Dnro 2013/365

CrossFit, Inc > X, Combat Academy Oy ja Suomen Valmennusakatemia Oy

väliaikainen kielto

Diaarinumero: 2013/365
Antopäivä: 11.10.2013

ASIAN TAUSTA

CrossFit, Inc. on 2.5.2006 tehdyllä hakemuksella saanut rekisteröityä yhteisön tavaramerkin nro 5049192 CROSSFIT muun ohessa luokassa 41. Yhtiö on saanut rekisteröityä verkkotunnuksen crossfit.com 4.10.1999. Yhtiöllä on 7.240 kuntosalia ja 35.000 koulutettua CROSSFIT-valmentajaa ympäri maailmaa.

X on 22.10.2004 tehdyllä hakemuksella saanut rekisteröityä kansallisen tavaramerkin nro 233986 CROSSFIT luokassa 41. Verkkotunnus crossfit.fi on rekisteröity X:n yritykselle Combat Academy Oy:lle 15.10.2004.

CrossFit, Inc. on esittänyt markkinaoikeudessa sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin perustuvien kieltovaatimusten lisäksi muun ohessa vaatimuksen, jonka mukaan X:n kansallisen tavaramerkki nro 233986 CROSSFIT on tavaramerkkilain nojalla julistettava mitättömäksi, koska sitä koskeva hakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.

HAKEMUS

Vaatimus

CrossFit, Inc. on vaatinut, että markkinaoikeus sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 §:n nojalla vastaaviin pääasiavaatimuksiin liittyen kieltää väliaikaisesti 100.000 euron sakon uhalla

- X:ää, Combat Academy Oy:tä ja Suomen Valmennusakatemia Oy:tä itse tai lisenssinsaajien toimesta käyttämästä liiketoiminnassa mainoslausetta "Maailman suosituin kuntoilumuoto CROSSFIT on rantautunut Suomeen", "Huippusuosittu CROSFIT-ohjaajakoulutus on rantautunut Suomeen" tai muuta merkityssisällöltään vastaavaa ilmaisua

- X:ää, Combat Academy Oy:tä ja Suomen Valmennusakatemia Oy:tä itse tai lisenssinsaajien toimesta liiketoiminnassa muulla tavoin käyttämästä sellaista ilmaisua, joka viittaa CrossFit, Inc:n liiketoimintaan tai sen kehittämään CROSSFIT-kuntoilumuotoon taikka synnyttämästä vaikutelmaa siitä, että X:llä, Combat Academy Oy:llä tai Suomen Valmennusakatemia Oy:llä olisi yhteys CrossFit, Inc:n harjoittamaan liiketoimintaan

- X:ää ja Combat Academy Oy:tä ottamasta yhteyttä CrossFit, Inc:n lisenssinsaajiin, puuttumasta niiden Facebookissa tai muulla tapahtuvaan markkinointiin taikka muulla tavoin haittaamasta näiden liiketoimintaa.

Perusteet

X on elokuussa 2013 lähettänyt noin tuhannelle CrossFit, Inc:n lisenssinsaajien Facebook-sivujen tykkääjälle uhkaus- ja kieltoviestin sekä lisännyt CrossFit, Inc:iin ja sen lisenssinsaajiin kohdistuvan uhkauksen omille Facebook-sivuilleen. Viestin mukaan X:llä on Suomessa yksinoikeus tavaramerkkiä CROSSFIT koskevien oikeuksien myyntiin luokassa 41 ottaen huomioon, että X:n kansallinen tavaramerkki on haettu rekisteröidyksi kaksi vuotta ennen CrossFit, Inc:n yhteisön tavaramerkin hakemista.

X on myös ryhtynyt toimiin CrossFit, Inc:n lisenssinsaajien Facebook-sivujen sulkemiseksi Facebookille tehdyin ilmoituksin. Useita sivuja on myös ehditty jo sulkea.

CrossFit, Inc:n oikeuksien turvaamiseksi ja lisävahinkojen minimoimiseksi X:n toiminta tulee saada välittömästi loppumaan.

Combat Academy Oy on X:n yritys ja X on sen toimitusjohtaja. Yhtiö on verkkotunnuksen crossfit.fi haltija. Yhtiö liittyy kiinteästi X:n liiketoimintaan ja sillä on merkittävä osuus CrossFit, Inc:n oikeuksien loukkauksessa.

Suomen Valmennusakatemia Oy on käyttänyt tavaramerkkiä CROSSFIT liiketoiminnassaan POLTE-nimisen kuntosalin yhteydessä ja se on järjestänyt CrossFit-ohjaajakoulutusta viitaten sen mainonnassa CROSSFIT-kuntoilumuodon tunnettuun ulkomailla. Yhtiö on todennut markkinointimateriaalissaan, että "Huippusuosittu Crossfit-ohjaajakoulutus on rantautunut Suomeen. Kouluttajina alan suomalaiset pioneerit sekä ulkomaiset asiantuntijat." Ilmaisuillaan yhtiö on lisännyt CrossFit, Inc:n oikeuksien loukkauksen laajuutta ja vakavuutta.

