MAO:311/20

Mylan AB > Yeda Research and Development Company, Ltd.

patentti - patentin rajoittaminen

Diaarinumero: 2018/531
Antopäivä: 25.6.2020

Asian tausta

Yeda Research and Development Company, Ltd:lle (jäljempänä myös Yeda) on 27.6.2018 myönnetty eurooppapatentti numero EP 2 630 962 keksinnölle nimeltä "Low Frequency Glatiramer Acetate Therapy" (suomeksi "Alhaisen antotiheyden glatirameeriasetaattiterapia"). Mainittu eurooppapatentti on saatettu voimaan muun ohella Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

Eurooppapatentti numero EP 2 630 962 on nykyisin voimassa Suomessa patenttijulkaisun numero FI/EP 2 630 962 T5 mukaisessa muodossa.

Mylan AB on 28.12.2018 nostanut markkinaoikeudessa kanteen muun ohella Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 julistamisesta mitättömäksi.

Kyseisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Yeda Research and Development Company, Ltd. on tehnyt käsillä olevan patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Vaatimukset

Yeda Research and Development Company, Ltd. on pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Perusteet

Rajoittamispyyntö täyttää kaikki patenttilain 53 b §:ssä patentin rajoittamisen hyväksymiselle säädetyt edellytykset.

Rajoituspyynnön mukaiset patenttivaatimukset on ensinnäkin esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi niiden perusteella käyttää keksintöä.

Rajoituspyynnön mukaiset patenttivaatimukset eivät myöskään käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

Rajoituspyynnön mukaiset patenttivaatimukset eivät myöskään laajenna patentin suoja-alaa.

Vastaus

Mylan AB on ilmoittanut jättävänsä markkinaoikeuden harkintaan, voidaanko patenttia rajoittaa pyydetyllä tavalla.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

I Kysymyksenasettelu

1. Asiassa on kysymys Mylan AB:n Yeda Research and Development Company, Ltd:ia vastaan nostaman muun ohella Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Yeda Research and Development Company, Ltd:in tekemästä mainittua patenttia koskevasta patentin rajoittamista koskevasta pyynnöstä.

2. Yeda Research and Development Company, Ltd. on pyytänyt, että Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti numero FI/EP 2 630 962 rajoitetaan olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

3. Mylan AB on ilmoittanut jättävänsä markkinaoikeuden harkintaan, voidaanko patenttia rajoittaa pyydetyllä tavalla.

II Patentin rajoittamiseen liittyvistä oikeusohjeista

4. Patenttilain 70 g §:n mukaan Suomea koskevalla eurooppapatentilla on sama oikeusvaikutus kuin Suomen patenttiviranomaisen myöntämällä patentilla ja siihen sovelletaan Suomessa myönnettyä patenttia koskevia säännöksiä, jollei mainitun lain 9 b luvussa muuta säädetä.

5. Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset.

6. Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:
1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

7. Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta on todettu tuomioistuimissa tapahtuvaan patentin rajoittamiseen liittyen, että sääntelyn tarkoituksena on antaa patentinhaltijalle oikeus puolustautua mitätöintikannetta vastaan patenttivaatimuksia muuttamalla (HE 92/2005 vp s. 14).

8. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä patenttiviranomaisen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15).

9. Kansallisessa patenttiviranomaisessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien rajoittamismenettelystä kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säännökset kansallisten patenttien rajoittamismenettelystä. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamista koskeva menettely patenttiviranomaisessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14).

10. Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on ensinnäkin patenttilain 52 §:ään liittyen todettu muun ohella, että kuten patentin rajoittaminen patenttiviranomaisessa, patentin rajoittaminen tuomioistuimessa tapahtuu aina patenttivaatimuksia rajoittamalla. Niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoittamispyyntö voidaan hyväksyä, säädetään patenttilain 53 b §:ssä (HE 92/2005 vp s. 38).

11. Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi patenttilain 53 a §:ään liittyen todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39).

12. Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on vielä patenttilain 53 b §:ään liittyen todettu, että pykälässä säädetään niistä ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta patenttiviranomainen voi hyväksyä rajoittamispyynnön. Pykälän sisältämät ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi myös tuomioistuimessa tapahtuvaan patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaiseen patentin rajoittamispyynnön käsittelyyn (HE 92/2005 vp s. 39).

13. Samassa yhteydessä hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että muutetun patentin mukaisen keksinnön tulee olla niin selvästi esitetty, että ammattimies voi patentin perusteella käyttää keksintöä. Patenttia ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville patenttihakemuksesta, kun se tehtiin. Muutetut patenttivaatimukset eivät saa laajentaa patenttisuojaa myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä muutetun patentin käsittämästä

suoja-alasta (HE 92/2005 vp s. 39–40).

14. Lisäksi hallituksen esityksessä on vielä todettu, että patenttiviranomainen ei suorita uutuus- ja patentoitavuustutkimusta patentin rajoittamismenettelyssä. Patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoitus siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät. Patentinhaltijan ei siis ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esimerkiksi vain patenttivaatimusten selventämiseksi tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa eli rajoittaa patenttiaan vain näennäisesti (HE 92/2005 vp s. 40).

15. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (jäljempänä myös Euroopan patenttisopimus tai EPC) eurooppapatentin rajoittamisesta määrätään sopimuksen 105 b artiklassa. Mainitun artiklan 1 kappaleen mukaan Euroopan patenttivirasto tutkii, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimusta koskevissa soveltamismääräyksissä tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin rajoittamiselle. Artiklan 2 kappaleen mukaan, jos Euroopan patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, se päättää eurooppapatentin rajoittamisesta soveltamismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä pyyntö.

16. Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten, jotka muodostavat erottamattoman osan Euroopan patenttisopimusta, säännön 95 mukaan, jos eurooppapatentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää tutkimisen edellytykset, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia, muodostavatko muutetut patenttivaatimukset todellisen rajoituksen suhteessa alun perin myönnettyihin tai väitemenettelyn kuluessa muutettuihin tai aikaisemmin rajoitettuihin patenttivaatimuksiin nähden, sekä täyttävätkö ne Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan ja 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräykset. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä näitä vaatimuksia, patentoitavuustutkimusosaston tulee antaa rajoittamispyynnön tekijälle yksi tilaisuus korjata havaitut puutteet ja muuttaa vaatimukset sekä tarvittaessa selitys ja piirustukset määräajassa (sääntö 95(2)).

17. Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaan patenttivaatimuksissa on määriteltävä se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä, ja patenttiselityksen on tuettava niitä.

18. Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 1 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia voidaan muuttaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä soveltamismääräysten mukaisesti. Hakijalle on kuitenkin annettava ainakin yksi mahdollisuus hakemuksen muuttamiseen haluamallaan tavalla. Kyseisen artiklan 2 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä. Artiklan 3 kappaleen mukaan eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

19. Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella, että jos rajoittamispyyntö otetaan tutkittavaksi, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosasto tutkii, onko kyseessä todellinen alkuperäisten tai aikaisemmin rajoitettujen patenttivaatimusten rajoittaminen. Sen tulee tutkia, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Sen sijaan patentoitavuustutkimusosasto ei ole velvoitettu tutkimaan, onko rajoitettu patentti enää patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen 52–57 artikloiden mukaan. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

III Kysymyksessä olevasta eurooppapatentista ja sitä koskevasta patentin rajoittamista koskevasta pyynnöstä

20. Yeda Research and Development Company, Ltd:lle on 27.6.2018 myönnetty eurooppapatentti numero EP 2 630 962 keksinnölle nimeltä "Low Frequency Glatiramer Acetate Therapy" (suomeksi "Alhaisen antotiheyden glatirameeriasetaattiterapia"). Mainittu eurooppapatentti on saatettu voimaan muun ohella Suomessa. Kyseisen eurooppapatentin käsittelykieli on englanti.

