MAO:578/20

Zalando SE > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - erottamiskyky - prosessuaalinen palautus

Diaarinumero: 2019/399
Antopäivä: 23.12.2020

Päätös, josta valitetaan


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.10.2019(liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Zalando SE on vaatinut, markkinaoikeuskäsittelyn aikana tehdyn tavara ja palveluluettelon supistamisen jälkeen, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1431489 (kuvio) ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi tiettyjen luokkien 9, 14, 18, 25 ja 28 tavaroiden ja tiettyjen luokan 35 palvelujen osalta sekä palauttaa asian tältä osin Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489 (kuvio) (jäljempänä myös kansainvälinen rekisteröinti tai kuviomerkki) on lähtökohtaisesti erottamiskykyinen, ja joka tapauksessa se on käytön kautta saavuttanut erottamiskyvyn.

Kyseessä olevat tavarat ja palvelut on suunnattu suurelle yleisölle eli kuluttajille, ja erottamiskykyä on arvioitava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta. Tosiasialliset olosuhteet eli se, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kannalta merkityksellinen kohderyhmä koostuu tosiasiassa erityisesti nuorista ja nuorehkoista suomalaisista kuluttajista, on kuitenkin otettava huomioon.

Kansainvälinen rekisteröinti on ollut pitkään ja hyvin laajalti käytössä tavaramerkin haltijan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen erityisenä ja itsenäisenä kaupallisena tunnuksena, joten se on käytön kautta tullut Suomessa erottamiskykyiseksi tavaramerkiksi kyseessä oleville tavaroille ja palveluille. Kyseessä olevaa kuviomerkkiä on käytetty sekä yksinään tavaramerkin haltijan itsenäisenä kaupallisena tunnuksena että osana tavaramerkin haltijan merkkiä ,

Haettu tavaramerkki

joka on rekisteröity muun ohella Euroopan unionin tavaramerkkinä numero 9483694.

Kansainvälisen rekisteröinnin haltija on vuonna 2008 perustettu saksalainen yritys, joka on Euroopan johtava vaatteiden, kenkien sekä muiden muoti- ja lifestyletuotteiden verkkokauppa. Tuoreen verkkokauppatutkimuksen mukaan Zalando on viidenneksi suosituin verkkokauppa suomalaisten keskuudessa. Kansainvälistä rekisteröintiä on käytetty tavaramerkin haltijan tavaroiden ja palvelujen itsenäisenä kaupallisena tunnuksena suositulla ja tunnetulla verkkokauppasivustolla www.zalando.fi sekä älylaitteisiin tarkoitettuja sovelluksia myyvissä verkkokauppa-alustoissa kuten App Store ja Google Play. Verkkosivuston www.zalando.fi osalta valittaja on esittänyt klikkausten ja kävijöiden yhteismäärät vuosilta 2017 ja 2018 sekä aktiivisten suomalaisten asiakkaiden ja suomalaisille kuluttajille lähetettyjen pakettien yhteismäärät vuosilta 2015–2018.

Lisäksi kuviomerkki on ollut käytössä selvästi erillisenä ja itsenäisenä kaupallisena tunnuksena muun ohella suomalaisille kuluttajille lähetetyissä paketeissa. Koska tilausmäärät ovat olleet hyvin merkittäviä, huomattava määrä suomalaisia asiakkaita on vastaanottanut kuviomerkillä varustetun paketin.

