Framsida » Marknadsdomstolen » Rättegångsavgift

Rättegångsavgift

Rättegångsavgifterna ändras från och med ingången av 2016

Rättegångsavgifterna, som tas ut för behandling av ett ärende i marknadsdomstolen bestäms enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015), som träder i kraft 1.1.2016. De nya avgifterna uppbärs i mål och ärenden som blir anhängiga efter den 1.1.2016.

För behandling av tvistemål, ärenden som gäller ändringssökande och andra rättskipningsmål tas i marknadsdomstolen ut en rättegångsavgift på 2 000 euro.

Om värdet av en upphandling i ett ärende som gäller offentlig upphandling är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 000 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 000 euro.

Rättegångsavgiften för en enskild är dock 500 euro.

I ett ärende som gäller offentlig upphandling tas i stället för 2 000, 4 000 eller 6 000 euro ut en rättegångsavgift på 500 euro om ärendet lämnas utan vidare behandling utan att avgörande fälls i huvudsaken, om ärendet lämnas utan prövning eller det avskrivs. Så är fallet till exempel då besvären återtagits.

Ansökningsavgiften för ärenden som inleds vid marknadsdomstolen genom en ansökan, frånsett de marknadsrättsliga ärendena, är 250 euro.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i marknadsdomstolen.

Betalningsskyldig är den som har anhängiggjort ärendet eller den som trätt i hans eller hennes ställe. 
Publicerad 29.1.2016