21. Eurooppapatentti numero EP 2 630 962 on nykyisin voimassa Suomessa patenttijulkaisun numero FI/EP 2 630 962 T5 mukaisessa muodossa.

22. Markkianoikeus toteaa, että edellä mainitun eurooppapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1, johon epäitsenäinen patenttivaatimus 2 viittaa, koskee nykyisin voimassa olevassa muodossaan multippeliskleroosin relapsoivia muotoja (relapsing forms of multiple sclerosis).

23. Kysymyksessä oleva Yedan esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että mainitun eurooppapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 muutetaan koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen (relapsing forms of multiple sclerosis) sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (relapsing-remitting multiple sclerosis), minkä lisäksi vastaava muutos tehdään myös itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 viittaavaan epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2.

24. Kuten edellä patenttilain lainvalmistelutöiden osalta on selostettu, säädettäessä kansallisia patentin rajoittamista koskevia säännöksiä on nimenomaisesti lähtökohtana pidetty sitä, että patentin rajoittamisen edellytysten tulee olla yhdenmukaiset riippumatta siitä, onko käsillä patentin rajoittaminen hallinnollisessa menettelyssä vai patentin rajoittaminen tuomioistuinmenettelyn yhteydessä. Edelleen kuten edellä patenttilain lainvalmistelutöiden osalta on selostettu, säädettäessä kansallisia patentin rajoittamista koskevia säännöksiä on nimenomaisesti lähtökohtana pidetty sitä, että kansalliset patentin rajoittamista koskevat edellytykset saatetaan yhdenmukaisiksi Euroopan patenttisopimuksen patentin rajoittamista koskevien edellytysten kanssa.

25. Euroopan patenttisopimuksen osalta on puolestaan viitattavissa marraskuussa vuonna 2000 pidetyn Euroopan patenttisopimuksen uudistamista käsitelleen hallitusten välisen diplomaattikonferenssin, jossa patentin rajoittamista koskevat määräykset hyväksyttiin sisällytettäväksi osaksi Euroopan patenttisopimusta, asiakirjoihin. Diplomaattikonferenssia varten laaditussa niin sanotussa EPC:n uudistamisehdotuksen perusasiakirjassa (Basic proposal for the revision of the European Patent Convention, 13.10.2000, MR/2/00), jossa esitetyssä muodossa patentin rajoittamista koskevat määräykset tulivat sittemmin diplomaattikonferenssissa muuttumattomina hyväksytyiksi, on todettu, että rajoittamismenettelyn ex parte -luonne sekä se, ettei rajoittamismenettelyssä tutkita rajoitettavan patentin patentoitavuuden edellytyksiä, takaavat rajoittamismenettelyn nopeuden. Edelleen sanotussa perusasiakirjassa on todettu, että rajoittamismenettelyssä Europan patenttiviraston tulee ainoastaan tutkia, että pyydetty rajoittaminen täyttää soveltamismääräyksissä säädetyt rajoittamisen hyväksyttävyyden edellytykset.

"Making the limitation procedure ex parte and doing away with an examination of the patentability of the residual patent guarantees a speedy decision from the EPO." (MR/2/00, s. 125)

“Under Article 105b(1) EPC the limitation procedure requires the EPO to examine whether the requirements laid down in the Implementing Regulations for a requested limitation or revocation have been met." (MR/2/00, s. 127)

26. Markkinaoikeus katsoo, että ottaen huomioon edellä mainitut seikat rajoittamispyyntöjärjestelmän tarkoituksen kannalta perusteltua on lähteä siitä, että rajoittamispyynnön mukaisia patenttivaatimuksia ja patentin rajoittamisen edellytysten täyttymistä arvioidaan vain siltä osin kuin patenttivaatimuksia ehdotetaan muutettavaksi rajoittamispyynnön yhteydessä.

