MAO:527/19

Asunto Oy Kaskikannontie > Patentti- ja rekisterihallitus

kaupparekisteri-ilmoitus

Diaarinumero: 2019/123
Antopäivä: 12.12.2019

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 7.2.2019 (liitteenä)

Asian tausta

Patentti- ja rekisterihallitus on 30.4.2014 määrännyt Asunto Oy Kaskikannontien selvitystilaan ja määrännyt yhtiölle selvitysmiehen, joka on hakenut yhtiön velkojille 12.9.2014 kaupparekisteriin merkityn julkisen haasteen.

Asunto Oy Kaskikannontien yhtiökokouksessa on 11.2.2017 muun ohella valittu yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiökokouksessa on lisäksi päätetty siitä, että selvitysmies ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta. Asunto Oy Kaskikannontien hallitus on kokouksessaan 11.2.2017 valinnut hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Asunto Oy Kaskikannontien selvitysmies on 22.2.2017 Patentti- ja rekisterihallitukseen saapuneella muutosilmoituksella ilmoittanut kaupparekisteriin merkittäväksi yhtiön hallituksen jäsenet. Yhtiön selvitysmies on lisäksi ilmoittanut muutosilmoituslomakkeen kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa / rekisteristä poistettavaa" muun ohella, että 11.2.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa on päätetty yksimielisesti selvitystilan lopettamisesta, valittu yhtiölle hallitus ja päätetty, että selvitysmies ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta.

Patentti- ja rekisterihallitus on 30.3.2017 Asunto Oy Kaskikannontielle osoittamassaan korjauskehotuksessa pyytänyt yhtiötä täydentämään kaupparekisteri-ilmoitusta. Korjauskehotuksessa on todettu muun ohella, että lain mukaan selvitystilan voi lopettaa ja toimintaa jatkaa vain, kun päätöksen selvitystilasta on tehnyt yhtiökokous. Tästä johtuen ja koska Patentti- ja rekisterihallitus on määrännyt yhtiön selvitystilaan, korjauskehotuksen mukaan Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut rekisteröidä selvitystilan lopettamista ja toiminnan jatkamista koskevaa kaupparekisteri-ilmoitusta.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään 7.2.2019 päättänyt evätä Asunto Oy Kaskikannontien 22.2.2017 toimittaman ilmoituksen rekisteröinnin.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Asunto Oy Kaskikannontie on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen ja velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätöksen siitä, että yhtiö selvitystila lopetetaan. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän 4.480 eurolla.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnut väärin sitä, onko sillä oikeus evätä asunto-osakeyhtiön selvitystila lakkaamaan sen jälkeen, kun se on ensin omalla päätöksellään määrännyt yhtiön selvitystilaan. Kun yhtiön selvitystilaan asettamisen syyt ovat poistuneet, rekisteriviranomainen on ollut velvollinen tekemään päätöksen selvitystilan päättämisestä.

Kun asunto-osakeyhtiölaissa on annettu rekisteriviranomaiselle oikeus määrätä yhtiö selvitystilaan ja kun laissa ei ole kielletty rekisteriviranomaista tekemästä vastakkaista päätöstä, rekisteriviranomaisella on yleistoimivalta asiassa. Viranomaisen oikeutta on tulkittava siten laajasti, että rekisteriviranomainen on oikeutettu tekemään myös yhtiön selvitystilan päättämistä koskevia ratkaisuja. Viranomaisen toimien on oltava oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden ja niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia.

Kun rekisteriviranomaisen tietoon on tullut yhtiön halu jatkaa toimintaansa ja se, että yhtiö on ilmoittanut uuden hallituksen merkittäväksi rekisteriin, ja kun selvitysmenettelyyn asettamisen taustalla oleviin seikkoihin on siten tullut uutta selvitystä, joka oleellisesti vaikuttaa päätökseen, on viranomaisella ollut toimivalta ja velvollisuus käsitellä asia uudelleen.

