MAO:277/19

Picote Solutions Oy Ltd > Kaarinan TR-Työstö Oy

hyödyllisyysmalli - välillinen loukkaus

Diaarinumero: 2016/387
Antopäivä: 14.6.2019


Asian tausta

Picote Oy (joka sittemmin on jakautunut Picote Oy Ltd:ksi ja Picote Solutions Oy Ltd:ksi) on 23.6.2016 saattanut markkinaoikeudessa vireille hyödyllisyysmallia numero 10374 koskevan loukkauskanteen ja vaatinut tuossa yhteydessä myös väliaikaista kieltoa. Markkinaoikeus on 2.12.2016 antamallaan päätöksellä numero 711 hylännyt kyseisen vaatimuksen.

Kaarinan TR-Työstö Oy on 12.9.2016 Patentti- ja rekisterihallitukselle tekemällään hakemuksella vaatinut hyödyllisyysmallin numero 10374 julistamista mitättömäksi. Patentti- ja rekisterihallitus on 20.6.2017 antamallaan päätöksellä hylännyt mitätöintiä koskevan vaatimuksen. Kaarinan TR-Työstö Oy valittanut päätöksestä markkinaoikeuteen, joka on 12.11.2018 antamallaan päätöksellä numero 572/18 hylännyt valituksen. Tämän jälkeen Picote Solutions Oy Ltd, jolle hyödyllisyysmallit ovat siirtyneet Picote Oy:n jakautuessa, on antanut loukkausasiassa lausuman ja samassa yhteydessä esittänyt uudelleen vaatimuksen kiellon määräämisestä väliaikaisena. Korkein hallinto-oikeus on 6.5.2019 antamallaan päätöksellä numero 1948 hylännyt markkinaoikeuden edellä mainitun ratkaisun osalta tehdyn valituslupahakemuksen.

Hakemus

Vaatimukset

Picote Solutions Oy Ltd on vaatinut, että markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla väliaikaisesti siihen asti, kunnes pääasiaa koskeva kanne on ratkaistu markkinaoikeudessa, Kaarinan TR-Työstö Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta hyödyllisyysmallin numero 10374 loukkaamista tarjoamalla Renssi Centering Axel -nimisiä tuotteita, tuotekoodit RCA-050, RCA-075, RCA-100 ja RCA-150, välineiksi hyödyllisyysmallilla numero 10374 suojatun keksinnön käyttämiseksi, tai valmistamasta ja pitämästä hallussaan edellä yksilöityjä tuotteita sanottua tarkoitusta varten.

Perusteet

Kaarinan TR-Työstö Oy:n markkinoimat ja myymät Renssi Centering Axel -nimiset tuotteet, tuotekoodit RCA-050, RCA-075, RCA-100 ja RCA-150, loukkaavat Picote Oy:n hyödyllisyysmallin numeron 10374 laitetta koskevaa suojavaatimusta 1. Vähintäänkin kyseessä on välillinen suojavaatimuksen 1 loukkaus.

Vastaaja ei ole kiistänyt kyseisten tuotteiden täyttävän hyödyllisyysmallin numero 10374 suojavaatimusta 1 muilta osin kuin että kyseiset tuotteet eivät sisällä suojavaatimuksessa mainittua terää. Vaikka edellä kuvatut tuotteet eivät sisältäisi suojavaatimukseen 1 sisältyvää terää, Kaarinan TR-Työstö Oy on syyllistynyt välilliseen hyödyllisyysmallin loukkaukseen. Kyseisten tuotteiden ainoa käyttötarkoitus on toimia terien keskittämisvälineinä putkiasetelman haarakohtaa avattaessa. Vastaaja on kehottanut markkinointimateriaalissaan käyttämään keskittämisvälineitä yhdessä terän kanssa. Tuotteiden markkinoinnissa niille ei ole esitetty muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö vastaajan markkinoimien terien kanssa, joten vastaaja tietää, että kyseiset keskittämisvälineet soveltuvat ja ovat tarkoitettu hyödyllisyysmallin mukaisen keksinnön käyttämiseen.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että hyödyllisyysmalli numero 10374 olisi mitätön. Mitättömyyttä koskeva vaatimus on hylätty sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa että markkinaoikeudessa.

