MAO:385/20

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft > Vannetukku.fi Oy

asiakirjan esittämisvelvollisuus - tiedonsaanti - uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

Diaarinumero: 2015/758 ja 2015/759
Antopäivä: 28.8.2020Asian käsittelyn aiemmat vaiheet

Markkinaoikeuden välituomio pääasiassa

Markkinaoikeus on 4.10.2018 antamallaan välituomiolla numero 494/18 asiassa, joka on tullut vireille 30.11.2015, Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksesta

a) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin suojaaman tavaramerkin numero 955419, EU-tavaramerkin numero 91884 ja kansallisen tavaramerkin numero 25184 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä tämän markkinaoikeuden ratkaisun perustelujen kohdan 5 mukaisella tunnuksella ”Blaukreuz” sekä toistamasta loukkausta;

b) kieltänyt vannetukku.fi Oy:tä jatkamasta rekisteröidyn yhteisömallin numero 002591453-0001 loukkausta Suomessa maahantuomalla, maastaviemällä, tarjoamalla, markkinoimalla ja myymällä sitä malliltaan vastaavaa Mi6-vannetta sekä toistamasta loukkausta;

c) määrännyt, että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa olevat kohdan a mukaisella loukkaavalla tunnuksella varustetut tuotteet on muutettava siten, että tavaroista poistetaan loukkaava tunnus tai jos se ei ole mahdollista, ne on hävitettävä, ja että kaikki vannetukku.fi Oy:n hallussa olevat tai määräysvallassa olevat kohdan b mukaiset loukkaavat vannemallit on hävitettävä;

d) määrännyt, että vannetukku.fi Oy:n hallussa tai määräysvallassa oleva markkinointimateriaali, joka sisältää kohdan a mukaisen loukkaavan tunnuksen tai kohdan b mukaisen loukkaavan vannemallin on muutettava siten, että materiaalista poistetaan loukkaava tunnus tai loukkaava vannemalli tai jos se ei ole mahdollista, materiaali on hävitettävä.

Lisäksi markkinaoikeus on mainitulla välituomiollaan hylännyt Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin kannevaatimuksen 7, jossa on vaadittu kieltäväksi vannetukku.fi Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai uudistamasta menettelyä, jossa se käyttää vanteiden markkinoinnissa ja myynnissä mallinimityksiä Mi4, Mi5, Mi6, Mi7, Mi8 tai Sport-M tai muita vastaavia mallinimityksiä, jotka ovat sekoitettavissa BMW:n M-mallisarjan mallinimityksiin tai joilla luodaan mielleyhtymä BMW:hen tai sen mallinimityksiin tarkoituksena hyötyä BMW:n ja sen mallinimitysten maineesta.

Markkinaoikeuden välituomioonsa antaman muutoksenhaun ohjauksen mukaan oikeudenkäymiskaaren 24 luvun 6 §:n 2 momentti huomioon ottaen puheena olevaan välituomioon saa hakea muutosta ainoastaan haettaessa muutosta asian lopulliseen ratkaisuun.

Välituomiosta ilmenevin tavoin oikeudenloukkauksiin liittyvät Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaus- ja hyvitysvaatimukset käsitellään myöhemmin erikseen.

Asianosaisten toimenpiteet

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaus- ja hyvitysvaatimusten käsittelyyn liittyen sekä sen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien vaatimusten johdosta vannetukku.fi Oy on 2.1.2019 toimittanut markkinaoikeuteen tositteita tuotteidensa myynnistä. Mainitut tositteet on toimitettu Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille tiedoksi, jonka jälkeen se on 23.1.2019 esittänyt tarkennetut vaatimuksensa.

