MAO:444/20

Cantina di Bacco Oy Ltd > Rederi Ab Fakir

toiminimi - toiminimen loukkaus - hyvitys

Diaarinumero: 2019/310 ja 2019/393
Antopäivä: 9.10.2020


Diaarinumero 2019/310

Kanne

Vaatimukset

Cantina di Bacco Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. kieltää Rederi Ab Fakiria käyttämästä 50.000 euron sakon uhalla toiminimeä Pizzeria al Mare ja toiminimeä Pizzeria Mare,

2. velvoittaa Rederi Ab Fakirin suorittamaan kohtuullisena hyvityksenä Cantina di Bacco Oy Ltd:lle toiminimiloukkauksesta 10.000 euroa viivästyskorkoineen haasteen tiedoksiannosta 18.10.2019 lukien ja

3.velvoittaa Rederi Ab Fakirin korvaamaan Cantina di Bacco Oy Ltd:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.109,95 eurolla ja palkkion osalta 7.490 eurolla eli yhteensä 9.599,95 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Rederi Ab Fakir (jäljempänä myös Fakir) on kesällä 2019 oikeudettomasti käyttänyt Cantina di Bacco Oy Ltd:n (jäljempänä myös Cantina) rekisteröityä aputoiminimeä Pizzeria Al Mare ravintolaliiketoiminnassaan ravintolan nimenä, markkinoinnissa, internetsivuilla ja opasteissa sekä kylteissä Turussa Ruissalon telakan alueella. Cantina on kirjeillä 13.6.2019 ja 1.7.2019 kehottanut Fakiria luopumaan nimen käytöstä.

Fakir on Cantinan kanssa tekemänsä sopimuksen nojalla vuosina 2017 ja 2018 käyttänyt ravintolansa nimenä Sergio’s al Mare. Nimen Pizzeria al Mare käyttäminen on antanut virheellisen mielikuvan siitä, että Fakirin liiketoiminnalla olisi jotain tekemistä Cantinan ravintolaliiketoiminnan ja aputoiminimellä Sergio’s tunnetuksi tekemien pizzojen kanssa. Fakir on hyötynyt Cantinan tunnettuudesta ja Cantina on kärsinyt vahinkoa tosiasiassa Fakiriin kohdistuneesta negatiivisesta palautteesta. Cantinan aputoiminimen loukkausta on tietoisesti jatkettu rantaravintolan vuoden 2019 kesäsesongin ajan.

Fakir on Cantinan saatettua markkinaoikeudessa vireille vaatimuksen nimen Pizzeria al Mare käytön kieltämisestä päättänyt ottaa käyttöön nimen Pizzeria Mare ja se on 10.10.2019 rekisteröinyt mainitun nimen aputoiminimenä toimialalle ravintola.

Fakir on harjoittanut Cantina kanssa samaa liiketoimintaa samalla markkina-alueella eli Turun kaupungissa. Fakirin rekisteröimällä aputoiminimellä Pizzeria Mare, joka on ollut sekoittevissa nimeen Sergio’s al Mare, on luotu virheellinen mielikuva siitä, että Fakirin pizzeriatoiminnalla olisi jotain tekemistä Cantinan ravintolatoiminnan ja sen tunnettujen pizzojen kanssa. Fakirin menettely osoittaa pyrkimystä hyötyä Cantinan tunnetuksi tekemästä aputoiminimestä.

Vastaus

Vaatimukset

Rederi Ab Fakir on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. hylkää Cantina di Bacco Oy Ltd:n kanteen ja

2.velvoittaa Cantina di Bacco Oy Ltd:n korvaamaan Rederi Ab Fakirin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 195,25 eurolla ja palkkion osalta 6.770 eurolla eli yhteensä 6.965,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Fakir on harjoittanut ravintolaliiketoimintaa Turussa Ruissalon telakalla kesästä 2017 lukien. Cantina ja Fakir ovat vuosina 2017 ja 2018 tehneet ravintolaliiketoimintaan liittyen yhteistyötä, joka on perustunut suulliseen sopimukseen.

