Framsida » Anvisningar inför rättegången » Konkurrens- och tillsynsärenden

Konkurrensärenden

1. Anhängiggörande av ärenden

Konkurrensärenden blir anhängiga vid marknadsdomstolen när Konkurrens- och konsumentverkets framställning, besvär över Konkurrens- och konsumentverkets beslut eller ansökan av Konkurrens- och konsumentverket eller Europeiska kommissionen har kommit till marknadsdomstolen. Framställningen, besvären och ansökan ska göras skriftligen.

Framställning

En framställning om påföljdsavgift kan göras av Konkurrens- och konsumentverket.

Besvär över Konkurrens- och konsumentverkets beslut

Över Konkurrens- och konsumentverkets beslut kan besvär anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet.

Besvären skall ges in till marknadsdomstolen inom 30 dagar från att Konkurrens- och konsumentverkets beslut har delgivits. Då besvärstiden beräknas skall den dag då delgivningen sker inte medräknas.

I besvärsskriften skall anges

1) det beslut i vilket ändring söks

2) till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas samt

3) de grunder på vilka ändring yrkas.

I besvärsskriften skall dessutom uppges ändringssökandens namn och hemkommun samt den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan tillställas ändringssökanden. Om ändringssökanden använder ombud, skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. Om besvärsskriften har upprättats av någon annan än ändringssökanden skall den som upprättat besvärsskriften underteckna den.

I besvärsskriften skall anges tydligt de ställen som ändringssökanden anser utgöra affärshemligheter.

Till besvärsskriften skall fogas

1) det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär

2) intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat samt

3) de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har tillställts Konkurrens- och konsumentverket.

2. Behandlingen av ett ärende i marknadsdomstolen

Vid beredningen av ett ärende, bereds den näringsidkare eller den sammanslutning av näringsidkare som framställningen gäller, tillfälle att muntligt eller skriftligt bemöta framställningen. Med anledning av framställningen kan också den näringsidkare som konkurrensbegränsningen riktar sig mot höras. Med anledning av besvären begärs Konkurrens- och konsumentverkets utlåtande samt bereds den näringsidkare eller den sammanslutning av näringsidkare som besvären gäller tillfälle att ge sitt utlåtande.

Förfarandet i marknadsdomstolen är i regel skriftligt i konkurrensärenden. Marknadsdomstolen kan hålla muntlig förhandling, om detta krävs för att få ärendet utrett. Muntlig förhandling kan hållas särskilt då utredningen av ärendet kräver att personer hörs som vittnen eller som sakkunniga. Med anledning av en framställning om påföljdsavgift hålls i allmänhet muntlig förhandling.

3. Påföljder som kan bestämmas av marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen bestämmer på framställning av Konkurrens- och konsumentverket en påföljdsavgift för en näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare som bryter mot bestämmelserna i 5 eller 7 § i konkurrenslagen eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om inte förfarandet anses vara obetydligt eller om det annars anses omotiverat att bestämma en påföljdsavgift för att trygga konkurrensen.

Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en helhetsbedömning och när beloppet bestäms ska hänsyn tas till överträdelsens art och omfattning, det klandervärda i överträdelsen samt varaktigheten. Marknadsdomstolen kan sänka påföljdsavgiften eller avstå från att bestämma påföljdsavgift, om näringsidkaren eller sammanslutningen av näringsidkare i en betydande utsträckning har bistått Konkurrens- och konsumentverket med utredningen av en konkurrensbegränsning.

Marknadsdomstolen kan förena de förelägganden, villkor, förbud eller ålägganden som avses i konkurrenslagen med vite. Vitet utdöms av marknadsdomstolen.

4. Skadeståndsyrkanden

En näringsidkare eller en sammanslutning av näringsidkare som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot något av förbuden i 5 eller 7 § i konkurrenslagen eller i artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är skyldig att ersätta den skada som har orsakats av konkurrensbegränsningen. Skadeståndet är inte en sådan påföljd som marknadsdomstolen kan bestämma om och marknadsdomstolen är inte behörig att pröva skadeståndsyrkanden. Skadeståndsyrkandena skall framställas i allmän underrätt eller skiljedomstol.

5. Marknadsdomstolens beslut och sökande av ändring

Marknadsdomstolen delger parterna sitt skriftliga beslut per post med mottagningsbevis. Parten kan också hämta beslutet i marknadsdomstolens kansli.

En part får med vissa undantag söka ändring i marknadsdomstolens beslut genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Ändring skall sökas inom 30 dagar från att beslutet har delgivits. Marknadsdomstolens beslut skall trots besvär iakttas, om inte högsta förvaltningsdomstolen bestämmer något annat.

Påföljdsavgiften verkställs såsom skatter och offentligrättsliga avgifter.

6. Rättegångskostnader

När marknadsdomstolen behandlar ett konkurrensärende tillämpas på ersättningen av eventuella rättegångskostnader reglerna om rättegångskostnader i förvaltningsprocesslagen.

Enligt förvaltningsprocesslagen är en part skyldig att ersätta en annan parts rättegångskostnader helt eller delvis, om det särskilt med beaktande av avgörandet i ärendet är oskäligt att denne själv får bära sina rättegångskostnader. Som part kan också anses vara den förvaltningsmyndighet som har fattat beslutet. Då frågan om en offentlig parts ersättningsskyldighet prövas skall särskilt beaktas om rättegången har orsakats av ett fel hos myndigheterna. En enskild part får inte åläggas att ersätta en offentlig parts rättegångskostnader, om inte den enskilda parten har framfört ett uppenbart ogrundat yrkande.

Om den vinnande parten i sin egen beskattning får dra av mervärdesskatt, förpliktas inte den förlorande parten att ersätta sådan mervärdesskatt som ingår i rättegångskostnaderna.

7. Behandlingens offentlighet

I marknadsdomstolen tilllämpas vid behandling av konkurrensärenden lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar.

De muntlig förhandlingarna är i regel offentlig. Muntlig förhandling kan dock i de fall som anges i lagen hållas helt eller till behövliga delar utan att allmänheten är närvarande.

Rättegångshandlingar är även i regel offentliga. Om en part anser att en rättegångsskrift eller dess bilagor som parten lämnat in till marknadsdomstolen innehåller sådana affärshemligheter som enligt lag ska hållas hemliga, ska dessa markeras tydligt i skriften eller dess bilagor.

 
Publicerad 29.4.2014