Elokuussa 2019 teetetty Taloustutkimus Oy:n markkinatutkimus osoittaa, että suomalainen kohdeyleisö mieltää kansainvälisen rekisteröinnin selvästi tavaramerkiksi ja yhdistää sen jopa nimenomaan kansainvälisen rekisteröinnin haltijaan. Markkinatutkimuksen tulokset osoittavat kuviomerkin huomattavan korkean tunnettuuden tason suomalaisen kohdeyleisön keskuudessa. Erityisesti näin on 15–24- ja 25–34-vuotiaiden vastaajien keskuudessa mutta myös kaikkien vastaajien keskuudessa.
15–24- ja 25–34-vuotiaiden ikäluokat muodostavat hyvin merkittävän osan kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen merkityksellisestä kohdeyleisöstä. Kaikkien vastaajien edustamaa keskiarvoa ovat laskeneet merkittävästi 50–64- ja 65–79-vuotiaiden vastaukset, mutta näiden ikäluokkien edustajat eivät muodosta merkittävää osaa kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen merkityksellisestä kohdeyleisöstä. Vaikka markkinatutkimus on toteutettu kansainvälisen rekisteröinnin hakemuspäivän jälkeen, ei ole olemassa mitään syytä siihen, että kuviomerkin tunnettuudessa olisi hakemushetken ja tutkimuksen suorittamisen välisenä aikana tapahtunut merkittävää muutosta. Markkinatutkimuksen tuloksia ei ole perusteita sivuuttaa.

Kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä lähes täysin vastaava vuonna 2010 rekisteröity kansainvälinen rekisteröinti numero 1063181 (kuvio) on hyväksytty koskemaan muun ohella Euroopan unionia. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (jäljempänä EUIPO) on katsonut kyseisen kuviomerkin erottamiskykyiseksi sellaisenaan eikä ole vaatinut näyttöä käytön kautta saavutetusta erottamiskyvystä. EUIPO on katsonut erottamiskykyisiksi myös muita samantyyppisiä kuviomerkkejä. Tavaramerkin erottamiskyvyn kriteerit ovat Euroopan unionissa samat kuin Suomessa, ja rekisteröintikelpoisuuden arviointikiriteerien pitäisi Patentti- ja rekisterihallituksessa olla samat kuin EUIPO:ssa. Lisäksi nyt kyseessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty koskemaan useita muita maita kuten Itävaltaa, Tšekkiä, Italiaa, Puolaa ja Ruotsia.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan teettämä markkinatutkimus osoittaa, että kansainvälinen rekisteröinti yhdistetään Zalandoon, mutta se ei osoita kyseisen kuviomerkin tunnettuutta minkään kansainvälisen rekisteröinnin kattaman tavaran tai palvelun tunnuksena. Muu näyttö osoittaa lähinnä, että kyseistä kuviota on käytetty kansainvälisen rekisteröinnin haltijan verkkokauppapalvelujen yhteydessä. Näytön ei kuitenkaan voida katsoa näidenkään palvelujen osalta osoittavan, että kuviomerkkiä olisi käytetty niin kauan ja laajalti, että kuviomerkin kohderyhmä mieltäisi sen kansainvälisen rekisteröinnin haltijan erityiseksi tunnukseksi.

Valittajan lausuma

Merkityksellinen kohderyhmä on otettava huomioon kansainvälisen rekisteröinnin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn arvioinnissa. Se, että kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen kannalta merkityksellinen kohderyhmä koostuu tosiasiassa erityisesti nuorista ja nuorehkoista suomalaisista kuluttajista, johtuu etenkin siitä, että Zalando SE:llä ei ole kivijalkamyymälöitä, vaan yritys toimii pelkästään verkkokauppansa ja mobiilisovellusten kautta. Tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vanhemmat ikäryhmät tekevät ostoksia verkosta selvästi vähemmän, kun taas nuoremmat ikäryhmät ostavat rutiininomaisemmin verkosta esimerkiksi vaatteita.

