MAO:562/19

Puma SE > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/411
Antopäivä: 27.12.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 27.8.2018 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Puma SE on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 268047 RUMA poistamiseksi rekisteristä.

Perusteet

Tavaramerkin numero 268047 RUMA ja Puma SE:n aiemman kansallisen tavaramerkin numero 102722 PUMA (kuvio) sekä EU-tavaramerkin numero 12579728 PUMA (kuvio) välillä on sekaannusvaara.

Kysymyksessä olevat vertailtavat merkit kattavat samoja tavaroita luokissa 25 ja 28, kuten valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu. Tästä huolimatta valituksenalaisen päätöksen mukaan merkkien ensimmäisten kirjainten ero poistaa sekaannusvaaran.

Vertailtavat merkit koostuvat nelikirjaimisista sanoista, jotka ovat pääosin identtiset. Merkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta samankaltaisia. Erityisesti ulkoasun osalta eroavuudet ovat hyvin vähäisiä. Ainoastaan pieni viiva r-kirjaimen ulkoasussa erottaa sen p-kirjaimesta. Tällainen korkea samankaltaisuuden aste aiheuttaa jo itsessään sekaannusvaaran.

Sekaannusvaaraa lisäävät toisaalta PUMA-tavaramerkkien tunnettuus ja vahva erottamiskyky sekä toisaalta tavaramerkin RUMA heikko erottamiskyky. PUMA-tavaramerkit eivät millään tavalla kuvaile niiden kattamia tavaroita tai edes viittaa niihin. Lisäksi ne ovat saavuttaneet vahvan erottamiskyvyn laajan käytön perusteella. Markkinatutkimusten mukaan Hollannissa yli 70 prosenttia ja Saksassa 80 prosenttia kuluttajista yhdistää PUMA-tavaramerkin urheilu- ja vapaa-ajan vaatteisiin sekä kenkiin ja mieltävät merkin osoittavan tavaroiden kaupallista alkuperää. Suomen osalta vastaavan tutkimuksen tulokset olisivat hyvin todennäköisesti samanlaiset, sillä Suomi on Hollannin ja Saksan tavoin EU-jäsenvaltio ja kuluttajamarkkinat ovat Suomessa hyvin samankaltaiset.

Tavaramerkki RUMA puolestaan kuvailee suoraan rekisteröinnin kattamien tavaroiden laatua eikä merkkiä olisi tullut hyväksyä rekisteröitäväksi puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi. Toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on katsottu, tavaramerkin RUMA merkityssisällöllä on suuri merkitys asiassa. Aiemman vahvasti erottamiskykyisen ja myöhemmän heikosti erottamiskykyisen tavaramerkin välillä on hyvin todennäköisesti sekaannusvaara erityisesti, kun tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja.

Kysymyksessä olevien tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään urheilukaupoissa ja tavaratalojen urheiluosastoilla sekä kuntosaleilla. Tavarat voivat olla näissä myyntipisteissä vierekkäin, jolloin sekaannusvaara on suuri kohdeyleisön tarkastellessa tavaroiden ulkoasua.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Toisin kuin Puma SE on esittänyt, valituksenalaisessa päätöksessä ei ole todettu, että tavaramerkin RUMA merkityssisältö ainoastaan alentaa merkin erottamiskyvyn astetta, ja että tällä merkityssisällöllä ei ole merkitystä nyt esillä olevassa asiassa. Valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, että kysymyksessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa ottaen huomioon varsinkin huomattavat erot niiden lausuntatavassa ja merkityssisällössä, vaikka tunnettuus olisikin nostanut PUMA-tavaramerkkien erottamiskykyä ja sanalla ruma olisi tavaroiden laatua kuvailevana mahdollisesti alhaisempi erottamiskyvyn aste.

A:n vastaus

Tavaramerkin numero 268047 RUMA ja Puma SE:n aiempien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Vertailtavat merkit eroavat huomattavasti lausuntatavaltaan ja niillä on erilainen merkityssisältö.

Puma SE:n lausuma

Puma SE on antanut lausuman.

Muut kirjelmät

Markkinaoikeus on pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta lausumaan siitä, millä perusteilla se on katsonut, että tavaramerkki RUMA on siten erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokkien 25 ja 28 tavaroille, että tavaramerkin rekisteröinnille ei tämän johdosta ole ollut estettä. Lisäksi Patentti- ja rekisterihallitusta on pyydetty lausumaan asiassa esitettyjen markkinatutkimusten merkityksestä.

