MAO:175/20

WeWork Companies, Inc. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2019/12
Antopäivä: 17.4.2020


Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 8.11.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

WeWork Companies, Inc. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin we (kuvio) rekisteröintiä varten.

Perusteet

Rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) ei aiheuta sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) tai esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 16167066 We. Vertailtavat merkit ja niiden kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia.

Valittaja on valituksessaan supistanut hakemuksensa koskemaan luokassa 16 "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet". Tämän tavaraluettelon supistamisen jälkeen haettu merkki ei kata samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin esteeksi asetetut EU-tavaramerkit.

Vertailu EU-tavaramerkkiin We BUILD VALUE Online magazine (kuvio)

Haettu merkki ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) eroavat selkeästi toisistaan, ja merkeistä saatava kokonaisvaikutelma on selvästi erilainen.

Merkit eroavat ulkoasultaan olennaisesti toisistaan. Haettu merkki muodostuu yhdestä kaksikirjaimisesta sanasta, kun taas esteeksi asetettu EU-tavaramerkki muodostuu viidestä sanasta ja 26 kirjaimesta. Haetussa merkissä on sanan ympärillä ympyrä, kun taas esteeksi asetetussa
EU-tavaramerkissä on neliskulmainen musta tausta. Merkkien taustavärit ovat myös päinvastaiset. Lisäksi esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä on isoilla kirjaimilla kirjoitetut sanaosat BUILD VALUE ja Online magazine, joille ei ole vastinparia haetussa merkissä.

Merkit eroavat myös lausuntatavaltaan olennaisesti toisistaan. Haettu merkki sisältää yhden sanan, kun taas esteeksi asetettu EU-tavaramerkki sisältää viisi sanaa. Tämä tekee merkeistä rytmiltään täysin erilaiset, minkä lisäksi kohdeyleisö havaitsee ennemmin esteeksi asetetun
EU-tavaramerkin sisältämät pidemmät sanat "build value" ja "online magazine" kuin merkin alussa olevan lyhimmän sanan "we". Tämän seurauksena sana "we" jää lähes huomaamattomaksi esteeksi asetettua EU-tavaramerkkiä lausuttaessa. Merkkien lausuntatapa vaikuttaa merkittävästi siihen, miten ne mielletään.

Merkeillä on myös erilaiset merkityssisällöt. Vertailtavat merkit koostuvat englannin kielen sanoista, jotka suomalainen kohdeyleisö tunnistaa ja ymmärtää vaivatta. Haetun merkin englanninkielinen sana "we" tarkoittaa suomeksi "me". Sen sijaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanat "we build value online magazine" on ymmärrettävissä mainoslauseeksi "me luomme arvoa verkkolehti". Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin mainoslauseen tarkoin rajattu merkitys verkossa ilmestyviin tai luettaviin verkkolehtiin ja niiden tuomaan lisäarvoon on siten täysin erilainen.

Sekä haetun merkin ympyräkuviointi että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin neliökuviointi ovat selkeästi esillä ja havaittavissa, minkä seurauksena ne tulee ottaa huomioon merkkien antaman kokonaisvaikutelman arvioinnissa. Merkkien toisistaan eroavat taustat lisäävät merkkien välistä eroavaisuutta.

Myös merkkien kattamat tavarat eroavat selvästi toisistaan. Haetun merkin luokassa 16 kattamat tavarat "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet" liittyvät käyttäjien tai kulkijoiden opastamiseen tietyllä tavalla tai tiettyyn paikkaan. Osa esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamista tavaroista sen sijaan liittyy lehtiin, artikkeleihin tai kirjoihin, jotka ovat julkaisuja jostakin aiheesta. Osa tavaroista on puolestaan kalentereita, jotka liittyvät vuodenaikojen seurantaan ja ajanhallintaan, sekä valokuvia ja tarroja, jotka liittyvät muun ohella askartelemiseen tai asioiden muisteluun. Loppuosa esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamista tavaroista liittyy opetukseen, kuten oppitunneilla tai luennoilla käytettäviin opetusmateriaaleihin. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamat tavarat on siten tarkoitettu täysin eri käyttötarkoitukseen kuin haetun merkin kattamat tavarat.

