MAO:59/20

Purac Biochem B.V. > Arctic Biomaterials Oy ja A

todistelun turvaaminen - turvamistoimi - liikesalaisuus - patentti

Diaarinumero: 2019/77
Antopäivä: 19.2.2020


Hakemus

Vaatimukset

Purac Biochem B.V. (jäljempänä myös Purac tai hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain mukaisena turvaamistoimena ulosottomiehen

1. tutkimaan ja kopioimaan, valokuvaamaan tai muulla tavalla taltioimaan Arctic Biomaterials Oy:ltä (jäljempänä myös Arctic) ja A:lta (jäljempänä myös A) haltuunsa seuraavan aineiston:
(a) hakemuksen liitteen 1 "Lasikemia" -väliotsikon alla yksilöidyn lasikemiaa ja sen kehitystä koskevan aineiston;
(b) hakemuksen liitteen 1 "Lasikuidun valmistusteknologia" väliotsikon alla yksilöidyn lasikuidun valmistustekniikkaa, -välineitä ja -ohjeita koskevan aineiston;
(c) hakemuksen liitteen 1 "Adheesiokemia" -väliotsikon alla yksilöidyn adheesiokemian ja siinä käytettävien aineiden kehitystä ja valmistusta koskevan aineiston;
(d) hakemuksen liitteen 1 "Lasikuidun kyllästys" -väliotsikon alla yksilöidyn lasikuidun kyllästysmenetelmää ja -välineitä sekä niiden kehitystä koskevan aineiston;
(e) hakemuksen liitteen 1 "FiberLive-teknologian T&K-dokumentaatio" -väliotsikon alla yksilöidyn FiberLive-teknologian kehitystä koskevan aineiston;
(f) hakemuksen liitteen 1 "Prekliiniset tiedot" -väliotsikon alla yksilöidyn prekliinisiä tietoja sisältävän aineiston;
(g) hakemuksen liitteen 1 "FiberLive-teknologiaa koskevat kaupalliset tiedot" -väliotsikon alla yksilöidyn FiberLive-teknologiaan liittyvää kaupallista tietoa sisältävän aineiston,

2. tutkimaan ja kopioimaan, valokuvaamaan tai muulla tavoin taltioimaan Arctic Biomaterials Oy:ltä ja A:lta haltuunsa seuraavan aineiston:
(a) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(b) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kompatibilisaattorin tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(c) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen, kompatibilisaattorin ja muiden aineiden määriä koskevat tekniset tiedot;
(d) tekniset tiedot, jotka koskevat sellaisen pintamodifikaattorin käyttöä, jolla voidaan suojata lasia ja lisätä lasin kostumista;
(e) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytettävän lasin koostumusta koskevat tekniset tiedot;
(f) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisten tuotteiden valmistusprosessia koskevat tekniset tiedot.

Lisäksi Purac Biochem B.V. on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus määrää, että ulosottomiehen määräämällä puolueettomalla asiantuntijalla ja hänen kanssaan Purac Biochem B.V:n asiamiehillä ja/tai ulkopuolisilla teknisillä asiantuntijoilla on oikeus tutustua edellä vaatimuskohtien 1 ja 2 mukaiseen ulosottomiehen haltuun otettuun aineistoon verratakseen sitä Puracin FiberLive-teknologiaa koskeviin tietoihin, minkä jälkeen Purac Biochem B.V:llä on oikeus tutustua siihen osaan ulosottomiehen haltuun otettua aineistoa, jolla sanotun asiantuntijan lausunnon mukaan saattaa olla merkitystä todisteena Puracin FiberLive-teknologiaan liittyvien liikesalaisuuksien hankkimisesta, ilmaisemisesta tai käytöstä ja/tai eurooppapatentilla numero FI/EP 2 243 500 (jäljempänä myös kannepatentti) suojatun keksinnön hyväksikäyttämisestä sekä oikeus saada kopioita tai muita jäljennöksiä tästä osasta ulosottomiehen haltuun otettua aineistoa.

Toissijaisesti Purac Biochem B.V. on vaatinut, että markkinaoikeus määrää, että Purac Biochem B.V:llä on yhdessä asiamiestensä ja/tai teknisten asiantuntijoidensa kanssa oikeus tutustua edellä vaatimuskohdissa 1 ja 2 mainittuun ulosottomiehen haltuun otettuun aineistoon sekä saada siitä kopioita ja muita jäljennöksiä.

Perusteet

Vaade-edellytyksen täyttyminen liikesalaisuuksien loukkaamiseen perustetun todistelun turvaamisen osalta (vaatimuskohta 1)

A on ollut Purac Biochem B.V:n palveluksessa vuoteen 2013 asti. A on siirtynyt Puracin palvelukseen Vivoxid Oy:n avaintyöntekijänä heinäkuussa 2012 Puracin ostettua Vivoxid Oy:n FiberLive-liiketoiminnan. Liiketoimintakaupan seurauksena Vivoxid Oy on luopunut kaikesta FiberLive-liiketoimintaan liittyvästä toiminnastaan ja omaisuudestaan. FiberLive-liiketoimintaan liittyvät omaisuuserät ovat sisältäneet kaikki immateriaalioikeudet ja kaikki liikesalaisuudet. Kaikki FiberLive-liiketoimintaan liittyvät asiakirjat, aineisto ja data ovat siirtyneet Puracille.

A on Puracin kanssa tekemässään työsopimuksessa sitoutunut muun ohella palvelukseensa liittyvien tietojen luottamuksellisuuteen sekä siihen, että hän luovuttaa kaikki palvelukseen liittyvät asiakirjat niiden muodosta riippumatta Puracille palvelussuhteen päättyessä.

A on irtisanoutunut Puracin palveluksesta vuonna 2013, jolloin hän on siirtynyt Inion Oy:n palvelukseen. Vuonna 2014 A on ollut mukana Arctic Biomaterials Oy:n perustamisessa ja siirtynyt mainitun yhtiön palvelukseen teknologiajohtajaksi. Arctic on toiminut Puracin kilpailijana samalla alalla kuin Purac. Arctic on vuonna 2016 saattanut markkinoille Puracin FiberLive-tuotteiden kanssa kilpailevat Evolvecomp-nimiset tuotteet. Evolvecomp-tuotteet on kansainvälisesti esitelty maaliskuussa 2016, ja tuotantomittakaavassa tuotteiden valmistus on ollut käynnissä ainakin jo maaliskuussa 2018. Arcticilla on kestänyt Puracin FiberLive-tuotteen kanssa kilpailevan tuotteen markkinoille saattamisessa yhteensä vain noin puolitoista vuotta. On käytännössä mahdotonta, että Arctic olisi pystynyt hyvin lyhyessä ajassa itsenäisesti kehittämään tällaiset korkean teknologian tuotteet ilman, että niiden tuotekehittelyssä ja valmistuksessa olisi hyödynnetty
FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia, kun otetaan huomioon, että mainituissa tuotteissa on kysymys lääketieteen alan korkean teknologian tuotteista.

On erittäin todennäköistä, että Arctic ja A ovat loukanneet ja loukkaavat Puracin liikesalaisuuksia, jotka liittyvät FiberLive-teknologiaan, jota hakija käyttää vahvojen bioresorboituvien komposiittimateriaalien tuottamiseen. Jotta liikesalaisuuksien loukkaus voidaan osoittaa, vaadittu aineisto on määrättävä turvattavaksi.

Purac on kuvannut liikesalaisuutensa turvaamistoimimenettelyn edellyttämässä laajuudessa sekä yksilöinyt ne siinä määrin riittävästi, että markkinaoikeus voi määrätä todistelun turvaamisesta.

Puracilla on todennäköisiä syitä epäillä, että A on oikeudettomasti hankkinut ja oikeudettomasti ilmaissut Arcticille Puracin liikesalaisuuksia sekä Arctic puolestaan on oikeudettomasti käyttänyt Puracin liikesalaisuuksia.

A ja Arctic ovat toimineet niin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain kuin liikesalaisuuslain säännösten vastaisesti.