Markkinaoikeuden päätös koskien asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia

Markkinaoikeus on 13.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 114/19 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksesta määrännyt

 1. vannetukku.fi Oy:n 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan markkinaoikeuteen kirjanpitolain edellyttämät osto- ja myyntitositteet jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä
 2. tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu markkinaoikeuden 4.10.2018 antaman välituomion numero 494/18 tuomiolauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei
 3. mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina asiakirjan esittämistä koskevan määräyksen antamispäivään asti; ja

 1. vannetukku.fi Oy:n 50.000 euron sakon uhalla toimittamaan markkinaoikeuteen todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 7 a §:n mukaiset tarpeelliset tiedot, eli
  1. tavaroiden tuottajien, valmistajien, jakelijoiden, toimittajien, haltijoiden sekä tukku- ja vähittäiskauppiaiden nimet ja osoitteet ja
  2. tiedot tuotettujen, valmistettujen, toimitettujen, vastaanotettujen tai tilattujen tavaroiden määrästä sekä niistä saaduista hinnoista,

jokaisesta sen myymästä, ostamasta, maahantuomasta tai maasta viemästä

 1. tuotteesta, mukaan lukien vanteet, jota on myyty tai markkinoitu edellä mainitun välituomion tuomiolauselman a kohdassa tarkoitetulla Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei
 2. mainitun välituomion tuomiolauselman b kohdassa tarkoitetusta Mi6-vanteesta tai sitä malliltaan vastaavasta vanteesta

viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa aina tiedonsaantia koskevan määräyksen antamispäivään asti.

Määräysten mukaiset asiakirjat ja tiedot on toimitettava markkinaoikeuteen viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun määräykset ovat saaneet lainvoiman.

Markkinaoikeuden päätökseensä antaman muutoksenhaun ohjauksen mukaan puheena olevaan päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan.

Korkein oikeus on 29.10.2019 antamallaan päätöksellä numero 1833 päättänyt, ettei muutoksenhakija vannetukku.fi Oy:lle myönnetä valituslupaa ja että markkinaoikeuden 13.3.2019 antama päätös numero 114/19 jää siis pysyväksi.

Asianosaisten toimenpiteet

Vannetukku.fi Oy on 29.11.2019 toimittanut markkinaoikeudelle lausuman, jossa se on esittänyt markkinaoikeuden 13.3.2019 antamaan päätökseen numero 114/19 perustuvan selvityksen ja toimittanut kyseisellä päätöksellä esitettäväksi määrättyjä asiakirjoja ja tietoja.

Markkinaoikeus on 4.12.2019 antanut Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille vannetukku.fi Oy:n lausuman tiedoksi ja ennen pääasian suulliseen valmisteluun etenemistä varannut sille tilaisuuden esittää vaatimuksensa kirjallisesti.

Kantajan vaatimukset

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on 31.1.2020 antamassaan lausumassa vaatinut, että markkinaoikeus

 1. määrää markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 annettujen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten 1 ja 2 noudattamisen tehostamiseksi asetetut uhkasakot, yhteensä 100.000 euroa, maksettavaksi täysimääräisenä; ja
 2. asettaa markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 annettujen asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten 1 ja 2 noudattamisen tehostamiseksi uudet uhkasakot:
 3. ensisijaisesti siten, että kummankin määräyksen noudattamisen tehostamiseksi asetetaan erilliset juoksevat uhkasakot niin, että uhkasakkojen kiinteät peruserät ovat 100.000 euroa määräystä kohti ja lisäerät 50.000 euroa määräystä kohti kutakin alkavaa kuukautta kohden, jona määräys on täyttämättä; tai
 4. toissijaisesti siten, että kummankin määräyksen noudattamisen tehostamiseksi asetetaan uudet uhkasakot siten, että uhkasakon suuruus on 200.000 euroa määräystä kohti.

