Framsida » Anvisningar inför rättegången » Upphandlingsärenden

Rättegångsanvisningar för upphandlingsärenden

1. Anhängiggörande

Ärenden som gäller offentlig upphandling blir anhängiga i marknadsdomstolen genom skriftliga besvär.

Ärendet kan föras till marknadsdomstolen av den som ärendet gäller och i vissa fall av myndigheterna. Besvären anförs i första hand av företagare som deltagit i ett anbudsförfarande eller vars deltagande i ett sådant förhindrats av en orsak som beror på den upphandlande enheten. Kommuninvånare eller kommunala förtroendevalda har inte rätt att anföra besvär hos marknadsdomstolen i ett upphandlingsärende, om de inte är parter.

Besvären ska tillställas marknadsdomstolen inom 14 dagar efter det att anbudsgivaren skriftligt eller på elektronisk väg fått del av avgörandet i anbudsförfarandet inklusive motivering samt anvisningar för att få saken prövad av marknadsdomstolen. Att den upphandlande enheten och anbudsgivaren som enheten utsett har undertecknat ett upphandlingskontrakt förhindrar inte behandling av besvär som anförts inom tidsfristen.

Ändringssökande ska innan besvären tillställs marknadsdomstolen skriftligt underrätta den upphandlande enheten om sin avsikt att göra ärendet anhängigt i marknadsdomstolen. I upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet får den upphandlande enheten inte underteckna upphandlingskontraktet, om upphandlingsbeslutet har överklagats genom besvär till marknadsdomstolen.

2. Påföljder som marknadsdomstolen kan bestämma

Enligt 94 § i lagen om offentlig upphandling kan marknadsdomstolen efter anförda besvär

1) helt eller delvis upphäva ett beslut av en upphandlande enhet,

2) förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa en oriktig punkt i ett dokument som gäller upphandlingen eller att annars iaktta ett oriktigt förfarande,

3) ålägga den upphandlande enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande eller

4) ålägga den upphandlande enheten att betala gottgörelse till en part som skulle ha haft en realistisk möjlighet att erhålla kontraktet, om förfarandet hade varit felfritt.

I upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet kan marknadsdomstolen på vissa villkor även bestämma en ogiltighetspåföljd för den upphandlande enheten, bestämma att den upphandlande enheten ska betala staten en påföljdsavgift och förkorta kontraktsperioden för upphandlingskontraktet.

Gottgörelse kan påföras, om en åtgärd som avses i 94 § 1 mom. 1–3 punkten kan orsaka större skada för den upphandlande enheten, för övriga aktörers rättigheter eller för det allmänna intresset än de fördelar som åtgärden medför eller om besvären har lämnats in först efter det att upphandlingskontraktet slutits.

I praktiken tillämpas 1–3 punkterna tillsammans. Om marknadsdomstolen upphäver upphandlingsbeslutet, kan den i allmänhet förbjuda den upphandlande enheten att tillämpa ett oriktigt upphandlingsförfarande och ålägga enheten att korrigera sitt oriktiga förfarande.

Marknadsdomstolens förbud mot oriktigt upphandlingsförfarande eller åläggande om korrigering kan förenas med vite.

När besvär över en offentlig upphandling har anförts hos marknadsdomstolen kan verkställigheten av upphandlingsbeslutet förbjudas eller avbrytas. Ytterligare kan marknadsdomstolen bestämma att upphandlingsförfarandet temporärt ska avbrytas för den tid ärendet behandlas i marknadsdomstolen eller i upphandlingar som överstiger EU-tröskelvärdet, tillåta verkställighet av upphandlingsbeslutet. Marknadsdomstolens kan förena det temporära förbudet med vite.

Bestämmelser om skadestånd finns i 107 § i lagen om offentlig upphandling. Skadestånd är inte en påföljd som kan bestämmas av marknadsdomstolen, och den har inte behörighet att undersöka skadeståndsyrkanden. Yrkandena ska framställas i en allmän underrätt.