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt lausumassaan, että Puma SE ei ole 30.1.2017 rekisteröintiä vastaan tekemässään väitteessä vedonnut puuttuvaan erottamiskykyyn rekisteröinnin kumoamisperusteena, vaan se on esittänyt, että merkin heikko erottamiskyky lisää sekaannusvaaraa. Puuttuvaa erottamiskykyä ei voida uutena valitusperusteena ottaa huomioon. Patentti- ja rekisterihallitus on lisäksi esittänyt, että tavaramerkki RUMA on erottamiskykyinen kaikille rekisteröinnin kattamille tavaroille luokissa 25 ja 28. Vaikka sana ruma on adjektiivi, on se kuitenkin negatiivissävytteisenä sen luonteinen, ettei sen voida katsoa ilmaisevan tavaroiden laatua siinä tarkoituksessa, että se olisi katsottava erottamiskyvyttömäksi. Myöskään muuhun seikkaan perustuvaa vapaana pidon tarvetta sanalle ruma ei ole olemassa. Saksassa ja Hollannissa tehdyillä markkinatutkimuksilla ei ole merkitystä sen arvioinnissa, miten tavaramerkin PUMA tunnettuus Suomessa vaikuttaisi sekaannusvaaran arviointiin.

Puma SE on esittänyt lausumassaan Patentti- ja rekisterihallituksen lausuman johdosta muun ohella, että sanan ruma merkitys on Kotimaisten kielten keskuksen Kielitoimiston sanakirjan mukaan "ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävä, vastenmielinen, pahannäköinen, epäesteettinen". Tavaramerkki RUMA koostuu adjektiivista eli laatusanasta, joka suoraan ja välittömästi kuvailee tavaroiden tai asioiden ulkoista olemusta, ilmenemismuotoa ja rekisteröinnin luokissa 25 sekä 28 kattamia tavaroita, ja on siten erottamiskyvytön. Tavaroiden laatua kuvailevaa sanaa ei voida hyväksyä rekisteröitäväksi tavaramerkkinä riippumatta siitä, onko sanan sävy positiivinen vai negatiivinen. Tavaramerkkilaissa ei ole tehty tällaista erottelua.

A ei ole hänelle varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa Patentti- ja rekisterihallitusta lausuman johdosta.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

A:lle on 19.8.2016 tehdyn hakemuksen perusteella 22.11.2016 rekisteröity tavaramerkki numero 268047 RUMA tämän päätöksen liitteenä olevasta valituksenalaisesta päätöksestä ilmeneville tavaroille luokissa 25 ja 28.

Puma SE on 30.1.2017 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua tavaramerkkirekisteröintiä vastaan.

Puma SE on perustanut väitteensä siihen, että rekisteröity tavaramerkki RUMA aiheuttaa sekaannusvaaran sen aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 102722 PUMA (kuvio) sekä aiempaan EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio). Puma SE on muun ohella perustellut väitettään sillä, että tavaramerkki PUMA on yksi maailman tunnetuimmista tavaramerkeistä alallaan, minkä johdosta sen aiempia väitteen perusteeksi esitettyjä tavaramerkkejä on pidettävä erittäin erottamiskykyisinä. Lisäksi Puma SE on tekemänsä väitteen tueksi viitannut siihen, että rekisteröityä tavaramerkkiä RUMA on pidettävä erottamiskyvyltään heikkona. Tältä osin Puma SE on esittänyt väitteessä, että sana ruma kuvaa tavaroiden laatua, ja tästä johtuvalla alhaisella erottamiskyvyn asteella on merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa.

Patentti- ja rekisterihallitus on 30.10.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt Puma SE:n väitteen. Puma SE:n valitettua edellä mainitusta päätöksestä markkinaoikeus on 13.7.2018 antamallaan päätöksellä numero 319/18 kumonnut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen ja palauttanut asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella 27.8.2018 päivätyllä uudella päätöksellä edelleen hylännyt väitteen. Valituksenalaisen päätöksen mukaan rekisteröity tavaramerkki RUMA ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta sekaannusvaaraa ja mielleyhtymää mainittuihin Puma SE:n aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 102722 PUMA (kuvio) ja EU-tavaramerkkiin numero 12579728 PUMA (kuvio).

