MAO:549/19

Traficon Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

toiminimi - harhaanjohtavuus

Diaarinumero: 2019/114
Antopäivä: 19.12.2019

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.2.2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Traficon Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja vahvistaa Traficon Oy:n oikeuden aputoiminimeen TrafiCom tai palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle aputoiminimen TrafiCom rekisteröintiä varten.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen ei olisi tullut katsoa Traficon Oy:n

(Y-tunnus: 2290322-7) rekisteröitäväksi hakemaa aputoiminimeä TrafiCom harhaanjohtavaksi ja siten evätä aputoiminimen rekisteröintiä, koska kyseistä nimeä ei mainita laissa, eikä sitä ole aiemmin rekisteröity toiminimeksi tai tavaramerkiksi. Kyseinen nimi ei myöskään ole vakiintunut, joten Liikenne- ja viestintävirastolla ei voi olla yksinoikeutta siihen.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole ensimmäisessä 18.12.2018 päivätyssä Traficon Oy:lle osoitetussa korjauskehotuksessa puuttunut aputoiminimen harhaanjohtavuuteen. Toinen sille osoitettu korjauskehotus on päivätty 31.12.2018 eli ennen kuin Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut toimintansa.

Traficon Oy on selvittänyt ennen aputoiminimen rekisteröinnin hakemista Virre-palvelusta, ettei aputoiminimen TrafiCom rekisteröinnille ole estettä. Traficon Oy on, saatuaan tiedon vireillä olleesta Liikenne- ja viestintäviraston perustamisesta, ilmoittanut 9.4.2018 silloiselle liikenne- ja viestintäministerille, että virastolle suunniteltu nimi Traficom on sekoitettavissa Traficon Oy:n toiminimeen. Liikenne- ja viestintäministeriö on ilmoittanut Traficon Oy:lle 27.4.2018, että virastoa koskevasta lakiehdotuksesta on poistettu nimi Traficom, ja että perustettava virasto päättää itse perustamisen jälkeen, mitä mahdollisia nimilyhenteitä ja tavaramerkkejä se hakee rekisteröitäväksi.

Liikenne- ja viestintävirasto tekee nyt parhaansa nimen Traficom tekemiseksi tunnetuksi niiden keskuudessa, joihin viraston toiminta suuntautuu. Tämä on aiheuttanut paljon sekaannusta, harmia ja jopa vahinkoa, koska yleisöä on johdettu harhaan. Traficon Oy:lle on tullut huomattava määrä virheellisiä yhteydenottoja.

Toiminimilain tarkoitus on suojata 30 vuotta liikennealan konsulttitoimistona toiminutta Traficon Oy:tä, eikä Liikenne- ja viestintävirastoa, joka loukkaa Traficon Oy:n oikeutta toiminimeensä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Patentti- ja rekisterihallitus on toiminut asiallisesti ja muodollisesti oikein evätessään Traficon Oy:n tekemän muutosilmoituksen aputoiminimen TrafiCom rekisteröimiseksi. Aputoiminimeä TrafiCom ei ole voitu rekisteröidä, koska elinkeinonharjoittajan käyttämänä nimi voisi harhaanjohtavasti antaa kuvan siitä, että kyseessä on viranomaistoiminta eikä elinkeinonharjoittajan harjoittama toiminta.

Toiminimilain mukaisia nimiesteitä voivat olla myös muut kuin pelkästään rekisteröidyt toiminimet tai tavaramerkit. Näin ollen

Virre-palveluun tehty haku ei välttämättä tarkoita sitä, että tutkittu nimi olisi tämän jälkeen rekisteröitävissä. Valtion virastot eivät voi rekisteröityä kaupparekisteriin, joten niiden käyttämää nimeä tai nimen lyhennettä ei voida myöskään rekisteröidä kaupparekisteriin.

Sillä seikalla, että Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2019, ei ole asiallista merkitystä aputoiminimen rekisteröimisen kannalta. Liikenne- ja viestintäviraston verkkotunnus X on merkitty jo 15.8.2017, mikä osoittaa sitä, että nimeä on käytetty aiemmin tai että se voi olla yleisesti tunnettu. Myös liikenne- ja viestintäministeriön 22.11.2018 päivätyssä tiedotteessa on käytetty lyhennettä Traficom. Näin ollen virallinen tieto Liikenne- ja viestintäviraston käyttämästä nimilyhenteestä on ollut tiedossa jo ennen valittajan muutosilmoituksen vireille tuloa 23.11.2018.