On todennäköistä, että A on hakemuksessa tarkemmin yksilöidyin tavoin muun ohella sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentissa (1061/1978) tarkoitetuin tavoin hankkinut oikeudettomasti Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia kopioimalla niitä itselleen ja jättämällä ne vastoin nimenomaista velvoitettaan palauttamatta Puracille. Lisäksi on todennäköistä, että A on hakemuksessa tarkemmin yksilöidyin tavoin muun ohella oikeudettomasti ilmaissut oikeudettomasti hankkimiaan Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia Arcticille ja sen työntekijöille Evolvecomp-tuotteiden sekä niiden valmistusmenetelmien ja -laitteiden kehittämistä ja valmistusta varten sekä käyttänyt oikeudettomasti hankkimiaan Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia kehittäessään Evolvecomp-tuotteita sekä niiden valmistusmenetelmiä ja -laitteita. Vielä on todennäköistä, että Arctic on hakemuksessa tarkemmin yksilöidyin tavoin muun ohella oikeudettomasti käyttänyt Puracin liikesalaisuuksia ainakin Evolvecomp-tuotteiden kehittämisessä sekä niiden valmistamisessa, vaikka Arctic on tiennyt tai Arcticin olisi ainakin pitänyt tietää, että liikesalaisuudet on saatu suoraan siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuuksia tai ilmaissut ne.

Puracin liikesalaisuudet täyttävät lainsäädännössä liikesalaisuudelle asetetut edellytykset. FiberLive-teknologian yksityiskohdat ovat perusluonteeltaan sellaisia, että niitä on pidettävä liikesalaisuuksina. Teknologia on kehitetty ja opittu vuosien tutkimustyön tuloksena, eivätkä sitä koskevat tiedot ole yleisesti tunnettuja tai julkisesti saatavilla. Teknologiaan liittyvän tiedon oikeudeton ilmaiseminen ja käyttö aiheuttaisivat Puracille huomattavaa vahinkoa ja estäisi Puracia kattamasta niitä merkittäviä investointeja, joita se on tehnyt teknologiaan. Teknologiaan liittyvien liikesalaisuuksien salassapidolla on Puracille huomattava taloudellinen arvo elinkeinotoiminnassa.

Puracin FiberLive-teknologia käsittää useita menetelmävaiheita. Prosessilla luodaan materiaalia, joka jäljittelee kaikkia luun ominaisuuksia. Se on bioaktiivista, osteokonduktiivista sekä bioyhteensopivaa. FiberLive-materiaali on välituote, joka on tarkoitettu myytäväksi lääkinnällisten laitteiden valmistajille implanttien valmistukseen. FiberLive-teknologiasta tekee ainutlaatuisen se, että FiberLive-materiaali on tarpeeksi vahva kantaviin tarkoituksiin. Tämän seurauksena sitä voidaan käyttää metallisten ortopedisten implanttien korvikkeena. Mikään muu yritys ei ollut onnistuneesti kehittänyt tähän tarkoitukseen soveltuvaa bioresorboituvaa komposiittimateriaalia ennen FiberLive-teknologian kehitystä. FiberLive -teknologia on näin ollen ollut todellinen läpimurto ortopedisten tuotteiden markkinoilla.

FiberLive-teknologian tuotekehitysprosessi on sisältänyt useita vaiheita. Kaikkiin vaiheisiin liittyvää tietoa on pidettävä Puracin liikesalaisuutena. FiberLive-materiaalin menestyksekkääseen valmistamiseen liittyvän tiedon lisäksi teknologiaan liittyvät liikesalaisuudet kattavat myös sellaisen tuotekehitysprosessin aikana kertyneen tiedon, joka koskee esimerkiksi ainesosia, komponentteja ja menettelyvaiheita, jotka eivät ole toimineet hyvin tai riittävällä tavalla. Vaikkei tarkka resepti tai prosessi olisi tiedossa, on tällaisenkin tiedon salassapidolla merkittävä kaupallinen arvo, sillä se vähentää merkittävästi kilpailevan materiaalin kehitysprosessin laajuutta. FiberLive-teknologian kaikki elementit ovat valittu, kehitetty ja yhdistelty täsmällisen ja laajan testauksen tuloksena "yritys ja erehdys" -menetelmällä. Kaikki tämän prosessin kautta syntynyt aineisto kuuluu Puracin liikesalaisuussuojan piiriin lukuun ottamatta tietoa, joka on ilmaistu FiberLive-teknologiaan liittyvissä patenteissa.

Edellä kuvattujen teknisten liikesalaisuuksien lisäksi Puracilla on FiberLive-teknologiaan liittyviä kaupallisia liikesalaisuuksia mukaan luettuna tiedot eri lääkinnällisten laitteiden valmistajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Purac on myös pyrkinyt vähintäänkin kohtuullisin toimenpitein suojaamaan liikesalaisuuksiaan. FiberLive-materiaalin toimitussopimuksiin on otettu salassapitolausekkeet ja materiaalin käyttöä koskevat rajoitukset. A:lle ei ole annettu lupaa ilmaista Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia. Lisäksi teknologiaa koskevat tiedot ovat olleet niin yksityiskohtaisia ja ne ovat niin vahvasti linkittyneet nimenomaisesti FiberLive-teknologian kehittämiseen, etteivät ne mitenkään ole voineet kuulua A:n ammattitaidon piiriin. Arcticilla on ollut todistetusti hallussaan ainakin Puracin liikesalaisuuksia sisältävä A:n väitöskirjaluonnos. A tai kukaan muukaan ei ole pyytänyt väitöskirjaa koskevaa julkaisulupaa Puracilta, eikä A:n väitöskirjaluonnoksen sisältö ole ollut esimerkiksi julkaisuluvan myöntämisen kannalta keskeisen Puracin immateriaalioikeusryhmän tiedossa ennen vastapuolten vastaamista tässä asiassa.

Vastapuolilla on ollut paitsi mahdollisuus niin myös motiivi FiberLive-teknologiaan liittyvien liikesalaisuuksien hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Arcticin ja Puracin tuotteet ovat hämmästyttävän samanlaisia, mikä ei ole selittynyt julkisesti saatavilla olevilla tiedoilla.

A:n Puracilla käyttämään tietokoneeseen kohdistetun tutkinnan perusteella koottu raportti osoittaa hyvin todennäköiseksi sen, että FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia on tallennettu ja kopioitu A:n hallussa olleille ulkoisille tallennusvälineille, joita ei ole palautettu Puracille.

Se äärimmäisen lyhyt aika, joka Arcticilta on kulunut kehittää ja tuoda markkinoille Puracin FiberLive-materiaalin kanssa suoraan kilpaileva kantava komposiittimateriaali lääkinnällisten implanttien valmistukseen, on ollut omiaan tekemään väärinkäytöksestä hyvin todennäköisen.

Puracin nyt kysymyksessä olevat liikesalaisuudet eivät ole käyneet ilmi vastapuolten asiakirjatodisteina esittämistä tieteellisistä julkaisuista ja muista dokumenteista. Ei ole uskottavaa, että tiettyä tekniikkaa koskevan tieteellisen artikkelin julkaisemisen jälkeen kyseisellä alalla toimivalla yrityksellä voisi olla jäljellä ainoastaan hyvin vähän tutkimuksen aiheeseen liittyviä luottamuksellisia tietoja. On hyvin yleistä, että artikkeleita kirjoitetaan yritysten liiketoimintaan liittyvistä asioista varmistaen kuitenkin, ettei liikesalaisuuksia ilmaista. Lisäksi myös uudenlainen yhdistettyjen tietojen kokonaisuus voidaan katsoa liikesalaisuudeksi. Oikeuskäytännössä onkin katsottu, että aineisto voi olla liikesalaisuus, vaikka sen tiedot olisi kerätty pääasiassa julkisista lähteistä, mikäli tämä aineisto on laadittu yrityksen omiin tarpeisiin tai mikäli ilman yrityksen kehitystyötä ja panosta ei olisi ollut mahdollista päätyä juuri sellaiseen sisältöön ja esitystapaan.

Lisäksi on huomattava, että kaikkia tutkimuksia ja muita kirjoituksia, joihin vastapuolet ovat viitanneet ja joita vastaajat ovat käyttäneet esimerkkeinä julkisesti saatavilla olevista tiedoista, ei ole edes julkaistu. Julkaisematon aineisto ei ole julkista eikä vastapuolilla ole oikeutta ilmaista tai käyttää tällaiseen aineistoon sisältyviä liikesalaisuuksia. Purac ei ole antanut A:lle lupaa ottaa tällaisia aineistoja mukaansa eikä hyväksynyt tällaisen aineiston minkäänlaista ilmaisemista vastoin A:n työsopimuksen määräyksiä.

Edellä lausuttuun nähden on hyvin todennäköistä, että A on ottanut FiberLive-teknologiaan liittyvät liikesalaisuudet mukaansa irtisanoutuessaan Puracilta. Samoin on hyvin todennäköistä, ja jopa ilmeistä, että A on oikeudettomasti ilmaissut FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia Arcticille, joka on niitä oikeudettomasti käyttänyt.

