Om marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, marknadsrättsliga ärenden samt mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen har befogenhet i hela landet.

Marknadsdomstolens verksamhet leds av överdomaren. I domstolen fungerar dessutom 23 marknadsrättsdomare och två marknadsrättsingenjörer. Utöver de allmänna behörighetsvillkoren förutsätts överdomaren och marknadsrättsdomarna vara förtrogna med konkurrens- eller tillsynsärenden, upphandlingsärenden, marknadsrättsliga ärenden eller mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt.

I marknadsdomstolen fungerar även sakkunnigledamöter. Dessa utnämns av statsrådet för en fyraårig mandatperiod och sköter uppgifterna som bisyssla. En sakkunnigledamot som deltar i handläggningen av konkurrens- och tillsynsärenden och upphandlingsärenden förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med konkurrensrätt, upphandling, energimarknaden, ekonomiska vetenskaper, marknadsföring, värdepappersmarknaden, näringslivet eller ekonomiska frågor. En sakkunnigledamot som deltar i handläggningen av mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt vara förtrogen med frågor som gäller det tekniska området i fråga eller patentering, marknadsföring, ekonomiska vetenskaper, näringslivet eller ekonomiska frågor eller med konst. En sakkunnigledamot som deltar i handläggningen av marknadsrättsliga ärenden förutsätts ha avlagt för uppdraget lämplig högre högskoleexamen och vara förtrogen med konsumentskydd, marknadsföring, näringslivet eller ekonomiska frågor.

Marknadsdomstolen har i regel sex marknadsrättssekreterare som hjälper domarna i samband med beredningen. Till kanslipersonalen hör 13 personer. Kanslipersonalen tar hand om anhängiggörandet av ärenden, brevväxlingen och publiceringen av avgörandena.

Marknadsdomstolen är i regel domför i en sammansättning med tre lagfarna ledamöter. Vid handläggningen av vissa ärenden och mål som gäller immateriella rättigheter och upphovsrätt ingår en marknadsrättsingenjör i sammansättningen. Sakkunnigledamöter kan även delta i handläggningen.

Marknadsdomstolen inledde sin verksamhet 1.3.2002 enligt den då ikraftträdda lagen om marknadsdomstolen. I lagen om rättegång i marknadsdomstolen föreskrivs om marknadsdomstolens behörighet, om hur ett mål eller ärende väcks och handläggs i domstolen och om överklagandet av marknadsdomstolens avgöranden.

 
Publicerad 17.1.2017