3. Besvärens innehåll


Ändringssökanden ska framställa sina yrkanden i ärendet och specificera upphandlingsbeslutet som yrkandena gäller. Bestämmelser om påföljder som marknadsdomstolen kan bestämma på grund av ett oriktigt upphandlingsförfarande finns i 94 § i lagen om offentlig upphandling.

Ändringssökanden ska motivera yrkandena, dvs. förklara på vilket sätt upphandlingsförfarandet enligt dennes uppfattning strider mot rättsreglerna för offentliga upphandlingar. Om den som anför besvär yrkar på gottgörelseavgift, ska denne ange det yrkade beloppet.

4. Behandlingen av besvären i marknadsdomstolen


Om besvären inte avvisas utan prövning, ger marknadsdomstolen den upphandlande enheten tillfälle att bemöta yrkandena.

Om behandlingen av ärendet och avgörandet av det kan påverka ställningen för den anbudsgivare som utsetts av den upphandlande enheten, ger domstolen anbudsgivaren tillfälle att yttra sig om besvären.

När den upphandlande enheten har avgett sitt bemötande till marknadsdomstolen och anbudsgivaren eventuellt yttrat sig om besvären, ger marknadsdomstolen i regel den som anfört besvären tillfälle att avge ett genmäle till bemötandet och yttrandet, om detta inte är uppenbart obehövligt för avgörandet av ärendet.

I ärenden som gäller offentlig upphandling har marknadsdomstolen i regel ett skriftligt förfarande. Domstolen kan hålla en muntlig förhandling, om utredningen av ärendet kräver detta. Muntlig förhandling kan hållas framförallt när utredningen av ärendet kräver mottagning av personbevisning eller hörande av sakkunniga.

5. Marknadsdomstolens beslut och sökande av ändring


Marknadsdomstolen kan delge parterna sitt skriftliga beslut per post med mottagningsbevis, på elektronisk väg eller genom att parten hämtar beslutet på domstolens kansli.

En part kan söka ändring i marknadsdomstolens beslut genom att anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvären ska anföras inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Marknadsdomstolens beslut om påföljd som avses i 94 § 1 mom. 1–3 punkten ska iakttas trots sökandet av ändring, om högsta förvaltningsdomstolen inte bestämmer något annat. Marknadsdomstolens beslut om gottgörelseavgift, ogiltighetspåföljd, påföljdsavgift och förkortning av kontraktsperioden kan endast verkställas med stöd av ett lagakraftvunnet beslut. Om marknadsdomstolen förkastat besvären över ett upphandlingsbeslut, kan beslutet verkställas trots sökandet av ändring, om högsta förvaltningsdomstolen inte bestämmer något annat.

6. Rättegångskostnader


När marknadsdomstolen behandlar ärenden som gäller offentlig upphandling tillämpas förvaltningsprocesslagens bestämmelser i fråga om ersättning av rättegångskostnader, dock inte 74 § 3 mom. i lagen.

Enligt förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Den beslutsfattande förvaltningsmyndigheten kan också anses som en part. Då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas ska särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna.

Om den vinnande parten får dra av mervärdesskatten i sin beskattning, är den förlorande parten inte ålagd att betala den mervärdesskatt som ingår i rättegångskostnaderna.


7. Behandlingens offentlighet


På marknadsdomstolens behandling av ärenden som gäller offentlig upphandling tillämpas lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar. (381/2007)

Behandlingen är i regel offentlig. Om en part anser att rättegångsskrivelsen eller dess bilagor innehåller affärshemligheter som ska sekretessbeläggas enligt lag, ska parten markera detta tydligt i rättegångsskrivelsen eller bilagorna innan de lämnas in. Ändringssökande ska redan i besvärsskriften eller i dess bilagor tydligt markera vilka punkter denne anser vara affärshemligheter.

 
Publicerad 5.1.2016