Ravintolatoimintaa on harjoitettu Fakirin lukuun sen vastatessa myös kaikista liiketoiminnan kuluista. Osana yhteistyötä Cantina on antanut Fakirin käyttää rekisteröityä aputoiminimeään Sergio’s Fakirin rekisteröimättömän aputoiminimen "al Mare" etuliitteenä eli muodossa Sergio’s al Mare. Lisäksi Cantina on antanut konsultointiapua ja myynyt viinejä ja raaka-aineita Fakirille. Fakir on maksanut Cantinalle konsultoinnista ja oikeudesta aputoiminimen käyttöön siten, että liiketoiminnan tuotto on jaettu tasan Cantinan ja Fakirin kesken.

Kesän 2018 jälkeen Fakir ei enää ole halunnut jatkaa yhteistyötä Cantinan kanssa, koska yhteistyösopimuksesta saatava hyöty ei ole ollut kustannuksiin nähden riittävä. Yhteistyön päättämisestä on ilmoitettu Cantinan edustajalle 16.1.2019 ja siitä on neuvoteltu 18.1.2019. Tällöin Fakir on ilmoittanut ja on sen käsityksen mukaan sovittu, että Fakir poistaa nimen Sergio’s toiminimestään ja käyttää jatkossa toiminimeä Pizzeria al Mare.

Diaarinumero 2019/393

Kanne

Vaatimukset

Rederi Ab Fakir on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. kumoaa Cantina di Bacco Oy Ltd:n aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinnin ja

2. velvoittaa Cantina di Bacco Oy Ltd:n korvaamaan Rederi Ab Fakirin arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.245,25 eurolla ja palkkion osalta 3.340 eurolla eli yhteensä 5.585,25 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Cantinan ja Fakirin välisen yhteistyösopimuksen päättymisen jälkeen Cantina on 8.2.2019 rekisteröinyt aputoiminimen Pizzeria Al Mare. Aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinti on ollut vastoin sitä, mitä Fakirin ja Cantinan välillä on niiden yhteistyön päättyessä sovittu Fakirin oikeudesta käyttää nimeä Pizzeria al Mare. Cantina ei ole koskaan käyttänyt elinkeinotoiminnassa rekisteröimäänsä toiminimeä Pizzeria Al Mare, vaan kysymys on ollut haittaamistarkoituksessa tehdystä rekisteröinnistä.

Fakir on 10.10.2019 rekisteröinyt aputoiminimen Pizzeria Mare sen varmistamiseksi, että se voi käyttää ainakin jotain aputoiminimeä ravintolaliiketoiminnassaan.

Vastaus

Vaatimukset

Cantina di Bacco Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus:

1. hylkää Rederi Ab Fakirin kanteen ja

2. velvoittaa Rederi Ab Fakirin korvaamaan Cantina di Bacco Oy Ltd:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 53,45 eurolla ja palkkion osalta 5.845 eurolla eli yhteensä 5.898,45 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Cantinan ja Fakirin yhteistyön tuloksena nimellä Sergio’s al Mare harjoitettu ravintolatoiminta on tullut tunnetuksi Cantinan Sergio’s-ravintolan kesäravintolana Ruissalon telakalla. Fakir on kuitenkin yllättäen ilmoittanut talvella 2019, että se haluaa jatkossa harjoittaa yksin ravintolaliiketoimintaa Ruissalossa. Yhteistyön päättämisestä neuvoteltaessa Cantina on tuonut esiin, että erityisesti pizzeriatoiminta on yhdistetty Sergio’s-ravintolaan ja sen hyvään maineeseen ja tunnettuuteen. Tästä syystä Cantina on kieltänyt Fakiria yhteistyön päätyttyä käyttämästä nimeä Sergio’s al Mare tai siihen sekoitettavissa olevaa nimeä.

Cantinan ja Fakirin välillä ei ole sovittu siitä, että Fakir poistaa nimen Sergio’s toiminimestään ja käyttää jatkossa toiminimeä Pizzeria al Mare. Cantina on sen sijaan edellyttänyt, että Fakirin harjoittaman ravintolatoiminnan markkinoinnissa ilmaistaan, ettei kysymys ole enää Sergio’s-ravintolan toiminnasta. Fakir on kuitenkin 2019 ensin ottanut käyttöön nimen Pizzeria al Mare Ruissalon telakan internetsivuilla, ja myöhemmin ravintolarakennuksen seinässä.

