MAO:579/20

Lilleborg AS > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - erottamiskyky

Diaarinumero: 2019/418
Antopäivä: 23.12.2020


Päätös, josta valitetaan


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 16.10.2019(liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lilleborg AS on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1407634 klar (kuvio) ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi tiettyjen luokkien 3, 5 ja 21 tavaroiden osalta ja palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) (jäljempänä myös kansainvälinen rekisteröinti tai merkki) on erottamiskykyinen myös Patentti- ja rekisterihallituksen hylkäämille tavaroille luokissa 3, 5 ja 21. Merkki on jo itsessään riittävän kekseliäs ottaen huomioon merkin antama kokonaisvaikutelma ja muun ohella sanan "klar" normaalista poikkeava kirjoitusasu ja tyylittely. Sanaa ’klar" ei tavanomaisesti käytetä markkinoilla viittauksena kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksiin, eikä sen osalta näin ollen ole vapaanapidon tarvetta. Sanalla ei ole sellaista suoraa ja välitöntä yhteyttä haettuihin tavaroihin, että se voitaisiin katsoa kuvailevaksi.

Esillä olevassa asiassa kyseessä olevat luokan 3 tavarat ovat erilaisia pyykinpesu- ja puhdistusvalmisteita sekä henkilökohtaisessa hygieniassa käytettäviä tuotteita. Näiden osalta ei ole oletettavissa, että kuluttajien tarkoituksena olisi hankkia erityisesti "läpinäkyviä" tai "kirkkaita" tuotteita, sillä tämä seikka on epäolennainen tavaroiden lajin, laadun tai käyttötarkoituksen kannalta. Lisäksi osan tavaroista, kuten tavaroiden "scouring and abrasive preparations, dentifrices, cosmetics", ei edes käytännössä ole mahdollista olla kirkkaita. Kirkkautta tai läpinäkyvyyttä ei voida pitää kyseessä olevien tavaroiden ominaisuutena tai ainakaan niiden oleellisena ominaisuutena.

Luokan 5 osalta kyseessä olevat tavarat ovat lääketieteellisiä valmisteita, saniteettivalmisteita, hyönteismyrkkyjä ja vastaavia valmisteita. Näidenkään tavaroiden osalta ei ole merkityksellistä, ovatko tuotteet läpinäkyviä tai kirkkaita. Lisäksi on epäselvää, millä tavoin esimerkiksi tavaroita “cleaning products impregnated with disinfectants" voitaisiin edes valmistaa läpinäkyvinä. Suoraa ja konkreettista yhteyttä ja helppoa tunnistettavuutta merkin ja tavaroiden välillä ei ole, eikä kirkkaus tai läpinäkyvyys ole millään tavoin luokan 5 kyseessä olevien tavaroiden oleellinen ominaisuus.

Luokan 21 osalta kyseessä olevat tavarat ovat kotitalousvälineitä. Tieto tämäntyyppisten kotitalousvälineiden mahdollisesta läpinäkyvyydestä tai kirkkaudesta ei ole merkityksellinen tavaroiden lajin, laadun tai käyttötarkoituksen kannalta, eivätkä kuluttajat näin ollen välittömästi katso sanan "klar" viittaavan tuotteiden ominaisuuksiin. Lisäksi kyseessä olevia luokan 21 tavaroita, esimerkiksi pölyhuiskia, harjoja, talouskäsineitä ja vastaavia, myydään tavanomaisesti kirkkaissa väreissä, eikä olisi luontevaa käyttää sanaa "klar" tällaisten tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen.