Puma SE on edellä todetuin tavoin perustanut valituksenalaista päätöstä koskevan markkinaoikeuteen 29.10.2018 saapuneen valituksensa sille, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara ja muun ohella esittänyt tavaramerkin RUMA kuvailevan tavaroiden ominaisuuksia. Lisäksi Puma SE on esittänyt, että tavaramerkki RUMA on erottamiskyvytön eikä sitä olisi tullut tälläkään perusteella hyväksyä rekisteröitäväksi.

2 Asian tutkimisen laajuus

Patentti- ja rekisterihallitus on esittänyt, että Puma SE ei ole 30.1.2017 rekisteröintiä vastaan tekemässään väitteessä vedonnut puuttuvaan erottamiskykyyn rekisteröinnin kumoamisperusteena eikä nyt kysymyksessä olevaa asiaa ratkaistaessa voida ottaa uutena valitusperusteena huomioon tavaramerkin RUMA puuttuvaa erottamiskykyä. Asiassa on näin ollen ensimmäiseksi ratkaistava kysymys valituksen tutkimisesta siltä osin kuin Puma SE on vaatinut rekisteröinnin kumoamista puuttuvan erottamiskyvyn perusteella.

Edellä jaksossa 1 todetusti Puma SE on tekemässään väitteessä perustellut kuvailevuudella sekaannusvaaran olemassaoloa eikä erottamiskyvyn puutetta. Puma SE on vasta markkinaoikeudessa nimenomaisesti esittänyt, että tavaramerkki RUMA on erottamiskyvytön eikä sitä tälläkään perusteella olisi tullut hyväksyä rekisteröitäväksi. Puma SE:n jo väitteessään esittämästä kuvailevuudesta kuitenkin seuraisi, että tavaramerkki olisi erottamiskyvytön ja rekisteröinnille olisi este tällä perusteella. Markkinaoikeus katsoo, että Puma SE ei ole vedonnut markkinaoikeudessa uuteen valitusperusteeseen. Markkinaoikeus toteaa lisäksi, että tavaramerkkilaissa tai Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa ei edes ole uusien perusteiden esittämistä koskevaa rajoitusta valitettaessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä rekisteröintiä koskevassa asiassa eli valitusasiassa markkinaoikeuteen.

Asia ei ole markkinaoikeudessa myöskään muuttunut toiseksi hallintolainkäyttölain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla vasta valitusajan päättymisen jälkeen esitettyjen uusien valitusperusteiden vuoksi, kun Puma SE on jo valituksessaan esittänyt tavaramerkin RUMA olevan kuvaileva. Lisäksi Puma SE on esittänyt, että tavaramerkkiä RUMA ei olisi tullut hyväksyä tavaramerkkirekisteriin erottamiskyvyn puutteen vuoksi. Edellä todetuin perustein asiaa arvioitaessa on otettava huomioon myös kysymys siitä, onko tavaramerkkiä RUMA pidettävä Puma SE:n esittämin tavoin erottamiskyvyttömänä.

3 Erottamiskyky

Edellä todetun mukaisesti asiassa on ensiksi ratkaistava kysymys tavaramerkin RUMA erottamiskyvystä liitteenä olevasta valituksenalaisesta päätöksestä ilmeneville tavaroille luokissa 25 ja 28.

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan muun ohella merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia ei saa rekisteröidä.

Euroopan unionin tuomioistuin on katsonut arvioidessaan yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) 7 artiklan 1 c kohtaa, joka on vastannut edellä mainittua tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, että tavaran siinä tarkoitetun ominaisuuden on oltava objektiivinen ja tavaran luonteesta johtuva piirre (tuomio 6.9.2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise v. EUIPO, C 488/16 P, EU:C:2018:673, 44 kohta).

Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et. al.: Tavaramerkki, 2008, s. 177) on todettu, että tavaroiden ja palveluiden laatumääreille sekä niihin pohjautuville sanonnoille ei voida myöntää monopolia tavaramerkin muodossa ja tavaramerkin erottamiskykyä koskeva säännös kattaa sekä ylistelevät termit että tavaroiden luontaiseen laatuun viittaavat merkit.

Tavaramerkin kuvailevuutta ja erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon yhtäältä ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin. Tavaramerkin RUMA luokissa 25 ja 28 kattamat tavarat ovat suunnattu pääosin suurelle yleisölle, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Osa luokan 28 tavaroista on suunnattu myös ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuusaste on tavanomaista korkeampi.

Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta ei ole kysymyksessä olevien tavaroiden osalta pidettävä tavanomaista korkeampana. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä.

Sanan ruma merkitys on Kielitoimiston sanakirjan mukaan "ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävä, vastenmielinen, pahannäköinen, epäesteettinen". Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkin kuvaama ominaisuus eli rumuus ei ole objektiivinen ominaisuus, joka sellaisenaan liittyisi tässä asiassa kysymyksessä olevien luokkien 25 ja 28 kattamien tavaroiden luontaiseen laatuun. Asiassa ei ole merkityksellistä, että nämä tavarat saattavat olla rumia, koska tämä seikka riippuu tavaroita tarkastelevan keskivertokuluttajan henkilökohtaisesta subjektiivisesta arviosta eikä keskivertokuluttaja miellä tavaramerkin RUMA kuvailevan tavaroiden laatua. Tavaramerkkiä ei näin ollen ole pidettävä erottamiskyvyttömänä tällä perusteella.

Koska sanan ruma merkitys mielletään negatiiviseksi, tavaramerkki ei myöskään ole ylistävä eikä tavaramerkkiä ole pidettävä erottamiskyvyttömänä tälläkään perusteella. Koska asiassa ei ole perusteita katsoa, että tavaramerkki RUMA olisi Puma SE:n esittämin tavoin erottamiskyvytön, vaatimus tavaramerkkirekisteröinnin kumoamisesta puuttuvan erottamiskyvyn perusteella on hylättävä.

Asiassa on näin ollen seuraavaksi arvioitava kysymystä tavaramerkin RUMA ja Puma SE:n aiempien tavaramerkkien välisestä sekaannusvaarasta.

4. Sekaannusvaara

4.1 Oikeusohjeet

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla, taikka mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena. Huomioon on tällöin otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

Edelleen unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

4.2 Tavaroiden vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tavanomainen alkuperä.

Tavaramerkki RUMA on rekisteröity yllä kuvatusti luokkien 25 ja 28 tavaroille. Luokassa 25 tavaramerkki kattaa erityyppisiä vaatteita, jalkineita ja päähineitä sekä luokassa 28 erilaisia voimistelu- ja urheiluvälineitä.

Puma SE:n aiempi kansallinen tavaramerkki numero 102722 PUMA (kuvio), jota koskevan rekisteröinnin hakemispäivä on 26.5.1986, on rekisteröity 5.12.1988 muun ohella luokkiin 25 ja 28 siten, että rekisteröinti kattaa pelkät luokkien numerot puheena olevissa luokissa. Tavaramerkki kattaa näin ollen kaikki tavarat kyseisissä luokissa.

Puma SE:n aiempi EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio), jota koskevan rekisteröinnin hakemispäivä on 6.2.2014, on puolestaan rekisteröity 30.6.2014 muun ohella seuraaville tavaroille:

- luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, päähineet";
- luokka 28: "Pelit, leikkikalut, voimistelu- ja urheiluvälineet, voimistelu- ja urheilutarvikkeet (luokassa 28); Hiihto- ja tennisurheiluvälineet; Sukset, suksisiteet, suksisauvat, suksien reunavahvikkeet, nousukarvat; Pallot, mukaan lukien urheilu- ja pelipallot, golfpallot, tennispallot; Käsipainot, Kuulat kuulantyöntöön, Kiekot, keihäät, voimistelukeilat, Urheiluvanteet; Säärisuojukset, Polvi-, kyynärpää- ja nilkkasuojat urheilutarkoituksiin; Urheilukäsineet (luokassa 28); Tennis-, kriketti-, golf-, maahockey-; Pöytätennis-, sulkapallo- ja squashmailat ja niiden osat, erityisesti kahvat, jänteet, kahva- ja lyijynauhat; Kannettavien tarvikkeiden mukaan sovitetut urheiluvälinekassit; Sovitetut kassit ja kotelot tennis-, pöytätennis-, sulkapallo-, squash-, kriketti-, golf- ja maahockeymailoille; Rullaluistimet ja luistimet, inline-rullaluistimet, pöytätennispöydät ja -verkot; Verkot urheilutarkoituksiin, maali- ja palloverkot; Läpinäkyvät lähtö- ja maalitekstit, lähtö- ja maalinauhat ja -peitteet urheilutilaisuuksiin, häikäisysuojat tenniskentille, tuomarintuolit".