Toiminimilain 5 §:stä johtuen toiminimi voidaan lopullisesti tutkia vasta sitten, kun tiedetään, mikä on toiminimellä tai aputoiminimellä harjoitettava toimiala. Patentti- ja rekisterihallituksen Traficon Oy:lle lähettämä 18.12.2018 päivätty korjauskehotus on sisältänyt pyynnön korjata ilmoitetun aputoiminimen toimiala tai lisätä aputoiminimen toimiala yhtiön toimialaan, koska ilmoitettu aputoiminimen toimiala on ollut rekisterissä olevaa Traficon Oy:n toimialaa laajempi. Sillä seikalla, että Patentti- ja rekisterihallitus ei edellä mainitusta syystä ole vielä ensimmäisessä korjauskehotuksessa kiinnittänyt Traficon Oy:n huomiota aputoiminimen TrafiCom harhaanjohtavuuteen, ei ole asiassa merkitystä.

Patentti- ja rekisterihallitus arvioi kaupparekisteriin ilmoitettujen toiminimien ja aputoiminimien rekisteröitävyyttä, joten sillä ei ole toimivaltaa arvioida sitä, onko viranomainen loukannut elinkeinonharjoittajan toiminimeen liittyvää oikeutta.

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto

Markkinaoikeus on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastolta lausunnon. Liikenne- ja viestintävirasto on antamassaan lausunnossa esittänyt, että liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaa koskevan uudistuksen yhteydessä Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi), Viestintäviraston (Ficora) ja Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistettiin 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirastoksi.

Liikenteen turvallisuusvirasto aloitti toimintansa 1.1.2010. Kyseisen viraston oheisnimeä Trafi on hyödynnetty nykyisessä nimessä Traficom jatkuvuuden ja tunnettuuden takaamiseksi.

Liikenne- ja viestinvävirasto käyttää nimensä ohella oheisnimeä Traficom. Viraston logomuotoinen tunnus sisältää erityisessä painoasussa olevan sanan Traficom lisäksi myös tekstin, joka ilmaisee kyseessä olevan Liikenne- ja viestintävirasto. Traficom-oheisnimi muodostuu englannin kielen sanoista traffic/transport, Finland ja communications. Oheisnimeä muodostettaessa on pyritty hyödyntämään uudistuksessa yhdeksi virastoksi yhdistyneiden aiempien virastojen tunnettuutta. Sana "trafi" esiintyy edelleen viraston nimessä, ja sana "com" puolestaan oheisnimen osana kuvaa aiempaa Viestintävirastoa, jonka nimi oli Ficora, ja joka oli muodostettu sanojen Finnish, communications, regulatory ja authority alkukirjaimista. Yhdistyneiden virastojen aiemmista oheisnimistä johdettu Traficom kuvaa hyvin uuden viraston rakennetta ja toimintaa eli sitä, että viraston toiminta kohdistuu liikenteeseen ja viestintään.

Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimi Traficom on tullut julki useissa eri yhteyksissä ennen viraston toiminnan aloittamista. Tämä ilmenee esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön 24.11.2017 päivätyn sidosryhmätilaisuuden julkisesti saatavilla olevasta materiaalista sekä 19.2.2018 ja 22.11.2018 julkaistuista tiedotteista. Traficon Oy:n keväällä 2018 silloiselle liikenne- ja viestintäministerille toimittama kirje osoittaa, että myös se on ollut tietoinen keväällä 2018 oheisnimen Traficom käytöstä suunnitteilla olevan viraston yhteydessä.

Oheisnimeä Traficom käytetään Liikenne- ja viestintäviraston internetsivujen osoitteessa, viraston sähköpostiosoitteissa sekä sosiaalisen median tilien käyttäjätunnuksissa. Viraston oheisnimen sisältävä verkkotunnus X on merkitty 15.8.2017. Liikenne- ja viestintävirasto käyttää virallisia asiakirjoja allekirjoitettaessa sekä muutoinkin virallisessa viestinässään laissa määritettyä nimeään Liikenne- ja viestintävirasto. Oheisnimeä Traficom hyödynnetään erityisesti viraston ulkoisessa viestinnässä, ja oheisnimi esiintyy virallisen nimen yhteydessä viraston tiedotteissa, esitteissä, lomakkeissa sekä muussa viestinnällisessä materiaalissa.