Jotta sanalle "klar" ylipäänsä voitaisiin antaa merkitystä kyseessä olevien tavaroiden osalta, tämä edellyttäisi joka tapauksessa tulkintaa. Ilman lisätietoja tai tulkintaa kuluttajat eivät katso kyseisen sanan antavan mitään suoraa ja konkreettista informaatiota haettujen tavaroiden lajista, laadusta tai käyttötarkoituksesta. Edes siinä tapauksessa, että merkin voitaisiin katsoa tuottavan kuluttajille joitain positiivisia mielikuvia esimerkiksi tuotteiden käyttötarkoituksesta ja saavutettavasta lopputuloksesta, tätäkään merkitystä ei voida pitää siinä määrin yksiselitteisenä, että merkki voitaisiin katsoa suoraan kuvailevaksi. Kokonaisuutena arvioiden asiassa ei voida kohtuudella olettaa, että relevantit kuluttajat tosiasiassa tulkitsisivat kyseessä olevan merkin viittaukseksi kyseessä olevien luokkien 3, 5 ja 21 tavaroiden ominaisuuksiin ja siihen, että nämä olisivat kirkkaita tai läpinäkyviä.

Kansainvälisen rekisteröinnin on katsottu olevan rekisteröitävissä myös Ruotsissa, Puolassa, Liettuassa ja Latviassa. Ruotsin ratkaisu on selvä osoitus siitä, miten merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ruotsinkielisten kuluttajien kannalta.

Kansainvälinen rekisteröinti ei myöskään aiheuta sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun, Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio).

Vertailtavien merkkien kattamia tavaroita ei voida kaikilta osin pitää samoina tai samankaltaisina. Esteeksi asetettu merkki kattaa luokassa 3 erilaisia vartalon- ja kauneudenhoitoon liittyviä tavaroita. Nämä ovat selvästi erilaisia kuin nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat "cleaning and cleansing preparations; tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for cleaning; impregnated cleaning cloths". Tavaroiden käyttötarkoitus ja -tapa ovat toisistaan poikkeavia, tavarat eivät kilpaile keskenään, eivätkä ne myöskään ole toisiaan täydentäviä tai korvaavia. Tavaroita myydään eri paikoissa, ja suurten markettienkin tapauksessa joka tapauksessa eri osastoilla, ja niitä valmistavat eri yritykset. Vertailtavien merkkien kattamia tavaroita ei näin ollen voida tältä osin pitää samankaltaisina.

Kansainvälinen rekisteröinti poikkeaa erityisesti ulkoasultaan mutta myös lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään riittävästi esteeksi asetetusta merkistä. Esteeksi asetettuun merkkiin sisältyy kahta jääkarhua esittävä kuvio, joka on suurikokoinen ja merkin keskellä. Tätä kuviota voidaan itsessään pitää erottamiskykyisenä luokkien 3 ja 21 tavaroille. Kyseinen kuvio-osuus on siinä määrin hallitsevassa asemassa esteeksi asetetussa merkissä, että se on omiaan kiinnittämään kuluttajien huomion. Nyt kyseessä olevaan kansainväliseen rekisteröintiin ei sen sijaan sisälly mitään vastinetta tälle kuviolle. Lisäksi vertailtavissa merkeissä käytettävät kirjaintyypit ovat erilaisia, ja esteeksi asetettu merkki sisältää myös sanaosuuden "Seifenmanufaktur seit 1840".

Kuluttajat tarkastelevat kyseessä olevia tavaroita ulkonäöltä ostopäätöstä tehdessään. Näin ollen kuluttajat todennäköisesti myös kiinnittävät huomiota nimenomaan merkkien ulkoasuun, joka poikkeaa vertailtavien merkkien osalta toisistaan. Ottaen huomioon lisäksi merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön erot, merkit eivät ole kokonaisuutena arvioiden siinä määrin samankaltaisia, että kuluttajat sekoittaisivat ne toisiinsa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Sana "klar" kertoo suoraan ja välittömästi, että kysymyksessä olevat tavarat ovat kirkkaita ja läpinäkyviä. Varsinkin erilaisten kosmeettisten ja muiden kemikaaliaineiden toiminnalliset ominaisuudet ovat erilaiset riippuen siitä, ovatko ne kirkkaita vai esimerkiksi voidemaisia. Monelle kuluttajalle esineen väri tai värittömyys on myös ominaisuus, joka valintatilanteessa vaikuttaa ostopäätökseen. Sana "klar" kuvailee tavaroiden oleellisia ominaisuuksia ja on näin ollen erottamiskyvytön. Sillä, ettei sanaa "klar" käytetä tavanomaisesti markkinoilla kyseisten tavaroiden ominaisuuksista, ei ole merkitystä asiassa. Sanan "klar" kirjoitusasu poikkeaa vain vähäisiltä osin tavanomaisista yleisesti käytettävissä olevista kirjasinlajeista, eikä merkin kuviollisuus siten ole riittävä tekemään merkistä erottamiskykyistä.