Perusteet

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft tulee esittämään määrälliset pääasiavaatimuksensa sen jälkeen, kun vannetukku.fi Oy on toimittanut markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 määrätyt tositteet ja tiedot. Vannetukku.fi Oy ei ole noudattanut mainitussa päätöksessä annettuja määräyksiä vain kuin toimittamalla satunnaisia Mi6-vanteita koskevia myyntitositteita. Uhkasakot on tuomittava uhkasakkolain 10 §:n nojalla maksettavaksi täysimääräisenä. Markkinaoikeuden määräysten noudattamiseksi on asetettava uudet, määrältään korkeammat uhkasakot. Uhkasakot tulee asettaa ensisijaisesti siten, että kiinteiden peruserien lisäksi asetetaan uhkasakkolain 9 §:stä ilmenevän periaatteen mukaisesti juoksevat lisäerät.

Määräyksen 1a perusteella vannetukku.fi Oy:n on tullut toimittaa tositteet kaikista vanteista, joita on myyty tai markkinoitu Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei. Vannetukku.fi Oy on laiminlyönyt kokonaan toimittaa osto- ja myyntitositteet vanteista Mi4, Mi5, Mi7 ja Mi8, Sport M ja Star sekä niiden eri versioista. Vannetukku.fi Oy:n väite siitä, että Blaukreuz-tunnuksen käyttö on kokonaan lakannut vuoden 2016 loppuun mennessä ei pidä paikkansa. Vannetukku.fi Oy:n väitteet siitä, ettei ostotositteita ajalta ennen vuotta 2013 ole tallella ja että osa myydyistä Blaukreuz-keskimerkeistä poikkeaa kuvioltaan määräyksen kohteena olevasta kuviosta, eivät ole uskottavia. Vannetukku.fi Oy:n väite siitä, että Blaukreuz-keskimerkeistä ei ole veloitettu mitään, ei pidä paikkansa. Vannetukku.fi Oy:n EU-tavaramerkillä numero 012753497 ei ole mitään merkitystä asiassa.

Määräyksen 1b osalta ei ole uskottavaa, että vannetukku.fi Oy olisi toimittanut kaikki Mi6-vanteita koskevat myyntitositteet 1.1.2013 jälkeiseltä ajalta, kun sen 29.11.2019 toimittamat myyntitositteet eivät ole sisältäneet sen 2.1.2019 toimittamia myyntitositteita. Vannetukku.fi Oy ei ole toimittanut lainkaan Mi6-vanteita koskevia ostotositteita.

Määräyksen 2.1 osalta ei ole uskottavaa tai paikkansapitävää, että vannetukku.fi Oy:n ainoa jälleenmyyjä olisi ollut eräs yritys Ruotsissa, miltä osin vannetukku.fi Oy on toimittanut kolme laskua. Uskottavaa tai paikkansapitävää ei ole myöskään se, että vannetukku.fi Oy:n tuotteilla ei olisi siitä erillistä valmistajatahoa, kun vannetukku.fi Oy on 23.11.2018 antamassaan lausumassa todennut, ettei se tule luovuttamaan tietoja valmistajistaan liikesalaisuuksiinsa vedoten.

Määräyksen 2.2a osalta vannetukku.fi Oy on laiminlyönyt toimittaa tiedot kokonaisuudessaan.

Määräyksen 2.2b osalta vannetukku.fi Oy on laiminlyönyt toimittaa tiedot lukuun ottamatta joitakin satunnaisia myyntitositteita.

Vastaajan lausuma

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on 20.3.2020 antamassaan lausumassa vaatinut, että markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimukset. Joka tapauksessa vaatimusten euromäärät ovat asiaan suhteutettuina kohtuuttomat.

Perusteet

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftilla on todistustaakka siitä, että vannetukku.fi Oy:n antamat tiedot eivät olisi uskottavia tai pitäisi paikkansa.