Kaarinan TR-Työstö Oy yhä markkinoi ja myy edellä yksilöityjä tuotteita, joten niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

Myös niin sanottu haittavertailu puoltaa turvaamistoimen myöntämistä, sillä turvaamistoimen myöntämättä jättäminen aiheuttaisi Picote Solutions Oy Ltd:lle suurempaa vahinkoa kuin sen myöntäminen vastaajalle, koska loukkaavien tuotteiden jatkuva markkinoilla oleminen aiheuttaa Picote Oy:lle suoran myynnin vähenemisen lisäksi myös hintaeroosiota ja markkinahäiriön.

Vastaus

Vaatimukset

Kaarinan TR-Työstö Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vaatimuksen.

Perusteet

Kaarinan TR-Työstö Oy:n markkinoimat ja myymät tuotteet eivät sisällä hyödyllisyysmallin numero 10374 suojavaatimuksen 1 mukaisia teriä ja näin ollen ne eivät loukkaa suojavaatimusta 1.

Turvaamistoimihakemus tulee hylätä myös sillä perusteella, että kyseinen hyödyllisyysmalli on mitätön. Vastaaja on valittanut Korkeimpaan hallinto-oikeuteen markkinaoikeuden päätöksestä, jolla kyseinen hyödyllisyysmalli on pidetty voimassa. Asiassa tulisi odottaa Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisua ennen päätöksen tekemistä.

Hakijan todisteinaan esittämistä Kaarinan TR-Työstö Oy:n tuotteita koskevista kuvista eivät myöskään ilmene kaikki hyödyllisyysmallin suojavaatimuksen 1 piirteet. Kuvissa esitetyistä erillisistä tuotteista ei pysty kokoamaan suojavaatimuksen 1 mukaista laitetta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Sovellettavat säännökset

Turvaamistoimista säädetään oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa. Luvun 3 §:n mukainen niin sanottu yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan pykälän 1 momentin mukaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin luvun 1 tai 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (niin sanottu vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (niin sanottu vaaraedellytys).

Päättäessään oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiellon tai määräyksen antamisesta tuomioistuimen tulee pykälän 2 momentin mukaan kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Vaade-edellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo.

Vaade-edellytyksen osalta on korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavan takavarikon osalta saamisen yksilöimisen ohella riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 on sen sijaan katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimiasian käsittely on summaarista. Sen vuoksi tässä yhteydessä ei kuulu tutkia lopullisesti sitä, loukkaavatko Kaarinan TR-Työstö Oy:n tuotteet hyödyllisyysmallia numero 10374 ("Laite ja järjestelmä putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi"). Tämä kuuluu vasta pääasian yhteydessä käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä edellytetyllä tavalla hakijan on kuitenkin saatettava todennäköiseksi, että sillä on vastapuoltaan kohtaan vaatimansa oikeus.

Markkinaoikeus toteaa, että oikeuskäytännössä on patentinloukkauksiin perustuvien turvaamistoimiasioiden kohdalla lähtökohtana pidetty Suomessa myönnetyn tai voimaan saatetun patentin tuottaman patenttioikeuden voimassaoloa Suomessa. Ottaen huomioon, että hyödyllisyysmallin rekisteröintivaiheessa ei tutkita hyödyllisyysmallin tarkoittaman keksinnön uutuutta eikä keksinnöllisyyttä, markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröidyn hyödyllisyysmallin tuottaman yksinoikeuden voimassaoloa ole sinänsä aihetta pitää turvaamistoimiasioissa yhtä vaikeasti kumottavissa olevana lähtökohtana kuin patenttien osalta. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa hyödyllisyysmallin pätevyys on käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksessa mitätöintivaatimuksen yhteydessä sekä lisäksi markkinaoikeudessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä tehdyn valituksen yhteydessä. Sekä Patentti- ja rekisterihallitus että markkinaoikeus ovat pitäneet hyödyllisyysmallin voimassa. Korkein hallinto-oikeus on hylännyt markkinaoikeuden päätöstä koskevan valituslupahakemuksen. Näin ollen hyödyllisyysmallia numero 10374 on pidettävänä pätevänä.