Valittajan lausuma

Yksiomaan se seikka, että kyseessä olevat tavarat voivat olla väriltään läpinäkyviä tai kirkkaita, ei vielä ole riittävä osoittamaan, että kuluttajat tosiasiassa tulkitsisivat kansainvälisen rekisteröinnin kuvailevaksi. Vaikka esimerkiksi luokan 21 siivousvälineitä ja vastaavia kotitaloustarvikkeita on sinänsä mahdollista valmistaa eri väreissä tai kirkkaina, kuluttajat eivät yhdistä läpinäkyvyyttä tai kirkkautta mihinkään tiettyyn tuotekategoriaan tai esimerkiksi tietyntyyppisiin siivousvälineisiin. Tämäntyyppisten tavaroiden värillä ei ole merkitystä niiden käyttötarkoituksen ja -tavan kannalta, eikä näitä tavaroita tavanomaisesti edes säilytetä näkyvillä. Tavaroiden väriä ei tästäkään syystä voida pitää kyseisten tavaroiden oleellisena ominaisuutena. Myös luokkien 3 ja 5 tavaroita voidaan ainakin jossain määrin myydä eri väreissä tai värittöminä. Kyseisiin tavaroihin sisältyy lisäksi myös sellaisia tavaroita, joita on käytännössä hankalaa tai mahdotonta valmistaa kirkkaina tai läpinäkyvinä, kuten esimerkiksi erilaiset voiteet ("cream") tai emulsiovoiteet ("lotion"). Kuluttajat eivät hanki esimerkiksi farmaseuttisia valmisteita niiden värin tai toisaalta värittömyyden perusteella, vaan kyse on pikemminkin sivuseikasta. Niin ikään erilaisten puhdistus- ja siivousvalmisteiden, henkilökohtaiseen hygieniaan tarkoitettujen valmisteiden ja vastaavien tavaroiden kohdalla tavaroiden väri on pikemminkin satunnainen tekijä, ei sellainen oleellinen ominaisuus, johon kuluttajat ostotilanteessa kiinnittäisivät erityisesti huomiota.

Ruotsinkielisellä sanalla "klar" on useita eri merkityksiä. Sana voi tarkoittaa esimerkiksi kirkasta, selkeää, seesteistä, kuulasta, selvää, ilmeistä tai valmista, ja ilmaus voidaan näin ollen ymmärtää lukuisilla eri tavoilla. Sanan "klar" merkitys ei näin ollen ole yksiselitteinen, ja ilmauksen tulkinta edellyttää kansainvälisen rekisteröinnin kattamien tavaroiden yhteydessä kuluttajilta joka tapauksessa pohdintaa. Merkkiä ei tästäkään syystä voida katsoa suoraan kuvailevaksi, vaan sitä voidaan pitää korkeintaan suggestiivisena.

Aiemman ratkaisukäytännön osalta valittaja viittaa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä EUIPO) valituslautakunnan ratkaisuihin koskien kuviomerkkejä RED, PINK ja Ice blue. Kyseisissä ratkaisuissa kuviomerkkien katsottiin olevan rekisteröitävissä siitä huolimatta, että niiden sanaosa muodostui värin nimityksestä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa, 16.10.2019 tekemässään päätöksessä katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) (jäljempänä myös myöhempi merkki) on erottamiskyvytön tietyille rekisteröinnin kattamille tavaroille luokissa 3, 5 ja 21. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitus on katsonut, että kyseinen kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran tiettyjen luokan 3 ja kaikkien luokan 21 tavaroiden osalta aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) (jäljempänä myös aikaisempi merkki). Patentti ja rekisterihallituksen päätöksen mukaan kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) koskee Suomea ainoastaan tavaroiden “Pumicing preparations; tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for polishing; impregnated dusting or polishing cloths" osalta luokassa 3 ja tavaroiden “Medicated creams, powders and talcum powders for the body and skin; Disinfectants impregnated in tissues and wipes" osalta luokassa 5.

