MAO:93/20

Safera Oy > Innohome Oy

patentti - patentin rajoittaminen

Diaarinumero: 2018/99
Antopäivä: 9.3.2020

Asian tausta

Innohome Oy:lle on 15.11.2006 myönnetty patentti numero FI 117526 keksinnölle nimeltä "Kodinkoneiden ja viihdelaitteiden toimintaa ohjaava ja seuraava lisälaite".

Patentti- ja rekisterihallitus on Innohome Oy:n pyynnöstä 5.7.2016 rajoittanut edellä mainittua patenttia. Innohome Oy:lle myönnetty patentti numero FI 117526 on näin ollen nykyisin voimassa patenttijulkaisun numero FI 117526 B3 mukaisessa muodossa (jäljempänä myös riitapatentti).

Riitapatentin tarkoittama keksintö muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–11.

Riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. "Kodinkoneiden tai atk- tai viihdelaitteiden (seuraavassa laite) toimintaa ohjaava tai seuraava järjestelmä, johon kuuluu lisälaite (1), joka on sijoitettu laitteen yhteyteen, joko erillisenä yksikkönä tai osana ohjattavaa tai seurattavaa laitetta ja on liitettävissä laitteen käyttöenergian- ja/tai vedensyöttöön (4, 11) ja johon kuuluu, joko käyttäjän läsnäoloa tai aktiivisuustilaa tai käyttöympäristöä seuraavien anturien liitännät (3, 9) tai veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraavien signaalien johdolliset liitännät (7, 12) ja prosessori tai ohjauslogiikka (15) mainittujen liitäntöjen kautta vastaanotettujen tietojen käsittelemiseksi ja ohjauslähdöt laitteen toiminnan tai käyttöenergian tai veden ohjaamiseksi (6, 13) tai ohjaussignaalit paikalliseen (5) tai etäkommunikointiin (3), ja lisälaite on järjestetty seuraamaan

1) siihen liitetyn laitteen toimintatilaa sen ottaman energian (mittaus 7) tai veden virtauksen (mittaus 12) tai lämpötilan perusteella ja

2) laitteen toimintaympäristöön toiminnallisesti liittyvän lisälaitteen signaalia kuten vuoto- (18), savu- (17), häkä-, kaasu- tai lämpötila-anturin (23) signaalia tai muuta toimintatilaan liittyvää signaalia tai käyttäjän aktiivisuustilaa tai läsnäoloa, tunnettu siitä, että lisälaite (1)

on järjestetty suorittamaan laitteen toimintatilan ohjausta itsenäisesti adaptoitumalla siihen liitetyn laitteen ja käyttöympäristön signaaleihin, joihin kuuluu laitteen energiankulutuksen ja käyttäjän aktiivisen läsnäolon tunnistaminen seuraamalla laitteen käyttöä, siten, että lisälaite ohjaa automaattisesti laiteen energian- (4) tai vedensyötön (11) tai toiminnan (21, 22) ennalta määrättyyn käyttötilaan."

Loukkauskanne ja patentin mitättömäksi julistamista koskeva vastakanne

Innohome Oy on 22.6.2017 nostanut markkinaoikeudessa patentin loukkausta koskevan kanteen Safera Oy:tä vastaan patenttiin numero FI 117526 perustettuna (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/475).

Safera Oy on sittemmin 7.3.2018 nostanut markkinaoikeudessa vastakanteen Innohome Oy:tä vastaan patentin numero FI 117526 julistamiseksi mitättömäksi (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2018/99).

Kyseisen patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Innohome Oy on tehnyt käsillä olevan riitapatentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Innohome Oy:n patentin rajoittamista koskeva pyyntö

Vaatimukset

Innohome Oy on pyytänyt, että markkinaoikeus rajoittaa patentin numero FI 117526 olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Perusteet

Rajoittamispyynnön tutkiminen

Innohome Oy on tehnyt 25.4.2018 rajoittamispyynnön, jota yhtiö on sittemmin ainoastaan täydentänyt 16.10.2018 ja 28.1.2019 käsillä olevien vaatimusten mukaiseen muotoonsa.