Näin ollen todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (jäljempänä myös todistelun turvaamislaki) 3 §:n mukaisen niin sanotun vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän vaatimuskohdan 1 mukaisten turvaamistoimien osalta. Turvattavaksi vaadittava aineisto on kokonaisuudessaan tarpeen liikesalaisuuksien loukkauksen osoittamiseksi.

Vaade-edellytyksen täyttyminen patentin loukkaamiseen perustuvan todistelun turvaamisen osalta (vaatimuskohta 2)

Hakijalla on Suomessa voimaan saatettu eurooppapatentti numero FI/EP 2 243 500. Kannepatentti koskee resorboituvasta lasista, resorboituvasta matriisipolymeerista sekä kiinnitysaineesta ja yhteensopivasta polymeerista koostuvaa komposiittimateriaalia, jolla on tiettyjä riittävän lasin ja matriisipolymeerin välisen adheesion turvaavia ominaisuuksia. Kannepatentti kuvaa lisäksi myös tietyn komposiittimateriaalissa käytettäväksi tarkoitetun lasikomposiitin.

Hakijalla on todennäköisiä syitä epäillä, että Arctic on loukannut kannepatenttia, sillä tämän Evolvecomp-nimiset tuotteet kuuluvat mitä todennäköisemmin kannepatentin suojapiiriin. Valmistamalla, markkinoimalla, myymällä, tarjoamalla sekä saattamalla vaihdantaan Evolvecomp-tuotteita Arctic todennäköisesti on loukannut ja loukkaa kannepatenttia.

Kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suojapiiriin kuuluu komposiittimateriaali, joka käsittää bioyhteensopivaa ja resorboituvaa lasia. Arcticin Evolvecomp-materiaali kuuluu kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suojapiiriin, koska se sisältää edellä tarkoitettua lasia. Patenttilain mukaan patenttivaatimusten sanamuodon mukaista suoja-alaa ei tule rajoittaa patentin selityksessä esitettyjen esimerkkien perusteella. Näin ollen kannepatentin itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1 olevan määritelmän "resorboituva lasi" merkitystä ei voida tulkita supistavasti tarkoittamaan ainoastaan kannepatentin selityksessä esitettyä esimerkkiä tällaisesta lasista.

Kannepatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan kannepatentissa tarkoitettu keksintö on tunnettu siitä, että se käsittää lisäksi kompatibilisaattorin, jolloin ainakin 10 prosenttia kompatibilisaattorin rakenteellisista yksiköistä on identtisiä matriisipolymeerin kanssa. Arcticin mukaan sen Evolvecomp-materiaali ei toteuttaisi tätä piirrettä, sillä alle 10 prosenttia Evolvecomp-materiaalin kompatibilisaattorin rakenneyksiköistä olisi identtisiä matriisipolymeerin kanssa. Kyseinen väite on kuitenkin perustettu termin "rakenteellinen yksikkö" virheelliseen tulkintaan. Rakenteellinen yksikkö liittyy polymeerisynteesissä käytettyjen monomeerien kemiallisiin ryhmiin, eikä sitä tule rajoittaa ainoastaan polymeerisynteeseissä käytettyjen monomeerien täydelliseen kemialliseen rakenteeseen. Näin ollen polymeerin "rakenteellisina yksikköinä" on pidettävä polymeerin toistuvien yksiköiden molekyylirakenteen osia.

Kun edellä mainittu otetaan lähtökohdaksi, käy ilmi, että Arcticin kompatibilisaattori koostuu vähintään 10-prosenttisesti samoista rakenteellisista yksiköistä kuin matriisipolymeeri.

Edellä mainittuun nähden todistelun turvaamislain 3 §:n mukaisen niin sanotun vaade-edellytyksen on katsottava täyttyvän vaatimuskohdan 2 mukaisten turvaamistoimien osalta. Turvattavaksi vaadittava aineisto on kokonaisuudessaan tarpeen patentin loukkauksen osoittamiseksi.

Vaaraedellytys (vaatimuskohdat 1 ja 2)

Hakemuksen kohteena oleva aineisto on helposti hävitettävissä olevaa joko paperimuodossa olevaa tai tallennettua aineistoa. On olemassa suuri vaara sille, että ilman turvaamistoimen myöntämistä vastapuolet hävittävät hallussaan olevaa hakijan liikesalaisuuksien ja patenttioikeuksien loukkaamista osoittavaa aineistoa. Näin ollen myös niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

Haittavertailu (vaatimuskohdat 1 ja 2)

Hakemuksen kohteena olevalla aineistolla on keskeinen merkitys hakijan oikeuksien loukkauksen osoittamisessa. Kaikkia vastapuolten esittämiä tässä yhteydessä niille aiheutuvia haittoja on pidettävä merkityksettöminä. Vastapuolet ovat viitanneet haittojen osalta muun muassa työn keskeytymiseen ja ulosottomiehen avustamiseen turvaamistoimen täytäntöönpanossa, Arcticin työntekijöiden keskuudessa heräävään epävarmuuteen, Arcticin omiin salassapitovelvoitteisiin sekä A:ssa ja tämän perheessä heräävään epävarmuuteen, ikäviin tunteisiin ja tavallisen kansalaisen elämälle aiheutuviin haittoihin. Ensinnäkin Puracin tietojen mukaan ulosottomies on pannut väliaikaisen turvaamistoimen täytäntöön tavalla, joka on minimoinut työn keskeytymisen ja muut haitat. Toiseksi Arcticin omat salassapitovelvoitteet eivät ole peruste evätä Puracin oikeutta saada todisteena merkityksellinen aineisto turvatuksi, eivätkä nämä salassapitovelvoitteet voi estää täytäntöönpanoa. Kolmanneksi on huomattava, että vastapuolten kuvaama haitta liittyy väliaikaisen turvaamistoimen täytäntöönpanoon, jonka osalta ja vastapuolille mahdollisesti aiheutuvan haitan vuoksi Purac on asettanut vakuuden. Lopullisen turvaamistoimen täytäntöönpano ei edellytä tämän enempää vastapuoliin kohdistuvia toimenpiteitä, koska kaikki olennainen aineisto on Puracin käsityksen mukaan jo ulosottomiehen hallussa. Näin ollen niin sanottu haittavertailukin puoltaa turvaamistoimen myöntämistä.

Tiedon saaminen turvattavasta aineistosta

Hakijalla ei ole ilman tiedonsaantioikeutta pääasiakanteen nostamisen ja liikesalaisuuksien oikeudettoman käytön arvioimisen edellyttämiä näyttömahdollisuuksia. Näin ollen vaatimuskohdissa 1 ja 2 yksilöityyn aineistoon kohdistuu hakijan tiedonsaantioikeutta koskeva tarve, jotta voidaan varmistaa hakijan liikesalaisuuksia koskevien oikeuksien korkea suojan taso. Hakijan liikesalaisuuksia koskeva oikeudeton käyttö huomioon ottaen ei vaatimuskohdissa 1 ja 2 yksilöityjen tietojen luovuttaminen ole epäsuhteessa siihen, mikä on tietojen merkitys yhtäältä hakijalle ja toisaalta vastapuolille. Vastapuolten oikeuksia turvaa lisäksi todistelun turvaamislain 6 §:ssä säädetty hakijan vaitiolovelvollisuus. Näin ollen tietojen määrääminen luovutettavaksi ei ole kohtuutonta eikä siitä aiheudu vastapuolille tiedonsaannin suureen merkitykseen verrattuna kohtuutonta haittaa.

Todistelun turvaamislain lähtökohta on se, että hakijalla on oikeus saada tutustua turvattuun todisteluun myös silloin kun tähän todisteluun sisältyy liikesalaisuuksia. Vain sellaiset vastapuolen liikesalaisuudet, jotka eivät liity kyseessä olevaan turvaamistoimeen tulee suojata siten, etteivät ne paljastu hakijalle.

Lisäksi Puracilla on katsottava olevan jo asianosaisasemansa perusteella oikeus tutustua turvattuun todisteluun.

Edellä esitetyn perusteella on selvää, että Puracilla on tiedonsaantioikeus sen vaatimalla tavalla ja laajuudessa.

Arctic Biomaterials Oy:n vastaus

Vaatimukset

Arctic Biomaterials Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen kokonaan ja määrää 2.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 150/19 määräämänsä väliaikaisen turvaamistoimen peruutettavaksi.

Perusteet

Vaade-edellytyksen täyttyminen liikesalaisuuksien loukkaamiseen perustuvan todistelun turvaamisen osalta (vaatimuskohta 1)

Arctic on vuonna 2014 perustettu yhtiö, jonka päätoimiala on biotekniikka. Biohajoavien lääkinnällisten implanttien ala on kilpailtu ja sillä toimii lukuisia yrityksiä. Useat toisistaan riippumattomat tahot ovat patentoineet samoihin aikoihin keskenään samankaltaisia ratkaisuja kuin mikä kuvataan kannepatentissa. Esillä oleva teknologia ei siis ole sillä tavoin poikkeuksellinen kuin hakija on antanut ymmärtää.

