Dataskydd

Utskriftsversion:

MAO__dataskyddbeskrivning__i_andra_an_rattskipningsarenden_sv_24.5.2018_fin.pdf (pdf, 0.29 Mt) MAO_dataskyddeskrivning_rattskipningsareden_sv_24.5.2018.pdf (pdf, 0.12 Mt)

MARKNADSDOMSTOLEN DATASKYDDSBESKRIVNING

(rättskipningsärenden) H00198/18

EU:s allmänna dataskyddsförordning artikel 13 och 14

1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Marknadsdomstolen
Post- och besöksadress: Banbyggarvägen 5
00520 Helsingfors
Tfn: 029 56 43300
e-postadress: markkinaoikeus@oikeus.fi

2. DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES KONTAKTPERSON

Minna Mattila
Kanslichef
029 564 3331
minna.a.mattila@oikeus.fi

3. DATASKYDDSANSVARIG

Minna Mattila
Kanslichef
029 564 3331
minna.a.mattila@oikeus.fi

4. BEHANDLING

Marknadsdomstolens behandling av rättskipningsärenden
- Uppgifter som samlats in för rättskipning som bland annat behandlas i marknadsdomstolens dokumenthanteringssystem

5. SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För att uppfylla marknadsdomstolens lagstadgade skyldigheter är det nödvändigt att samla in, behandla och lämna ut personuppgifter.

De centrala rättsgrunderna för behandlingen av personuppgifter:
Grundlagen (731/1999)
Domstolslagen (673/2016)
Förvaltningsprocesslagen (586/1996)
Lag om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013)
Rättegångsbalken (4/1734)
Lag om säkerställande av bevisning i tvistemål som gäller immateriella rättigheter (344/2000)
Lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet (621/1999)
Förordningen om offentlighet och god informationshantering i myndigheternas verksamhet (1030/1999)
Lag om domstolsavgifter (1455/2015)
Justitieministeriets förordning om vissa ansökningsavgifter vid domstolar (1744/2015)
Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer åren 2016–2018 (1558/2015)
Marknadsdomstolens arbetsordning

En del av uppgifterna som behandlas är sekretessbelagda. Vad som är offentliga och sekretessbelagda uppgifter bestäms med stöd av följande bestämmelser:

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
Lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar (370/2007)
Lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007)
EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679
Dataskyddslagen (RP 9/2018)

6. BESKRIVNING AV KATEGORIN ELLER KATEGORIERNA AV REGISTRERADE OCH KATEGORIERNA AV PERSONUPPGIFTER SOM SKA BEHANDLAS

Marknadsdomstolen behandlar uppgifter som omfattar parter, rättegångsbiträden och
-ombud samt andra som deltar i rättskipningsärendet. Dessutom behandlas uppgifter som gäller den personal vid marknadsdomstolen som deltar i ärendets behandling och den dömande verksamheten.

Behandlingen av rättskipningsärenden omfattar uppgifter om parterna, som är kärande och svarande i ett tvistemål, sökande, de som har del i saken, ändringssökande, eller motparter. Därtill behandlas personuppgifter gällande personer som ska höras samt intressebevakare och andra lagliga representanter, rättegångsbiträden och ombud samt andra som deltar i rättskipningsärendet, såsom vittnen, personer som ska höras, tolkar och översättare.

Om de ovan nämnda personerna insamlas enbart nödvändiga uppgifter, som kan vara följande:
- namn
- födelsetid/personsignum/ FO-nummer
- kontaktuppgifter och delgivningsadress (bland annat adress, telefonnummer, e-posta-dress och uppgifter som gäller elektroniska tjänster)
- hemkommun
- spärrmarkering
- förbud mot utlämning av kontaktuppgifter
- uppgifter för elektronisk fakturering
- språk
- uppgifter om rättshjälp
- uppgifter som inverkar på jävighet
- biträdets eller ombudets uppgifter
- övriga uppgifter som är nödvändiga för ärendets behandling (t.ex. uppgifter om att per-sonen avlidit, konkurs, förbud att uppträda eller begränsning av handlingsbehörigheten)

Behandlingen av rättskipningsärenden omfattar uppgifter som har att göra med säkringsåtgärder samt speciella kategorier av personuppgifter bara till de delar som är nödvändiga.