Julkishallinnollisena toimijana Liikenne- ja viestintävirasto on toiminta-alallaan erittäin hyvin tunnettu, joten on selvää, että sen nimi ja toissijainen tunnus eli oheisnimi Traficom ovat myös edellä viitatun käytön johdosta tulleet hyvin tunnetuiksi kansalaisten ja yritysten keskuudessa.

Liikenne- ja viestintävirasto on antanut eduskunnan oikeusasiamiehelle 26.4.2019 päivätyn lausunnon liittyen muun muassa oheisnimeen Traficom.

Valittajan lausuma

Traficon Oy:n mukaan lähtökohtana on, että Liikenne- ja viestintävirasto on loukannut Traficon Oy:n oikeutta toiminimeensä. Lisäksi Traficon Oy on esittänyt, että Liikenne- ja viestintävirasto on menetellyt hallintolain 6 §:n mukaisten hallinnon oikeusperiaatteiden vastaisesti ottaessaan käyttöönsä nimilyhenteen Traficom. Lisäksi viranomaisten sisäisesti käyttämä työnimi Traficom, verkkotunnuksen käyttöönottaminen ja tiedotteissa ilmoitettu nimilyhenne eivät ole riittäviä perusteita aputoiminimen TrafiCom rekisteröinnin epäämiselle. Valituksenalainen päätös loukkaa Traficon Oy:n oikeutta saada toiminimensä kanssa samankaltainen aputoiminimi rekisteröityä.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Patentti- ja rekisterinhallituksen valituksenalaista rekisteröintipäätöstä koskevassa muutoksenhaussa markkinaoikeudessa on kysymys kyseisen päätöksen lainmukaisuuden arvioinnista eli siitä, onko aputoiminimeä TrafiCom pidettävä valituksenalaisessa päätöksessä todetuin tavoin harhaanjohtavana. Tämän oikeudenkäynnin yhteydessä eivät tule tutkittaviksi Traficon Oy:n vahvistamista koskeva vaatimus eivätkä Traficon Oy:n väitteet Liikenne- ja viestintäviraston menettelytavoista.

Traficon Oy on 23.11.2018 Patentti- ja rekisterihallituksessa vireille tulleella muutosilmoituksella ilmoittanut rekisteröiväksi aputoiminimen TrafiCom, jonka toimialana on "liikenne- ja kommunikaatiotekniikkaan liittyvä tutkimus-, kehitys- ja suunnittelutoiminta Arkangelin sivutoimipisteessä".

Patentti- ja rekisterihallitus on 18.12.2018 päivätyllä korjauskehotuksella pyytänyt Traficon Oy:tä täydentämään kaupparekisteri-ilmoitusta muun ohella seuraavasti:

"Korjaa aputoiminimen TrafiCom toimialaa. Aputoiminimen toimialan täytyy olla osa yhtiön toimialaa. Meille ilmoitettu aputoiminimen toimiala on rekisterissä olevaa toimialaa laajempi."

Traficon Oy on 20.12.2018 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle pyydetyn täydennyksen ja ilmoittanut aputoiminimen TrafiCom toimialaksi "liikennealaan liittyvää suunnittelua ja konsultointia Arkangelin sivutoimipisteessä".

Patentti- ja rekisterihallitus on 7.2.2019 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä evännyt aputoiminimen TrafiCom rekisteröinnin, koska aputoiminimeä on pidettävä harhaanjohtavana. Päätöksen perusteluiden mukaan aputoiminimi TrafiCom on omiaan antamaan käsityksen siitä, että aputoiminimellä harjoitettava toiminta liittyy valtion elimen, aiemmin Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin toimintaan. Lisäksi päätöksen perustelujen mukaan kolmas henkilö voisi aputoiminimen TrafiCom nähdessään kuvitella asioivansa viranomaisen kanssa, vaikka hän tosiasiassa asioikin Traficon Oy:n kanssa.

