MAO:66/20

Eezy VMP Oy (aikaisemmin Varamiespalvelu-Group Oy) > VMP-interior Oy (aikaisemmin VMP-Interior Oy)

tavaramerkki - sekaannusvaara - laajalti tunnettu tavaramerkki

Diaarinumero: 2017/747
Antopäivä: 24.2.2020

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.10.2017 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Eezy VMP Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Rekisteröity tavaramerkki numero 266552 VMP-interior (kuvio) on ensinnäkin sekoitettavissa valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin numero 249060 VMP (kuvio) ja numero 236794 VMP-GROUP, valittajan aikaisempiin Euroopan unionia koskeviin kansainvälisiin rekisteröinteihin numero 0880400 VMP Group (kuvio), numero 0881857 VMP-GROUP ja numero 1024461 VMP (kuvio) sekä valittajan aikaisempaan Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä

EU-tavaramerkki) numero 012563681 VMP Group (kuvio). Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior on myös sekoitettavissa valittajan aikaisempaan vakiinnutettuun tavaramerkkiin VMP.

Toiseksi rekisteröity tavaramerkki numero 266552 VMP-interior (kuvio) on sekoitettavissa valittajan aikaisempiin aputoiminimiin VMP Group, Helsingin VMP, Turun VMP ja Rauman VMP.

Kolmanneksi tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille on este valittajan aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin VMP johdosta.

Toisin kuin valituksenlaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, vertailtavien tavaramerkkien kattamat palvelut ovat ainakin osaksi samankaltaisia. Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) kattaa sisutussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut sekä sisutussuunnittelun. Valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamat koulutus-, mainonta-, toimisto-, ja hallintopalvelut sisältävät laajan määritelmänsä vuoksi sisustussuunnittelualan koulutuksen, toimistotyön, hallinnollisen työn ja mainonnan. Lisäksi valittajan toiminta ulottuu monenlaisiin tuotteisiin ja palveluihin, mitä osoittaa myös sen tavaramerkkien monipuolinen suoja-ala. Vertailtavien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat siten vähintään osaksi samankaltaisia.

Vertailtavat tavaramerkit ovat lisäksi samankaltaisia. Valittajan aikaisempien tavaramerkkien hallitseva osa on kirjainyhdistelmä VMP. Tavaramerkkien mahdollinen toinen osa GROUP on geneerinen ilmaisu ja huomattavasti vähemmän erottamiskykyinen.

Myös rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) hallitsevana osana on pidettävä kirjainyhdistelmää VMP, sillä merkin toinen osa interior kuvailee merkin kattamia palveluita ja on siten erottamiskyvytön. Englannin kielen sana interior tarkoittaa sisustusta, minkä merkityksellinen suomalainen kohdeyleisö ymmärtää erityisesti, kun lainasana interiööri on suomen kielessäkin yleisesti käytössä ja ruotsinkielinen vastaava sana interiör on hyvin samansuuntainen.

Ulkoasun osalta rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on hyvin samankaltainen valittajan aikaisempien tavaramerkkien kanssa. Valittajan aikaisempien kuviomerkkien väritys ja kirjasintyyppi ovat hyvin samankaltaisia kuin rekisteröidyllä tavaramerkillä VMP-interior (kuvio). Kohdeyleisö myös lausuu merkit kirjainyhdistelmän VMP osalta samalla tavalla, joten merkit ovat paitsi ulkonäön osalta myös lausuntatavaltaan samankaltaisia.

Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) sisältää siten valittajan aikaisempien tavaramerkkien ainoan erottamiskykyisen ja hallitsevan osan kokonaisuudessaan. Kohdeyleisö kiinnittää huomiota ensisijaisesti merkin alkuosaan VMP, joka on yhteinen vertailtaville tavaramerkeille. Tavaramerkkien väliset pienet erot eivät riitä poistamaan niiden välistä samankaltaisuutta.

Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on edellä todetulla tavalla sekoitettavissa myös valittajan aikaisempiin aputoiminimiin VMP Group, Helsingin VMP, Turun VMP ja Rauman VMP. Toisin kuin valituksenlaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, valittajan aikaisempien aputoiminimien kattamat toimialat ovat samankaltaisia rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamien palvelujen kanssa. Valittajan aikaisemmat aputoiminimet ovat myös samankaltaisia rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kanssa. Aputoiminimien sisältämät kaupunkien nimet ovat kyseisen aputoiminimen toimintaympäristöä kuvaavia, eivätkä siten erottamiskykyisiä. Muilta osin valittaja viittaa siihen, mitä vertailtavien tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta on esitetty.

Tavaramerkin VMP-interior (kuvio) numero 266552 rekisteröinnille on edellä todetulla tavalla este myös valittajan aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin VMP johdosta.