Patentti- ja rekisterihallitus on asettanut Asunto Oy Kaskikannontien aiemmin selvitystilaan, sillä yhtiön omistaja on ilmoittanut yhtiön hallituksen puuttumisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Sittemmin yhtiö on kyennyt järjestäytymään ja on ilmoittanut yhtiökokouksen päätöksessä toiminnan jatkumisesta sekä uuden hallituksen merkitsemisestä kaupparekisteriin. Selvitysmies on puoltanut menettelyä. Kaupparekisteriviranomainen on laiminlyönyt asiassa valituskelpoisen päätöksen tekemisen, ja Asunto Oy Kaskikannon tie on ohjattu moittimaan selvitystilapäätöstä yleiseen alioikeuteen. Espoon käräjäoikeus on jättänyt kanteen tutkimatta toimivaltaansa kuulumattomana. Tämän jälkeen rekisteriviranomainen on tehnyt päätöksen, johon nyt haetaan muutosta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Vaatimukset

Patentti- ja rekisterihallitus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Asunto Oy Kaskikannontien osakkaat ovat hakeneet yhtiön asettamista selvitystilaan. Patentti- ja rekisterihallitus on antanut valittajalle kehotuksen, jossa sille on annettu mahdollisuus korjata kaupparekisterissä olevat hallitusta koskevat puutteet selvitystilaan määräämisen tai rekisteristä poistamisen uhalla. Valittaja ei ole korjannut puutteita asetetussa määräajassa, minkä vuoksi yhtiö on määrätty selvitystilaan 30.7.2014. Samassa yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitus on määrännyt yhtiölle selvitysmiehen. Patentti- ja rekisterihallituksella on ollut asunto-osakeyhtiölain mukaiset perusteet selvitystilaan määräämiselle.

Patentti- ja rekisterihallitus on 22.2.2017 vastaanottanut valittajan muutosilmoituksen koskien selvitystilan lopettamista ja uuden hallituksen rekisteröimistä kaupparekisteriin. Ilmoittajalle on lähetetty 30.3.2017 korjauskehotus, jossa on ilmoitettu, että yhtiökokous voi päättää selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta silloin, kun päätöksen selvitystilasta on tehnyt yhtiökokous.

Yhtiökokous voi päättää selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta, jos yhtiökokous on tehnyt päätöksen selvitystilaan asettamisesta. Jos selvitystilaan asettamisesta on päättänyt rekisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä. Vaikka valittajan tilanne on muuttunut selvitystilaan määräämisen jälkeen, asunto-osakeyhtiölaissa tai sen perusteluissa ei ole annettu rekisteriviranomaiselle toimivaltaa kumota sen omaa päätöstään selvitystilaan määräämisestä.

Valittajan sisäisen tilanteen muuttumista usean vuoden jälkeen ei voida pitää sellaisena uutena selvityksenä, joka voi olennaisesti vaikuttaa viranomaisen päätökseen ja antaa mahdollisuuden päätöksen poistamiseen ja asian uudelleen ratkaisemiseen. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut selvitystilaan määräämistä koskevaa päätöstä tehdessään ottaa huomioon sitä, että yhtiön sisäinen tilanne saattaa muuttua tulevaisuudessa.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole velvollinen korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikuluja, sillä oikeudenkäynti ei ole aiheutunut viranomaisen virheestä.

Valittajan lausuma

Valittaja on esittänyt, ettei se voi pelkällä omalla yhtiökokouspäätöksellä päättää viranomaisen määräämän selvitystilan päättymisestä. Asiaan tarvitaan myös rekisteriviranomaisen hyväksyntä. Rekisteriviranomaisen oikeus päättää itse aloittamansa selvitystilan päättymisestä on johdettavissa rekisteriviranomaisen yleisestä tehtävästä ja yleisistä hallinto-oikeudellisista periaatteista sekä koko selvitystilaan määräämisen tarkoituksesta.

Asunto Oy Kaskikannontie ei ole ollut tietoinen siitä, että selvitystila ei olisi rekisteriviranomaisen asettamispäätöksen jälkeen purettavissa. Tästä on osoituksena se, että yhtiö on myöhemmin valinnut uuden hallituksen ja ilmoittanut toimintansa jatkuvan. Patentti- ja rekisterihallituksen olisi tullut neuvoa valittajaa ennen selvitystilapäätöksen tekemistä.