Blaukreuz-tunnuksen päämerkistä, joka on jo 20.11.2014 rekisteröity
EU-tavaramerkki numero 012753497, johdettuja kyseisen tunnuksen kehitysversioita on ollut neljä, jotka ovat perustuneet
EU-tavaramerkkeihin numerot 017896224, 017890814, 10723881 ja 017896225. Markkinaoikeuden määräyksen kohteena olevaa tunnusta on käytetty vain ensimmäisen koe-erän keskimerkeissä, joita on tilattu ja toimitettu hyvin pieni rajallinen määrä vanteiden mukana tai erilliseen keskimerkkitilaukseen perustuen. Näiltä osin määrät ja tositteet on toimitettu markkinaoikeudelle 29.11.2019.

Edellä todettua määräyksen kohteena olevaa tunnusta on käytetty ensimmäisen vaiheen koe-eränä tilatuissa keskimerkeissä. Sitä ei ole edes käytetty Blaukreuz-vanteiden markkinoinnissa, mikä ilmenee esimerkiksi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin asiakirjatodisteista 80 ja 83. Tästä selvityksestä ”ilmenee, että lähes kaikissa kuvissa on valokuva vanteesta, johon valokuvaan on ns. photoshoppauksella eli kuvaa käsittelemällä vanteen keskikohdan päälle ’liimattu’ sinivalkoristi, joka ei suoraan eikä sellaisenaan ole editiovelvoitteen kohteena olevan tunnuksen mukainen”. Vanteen keskikohtaan on saatettu yrittää imitoida esimerkiksi vannnetukku.fi Oy:n EU-tavaramerkin numero 017423881 mukaista keskimerkin jatkokehitysversiota. Blaukreuz-vanteiden laatikoissa, joissa vanteet on toimitettu asiakkaille, on käytetty EU-tavaramerkin numero 012753497 mukaista Blaukreuz-päätavaramerkkiä, joka ei myöskään ole määräyksen kohteena.

Blaukreuz-tunnuksen käyttö Blaukreuz-tuotteissa on lakannut kokonaan viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä.

Asiakirjan esittämisvelvollisuutta ei ole olemassa sellaisen asiakirjan ja aineiston osalta, jota ei ole olemassa. Kirjanpitolain mukainen tositteiden säilytysaika on kuusi vuotta tilikauden päättymisvuodesta lukien. Näin ollen vannetukku.fi Oy on saanut laillisesti hävittää tilikauden 2012 ostotositteet.

Asiakirjan esittämistä koskevan määräyksen kohteena on yksi keskimerkki ja yksi vannemalli Mi6. Kyseisen keskimerkin valmistaja ei ole vannetukku.fi Oy:n tiedossa, koska sen ensimmäinen versio oli tilattu vannetoimittajan kautta. Keskimerkin toimittajana ja vanteen valmistajana on toiminut vannetukku.fi Oy:n lausumassaan yksilöimä yritys Kiinasta.

Vannetukku.fi Oy:n liikevaihdosta yli 90 prosenttia muodostuu erilaisten renkaiden ja korjaamokoneiden maahantuonnista ja markkinoinnista. Vanteiden osuus liikevaihdosta on yhteensä vain muutama prosentti.

Blaukreuz-tuotteilla ei ole Suomessa jälleenmyyjiä lähinnä siitä syystä, että niiden myynti on keskitetty omaan verkkokauppaan. Sieltä niitä voivat tilata tahot, jotka myyvät niitä edelleen. Tällaiset tilaukset eivät perustu mihinkään jälleenmyyjäsopimukseen tai -statukseen, eikä vannetukku.fi Oy:llä ole mitään erillistä jälleenmyyjäluetteloa. Näiltä osin asiakirjan esittämistä koskevan vaatimuksen täyttäminen ei siis ole mahdollista.

Myydyistä Blaukreuz-keskimerkeistä ei ole veloitettu mitään. Vannetukku.fi Oy:n esittämä tositeselvitys osoittaa tuotteiden määrän ja niistä saadut hinnat.