Valittajan tavaramerkki VMP on laajalti tunnettu ja saa siten suojaa, vaikka tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut eivät olisi kaikilta osin samankaltaisia. Tunnus VMP on laajalti tunnettu suomalaisten keskuudessa henkilöstövuokrauspalveluiden ja muiden VMP Group -konsernin tarjoamien palveluiden tavaramerkkinä. Laajalti tunnettua tavaramerkkiä VMP on käytetty mittavasti valittajan markkinointiviestinnässä. Kyseistä merkkiä on käytetty itsenäisenä kaupallisena tunnuksena osoittamaan palveluiden kaupallista alkuperää ja erottamaan palvelut muiden tarjoamista palveluista. Merkki VMP on ollut jatkuvasti käytössä VMP Group konsernin tunnuksena. Sitä on käytetty sekä sanamerkkinä että kuviomerkkinä.

Valittajan aikaisempi, niin ikään laajalti tunnettu tavaramerkki VARAMIESPALVELU on muutettu muotoon VMP huhtikuussa 2010. Valittaja on käyttänyt merkin VMP lanseeraukseen tuolloin lähes 800.000 euroa. Lanseerauskampanja on koostunut muun ohessa televisio- , radio-, lehti-, messu-, urheiluareena- sekä internetmainonnasta. Kampanjan pääviesti on ollut "Varamiespalvelu on nyt VMP".

Valittajan vuonna 2011 teettämä tutkimus osoittaa, että tavaramerkki VMP on erittäin laajalti tunnettu suomalaisten keskuudessa ja se yhdistetään nimenomaan valittajayhtiöön. Sanotusta tutkimuksesta käy myös ilmi muun ohella, että VMP/VARAMIESPALVELU on ollut alan tunnetuin yritys ja että merkin VMP autettu tunnettuus on ollut 49 prosenttia joulukuussa 2011. Myös vuonna 2014 tehdystä tutkimuksesta ilmenee, että VMP Groupin autettu tunnettuus on ollut 41 prosenttia.

Tavaramerkki VMP on myös merkitty laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon, mikä osaltaan osoittaa kyseisen merkin olevan laajalti tunnettu vähintään henkilöstövuokrauspalveluiden tunnuksena. Kun Patentti- ja rekisterihallitus on vuonna 2014 hyväksynyt tavaramerkin VMP olevan laajalti tunnettu vain neljän vuoden jälkeen sen lanseerauksesta, on perusteltua olettaa, että merkin tunnettuus on tämän jälkeen kasvanut entisestään.

Koska rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) toinen osa on erottamiskyvytön ja koska valittajan laajalti tunnettu tavaramerkki VMP sisältyy kokonaisuudessaan tähän merkkiin, kyse on lähes identtisistä merkeistä.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on virheellisesti katsottu, että rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamat palvelut olisivat luonteensa, laatunsa ja käyttötarkoituksensa osalta riittävän erilaisia verrattuna laajalti tunnetun tavaramerkin VMP kattamiin palveluihin. Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on tulkittu tavaramerkin VMP tunnettuutta ainoastaan sen rekisteriin merkityn rajatun kohderyhmän ja rajattujen palvelujen kautta. Merkintä laajalti tunnetuksi merkiksi ei kuitenkaan poissulje sitä, etteikö tavaramerkki voisi olla laajalti tunnettu myös luetteloon merkityn kohderyhmän ulkopuolella. Valittajan esittämä selvitys osoittaa, että tavaramerkki VMP on laajalti tunnettu yleisesti suomalaisten kuluttajien keskuudessa ja että hyvin suuri osa suomalaisista tuntee tavaramerkin VMP nimenomaan valittajan palvelujen ja tuotteiden tunnuksena.

Tavaramerkin VMP maine on vahva ja se on myös erottamiskykyinen palveluiden tunnuksena. Kun lisäksi otetaan huomioon erityisesti tunnusten korkea samankaltaisuuden aste, on katsottava, että merkkien välillä on sellainen yleisön mieltämä yhteys, jota laajalti tunnetun tavaramerkin suojan saaminen edellyttää.

Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) haltija saisi toiminnassaan hyötyä valittajan laajalti tunnetun tavaramerkin VMP erottamiskyvystä ja maineesta sen vuoksi, että tavaramerkki on ollut suurelle yleisölle entuudestaan tuttu. Myös tavaramerkin mielikuva ja sen heijastamat ominaisuudet siirtyisivät rekisteröidyn tavaramerkin

VMP-interior (kuvio) haltijan palvelun synnyttämään mielikuvaan. Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) haltija saisi näin oikeudetonta hyötyä. Lisäksi useampien kirjainyhdistelmän VMP sisältävien merkkien hyväksyminen rekisteröitäväksi aiheuttaisi vaaran valittajan tavaramerkkien erottamiskyvyn heikkenemisestä kirjainyhdistelmän yleistyessä markkinoilla. Nähdessään myöhemmän merkin kuluttajat yhdistävät merkin VMP Groupiin ja saattavat erehtyä uskomaan, että palveluilla on jokin yhteys valittajaan.

Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) käyttäminen on aiheetonta. Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) haltijalla ei ole hyväksyttävää syytä sille, että sen tulisi saada rekisteröidä valittajan tavaramerkin kanssa lähes identtinen tavaramerkki. Se, että valittajan toiminimi on VMP-Interior Oy, ei ole hyväksyttävä syy tavaramerkin rekisteröinnille, sillä toiminimi identifioi yrityksen, kun taas tavaramerkki identifioi yrityksen tuotteet ja palvelut.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

VMP-interior Oy:n vastaus

Vaatimukset

VMP-interior Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.540 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajalla ei ole rekisteröityä tavaramerkkiä luokassa 42, jossa tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on rekisteröity. Ne luokat, joissa valittajalla on tavaramerkki rekisteröitynä, poikkeavat muodollisesti ja sisällöllisesti täysin luokasta 42.

VMP-interior Oy ja valittaja harjoittavat liiketoimintaa eri toimialoilla. Sen lisäksi, että toimialat poikkeavat muodollisesti toisistaan,

VMP-interior Oy:n harjoittaman liiketoiminnan tosiasiallinen sisältö on täysin eri kuin valittajan liiketoiminnan sisältö.

Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) ja valittajan aikaisempien tavaramerkkien välillä on vain yksi samankaltaisuus, kirjainyhdistelmä VMP. Sana interior ei sisälly valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin. Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on täsmälleen yhdenmukainen VMP-interior Oy:n toiminimen kanssa.

Valittajalle ei voida tavaramerkkilain nojalla vahvistaa yksinoikeutta kirjainyhdistelmään VMP. Kyseinen kirjainyhdistelmä on sisällötön eikä siitä ole pääteltävissä, mitä sillä tarkoitetaan, mitä sillä halutaan viestittää taikka mihin se viittaa. VMP-interior Oy:n ja valittajan tavaramerkkien välillä ei ole sellaista yhteyttä, että valittajan tavaramerkistä syntyisi mielleyhtymä valittajaan tai sen liiketoimiin.

VMP-interior Oy:n toimittama aineisto osoittaa, ettei VMP-interior Oy:tä sekoiteta millään tavoin valittajaan tai niihin toimialoihin, joilla valittaja toimii, taikka niihin luokkiin, joissa valittajan tavaramerkit on rekisteröity. Toisin kuin valittajan toimittama aineisto, joka on sen omaa markkinointimateriaalia, VMP-interior Oy:n toimittama aineisto on ulkopuolisten tahojen laatimaa.

Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) käyttäminen ei ole ollut aiheetonta, kun otetaan huomioon tavaramerkin identtisyys sen haltijan toiminimeen. Lisäksi VMP-interior Oy on perustettu 20 vuotta sitten ja se on koko toimintahistoriansa ajan käyttänyt tavaramerkkiä VMP-interior. Kun valittaja on rekisteröinyt ensimmäisen tavaramerkkinsä, VMP-interior Oy oli toiminut koko Suomessa jo yli kymmenen vuoden ajan. VMP-interior Oy on apteekkien ja sairaaloiden lääkehuoltotilojen tila- ja kalustesuunnitteluun erikoistunut yritys ja sen tavaramerkki on näkynyt laajalti niissä kalusteissa, joita se on suunnitellut asiakkailleen. Tavaramerkki on 20 vuoden aikana vakiintunut VMP-interior Oy:n tunnusmerkkinä.

Valittajan lausuma

Vertailtavien tavaramerkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen sekä osapuolten toimialojen eroavaisuudet eivät ole arvioinnissa merkityksellisiä, kun otetaan huomioon, että valittajan tavaramerkki VMP on Suomessa laajasti tunnettu ja nauttii siten tavanomaista vahvempaa tavaramerkkisuojaa.

Toimialoilla on merkitystä ainoastaan arvioitaessa valittajan aikaisempien aputoiminimen sekoitettavuutta rekisteröityyn tavaramerkkiin

VMP-interior (kuvio), ja tällöinkin merkitystä on vain kyseisten aputoiminimien toimialoilla, joita tulee verrata tavaramerkin palveluluetteloon. VMP-interior Oy:n oma toimiala on asian kannalta merkityksetön.