Innohome Oy:llä on ollut Safera Oy:n esittämien kiistämisperusteiden vuoksi peruste täydentää rajoittamispyyntöään suorittamallaan tavalla.

Rajoittamispyynnön hyväksyminen

Innohome Oy:n rajoittamispyyntö täyttää kaikki patenttilain 53 b §:ssä patentin rajoittamisen hyväksymiselle säädetyt edellytykset.

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät ensinnäkin patenttilain 53 b §:n 1 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 sanamuoto jo lähtökohtaisesti edellyttää, että anturin on seurattava veden virtaamaa tai energian kulutusta, koska muutoin anturilta ei saataisi "veden virtaamaa tai energian kulutusta seuraavia signaaleita". Signaali ei voi itsestään muuttua seurantasignaaliksi. Seuranta ei edellytä tietojen käsittelyä anturilla. Niin riitapatentin selityksessä kuin myös itsenäisen patenttivaatimuksen 1 sanamuodossa esitetään, että anturilta saatavat seurantatiedot käsitellään prosessorilla.

Rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät myös patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Riitapatentin niin sanotun perusasiakirjan selityksestä, piirustusten kuviosta 1 kuin myös itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 löytyy niin sanottu tarvittava tuki sille, että lisälaitteeseen kuuluu veden virtaamaa seuraava anturi tai energian kulutusta seuraava anturi. Mainitun patenttivaatimuksen 1 sanamuoto edellyttää näitä seuranta-antureita, jotta lisälaitteeseen voi kuulua kyseisen patenttivaatimuksen mukaisesti "veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraavien signaalien johdolliset liitännät".

Suureen jatkuva mittaaminen ja muutosten seuraaminen anturilla on teknisellä termillä ilmaistuna seurantaa. Seurantatietojen käsittely prosessorilla on seurannan seuraava vaihe. Alan ammattimiehen on katsottava ymmärtävän, että anturi ja prosessori seuraavat seurattavia suureita eri tavalla. Anturi seuraa suureiden arvoja ja niiden muutoksia mittaamalla. Tarvittava seurantatieto muodostuu siis anturissa. Prosessori seuraa puolestaan ohjattavan laitteen tilaa käsittelemällä anturilta saamaansa seurantatietoa.

Anturin tehtävänä on muodostaa ja antaa seurantasignaalit prosessorille. Rajoittamispyynnön mukaiselle itsenäiselle patenttivaatimukselle 1 löytyy siten tarvittava tuki sekä perusasiakirjan selityksestä että piirustusten kuviosta 1.

Prosessori puolestaan seuraa veden virtaamaa tai energian kulutusta anturilla tai anturin avulla. Seurantatieto on siirrettävä anturilta prosessorille signaaleilla. Rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 termille "anturilta saatavien signaalien johdolliset liitännät" löytyy siten yksiselitteisesti tarvittava tuki perusasiakirjan selityksestä. Tätä tukee osaltaan piirustusten kuviosta 1 näkyvät nuolet anturien ja prosessorin välillä.

Patentin selityksestä ei tarvitse ilmetä kaikkia alan ammattimiehelle itsestään selviä asioita, kuten sitä, että perusasiakirjan selityksessä kuvattua seurantatietojen siirtoa anturin ja prosessorin välillä voidaan vaatimuksessa kutsua signaaleiksi.

Vielä rajoittamispyynnön mukaiset patenttivaatimukset täyttävät patenttilain 53 b §:n 3 kohdan mukaiset edellytykset patentin rajoittamiselle.

Rajoittamispyyntö ei merkitse riitapatentin suoja-alan laajentumista.

Rajoittamispyyntö merkitsee riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 suojapiirin supistumista monin tavoin eikä Safera Oy:n esittämällä tavalla vain mainitun patenttivaatimuksen 1 selventämistä.

Vastaus

Vaatimukset

Safera Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää tutkimatta Innohome Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön siihen 25.4.2018 jälkeen tehtyjen muutosten osalta ja joka tapauksessa hylkää Innohome Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Perusteet

Rajoittamispyynnön tutkimatta jättäminen

Safera Oy ei ole esittänyt Innohome Oy:n 25.4.2018 tekemän rajoittamispyynnön jälkeen perusteita, jotka olisivat oikeuttaneet Innohome Oy:n sittemmin täydentämään rajoittamispyyntöään 16.10.2018 ja 28.1.2019.