Fakirin ja Cantinan yhteistyön päätyttyä Cantina on ryhtynyt välittömästi etsimään uutta paikkaa kesäravintolalle ja pizzerialle meren äärellä. Samassa yhteydessä Cantina on rekisteröinyt mainittua toimintaa varten aputoiminimen Pizzeria Al Mare, jotta tehdyn yhteistyön aikana Sergio’s-ravintolan meren äärellä sijatsevalle pizzerialle saatu goodwill jäisi Cantinan hyödynnettäväksi. Cantina ei löytänyt kesäksi 2019 sopivaa paikkaa, ja merenrantaan sijoittuvan ravintolan perustamisesta on jouduttu luopumaan.

Kesällä 2019 Cantinan ravintola Sergio’s on saanut palautetta Ruissalon telakalla myydystä ruoasta. Fakir ei ole markkinoinnissaan tuonut esiin, että Cantina ja Sergio’s eivät ole mukana Ruissalon telakalla harjoitettavassa ravintolatoiminnassa. Päinvastoin Fakir on käyttämällä nimeä Pizzeria al Mare pyrkinyt ylläpitämään kuvaa siitä, että toiminta Ruissalon telakalla jatkuu samanlaisena ja Sergio’s-ravintolaan yhdistettävänä kuten kesinä 2017 ja 2018.

Fakir on käyttänyt nimeä Pizzeria al Mare vasta sen jälkeen, kun Cantina on rekisteröimällä aputoiminimen Pizzeria Al Mare 8.2.2019 saanut sen käyttöön yksinoikeuden. Fakir ei ole vakiinnuttanut nimeä Pizzeria al Mare toimintansa tunnukseksi ennen 8.2.2019, eikä sen jälkeenkään. Fakirin ravintolatoiminnan nimenä ei ole ollut "al Mare", vaan Sergio’s al Mare. Se, että Fakir on yhteistyössä Cantinan kanssa saanut sen suostumuksella oikeuden käyttää toiminimeä Sergio’s al Mare, ei ole luonut Fakirille yksinoikeutta nimen loppuosaan.

Fakirille ei myöskään ole aiheutunut Cantinan suorittamasta aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinnistä toiminimilaissa tarkoitettua haittaa.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Cantina di Bacco Oy Ltd

 1. Ote kaupparekisteristä, Cantina di Bacco Oy Ltd
 2. Åbo Båtvarv Ruissalon telakka -esite
 3. Ote internetsivuilta Åbo Båtvarv Ruissalon telakka
 4. Ote Facebook-hausta "pizzeria al mare"
 5. Ote Sergio’s al Mare Facebook-sivustolle tulleesta asiakaspalautteesta
 6. Cantina di Bacco Oy Ltd:n kirjeet Rederi Ab Fakirille 13.6.2019 ja 1.7.2019
 7. Ote kaupparekisteristä 4.11.2019, Rederi Ab Fakir
 8. Ote Rederi Ab Fakirin hallituksen kokouksen 30.10.2019 pöytäkirjasta
 9. Rederi Ab Fakirin laatima 24.3.2017 päivätty luonnos yhteistyösopimukseksi
 10. Ote kaupparekisteristä 26.3.2020, Rederi Ab Fakir
 11. Rederi Ab Fakirin muutosilmoitus Patentti- ja rekisterihallitukselle 13.2.2020 ja siihen liitetty yhtiön hallituksen kokouksen 12.2.2020 pöytäkirja
 12. Valokuva Ruissalontien varresta 21.5.2020
 13. Valokuva Ruissalontien varresta 10.6.2020

Rederi Ab Fakir

 1. Åbo Båtvarv Ruissalon telakka -esite (Cantinan todiste 2)
 2. Ote internetsivuilta Åbo Båtvarv Ruissalon telakka (Cantinan todiste 3)

Henkilötodistelu

Rederi Ab Fakir

 1. A, Rederi Ab Fakirin hallituksen puheenjohtaja,todistelutarkoituksessa
 2. B, opiskelija
 3. C, Cantina di Bacco Oy Ltd:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