Picote Solutions Oy Ltd on hakemuksessaan esittänyt, että Kaarinan TR-Työstö Oy:n markkinoimat Renssi Centering Axel -nimiset tuotteet, tuotekoodit RCA-050, RCA-075, RCA-100 ja RCA-150, loukkaavat hyödyllisyysmallilain 3 §:n 2 momentin mukaisesti vähintäänkin välillisesti hyödyllisyysmallin numero 10374 suojavaatimusta 1.

Hyödyllisyysmallilain 3 §:n 1 momentin mukaan hyödyllisyysmallin rekisteröinnillä saavutettu yksinoikeus sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväkseen keksintöä valmistamalla, tarjoamalla, saattamalla vaihdantaan tai käyttämällä hyödyllisyysmallioikeudella suojattua tuotetta tai tuomalla maahan tai pitämällä hallussaan tällaista tuotetta edellä sanottua tarkoitusta varten.

Saman pykälän 2 momentin mukaan yksinoikeus sisältää myös sen, ettei muu kuin hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä tarjoamalla tai toimittamalla jollekin, jolla ei ole oikeutta keksinnön hyväksikäyttöön, sellaista välinettä keksinnön käyttämiseksi tässä maassa, joka liittyy johonkin olennaiseen keksinnössä, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, tietää tai olosuhteiden perusteella olisi pitänyt tietää, että väline soveltuu ja on tarkoitettu keksinnön käyttämiseen. Jos väline on yleisesti kaupan oleva tavara, sovelletaan edellä säädettyä vain, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, pyrkii vaikuttamaan vastaanottajaan siten, että tämä ryhtyisi 1 momentissa mainittua yksinoikeutta loukkaavaan tekoon. Sovellettaessa tämän momentin säännöksiä ei keksinnön hyväksikäyttöön oikeutettuna pidetä sitä, joka käyttää keksintöä hyväksi 3 momentin 1 tai 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Suojavaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

Laite putkiasetelman haarakohdan avaamiseksi, joka laite käsittää pyöritettäväksi järjestetyn kärkiosan, jonka yhteydessä on ainakin yksi terä, sekä keskittämisvälineet, jotka ovat erillään kärkiosasta ja järjestetyt pysymään oleellisesti pyörimättä kärkiosaa pyöritettäessä, tunnettu siitä, että keskittämisvälineet käsittävät ainakin yhden rungon, joka käsittää lukuisia harjoja, jotka harjat on sovitettu painautumaan putkiasetelman putken sisäpintaa vasten ja keskittämään laite putkessa siten, että laitteen kärkiosa on irti sisäpinnasta.

Kaarinan TR-Työstö Oy on esittänyt, että sen edellä mainitut tuotteet eivät sisällä teriä, mutta ei ole kiistänyt, etteivätkö edellä mainitut tuotteet muilta osin vastaisi suojavaatimusta 1. Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole myöskään kiistänyt sitä, että se on markkinoinut keskittämisvälineitään käytettäväksi muun ohessa terien kanssa.

Picote Solutions Oy Ltd:n esittämän asiakirjatodistelun perusteella markkinaoikeus toteaa, että kyseiset Kaarinan TR-Työstö Oy:n tuotteet eivät näytä sisältävän kärkiosaa, jossa on terä. Markkinaoikeus katsoo, että mikäli kyseisissä tuotteissa olisi suojavaatimuksessa 1 tarkoitettu terä, asiassa voitaisiin pitää todennäköisempänä, että kyseiset tuotteet loukkaisivat suojavaatimusta 1.

Edellä esitetyn mukaisesti välillisen hyödyllisyysmallin loukkauksen osalta edellytyksenä on, ettei muu kuin hyödyllisyysmallioikeuden haltija ilman tämän lupaa saa käyttää hyväksi keksintöä tarjoamalla tai toimittamalla jollekin, jolla ei ole oikeutta keksinnön hyväksikäyttöön, sellaista välinettä keksinnön käyttämiseksi tässä maassa, joka liittyy johonkin olennaiseen keksinnössä, jos se, joka tarjoaa tai toimittaa välineen, tietää tai olosuhteiden perusteella olisi pitänyt tietää, että väline soveltuu ja on tarkoitettu keksinnön käyttämiseen.