Valituksen johdosta asiassa on markkinaoikeudessa arvioitavana valituksenalainen päätös ainoastaan siltä osin kuin valittajan kansainvälistä rekisteröintiä klar (kuvio) ei ole hyväksytty koskemaan Suomea. Asiassa on kysymys siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti erottamiskyvytön tiettyjen rekisteröinnin kattamien luokkien 3, 5 ja 21 tavaroiden osalta ja aiheuttaako tämä myöhempi kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran edellä mainittuun aikaisempaan kansainväliseen rekisteröintiin tiettyjen rekisteröinnin kattamien luokkien 3 ja 21 tavaroiden osalta.

2 Erottamiskyky

2.1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa tarkemmin kysymys ensinnäkin siitä, onko kansainvälistä rekisteröintiä numero 1407634

Kansainvälinen tavaramerkki

pidettävä kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä seuraaville tavaroille luokissa 3, 5 ja 21:

 • Luokka 3: "Laundry preparations; bleaching preparations and other substances for laundry use; cleaning, cleansing, polishing, scouring and abrasive preparations; air fragrancing preparations; dishwasher detergents; preparations for cleaning, softening, bleaching and cleansing of textiles and clothing; hand-, hair- and body wash preparations; scented oils and water; soap; hand- and body washes; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices; skin care preparations, deodorants and antiperspirants for personal use; facial cleansers, body cleansers; hair care preparations, shampoos, hair conditioners"
 • Luokka 5: "Pharmaceutical preparations; medical preparations for body and skin care; medicated gels, lotions, oils, balms and spray for the body and skin; medical or sanitary preparations for body and skin treatment; sanitary preparations for medical purposes; disinfectants; sanitary preparations; preparations for destroying vermin, insects and poisonous animals; fungicides; herbicides; bactericides; parasiticides; algicides; insecticides; preparations for destroying noxious plants; deodorants, other than for personal use; deodorants and deodorizers for clothing; insect repellants; antiseptics; cleaning products impregnated with disinfectants; disinfectants [other than disinfecting soap] for household use"
 • Luokka 21: "Utensils for household purposes; articles for cleaning purposes; cleaning instruments; gloves for cleaning purposes; clothespegs; soap dispensers".

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain (7/1964) 13 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei saa rekisteröidä.

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden, joita varten merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvailevia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita (ks. tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen sekä tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 31 kohta).

Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittu luettelo tavaroiden ominaisuuksista ei ole tyhjentävä, vaan myös muut kuin kyseisessä säännöksessä mainitut tavaroiden ominaisuudet voidaan ottaa huomioon. Mainitussa säännöksessä tarkoitetut merkit ovat kuitenkin vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden, joita varten rekisteröintiä on haettu, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamiseen. Näin ollen merkin rekisteröinti tulisi evätä mainitun säännöksen nojalla vain, jos on kohtuudella odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo merkin kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista (ks. tuomio 6.12.2018, J. Portugal Ramos Vinhos, C629/17, EU:C:2018:988, 18–20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Toisaalta oikeuskäytännössä on katsottu olevan merkityksetöntä, ovatko tavaroiden kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. Jokaisen yrityksen on voitava vapaasti käyttää merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta (tuomio 12.2.2004, Postkantoor, C-363/99, EU:C:2004:86, 102 kohta).

Ei ole myöskään tarpeen, että kyseistä merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen. Riittävää on, että mainittua merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuutta (ks. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta; tuomio 12.2.2004, Campina Melkunie, C265/00, EU:C:2004:87, 38 kohta ja tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 38 kohta).

Merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta ja tuomio 25.10.2018, Devin v. EUIPO – Haskovo (DEVIN), T-122/17, EU:T:2018:719, 18 kohta).

2.2 Erottamiskyvyn arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkiä on pidettävä erottamiskyvyttömänä, jos se on kuvaileva. Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy.

