MAO:81/20

Universal Press OÜ > Ilomantsin kunta

tekijänoikeus - selvästi perusteeton vaatimus

Diaarinumero: 2019/384
Antopäivä: 6.3.2020

Kanne

Vaatimukset

Universal Press OÜ on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Ilomantsin kunnan poistamaan sen yleisen kirjaston lainattavien teosten kappaleiden joukosta haastehakemuksen liitteen 1 mukaiset yhtiön lainauskieltoon 1.9.2019 asettamat teokset.

Universal Press OÜ on myös vaatinut, että markkinaoikeus kieltää teosten lainaamisen väliaikaisesti siihen saakka, kunnes markkinaoikeus on ratkaissut asian.

Universal Press OÜ on lisäksi vaatinut, että Ilomantsin kunta velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Suomen valtio ei ole suoraan tai valtuuttamiensa järjestöjen kautta maksanut korvausta teosten kappaleiden lainaamisesta yleisestä kirjastosta. Siten korvausvelvollinen on se, joka lainaa teosten kappaleita yleisölle. Myöskään Ilomantsin kunta ei ole suorittanut lainauskorvauksia. Lainauskorvauksen määrästä ei ole ilmennyt erimielisyyttä.

Universal Press OÜ on ilmoittanut 6.8.2019 Ilomantsin kunnalle kieltäneensä tiettyjen teosten lainaamisen 1.9.2019 lukien. Tämän jälkeen teosten kappaleita on lainattu luvatta, ja lainaaminen Ilomantsin kunnan yleisestä kirjastosta on kiellettävä.

Teosten lainaamisen kieltäminen perustuu EU-lainsäädäntöön. Tekijänoikeuslaki on ristiriidassa Euroopan parlamentin ja neuvoston 12.12.2006 annetun direktiivin 2006/115/EY (jäljempänä lainausdirektiivi) vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (kodifioitu toisinto) kanssa, jolloin on noudatettava EU-lainsäädäntöä. Yksinoikeudesta sallia tai kieltää lainaaminen ei ole säädetty tekijänoikeuslaissa. Suomi ei ole notifioinut lainausdirektiivin käsillä olevia kohtia, ja asia on Euroopan komissiossa käsiteltävänä.

Lainaaminen tulee kieltää väliaikaisesti, jotta lainausdirektiivin vastainen oikeuksien loukkaaminen loppuisi välittömästi. Mahdollisten vahingonkorvausvaatimusten vuoksi tämä turvaa myös Ilomantsin kunnan oikeuksia.

Todistelu

Asiakirjatodistelu

Universal Press OÜ

1. Luettelo Universal Press OÜ:n lainauskieltoon 1.9.2019 asettamista teoksista
2. Ilomantsin kunnalle 22.9.2019 lähetetty vaatimus lainauskorvauksen maksamisesta
3. Yleisille ja yliopistojen kirjastoille 6.8.2019 lähetetty vaatimus teosten kappaleiden yleisön saatavilta poistamisesta 1.9.2019 mennessä
4. Erään henkilön Universal Press OÜ:lle antama asianajovaltakirja "Authorization to governance and supervision for copyright protected works"

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1. Tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentissa on säädetty tekijän oikeudesta korvaukseen tietynlaisesta teosten kappaleiden lainaamisesta yleisölle. Säännöksen mukaan oikeuteen sovelletaan 41 §:ää ja oikeustoimi, jolla tekijä luovuttaa oikeutensa kyseiseen korvaukseen, on mitätön. Lain esitöiden (HE 73/2013 vp s. 17) mukaan oikeutta lainauskorvaukseen ei voi luovuttaa toiselle niin, että tekijänoikeuden luovutuksensaajalla on tekijän sijasta oikeus korvaukseen. Oikeus lainauskorvaukseen on näin ollen vain teoksen alkuperäisellä tekijällä ja hänen perillisillään lain 41 §:n mukaisesti.

