Mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt

- patentlagen
- lagen om rätt till arbetstagares uppfinningar
- lagen om rätt till uppfinningar vid högskolor
- lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar
- lagen om nyttighetsmodellrätt
- lagen om ensamrätt till kretsmönster för integrerade kretsar
- varumärkeslagen
- mönsterrättslagen
- firmalagen
- handelsregisterlagen
- lagen om Patent- och registerstyrelsen
- lagen om växtförädlarrätt
- lagen on tjänster inom elektronisk kommunikation
- upphovsrättslagen.

Som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt handlägger marknadsdomstolen även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet.

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt dessutom de mål och ärenden som hör till dess behörighet enligt 7 kap. i rättegångsbalken samt enligt lagen om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter.

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

Marknadsdomstolen handlägger som mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt även tvistemål som hör till dess behörighet enligt lagen om företagshemligheter.

I samband med ett tvistemål som hör till dess behörighet får marknadsdomstolen pröva även något annat tvistemål, om käranden väcker talan samtidigt mot samma svarande eller mot olika svarande och käromålen stöder sig på väsentligen samma grund.


 
Publicerad 29.1.2020