Nyt kyseessä olevat luokan 3 tavarat ovat pyykin- ja astianpesu-, siivous ja puhdistusvalmisteita sekä henkilökohtaisessa hygieniassa, ehostuksessa ja ihon ja hiusten hoidossa käytettäviä tuotteita. Kyseessä olevat luokan 5 tavarat ovat puolestaan erilaisia terveys- ja hygieniavalmisteita, myrkkyjä ja karkotteita, raikasteita ja desinfiointivalmisteita. Luokan 21 tavarat ovat kotitalous- ja siivoustarvikkeita. Kaikki kyseiset tavarat ovat suunnattuja suurelle yleisölle. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Kansainvälinen rekisteröinti on kuviomerkki, joka koostuu tyylitellystä sanasta "klar". Kyseinen sana on muun ohella ruotsia ja saksaa ja tarkoittaa MOT Kielitoimiston sanakirjan mukaan suomeksi muun ohella kirkasta ja selvää. Lisäksi sana "klar" tarkoittaa tiettyjen muiden verkkosanakirjojen mukaan muun ohella läpinäkyvää. Kansainvälisessä rekisteröinnissä sana on kirjoitettu siten, että kirjaimista "k" ja "r" osa on korvattu pallonmuotoisella irrallisella kuviolla. Kansainvälisen rekisteröinnin kuviollisuuden on katsottava olevan vähäistä.

Markkinaoikeus katsoo, että keskivertokuluttaja ymmärtää kansainvälisen rekisteröinnin ilmaisevan nyt kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä ilmaistuna, että tavarat ovat kirkkaita tai läpinäkyviä taikka että tavaroiden käyttämisellä päästään kirkkaaseen lopputulokseen. Sillä, onko tavaroiden kirkkaus tai läpinäkyvyys kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta kaupallisesti olennaista, ei edellä todetuin tavoin ole merkitystä asian arvioinnissa. Kansainvälinen rekisteröinti kuvailee suoraan ja välittömästi sen kattamien edellä mainittujen tavaroiden laatua ja käyttötarkoitusta, eikä merkin vähäinen kuviollisuus riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä. Kansainvälisen rekisteröinnin ei siten ole katsottava kykenevän ilmaisemaan kyseessä olevien tavaroiden kaupallista alkuperää, ja merkkiä on näin ollen pidettävä erottamiskyvyttömänä nyt kyseessä oleville tavaroille luokissa 3, 5 ja 21.

Markkinaoikeus toteaa, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista muita merkkejä koskevista EUIPO:n rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan esillä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että nyt kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä nyt kyseessä oleville tavaroille.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että vaikka erottamiskykyä arvioitaessa kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiset muissa maissa voidaan ottaa huomioon, myöskään ne eivät tässä tapauksessa osoita, että kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi arvioida toisin kuin edellä on esitetty.

3 Sekaannusvaara

3.1 Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Asiassa on seuraavaksi arvioitava, aiheuttaako nyt kyseessä oleva kansainvälinen rekisteröinti sekaannusvaaran Euroopan unionissa voimassa olevaan aikaisempaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio).

Patentti- ja rekisterihallitus on merkkien välistä sekaannusvaaraa arvioidessaan katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti klar (kuvio) kattaa seuraavilta osin samoja ja samankaltaisia tavaroita kuin esteeksi asetettu kansainvälinen rekisteröinti:

 • Luokka 3: "cleaning and cleansing preparations; tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for cleaning; impregnated cleaning cloths; hand-, hair- and body wash preparations; scented oils and water; soap; hand- and body washes; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; skin care preparations, deodorants and antiperspirants for personal use; face creams, body lotions, hand creams; facial cleansers, body cleansers; hair care preparations, shampoos, hair conditioners."
 • Luokka 21: "Utensils for household purposes; articles for cleaning purposes; cleaning instruments; sponges; steel wool for cleaning; wax polishing and polishing apparatus and appliances; dustpans and dusting brushes; gloves for cleaning purposes; paper holders; clothespegs; mops; brushes, including brushes for cleaning and dishwashing; ironing boards; soap dispensers; scouring pads for scrubbing/ washing or cleaning; sponges and squeegees; drying racks for laundry."