VMP-interior Oy:n esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteeton. Yhtiö ei ole esittänyt perusteita, joiden vuoksi olisi katsottava olevan kohtuutonta, että se joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys ensinnäkin siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin numero 249060 VMP (kuvio) ja numero 236794 VMP-GROUP, valittajan aikaisempiin Euroopan unionia koskeviin kansainvälisiin rekisteröinteihin numero 0880400 VMP Group (kuvio), numero 0881857 VMP-GROUP ja numero 1024461 VMP (kuvio) sekä valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 012563681 VMP Group (kuvio). Lisäksi asiassa on kyse siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) katsottava aiheuttavan sekaannusvaaran valittajan aikaisempaan vakiinnutetuksi väitettyyn tavaramerkkiin VMP.

Toiseksi asiassa on kyse, onko rekisteröidyn tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille este valittajan aikaisempien aputoiminimien VMP Group, Helsingin VMP, Turun VMP ja Rauman VMP johdosta.

Vielä kolmanneksi asiassa on kyse, onko rekisteröidyn tavaramerkin numero 266552 VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille este asiassa esitettyyn tavaramerkin VMP laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

2 Rekisteröity tavaramerkki

VMP-interior Oy:lle on 8.2.2016 tehdyn hakemuksen perusteella 12.5.2016 rekisteröity seuraava tavaramerkki numero 266552

VMP-interior (kuvio):


Tavaramerkki numero 266552 VMP-interior (kuvio)


Edellä mainittu tavaramerkki on rekisteröity luokan 42 palveluille: "Sisustussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; Sisustussuunnittelu".

3 Väitetystä sekaannusvaarasta valittajan tavaramerkkeihin

3.1 Valittajan aikaisemmat tavaramerkit

Valittajalle on ensinnäkin rekisteröity seuraava aikaisempi tavaramerkki numero 249060 VMP (kuvio):


Tavaramerkki numero 2490960 VMP (kuvio)


Edellä mainittu tavaramerkki on rekisteröity
- luokan 35 palveluille: "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; kaikki henkilöstöpalveluihin liittyen"; ja
- luokan 41 palveluille: "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; kaikki henkilöstöpalveluihin liittyen".

Valittajalle on toiseksi rekisteröity aikaisempi tavaramerkki numero 236794 VMP-Group. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity:
- luokan 35 palveluille: "Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät"; ja
- luokan 41 palvelulle: "Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".

Valittajalla on kolmanneksi seuraava aikaisempi Euroopan unionia koskeva kansainvälinen rekisteröinti numero 1024461 VMP (kuvio):


Kansainälinen rekisteröinti numero 1024461 VMP (kuvio)


Edellä mainittu kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity:
- luokan 35 palveluille: “Advertising, business management, business administration and office functions related to employment services, including employment services, recruitment services, staff leasing services and consultation relating to afore mentioned services"; ja
- luokan 41 palveluille: “Education related to employment services, including organization of educational events related to employment services and consultation relating to afore mentioned services; providing of training related to employment services".

Valittajalla on neljänneksi seuraava Euroopan unionia koskeva aikaisempi kansainvälinen rekisteröinti numero 0880400 VMP Group:


Kansainvälinen rekisteröinti numero 0880400 VMP Group (kuvio)


Edellä mainittu kansainvälinen rekisteröinti on kuitenkin rauennut 22.2.2016.

Valittajalla on viidenneksi aikaisempi Euroopan unionia koskeva kansainvälinen rekisteröinti numero 0881857 VMP GROUP. Kyseinen kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity:
- luokan 35 palveluille: “Advertising; business management; business administration; office functions; economic forecasting; marketing research; opinion polling; organization of exhibitions for commercial or advertising purposes; personnel recruitment; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; rental of advertising space; employment agencies"; ja
- luokan 41 palveluille: “Education; providing of training; entertainment; sporting and cultural activities; arranging and conducting of conferences; education information; providing on-line electronic publications, not downloadable; organization of competitions [education or entertainment]; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; publication of books; publication of electronic books and journals on-line; arranging and conducting of symposiums; sign language interpretation; arranging and conducting of workshops [training]".

Valittajalla on kuudenneksi seuraava aikaisempi EU-tavaramerkki numero 012563681 VMP Group (kuvio):


EU-tavaramerkki numero 01256381 VMP Group (kuvio)


Edellä mainittu EU-tavaramerkki on rekisteröity:
- luokan 9 tavaroille: “Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; Magnetic data carriers, recording discs; Compact discs, DVDs and other digital recording media; Computer software; software for billing, book keeping, business financial administration, payroll administration and personnel management; software for document management; mobile applications; electronic publications, downloadable; Protective and safety clothing and equipment"[.];
- luokan 35 palveluille: “Advertising; Business management; Business administration; Office functions; Payroll preparation; Payroll processing services [for others]; Preparation of payrolls [for others]; Personnel management; Personnel services; Personnel recruitment; Personnel placement; Personnel selection [for others]; Serving as a human resources department for others; Maintenance of personnel records [for others]; Advertising services relating to the recruitment of personnel; Interviewing services [for personnel recruitment]; Collection of personnel information; Psychological testing for the selection of personnel; Employment agencies; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; outsourcing services [business assistance]; procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses]; consultation relating to the afore mentioned services"[.]; ja
- luokan 41 palveluille: “Education; Providing of training; Entertainment; Sporting and cultural activities; Personnel training; organizing events for educational purposes; Conferences, exhibitions and competitions; conferences, exhibitions and competitions relating to personnel management and recruitment; consultation relating to the afore mentioned services".