Käsillä olevan patentin rajoittamista koskevan asian käsittelyn tulee siten perustua Innohome Oy:n tekemään rajoittamispyyntöön 25.4.2018 esitetyssä muodossa.

Rajoittamispyynnön hylkääminen

Innohome Oy:n rajoittamispyyntö ei täytä patenttilain 53 b §:ssä patentin rajoittamisen hyväksymiselle säädettyjä edellytyksiä.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei ensinnäkään täytä patenttilain 53 b §:n 1 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 sanamuoto on ristiriidassa riitapatentin selityksen kanssa ja siksi epäselvä. Mainitussa patenttivaatimuksessa 1 käytettyä termiä "seurata" on sinänsä pidettävä alan ammattimiehelle selvänä. Epäselvyys ja ristiriita patenttivaatimuksen sanamuodon ja selityksen välille aiheutuu kuitenkin siitä, ettei selitys kerro, että anturi voisi itsenäisesti "seurata" jotain vaan, että prosessori tai lisälaite "seuraa" anturin avulla.

Rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä myöskään patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Riitapatentin niin sanotusta perusasiakirjasta ei ensinnäkään löydy niin sanottua tarvittavaa tukea sille, että anturit seuraisivat veden virtaamaa tai energiankulutusta. Mainitusta perusasiakirjasta löytyy tarvittava tuki ainoastaan sille, että lisälaite seuraa tai prosessori seuraa anturien avulla.

Myöskään käyttäjän läsnäoloa tai aktiivisuustilaa tai käyttöympäristöä seuraavia antureita koskevan perusasiakirjan maininnan ei ole katsottava muodostavan tarvittavaa tukea sille, että veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraisivat signaalien sijaan anturit.

Veden virtaaman tai energiankulutuksen mittauksen ja seurannan tekee perusasiakirjassa esitetyn valossa lisälaite lämpötila-anturien antamien lämpötilatietojen perusteella. Perusasiakirjan selityksestä ei edes implisiittisesti ilmene, että anturi tekisi muuta kuin mittaisi lämpötilaa.

Perusasiakirjasta ei ilmene suoraa ja yksiselitteistä tukea myöskään rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 termille antureilta saatavien signaalien johdollisista liitännöistä.

Vielä rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 3 kohdan edellytyksiä patentin rajoittamiselle.

Rajoittamispyynnön mukainen patenttivaatimus 1 merkitsee riitapatentin suojapiirin laajentumista patenttilain 53 b §:n 3 kohdan vastaisesti.

Riitapatentin itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan veden virtaamaa ja energiankulutusta seuraavat signaalit. Innohome Oy:n rajoittamispyyntö laajentaa kannepatentin koskemaan ratkaisua, jossa veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraavat signaalien sijaan anturit.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Safera Oy:n esittämä tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus

1. Safera Oy on vaatinut, että Innohome Oy:n esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö jätetään tutkimatta siihen 25.4.2018 jälkeen tehtyjen muutosten osalta. Tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksensa tueksi Safera Oy on viitannut patenttilain 52 §:n 2 momentin esitöissä mainittuun siitä, että patentin rajoittamista koskevan säännöksen tarkoituksena on ollut sallia rajoittamispyynnön tekeminen vain kertaalleen.

2. Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta on todettu (HE 92/2005 vp s. 37–38) tuomioistuimessa tapahtuvaan patentin rajoittamista koskevan pyynnön esittämiseen liittyen, että on pyrittävä siihen, että rajoittamista koskevan pyynnön voi tehdä vain kerran mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn aikana, ellei kantaja ole esittänyt rajoittamispyynnön jälkeen uusia esteperusteita, joihin rajoittaminen perustuu. Rajoittamispyyntöä ei siten voi tehdä enää uudelleen antamalla uudet muutetut patenttivaatimukset. Rajoittamispyyntöä ei myöskään voi tehdä enää muutoksenhakutuomioistuimessa.