Näistä luokkien 3 ja 21 tavaroista seuraavien osalta markkinaoikeus on edellä katsonut nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskyvyttömäksi:

 • Luokka 3: "cleaning and cleansing preparations; hand-, hair- and body wash preparations; scented oils and water; soap; hand- and body washes; perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions; skin care preparations, deodorants and antiperspirants for personal use; facial cleansers, body cleansers; hair care preparations, shampoos, hair conditioners."
 • Luokka 21: "Utensils for household purposes; articles for cleaning purposes; cleaning instruments; gloves for cleaning purposes; clothespegs; soap dispensers"

Koska merkki, joka ei ole erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä, asiassa ei ole tarpeen lausua kansainvälisen rekisteröinnin klar (kuvio) aiheuttamasta mahdollisesta sekaannusvaarasta edellä mainittujen tavaroiden osalta. Näin ollen asiassa tulee enää arvioitavaksi mahdollinen sekaannusvaara seuraavien nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin kattamien luokkien 3 ja 21 tavaroiden osalta:

 • Luokka 3: "tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for cleaning; impregnated cleaning cloths; face creams, body lotions, hand creams"
 • Luokka 21: "sponges; steel wool for cleaning; wax polishing and polishing apparatus and appliances; dustpans and dusting brushes; paper holders; mops; brushes, including brushes for cleaning and dishwashing; ironing boards; scouring pads for scrubbing/ washing or cleaning; sponges and squeegees; drying racks for laundry."

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n (616/2016) 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 2 kohdan mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n (616/2016) 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

3.2 Tavaroiden vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaroita voidaan pitää samoina, kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät myöhemmän merkin yleisempään luokkaan tai kun myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään luokkaan (ks. tuomio 7.9.2006, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T133/05, EU:T:2006:247, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.6.2019, Pielczyk v. EUIPO – Thalgo TCH (DERMÆPIL SUGAR EPIL SYSTEM), T-398/18, EU:T:2019:415, 95 kohta).

Esteeksi asetettu Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) kattaa muun ohella luokissa 3 ja 21 seuraavat tavarat:

 • Luokka 3: "Soaps for body care, especially medical soaps, shaving soap, disinfecting perfumed soaps, deodorant soaps, toilet soaps; almond soaps, perfumery; essential oils; cosmetics; hair lotion; oils for toilet purposes."
 • Luokka 21: "Household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith); combs and sponges; flasks; bottles; soap dispensers; soap boxes; soap brackets; soap dishes; shaving brushes and holders; articles for cleaning purposes; brushes (except for paint brushes), especially cosmetic brushes; glassware, porcelain and earthenware (included in this class)."

Edellä todetuin tavoin arvioitavaksi tulevat nyt kyseessä olevan myöhemmän kansainvälisen rekisteröinnin kattamat seuraavat tavarat luokissa 3 ja 21:

 • Luokka 3: "tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for cleaning; impregnated cleaning cloths; face creams, body lotions, hand creams"
 • Luokka 21: "sponges; steel wool for cleaning; wax polishing and polishing apparatus and appliances; dustpans and dusting brushes; paper holders; mops; brushes, including brushes for cleaning and dishwashing; ironing boards; scouring pads for scrubbing/ washing or cleaning; sponges and squeegees; drying racks for laundry."

Kansainvälisen rekisteröinnin klar (kuvio) kattamista luokan 3 tavaroista tavarat "face creams, body lotions, hand creams" ovat samankaltaisia kuin esteeksi asetetun merkin luokassa 3 kattamat tietyt ihonhoitotuotteet ja tavarat "tissues/ wipes impregnated with preparations and substances for cleaning; impregnated cleaning cloths" ovat samankaltaisia kuin esteeksi asetetun merkin luokassa 21 kattamat siivoustarvikkeet.

Markkinaoikeus toteaa, että siltä osin kuin molemmat merkit kattavat luokassa 21 pesusienet kysymys on samoista tavaroista.