Kansainvälinen rekisteröinti on ollut käytössä erillisenä ja itsenäisenä kaupallisena tunnuksena myös Zalando SE:n mobiilisovelluksessa ja Zalando SE:n sosiaalisen median profiileissa. Kuviomerkki on Zalando SE:n profiilikuvana sekä Instagram- että Facebook-palveluissa. Kansainvälinen rekisteröinti on esiintynyt myös useissa uutisartikkeleissa.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus on lausumassaan esittänyt, että esitetyn näytön voitaisiin kokonaisuutena katsoa osoittavan, että kansainvälistä rekisteröintiä on käytetty niin kauan ja laajalti rekisteröinnin kattamien luokan 35 palvelujen tunnuksena, että se tämän käytön johdosta on saavuttanut erottamiskyvyn luokan 35 palveluille "Online retail sales of clothing, footwear, headgear and fashion accessories, sunglasses, jewellery, watches, bags, handbags, rucksacks, wallets, gymnastic and sporting articles". Kansainvälinen rekisteröinti voisi näin ollen olla hyväksyttävissä Suomea koskevaksi luokan 35 palvelujen osalta, mutta muilta osin valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittaja on esittänyt, että Zalando on toistuvasti nostettu markkinajohtajaksi Suomessa. Vuoden 2017 Kaupan liiton selvityksen mukaan Zalando oli suomalaisten eniten käyttämä verkkokauppa. Vuoden 2018 tilastot osoittavat, että Zalando on muodin verkkokaupan kiistaton markkinajohtaja Suomessa. Vuonna 2019 puolestaan uutisoitiin, että Zalando on vaatekaupan markkinajohtaja Suomessa. Zalandon verkkokaupan suuri tunnettuus ja suosio Suomessa sekä markkinatutkimuksen tulokset osoittavat, että yritys on käyttänyt hyvin merkittäviä varoja myynninedistämiseen ja kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin tunnetuksi tekemiseen. Lisäksi kaiken asiassa esitetyn valossa on selvää, että kansainvälisen rekisteröinnin käyttö on ollut hyvin intensiivistä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa, 7.10.2019 tekemässään päätöksessä katsonut, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489 (kuvio) ei ole tiettyjen luokkien 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18 ja 20–28 tavaroiden tai tiettyjen luokkien 35–38, 41–43 ja 45 palvelujen osalta erottamiskykyinen eikä toimitettu näyttö osoita, että se olisi saavuttanut erottamiskykyä myöskään käytön kautta. Patentti ja rekisterihallitus on siten katsonut, ettei kyseinen kansainvälinen rekisteröinti koske Suomea.

Valittaja on 11.2.2020 markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa ilmoittanut supistaneensa kansainvälisen rekisteröinnin kattamaan seuraavat tavarat ja palvelut:

  • luokka 9: "Sunglasses"
  • luokka 14: "Jewellery"
  • luokka 18: "Bags; rucksacks; luggage, pocket wallets and other carrying cases"
  • luokka 25: "Clothing, footwear, headgear"
  • luokka 28: "Gymnastic and sporting articles"
  • luokka 35: "Online retail sales of clothing, footwear, headgear and fashion accessories, sunglasses, jewellery, watches, bags, handbags, rucksacks, wallets, gymnastic and sporting articles."

Patentti- ja rekisterihallitus on 27.2.2020 markkinaoikeudelle toimittamassaan lausumassa ilmoittanut hyväksyneensä tehdyn supistuksen, joten kansainvälinen rekisteröinti kattaa ainoastaan edellä mainitut tavarat ja palvelut.

Edellä todetun huomioon ottaen asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489

Kansainvälinen tavaramerkki

katsottava sellaisenaan erottamiskykyiseksi edellä mainituille tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35.

Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko kyseistä kansainvälistä rekisteröintiä pidettävä erottamiskykyisenä mainituille tavaroille ja palveluille sen perusteella, että kyseinen kuviomerkki on ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen erityisenä tunnuksena, että sen voidaan katsoa käytön kautta tulleen tässä maassa erottamiskykyiseksi kyseisille tavaroille ja palveluille.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain (7/1964) 13 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Ensiksi mainitun pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n (616/2016) 2 momentin mukaan mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus, ei saa rekisteröidä.