 1. Asian tarkastelun lähtökohdat
 2. Cantina on perustanut väitettyä toiminimiloukkausta koskevan kanteensa sen rekisteröityyn aputoiminimeen Pizzeria Al Mare. Fakir on puolestaan vaatinut vastakanteella Cantinan aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista.
 3. Markkinaoikeuden on ensin arvioitava, tuleeko Cantinan aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinti kumota vastakanteessa esitetyin perustein. Siinä tapauksessa, että vastakanne ei menesty ja johda aputoiminimen rekisteröinnin kumoamiseen, on seuraavaksi arvioitava aputoiminimen loukkaukseen perustettuja vaatimuksia.
 4. Asian riidaton tausta
 5. Cantina harjoittaa Turussa ravintolatoimintaa aputoiminimellä Sergio’s, joka on sille rekisteröity 7.8.2003. Myös Fakir harjoittaa ravintolatoimintaa Turussa. Yhtiöt ovat vuosina 2017 ja 2018 tehneet yhteistyötä, joka on koskenut Sergio’s al Mare -nimellä Turussa Ruissalon telakan alueella kesällä harjoitettua ravintolaliiketoimintaa. Yhteistyö on päättynyt vuoden 2019 alussa.
 6. Cantinalle on 8.2.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Al Mare toimialalle ravintolatoiminta Suomessa. Kumpikaan asianosaisista ei ole ennen 8.2.2019 käyttänyt liiketoiminnassaan tätä nimeä. Sen sijaan Fakir on edellä mainitussa ravintolaliiketoiminnassaan kesäkauden 2019 aikana käyttänyt nimeä Pizzeria al Mare.
 7. Fakirille on 10.10.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Mare toimialalle ravintola. Aputoiminimi Pizzeria Mare on poistettu kaupparekisteristä 2.3.2020. Kumpikaan asianosaisista ei ole käyttänyt liiketoiminnassaan tätä nimeä.
 8. Cantinan aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinnin kumoamista koskeva Fakirin kanne
 9. Toiminimilain 20 §:n 1 momentin mukaan kannetta toiminimen rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Cantina on esittänyt, että Fakirille ei aiheudu haittaa aputoiminimen Pizzeria Al Mare rekisteröinnistä. Markkinaoikeus toteaa, että Cantina on perustanut Fakiria vastaan nostamansa toiminimen loukkausta koskevan kanteen edellä mainittuun aputoiminimeen. Näin ollen Fakirille on katsottava aiheutuvan toiminimilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla haittaa aputoiminimen rekisteröinnistä.
 10. Toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaan, jos toiminimi on rekisteröity tämän lain tai muiden toiminimeä koskevien säännösten vastaisesti ja rekisteröinnille on edelleen olemassa este, tuomioistuin voi kanteesta kumota rekisteröinnin.
 11. Fakir on esittänyt, että Cantina on rekisteröinyt aputoiminimen Pizzeria Al Mare haittaamistarkoituksessa ja vastoin sitä, mitä asianosaiset ovat niiden välisen yhteistyön päättyessä sopineet Fakirin oikeudesta käyttää nimeä Pizzeria al Mare.
 12. Asiassa on edellä todetuin tavoin riidatonta, että kumpikaan asianosainen ei ole ennen 8.2.2019 käyttänyt tuolloin rekisteröityä aputoiminimeä Pizzeria Al Mare. Fakir ei ole edes väittänyt, että sillä olisi toiminimilain 6 §:ssä tarkoitettu aikaisempi oikeusperuste sanottuun nimeen, vaan Fakirin vaatimus perustuu Fakirin väitteeseen asianosaisten välisestä sopimuksesta ja sen sisällöstä sekä tarkoituksesta aiheuttaa rekisteröinnillä haittaa Fakirille.
 13. Markkinaoikeus toteaa, että aputoiminimen rekisteröinnin hakeminen mahdollisesti sopimuksen vastaisesti olisi sopimusrikkomus, jota koskevat sopimusoikeudelliset oikeusseuraamukset, eikä mahdollinen asianosaisten välinen sopimus sellaisenaan ole toiminimilain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu rekisteröinnin este. Lisäksi toiminimilaissa tai muissa toiminimeä koskevissa säännöksissä ei ole säädetty haittaamistarkoituksessa haetusta rekisteröinnistä.