Toiminimilain 1 §:n 2 momentin mukaan kaupparekisteriin merkitty elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa osaa toiminnastaan erityisellä nimellä (aputoiminimi). Pykälän 3 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

Toiminimilain 9 §:n mukaan toiminimi ei saa olla hyvän tavan tai yleisen järjestyksen vastainen eikä omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Säännöksen esitöiden (HE 238/1978 vp s. 24 ja 25) mukaan säännöksen tarkoituksena on yleisön suojaaminen. Kiellettynä on pidettävä sellaisen toiminimen käyttöä, joka aikaansaa yleisön keskuudessa mielikuvan, että elinkeinonharjoittajan toiminta liittyy jonkin valtion elimen tai tunnetun etujärjestön toimintaan. Toiminimen rekisteröiminen antaa yleensä toiminimen haltijalle samoin kuin kolmannellekin henkilölle aiheen uskoa, että toiminimi on virallisesti hyväksytty, eikä se tästä syystä voisi olla harhaanjohtava. Tämän takia rekisteriviranomaisen on ennen rekisteröinnin toimittamista tutkittava, onko toiminimi omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Oikeuskirjallisuudessa (Castrén: Toiminimi, 2008, s. 189) on toiminimilain 9 §:n osalta esitetty, että toiminimen harhaanjohtavuutta arvioidaan abstraktisesta näkökulmasta, jolloin ratkaisevana on toiminimestä yleisölle välittyvä vaikutelma. Lainkohdassa ei edellytetä sitä, että toiminimen harhaanjohtavuuden pitäisi olla ilmeistä. Toisaalta mikä tahansa vähäinen harhaanjohtavuus ei kuitenkaan voi olla rekisteröintieste.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Liikenteen turvallisuusvirasto on ollut liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla ajanjaksolla 1.1.2010–31.12.2018 toiminut virasto, jonka nimen yhteydessä on käytetty oheisnimeä Trafi. Liikenteen turvallisuusviraston, Viestintäviraston ja Liikenneviraston tietyt toiminnot ovat yhdistyneet 1.1.2019 alkaen Liikenne- ja viestintävirastoksi.

Edelleen asiassa esitetyn selvityksen perusteella Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimeä Traficom on käytetty ennen viraston perustamista liikenne- ja viestintäministeriön toimesta eri yhteyksissä 24.11.2017, 19.2.2018 ja 22.11.2018. Lisäksi Liikenne- ja viestintäviraston verkkotunnus X on merkitty 15.8.2017.

Markkinaoikeus katsoo, että Liikenne- ja viestintäviraston oheisnimi Traficom on esitetyn selvityksen perusteella ollut yleisesti tiedossa jo ennen kuin Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut toimintansa 1.1.2019. Sanottua osoittaa edellä mainitun lisäksi se, että myös Traficon Oy on keväällä 2018 ollut tietoinen oheisnimestä Traficom silloiselle liikenne- ja viestintäministerille lähettämänsä kirjeen perusteella. Kun oheisniemeä Traficom käytetään Liikenne- ja viestintäviraston nimen yhteydessä, ja kun on ilmeistä, että Traficom on tunnettu yleisön keskuudessa kyseisen viraston käyttämänä nimenä, markkinaoikeus katsoo, että Traficom yhdistyy kyseiseen virastoon ja siten viranomaistoimintaan.

Rekisteröitäväksi ilmoitettu aputoiminimi TrafiCom on identtinen Liikenne- ja viestintäviraston käyttämään oheisnimeen Traficom nähden. Lisäksi, kun on siis ilmeistä, että kyseinen oheisnimi on toiminimilain 9 §:n säännöksellä suojattavan yleisön tuntema, markkinaoikeus katsoo Patentti- ja rekisterihallituksen esittämin tavoin olevan mahdollista, että kolmas henkilö voisi aputoiminimen TrafiCom nähdessään kuvitella asioivansa viranomaisen kanssa, vaikka hän tosiasiassa asioikin Traficon Oy:n kanssa. Aputoiminimi TrafiCom on siten omiaan luomaan käsityksen, että kyseessä on viranomaistoimintaa harjoittava taho tai että Traficon Oy:n aputoiminimellään TrafiCom harjoittama toiminta liittyy Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan.

Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että aputoiminimi TrafiCom on toiminimilain 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Jari Tiainen.


Patentti-ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta..

 
Julkaistu 30.12.2019