MAO:568/20

Lähitaksi Oy > A, AM Turun Taksi -nimisen toiminimen haltijana (aiemmin Turun lähi taksi -nimisen toiminimen haltijana)

toiminimi - oikeudenkäyntikulut

Diaarinumero: 2019/179
Antopäivä: 22.12.2020

Asian tausta ja käsittely markkinaoikeudessa


Lähitaksi Oy on 6.6.2019 vireille tulleessa ja sittemmin osittain peruuttamassaan alkuperäisessä kanteessa vaatinut, että markkinaoikeus

1) kumoaa toiminimen Turun lähi taksi rekisteröinnin;
2) kieltää A:a käyttämästä Lähitaksi Oy:n toiminimeä loukkaavaa toiminimeä Turun lähi taksi ja ilmaisuja "lähi taksi" tai "lähitaksi" toiminimensä yhteydessä sekä asettaa tämän velvoitteen tehosteeksi 10.000 euron määräisen uhkasakon;
3) velvoittaa A:n suorittamaan Lähitaksi Oy:lle 500 euron määräisen hyvityksen rekisteröidyn toiminimen oikeudettomasta käytöstä ja loukkauksesta; ja
4) velvoittaa A:n korvaamaan Lähitaksi Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.181,50 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä, viivästyskorkoineen.

Lähitaksi Oy on esittänyt, että vastaajan toiminimi on rekisteröity toiminimilain vastaisesti ja loukkaa kantajan toiminimioikeutta. Vastaajan toiminimi on sekoitettavissa kantajan aiemmin rekisteröityyn toiminimeen, ja kantaja sekä vastaaja harjoittavat vähintään samankaltaista toimintaa.

A on vastauksessaan 29.7.2019 ilmoittanut, että hän on muuttanut toiminimekseen AM Turun Taksi.

Lähitaksi Oy on 18.9.2019 ilmoittanut peruuttavansa kanteensa siten, että se kuitenkin vaatii edelleen oikeudenkäyntikulujensa korvaamista. Lähitaksi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa A:n suorittamaan Lähitaksi Oy:lle sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.305 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä, viivästyskorkoineen.

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen. Vastaaja ei ole esittänyt oikeudenkäyntikuluvaatimusta.

Asiassa on näin ollen enää kysymys kantajan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Vaatimusten perusteet

Kantajan perusteet

Kantaja on ennen kanteen nostamista pyytänyt vastaajaa tekemään haastehakemuksen kohteena olleen toimenpiteen. Kantaja on kieltäytynyt tästä. Vastaajalla on siten ollut perusteltu syy kanteen nostamiseen.

Vastaaja on poistamalla toiminimen Turun lähi taksi kaupparekisteristä kanteen vireilletulon jälkeen täyttänyt haastehakemuksessa vaaditun suorituksen. Kantaja on näin ollen päässyt kanteessa tavoittelemaansa lopputulokseen ja asiallisesti voittanut asian. Kantajalla on ollut perusteltu syy peruuttaa kanteensa. Asiassa on erityinen syy määrätä vastaaja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten asema ei ole oikeudenkäymiskaaressa tarkoitetuin tavoin olennaisesti erilainen. Oikeudenkäynnin kohteena oleva asia on lisäksi ollut kantajalle hyvin merkityksellinen, ja oikeudenkäynti on ollut välttämätön ja aiheellinen. Kokonaisuutena arvioiden ei ole ilmeisen kohtuutonta, että vastaaja velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Vastaajan perusteet

Kantajan peruutettua kanteensa sen tulee lähtökohtaisesti vastata omista oikeudenkäyntikuluistaan. Esillä olevassa asiassa ei ole oikeudenkäymiskaaressa tarkoitettuja erityisiä syitä velvoittaa vastaajaa korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja. Sitä, että vastaaja on asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi ja oikeudenkäyntikulujen välttämiseksi muuttanut toiminimensä kanteen vireilletulon jälkeen, ei voida tulkita laissa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi.

Vastaajan velvoittaminen korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja olisi joka tapauksessa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ssä tarkoitetulla tavalla kohtuutonta ottaen huomioon asianosaisten asema. Oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuus merkitsisi toiminimellä taksitoimintaa harjoittavalle vastaajalle taloudellista ahdinkoa ja todennäköisesti yritystoiminnan loppumista.