3. Markkinaoikeus toteaa, että lain esitöissä on viimeksi mainitun osalta katsottava tarkoitetun viitata tilanteisiin, joissa patentinhaltija sen jälkeen, kun tuomioistuin on jo kertaalleen ratkaissut patentin rajoittamista koskevan pyynnön, esittää uuden patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

4. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Innohome Oy on esittänyt patentin rajoittamista koskevan pyynnön, jota se on sittemmin kyseisen rajoittamispyyntöä koskevan asian käsittelyn yhteydessä sinänsä kahteen otteeseen muuttanut, sanotun kuitenkin tapahduttua ennen rajoittamispyyntöä koskevan asian ratkaisemista.

5. Edellä esitetty huomioon markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa ole edellytyksiä olla tutkimatta Innohome Oy:n esittämää patentin rajoittamista koskevaa pyyntöä yhtiön viimeksi esittämässä muodossaan. Tämän johdosta Safera Oy:n vaatimus Innohome Oy:n rajoittamispyynnön tutkimatta jättämisestä on hylättävä.

Pääasiaratkaisun perustelut

I Kysymyksenasettelu

6. Asiassa on kysymys Safera Oy:n Innohome Oy:tä vastaan nostaman patentin numero FI 117526 mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä Innohome Oy:n tekemästä patentin rajoittamista koskevasta pyynnöstä.

7. Innohome Oy on pyytänyt, että patentti numero FI 117526 rajoitetaan olemaan voimassa tämän päätöksen liitteiden 1 ja 2 mukaisten patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

8. Safera Oy on vaatinut, että Innohome Oy:n esittämä patentin rajoittamista koskeva pyyntö hylätään.

II Riitapatentista

9. Innohome Oy:lle on 15.11.2006 myönnetty patentti numero FI 117526 keksinnölle nimeltä "Kodinkoneiden ja viihdelaitteiden toimintaa ohjaava ja seuraava lisälaite".

10. Patentti- ja rekisterihallitus on Innohome Oy:n pyynnössä 5.7.2016 rajoittanut edellä mainittua patenttia. Innohome Oy:lle myönnetty patentti numero FI 117526 on näin ollen nykyisin voimassa patenttijulkaisun numero FI 117526 B3 mukaisessa muodossa (edellä mainittu riitapatentti).

11. Riitapatentin tarkoittama keksintö muodostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–11.

12. Riitapatentin itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

1. "Kodinkoneiden tai atk- tai viihdelaitteiden (seuraavassa laite) toimintaa ohjaava tai seuraava järjestelmä, johon kuuluu lisälaite (1), joka on sijoitettu laitteen yhteyteen, joko erillisenä yksikkönä tai osana ohjattavaa tai seurattavaa laitetta ja on liitettävissä laitteen käyttöenergian- ja/tai vedensyöttöön (4, 11) ja johon kuuluu, joko käyttäjän läsnäoloa tai aktiivisuustilaa tai käyttöympäristöä seuraavien anturien liitännät (3, 9) tai veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraavien signaalien johdolliset liitännät (7, 12) ja prosessori tai ohjauslogiikka (15) mainittujen liitäntöjen kautta vastaanotettujen tietojen käsittelemiseksi ja ohjauslähdöt laitteen toiminnan tai käyttöenergian tai veden ohjaamiseksi (6, 13) tai ohjaussignaalit paikalliseen (5) tai etäkommunikointiin (3), ja lisälaite on järjestetty seuraamaan
1) siihen liitetyn laitteen toimintatilaa sen ottaman energian (mittaus 7) tai veden virtauksen (mittaus 12) tai lämpötilan perusteella ja
2) laitteen toimintaympäristöön toiminnallisesti liittyvän lisälaitteen signaalia kuten vuoto- (18), savu- (17), häkä-, kaasu- tai lämpötila-anturin (23) signaalia tai muuta toimintatilaan liittyvää signaalia tai käyttäjän aktiivisuustilaa tai läsnäoloa,
tunnettu siitä, että lisälaite (1)
on järjestetty suorittamaan laitteen toimintatilan ohjausta itsenäisesti adaptoitumalla siihen liitetyn laitteen ja käyttöympäristön signaaleihin, joihin kuuluu laitteen energiankulutuksen ja käyttäjän aktiivisen läsnäolon tunnistaminen seuraamalla laitteen käyttöä, siten, että lisälaite ohjaa automaattisesti laiteen energian- (4) tai vedensyötön (11) tai toiminnan (21, 22) ennalta määrättyyn käyttötilaan."