Kaarinan TR-Työstö Oy:llä ei ole ollut hyödyllisyysmallin haltijan lupaa tarjota tai toimittaa keksintöä loukkaavia välineitä. Asiassa ei ole esitettykään, että loukkaavaksi väitettyjen tuotteiden ostajilla olisi ollut oikeus keksinnön hyväksikäyttöön. Ottaen huomioon, että kantaja on lähettänyt vastaajalle jo vuonna 2016 varoituskirjeen keksinnön käyttämisestä ja asiaa koskeva loukkauskanne on ollut vuodesta 2016 vireillä markkinaoikeudessa sekä se, että kieltovaatimuksen kohteena olevat tuotteet yhdistettynä terään todennäköisesti loukkaavat edellä kuvatulla tavalla suojavaatimusta 1, vastaajan olisi pitänyt tietää, että väline eli sen tarjoamat, kieltovaatimuksen kohteena olevat tuotteet, on tarkoitettu hyödyllisyysmallin numero 10374 suojavaatimuksen 1 mukaisen keksinnön käyttämiseen.

Kaarinan TR-Työstö Oy:n edellä kuvatut tuotteet ovat yleisesti kaupan olevia tavaroita. Näin ollen vaade-edellytyksen täyttyminen edellyttää sen todennäköisyyttä, että Kaarinan TR-Työstö Oy on tarjonnut edellä mainittuja tuotteitaan jollekin taholle pyrkien vaikuttamaan siihen, että tämä loukkaisi hyödyllisyysmallia numero 10374. Tältä osin kysymys on siten siitä, onko Kaarinan TR-Työstö Oy todennäköisesti pyrkinyt vaikuttamaan asiakkaisiinsa siten, että nämä yhdistäisivät edellä kuvatun tuotteen sellaiseen terään, jonka kanssa kyseinen tuote loukkaisi hyödyllisyysmallia.

Kantajan asiakirjatodisteiden K2, joka sisältää ruutukaappauksia vastaajan internetsivuilta, ja K3, joka on vastaajan tuotteiden esite vuodelta 2016, perusteella Kaarinan TR-Työstö Oy markkinoi edellä mainittuja tuotteita ilmaisulla "Renssi Centering Axel is used to centralize different tools to get the best result for your job. Suitable tools are for example RCD and RLC tools." Kyseisten asiakirjatodisteiden mukaan RCD- ja RLC-työkalut ovat teriä, joita voidaan kiinnittää kyseisiin tuotteisiin. Asiakirjatodisteessa K3 on myös kuva, jossa tuote RCA-075 on yhdistetty tuotteeseen RLC-050, joka on kantajan asiakirjatodisteen K2 mukaan "lateral cutter for 2" pipes" eli lateraalinen terä kahden tuuman putkien avaamiseen. Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole erikseen kiistänyt sitä, että se on markkinoinut keskittämisvälineitään käytettäväksi muun ohessa terien kanssa.

Markkinaoikeus katsoo, että markkinoimalla esitteissään kieltovaatimuksen kohteena olevia tuotteita siten, että ne tulisi yhdistettäväksi terään, Kaarinan TR-Työstö Oy on todennäköisesti pyrkinyt vaikuttamaan asiakkaisiinsa siten, että nämä yhdistäisivät edellä kuvatun tuotteen sellaiseen terään, jonka kanssa kyseinen tuote loukkaisi hyödyllisyysmallia numero 10374. Asiassa on siten pidettävä markkinaoikeuden summaarisen arvion perusteella todennäköisempänä, että kyseiset vastaajan tuotteet loukkaavat välillisesti kantajan hyödyllisyysmallia numero 10374.

Vaaraedellytys

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan turvaamistoimen hakijan tulee saattaa todennäköiseksi paitsi vastapuoltaan kohtaan vaaditun oikeuden olemassaolo myös oikeuden loukkauksen vaara.

Korkein oikeus on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1 §:ssä tarkoitettua turvaamistointa koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 katsonut hukkaamisvaaran olevan olemassa, jollei vaara esillä olevissa olosuhteissa ole varsin epätodennäköinen.