Tavarat ovat edellä todetuin tavoin samoja myös siltä osin kuin jompikumpi merkki kattaa tavaroita, jotka kuuluvat toisen merkin kattamaan yleisempään tavararyhmään. Esteeksi asetetun merkin luokassa 21 kattamat tavarat "articles for cleaning purposes" ja "household or kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated therewith)" kattavat kansainvälisen rekisteröinnin klar (kuvio) samassa luokassa kattamat siivoustavarat sekä keittiöön ja kodinhoitoon liittyvät tarve-esineet.

Edellä todetuin perustein kansainvälisen rekisteröinnin klar (kuvio) kattamista nyt kyseessä olevista tavaroista kaikki tavarat luokassa 21 ovat samoja kuin esteeksi asetetun kansainvälisen rekisteröinnin kattamat tavarat samassa luokassa.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin klar (kuvio) kattamat edellä mainitut tavarat luokissa 3 ja 21 ovat kaikilta osin samoja tai samankaltaisia kuin esteeksi asetetun kansainvälisen rekisteröinnin KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) samoissa luokissa kattamat tavarat.

3.3 Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavararyhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavararyhmän mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Edellä todetuin tavoin nyt kyseessä olevat luokan 3 tavarat ovat siivous ja puhdistusvalmisteita sekä ihon ja hiusten hoidossa käytettäviä tuotteita. Nyt kyseessä olevat luokan 21 tavarat ovat puolestaan kotitaloustarvikkeita sekä siivoamisessa ja kodinhoidossa käytettäviä tarvikkeita ja laitteita. Kyseiset tavarat ovat tavanomaisia päivittäistavaroita. Merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa siten suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Tällaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana.

3.4 Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T-3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T-61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Edellä todetuin tavoin kansainvälinen rekisteröinti klar (kuvio) koostuu tyylitellystä, muun ohella ruotsin- ja saksankielisestä sanasta "klar", joka tarkoittaa suomeksi muun ohella kirkasta, selvää ja läpinäkyvää. Suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää sanan "klar" ilmaisevan nyt kyseessä olevien myöhemmän merkin kattamien kaikkien tavaroiden luokassa 3 ja muiden kuin tavaroiden "paper holders; ironing boards; drying racks for laundry" luokassa 21 yhteydessä ilmaistuna, että tavarat ovat kirkkaita tai läpinäkyviä taikka että tavaroiden käyttämisellä päästään kirkkaaseen lopputulokseen. Kansainvälisessä rekisteröinnissä sana "klar" on kirjoitettu siten, että kirjaimista "k" ja "r" osa on korvattu pallonmuotoisella irrallisella kuviolla. Kansainvälisen rekisteröinnin kuviollisuuden on edellä katsottu olevan vähäistä, ja merkin hallitsevana osana on näin ollen pidettävä sanaa "klar".

Esteeksi asetettu kansainvälinen rekisteröinti KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) puolestaan koostuu suuraakkosin kirjoitetusta sanasta "klar" ja sen alapuolella olevasta vähäisessä määrin tyylitellystä sanaosasta "Seifenmanufaktur seit 1840", jonka suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän siten, että jotain on valmistettu vuodesta 1840 lähtien. Merkin sanaosan alapuolelle on sijoitettu ympyränmuotoinen kehystetty kuvioelementti, jossa jääkarhu nostaa suullaan pentuaan niskasta jäisessä maisemassa.

Edellä todetuin perustein sanan "klar" on katsottava kykenevän kuvailemaan myös aikaisemman merkin kattamien nyt kyseessä olevien luokkien 3 ja 21 tavaroiden laatua tai käyttötarkoitusta. Ottaen huomioon, että suomalainen keskivertokuluttaja ei ymmärrä aikaisemman merkin sanaosan "Seifenmanufaktur seit 1840" alkua, kyseistä sanaosaa ei voida pitää täysin kuvailevana, mutta sen erottamiskyky on alhainen. Lisäksi kyseinen sanaosa on merkissä selvästi toisarvoisessa asemassa. Aikaisemman merkin erottamiskykyisimpänä osana on näin ollen pidettävä merkin kuvioelementtiä. Toisaalta ottaen huomioon sanan "klar" koko ja sijainti merkissä, aikaisemman merkin hallitsevina osina voidaan pitää sekä kyseistä kuvioelementtiä että sanaa "klar".