Haettu merkki ei tavaraluettelon supistamisen jälkeen kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin We BUILD VALUE Online magazine (kuvio). Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on kuvaileva merkin luokassa 16 kattamien tavaroiden osalta, koska merkki kuvaa nimenomaan julkaisuja, vuosikirjoja, aikakauskirjoja, aikakauslehtiä, kirjoja, käyttöoppaita, painotuotteita ja muita neuvonta- ja opetusmateriaaleja. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin erottamiskyky on siten kyseisten tavaroiden osalta hyvin heikko ja sen suojapiiri suppea.

Vertailu EU-tavaramerkkiin We.

Haettu merkki ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We. eroavat toisistaan riittävällä tavalla siten, ettei niitä voida pitää samankaltaisina.

Haettu merkki ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki eroavat toisistaan ulkoasultaan. Haettu merkki muodostuu yhdestä kaksikirjaimisesta sanasta, kun taas esteeksi asetettu EU-tavaramerkki muodostuu kaksikirjaimisesta sanasta ja pisteestä. Haettu merkki on kuviomerkki, jossa sanaosan ympärillä on ympyrä, kun taas esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä ei ole kuvio-osia. Merkit ovat siten ulkoasultaan korkeintaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

Haettu merkki eroaa myös lausuntatavaltaan hieman esteeksi asetetusta EU-tavaramerkistä. Koska esteeksi asetettu EU-tavaramerkki päättyy pisteeseen, se lausutaan nopeasti pysähtyen. Haettu merkki taas lausutaan "wee" sanan loppua vähäisesti pidentäen. Merkkien välinen ero pisteen osalta tekee niistä rytmiltään jonkin verran erilaiset. Merkityssisällöltään merkit ovat samankaltaiset.

Merkkien kattamat tavarat ovat täysin erilaisia. Haetun merkin luokassa 16 kattamat tavarat "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet" liittyvät käyttäjien tai kulkijoiden opastamiseen tietyllä tavalla tai tiettyyn paikkaan. Osa esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamista tavaroista sen sijaan liittyy pakkaamiseen tai säilytykseen, kuten esimerkiksi pahvilaatikot ja pakkaukset. Osa puolestaan liittyy sisustamiseen, siivoukseen ja askarteluun, kuten esimerkiksi tarrakuvat ja kirjoitusvälineet. Loppuosa esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamista tavaroista liittyy muistojen kirjaamiseen ja säilyttämiseen sekä ajanhallintaan, kuten esimerkiksi muistikirjat. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamat tavarat on siten tarkoitettu täysin eri käyttötarkoitukseen kuin haetun merkin kattamat tavarat.

Haettu merkki ei tavaraluettelon supistamisen jälkeen kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin We. Koska esteeksi asetettu EU-tavaramerkki muodostuu ainoastaan yleisestä yleiskielen sanasta ja pisteestä eikä sisällä kuvio-osia, merkin erottamiskyky kysymyksessä olevien tavaroiden osalta on lähtökohtaisesti hyvin heikko, minkä seurauksena sen suoja-ala on hyvin kapea. Näin ollen haettu merkki ja esteeksi asetettu EU-tavaramerkki eivät ole kuin enintään vähäisessä määrin samankaltaisia. Merkkien kattamien tavaroiden selkeä eroavaisuus ja täysin poikkeavat käyttötarkoitukset saavat aikaan sen, ettei kohdeyleisö sekoita merkkejä toisiinsa eikä oleta, että kysymyksessä olevat tavarat olisivat peräisin samasta taloudellisesta lähteestä. Näin ollen merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan tekemä tavaraluettelon supistus on sinänsä hyväksyttävissä, mutta haettu merkki aiheuttaa siitä huolimatta sekaannusvaaran esteeksi asetettuihin EU-tavaramerkkeihin. Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) kattaa luokassa 16 muun ohella tavarat "Painotuotteet opetustarkoituksiin; Painettu opetusmateriaali; Neuvonta- ja opetusmateriaali [paitsi laitteet]; Tarrat [siirtokuvat]", jotka ovat haetun merkin kattamiin tavaroihin nähden vähintään samankaltaisia. Esteeksi asetettu tavaramerkki We. taas kattaa luokassa 16 tavarat "Painotuotteet, Nimittäin, […], Paperitavarat (kirjoitus- ja toimistotarvikkeet), Julisteet, Tarrakuvat [paperikauppatavaroina]", jotka ovat haetun merkin kattamiin tavaroihin nähden vähintään samankaltaisia.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole lausunnossaan ottanut huomioon valittajan tekemää tavaraluettelon supistuspyyntöä, vaan on viitannut edelleen muun ohella esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien luokassa 16 kattamiin tavaroihin "Tarrat [siirtokuvat]" ja "Tarrakuvat [paperikauppatavaroina]". Valittaja on kuitenkin supistanut haetun merkin tavaraluetteloa siten, ettei se enää kata tarroja. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole esittänyt, millä perusteilla se katsoo esteeksi asetettujen EU-tavaramerkkien kattamat tavarat "Tarrat [siirtokuvat]" ja "Tarrakuvat [paperikauppatavaroina]" vähintään samankaltaisiksi haetun merkin tavaraluettelon supistamisen jälkeen luokassa 16 kattamiin tavaroihin "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet" nähden.