Asiakirja todistelu

Lähitaksi Oy

1. Lähitaksi Oy:n kirje Turun lähi taksi -nimisen toiminimen haltijalle, 17.1.2019
2. Lähitaksi Oy:n asiamiehen sähköpostiviesti Turun lähi taksi -nimisen toiminimen haltijalle, 12.3.2019
3. Turun lähi taksi -nimisen toiminimen haltijan sähköpostiviesti Lähitaksi Oy:n asiamiehelle, 26.3.2019

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Asian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä

1. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n mukaan riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

2. Markkinaoikeus toteaa, ettei esillä olevassa asiassa ole nimetty henkilötodistelua. Asia ei muutoinkaan ole laadultaan sellainen, että sen ratkaiseminen edellyttäisi pääkäsittelyn toimittamista. Kumpikaan asianosaisista ei ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

3. Edellä mainituin perustein markkinaoikeus on ratkaissut esillä olevan asian kirjallisessa menettelyssä.

2. Kanteen peruuttaminen

4. Siltä osin kuin kantaja on peruuttanut kanteensa, asian käsittely markkinaoikeudessa on jätettävä sillensä.

3. Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

5. Asiassa on markkinaoikeudessa enää kysymys ensinnäkin siitä, onko vastaaja velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikuluja tilanteessa, jossa kantaja on pääasiaa koskevien vaatimustensa osalta peruuttanut kanteensa. Mikäli tällaisen korvausvelvollisuuden katsotaan olevan olemassa, asiassa on vielä arvioitava, onko vastaajan korvausvelvollisuutta pidettävä esillä olevassa asiassa ilmeisen kohtuuttomana. Asiassa ei sen sijaan ole kysymys siitä, onko kantajan oikeudenkäyntikuluja sinänsä pidettävä määrällisesti kohtuullisina ja tarpeellisista toimenpiteistä johtuvina.

6. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:n mukaan kysymyksessä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

7. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

8. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 1 momentin mukaan asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan hävinneen asian. Pykälän 2 momentin mukaan, jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin.

9. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin esitöissä (HE 191/1993 vp s. 15 ja 16) on todettu, että asianosaisen tulee pääsäännön mukaan korvata vastapuolensa oikeudenkäyntikulut silloin, kun asia jätetään sillensä muun ohella hänen kanteen peruuttamisensa vuoksi. Korvausvelvollisuudesta voidaan kuitenkin määrätä toisin, jos siihen on erityistä syytä. Esitöiden mukaan tällainen poikkeustapaus on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun kantaja on peruuttanut kanteensa sen vuoksi, että vastaaja kanteen vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Tällöin kantaja on asiallisesti voittanut juttunsa ja hänen tulee myös saada korvaus kuluistaan.

10. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n mukaan, jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut huomioon ottaen oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema ja asian merkitys olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta, tuomioistuin voi viran puolesta alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää.

11. Kyseisen säännöksen esitöissä (HE 107/1998 vp s. 20) on todettu muun ohella, että säännöksen soveltaminen tulee kysymykseen poikkeustapauksissa ja se edellyttää säännöksen sisältämien edellytysten täyttymistä kokonaisuutena arvioiden. Ilmeisen kohtuuttomuuden kokonaisarvioinnissa tulee punnita kaikkia laissa mainittuja edellytyksiä. Mikään niistä ei sinällään voi yksin synnyttää säännöksen tarkoittamaa kohtuuttomuutta. Esitöiden mukaan pykälän edellytyksiä tarkasteltaessa on kiinnitettävä huomiota myös itse riita-asian sisältöön.

12. Mainituissa esitöissä (s. 20) on todettu lisäksi, että oikeudenkäyntiin johtaneilla seikoilla tarkoitetaan muun ohella sitä, onko hävinneellä osapuolella ollut riittävän perusteltu syy oikeudenkäyntiin. Asiassa voidaan myös tarkastella sitä, onko jutussa riittävällä tavalla pyritty sovinnolliseen ratkaisuun. Esitöiden mukaan pohdittaessa oikeudenkäyntiin johtaneita seikkoja tulee tarkastella myös asian riitaisuutta tai tulkinnanvaraisuutta.