Vannetukku.fi Oy on saanut luottaa siihen Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston valituslautakunnan 26.2.2018 tekemän päätöksen kantaan, ettei vannetukku.fi Oy:n EU-tavaramerkin numero 012753497 kuvio-osa aiheuta sekaannusvaara Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin merkkeihin.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on arvioitavana, onko vannetukku.fi Oy noudattanut markkinaoikeuden 13.3.2019 antamalla lainvoiman saaneella päätöksellä numero 114/19 sille asetettuja ja sakon uhalla tehostettuja määräyksiä koskien asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia. Mikäli vannetukku.fi Oy ei ole näin menetellyt, asiassa tulee arvioitavaksi uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi ja määräysten täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkaminen.

2. Uhkasakkolain 1 §:n 1 momentin mukaan tätä lakia sovelletaan, kun viranomaisen antaman käskyn tai kiellon (päävelvoite) tehosteeksi asetetaan uhkasakko ja kun se tuomitaan maksettavaksi. Lain 2 § sekä lain 1 ja 2 §:n esitöissä esitetty (HE 63/1990 vp s. 8–9) huomioon ottaen mainittua laki sovelletaan markkinaoikeudessa kummassakin edellä todetussa vaiheessa. Lain 3 §:n mukaan, jos muussa laissa tai ennen tämän lain voimaantuloa annetussa asetuksessa on tästä laista poikkeavia säännöksiä, niitä sovelletaan tämän lain sijasta.

Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi

3. Uhkasakkolain 10 §:n 1 momentin mukaan uhkasakon asettanut viranomainen voi tuomita uhkasakon maksettavaksi, jos päävelvoitetta ei ole noudatettu eikä noudattamatta jättämiseen ole pätevää syytä. Edellytyksenä uhkasakon tuomitsemiselle maksettavaksi on, että uhkasakon asettamista koskeva päätös on lainvoimainen, jollei päätöstä ole säädetty tai määrätty noudatettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Mainitun pykälän esitöiden (HE 63/1990 vp s. 14) mukaan uhkasakkoa ei voida tuomita maksettavaksi, jos päävelvoitteen noudattamatta jättämiseen on esitetty pätevä syy. Tällainen syy on esimerkiksi se, että velvoitetulta on puuttunut tosiasiallinen tai oikeudellinen mahdollisuus noudattaa päävelvoitetta. Uhkasakkoa ei myöskään tuomita maksettavaksi, vaikka päävelvoite on täytetty vasta asetetun määräajan jälkeen. Velvoitteen täyttäminen vasta tuomitsemispäätöksen jälkeen ei sen sijaan vapauta jo tuomitun uhkasakon suorittamisesta.

4. Uhkasakkolain 11 §:n mukaan uhkasakko voidaan tuomita asetettua pienempänä, jos päävelvoitetta on olennaiselta osalta noudatettu tai velvoitetun maksukyky on merkittävästi alentunut taikka uhkasakon määrän alentamiseen on muu perusteltu syy. Mainitun pykälän esitöiden (HE 63/1990 vp s. 15) mukaan säännös antaa tuomitsemisesta päättävälle viranomaiselle laajan harkintavallan ottaa huomioon kulloinkin ratkaistavan asian edellyttämät uhkasakon määrän alentamista puoltavat seikat. Käytännössä tärkein peruste on velvoitteen osittainen täyttäminen. Alentamiskynnyksen tulee olla verraten korkea.

5. Määräyksillä 1 ja 2 vannetukku.fi Oy on velvoitettu toimittamaan tiettyjä tositteita ja tietoja viiden vuoden ajalta ennen kanteen vireille tuloa 30.11.2015 aina 13.3.2019 saakka. Vannetukku.fi Oy on jo täyttäessään 29.11.2019 antamallaan lausumalla markkinaoikeuden määräyksiä esittänyt, ettei sillä ole enää hallussaan osto- ja myyntitositteita 1.1.2013 edeltävältä ajalta, jolta kirjanpitotositteiden säilytysaika on päättynyt. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ei ole esittänyt asiassa sellaista selvitystä, että vannetukku.fi Oy:n kyseisen ilmoituksen paikkansapitävyys voitaisiin kyseenalaistaa siten, etteikö vannetukku.fi Oy:llä olisi ollut puheena olevien määräysten 1 ja 2 noudattamatta jättämiselle tosiasiallisen mahdottomuuden vuoksi uhkasakkolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitettu pätevä syy koskien tositteita ja tietoja ajalta ennen 1.1.2013.

