring

Marknadsdomstolen kan förbjuda en näringsidkare att fortsätta med eller upprepa ett otillbörligt eller annars lagstridigt förfarande. Förbudet kan förstärkas med vite, om detta inte av särskilt skäl är obehövligt.

Marknadsdomstolen delger parterna sitt skriftliga beslut på det sätt som meddelas vid sammanträdet.

En part får söka ändring i marknadsdomstolens beslut genom besvär hos högsta domstolen, om högsta domstolen beviljar besvärstillstånd. Fullföljdsskriften skall lämnas in till marknadsdomstolens kansli inom 60 dagar från det att beslutet gavs. Marknadsdomstolens beslut skall trots besvär iakttas, om inte högsta domstolen bestämmer något annat.

5. Rättegångskostnader

Parterna svarar själva för sina rättegångskostnader i ett marknadsrättsligt ärende. Ett undantag utgörs dock av ärenden som avses i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet där den förlorande parten kan åläggas att ersätta motpartens kostnader.

Om den vinnande parten i sin egen beskattning får dra av mervärdesskattens belopp, åläggs inte den förlorande parten att ersätta beloppet av den mervärdesskatt som ingår i rättegångskostnaderna.

6. Rättegångens och rättegångshandlingarnas offentlighet

I marknadsrättsliga ärenden tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar.

Sammanträdet är i regel offentligt. Marknadsdomstolen kan dock besluta att förhandlingen helt eller till behövliga delar skall ske utan att allmänheten är närvarande - inom stängda dörrar - till exempel då det läggs fram en rättegångshandling som innehåller uppgifter om en privat affärs- eller yrkeshemlighet.

Om en part anser att en rättegångshandling som lämnas in till marknadsdomstolen innehåller sådana uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda, skall dessa anges tydligt i handlingen. Det är tillrådligt att även lämna in ett sådant exemplar av rättegångshandlingen där de sekretessbelagda uppgifterna inte ingår.

 
Publicerad 29.4.2014