Rättegångshandlingarna eller uppgifter som i övrigt behandlas kan dessutom innehålla andra personuppgifter så som uppgifter om familj, arbete, hobbyn, hälsotillstånd, sexuell läggning, brottslighet eller etniskt ursprung. Dessa uppgifter indexeras emellertid inte så att det ur informationssystemen skulle vara möjligt att till exempel söka alla personer som representerar ett särskilt etniskt ursprung.

7. VANLIGA INFORMATIONSKÄLLOR

Uppgifter fås från parterna samt från följande instanser:
- Rättsregistercentralen
- Konkurrens- och konsumentverket
- Konsumentombudsman
- Befolkningsregistercentralen
- Utsökningsmyndigheter
- Patent- och registerstyrelsen
- Finansinspektionen
- Kommunikationsverket
- Livsmedelssäkerhetsverket Evira
- Energimyndigheten
- kommunikationsministeriet,
- Trafiksäkerhetsverket (Trafi)
- Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
- Regionförvaltningsverken
- Kommunerna
- Polisstyrelsen
- Rättshjälpsbyråerna
- Rättegångsbiträdesnämnden
- Andra domstolar
- andra myndigheter och instanser av vilka uppgifter som är nödvändiga för ärendets be-handling fås

8. KATEGORIER AV MOTTAGARE TILL VILKA PERSONUPPGIFTER HAR LÄMNATS UT TILL ELLER NORMALT LÄMNAS UT TILL

Utlämnande av uppgifter grundar sig på lagstiftning. Uppgifter lämnas ut till bland annat parterna i målet, myndigheter och utomstående instanser (allmän offentlighet). Uppgifter lämnas ut i enlighet med bestämmelserna i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar, lagen om offentlighet vid rättegång i allmänna domstolar, lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet eller övrig lagstiftning gällande utlämnandet av uppgifter.

Ett exemplar av marknadsdomstolens avgörande skickas åt samtliga parter och de som annars har del i ärendet:
- en part i en rättegång eller annan som har del i saken, samt dennes ombud eller biträde
- den myndighet som fattat beslutet eller annat avgörande som överklagats

Mottagare till vilka personuppgifter överförs eller lämnas ut någorlunda regelbundet (JM betänkande 52/2017):

8.1 FINLAND

- Rättsregistercentralen
- Patent- och registerstyrelsen
- Konkurrens- och konsumentverket
- Konsumentombudsman
- Livsmedelssäkerhetsverket (Evira)
- Energimyndigheten
- Finansinspektionen
- Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea)
- kommunikationsministeriet
- Trafiksäkerhetsverket (Trafi)
- Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
- Regionförvaltningsverken
- Kommunikationsverket
- Andra domstolar: HD, HFD, förvaltningsdomstolar
- Utsökningsmyndigheter
- Polisstyrelsen
- Palkeet (Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning)
- Officiella tidningen
- Justitieministeriet
- Arkivväsendet
- Finlex
- marknadsdomstolens websidor
- Massmedia
- Rättshjälpsbyrån
- andra statliga eller kommunala myndgigheter eller enheter

8.2 EU- och EES-LÄNDER

- EU:s organ: EUIPO (Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet), Europeiska komissionen, Europeiska unionens domstol

- Medlemsstaternas justitieförvaltningsmyndigheter och domstolar och andra myndigheter som sköter om delgivningar

- informationstjänster: DARTS-IP (The Global Intellectual Property Cases Database)

8.3. Utlämning av personuppgifter i övriga fall

Uppgifter kan lämnas ut till offentligheten även genom att marknadsdomstolens beslut publiceras, genom pressmeddelanden eller övrig motsvarande kommunikation på marknadsdomstolens webbsida eller annan publiceringsplattform. När uppgifter lämnas ut på detta sätt eller för att publiceras t.ex. i Finlex-databasen pseudonymiseras personuppgifterna enligt det som bestäms i marknadsdomstolens direktiv för utgivning.