13. Edelleen mainituissa esitöissä (s. 21) on todettu, että toisena kohtuullistamisarviointiin vaikuttavana seikkana pykälässä mainitulla asianosaisten asemalla tarkoitetaan erityisesti sitä, että asianosaisten aseman tulee olla oikeudenkäynnissä tai sen ulkopuolella olennaisesti erilainen. Tyypillisesti erilainen asianosaisasema on sellaisessa riita-asian oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisena on toisaalta esimerkiksi valtio tai muu julkisyhteisö ja toisaalta vastapuolena yksityinen kansalainen. Asianosaisten asemaan liittyvänä osatekijänä saattavat olla myös erilaiset varallisuusolot. Asianosaisten asema on kuitenkin aina kytkettävä oikeudenkäyntiin johtaneisiin seikkoihin ja asian merkitykseen. Kokonaisarviointiin on suhteutettava myös oikeudenkäyntikulujen määrä. Kulukorvauksen alentaminen ei ole mahdollista pelkästään asianosaisten erilaisen aseman perusteella.

14. Vielä mainituissa esitöissä (s. 21) on todettu, että kohtuullistamista arvioitaessa tulee ottaa huomioon pääasian merkitys asianosaisille. Samoin kohtuusharkinnassa voidaan punnita oikeudenkäyntikulujen määrää suhteessa riidan kohteeseen. Taloudellisen merkityksen ohella merkityksen arvioinnissa on otettava huomioon myös ratkaisun erilainen arvo eri asianosaisten kannalta katsottuna.

4. Asian arviointi

15. Oikeuskäytännössä kanteen peruuttamisen on pääsääntöisesti katsottu oikeudenkäyntikulujen korvaamisen kannalta rinnastuvan kanteen tutkimatta jättämiseen. Kanteen peruuttaminen merkitsee siten lähtökohtaisesti sitä, että asianosainen on hävinnyt asian (ks. esim. korkeimman oikeuden ennakkopäätökset KKO 2019:59, kohta 11 ja KKO 2005:59, kohta 5). Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin pääsäännön mukaan kanteensa peruuttaneen kantajan tulisi lähtökohtaisesti korvata vastapuolensa oikeudenkäyntikulut.

16. Esillä olevassa asiassa on kuitenkin arvioitava, onko se, että vastaaja on kanteen vireilletulon jälkeen vaihtanut toiminimensä ja kantajan kannevaatimusten kohteena ollut toiminimi on poistettu kaupparekisteristä, oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa tarkoitettu erityinen syy määrätä oikeudenkäyntikuluja koskevasta korvausvelvollisuudesta mainitun momentin pääsäännöstä poiketen.

17. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa mainittuja erityisiä syitä on oikeuskäytännössä arvioitu sen perusteella, ovatko kannevaatimukset johtaneet siihen, että asian tila olisi vaadittujen oikeusseuraamusten kannalta merkityksellisellä tavalla muuttunut (ks. KKO 2019:59, kohta 12 oikeuskäytäntöviittauksineen).

18. Esillä olevassa asiassa kantajan alkuperäiset kannevaatimukset ovat koskenet vastaajan toiminimen Turun lähi taksi rekisteröinnin kumoamista, kyseisen toiminimen ja sen yhteydessä käytettävien ilmaisujen "lähi taksi" tai "lähitaksi" käytön kieltämistä sekä hyvityksen suorittamista kantajan toiminimen oikeudettomasta käytöstä ja loukkauksesta.

19. Asiassa on riidatonta, että vastaaja on ennen kantajan kanteen nostamista kiistänyt väitetyn toiminimen loukkauksen. Tämä ilmenee myös kantajan asiakirjatodisteena 3 olevasta vastaajan sähköpostiviestistä. Riidatonta on myös, että vastaaja on kanteen vireilletulon jälkeen vaihtanut toiminimeksensä AM Turun Taksi ja että toiminimi Turun lähi taksi on poistettu kaupparekisteristä. Kantaja on tämän jälkeen peruuttanut kanteensa edellä mainittujen vaatimustensa osalta.

20. Markkinaoikeus toteaa, että kantajan alkuperäisten kannevaatimusten kohteena olleen vastaajan toiminimen poistaminen kaupparekisteristä on merkinnyt sitä, että vastaaja on vaihtamalla toiminimeään täyttänyt kannevaatimuksen vastaajan toiminimen kumoamisesta. Sen sijaan kyseinen poistaminen ja vastaajan toiminimen vaihtaminen ei ole merkinnyt, että vastaaja olisi täyttänyt kantajan muut kannevaatimukset eli sitoutunut olemaan käyttämättä kiellon kohteena olevaa tunnusta tai siihen sisältyviä ilmaisuja taikka maksanut vaadittua hyvitystä.