Arcticin ydinteknologia perustuu polymeerin ja lasin väliseen sidokseen (adheesioon), joka aikaansaadaan lasikuidun pintaan laitettavalla niin sanotulla sizingilla, johon tunnetaan julkisista lähteistä erilaisia ratkaisuja.

Puracin esittämä väite siitä, että Arctic olisi tuonut markkinoille vuonna 2016 kuitulujitetun komposiittituotteen on virheellinen, koska tuolloin markkinoille on tullut aivan muuhun teknologiaan perustuva Arcticin biohajoava tuote. Tältä osin on ollut kysymys Arcticin omasta komposiittimateriaalista, joka on valmistettu polymeeristä ja trikalsiumfosfaatista.

Arctic on itse kehittänyt ja valmistanut käyttämänsä sizing-teknologian. Kaikki muu Arcticin käyttämä Evolvecomp-materiaalin valmistukseen tarvittava tieto on löytynyt kirjallisuudesta ja julkaisuista.
Evolvecomp-materiaalin tuotekehitysprojekti on alkanut vuoden 2016 alussa, eikä kehitystyö ole vieläkään valmis.

A on vuonna 2014 siirtynyt Arcticiin teknologiajohtajaksi Inion Oy:stä, ja aloittanut komposiittimateriaalien kehityksen trikalsiumfosfaatti-komposiiteista. Arctic on päättänyt marraskuussa 2015 aloittaa kuitulujitteisen bioresorboituvien komposiittimateriaalien kehityksen. Tämä kehitystyö on alkanut vuoden 2016 alussa ja jatkuu tänäkin päivänä.

A:n ammattitaito piin (lasi) kemiasta, adheesiosta ja suunnittelusta on kattanut koko Puracin liikesalaisuutena esittämän alueen, mutta tämä ammattitaito on hankittu sekä ennen Puracilla oloa että Puracilta lähdön jälkeen.

Hakija ei ole todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 3 §:n edellyttämällä tavalla saattanut todennäköiseksi, että sillä olisi laissa tarkoitettua oikeutta ja että oikeutta loukattaisiin tai että loukkaus olisi välittömästi toteutumassa.

Nyt käsillä oleva tapahtumaketju asettuu ajallisesti liikesalaisuuksien suojan osalta sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) että liikesalaisuuslain alaiseen aikaan. Kun liikesalaisuuslaki keskeisiltä periaatteiltaan vastaa aikaisemmin voimassa ollutta lainsäädäntöä ja kun se ei ainakaan heikentänyt liikesalaisuuksien suojaa Suomessa, voidaan todeta, että kun Purac ei ole osoittanut edes liikesalaisuuslain suojan edellytysten täyttyvän, ei myöskään voida katsoa, että se olisi osoittanut todennäköiseksi parempaa oikeutta aikaisemmin voimassa olleen lainsäädännön nojalla.

Purac ei ole hakemuksessaan yksilöinyt, mitä liikesalaisuuksia se epäilee Arcticin hyödyntäneen tai hyödyntävän. Joka tapauksesssa väitettyjä liikesalaisuuksia on pidettävä julkisena tietona. Lisäksi ne on kuvattu liian ylimalkaisesti, jotta ne ylipäätään voisivat nauttia sellaista suojaa tai oikeuttaa sellaisia todistelun turvaamistoimia, mitä Purac on hakemassa. Purac ei ole myöskään saattanut todennäköiseksi, että Arctic loukkaisi mitään sen väitettyä oikeutta.

Jotta liikesalaisuus saisi oikeudellista suojaa, siltä edellytetään konkreettisuutta. Mikään julkiseksi tullut tai julkaisuluvan saanut materiaali tai seikka ei voi olla liikesalaisuus.

Todistelun turvaamislain mukainen turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija "saattaa todennäköiseksi", että sillä on täytäntöön pantavissa oleva oikeus, jota vastaaja loukkaa tai välittömästi tulee loukkaamaan. Puracin on näin ollen siis vaade-edellytyksen täyttymiseksi osoitettava todennäköiseksi, paitsi jonkin määritellyn konkreettisen liikesalaisuuden olemassaolo, myös se, että vastapuolet käyttävät liikesalaisuutta lainvastaisesti tai että ovat välittömissä aikeissa tehdä näin.

Hakemuksessa yksilöidyt tiedot ovat olleet julkisesti kaikkien saatavilla tai ainakin julkisten tietojen perusteella alan ammattilaiselle helposti selvitettäviä. Väitettyjä liikesalaisuuksia koskien voi esittää tietoa jo 1970-luvun oppikirjoista lähtien.

Puracille ja jo ennen Puracia Vivoxid Oy:lle, on ollut kaiken aikaa täysin selvää, että palkkatyönsä ohella A on valmistellut väitöskirjaa. A:n väitöskirjan tutkimussuunnitelma on sisältänyt kaikki Puracin väittämät liikesalaisuudet ja kattanut kaiken Puracin hakemuksessa vaaditun aineiston lukuun ottamatta vaatimuskohtaa 1 (g). Väitöskirjan tekemiseen on suhtauduttu Puracilla positiivisesti, ja väitöskirja on nähty ennen muuta kehitettävien tuotteiden markkinointia ja asemaa tukevana projektina.

A on väitöskirjaansa varten julkaissut artikkeleita, joissa on kuvattu merkittävässä laajuudessa Vivoxid Oy:n ja Puracin aikoina tehtyä tutkimus- ja tuotekehitystyötä. Näihin julkaisuihin on ollut työnantajan lupa. Mikään näissä julkaisuissa kuvattu tai julkaistavaksi tarjottu tieto ei voi olla liikesalaisuus, koska tieto on ollut julkista, eikä työnantajalla ei ole ollut missään vaiheessa siihen kohdistuvaa salassapitotahtoa.

A on muun ohella lähettänyt väitöskirjaluonnoksensa Puracilla työskentelevälle silloiselle esimiehelleen ja työtoverilleen luettavaksi. A:n jo lähdettyä Puracilta, häneltä on useasti tiedusteltu väitöskirjan edistymisestä. Missään näistä viesteistä ei ole ollut mitään viitteitä mahdollisesta työnantajan salassapitotahdosta tai julkaisutoimintaan kohdistuvista rajoitteista. Puracin positiivista suhtautumista A:n julkaisutoimintaan on kuvannut myös se, että Purac on maksanut A:n julkaisuiden kielentarkastusmaksuja ja Purac on ehdottanut useaan otteeseen halustaan taloudellisesti tukea A:n väitöskirjan tekemistä.

Purac ei ole myöskään edellyttänyt, että julkaisut hyväksytetään sillä etukäteen tai että osaakaan julkaisuihin suunnitelluista asioista ei olisi saanut julkaista niiden liikesalaisuusluonteen vuoksi. Puracin salassapitotahtoa A:n tekemän tutkimus- ja kehitystyön osalta on pidettävä poikkeuksellisen vähäisenä.

A:n väitöskirja ei ollut vielä valmis, kun hän on lähtenyt Puracilta. Tämän vuoksi on luonnollista, että A:lla on ollut hallussaan väitöskirjaansa liittyvää materiaalia, josta osa on ollut Vivoxid Oy:n ja Puracin aikana tehtyä tutkimusta. Tutkimuksen tulokset on julkaistu tai tarkoitettu julkaistaviksi. Tämä materiaali on ollut A:n hallussa täysin luvallisesti, ja Puracille on täytynyt olla kaiken aikaa selvää, että A:lla on väitöskirjaansa liittyvää materiaalia.

Jotta turvaamistoimi voitaisiin myöntää, tulee Puracin A:n osalta näyttää todennäköiseksi, että A on hankkinut konkreettisen liikesalaisuuden ja luovuttanut sen Arcticille oikeudettomasti. Arcticin osalta Puracin on lisäksi näytettävä todennäköiseksi, että Arctic on tiennyt siitä, että A olisi hankkinut/ilmaissut tämän konkreettisen liikesalaisuuden oikeudettomasti.

Purac ei ole osoittanut liikesalaisuuksien oikeudetonta käyttöä. Purac ei ole yksilöinyt mitään konkreettisia liikesalaisuuksia, joita Arctic olisi käyttänyt tai miten se olisi käyttänyt niitä.