 14. Näin ollen Fakir ei ole kanteensa tueksi vedonnut toiminimilain 19 §:n 1 momentin mukaiseen perusteeseen rekisteröinnin kumoamiselle. Aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista koskeva vastakanne on siten hylättävä. Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava kysymystä aputoiminimen loukkauksesta.
 15. Cantinan toiminimioikeuden loukkaaminen
 16. Toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä, ellei näytetä, että toiminimen haltija ei saata kärsiä siitä vahinkoa. Toiminimilain 1 §:n 3 momentin mukaan mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä. Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.
 17. Asiassa on riidatonta, että Fakir on vuoden 2019 kesällä käyttänyt ravintolatoiminnassaan nimeä Pizzeria al Mare. Fakirin käyttämä nimi on sama kuin Cantinalle 8.2.2019 rekisteröity aputoiminimi, jonka toimiala on ravintolatoiminta Suomessa. Fakirin käyttämä nimi on sekoitettavissa Cantinan rekisteröimään aputoiminimeen ja lisäksi Fakir on harjoittanut sanotulla nimellä samaa toimintaa kuin mikä on Cantinan aputoiminimen rekisteröity toimiala. Näin ollen Fakir on käyttämällä nimeä Pizzeria al Mare loukannut Cantinan oikeutta aputoiminimeen.
 18. Toiminimilain 18 §:n 2 momentin mukainen toiminimioikeuden loukkaukseen perustuva kieltotuomio voidaan antaa ja sakon uhka asettaa, jos joku on loukannut toisen oikeutta toiminimeen. Fakiria on siten kiellettävä käyttämästä nimeä Pizzeria al Mare. Cantina on vaatinut, että asiassa määrättävän kiellon tehosteeksi asetetaan 50.000 euron uhkasakko. Fakir ei ole riitauttanut asetettavan uhkasakon määrää. Uhkasakko on asetettava vaaditun määräisenä.
 19. Cantina on vaatinut myös nimen Pizzeria Mare käytön kieltämistä. Edellä todetuin tavoin asiassa on riidatonta, että Fakirille on 10.10.2019 rekisteröity aputoiminimi Pizzeria Mare toimialalle ravintola. Riidatonta on myös, että aputoiminimi Pizzeria Mare on poistettu kaupparekisteristä 2.3.2020.
 20. Edellä todetuin tavoin yksinoikeus rekisteröityyn toiminimeen sisältää toiminimilain 3 §:n 1 momentin mukaan sen, että toinen elinkeinonharjoittaja ei saa tässä maassa käyttää sellaiseen toiminimeen sekoitettavissa olevaa toiminimeä.
 21. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa ei ole edes väitetty, että Fakir olisi käyttänyt aputoiminimeä Pizzeria Mare. Aputoiminimen rekisteröinti ei sellaisenaan merkitse sitä, että aputoiminimeä olisi myös käytetty. Näin ollen kysymys ei ole tältä osin ollut Cantinan yksinoikeuden loukkauksesta toiminimilain 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Cantinan vaatimus on hylättävä siltä osin kuin se koskee nimen Pizzeria Mare käytön kieltämistä.
 22. Kohtuullinen hyvitys
 23. Toiminimilain 23 §:n 1 momentin mukaan elinkeinonharjoittaja, jonka elinkeinotoiminnassa on tahallisesti tai huolimattomuudesta loukattu toisen oikeutta toiminimeen, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä sekä korvaamaan loukkauksesta aiheutuneen vahingon. Jos huolimattomuus on vain lievää, voidaan korvausta vahingosta sovitella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen toiminimen käyttämisestä.
 24. Toiminimilain edellä todetun hyvityssäännöksen esitöiden (HE 26/2006 vp s. 25) mukaan toiminimen loukkauksen erityisluonteesta johtuen kohtuullisen hyvityksen määrittämisessä ei aina ole mahdollista ottaa hyvityksen määrittämisen perustaksi tavanomaista käyttökorvausta eli osapuolten välillä neuvoteltua lisenssimaksua. Jos esimerkkejä käyttökorvauksen tasosta ei ole saatavilla, hyvityksen määrää arvioitaessa on otettava huomioon sellaisia seikkoja, joiden perusteella käyttökorvaus yleensä määritellään, kuten käytön kesto ja laajuus.
 25. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Pykälän 4 momentin mukaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei todistustaakasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu. Mitä 3 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei laissa toisin säädetä.