Kyseisen artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi muun ohella 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella voidaan tunnistaa tavaran tai palvelun, jolle rekisteröintiä on haettu, olevan peräisin tietystä yrityksestä ja näin ollen erottaa tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista. Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää merkin (ks. esim. tuomio 13.9.2018, Birkenstock Sales/EUIPO, C26/17 P, EU:C:2018/714, 31 kohta ja tuomio 3.9.2020, achtung ! v. EUIPO, C214/19 P, EU:C:2020:632, 26 kohta).

Kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskyky sellaisenaan

Sitä, onko merkki erottamiskykyinen, on arvioitava ensiksi suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toiseksi suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää merkin. Keskivertokuluttajan mielikuvaa on arvioitava konkreettisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet (ks. tuomio 12.9.2019, Deutsches Patent- und Markenamt (#darferdas?), C-541/18, EU:C:2019:725, 20 ja 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Markkinaoikeus toteaa, että kohdeyleisöä määrittäessä olennaista on se, mille tavaroille tai palveluille tavaramerkkiä on haettu, eikä se, minkälaiselle kohdeyleisölle tai minkälaisten kanavien kautta merkin kattamia tavaroita tai palveluja tosiasiallisesti tarjotaan. Nyt kyseessä olevia luokkien 9, 14, 18, 25 ja 28 tavaroita sekä luokan 35 vähittäismyyntipalveluja käyttävät tai voivat käyttää valittajan esittämien nuorien ja nuorehkojen kuluttajien lisäksi myös muun ikäiset kuluttajat. Näin ollen nyt kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, EU:C:2002:377, 30 kohta, tuomio 16.9.2004, SAT.1 v. SMHV, C329/02 P, EU:C:2004:532, 23 kohta ja tuomio 15.3.2012, Strigl ja Securvita, C90/11 ja C-91/11, EU:C:2012:147, 30 kohta).

Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että merkit, jotka muodostuvat yksinkertaisista geometrisista muodoista, kuten ympyrästä, viivasta, suorakulmiosta tai tavanomaisesta viisikulmiosta, eivät sellaisenaan ole lähtökohtaisesti kykeneviä täyttämään edellä mainittua perustehtävää (ks. esim. tuomio 6.11.2014, Vans v. SMHV, T-53/13, EU:T:2014:932, 70 kohta).

Nyt kyseessä oleva kansainvälinen rekisteröinti muodostuu oranssinvärisestä yksinkertaisesta pyöreäkulmaista kolmiota muistuttavasta kuviosta. Kyseisessä kuviossa ei ole itsessään katsottava olevan mitään niin erikoista tai tavanomaisesta poikkeavaa, että kansainvälisen rekisteröinnin kattamia tavaroita ja palveluja hankkivat kuluttajat mieltäisivät sanotun kuvion tarkoituksena olevan erottaa merkin kattamat tavarat ja palvelut muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista ja palveluista.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489 (kuvio) sellaisenaan ole omiaan erottamaan valittajan tavaroita ja palveluja muiden elinkeinonharjoittajien vastaavista tavaroista ja palveluista, eikä se näin ollen ole sellaisenaan erottamiskykyinen kansainvälisen rekisteröinnin kattamille nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35.

Valittaja on vielä esittänyt, että EUIPO on katsonut erottamiskykyisiksi muita samantyyppisiä kuviomerkkejä ja ilman käyttönäytön edellyttämistä hyväksynyt koskemaan Euroopan unionia nyt kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä lähes täysin vastaavan valittajan toisen kansainvälisen rekisteröinnin ja että nyt kyseessä oleva kansainvälinen rekisteröinti on hyväksytty tietyissä muissa maissa.