27. Yedan esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön johdosta nyt käsillä olevassa yhteydessä arvioitavaksi tulee siten ainoastaan kysymyksessä olevan eurooppapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ja siihen viittaavan epäitsenäisen patenttivaatimuksen 2 muuttaminen koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen (relapsing forms of multiple sclerosis) sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (relapsing-remitting multiple sclerosis). Nyt käsillä olevassa yhteydessä ei siten ole kysymys sanottua laajemmasta rajoittamispyynnön mukaiseen patenttivaatimusasetelmaan kohdistuvasta arvioinnista.

IV Asian arviointi

IV.1 Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen täyttyminen

28. Patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on ensinnäkin, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että alan ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä.

29. Markkinaoikeus toteaa, että sanamuotonsa perusteella edellä mainittu patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukainen edellytys vastaa patenttilain 52 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaista perustetta julistaa patentti mitättömäksi.

30. Patenttilain 52 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan mitättömyysperusteen on vakiintuneesti katsottu tarkoittavan niin sanottua selityksen riittävyyttä koskevaa edellytystä, josta määrätään Euroopan patenttisopimuksen 83 artiklassa.

31. Kuten edellä on selostettu, sisällytettäessä patentin rajoittamismenettelyä koskevia säännöksiä patenttilakiin lainvalmistelutöissä on sanotussa yhteydessä nimenomaisesti kuitenkin todettu ensinnäkin se, että tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä Patentti- ja rekisterihallituksen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15). Edelleen lainvalmistelutöissä on samassa yhteydessä nimenomaisesti todettu Patentti- ja rekisterihallituksessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti ja että tarkoituksena on, että patentin rajoittamista koskeva menettely Patentti- ja rekisterihallituksessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14). Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on patenttilain 53 a §:ään liittyen vielä nimenomaisesti todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39). Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu muun ohella, että ottaessaan rajoittamispyynnön tutkittavaksi Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kappaleiden mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

32. Tulkittaessa lain säännöstä lähtökohtana on pidettävä lain sanamuodon mukaista tulkintaa (ks. esim. korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2014:2 kohta 7). Edellä selostettujen patenttilain muuttamiseen liittyvien nimenomaisesti esitettyjen esityölausumien perusteella markkinaoikeus kuitenkin katsoo, että patenttilain 53 b §:ää säädettäessä lainsäätäjän tarkoituksena on ollut yhdenmukaistaa patenttilain mukaiset patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytykset Euroopan patenttisopimuksen mukaisten patentin rajoittamisen hyväksymisen edellytysten kanssa, joiden viimeksi mainittujen on kyseisissä patenttilain muuttamista koskevissa esitöissä nimenomaisesti todettu muodostuvan Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan sekä 123 artiklan 2 ja 3 kappaleiden määräyksistä. Sanotun valossa markkinaoikeus katsoo, että patenttilain 53 b §:n 1 kohdan osalta, sanotussa säännöksessä käytetystä selityksen riittävyyteen viittaavasta sanamuodosta huolimatta, lainsäätäjä on tarkoittanut kyseisellä edellytyksellä viitata Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaiseen kriteeriin koskien vaatimusta patenttivaatimusten täsmällisyydestä.

33. Kuten edellä on selostettu, käsillä oleva patentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että kysymyksessä olevan eurooppapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 muutetaan koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen (relapsing forms of multiple sclerosis) sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (relapsing-remitting multiple sclerosis), minkä lisäksi vastaava muutos tehdään myös itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 viittaavaan epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2.

34. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn mukaan relapsoivassa-remittoivassa multippeliskleroosissa (relapsing-remitting multiple sclerosis) on kysymys multippeliskleroosin yhdestä muodosta (ks. patentin selitys palsta 1, rivit 9–22).

35. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

IV.2 Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen täyttyminen

36. Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on toiseksi, että patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

37. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun edellytyksen voi katsoa liittyvän patenttilain 13 §:n säännöksen, jonka mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty.

38. Vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen mukaan, johon edellä selostetulla tavalla Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten säännössä 95 eurooppapatenttien rajoittamista koskevan pyynnön hyväksymisen edellytysten osalta muun ohella viitataan, eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä.

39. Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on EPC 123 artiklan 2 kappaleen tulkinnan osalta ratkaisussaan G 2/10 todennut, että EPC 123 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta kielletystä muutoksesta on kyse, jos kyseinen muutos ei ole, suoraan tai epäsuorasti, selvästi ja yksiselitteisesti ilmennyt alan ammattimiehelle tämän yleistiedon valossa mainitussa säännöksessä viitatusta hakemusasiakirjasta.

40. Asiassa on asianosaisten esittämän valossa vailla erimielisyyttä, että käsillä olevassa tapauksessa asiakirjana, jota patenttilain 52 §:n 1 momentin 3 kohdassa, kuten myös vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleessa, tarkoitetaan, ja siten asiakirjana, josta niin sanottu tarvittava tuki on löydyttävä (niin sanottu perusasiakirja), on pidettävä kansainvälistä patenttihakemusta numero PCT/US2010/002283.

41. Kuten edellä on selostettu, käsillä oleva patentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että kysymyksessä olevan eurooppapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 muutetaan koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen (relapsing forms of multiple sclerosis) sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (relapsing-remitting multiple sclerosis), minkä lisäksi vastaava muutos tehdään myös itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 viittaavaan epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2.

42. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitussa perusasiakirjassa (s. 5, rivit 3–32) keksinnön yhteenvedossa käytetään useassa kohdassa ilmaisua "relapsoiva-remittoiva multippeliskleroosi"

(relapsing-remitting multiple sclerosis).

43. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

IV.3 Patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksen täyttyminen

44. Patenttilain 53 b §:n 3 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä vielä kolmanneksi on, että patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

45. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun edellytyksen voi katsoa liittyvän patenttilain 19 §:n 2 momentin säännökseen, jonka mukaan, kun mainitun pykälän 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus on annettu, ei patenttivaatimuksia saa muuttaa siten, että patenttisuoja laajenee.

46. Vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 3 kappaleen mukaan, johon edellä selostetulla tavalla Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten säännössä 95 eurooppapatenttien rajoittamista koskevan pyynnön hyväksymisen edellytysten osalta muun ohella viitataan, eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

47. Kuten edellä on selostettu, käsillä oleva patentin rajoittamista koskeva pyyntö muodostuu siitä, että kysymyksessä olevan eurooppapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 muutetaan koskemaan multippeliskleroosin relapsoivien muotojen (relapsing forms of multiple sclerosis) sijasta relapsoivaa-remittoivaa multippeliskleroosia (relapsing-remitting multiple sclerosis), minkä lisäksi vastaava muutos tehdään myös itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 viittaavaan epäitsenäiseen patenttivaatimukseen 2.

48. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn mukaan relapsoivassa-remittoivassa multippeliskleroosissa (relapsing-remitting multiple sclerosis) on kysymys yhdestä tyypistä multippeliskleroosin relapsoivia muotoja (relapsing forms of multiple sclerosis), ks. patentin selitys palsta 1, rivi 9–palsta 2, rivi 6.

49. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämä rajoittamispyyntö täyttää patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksen patentin rajoittamisen hyväksymiselle.

V Johtopäätös

50. Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää patenttilain 53 b §:ssä säädetyt edellytykset patentin rajoittamiselle. Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö on siten hyväksyttävä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hyväksyy Yeda Research and Development Company, Ltd:in esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön ja vahvistaa, että näin hyväksytyn patentin rajoittamisen jälkeen Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 patenttivaatimukset kuuluvat englannin kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 1 on esitetty, ja suomen kielellä, kuten tämän päätöksen liitteessä 2 on esitetty.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jaakko Ritvala sekä markkinaoikeusinsinööri Pasi Nikkonen.

Liitteet

Rajoittamispyynnön mukaiset eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 patenttivaatimukset englannin kielellä (liite 1 pdf-dokumentti)

Rajoittamispyynnön mukaiset eurooppapatentin numero FI/EP 2 630 962 patenttivaatimukset suomen kielellä (liite 2 pdf-dokumentti)

 
Julkaistu 30.6.2020