Sama vaaraedellytys on oikeuskäytännössä katsottu riittäväksi myös oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun turvaamistoimen osalta (esim. Helsingin hovioikeuden päätös 28.11.2007 nro 3867, diaarinro S 07/1449).

Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt, että Kaarinan TR-Työstö Oy markkinoi ja myy kyseisiä tuotteita muun muassa internetsivuillaan. Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole kiistänyt, etteikö se markkinoisi ja myisi kyseisiä tuotteita.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että kantajan väitettä oikeudenloukkausta koskevan vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää epätodennäköisenä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

Haittavertailu

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen tulee lisäksi kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Haittavertailun osalta Picote Solutions Oy Ltd on esittänyt, että Kaarinan TR-Työstö Oy:n toiminnan jatkuminen aiheuttaa sille haittaa suoran myynnin vähenemisen johdosta sekä lisäksi hintaeroosiota ja markkinahäiriön. Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole näitä kiistänyt. Kaarinan TR-Työstö Oy ei ole esittänyt, mitä haittaa sille aiheutuisi turvaamistoimen myöntämisen johdosta.

Turvaamistoimen myöntämisestä voidaan lähtökohtaisesti katsoa aiheutuvan vastapuolelle enemmän vahinkoa tilanteessa, jossa se on jo jonkin aikaa toiminut markkinoilla, verrattuna siihen, että vastaavaan toimenpiteeseen olisi ryhdytty heti toiminnan alettua tai jopa ennen sitä. Nyt käsillä olevassa asiassa Kaarinan TR-Työstö Oy on toiminut markkinoilla jo useamman vuoden. Markkinaoikeus ottaa asiassa kuitenkin huomioon, että kantaja on vaatinut turvaamistointa ensimmäisen kerran jo vuonna 2016 eli kantaja on pyrkinyt puuttumaan Kaarinan TR-Työstö Oy:n toimintaan jo paljon nyt käsillä olevaa hakemusta aiemmin. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että pelkästään Kaarinan TR-Työstö Oy:n pitkään jatkunut toiminta ei sinänsä estä turvaamistoimen myöntämistä haittavertailun näkökulmasta.

Asiassa ei ole esitetty, että Kaarinan TR-Työstö Oy:lle aiheutuisi turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että haittavertailun näkökulmasta asiassa ei ole estettä turvaamistoimen myöntämiselle.

Johtopäätös

Edellä kerrotuilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että edellytykset kantajan vaatiman turvaamistoimen määräämiselle hyödyllisyysmalliin numero 10374 perustettuna ovat olemassa. Siten kantajan vaatimus oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistoimen määräämisestä on hyväksyttävä markkinaoikeuden päätöslauselmasta ilmenevin tavoin.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus kieltää oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla 200.000 euron sakon uhalla Kaarinan TR-Työstö Oy:tä tarjoamasta Renssi Centering Axel -nimisiä tuotteita, tuotekoodit RCA-050, RCA-075, RCA-100 ja RCA-150, tavalla, jossa ne yhdistetään RCD- tai RLC-työkaluihin tai muihin vastaaviin terän sisältäviin työkaluihin, tai valmistamasta ja pitämästä hallussaan edellä yksilöityjä tuotteita sanottua tarkoitusta varten.

Tämä määräys on voimassa siihen saakka, kunnes pääasiassa annetaan ratkaisu tai asiassa toisin määrätään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n 3 momentin mukaan tämän turvaamistointa koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Picote Solutions Oy Ltd hakee tämän turvaamistoimen täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Picote Solutions Oy Ltd:n on ennen tämän turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Picote Solutions Oy Ltd:n tulee viimeistään 1.7.2019 huolehtia turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanosta uhalla, että turvaamistointa koskeva määräys raukeaa ja ulosottomies voi peruuttaa täytäntöönpanon.

Picote Solutions Oy Ltd:n tulee viimeistään 8.7.2019 toimittaa markkinaoikeudelle selvitys turvaamistointa koskevan määräyksen täytäntöönpanosta.

Kaarinan TR-Työstö Oy:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 13.8.2019.

Puheenjohtaja Kimmo Mikkola

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jukka Koivusalo sekä markkinaoikeusinsinööri Timo Laakso.


Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 4.6.2019