Purac on väittänyt, että Arcticin Evolvecomp-tuote olisi "hämmästyttävän samankaltainen" kuin sen oma FiberLive-tuote. Tarkemmassa tarkastelussa ainoa Puracin esittämä näyttö tämän väitteen tueksi liittyy väitteeseen tuotteiden lasikoostumusten samankaltaisuudesta, eli käytännössä Purac väittää ainoastaan, että Evolvecomp-tuotteessa käytettävän lasin koostumus olisi "hämmästyttävän samankaltainen" kuin Puracin käyttämän lasin koostumus. Oikein tehdyn vertailun perusteella lasien välillä on kuitenkin olennaisia eroja. Arcticin lasikoostumus muistuttaakin enemmän julkisista lähteistä tunnettuja lasin koostumuksia kuin FiberLive-tuotteen lasin koostumusta.

Vaade-edellytyksen täyttyminen patentin loukkaamiseen perustuvan todistelun turvaamisen osalta (vaatimuskohta 2)

Arcticin Evolvecomp-tuotteet eivät loukkaa kannepatenttia. Kannepatentti liittyy komposiittimateriaaliin, joka käsittää lasia, matriisipolymeeriä, kiinnitysainetta sekä kompatibilisaattoria. Varsinainen keksintö koskee kompatibilisaattoria, jonka rakenteellisten yksiköiden tulee olla ainakin 10-prosenttisesti identtiset matriisipolymeerin rakenteellisten yksiköiden kanssa ja molekyylipaino tulee olla pienempi kuin 30.000 g/mol.

Arcticin Evolvecomp-tuotteiden materiaali ei kuulu kannepatentin suojapiiriin, koska se ei sisällä resorboituvaa lasia siten kuin resorboituva lasi on kannepatentissa määritelty.

Arcticin Evolvecomp-tuotteiden materiaali ei kuulu patentin suojapiiriin myöskään siksi, että siinä käytetyn kompatibilisaattorin rakenteelliset yksiköt eivät ole ainakin 10-prosenttisesti identtiset matriisipolymeerin kanssa, kun termi "rakenteellinen yksikkö" määritellään alan ammattimiehen ymmärtämällä tavalla.

Vaaraedellytys (vaatimuskohdat 1 ja 2)

Purac ei ole osoittanut todistusaineiston tuhoamisvaaraa. Nyt käsillä olevassa asiassa on pidettävä oikeuskäytännössä katsotulla tavalla varsin epätodennäköisenä, että vastapuolet tuhoaisivat todistelua. Purac itse asiallisesti väittää, että turvaamistoimen kohteena oleva aineisto on olennaisen tärkeä Arcticin tuotekehitykselle. On pidettävä varsin epätodennäköisenä, että Arctic tällä tavoin tuhoaisi omalle tuotekehitykselleen keskeistä aineistoa. Kysymyksessä olevan alan vaatimukset huomioon ottaen, tuotekehitysdokumentaatio on määrätty säilytettäväksi 15 vuotta tuotteen valmistuksen päätyttyä.

Lisäksi Puracin turvaamistoimihakemuksen kohteena on muun ohella Arcticin omaa liiketoimintastrategiaa koskevaa aineistoa. On pidettävä varsin epätodennäköisenä, että Arcticin asemassa oleva yritys tuhoaisi tällaisia omalle liiketoiminnalleen keskeisiä aineistoja. Niin sanotun vaaraedellytyksen ei siten ole katsottava täyttyvän.

Haittavertailu (vaatimuskohdat 1 ja 2)

Arcticin osalta väliaikainen turvaamistoimi on toteutettu siten, että sen eräiden palvelinten tietosisältö kokonaisuudessaan on kopioitu ulosottomiehen talteen. Sinänsä on totta, että tällainen kopiointi ei estä liiketoiminnan jatkamista. Tällaisesta toimenpiteestä ja sen täytäntöönpanosta on kuitenkin aiheutunut ja edelleen aiheutuu huomattavaa haittaa Arcticille.

Hakemuksen mukaisen todistelun turvaamisen kohteena on kokonaisten tietojärjestelmien sisältö. Tämä tarkoittaa, että ulosottomiehen hallussa on huomattava määrä sellaista aineistoa, joka ei ole Puracin tutustumispyynnön kohteena. Aineisto sisältää paljon sellaisia Arcticin liikesalaisuuksia, joista ei lainkaan ole kyse tässä asiassa.

A:n osalta on lisäksi huomattava, että turvaamistoimi hänen osaltaan on toteutettu osittain varsinaisena takavarikkona. A:n ja jopa A:n perheenjäsenten kotitietokoneet ovat tällä hetkellä fyysisesti ulosottotoimen hallussa. Henkilökohtaisten tietojenkäsittelylaitteiden takavarikko haittaa olennaisesti keskivertokansalaisen elämää vuonna 2019. Luonnollisesti myös perheen tietokoneiden takavarikointi on omiaan aiheuttamaan mielipahaa ja epävarmuutta perheessä.

Tiedon saaminen turvattavasta aineistosta

Siinä tapauksessa, että turvaamistoimi edellä sanotusta huolimatta myönnettäisiin, ei hakijalla ole oikeutta perehtyä turvaamistoimen kohteena olevaan aineistoon tai saada siitä kopioita.

Todistelun turvaamislain 2 §:n mukainen turvaamistoimi on vain takavarikkotyyppinen toimenpide. Se ei tuota hakijalleen mitään oikeutta sen kohteena olevaan aineistoon. Lain 2 §:n mukainen turvaamistoimi itsessään ei sisällä tutustumisoikeutta, vaan tiedonsaannin on perustuttava erilliseen lainkohtaan.

Tutustumisoikeus edellyttää, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:n mukaiset edition kriteerit täyttyvät. Summaarista prosessia ei kuitenkaan ole tarkoitettu editiovaatimusten käsittelyyn. Olennainen osa editioprosessia on muun muassa editiokuuleminen, jota ei voida toteuttaa turvaamistoimiasian summaarisen tutkinnan yhteydessä. On siten joka tapauksessa selvää, että editio-oikeutta ei voida toteuttaa ennen pääasian vireille tuloa.

A:n vastaus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen kokonaan ja määrää 2.4.2019 antamallaan päätöksellä numero 150/19 määräämänsä väliaikaisen turvaamistoimen peruutettavaksi.

Perusteet

A on esittänyt, että hakemus on hylättävä niillä samoilla perusteilla, jotka Arctic Biomaterials Oy on esittänyt kiistämisensä perusteeksi lukuun ottamatta niitä perusteita, jotka ovat liittyvät Arctic Biomaterials Oy:n tietoisuuteen A:n väitetystä liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta tai ilmaisemisesta.

Markkinaoikeuden väliaikaista todistelun turvaamista koskeva päätös

Markkinaoikeus on 2.4.2019 antamallaan väliaikaista todistelun turvaamista koskevalla päätöksellä numero 150/19 määrännyt Purac Biochem B.V:n hakemuksesta vastapuolia kuulematta todistelun turvaamisesta sanotun päätöksen päätöslauselmasta tarkemmin ilmenevällä tavalla sekä edelleen määrännyt, että päätöksessä mainituilla toimenpiteillä saatu aineisto jää ulosottomiehen haltuun. Edelleen markkinaoikeus on määrännyt, että väliaikaisesta todistelun turvaamisesta annetut määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes asiassa annetaan lopullinen turvaamistoimipäätös tai asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeudelliset lähtökohdat

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan todistelun turvaamiseen riita-asiassa, joka perustuu muun ohella patentin loukkaukseen.

Todistelun turvaamislain 1 §:n 2 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan myös todistelun turvaamiseen riita-asiassa, joka koskee muun ohella liikesalaisuuslaissa tarkoitetun liikesalaisuuden tai teknisen ohjeen oikeudettomaan käyttöön tai ilmaisemiseen perustuvan vahingon korvaamista tai mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä. Ennen 15.8.2018 voimassa olleen todistelun turvaamislain 1 §:n 2 momentin (344/2000) mukaan mainittua lakia sovelletaan myös todistelun turvaamiseen riita-asiassa, joka koskee sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitetun liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai teknisen ohjeen oikeudettomaan käyttöön tai ilmaisemiseen perustuvan vahingon korvaamista tai viimeksi mainitun lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä mainitulla perusteella.