Edellä mainitun lisäksi valittaja on esittänyt, että sillä on aikaisempi vakiinnutettu tavaramerkki VMP, joka on tullut vakiinnutetuksi luokan 35 palveluille henkilöstövuokraus.

3.2 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla (1 kohta), Suomessa tai Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälisen rekisteröinnin suojaamaa tavaramerkkiä, jolla tämän rekisteröinnin perusteella on Suomessa tai Euroopan unionissa aikaisempi oikeus kuin tavaramerkin hakijalla (2 kohta), mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua yhteisön tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella (3 kohta) sekä tavaramerkkiä, joka on vakiinnutettu silloin, kun rekisteröintiä haetaan (4 kohta).

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

3.3 Asian arviointi

Kuten edellä on todettu, valittajan aikaisempi Euroopan unionia koskeva kansainvälinen rekisteröinti numero 0880400 VMP Group (kuvio) on rauennut 22.2.2016, eikä se siten ole enää voimassa. Tämän johdosta käsillä olevassa tapauksessa asiassa tulee puheena olevalta osin arvioitavaksi ainoastaan rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) sekaannusvaaran arviointi valittajan aikaisempiin tavaramerkkeihin numero 249060 VMP (kuvio) ja numero 236794 VMP-GROUP, valittajan aikaisempiin Euroopan unionia koskeviin kansainvälisiin rekisteröinteihin numero 0881857 VMP-GROUP ja numero 1024461 VMP (kuvio) sekä valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 012563681 VMP Group (kuvio). Tämän lisäksi asiassa tulee arvioitavaksi rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) sekaannusvaaran arviointi valittajan aikaisempaan vakiinnutetuksi väittämään tavaramerkkiin VMP.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran edellytyksenä on muun ohessa, että vertailtavat merkit koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita ja palveluita.

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Kysymyksessä oleva rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on rekisteröity luokan 42 palveluille: "Sisustussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; Sisustussuunnittelu".

Edellä luetellut valittajan aikaisemmat rekisteröidyt merkit on rekisteröity edellä selostetuille luokan 9 tavaroille sekä luokkien 35 ja 41 palveluille.

Valittaja on ensinnäkin esittänyt, että sen aikaisempien tavaramerkkien luokissa 35 ja 41 kattamia koulutus-, mainonta-, toimisto- ja hallinnointipalveluja olisi pidettävä samankaltaisina rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamien luokan 42 palvelujen kanssa.

Sisustussuunnittelupalvelun kohteena oleva sisustussuunnittelu käsittää esimerkiksi eri huonekalujen, koriste-esineiden tai laitteiden sijoittelua ja muita tilankäyttöä koskevia ratkaisuja.

Koulutus-, mainonta-, toimisto-, ja hallinnointipalveluja voidaan sinänsä tarjota millä tahansa toimialalla, myös sisustussuunnittelun alalla. Pelkästään yksinomaan kyseisen seikan ei kuitenkaan ole katsottava tekevän mainittujen valittajan tavaramerkkien kattamista palveluista samankaltaisia kuin mitä rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamat palvelut ovat.

Edellä mainittujen valittajan aikaisempien tavaramerkkien kattamien palvelujen on muutoinkin niin luonteensa, käyttötarkoituksensa kuin tavanomaisen alkuperänsä suhteen katsottava poikkeavan sisutussuunnittelusta ja sisustussuunnittelupalvelusta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei valittajan markkinaoikeudessa esittämän perusteella rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia palveluja ole pidettävä samoina tai samankaltaisina valittajan aikaisempien rekisteröityjen tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Kuten edellä on selostettu, valittaja on lisäksi esittänyt, että sillä on rekisteröityjen merkkien ohella aikaisempi vakiinnutettu tavaramerkki VMP, joka on tullut vakiinnutetuksi luokan 35 palveluille henkilöstövuokraus.

Mainitulta osin valittaja on esittänyt, että luokan 35 palveluja henkilöstövuokraus on pidettävä samankaltaisina rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamien luokan 42 palvelujen kanssa.

