Rättegångsavgift

Rättegångsavgifterna ingången av 2019

Rättegångsavgifterna, som tas ut för behandling av ett ärende i marknadsdomstolen bestäms enligt lagen om domstolsavgifter (1455/2015).

För behandling av tvistemål, ärenden som gäller ändringssökande och andra rättskipningsmål tas i marknadsdomstolen ut en rättegångsavgift på 2 050 euro.

Om värdet av en upphandling i ett ärende som gäller offentlig upphandling är minst 1 miljon euro, är behandlingsavgiften 4 100 euro. Om värdet av upphandlingen är minst 10 miljoner euro, är behandlingsavgiften 6 140 euro.

Rättegångsavgiften för en enskild är dock 510 euro.

I ett ärende som gäller offentlig upphandling tas i stället för 2 050, 4 100 eller 6 140 euro ut en rättegångsavgift på 500 euro om ärendet lämnas utan vidare behandling utan att avgörande fälls i huvudsaken, om ärendet lämnas utan prövning eller det avskrivs. Så är fallet till exempel då besvären återtagits.

Ansökningsavgiften för ärenden som inleds vid marknadsdomstolen genom en ansökan, frånsett de marknadsrättsliga ärendena, är 260 euro.

Vid sökande av ändring hos högsta domstolen och högsta förvaltningsdomstolen i ett mål eller ärende som avgjorts av marknadsdomstolen är avgiften lika stor som i marknadsdomstolen och bestäms enligt samma principer som i marknadsdomstolen.

Betalningsskyldig är den som har anhängiggjort ärendet eller den som trätt i hans eller hennes ställe. 
Publicerad 24.1.2020