Framsida » Marknadsdomstolen » Verksamhet » Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsrättsliga ärenden

Marknadsdomstolen handlägger som marknadsrättsliga ärenden de ärenden som hör till dess behörighet enligt
 1. konsumentskyddslagen
 2. lagen om Konkurrens- och konsumentverket
 3. lagen om tillhandahållande av tjänster
 4. lagen om indrivning av fordringar
 5. betaltjänstlagen
 6. lotterilagen
 7. lagen om andelslag
 8. lagen om reglering av avtalsvillkor mellan näringsidkare
 9. lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal
 10. lagen om gränsöverskridande förbudsförfarande
 11. alkohollagen
 12. tobakslagen

Som marknadsrättsliga ärenden handlägger marknadsdomstolen också följande ärenden som hör till dess behörighet:

 1. ärenden som gäller meddelande av förbud enligt 6 § i lagen om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet,
 2. ärenden som gäller Kommunikationsverkets beslut om förbud enligt 121 a § i kommunikationsmarknadslagen samt ärenden som gäller konsumentombudsmannens beslut om att stänga ett nummer eller en tjänst enligt 121 b § i den lagen,
 3. ärenden som avses i 36 § i lagen om televisions- och radioverksamhet och övervakas av konsumentombudsmannen.
 
Publicerad 30.8.2013