Markkinaoikeus toteaa, että henkilöstövuokrauksessa on kyse siitä, että sanottuja palveluja tarjoava yritys myy työvoimaa palveluna asiakasyritykselleen siten, että vuokratyöntekijä on työsuhteessa henkilöstöpalveluyritykseen, antaen kuitenkin työpanoksensa henkilöstöpalveluyrityksen asiakasyritykselle. Henkilöstövuokrauksena tarjottavassa palvelussa on siis kyse vuokratyöstä.

Sisustussuunnittelupalvelun kohteena oleva sisustussuunnittelu käsittää puolestaan edellä todetulla tavalla esimerkiksi eri huonekalujen, koriste-esineiden tai laitteiden sijoittelua ja muita tilankäyttöä koskevia ratkaisuja.

Myös henkilöstövuokrausta voidaan sinänsä tarjota millä tahansa toimialalla, myös sisustussuunnittelun alalla. Myöskään tältä osin pelkästään yksinomaan kyseisen seikan ei kuitenkaan ole katsottava tekevän valittajan vakiinnutetuksi väittämän aikaisemman tavaramerkin kattamista palveluista samankaltaisia kuin mitä rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamat palvelut ovat.

Edellä mainitun valittajan vakiinnutetuksi väittämän tavaramerkin kattamien palvelujen on muutoinkin niin luonteensa, käyttötarkoituksensa kuin tavanomaisen alkuperänsä suhteen katsottava poikkeavan sisustussuunnittelusta ja sisustussuunnittelupalveluista.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että vaikka valittajan vakiinnutetuksi väittämä aikaisempi tavaramerkki VMP olisikin tullut valittajan esittämin tavoin vakiinnutetuksi, ei valittajan markkinaoikeudessa esittämän perusteella rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia palveluja ole kuitenkaan pidettävä samoina tai samankaltaisina sanotun valittajan vakiinnutetuksi väittämän aikaisemman tavaramerkin VMP kattamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) kata osaksikaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja kuin mitä tavaroita tai palveluja valittajan edellä mainitut aikaisemmat tavaramerkit tai valittajan vakiinnutetuksi väittämä tavaramerkki kattavat. Näin ollen sekaannusvaara ei tule lainkaan arvioitavaksi.

4 Väitetystä valittajan aputoiminimistä johtuvasta esteestä

4.1 Arvioinnin lähtökohdat

Asiassa on valittajan esittämän johdosta seuraavaksi arvioitava, aiheuttaako valittajan aikaisempi aputoiminimi VMP Group, Helsingin VMP, Turun VMP tai Rauman VMP esteen rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille.

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla.

Toiminimilain 5 §:n 1 momentin mukaan toiminimien sekoitettavuuteen voidaan vedota vain, jos niiden haltijat harjoittavat samaa tai samankaltaista toimintaa.

4.2 Asian arviointi

Edellä selostetut tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 6 kohdan ja toiminimilain 5 §:n 1 momentin säännökset huomioon ottaen asiassa tulee ensin arvioitavaksi, ovatko rekisteröidyn tavaramerkin

VMP-interior (kuvio) kattamat palvelut ja valittajan aikaisempien aputoiminimien toimialat samoja tai samankaltaisia.

Kysymyksessä oleva rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on rekisteröity luokan 42 palveluille: "Sisustussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; Sisustussuunnittelu".

Valittajan aputoiminimen toimialat ovat: "työvoiman vuokraus ja siihen liittyvien palvelujen myynti, työnvälitys, rekrytointi ja konsulttitoiminta ja näihin liittyvien palvelujen myynti sekä kiinteistöjen ja rakennusten omistus ja hallinta sekä arvopaperikauppa".

Ottaen huomioon edellä perustelujen jaksossa 3.3 todettu rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia palveluja ei ole pidettävä samoina tai samankaltaisina kuin edellä mainittujen aputoiminimien toimialoja "työvoiman vuokraus tai siihen liittyvät palvelut", "työnvälitys" ja "rekrytointi ja konsulttitoiminta ja näihin liittyen palvelujen myynti".

Rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia palveluja ei ole katsottava pidettävän myöskään samoina tai samankaltaisina kuin edellä mainittujen aputoiminimien toimialoja "kiinteistöjen ja rakennusten omistus ja hallinta" sekä "arvopaperikauppa".

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) kata osaksikaan samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja kuin edellä mainittujen aputoiminimien toimialat kattavat. Näin ollen myöskään valittajan aikaisemmat aputoiminimet eivät muodosta estettä tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille.

