Coronavirusets inverkan på marknadsdomstolens verksamhet

Publicerad 13.1.2021  Uppdaterad 14.1.2021

Marknadsdomstolen strävar till att ordna sin verksamhet så, att den kan fortsätta på ett så normalt sätt som möjligt trots coronavirussituationen. Marknadsdomstolen strävar till att ta coronavirussituationen i beaktande i verksamhetens alla praktiska arrangemang så att smittorisken kan minimeras.

Marknadsdomstolen följer kontinuerligt med hur infektionsläget utvecklas. Ifall coronavirussituationen försämras är det möjligt att marknadsdomstolen blir tvungen att begränsa sin verksamhet, dock på ett sådant sätt att parternas och samhällets grundläggande rättsskyddsbehov tillgodoses.

Muntliga sammanträden i marknadsdomstolen under coronavirusepidemin

Marknadsdomstolens muntliga sammanträden under coronavirusepidemin hålls antingen i sessionssalarna i Domstolarnas hus (Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors) eller i den temporära sessionssalen i Mässcentrets konferensflygel (salarna 204–205, Mässcentret, Siipi, Järnvägsmannagatan 3, 2:a våningen, 00520 Helsingfors (hotellets ingång)). Det framkommer av kallelsen till marknadsdomstolens sammanträde på vilken adress sammanträdet hålls.

Marknadsdomstolen strävar till att i valet av sessionssal säkra att såväl domarna som parterna och deras biträden kan placera sig så att säkerhetsavstånd kan garanteras. Man bör alltid följa de instruktioner som ges om placering i salen såväl som gällande sammanträdena i övrigt.

I sessionssalarna i Domstolarnas hus kan även Helsingfors förvaltningsdomstol och arbetsdomstolen hålla sammanträden samma dag som marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen, Helsingfors förvaltningsdomstol och arbetsdomstolen har strävat till att sprida ut tiderna för när sammanträdena inleds för att begränsa antalet personer i väntsalen.

Handdesinfektionsmedel finns att tillgå i aulan och i sessionssalarna. Kundutrymmena och salarna städas noggrant dagligen.

Man kan använda andningsskydd eller visir i marknadsdomstolens utrymmen, om inte domstolen i sessionssalen förordnar annorlunda.

Under ett muntligt sammanträde är en eventuell tolk vanligen i samma utrymme med den som tolkas. Tolkningen kan dock även skötas per telefon eller video.

Under beredningens gång bedömer man även från fall till fall möjligheterna för utnyttjande av distanskommunikation (telefon, Skype el. dyl.)

Under coronavirusepidemin kan publiken i muntliga sammanträden begränsas för att trygga säkerheten under sammanträdet.

Under coronavirusepidemin bör myndigheternas allmänna instruktioner och rekommendationer följas. Tilläggsinformation kan fås av aulapersonalen i Domstolarnas hus.

Ifall du är sjuk, lider av symptom eller har exponerats för coronaviruset

Coronavirusets symptom kan utgöras av feber, hosta, halsont, andnöd, muskelvärk, trötthet, snuva, illamående eller diarré. Symptomen är vanligen lindriga, men kan variera från person till person.

Man bör inte anlända till ett muntligt sammanträde ifall man är sjuk och inte heller ifall man har symptom eller har exponerats för coronaviruset. Vid eventuella sjukdoms- eller exponeringsfall ombeds man ta kontakt med de personer vid marknadsdomstolen som nämns i kallelsen till sammanträdet.

Ifall marknadsdomstolen beslutar att skjuta upp det muntliga sammanträdet meddelas en ny tidpunkt senare.

Uträttandet av andra ärenden vid domstolen

Under coronavirusepidemin rekommenderas att man använder sig av e-post eller telefon vid uträttandet av ärenden.

Skydd mot smitta i domstolens utrymmen

Vid uträttandet av ärenden vid marknadsdomstolen ska man sörja för god hand- och hosthygien samt även i övrigt följa de anvisningar som hälsovårdsmyndigheterna gett. Man bör inte infinna sig i marknadsdomstolens utrymmen ifall man är sjuk, lider av symptom eller har exponerats för coronaviruset. Domstolens egna anställda följer samma anvisningar. Man bör även följa eventuella tilläggsanvisningar i domstolen exempelvis i fråga om att röra sig i utrymmena.