III Patentin rajoittamiseen liittyvistä oikeusohjeista

13. Patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaan patentin mitättömäksi julistamista koskevan kanteen käsittelyn yhteydessä patentinhaltija voi pyytää tuomioistuinta rajoittamaan patenttia muutettujen patenttivaatimusten mukaisesti. Rajoittamisen on täytettävä mainitun lain 53 b §:n mukaiset edellytykset.

14. Patenttilain 53 b §:n mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä patenttiviranomaisessa tai tuomioistuimessa on, että pyynnön mukaisesti rajoitettava patentti täyttää seuraavat ehdot:
1) patentti tarkoittaa keksintöä, joka on esitetty niin selvästi, että ammattimies voi sen perusteella käyttää keksintöä;
2) patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä; ja
3) patentin suoja-alaa ei ole laajennettu myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä hyväksytyn patentin käsittämästä suoja-alasta tai aikaisemmin tehdyn rajoittamispäätöksen mukaisesta suoja-alasta.

15. Hallituksen esityksessä Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyn yleissopimuksen uudistamiskirjan ja patenttilakisopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä patenttilain muuttamisesta on todettu tuomioistuimissa tapahtuvaan patentin rajoittamiseen liittyen, että sääntelyn tarkoituksena on antaa patentinhaltijalle oikeus puolustautua mitätöintikannetta vastaan patenttivaatimuksia muuttamalla (HE 92/2005 vp s. 14).

16. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että tuomioistuimessa tapahtuvan patentin rajoittamisen on täytettävä patenttiviranomaisen suorittamaa rajoittamismenettelyä vastaavat edellytykset (HE 92/2005 vp s. 14–15).

17. Kansallisessa patenttiviranomaisessa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta mainitussa hallituksen esityksessä on puolestaan todettu, että patenttilaissa ehdotetaan säädettäväksi Suomessa voimaansaatettujen eurooppapatenttien rajoittamismenettelystä kansallisesti Euroopan patenttisopimukseen sisällytettyjen määräysten mukaisesti. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi säännökset kansallisten patenttien rajoittamismenettelystä. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamista koskeva menettely patenttiviranomaisessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 14).

18. Edellä mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on ensinnäkin patenttilain 52 §:ään liittyen todettu muun ohella, että kuten patentin rajoittaminen patenttiviranomaisessa, patentin rajoittaminen tuomioistuimessa tapahtuu aina patenttivaatimuksia rajoittamalla. Niistä edellytyksistä, joiden tulee täyttyä, jotta rajoittamispyyntö voidaan hyväksyä, säädetään patenttilain 53 b §:ssä (HE 92/2005 vp s. 38).

19. Mainitun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on lisäksi patenttilain 53 a §:ään liittyen todettu, että pykälä koskee patentin rajoittamista kansallisesti. Tarkoituksena on, että kansallisen patentin rajoittamismenettely Suomessa on mahdollisimman yhteneväinen Euroopan patenttiviraston suorittaman rajoittamismenettelyn kanssa (HE 92/2005 vp s. 38–39).

20. Sanotun hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on vielä patenttilain 53 b §:ään liittyen todettu, että pykälässä säädetään niistä ehdoista, joiden tulee täyttyä, jotta patenttiviranomainen voi hyväksyä rajoittamispyynnön. Pykälän sisältämät ehdot on tarkoitettu sovellettavaksi myös tuomioistuimessa tapahtuvaan patenttilain 52 §:n 2 momentin mukaiseen patentin rajoittamispyynnön käsittelyyn (HE 92/2005 vp s. 39).

21. Samassa yhteydessä hallituksen esityksessä on edelleen todettu, että muutetun patentin mukaisen keksinnön tulee olla niin selvästi esitetty, että ammattimies voi patentin perusteella käyttää keksintöä. Patenttia ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville patenttihakemuksesta, kun se tehtiin. Muutetut patenttivaatimukset eivät saa laajentaa patenttisuojaa myönnetyn patentin tai väitekäsittelyssä muutetun patentin käsittämästä suoja-alasta (HE 92/2005 vp s. 39–40).