5 Väitetystä laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan perustuvasta esteestä

5.1 Arvioinnin lähtökohdat

Kuten edellä on selostettu, asiassa on vielä kolmanneksi kyse siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille este tavaramerkin VMP laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Edellä mainittua säännöstä koskevissa esitöissä (HE 24/2016 vp s. 15) esitetyn perusteella momentin sanamuoto vastaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan laajalti tunnetulle merkille annettavan suojan soveltaminen riippuu kolmesta edellytyksestä: ensiksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki ja merkki, jota on haettu tavaramerkiksi ovat samoja tai samankaltaisia; toiseksi siitä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu; ja kolmanneksi siitä, että on vaara, että merkin, jota on haettu tavaramerkiksi, käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Edellä mainittujen kolmen edellytyksen on katsottava olevan kumulatiivisia (ks. vastaavasti tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C-603/14 P, EU:C:2015:807, 38 kohta).

Laajalti tunnetun tavaramerkin vahvennetun suojan soveltaminen ei edellytä, että sen ja kolmannen käyttämän merkin välillä olisi sekaannusvaara, vaan riittävää on, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. unionin tuomioistuimen tuomio 27.11.2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, 58 kohta, tuomio 18.6.2009, L’Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 36 kohta ja tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV, C-603/14 P, EU:C:2015:807, 42 kohta, korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätökset KHO 2011:4 ja KHO 2017:92 sekä korkeimman oikeuden ennakkopäätös KKO 2016:16).

5.2 Asian arviointi

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää laajalti tunnettuna, kun merkittävä osa kysymyksessä olevan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee merkin. Arvioinnin kannalta merkityksellinen kohdeyleisö määrittyy kulloinkin kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen perusteella ja se voi siten muodostua suuresta yleisöstä tai asiantuntevammasta yleisöstä, kuten esimerkiksi määrättyihin ammattipiireihin kuuluvista henkilöistä. Tavaramerkin laajaa tunnettuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (ks. esim. tuomio General Motors, C-375/97, EU:C:1999:408, 24–27 kohta).

Valittajan esittämän mukaan se on käyttänyt merkin VMP tunnetuksi tekemiseen vuonna 2010 tapahtuneen merkin lanseerauksen yhteydessä lähes 800.000 euroa. Valittaja on esittänyt lisäksi näyttönä lehtiartikkeleita koskien nimen Varamiespalvelu vaihtamista VMP:ksi, otteita VMP Groupia koskevista artikkeleista ja maininnoista eri sanoma- ja verkkolehdissä vuosilta 2010–2013. Valittaja on myös toimittanut näyttönä selvitystä kahdesta vuonna 2012 toteutetusta ulkomainontakampanjasta.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittujen selvitysten voidaan katsoa osoittavan, että valittaja on tehnyt taloudellisia panostuksia nimen VMP tunnetuksi tekemiseen sekä henkilöstövuokrauspalvelujen markkinointiin VMP nimellä ja VMP tavaramerkeillä. Kyseisen selvityksen perusteella ei kuitenkaan ole tehtävissä johtopäätöstä siitä, että merkki VMP olisi valittajan esittämin tavoin laajalti tunnettu luokan 35 palvelujen "Henkilöstövuokraus" kohderyhmän "Henkilöstöhankinnasta ja koulutuksesta vastaavat henkilöt" ulkopuolella.

Valittaja on merkin VMP laajan tunnettuuden tueksi vedonnut myös Dagmar Oy:n toteuttamaan tunnettuus- ja mielikuvatutkimukseen vuodelta 2011 sekä Taloustutkimus Oy:n tutkimusraporttiin "Suomalaiset monityöurat VMP Group Oy" vuodelta 2014.

Ensin mainitun Dagmar Oy:n toteuttaman tunnettuus- ja mielikuvatutkimuksen osalta markkinaoikeus toteaa sille toimitetun tutkimusotteen perusteella, että kyseisen tutkimuksen kohderyhmänä ovat olleet henkilöstön hankinnasta ja koulutuksesta vastaavat henkilöt pienissä, keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Näin ollen jo sanotun perusteella markkinaoikeus toteaa, että myöskään kyseisestä tutkimuksesta ei ole tehtävissä päätelmiä merkin VMP tunnettuudesta edellä mainitun kohderyhmän ulkopuolella.

Edellä mainitun Taloustutkimus Oy:n toteuttaman tutkimuksen osalta markkinaoikeus toteaa sille toimitetun tutkimusraporttiotteen perusteella, että kyseinen tutkimus on toteutettu vuonna 2014 ja siihen on vastannut 1.207 eri asemassa olevaa henkilöä ympäri Suomen. Tutkimusotteen mukaan 41 prosenttia vastaajista on vastannut myönteisesti vastausvaihtoehtoon "VMP Group" kysyttäessä, mitkä seitsemästä nimetystä henkilöstövuokrausyrityksestä ovat olleet vastaajille ainakin nimeltä tuttuja. Markkinaoikeus toteaa, että pelkästään henkilöstövuokrausyrityksen "VMP GROUP" tunnistamisesta nimeltä ei kuitenkaan ole tehtävissä päätelmiä merkin VMP tunnettuudesta tavaramerkkinä. Näin ollen myöskään kyseisen tutkimuksen perusteella ei ole tehtävissä päätelmiä merkin VMP tunnettuudesta edellä mainitun kohderyhmän ulkopuolella.

