Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

Man kan ladda marknadsdomstolens beslut avgiftsfritt på marknadsdomstolens nätsidor.

Justitieministeriets förordning om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer 2019–2021

5 § Utdragsavgifter och kopieringsavgifter

För utdrag och kopior som på beställning framställs av handlingar som förvaras i myndighetens arkiv tas avgifter ut som följer:

1) för ett styrkt utdrag eller en styrkt kopia som framställs på basis av en sedvanlig begäran om handlingar tas det ut 2,50 euro per sida i utdrags- eller kopieringsavgift; för en obestyrkt kopia i format A4 av en handling tas det ut 0,60 euro per sida och i format A3 tas det ut 1,20 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 89 euro per handling,

2) för ett utdrag eller en kopia som framställs på basis av en begäran som kräver att sekretessbelagda delar avlägsnas på något särskilt besvärligt sätt eller andra liknande särskilda åtgärder tas det ut 3,60 euro per sida; den utdrags- eller kopieringsavgift som tas ut hos en part får dock inte överstiga 186 euro per handling.

För ett utdrag eller en kopia som framställs på beställning tas det alltid ut en avgift på minst 10 euro per beställning.

För en skannad handling som sänds per e-post och för en kopia som sänds per telefax tas avgift ut enligt 1 eller 2 mom. För en kopia av intyg som sänds på ovan nämnda sätt tas dock avgift ut så som för intyg.

Bestämmelser om avgiftsfritt sändande av en handling som lagrats i elektronisk form finns i 34 § 1 och 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

 
Publicerad 20.1.2020