22. Lisäksi hallituksen esityksessä on vielä todettu, että patenttiviranomainen ei suorita uutuus- ja patentoitavuustutkimusta patentin rajoittamismenettelyssä. Patentin rajoittamisen tulee kuitenkin olla todellinen siten, että patentin suoja-alaa on rajoitettava. Rajoitettujen patenttivaatimusten tulee käsittää patenttisuojan rajoitus siihen nähden, mitä myönnetyn patentin tai myöhemmin muutetun patentin patenttivaatimukset sisältävät. Patentinhaltijan ei siis ole mahdollista muotoilla patenttivaatimuksia uudelleen esimerkiksi vain patenttivaatimusten selventämiseksi tai käyttämällä toisenlaista terminologiaa eli rajoittaa patenttiaan vain näennäisesti (HE 92/2005 vp s. 40).

23. Eurooppapatenttien myöntämisestä tehdyssä yleissopimuksessa (jäljempänä myös Euroopan patenttisopimus tai EPC) eurooppapatentin rajoittamisesta määrätään sopimuksen 105 b artiklassa. Mainitun artiklan 1 kappaleen mukaan Euroopan patenttivirasto tutkii, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimusta koskevissa soveltamismääräyksissä tarkoitetut edellytykset eurooppapatentin rajoittamiselle. Artiklan 2 kappaleen mukaan, jos Euroopan patenttivirasto katsoo eurooppapatenttia koskevan rajoittamispyynnön täyttävän nämä edellytykset, se päättää eurooppapatentin rajoittamisesta soveltamismääräysten mukaisesti. Muussa tapauksessa sen on hylättävä pyyntö.

24. Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten, jotka muodostavat erottamattoman osan Euroopan patenttisopimusta, säännön 95 mukaan, jos eurooppapatentin rajoittamista koskeva pyyntö täyttää tutkimisen edellytykset, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosaston tulee tutkia, muodostavatko muutetut patenttivaatimukset todellisen rajoituksen suhteessa alun perin myönnettyihin tai väitemenettelyn kuluessa muutettuihin tai aikaisemmin rajoitettuihin patenttivaatimuksiin nähden, sekä täyttävätkö ne Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan ja 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen määräykset. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä näitä vaatimuksia, patentoitavuustutkimusosaston tulee antaa rajoittamispyynnön tekijälle yksi tilaisuus korjata havaitut puutteet ja muuttaa vaatimukset sekä tarvittaessa selitys ja piirustukset määräajassa (sääntö 95(2)).

25. Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklan mukaan patenttivaatimuksissa on määriteltävä se, mitä patentilla halutaan suojata. Vaatimusten tulee olla selkeitä ja täsmällisiä, ja patenttiselityksen on tuettava niitä.

26. Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 1 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia voidaan muuttaa Euroopan patenttivirastossa toimitettavassa käsittelyssä soveltamismääräysten mukaisesti. Hakijalle on kuitenkin annettava ainakin yksi mahdollisuus hakemuksen muuttamiseen haluamallaan tavalla. Kyseisen artiklan 2 kappaleen mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä. Kyseisen artiklan 3 kappaleen mukaan eurooppapatenttia ei saa muuttaa niin, että sen suojapiiri laajenee.

27. Euroopan patenttivirastossa tapahtuvan patentin rajoittamisen osalta edellä mainitussa hallituksen esityksessä on todettu muun ohella, että jos rajoittamispyyntö otetaan tutkittavaksi, Euroopan patenttiviraston patentoitavuustutkimusosasto tutkii, onko kyseessä todellinen alkuperäisten tai aikaisemmin rajoitettujen patenttivaatimusten rajoittaminen. Sen tulee tutkia, täyttyvätkö Euroopan patenttisopimuksen 84 artiklassa esitetyt määräykset ja soveltaa mainitun sopimuksen 123 artiklan 2 ja 3 kappaleen mukaisia yleisiä menettelysääntöjä. Sen sijaan patentoitavuustutkimusosasto ei ole velvoitettu tutkimaan, onko rajoitettu patentti enää patentoitavissa Euroopan patenttisopimuksen 52–57 artikloiden mukaan. Mikäli rajoittamispyyntö ei täytä todellisen rajoittamisen sekä Euroopan patenttisopimuksen 84 ja 123 artikloiden vaatimuksia, hakijalle annetaan tilaisuus korjata puutteet ja muuttaa vaatimukset määräajassa. Ellei hakija korjaa puutteita, rajoittamispyyntö hylätään (HE 92/2005 vp s. 14).