Sana "klar" muodostaa myöhemmän merkin ainoan osan, ja se sisältyy kokonaisuudessaan aikaisempaan merkkiin, jossa se on toisena hallitsevana elementtinä. Riippumatta siitä, että sanan "klar" voidaan katsoa kuvailevan osaa nyt kyseessä olevista tavaroista, sitä ei voida esillä olevassa asiassa pitää merkkien vertailussa vähämerkityksellisenä minkään tavaroiden osalta.

Aikaisempi merkki sisältää kuitenkin toisena hallitsevana osana edellä mainitun kuvioelementin ja lisäksi toisen, vähämerkityksellisemmän sanaosan. Merkkien ainoan yhteisen elementin osaa tavaroita koskeva kuvailevuus ja esteeksi asetetun merkin muut elementit vähentävät merkkien ulkoasujen samankaltaisuutta. Edellä todetun perusteella vertailtavia merkkejä voidaan ulkoasultaan pitää kaikkien nyt kyseessä olevien tavaroiden osalta jossain määrin samankaltaisina.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kohdeyleisö kiinnittää lausuttaessa tavanomaisesti enemmän huomiota merkin alkuosaan. Kun lisäksi otetaan huomioon aikaisemman merkin sanaosan "Seifenmanufaktur seit 1840" huomattavasti sanaa "klar" pienempi koko, kyseistä pitempää sanaosaa ei välttämättä edes lausuta aikaisempaan merkkiin viitattaessa. Näin ollen vertailtavia merkkejä on niiden yhteisen sanaosan vuoksi pidettävä lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisina kaikkien nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta.

Vaikka aikaisemman merkin kuvioelementtiin sisältyvän jäisen maiseman voidaan osittain katsoa liittyvän sanan "klar" merkitykseen, aikaisemman merkin ei voida katsoa merkityssisällöltään ilmaisevan selkeästi vain yhtä asiaa. Vertailtavat merkit ovat niiden yhteisen elementin "klar" osalta merkityssisällöltään samanlaisia, mutta ne eroavat toisistaan erityisesti aikaisemman merkin jääkarhua ja sen pentua esittävän kuvioelementin merkityksen osalta. Merkkejä voidaan merkityssisällöltään pitää jossain määrin samankaltaisina kaikkien nyt kysymyksessä olevien tavaroiden osalta.

3.5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 29 ja 16 kohta sekä tuomio 22.6.1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 17 ja 18 kohta).

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta ja tuomio 22.6.1999 Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 19 kohta).

Edellä todetuin tavoin vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat suurelta osin samoja, mikä on näiden tavaroiden osalta omiaan lisäämään sekaannusvaaraa merkkien välillä. Myös muilta osin merkkien kattamat tavarat ovat edellä todetusti samankaltaisia. Merkit ovat edellä todetuin tavoin ulkoasultaan ja merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia.

Edellä todetuin perustein ja ottaen huomioon, ettei kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta voida kyseessä olevien tavaroiden osalta pitää tavanomaista korkeampana, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan, Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainvälisen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) kaikkien nyt kyseessä olevien luokkien 3 ja 21 tavaroiden osalta. Ottaen erityisesti huomioon, että myöhemmän merkin ainoa sanaosa sisältyy kokonaisuudessaan aikaisempaan merkkiin sen toisena hallitsevana elementtinä, kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

4 Johtopäätös

Markkinaoikeus on edellä katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1407634 klar (kuvio) on erottamiskyvytön edellä jaksossa 2 mainituille tavaroille luokissa 3, 5 ja 21.

Lisäksi markkinaoikeus on katsonut, että kyseinen kansainvälinen rekisteröinti aiheuttaa sekaannusvaaran aikaisempaan Euroopan unionissa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 1310051 KLAR Seifenmanufaktur seit 1840 (kuvio) edellä jaksossa 3 mainittujen luokkien 3 ja 21 tavaroiden osalta.

Edellä todetuin perustein valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 30.12.2020