6. Edellä käsitellyn ajallisen näkökohdan lisäksi vannetukku.fi Oy on vedonnut keskeisesti siihen, että määräysten kohteena on ollut paitsi yksi keskimerkki myös vain yksi vannemalli eli Mi6. Kuten määräyksistä 1a ja 2.2a selkeästi ilmenee, niiden kohteena on ollut muutkin tuotteet, mukaan lukien vanteet, eli ylipäätään tuotteet, joita vannetukku.fi Oy on myynyt tai markkinoinut Blaukreuz-tunnuksella riippumatta siitä, onko tunnus kiinnitetty itse tuotteeseen vai ei. Kyseinen tunnus on kuvattu markkinaoikeuden 4.10.2018 antaman välituomion numero 494/18 perustelujen kohdassa 5. Lisäksi markkinaoikeus toteaa vannetukku.fi Oy:n vetoamien rekisteröintien osalta, että EU-tavaramerkeistä numerot 012753497 ja 107896224 ei johdu sille Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin aikaisemmista oikeuksista riippumatonta oikeutta käyttää määräyksissä 1a ja 2.2a tarkoitettua Blaukreuz-tunnusta.

7. Vannetukku.fi Oy on myös väittänyt, että Blaukreuz-tunnuksen käyttö Blaukreuz-tuotteissa on lakannut kokonaan viimeistään vuoden 2016 loppuun mennessä. Markkinaoikeus katsoo, ettei vannetukku.fi Oy:n väite pidä paikkansa ottaen huomioon Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin asiakirjatodisteesta 80 ilmenevä. Tämä selvitys vannetukku.fi Oy:n verkkosivuilta viittaa siihen, että kyseistä tunnusta on käytetty vanteita markkinoitaessa vanteiden keskiöissä kuvattuna myös vuoden 2016 jälkeen.

8. Sitä vastoin markkinaoikeudelle ei ole osoitettu sellaista selvitystä, joka mahdollistaisi perustellusti kyseenalaistaa sen, etteikö kaikki kyseisellä tunnuksella varustetut keskimerkit olisi hankittu vannetukku.fi Oy:n 29.11.2019 antamassaan lausumassa esittämin tavoin ennen vuotta 2013, ja että tämän vuoksi näihin ostoihin liittyvät ostotositteet eivät olisi enää edellä kohdassa 5 todetusta syystä tallella.

9. Edellä kohdissa 6–8 todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei vannetukku.fi Oy ole täyttänyt määräyksiä 1a ja 2.2a kaikilta osin ajalta 1.1.2013–13.3.2019 toimittamalla joitakin myyntitositteita 2.1.2019 ja 29.11.2019 lähinnä Mi6-vanteista ja jättäessään toimittamatta myyntitositteet muista Blaukreuz-tunnuksella myymistään vanteista. Tätä arviota ei muuta vannetukku.fi Oy:n liikevaihtonsa tuoteryhmittäisestä muodostumisesta esittämä.