Edellä lausutun perusteella asiassa esitetty selvitys ei myöskään kokonaisuutena arvioituna osoita, että merkki VMP olisi valittajan esittämin tavoin tullut laajalti tunnetuksi luokan 35 palvelujen "Henkilöstövuokraus" kohderyhmän "Henkilöstöhankinnasta ja koulutuksesta vastaavat henkilöt" ulkopuolella.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan merkkien välisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, kuten kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste, kyseisten merkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden luonne, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden taso, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (ks. em. tuomio Intel Corporation, C-252/07, 41 ja 42 kohta sekä määräys 17.9.2015, Arnoldo Mondadori Editore v. SMHV, C-548/14 P, EU:C:2015:624, 63 kohta).

Rekisteröity tavaramerkki VMP-interior (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu kirjainyhdistelmästä VMP ja sanaosasta "interior" sekä yhdysmerkistä. Englannin kielen sana "interior" tarkoittaa suomeksi muun ohella sisustusta tai sisätilaa. Suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän nämä merkitykset. Edellä esitetty huomioon ottaen tavaramerkin VMP-interior (kuvio) erottamiskykyisimpänä osana on pidettävä kirjainyhdistelmää VMP. Ottaen huomioon kyseisen kirjainyhdistelmän koon ja sijainnin merkissä sitä on pidettävä myös merkin hallitsevimpana osana. Sanaosaa "interior" ei kuitenkaan voida pitää merkityksettömänä.

Valittajan merkki VMP on puolestaan mainituista kirjaimista koostuva sanamerkki.

Viimeksi mainittu merkki VMP sisältyy sinänsä kokonaisuudessaan rekisteröityyn tavaramerkkiin VMP-interior (kuvio), minkä lisäksi kirjainyhdistelmää VMP on edellä todetulla tavalla pidettävä tavaramerkin VMP-interior (kuvio) erottamiskykyisimpinä ja hallitsevimpana osana. Rekisteröityyn tavaramerkkiin VMP-interior (kuvio) sisältyy kuitenkin edellä todetulla tavalla myös sanaosa "interior", jota ei voida pitää merkityksettömänä. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on kokonaisuutena arvioiden pidettävä ainoastaan jossain määrin samankaltaisina.

Kuten edellä on todettu, rekisteröidyn tavaramerkin VMP-interior (kuvio) kattamia luokan 42 palveluja: "Sisustussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; Sisustussuunnittelu" ei myöskään ole pidettävä osaksikaan samankaltaisina luokan 35 palvelujen henkilöstövuokraus kanssa.

Kun edellä esitetyn lisäksi otetaan huomioon se, että asiassa on edellä todetulla tavalla jäänyt osoittamatta, että merkki VMP olisi tullut laajalti tunnetuksi luokan 35 palvelujen "Henkilöstövuokraus" kohderyhmän "Henkilöstöhankinnasta ja koulutuksesta vastaavat henkilöt" ulkopuolella, markkinaoikeus katsoo, ettei tavaramerkin

VMP-interior (kuvio) rekisteröinnistä luokan 42 palveluille "Sisustussuunnittelupalvelut sekä niihin liittyvät tiedotus- ja neuvontapalvelut; Sisustussuunnittelu" aiheudu kohdeyleisön, eli suuren yleisön, keskuudessa kuitenkaan sellaista tavaramerkkilain (7/1962) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettua yhteyttä kyseisten merkkien välillä, jota laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojan soveltuminen edellyttää.

Koska tavaramerkkilain (7/1962) 6 §:n 2 momentin mukaisen laajalti tunnetun tavaramerkin suojan soveltuminen ei tule kysymykseen jo edellä mainitun perusteella, asiassa ei ole tarpeen arvioida laajalti tunnetun tavaramerkin suojan edellytysten täyttymistä muilta osin.

Näin ollen myöskään valittajan viittaama tavaramerkin VMP laajaan tunnettuuteen perustuva suoja ei muodosta estettä tavaramerkin VMP-interior (kuvio) rekisteröinnille.

Johtopäätös

Edellä todettu huomioon ottaen valituksenalaisen päätöksen lopputuloksen muuttamiselle ei ole perusteita. Näin ollen valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian laatu huomioon ottaen ei ole pidettävä kohtuuttomana, että asiassa annetusta ratkaisusta huolimatta VMP-interior Oy saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus hylkää VMP-interior Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevan vaatimuksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Pertti Lenkkeri ja Jukka Koivusalo.


Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-muodossa


Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.3.2020