Markkinaoikeus toteaa, että merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista muita merkkejä koskevista rekisteröinneistä, jotka eroavat yksityiskohdiltaan esillä olevasta asiasta, ei voida päätellä, että nyt kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiä olisi pidettävä sellaisenaan erottamiskykyisenä nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että vaikka erottamiskykyä arvioitaessa nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin hyväksymiset muissa maissa tai valittajan toisen kansainvälisen rekisteröinnin hyväksyminen koskemaan Euroopan unionia voidaan ottaa huomioon, myöskään ne eivät tässä tapauksessa osoita, että kansainvälisen rekisteröinnin itsenäiseen erottamiskykyyn vaikuttavat seikat tulisi arvioida toisin kuin edellä on esitetty. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole sidottu muiden maiden virastojen tai EUIPO:n tekemiin ratkaisuihin, vaan se arvioi tavaramerkin rekisteröintiedellytyksiä Suomessa suomalaisen kohdeyleisön näkökulmasta.

Erottamiskyvyn saavuttaminen käytön kautta

Valittaja on esittänyt, että kansainvälinen rekisteröinti on joka tapauksessa tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta.

Valittajan Patentti ja rekisterihallituksessa käyttönäyttönä esittämä aineisto on koostunut otteista valittajan verkkosivustolta, kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta markkinatutkimuksesta ja sen tausta-aineistosta, kahden verkkolehden artikkeleista, kahdesta kuvakaappauksesta koskien valittajan mobiilisovelluksen tietoja sekä kuluttajille lähetettävien pakettien kuvista. Lisäksi verkkosivustonsa www.zalando.fi osalta valittaja on esittänyt jo Patentti- ja rekisterihallituksessa klikkausten ja kävijöiden yhteismäärät vuosina 2017 ja 2018 sekä aktiivisten suomalaisten asiakkaiden ja suomalaisille kuluttajille lähetettyjen pakettien yhteismäärät vuosina 2015–2018.

Patentti- ja rekisterihallituksessa esitetyn aineiston lisäksi valittaja on esittänyt markkinaoikeudessa käyttönäyttönä otteet valittajan Facebook ja Instagram-sivustoilta sekä valittajan mobiilisovelluksesta, lisää verkkolehtien artikkeleita, Kaupan liiton digitaalista kauppaa koskevan vuoden 2017 selvityksen ja tilaston suosituimmista verkkokaupoista Suomessa vuonna 2018. Tämä selvitys ei ole ollut Patentti- ja rekisterihallituksen käytettävissä sen ratkaistessa asiaa.

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeudessa esittänyt, että valittajan esittämän näytön voitaisiin kokonaisuutena katsoa osoittavan, että kansainvälistä rekisteröintiä numero 1431489 (kuvio) on käytetty niin kauan ja laajalti nyt kyseessä olevien luokan 35 palvelujen tunnuksena, että se tämän käytön johdosta on saavuttanut erottamiskyvyn kyseisille palveluille.

Valittajan esittämän uuden selvityksen johdosta ja ottaen erityisesti huomioon Patentti- ja rekisterihallituksen markkinaoikeudessa esittämän markkinaoikeus katsoo, että siltä osin kuin asiassa on kysymys kansainvälisen rekisteröinnin numero 1431489 (kuvio) mahdollisesta erottamiskyvyn saavuttamisesta käytön kautta nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35, asia tulee palauttaa Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi asiaa aineellisesti tältä osin ratkaisematta.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kansainvälinen rekisteröinti numero 1431489 (kuvio) ei ole sellaisenaan erottamiskykyinen kansainvälisen rekisteröinnin kattamille nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35.

Siltä osin kuin asiassa on kysymys kansainvälisen rekisteröinnin numero 1431489 (kuvio) käytön kautta mahdollisesti saavuttamasta erottamiskyvystä nyt kyseessä oleville tavaroille ja palveluille luokissa 9, 14, 18, 25, 28 ja 35, asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 7.10.2019 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi muutoksenhaun kohteena olevien kansainvälisen rekisteröinnin numero 1431489 (kuvio) kattamien luokkien 9, 14, 18, 25, 28 ja 35 tavaroiden ja palvelujen osalta.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta

 
Julkaistu 30.12.2020