IV Asian arviointi

28. Patenttilain 53 b §:n 2 kohdan mukaan patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytyksenä on muun ohella, että patentti ei käsitä sellaista, mikä ei ole ilmennyt hakemuksesta sitä tehtäessä.

29. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun edellytyksen voi katsoa liittyvän patenttilain 13 §:n säännökseen, jonka mukaan patenttihakemusta ei saa muuttaa siten, että patenttia haetaan johonkin, mikä ei ole käynyt selville hakemuksesta, kun hakemus on tehty.

30. Vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen, johon edellä selostetulla tavalla Euroopan patenttisopimusta koskevien soveltamismääräysten säännössä 95 eurooppapatenttien rajoittamista koskevan pyynnön hyväksymisen edellytysten osalta muun ohella viitataan, mukaan eurooppapatenttia koskevaa hakemusta tai eurooppapatenttia ei saa muuttaa siten, että hakemuksen kohde laajenee siitä, mikä on esitetty hakemuksessa sitä tehtäessä.

31. Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta on Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleen tulkinnan osalta ratkaisussaan G 2/10 todennut, että EPC 123 artiklan 2 kappaleessa tarkoitetusta kielletystä muutoksesta on kyse, jos kyseinen muutos ei ole, suoraan tai epäsuorasti, selvästi ja yksiselitteisesti ilmennyt alan ammattimiehelle tämän yleistiedon valossa mainitussa säännöksessä viitatusta hakemusasiakirjasta.

32. Asiassa on asianosaisten esittämän valossa riidatonta, että käsillä olevassa tapauksessa asiakirjana, jota patenttilain 52 §:n 1 momentin 3 kohdassa, kuten myös vastaavasti Euroopan patenttisopimuksen 123 artiklan 2 kappaleessa, tarkoitetaan, ja siten asiakirjana, josta niin sanottu tarvittava tuki on löydyttävä (edellä mainittu perusasiakirja), on pidettävä patenttihakemusta numero 20050285.

33. Innohome Oy on tarvittavan tuen osalta rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 liittyen vedonnut ensinnäkin siihen, että alan ammattimiehen on riitapatentin perusasiakirjan perusteella katsottava tietävän, että tietyn suureen jatkuva mittaaminen ja muutosten seuraaminen anturilla on teknisellä termillä ilmaistuna seurantaa. Prosessorin on puolestaan katsottava seuraavan ohjattavan laitteen tilaa käsittelemällä anturilta saamaansa seurantatietoa ja anturin tehtävänä on muodostaa ja antaa seurantasignaalit prosessorille. Toiseksi Innohome Oy on mainitulta osin esittänyt, että termi signaalien johdolliset liitännät on määritelty samalla tavalla niin edellä mainitussa perusasiakirjassa kuin rajoittamispyynnön mukaisessa itsenäisessä patenttivaatimuksessa 1. Signaalit liittyvät veden virtaaman tai energian kulutuksen seurantaan ja prosessori seuraa veden virtaamaa tai energian kulutusta anturilla tai anturin avulla. Seurantatieto on siirrettävä anturilta prosessorille signaaleilla.

34. Safera Oy on esittänyt, että patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytys patentin rajoittamispyynnön hyväksymiselle ei täyttyisi rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 osalta ensinnäkään sen johdosta, että veden virtaamaa seuraavalle anturille kuten ei myöskään energiankulutusta seuraavalle anturille löydy tarvittavaa tukea riitapatentin perusasiakirjasta. Riitapatentin perusasiakirjasta ei nimittäin löydy tukea sille, että anturit seuraisivat veden virtaamaa tai energiankulutusta. Toiseksi Safera Oy on esittänyt, ettei rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisille antureilta saatavien signaalien johdollisille liitännöille ilmenisi suoraa ja yksiselitteistä tukea edellä mainitusta perusasiakirjasta.