21. Kantajan on katsottava edellä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin esitöissä tarkoitetuin tavoin asiallisesti osittain voittaneen juttunsa siitä huolimatta, että se on peruuttanut kanteensa pääasian osalta. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on olemassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:ssä tarkoitettu erityinen syy määrätä korvausvelvollisuudesta kyseisen säännöksen pääsäännöstä poiketen.

22. Kantajan asiallisesti voitettua osittain kanteensa oikeudenkäynnin aikana sattuneen tapahtuman johdosta markkinaoikeus katsoo, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaisia periaatteita noudattaen vastaajan on korvattava kantajalle osa tämän oikeudenkäyntikuluista.

23. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus harkitsee, että asiassa on olemassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:ssä tarkoitettu erityinen syy määrätä vastaaja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla lisättynä oikeudenkäyntimaksun määrällä.

24. Asiassa on kuitenkin edellä todetusti vielä arvioitava, onko vastaajan korvausvelvollisuutta pidettävä esillä olevassa asiassa ilmeisen kohtuuttomana oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kyseisen säännöksen esitöistä edellä ilmenevin tavoin säännöksen soveltaminen tulee kysymykseen poikkeustapauksissa, ja se edellyttää säännöksen sisältämien edellytysten täyttymistä kokonaisuutena arvioiden. Esitöiden mukaan ilmeisen kohtuuttomuuden kokonaisarvioinnissa tulee punnita kaikkia laissa mainittuja edellytyksiä eikä mikään niistä sinällään voi yksin synnyttää säännöksen tarkoittamaa kohtuuttomuutta.

25. Asiassa on riidatonta, että kantajan toiminimi Lähitaksi Oy on rekisteröity ennen alkuperäisen kanteen kohteena ollutta vastaajan toiminimeä Turun lähi taksi ja että sekä vastaajan että kantajan toiminta on rekisteriin merkityin tavoin liittynyt taksiliikenteen harjoittamiseen. Edelleen asiassa on riidatonta, että ennen kanteen nostamista kantaja on vaatinut vastaajaa lopettamaan toiminimeään loukkaavan toiminimen käyttämisen ja muuttamaan tai poistamaan vastaajan toiminimen rekisteristä (ks. myös kantajan asiakirjatodiste 1). Kantajan asiakirjatodisteena 2 olevasta sähköpostiviestistä ilmenevin tavoin kantaja on lisäksi uudistanut tämän vaatimuksensa. Riidatonta on myös, että vastaaja on tuolloin kiistänyt väitetyn toiminimen loukkauksen (ks. myös kantajan asiakirjatodiste 3).

26. Vastaaja on vedonnut asiassa erityisesti asianosaisten erilaiseen asemaan ja siihen, että oikeudenkäyntikulujen korvaamisvelvollisuus merkitsisi toiminimellä taksitoimintaa harjoittavalle vastaajalle taloudellista ahdinkoa ja todennäköisesti yritystoiminnan loppumista.

27. Ottaen huomioon, että vastaaja harjoittaa toiminimellään elinkeinotoimintaa, vastaajan ja osakeyhtiömuodossa elinkeinotoimintaa harjoittavan kantajan asemaa ei voida asiassa esitetyn selvityksen perusteella pitää oikeudenkäynnissä tai sen ulkopuolella oikeudenkäymiskaaren esitöissä tarkoitetuin tavoin olennaisesti erilaisena. Asianosaisten mahdollisesti erilainen varallisuusasema puolestaan ei yksinään ole peruste oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamiseen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:n nojalla. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja ottaen huomioon, että vastaaja on vaihtanut riidan kohteena olleen toiminimensä toiseen, myöskään pääasian merkityksen ei voida katsoa olevan vastaajalle olennaisesti korostuneempi kuin kantajalle. Muidenkaan säännöksen soveltamisedellytysten ei voida katsoa täyttyvän esillä olevassa asiassa.

28. Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei vastaajan korvausvelvollisuutta ole asiaa kokonaisuutena arvioiden pidettävä esillä olevassa asiassa oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 b §:ssä tarkoitetuin tavoin ilmeisen kohtuuttomana.

29. Edellä todetuin perustein vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut 4.050 eurolla sisältäen oikeudenkäyntimaksun määrän, viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Asian käsittely markkinaoikeudessa jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n korvaamaan Lähitaksi Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.050 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Tähän ratkaisuun saa hakea muutosta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevilta osin valittamalla korkeimpaan oikeuteen vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 22.2.2021.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Petri Rinkinen ja Mirva Näsi.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen

 
Julkaistu 29.12.2020