Muut lausumat

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että haettu merkki ja esteeksi asetetut EU-tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia. Haettu merkki muodostuu pelkästään vähäisesti tyylitellystä sanasta "we", joka on ympyröity. Sanaosa we on haetun merkin hallitseva osa. Myös esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) sanaosa We on hallitsevassa asemassa ja kaikkein isoimmalla kirjoitettu. Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We. taas on sanamerkki, mikä tarkoittaa, että siinä oleva sana "we" saa suojaa myös eri tavalla tyylitellyissä muodoissa.

Kysymyksessä olevien tavaroiden kohderyhmä koostuu tavallisista kuluttajista, ja tavaroita myydään samoissa paikoissa, kuten esimerkiksi paperitavarakaupoissa. Kokonaisuutena arvioiden tavaroiden samankaltaisuus riittää aiheuttamaan sekaannusvaaran vertailtavina olevien merkkien välille ottaen huomioon merkkien vahva samankaltaisuus.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) sekaannusvaaran luokan 16 tavaroiden osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) tai aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 16167066 We.

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2 Tavaroiden vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Valittaja on valituksessaan supistanut hakemuksensa koskemaan luokassa 16 "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet".

2.1 Vertailu EU-tavaramerkin numero 16904881 kattamiin tavaroihin

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) kattaa seuraavat tavarat luokassa 16: "Julkaisut (painetut); Vuosikirjat [painetut julkaisut]; Aikakauskirjat; Aikakauslehdet; Painetut aikakausilehdet; Kirjat; Kalenterit (painotuotteet); Painetut käyttöoppaat; Painetut kalenterit; Painotuotteet opetustarkoituksiin; Painettu opetusmateriaali; Painettu opetusmateriaali; Valokuvat [painetut]; Neuvonta- ja opetusmateriaali [paitsi laitteet]; Tarrat [siirtokuvat]".

Markkinaoikeus katsoo, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 16 kattamat tavarat "Neuvonta- ja opetusmateriaali [paitsi laitteet]; Tarrat [siirtokuvat]" ovat samankaltaisia kuin rekisteröitäväksi haetun merkin luokassa 16 kattamat tavarat "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet". Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamilla tavaroilla "Neuvontamateriaali [paitsi laitteet]" voi ainakin osittain olla sama käyttötarkoitus kuin haetun merkin kattamilla paperiopasteilla. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamien tavaroiden "Tarrat [siirtokuvat]" käyttötarkoitusta ei ole rajattu, joten myös niillä voi olla sama käyttötarkoitus kuin haetun merkin paperiopasteilla. Mainitut tavarat ovat myös luonteeltaan samankaltaisia ja niillä voi olla samat jakelukanavat ja sama kohdeyleisö.

2.2 Vertailu EU-tavaramerkin numero 16167066 kattamiin tavaroihin

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki We. kattaa seuraavat tavarat luokassa 16: "Painotuotteet, nimittäin, Pahvilaatikot ja pakkaukset, Muistikirjat, Paperitavarat (kirjoitus- ja toimistotarvikkeet), Julisteet, Tarrakuvat [paperikauppatavaroina]; Kirjoitusvälineet, nimittäin täytekynät ja lyijykynät; Yleismuovipussit ja Muovipussit yleiseen käyttöön".