Markkinaoikeus katsoo, että vertailtavien merkkien kattamat tavarat ovat samoja eikä asiassa edes ole muuta esitetty.

4.3 Merkkien vertailu ja sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Asiassa kysymyksessä oleva tavaramerkki RUMA on sanamerkki, kun taas vertailtavana olevat Puma SE:n aiemmat merkit ovat kuviomerkkejä, jotka koostuvat sanasta puma tyylitellyllä kirjasinlajilla kirjoitettuna seuraavasti:

- kansallinen tavaramerkki numero 102722 PUMA (kuvio):

- EU-tavaramerkki numero 12579728 PUMA (kuvio):

Ulkoasun osalta vertailtavat nelikirjaimiset merkit ovat samanlaisia kolmen viimeisen kirjaimen UMA osalta. Merkit eroavat alkukirjainten P ja R osalta sekä siltä osin kuin Puma SE:n aiempiin merkkeihin sisältyy hieman tyylitelty kirjoitusasu. Vaikka vertailtavat merkit ovat lyhyitä ja ne eroavat ensimmäisen kirjaimen osalta, ne kuitenkin ovat ulkoasultaan samankaltaisia, kun otetaan huomioon, että merkeissä eroavat alkukirjaimet P ja R muistuttavat toisiaan.

Lausuntatavaltaan vertailtavat merkit eroavat niiden alussa olevien kirjaimien P ja R osalta muiden kirjaimien ollessa samat. Nämä merkkien alussa olevat kirjaimet eroavat lausuttaessa selkeästi toisistaan. Lisäksi ainakin osa kohdeyleisöstä saattaa jäljempänä todettu merkityssisältö huomioon ottaen lausua PUMA-merkit kahdella u-kirjaimella "puuma", jolloin vertailtavien merkkien lausuntatavat eroavat myös tämän pidentyneen u-äänteen osalta. Sen sijaan tavaramerkin RUMA kohdeyleisö lausuu lyhyellä u-äänteellä merkin merkityssisältö huomioon ottaen. Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetut eroavaisuudet huomioon ottaen vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan erilaisia.

Tavaramerkin RUMA merkitys on edellä todetuin tavoin Kielitoimiston sanakirjan mukaan "ulkoisilta ominaisuuksiltaan epämiellyttävä, vastenmielinen, pahannäköinen, epäesteettinen". Puma SE:n tavaramerkeissä oleva sana puma merkitsee ruotsiksi tai englanniksi puumaa, joka on kissaeläin. Markkinaoikeus katsoo, että suomenkielinen kohdeyleisö ymmärtää merkkien tämän merkityksen. Vertailtavat merkit ovat näin ollen merkityssisällöltään erilaisia.

Puma SE on esittänyt PUMA-tavaramerkkien tunnettuuden ja tästä seuraavan lisääntyneen erottamiskyvyn lisäävän sekaannusvaaraa. Selvityksenä merkkien tunnettuudesta Puma SE on esittänyt markkinatutkimusraportit Hollannissa ja Saksassa suoritetuista tutkimuksista. Vaikka kyseisten tutkimusten perusteella PUMA-tunnuksella saattaa olla tunnettuutta Hollannissa ja Saksassa, niiden perusteella ei ole tehtävissä johtopäätöksiä Suomen osalta. Näin ollen, ja kun muutakaan selvitystä asiasta ei ole esitetty, Puma SE:n PUMA-tavaramerkkejä ei ole esillä olevassa asiassa pidettävä tavanomaista erottamiskykyisempinä kysymyksessä oleville tavaroille.

Vertailtavat merkit ovat edellä todetuin tavoin ulkoasultaan samankaltaisia, mutta eroavat lausuntatavaltaan ja erityisesti merkityssisällöltään. Vaikka kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste ei ole erityisen korkea, markkinaoikeus katsoo kohdeyleisön kiinnittävän huomiota erityisesti merkityssisältöjen eroihin. Kun otetaan huomioon, että vertailtavat merkit ovat melko lyhyitä ja kohdeyleisö kiinnittää lähtökohtaisesti enemmän huomiota merkkien alkuosiin, joiden osalta merkit eroavat toisistaan, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat merkit ovat kokonaisuutena arvioiden siinä määrin erilaisia, että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa merkkien kattamien tavaroiden samuudesta huolimatta. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

PRHn päätös

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 2.1.2020