Todistelun turvaamislain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

Todistelun turvaamislain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan siis saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (niin sanottu vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (niin sanottu vaaraedellytys). Edelleen edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

Vaade-edellytys vaatimuskohdan 1 mukaisten turvaamistoimien osalta

Hakija on perustanut hakemuksensa vaatimuskohdan 1 mukaisten turvaamistoimien myöntämisestä siihen, että hakijayhtiön palveluksessa vuoteen 2013 asti ollut A olisi oikeudettomasti hankkinut ja oikeudettomasti ilmaissut Arctic Biomaterials Oy:lle hakijan liikesalaisuuksia sekä Arctic puolestaan olisi oikeudettomasti käyttänyt hakijan liikesalaisuuksia. Hakijan esittämän mukaan A ja Arctic ovat toimineet niin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain kuin liikesalaisuuslain säännösten vastaisesti.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentin (1061/1978) mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Mainitun pykälän 4 momentin (1061/1978) mukaan, joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 § (1061/1978) on kumottu liikesalaisuuslain tullessa voimaan 15.8.2018.

Liikesalaisuuslain 3 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia. Mainitun pykälän 2 momentin mukaan liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta, jos se tapahtuu muun ohella hyvän liiketavan vastaisella menettelyllä. Pykälän 3 momentin mukaan liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta myös, jos henkilö on liikesalaisuuden hankkiessaan tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Liikesalaisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, joka on hankkinut liikesalaisuuden oikeudettomasti mainitun lain 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Edelleen lain 4 §:n 2 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista muun ohella se, jota sitoo liikesalaisuuden käyttämistä tai ilmaisemista rajoittava sopimus tai velvoite. Viimeksi mainitun pykälän 4 momentin mukaan puolestaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, joka tietää tai jonka pitäisi tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen.

Liikesalaisuuslain 20 §:n mukaan ennen mainitun lain voimaantuloa tehtyihin tekoihin sovelletaan kyseisen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Liikesalaisuuslaki on tullut voimaan 15.8.2018.

Asiassa esitetyn perusteella väitetty liikesalaisuuksien oikeudeton hankkiminen ja luovuttaminen on tapahtunut ennen liikesalaisuuslain voimaantuloa, joten mainitulta osin menettelyä on arvioitava sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) perusteella. Edelleen asiassa esitetyn perusteella väitetty liikesalaisuuksien oikeudeton käyttäminen on tapahtunut sekä ennen liikesalaisuuslain voimaantuloa että sen jälkeen, joten mainitulta osin menettelyä on arvioitava sekä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) että liikesalaisuuslain perusteella.

Hakija on perustanut hakemuksensa vaatimuskohdan 1 mukaisten turvaamistoimien myöntämisestä muun ohella siihen, että hakijan liikesalaisuudet ovat liittyneet hakijan FiberLive-teknologiaan, jota hakija käyttää vahvojen bioresorboituvien komposiittimateriaalien tuottamiseen, ja että hakijan palveluksessa vuoteen 2013 asti ollut A olisi oikeudettomasti hankkinut kyseiset liikesalaisuudet ja oikeudettomasti ilmaissut ne Arcticille. Hakijan esittämän mukaan A on hakijan kanssa tekemässään työsopimuksessa sitoutunut palvelukseensa liittyvien tietojen luottamuksellisuuteen sekä siihen, että A luovuttaa kaikki palvelukseen liittyvät asiakirjat niiden muodosta riippumatta hakijalle palvelussuhteen päättyessä.

Hakija on perustanut hakemuksensa mainitulta osin edelleen muun ohella siihen, että Arctic olisi puolestaan oikeudettomasti käyttänyt hakijan liikesalaisuuksia. Tältä osin hakija on muun ohella viitannut siihen, että Arctic, joka on perustettu vuoden 2014 puolivälissä, olisi jo vuonna 2016 saattanut markkinoille hakijan tuotteiden kanssa kilpailevat Evolvecomp-nimiset tuotteet. Hakijan esittämän mukaan on käytännössä mahdotonta, että Arctic olisi voinut saavuttaa kaikki tarvittavat kehitysaskeleet mainitussa ajassa käyttämättä oikeudettomasti hyväkseen hakijan liikesalaisuuksia, kun otetaan huomioon, että mainituissa tuotteissa on kysymys lääketieteen alan korkean teknologian tuotteista.

Vastapuolet ovat kiistäneet sen, että niiden vuonna 2016 markkinoille saattamat tuotteet olisivat Evolvecomp-nimisiä tuotteita, vaan että kyse on ollut kokonaan toisenlaisesta eli trikalsiumfosfaattipohjaiseen komposiittimateriaaliin perustuvasta tuotteesta. Vastapuolten mukaan Evolvecomp-nimisten tuotteiden tuotekehitysprojekti on alkanut vasta 2016 ja kehitystyö on edelleen käynnissä.

Vastapuolet ovat kiistäneet myös sen, että Evolvecomp-materiaalin kehitystyössä olisi käytetty hyväksi hakijan liikesalaisuuksia. Vastapuolet ovat viitanneet siihen, että hakijan liikesalaisuuksiksi yksilöimät seikat ovat yhtäältä kuuluneet A:n ammattitaidon piiriin ja toisaalta olleet yleisesti tunnettuja eri julkaisujen perusteella. Lisäksi vastapuolet ovat esittäneet, että A:n väitöskirjan tutkimussuunnitelma, jonka sisältämien tietojen julkiseksi tuloa hakija ei olisi vastustanut, sisältäisi kaikki ne tiedot, joita hakemuksen vaatimuskohdissa 1 a–f) tarkoitettu aineisto koskee. Vielä vastapuolten mukaan Arctic on itse kehittänyt käyttämänsä niin sanotun sizing-teknologian.

Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamislain mukaisen vaade-edellytyksen osalta ei ole olemassa korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöä. Sen sijaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvussa tarkoitettuja turvaamistoimia koskien on vaade-edellytyksen täyttymiseltä edellytettävän todennäköisyyden osalta korkeimman oikeuden ennakkopäätöksissä KKO 1994:132 ja 1994:133 katsottu vahingonkorvaussaamista turvaavassa takavarikkoasiassa riittäväksi, ettei saamista esitetyn näytön valossa tai oikeudellisesti voitu pitää selvästi perusteettomana. Viimeksi mainitusta poikkeavasti on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitetun niin sanotun yleisluontoisen turvaamistoimen myöntämistä koskeneissa ennakkopäätöksissä KKO 1998:143, 2000:94 ja 2003:118 katsottu, että milloin turvaamistoimen myöntäminen merkitsisi sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia täysimääräisesti sitä oikeutta, jota hän kanteellaan vaatii (niin sanottu etukäteisnautinta), turvaamistoimen myöntämistä harkittaessa hakijan oikeuden todennäköisyydelle on asetettava huomattavasti suuremmat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Pelkästään todistelun turvaamista koskevan turvaamistoimen myöntämisen ei ole katsottava merkitsevän sitä, että hakija saisi jo oikeudenkäynnin ajan nauttia kanteella vaadittavaa oikeutta. Näin ollen hakijan vaateen todennäköisyydelle on todistelun turvaamisasiassa katsottava asetettavan lähtökohtaisesti samat vaatimukset kuin saamisen todennäköisyydelle takavarikkoasiassa.

Hakijan esittämän mukaan A on ollessaan Puracin palveluksessa kopioinut luvatta Puracin liikesalaisuuksia ja ottanut liikesalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja ja/tai tiedostoja mukaansa oikeudettomasti lähtiessään pois Puracin palveuksesta. Tämän jälkeen A on ilmaissut liikesalaisuudet oikeudettomasti Arcticille. Arctic taas on, saatuaan liikesalaisuudet käyttöönsä tietoisena niiden päätymisestä oikeudettomasti sen käyttöön, oikeudettomasti hyödyntänyt Puracin liikesalaisuuksia kehittäessään ja valmistaessaan Puracin FiberLive-tuotteiden kanssa kilpailevia Evolvecomp-tuotteita.

Markkinaoikeus toteaa, että hakijan esittämän selvityksen mukaan A on Puracin kanssa tekemässään työsopimuksessa sitoutunut palvelukseensa liittyvien tietojen luottamuksellisuuteen sekä siihen, että A luovuttaa kaikki palvelukseen liittyvät asiakirjat niiden muodosta riippumatta hakijalle palvelussuhteen päättyessä. Edelleen asiassa esitetyn selvityksen valossa A:n Puracin palveluksessa käyttämään tietokoneeseen olisi juuri ennen A:n Puracin palveluksesta lähtemistä ollut yhdistettynä useita sellaisia tallennusvälineitä, joita tietokoneeseen ei ollut aikaisemmin yhdistetty. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan A ei myöskään olisi palauttanut kyseisiä tallennusvälineitä Puracille työsuhteensa päättymisen yhteydessä, vaikka A:n työsopimuksen mukaan hänen olisi tuolloin tullut palauttaa Puracille kaikki hänen työhönsä liittyvät asiakirjat niiden muodosta riippumatta. Edelleen esitetyn selvityksen mukaan tallennettujen tiedostojen nimien valossa tiedostot olisivat sisältäneet tietoja, jotka ovat liittyneet hakijan FiberLive-teknologian tutkimus- ja kehitystyöhön.