10. Vannetukku.fi Oy on esittänyt toimittaneensa määräyksissä 1b ja 2.2b tarkoitettujen Mi6-vanteiden myyntitositteet. Määräys 1b ei ole tarkoittanut sitä, että vannetukku.fi Oy:n olisi tullut toimittaa määräyksen antamisen jälkeen uudelleen sellaiset myyntitositteet, jotka se oli toimittanut jo aiemmin. Toisin kuin Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on esittänyt, siitä, että määräyksen antamisen jälkeinen asiakirjojen luovutus ei ole sisältänyt sellaisia myyntitositteita, jotka oli luovutettu jo aikaisemmin, ei voi tehdä luotettavia päätelmiä siitä, että vannetukku.fi Oy olisi jättänyt toimittamatta Mi6-vanteita koskevia myyntitositteita ajalta 1.1.2013–13.3.2019. Sitä vastoin vannetukku.fi Oy ei ole edes väittänyt, että se olisi toimittanut edes osaksi kyseisiä vanteita koskevat ostotositteet samalta ajalta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei vannetukku.fi Oy ole täyttänyt määräyksiä 1b ja 2.2b ostotositteiden osalta ajalta 1.1.2013–13.3.2019.

11. Määräyksellä 2.1 vannetukku.fi Oy on velvoitettu toimittamaan tavaroiden aikaisempien haltijoiden ja jakelussa jäljempänä olevien kauppiaiden nimet ja osoitteet.

12. Ensiksi mainittujen tahojen osalta vannetukku.fi Oy on esittänyt, että keskimerkin valmistaja ei ole vannetukku.fi Oy:n tiedossa, koska sen ensimmäinen versio oli tilattu vannetoimittajan kautta. Keskimerkin toimittajana ja vannetukku.fi Oy:n esittämän perusteella ilmeisesti
Mi6-vanteen valmistajana on toiminut vannetukku.fi Oy:n 20.3.2020 antamassaan lausumassa yksilöimä yritys Kiinasta. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole esitetty sellaista selvitystä, että vannetukku.fi Oy:n voitaisiin katsoa jättäneen ilmoittamatta tiedossaan olevat tavaroiden aikaisempien haltijoiden nimet ja osoitteet ainakaan siltä osin kuin niissä on kysymys keskimerkistä ja Mi6-vanteesta.

13. Vannetukku.fi Oy on 29.11.2019 antamassaan lausumassa esittänyt, ettei se ole käyttänyt tukku- ja vähittäiskauppiaita, lukuun ottamatta kyseisessä lausumassa nimeltä mainittua jälleenmyyjää Ruotsissa. Myöhemmin 20.3.2020 antamassaan lausumassa vannetukku.fi Oy on esittänyt, ettei sillä ole mitään erillistä jälleenmyyjäluetteloa, koska Blaukreuz-tuotteiden myynti Suomessa on keskitetty omaan verkkokauppaan, eivätkä tilaukset perustu mihinkään jälleenmyyjäsopimukseen. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin asiakirjatodisteesta 83 ei käy ilmi, miten niissä mainitut yritykset ovat hankkineet Blaukreuz-tuotteita myytäväksi verkkokaupoissaan, eikä sen asiakirjatodisteesta 82 käy ilmi, että nimenomaan Blaukreuz-tuotteilla olisi jälleenmyyntiverkosto ottaen huomioon se mitä, vannetukku.fi Oy on esittänyt liikevaihtonsa tuoteryhmittäisestä muodostumisesta. Joka tapauksessa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschafilla on nyt tiedossaan sen asiakirjatodisteesta 83 ilmenevät yritykset riippumatta niiden jälleenmyyjästatuksesta. Todettu huomioon ottaen asiassa ei ole edellytyksiä muun selvityksen puuttuessa päätyä siihen, että vannetukku.fi Oy olisi jättänyt ilmoittamatta vanteidensa jälleenmyyjiä.

14. Edellä todettu huomioon ottaen vannetukku.fi Oy on huomattavilta osin jättänyt noudattamatta sille asetettuja määräyksiä 1 ja 2. Markkinaoikeus katsoo, että määräysten tehosteeksi asetetut uhkasakot on tuomittava maksettaviksi osittain asetettua pienempänä siten, että tuomittava määrä on yhteensä 75.000 euroa.

Täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden jatkaminen

15. Uhkasakkolain 12 §:n 1 momentin mukaan uutta uhkasakkoa ei saa asettaa, ellei kysymystä aikaisemman uhkasakon tuomitsemisesta ole käsitelty.

16. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä asianomaisen henkilön täyttämään asiakirjan esittämistä koskevan velvollisuutensa sakon uhalla. Tuomioistuin voi myös määrätä, että ulosottomies noutaa asiakirjan tai esineen tuomioistuimeen, jolloin noudatetaan ulosottokaaren 3 lukua.

17. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (todistelun turvaamislaki) 7 a §:n 3 momentin mukaan tuomioistuin voi määrätä vastaajan antamaan tässä pykälässä tarkoitetut tiedot sakon uhalla. Liittyen mainittuun säännökseen korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2019:10 (kohta 37 ja 38) mukaan tuomioistuimella on harkintavaltaa sen suhteen, millä tavalla tiedonsaantioikeus on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Estettä ei ole sille, että määrätään annettavaksi jäljennös sellaisesta asiakirjasta, joka sisältää oikeudenkäynnissä tarvittavia tietoja, kun tästä ei aiheudu kohtuutonta haittaa. Asiakirjoja koskevan turvaamistoimen täytäntöönpanossa ulosottomies, tarvittaessa esteetöntä asiantuntijaa apunaan käyttäen, erottelee tuomioistuimen määräämät tiedot muusta aineistosta ja jäljentää tai muutoin tallentaa kyseiset tiedot.

18. Kuten esimerkiksi todistelun turvaamislain 4 §:stä ilmenee, jos turvaamistoimen tarkoitus saattaa muuten vaarantua, tuomioistuin voi hakijan pyynnöstä antaa turvaamistoimipäätöksen varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Pääsääntö kuitenkin on, että vastapuolelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ei ole vaatinut alun perin eikä nytkään määräysten 1 ja 2 toimeenpanoa ulosottomiehen toimenpitein. Mikäli Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft olisi arvioinut etunsa tällaista toimenpidettä edellyttävän, se olisi voinut tällaisen vaatimuksen esittää, ja toiseksi se olisi voinut vaatia aineiston takavarikointia vastapuolta kuulematta, mikäli se olisi arvioinut aineiston hävittämisen vaaran olennaiseksi. Vaikka tuomioistuin voisikin ilman asianosaisen vaatimusta määrätä ulosottomiehen suorittamaan puheena olevien määräysten täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, ennen tällaisen määräyksen antamista olisi kuitenkin syytä käydä niin sanottu asianosaiskeskustelu yllätysten välttämiseksi.

19. Markkinaoikeus toteaa, että nyt käsillä olevan kaltaisessa tilanteessa asiakirjan esittämistä ja tiedonsaantia koskevien määräysten täytäntöönpano on tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa ulosottomiehen toimenpitein kuin toistuvin sakon uhin. Ennen Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksen 2 arviointia markkinaoikeus varaa sille tilaisuuden täydentää kyseistä vaatimustaan ensinnäkin täytäntöönpanoa koskevien toimenpiteiden osalta. Lisäksi, mikäli Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft vaatii täytäntöönpanoa ulosottomiehen toimenpitein, sen on myös esitettävä sisällöllinen vaatimus, jota vastaavan määräyksen se haluaa ulosottomiehen panevan täytäntöön.

20. Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin on esitettävä siltä edellä kohdassa 19 pyydetty vaatimuksensa 2 täydennys viimeistään 25.9.2020. Täydennyksen toimittamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista vielä ratkaisematta jäävältä osin.

Päätöslauselma

Markkinaoikeuden 13.3.2019 antamassa päätöksessä numero 114/19 määräysten tehosteeksi asetetut uhkasakot tuomitaan vannetukku.fi Oy:n maksettavaksi yhteensä 75.000 euron määräisenä. Markkinaoikeus hylkää Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin vaatimuksen 1 enemmälti.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun, siltä osin kuin uhkasakot on tuomittu maksettavaksi, saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy
27.10.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.

 
Julkaistu 4.9.2020