2. Tekijänoikeuslain 19 a §:n 1 momentin mukaan korvaus 19 §:n 4 momentissa tarkoitetusta lainaamisesta suoritetaan opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymän, lukuisia yleisistä kirjastoista ja korkeakoulukirjastoista lainattujen teosten tekijöitä edustavan järjestön välityksellä. Järjestöjä voidaan hyväksyä useita, jos tekijöiden edustavuutta ei voida muuten saavuttaa.

3. Euroopan parlamentin ja neuvoston 12.12.2006 annetun direktiivin 2006/115/EY (jäljempänä lainausdirektiivi) vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (kodifioitu toisinto) 1 artiklan 1 kohdan mukaan, jollei 6 artiklasta muuta johdu, jäsenvaltioiden on säädettävä oikeudesta sallia tai kieltää muun ohella tekijänoikeudella suojattujen teosten alkuperäiskappaleiden ja kopioiden vuokraus ja lainaus. Kyseisestä oikeudesta ja oikeuden siirrettävyydestä on säädetty myös 3 artiklassa.

4. Lainausdirektiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat poiketa 1 artiklassa säädetystä yksinoikeudesta lainata yleisölle, jos ainakin tekijät saavat korvauksen tästä lainauksesta. Jäsenvaltiot voivat vapaasti vahvistaa tämän korvauksen ottaen huomioon kulttuurin edistämistä koskevat tavoitteensa.

5. Universal Press OÜ on kanteessaan ja sen täydennyksessä vaatinut markkinaoikeutta kieltämään Ilomantsin kuntaa lainaamasta sen yleisestä kirjastosta tiettyjen teosten kappaleita.

6. Markkinaoikeus toteaa, että vaatimus teosten kappaleiden lainaamisen kieltämisestä ei perustu tekijänoikeuslakiin tai lainausdirektiiviin siten kuin lainausdirektiivi on voitu sen 6 artiklan 1 kohdan perusteella Suomessa panna täytäntöön säätämällä tekijänoikeuslain 19 §:n 4 momentissa kielto-oikeuden asemesta oikeudesta korvaukseen.

7. Markkinaoikeus katsoo, että lainausdirektiivin väitetystä käsillä olevasta virheellisestä täytäntöönpanosta tai siitä, että Universal Press OÜ:lle ei olisi maksettu lainauskorvausta, ei voi tässä tilanteessa seurata se, että Universal Press OÜ:llä olisi lainausdirektiivin perusteella oikeus kieltää teosten kappaleiden lainaaminen yleisölle.

8. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin mukaan tuomioistuimen on hylättävä kanne tuomiolla siltä osin kuin se on selvästi perusteeton. Säännöksen esitöissä (HE 200/2017 vp s. 38) on tuotu esiin, että säännös vastaa asiallisesti aiemmin voimassa ollutta lakia. Säännöksen alkuperäisten esitöiden (HE 15/1990 vp s. 54) mukaan tuomioistuimen on heti hylättävä kanne tuomiolla, jos vaatimus on selvästi perusteeton eikä perusteettomuuden syytä myöhemmin valmistelussa voida poistaa. Perusteettomuudella tarkoitetaan sitä, että vaatimus ei perustu lakiin ja että ilmoitetusta perusteesta ei voi seurata pyydettyä seuraamusta.

9. Markkinaoikeus katsoo, että käsillä olevan kanteen vaatimukset teosten kappaleiden lainaamisen kieltämisestä eivät saata menestyä. Koska tekijänoikeuslain 19 a §:n 1 momentista johtuen Ilomantsin kunta ei vastaa lainauskorvauksen suorittamisesta, kanne sitä vastaan ei saata menestyä edes tältä osin mahdollisesti täydennettynä. Näin ollen kanteen lakiin perustumattomuus ei olisi asian myöhemmässä valmistelussa korjattavissa. Kanne on siten oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 6 §:n 2 momentin nojalla hylättävä tuomiolla selvästi perusteettomana.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus hylkää kanteen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 5.5.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 16.3.2020