VASTAUS

Vaatimukset

X ja Combat Academy Oy ovat yhteisessä vastauksessaan vaatineet väliaikaista kielto koskevan vaatimuksen hylkäämistä.

Suomen Valmennusakatemia Oy on vastauksessaan vaatinut väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen hylkäämistä.

Perusteet

X:n ja Combat Academy Oy:n mukaan X ei ole tehnyt kansallisen tavaramerkkinsä nro 233986 CROSSFIT hakemusta vilpillisessä mielessä vaan merkki on keksitty itsenäisesti 2000-luvun alussa. Pelkät CrossFit, Inc:n olettamat siitä, että vastaajatahon pitäisi lukea ulkomaisia lehtiä tai keskustelupalstoja, eivät ole perusteita CrossFit, Inc:n väittämän vilpillisyyden osoittamiseksi. X:n tavaramerkkioikeus on aikaisempi kuin CrossFit, Inc:n. Vastaajatahon viittaukset liiketoiminnassaan X mainitunkaltaiseen tavaramerkkiin eivät voi olla totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia ilmaisuja. Lisäksi vastaajataho on aloittanut Suomessa ensimmäisenä Crossfit-koulutuksen. Mainitut seikat huomioon ottaen väliaikaisen kiellon määräämiselle ei ole edellytyksiä.

Suomen Valmennusakatemia Oy:n mukaan kieltovaatimukset eivät ole niin yksilöityjä, että jälkeenpäin olisi selvitettävissä, onko niihin perustavaa kieltoa rikottu. CrossFit, Inc. ei myöskään ole edes väittänyt, että Suomen Valmennusakatemia Oy olisi ollut yhteydessä CrossFit, Inc:n lisenssinsaajiin tai puuttunut niiden markkinointiin. Lisäksi ottaen huomioon, että X:n ja CrossFit, Inc:n välinen tavaramerkkioikeudellinen kysymys on riitainen ja tulkinnanvarainen, väliaikaisen kiellon määräämiselle ei ole edellytyksiä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Markkinaoikeus voi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaan kieltää elinkeinonharjoittajaa jatkamasta tai uudistamasta lain 1–3 §:n vastaista menettelyä. Lain 7 §:n mukaan kielto, jota 6 §:ssä tarkoitetaan, voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin ei sisälly erikseen säännöksiä siitä, millä edellytyksillä väliaikainen kielto voidaan määrätä. Lain alkuperäisen väliaikaista kieltoa koskeneen säännöksen esitöissä (HE 114/1978 vp s. 18) on todettu, että väliaikainen kielto tulee antaa lähinnä vain silloin, kun on todennäköistä, että lain

1–3 §:n vastainen menettely tullaan vähintään samassa laajuudessa kieltämään myös lopullisessa ratkaisussa.

Väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen ratkaisu perustuu väitetyn oikeudenvastaisuuden osalta summaariseen tutkintaan. Väliaikaisen kiellon määräämisen edellytysten täyttymistä harkittaessa ei asian luonteesta johtuen yleensä kuulu tutkia enemmälti riitaista kysymystä siitä, onko se, johon vaatimus kohdistuu, menetellyt hakemuksessa kerrotulla tavalla, vaan tämä kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi.

Asiassa esitetystä, edellä kohdassa asian tausta kuvatusta selvityksestä ilmenee, että X:llä on kansallinen tavaramerkkirekisteröinti ja CrossFit, Inc:llä yhteisön tavaramerkkirekisteröinti sanamerkkiin CROSSFIT. Selvityksen perusteella X:n tavaramerkin rekisteröinti perustuu aikaisempaan hakemukseen kuin CrossFit, Inc:n tavaramerkin rekisteröinti.

X:n ja CrossFit, Inc:n välinen tavaramerkkejä koskeva erimielisyys ja sen riidan lopputulos ei ole vailla merkitystä arvioitaessa sitä, ovatko vastaajat menetelleet CrossFit, Inc:n väittämin tavoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesti.

Asianosaisten perusteet ja todisteet CrossFit, Inc:n väittämistä menettelytavoista tulevat tarkemmin arvioitaviksi vasta pääasian käsittelyn yhteydessä.

Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, ettei CrossFit, Inc. ole esittänyt vaatimansa kiellon tueksi riittävän todennäköisiä perusteita eikä väliaikaisen kiellon määräämiselle siten ole edellytyksiä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää CrossFit, Inc:n väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 10.12.2013.

Markkinaoikeustuomari Sami Myöhänen

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 11.10.2013