Uppgifter kan lämnas ut även till andra mottagare om det är nödvändigt för genomförandet av den allmänna offentligheten eller om annan lagstadgad skyldighet att lämna ut information så kräver. På grund av verksamhetens natur är inte alla möjliga mottagare av uppgifter kända på förhand och de kan därför inte listas på ett uttömmande sätt.

9. KATEGORIER AV ÖVERFÖRING AV PERSONUPPGIFTER TILL TREDJE LAND ELLER INTERNATIONELLA ORGANISATIONER

Uppgifter kan lämnas ut eller föras över till ett land utanför EU eller EES om det krävs för att behandla ärendet, så som i situationer som gäller internationella delgivningar.

10. BEVARINGSTIDER FÖR UPPGIFTER

Uppgifterna bevaras i enlighet med marknadsdomstolens arkivbildningsplan.

Bevaringstiden för uppgifter i ärendehanteringssystem och handlingar som ska förvaras varaktigt i arkiv är inte begränsad.

Handlingar som ska sparas en bestämd tid förstörs när tiden har löpt ut i enlighet med arkivbildningsplanen.

11. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

(EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 15 och i övrig tillämplig lagstiftning gällande skydd av personuppgifter)

Den registrerade har rätt att få en bekräftelse av den personuppgiftsansvarige på att personuppgifter som gäller honom eller henne behandlas eller att de inte behandlas, och om personuppgifter behandlas, rätt att få tillgång till dem. Om uppgifter behandlas har den registrerade rätt att få de uppgifter som nämns i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016).

Den som vill få de uppgifter som avses i artikel 15 i EU:s allmänna dataskyddsförordning om sig själv, ska framföra en begäran om detta hos den personuppgiftsansvarige så att den registrerades identitet kan identifieras.

Den registrerades rätt till insyn kan helt eller delvis skjutas upp eller begränsas om det med beaktande av den registrerades rättigheter är en proportionell och nödvändig åtgärd i syfte att

1) undvika menlig inverkan på förebyggande, avslöjande, utredning av brott eller på åtgärder som avser åtal för brott eller på verkställighet av straffrättsliga påföljder,
2) trygga andra undersökningar, utredningar eller motsvarande förfaranden hos myndigheter
3) skydda den allmänna säkerheten,
4) skydda den nationella säkerheten, eller
5) skydda andra personers rättigheter.

En person vars rättighet eller skyldighet ärendet gäller har trots bestämmelserna i 11 § lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) inte rätt att få information om behandlingen av ett sådant ärende som omfattas av diariesekretess, innan det har blivit offentligt för parterna.

Den som önskar kontrollera uppgifter om sig själv ska begära detta hos den personuppgiftsansvarige genom en egenhändigt undertecknad handling eller på ett därmed jämförbart bestyrkt sätt eller begära detta personligen hos den personuppgiftsansvarige.

12 RÄTTELSE ELLER UTPLÅNING AV PERSONUPPGIFTER ELLER BEGRÄNSNING AV BEHANDLINGEN

(EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) artikel 16–18)

Enligt artikel 16 i EU:s allmänna dataskyddsförordning ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne rättade.

Dessutom ska den registrerade ha rätt att av den personuppgiftsansvarige utan onödigt dröjsmål få sina personuppgifter raderade om något av kraven i artikel 17 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) gäller. Den registrerade ska även ha rätt att av den personuppgiftsansvarige kräva att behandlingen begränsas om något av de alternativ som nämns i artikel 18 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (679/2016) är tillämpligt.

Den registrerade kan inleda ett krav på korrigering, avförande eller begränsning genom att följa bestämmelserna om hur ett ärende inleds i förvaltningslagen (434/2003).

12. RÄTT ATT FRAMFÖRA KLAGOMÅL HOS TILLSYNSMYNDIGHETEN

Den registrerade har rätt att framföra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att behandlingen av personuppgifter som gäller honom eller henne bryter mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (678/2016).

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Dataombudsmannens byrå
Besöksadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån., 00520 Helsingfors
Postadress: PB 800, 00521 Helsingfors
Växel: 029 566 6700
tietosuoja@om.fi


 
Publicerad 20.5.2020