35. Markkinaoikeus toteaa, että riitapatentin perusasiakirjassa esitetyn mukaan prosessori seuraa ohjattavan laitteen tilaa sen ottaman sähkotehon mittauksella sekä veden tai kaasun virtaamaa virtausanturin avulla (perusasiakirjan s. 5, rivit 32–35 sekä s. 6, rivit 2–3). Perusasiakirjassa on edelleen esitetty prosessorin opiskelevan energian ja veden kulutusta sekä seuraavan näiden tai sille syötettyjen tietojen pohjalta laitteen toimintaa (perusasiakirjan s. 6, rivit 11–13). Perusasiakirjassa on vielä esitetty, että, että "kiinteillä ja langattomilla antureilla lisälaite seuraa siihen liitetyn laitteen energian-, vedenkulutusta sekä ympäristöä ja ohjaa saamiensa tietojen perusteella sen vesi- sekä käyttöenergian liitäntää itsenäisesti" (perusasiakirjan s. 3, rivit 17–18).

36. Innohome Oy on edellä selostetulla tavalla viitannut siihen, että alan ammattimiehen olisi katsottava ymmärtävän suureen jatkuvan mittaamisen ja muutosten seuraamisen anturilla seurannaksi.

37. Markkinaoikeus toteaa, ettei perusasiakirjasta ole ensinnäkään katsottava käyvän ilmi, että rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisesti veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraisi signaalin sijasta anturi.

38. Perusasiakirjassa esitetyn perusteella on sinänsä pääteltävissä, että sähkötehon mittausanturilla sekä veden tai kaasun virtausanturilla on keksinnössä oma tehtävänsä tietojen välittymisessä prosessorille. Perusasiakirjassa on kuitenkin todettu, että seuraamista suorittaa nimenomaisesti joko prosessori tai lisälaite. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että antureille on perusasiakirjassa tarkoitettu antaa viimeksi mainitusta seuraamisesta jokin erillinen mittaamiseen liittyvä tehtävä ja ettei seuraaminen ja mittaaminen ole siten perusasiakirjassa esitetyn valossa ymmärrettävissä toistensa synonyymeiksi.

39. Innohome Oy:n esittämälle siitä, että alan ammattimies ymmärtäisi riitapatentin perusasiakirjan perusteella sekä anturin että prosessorin seuraavan molempien seurattavia suureita ei siten ole katsottava löytyvän tukea perusasiakirjasta.

40. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että riitapatentin perusasiakirjasta ei ole saatavissa edellä tarkoitetulla tavalla selvästi ja yksiselitteisesti tukea rajoittamispyynnön mukaiseen itsenäiseen patenttivaatimukseen 1 sisältyvälle piirteelle siitä, että signaalin sijaan veden virtaamaa tai energiankulutusta seuraisivat anturit. Innohome Oy:n esittämän rajoittamispyynnön mukaisen itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ei näin ollen jo sanotun johdosta ole katsottava täyttävän patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytystä rajoittamispyynnön hyväksymiselle.

41. Koska Innohome Oy:n esittämän rajoittamispyynnön mukainen itsenäinen patenttivaatimus 1 ei täytä patenttilain 53 b §:n 2 kohdan edellytystä patentin rajoittamispyynnön hyväksymiselle, on Innohome Oy:n käsillä oleva rajoittamispyyntö jo sanotun johdosta hylättävä. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen ottaa kantaa muihin patenttilaissa säädettyihin patentin rajoittamispyynnön hyväksymisen edellytysten täyttymiseen.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus hylkää Innohome Oy:n esittämän patentin rajoittamista koskevan pyynnön.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei saa hakea erikseen muutosta. Patenttilain 52 §:n 2 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta vasta patentin mitättömäksi julistamista koskevaa pääasiakannetta koskevassa asiassa annettavan lopullisen ratkaisun yhteydessä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen, markkinaoikeustuomarit Reima Jussila ja Jaakko Ritvala sekä asiantuntijajäsen Christoffer Sundman.

Lainvoimaisuus

Ei lainvoimainen.

 
Julkaistu 23.3.2020