Markkinaoikeus katsoo, että esteeksi asetetun tavaramerkin luokassa 16 kattamat tavarat "Painotuotteet, nimittäin, […], Julisteet, Tarrakuvat [paperikauppatavaroina]" ovat samankaltaisia kuin rekisteröitäväksi haetun merkin luokassa 16 kattamat tavarat "Painotuotteet, nimittäin paperiopasteet". Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamien edellä mainittujen tavaroiden käyttötarkoitusta ei ole rajattu, joten niillä voi olla sama käyttötarkoitus kuin haetun merkin paperiopasteilla. Mainitut tavarat ovat myös luonteeltaan samankaltaisia ja niillä voi olla samat jakelukanavat ja sama kohdeyleisö.

3 Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 16 tavaroiden voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle. Vakiintuneesti on katsottu, että kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi.

Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

4 Merkkien vertailu

4.1 Vertailun lähtökohdat

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio alla) muodostuu mustasta ympyrästä ja sen sisällä olevasta sanaosasta we, joka on kirjoitettu jossain määrin tyylitellyillä lihavoiduilla mustilla kirjaimilla. Sana "we" on englantia ja tarkoittaa "me". Mainittu sana ei ole kuvaileva kysymyksessä oleville tavaroille, joten se on tavanomaisen erottamiskykyinen. Muodoltaan tavanomainen kuvio-osa on sen sijaan vain heikosti erottamiskykyinen. Näin ollen merkin hallitseva ja erottamiskykyisin osa on sanaosa we.


EU-tavaramerkki numero 16167066 We (kuvio)


4.2 Vertailu EU-tavaramerkkiin numero 16904881

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio alla) muodostuu sanaosista We, BUILD VALUE ja Online magazine sekä suorakulmion muotoisesta mustasta taustasta. Sanaosa We on kirjoitettu jossain määrin tyylitellyillä isoilla lihavoiduilla valkoisilla kirjaimilla. Sanaosa BUILD VALUE on kirjoitettu sanaosaan We nähden huomattavasti pienemmillä valkoisilla kirjaimilla ja sanaosa Online magazine sanaosaan We nähden huomattavasti pienemmillä harmailla kirjaimilla. Sana "we" tarkoittaa edellä todetusti "me", sanat "build value" arvon rakentamista ja sanat "online magazine" internetissä julkaistavaa aikakauslehteä eli verkkoaikakauslehteä. Yhdessä sanojen "we build value online magazine" voidaan ymmärtää tarkoittavan "me luomme arvoa verkkoaikakauslehti".


EU-tavaramerkki numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio)


Sana "we" ei ole kuvaileva kysymyksessä oleville tavaroille, joten se on tavanomaisen erottamiskykyinen. Sen sijaan sanojen "build value" ja "online magazine" voidaan katsoa viittaavan kysymyksessä oleviin tavaroihin tai niiden laatuun. Kun otetaan huomioon sanaosan We suuri koko ja keskeinen sijoittelu suhteessa merkin muihin sanaosiin sekä harmaalla tekstillä kirjoitetun sanaosan Online magazine heikompi näkyvyys mustalla taustalla, esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ulkoasun hallitsevana osana voidaan pitää sanaosaa We.

Ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että vertailtavissa merkeissä yhteistä on sanaosa we/We, joka muodostaa kummankin merkin ulkoasun hallitsevan osan. Merkit eroavat toisistaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanaosien BUILD VALUE ja Online magazine osalta, jotka ovat kuitenkin kokonsa ja sijoittelunsa vuoksi selvästi toissijaisia sanaosaan We nähden. Lisäksi merkit eroavat niiden kuvio-osien osalta. Ottaen kuitenkin huomioon merkkien hallitsevan osan yhtäläisyys, merkit ovat niissä olevista eroista huolimatta ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.

Lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu yhdestä sanasta, kun taas esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä on yhteensä viisi sanaa. Merkit lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä kummassakin on sana "we", joka on esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ensimmäiseksi lausuttava sana ja haetun merkin ainoa sana. Merkit eroavat lausuntatavaltaan toisistaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanojen "build value" ja "online magazine" osalta. Ottaen huomioon merkkien yhteinen ensimmäinen sana, merkit ovat edellä mainituista eroista huolimatta vähäisessä määrin samankaltaisia.

Merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetusti molempiin merkkeihin sisältyy sana "we", joka tarkoittaa "me". Esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin sisältyy lisäksi sanat "build value" ja "online magazine", jotka viittaavat edellä todetusti arvon rakentamiseen ja internetissä julkaistavaan aikakauslehteen. Merkkien kuvio-osilla ei ole erityistä merkityssisältöä. Ottaen huomioon merkkien yhteinen ensimmäinen sana, merkit ovat edellä mainituista eroista huolimatta merkityssisällöltään vähäisessä määrin samankaltaisia.

4.3 Vertailu EU-tavaramerkkiin numero 16167066

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki numero 16167066on sanamerkki, joka muodostuu sanasta "we" ja sen perässä olevasta pisteestä. Sana "we" tarkoittaa edellä todetusti "me".

Ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että vertailtavissa merkeissä yhteistä on sana "we", joka on esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ainoa sana ja joka on rekisteröitäväksi haetussa merkissä hallitsevassa asemassa ja kirjoitettu ainoastaan jossain määrin tyylitellysti. Merkit eroavat ulkoasultaan haetun merkin ympyräkuvion ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin pisteen osalta. Ottaen huomioon merkkien yhtäläisyys haetun merkin hallitsevan osan ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ainoan sanan osalta, merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.

Lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit lausutaan samalla tavalla niiden ainoan sanan "we" osalta. Toisin kuin valittaja on esittänyt, esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sanaa "we" ei todennäköisesti lausuta lyhyemmin sen vuoksi, että sanan perässä on piste. Merkit ovat siten lausuntatavaltaan samanlaisia.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit ovat samanlaisia siltä osin kuin niihin sisältyy sana "we", joka tarkoittaa edellä todetusti "me". Haetun merkin ympyräkuviolla tai esteeksi asetetun EU-tavaramerkin sisältämällä pisteellä ei ole erityistä merkityssisältöä. Näin ollen merkit ovat myös merkityssisällöltään samanlaisia.

5 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

5.1 Kokonaisarvioinnin lähtökohdat

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

5.2 Sekaannusvaaran arviointi EU-tavaramerkin numero 16904881 osalta

Valittaja on esittänyt esteeksi asetetun EU-tavaramerkin numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) olevan erottamiskyvyltään heikko. Koska kysymyksessä on rekisteröity tavaramerkki, esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa arvioitaessa on kuitenkin otettava lähtökohdaksi, että se on kokonaisuutena ainakin jossain määrin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille.

Ottaen huomioon, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat edellä todetusti samankaltaisia, sekä edellä vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta erityisesti ulkoasun osalta todetun, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) on sekoitettavissa kysymyksessä olevien tavaroiden osalta esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin We BUILD VALUE Online magazine (kuvio). Koska haettua merkkiä we (kuvio) hallitsee sanaosa we, joka on myös esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä hallitsevassa asemassa, haetusta merkistä we (kuvio) saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen vertailtavien merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara.

5.3 Sekaannusvaaran arviointi EU-tavaramerkin numero 16167066 osalta

Valittaja on esittänyt esteeksi asetetun EU-tavaramerkin numero 16167066 We. olevan erottamiskyvyltään heikko. Koska kysymyksessä on rekisteröity tavaramerkki, esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa arvioitaessa on kuitenkin otettava lähtökohdaksi, että se on ainakin jossain määrin erottamiskykyinen kysymyksessä oleville tavaroille.

Ottaen huomioon edellä vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuudesta sekä vertailtavien merkkien ulkoasun samankaltaisuudesta ja erityisesti merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön samanlaisuudesta todetun markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) on sekoitettavissa kysymyksessä olevien tavaroiden osalta esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 16167066We. Koska haettua merkkiä we (kuvio) hallitsee sanaosa we, joka on esteeksi asetetun EU-tavaramerkin ainoa sana, haetusta merkistä we (kuvio) saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

6 Johtopäätös

Rekisteröitäväksi haettu merkki we (kuvio) aiheuttaa sekaannusvaaran esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 16904881 We BUILD VALUE Online magazine (kuvio) ja EU-tavaramerkkiin numero 16167066 We. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Riikka Innanen.


Patentti- ja rekisterihallituksen liite pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.4.2020