 26. Pykälän 3 momentin esitöiden (HE 46/2014 vp s. 47) mukaan säännöksen nojalla tuomioistuin voi arvioida saatavan määrän, vaikka siitä ei ole esitetty näyttöä lainkaan tai, vaikka jotain näyttöä on esitetty, se ei ole tarpeeksi vahvaa näyttökynnyksen ylittämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on estää se epäoikeudenmukaisena pidettävä tilanne, että saatavan perusteista on esitetty uskottava näyttö ja että maksuvelvollisuus on sinänsä kiistaton, mutta kanne joudutaan hylkäämään, koska määrästä ei ole riittävän vahvaa näyttöä. Säännös koskee vahingon määrän lisäksi soveltamisalaa laajentaen myös muita yksityisoikeudellisia saatavia.
 27. Asiassa on näytetty, että nimeä Pizzeria al Mare on käytetty Åbo Båtvarv Ruissalon telakka -esitteessä ja ruissalontelakka.fi-verkkosivuilla, joissa on otsikon Ravintolatelakka alla esitetty yhtenä Turun Ruissalon telakka-alueen palveluna ravintola Pizzeria al Mare. Facebookissa hakusanalla "pizzeria al mare" tehdyn haun tuloksista esitetyssä tulosteessa on valokuva, jossa nimi PIZZERIA AL MARE esiintyy ravintolarakennuksen seinällä.
 28. Markkinaoikeus katsoo, että kesäkauteen 2019 rajoittunut nimen Pizzeria al Mare käyttö on ollut ajallisesti suhteellisen lyhytkestoista. Edellä kuvattua nimen käyttöä lähinnä telakka-aluetta mainostavassa esitteessä ja verkkosivuilla sekä ravintolarakennuksen seinällä ei ole pidettävä erityisen laajana. Lisäksi on kohtuullisen hyvityksen määrää arvioitaessa otettava huomioon, että Cantina ei ole itse käyttänyt toiminimeään Pizzeria Al Mare. Kun muuta näyttöä vaaditun hyvityksen määrästä ei ole esitetty markkinaoikeus arvioi kohtuulliseksi hyvitykseksi Cantinan aputoiminimen loukkauksesta 1.000 euroa.
 29. Oikeudenkäyntikulut
 30. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.
 31. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.
 32. Cantina on voittanut asian vastakanteen osalta. Cantinan oman kanteen osalta markkinaoikeus on hylännyt kieltovaatimuksen nimen Pizzeria Mare osalta ja hyväksynyt hyvitysvaatimuksen 1.000 euron suuruisena vaaditun 10.000 euron sijasta. Markkinaoikeus katsoo, että nimeä Pizzeria Mare koskevalla kiellolla on vain vähäinen merkitys asiassa, kun kielto on määrätty koskemaan nimeä Pizzeria al Mare. Siltä osin kuin hyvitystä ei ole määrätty maksettavaksi vaatimuksen mukaisena, kysymys on ainoastaan harkinnanvaraisesta seikasta, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta oikeudenkäyntikulujen määrään.
 33. Cantina on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista pää- ja vastakanteen osalta yhteensä 15.498,40 eurolla, josta kulujen osuus on 2.163,40 euroa ja palkkion osuus 13.335 euroa. Fakirilla ei ole ollut huomauttamista vaatimuksen määrän osalta. Näin ollen Fakir on velvoitettava korvaamaan Cantinan oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä. Fakirin vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta on hylättävä.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää Rederi Ab Fakirin kanteen.

Markkinaoikeus kieltää Rederi Ab Fakiria käyttämästä nimeä Pizzeria al Mare Cantina di Bacco Oy Ltd:n kanssa samaa tai samankaltaista toimintaa harjoittaessaan. Kieltoa on noudatettava heti nyt asetetun 50.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Rederi Ab Fakirin maksamaan oikeudenloukkauksesta Cantina di Bacco Oy Ltd:lle kohtuullista hyvitystä 1.000 euroa viivästyskorkoineen korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan 18.10.2019 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Rederi Ab Fakirin korvaamaan Cantina di Bacco Oy Ltd:n oikeudenkäyntikulut 15.498,40 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 8.12.2020.


Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Ville Parkkari ja Markus Mattila.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.

 
Julkaistu 22.10.2020