Asiassa esitetyn mukaan A on sittemmin ollessaan Arcticin palveluksessa teknologiajohtajana ollut muun ohella mukana kehittämässä Evolvecomp-teknologiaa. Hakija on lisäksi esittänyt selvitystä hakijan ja Arcticin tuotteiden samankaltaisuudesta sekä kysymyksessä olevien tuotteiden kehittämisen vaatimasta ajasta.

Edellä lausuttuun nähden markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut riittävällä tavalla todennäköiseksi, että A hakijan väittämin tavoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n 1 momentissa (1061/1978) tarkoitetuin tavoin hankkinut oikeudettomasti Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia kopioimalla niitä itselleen ja jättämällä ne vastoin nimenomaista velvoitettaan palauttamatta Puracille.

Edelleen markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut riittävällä tavalla todennäköiseksi, että A on hakijan väittämin tavoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) vastaisesti oikeudettomasti ilmaissut hankkimiaan Puracin FiberLive-teknologiaan liittyviä liikesalaisuuksia Arcticille Evolvecomp-tuotteiden kehittämistä ja valmistusta varten.

Vielä markkinaoikeus katsoo, että hakija on saattanut riittävällä tavalla todennäköiseksi, että Arctic on hakijan väittämin tavoin sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1978/1061) ja liikesalaisuuslain 4 §:n vastaisesti oikeudettomasti käyttänyt Puracin liikesalaisuuksia ainakin Evolvecomp-tuotteiden kehittämisessä sekä niiden valmistamisessa, vaikka Arctic on tiennyt tai sen olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuudet on saatu suoraan A:lta eli taholta, joka on oikeudettomasti hankkinut liikesalaisuudet tai ilmaissut ne.

Näin ollen todistelun turvaamiseen liittyvän vaade-edellytyksen on katsottava tältä osin täyttyvän sekä A:n että Arcticin menettelyn osalta.

Kuten edellä on selostettu, turvaamistoimen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä todistelun turvaamislain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa. Tällaisena pääasiana on hakijan esittämän perusteella puheena olevalta osin pidettävä sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 6 §:n 3 momentin (405/1986) mukaista hakemusta menettelyn kieltämiseksi ja mainitun lain 7 a §:n mukaista vahingonkorvauskannetta sekä liikesalaisuuslain 8 §:n mukaista kielto- ja 11 §:n mukaista hyvitys- ja vahingonkorvauskannetta.

Markkinaoikeus katsoo, että hakijan väittämin tavoin vaatimuskohdassa 1 tarkoitetulla aineistolla voidaan olettaa olevan merkitystä myös todisteena edellä mainitussa pääasiassa. Näin ollen myös tämän turvaamistoimen myöntämisen edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Kun turvaamistoimen edellytykset mainitulta osin täyttyvät jo edellä kerrotuilla perusteilla, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko A:n tai Arcticin todennäköisesti katsottava menetelleen myös muutoin hakijan esittämällä tavalla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4§:n (1061/1978) tai liikesalaisuuslain vastaisesti.

Vaade-edellytys vaatimuskohdan 2 mukaisten turvaamistoimien osalta

Hakija on perustanut hakemuksensa vaatimuskohdan 2 mukaisten turvaamistoimien myöntämisestä siihen, että Arcticin
Evolvecomp-nimiset tuotteet kuuluisivat hakijan Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 243 500 suojapiiriin. Valmistamalla, markkinoimalla, myymällä, tarjoamalla sekä saattamalla vaihdantaan Evolvecomp-tuotteita Arctic siten loukkaisi kannepatenttia.

Hakijan esittämän mukaan kannepatentti koskee resorboituvasta lasista, resorboituvasta matriisipolymeerista sekä kiinnitysaineesta ja yhteensopivasta polymeerista koostuvaa komposiittimateriaalia, jolla on tiettyjä riittävän lasin ja matriisipolymeerin välisen adheesion turvaavia ominaisuuksia. Kannepatentti kuvaa lisäksi myös tietyn komposiittimateriaalissa käytettäväksi tarkoitetun lasikomposiitin.

Vastapuolten esittämän mukaan Arcticin Evolvecomp-materiaali ei kuulu kannepatentin suojapiiriin, koska se ei sisällä kannepatentissa tarkoitettua resorboituvaa lasia. Edelleen vastapuolten mukaan Arcticin
Evolvecomp-materiaali ei kuulu patentin suojapiiriin myöskään siksi, että kyseisessä materiaalissa käytetyn kompatibilisaattorin rakenteelliset yksiköt eivät ole 10-prosenttisesti identtiset kannepatentissa tarkoitun matriisipolymeerin kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että yhtäältä hakemuksen tueksi sekä toisaalta vastapuolten hakemuksen kiistämiseksi esittämien seikkojen valossa hakijan Arcticiin kohdistamaa vaadetta ei voida pitää selvästi perusteettomana siltä osin kuin kysymys on siitä, onko Arcticin markkinoimalla, myymällä, tarjoamalla sekä saattamalla vaihdantaan Evolvecomp-tuotteita katsottava loukkaavan kannepatenttia.

Näin ollen todistelun turvaamiseen liittyvän vaade-edellytyksen on myös tältä osin katsottava täyttyvän Arcticin menettelyn osalta.

Kuten edellä on selostettu, turvaamistoimen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä todistelun turvaamislain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa. Tällaisena pääasiana on hakijan esittämän perusteella puheena olevalta osin pidettävä patenttilain 57 §:n mukaista loukkauskannetta hakemuksessa tarkoitetun menettelyn kieltämiseksi.

Markkinaoikeus katsoo, että hakijan väittämin tavoin vaatimuskohdassa 2 tarkoitetulla aineistolla voidaan olettaa olevan merkitystä myös todisteena edellä mainitussa pääasiassa. Näin ollen myös tämän turvaamistoimen myöntämisen edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Kun turvaamistoimen edellytykset tältä osin täyttyvät jo edellä kerrotuilla perusteilla, asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko Arcticin todennäköisesti katsottava menetelleen myös muutoin hakijan esittämällä tavalla patenttilain vastaisesti.

Vaaraedellytys vaatimuskohtien 1 ja 2 osalta

Kuten edellä on selostettu, edellytyksenä turvaamistoimen myöntämiselle on lisäksi, että on olemassa vaara, että vastapuoli menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:10 on katsottu, että turvaamistoimiasioissa vaaraedellytys ei yleensäkään tarkoita vaaran ilmeisyyttä tai sen toteutumisen todennäköisyyttä. Teollis- tai tekijänoikeuden loukkausta koskevien todisteiden hävittämisen mahdollisuutta voidaan lähtökohtaisesti pitää todistelun turvaamislaissa tarkoitettuna vaarana ilman, että hakijan edellytettäisiin esittävän näyttöä konkreettisesta vaarasta. Hakijan väite aineiston hävittämisvaarasta on siten riittävä turvaamistoimen määräämiselle, jollei vaaraa voida pitää mahdottomana tai varsin epätodennäköisenä (ks. em. ennakkopäätös kohta 16).

Markkinaoikeus katsoo, että hakemuksessa esitettyä väitettä vaaraedellytyksen käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä. Näin ollen turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä olevan niin sanotun vaaraedellytyksen on katsottava täyttyvän.

Haittavertailu vaatimuskohtien 1 ja 2 osalta

Kuten edellä on selostettu, turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on vielä se, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa.

Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on todettu muun ohella, että turvaamistoimesta määrätessään tuomioistuimen tulee vertailla keskenään hakijalle turvaamistoimen määräämättä jättämisestä aiheutuvaa vahinkoa, hänelle toimesta aiheutuvaa hyötyä ja vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Markkinaoikeus toteaa, että hakijan oikeuksien toteutuminen saattaisi merkittävästi vaikeutua, mikäli vaatimuskohdissa 1 ja 2 yksilöidyn aineiston säilymistä ei turvattaisi. Siltä osin kuin turvaamistoimen kohteena olisi hakijalta peräisin olevan aineiston tutkiminen, kopiointi tai taltiointi muutoin turvaamistoimen ei ole katsottava aiheuttavan turvattavaan etuuteen nähden vastapuolelle kohtuutonta haittaa. Siltä osin kuin turvaamistoimi kohdistuisi muuhun aineistoon ei kyseisen aineiston tutkiminen, kopiointi tai taltiointi muutoin ja sanotun aineiston jääminen ulosottomiehen haltuun aiheuta sellaisenaan vaaraa näihin mahdollisesti sisältyvien vastapuolten liikesalaisuuksien paljastumisesta hakijalle, turvaamistoimen ei myöskään mainitulta osin ole katsottava aiheuttavan turvattavaan etuuteen nähden vastapuolelle kohtuutonta haittaa. Lisäksi asiassa on otettava huomioon, että esitetyn selvityksen perusteella aineisto on jo väliaikaisen turvaamistoimen perusteella otettu ulosottomiehen haltuun, minkä vuoksi tämän lopullisen turvaamistoimipäätöksen täytäntöönpanosta ei ole katsottavaa aiheutuvan vastapuolille enää kohtuutonta haittaa. Näin ollen myös niin sanottua haittavertailua koskevan edellytyksen on katsottava täyttyvän.

Tiedon saaminen turvattavasta aineistosta

Hakija on vaatinut, että sillä määrätään olevan oikeus saada tutustua turvattavaan aineistoon edellä vaatimuskohdassa tarkemmin yksilöidyllä tavalla. Vastapuolet ovat vastustaneet vaatimusta.

Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamislaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä tiedonsaannista lukuun ottamatta mainitun lain 7 a §:ssä säädettyä oikeutta saada tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, jota myös korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2019:10 on koskenut. Tässä asiassa ei ole kuitenkaan kysymys kyseisen säännöksen mukaisesta tiedonsaannista.

Todistelun turvaamislain 2 §:n 1 momentin mukaisesti tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä aineiston takavarikoimisesta tai muusta todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeellisesta toimenpiteestä. Säännöksen esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on tuotu esiin, että takavarikko ei aina ole käytännöllisin toimenpide todistusaineiston säilymisen turvaamiseksi. Mainitun lain 3 §:n mukaisesti turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että aineistoa hävitetään, luovutetaan tai muutoin menetellään todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

Markkinaoikeus toteaa, että kyseisten lainkohtien perusteella todistelun turvaamisen tarkoituksena on todistusaineiston säilyttäminen sen eri tavoin häviämistä tai säilymisen vaarantamista vastaan. Tämä ilmenee myös siitä, että mainittua lakia säädettäessä teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn TRIPS-sopimuksen (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS-sopimus, Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen liite 1 C) 50 artiklan katsottiin koskevan muun ohessa toimenpiteitä, joilla asiantila saadaan säilytettyä tulevaa oikeudenkäyntiä varten (HE 119/1999 vp s. 2). Myös teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 7 artiklassa säädetään toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi. Direktiiviä kansallisesti täytäntöönpantaessa esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 9) tuolloin voimassa olleen lain katsottiin täyttävän direktiivin vaatimukset tältä osin, ja artiklan tavoitteena olevan todistusaineiston säilyminen oikeudenkäyntiin asti. Direktiivin 6 artiklassa säädetyn todisteiden saamisen osalta viimeksi mainituissa esitöissä (s. 8) on viitattu oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä säädettyyn asiakirjan esittämisvelvollisuuteen.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että todistelun turvaamislain 2 §:ssä ei ole säädetty oikeussuojakeinosta, jolla turvaamistoimen hakija hankkisi itselleen todistusaineistoa tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Näin ollen hakijan esittämät ensi- ja toissijaiset vaatimukset koskien oikeutta saada tutustua ulosottomiehen haltuun otettuun aineistoon sekä oikeutta tiedon saamiseen sanotusta aineistosta on hylättävä.

Yhteenveto

Edellä lausutuilla perusteilla turvaamistoimi on määrättävä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen

- tutkimaan ja kopioimaan, valokuvaamaan tai muulla tavalla taltioimaan Arctic Biomaterials Oy:ltä ja A:lta haltuunsa seuraavan aineiston:

(a) tämän päätöksen liitteen 1 "Lasikemia" -väliotsikon alla yksilöidyn lasikemiaa ja sen kehitystä koskevan aineiston;
(b) tämän päätöksen liitteen 1 "Lasikuidun valmistusteknologia" -väliotsikon alla yksilöidyn lasikuidun valmistustekniikkaa, -välineitä ja -ohjeita koskevan aineiston;
(c) tämän päätöksen liitteen 1 "Adheesiokemia" -väliotsikon alla yksilöidyn adheesiokemian ja siinä käytettävien aineiden kehitystä ja valmistusta koskevan aineiston;
(d) tämän päätöksen liitteen 1 "Lasikuidun kyllästys" väliotsikon alla yksilöidyn lasikuidun kyllästysmenetelmää ja -välineitä sekä niiden kehitystä koskevan aineiston;
(e) tämän päätöksen liitteen 1 "FiberLive-teknologian T&K-dokumentaatio" -väliotsikon alla yksilöidyn FiberLive-teknologian kehitystä koskevan aineiston;
(f) tämän päätöksen liitteen 1 "Prekliiniset tiedot" -väliotsikon alla yksilöidyn prekliinisiä tietoja sisältävän aineiston;
(g) tämän päätöksen liitteen 1 "FiberLive-teknologiaa koskevat kaupalliset tiedot" -väliotsikon alla yksilöidyn FiberLive-teknologiaan liittyvää kaupallista tietoa sisältävän aineiston.

- tutkimaan ja kopioimaan, valokuvaamaan tai muulla tavalla taltioimaan Arctic Biomaterials Oy:ltä ja A:lta haltuunsa seuraavan aineiston:

(a) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(b) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kompatibilisaattorin tyyppiä koskevat tekniset tiedot;
(c) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytetyn kiinnitysaineen, kompatibilisaattorin ja muiden aineiden määriä koskevat tekniset tiedot;
(d) tekniset tiedot, jotka koskevat sellaisen pintamodifikaattorin käyttöä, jolla voidaan suojata lasia ja lisätä lasin kostumista;
(e) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisissä tuotteissa käytettävän lasin koostumusta koskevat tekniset tiedot;
(f) Arctic Biomaterials Oy:n Evolvecomp-nimisten tuotteiden valmistusprosessia koskevat tekniset tiedot.

Ulosottomies saa tarpeen vaatiessa käyttää turvaamistoimen täytäntöönpanossa apunaan esteetöntä asiantuntijaa. Mainitun asiantuntijan vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Edellä mainituilla toimenpiteillä saatu aineisto määrätään jäämään ulosottomiehen haltuun.

Edellä mainitut määräykset ovat voimassa siihen saakka, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus hylkää Purac Biochem B.V:n esittämät ensi- ja toissijaiset vaatimukset koskien oikeutta saada tutustua ulosottomiehen haltuun otettuun aineistoon sekä oikeutta tiedon saamiseen sanotusta aineistosta.

Pääasian vireillepano

Purac Biochem B.V:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Tämän lopullisia turvaamistoimia koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Purac Biochem B.V. hakee turvaamistoimien täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Purac Biochem B.V:n on ennen tämän lopullisia turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Purac Biochem B.V:n tulee viimeistään 11.3.2020 huolehtia tämän lopullisia turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanosta uhalla, että turvaamistoimia koskeva määräys raukeaa.

Purac Biochem B.V:n tulee viimeistään 18.3.2020 toimittaa markkinaoikeudelle selvitys tämän lopullisia turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanosta.

Arctic Biomaterials Oy:n ja A:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Markkinaoikeuden 2.4.2019 antaman väliaikaisia turvaamistoimia koskevan määräyksen voimassaolo

Markkinaoikeus on edellä selostetulla tavalla 2.4.2019 antanut väliaikaista todistelun turvaamista koskevan päätöksen numero 150/19. Purac Biochem B.V. on 15.5.2019 toimittanut markkinaoikeudelle selvityksen kyseisen päätöksen täytäntöönpanosta.

Markkinaoikeus määrää, että sen edellä mainitulla 2.4.2019 antamalla väliaikaista todistelun turvaamista koskevalla päätöksellä numero 150/19 antama väliaikaisia turvaamistoimia koskeva määräys on voimassa kolme viikkoa tämän päätöksen antamisesta lukien. Sanotussa ajassa Purac Biochem B.V:n tulee antaa tämä päätös ulosottomiehelle täytäntöönpanoa varten, jos turvaamistoimen halutaan olevan keskeytyksettä voimassa.

Turvaamistoimen peruuttaminen

Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan, jos syytä, jonka vuoksi turvaamistoimesta on päätetty, ei enää ole, turvaamistoimi on määrättävä peruutettavaksi.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 20.4.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari
Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 25.2.2020