Kun valittaja on asetettu selvitystilaan puuttuneen hallituksen johdosta, on ollut otaksuttavissa, että yhtiö on päättänyt toimintansa. Asiassa on sittemmin tullut uutta selvitystä siitä, että yhtiö on järjestäytynyt, valinnut uuden hallituksen ja ilmoittanut haluavansa toimintansa jatkuvan. Selvitystilan kautta tapahtuva yhtiön purkautuminen ei ole itsetarkoitus, vaan tarkoituksena on poistaa yhtiöt, jotka eivät enää toimi. Asunto-osakeyhtiölaissa ei ole otettu kantaa siihen, voiko Patentti- ja rekisterihallitus päättää asiasta, eikä samassa laissa ole lausuttu mitään siitä, onko Patentti- ja rekisterihallituksella oikeus päättää selvitystila vai ei.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Valittaja on tehnyt asiassa selvitystilan loppumista koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen, jonka osalta Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt rekisteriin merkitsemisen. Valittaja on valittanut kyseisestä päätöksestä vaatien sen kumoamista ja samalla vaatinut markkinaoikeudessa, että markkinaoikeus velvoittaisi Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätöksen Asunto Oy Kaskikannontien selvitystilan lopettamisesta. Asiassa on ensin arvioitava, onko markkinaoikeudella toimivaltaa tutkia valitus jälkimmäisen vaatimuksen osalta.

Edellä kuvatulla tavalla Patentti- ja rekisterihallitus on 30.7.2014 määrännyt Asunto Oy Kaskikannontien selvitystilaan ja määrännyt yhtiölle selvitysmiehen. Asunto Oy Kaskikannontien selvitysmies on 22.2.2017 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutos- ja lopettamisilmoituksen, jolla on ilmoitettu yhtiön hallituksen jäsenet kaupparekisteriin. Muutosilmoituksessa on lisäksi todettu, että yhtiön osakkeiden omistajanvaihdosten myötä yhtiökokouksen kutsuminen laillisesti koolle on muuttunut mahdolliseksi ja yhtiölle on nimetty toimikelpoinen hallitus, minkä johdosta yhtiökokous on päättänyt, että selvitysmies ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta. Patentti- ja rekisterihallitus on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellä evännyt Asunto Oy Kaskikannontien ilmoituksen merkitsemisen kaupparekisteriin.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus käsittelee teollis- ja tekijänoikeudellisina asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi muun ohella kaupparekisterilaissa (11 kohta) sekä Patentti- ja rekisterihallituksesta annetussa laissa (12 kohta).

Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain 6 §:n 1 momentin (578/2013) mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen haetaan muutosta valittamalla markkinaoikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään muun ohella, kun päätöksellä on evätty kaupparekisteriin tehdyn ilmoituksen rekisteröiminen (6 kohta).

Asunto-osakeyhtiön selvitystilaan määräämisestä tai rekisteristä poistamisesta on säädetty asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 4 §:ssä. Kyseisen pykälän 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä, jos yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta, yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitettua edustajaa (2 kohta) tai yhtiö on asetettu konkurssiin, joka on rauennut varojen puutteeseen (3 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, ettei asunto-osakeyhtiölaissa ole säädetty selvitystilan lopettamisesta ja asunto-osakeyhtiön toiminnan jatkamisesta tilanteessa, jossa rekisteriviranomainen on määrännyt asunto-osakeyhtiön asettamisesta selvitystilaan.

Asiassa saadun selvityksen perusteella Asunto Oy Kaskikannontie ei ole vaatinut Patentti- ja rekisterihallituksessa käydyssä menettelyssä Patentti- ja rekisterihallitusta antamaan päätöstä yhtiön selvitystilan lopettamisesta, vaan Asunto Oy Kaskikannontie on ainoastaan ilmoittanut rekisteriviranomaiselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta. Vastaavasti Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt päätöksen, joka on koskenut vain ilmoituksen rekisteröimisen epäämistä.

Markkinaoikeus toteaa, ettei sen toimivaltaan muutoksenhakuelimenä teollis- ja tekijänoikeudellisissa asioissa kuulu vasta markkinaoikeudelle tehdystä vaatimuksesta Patentti- ja rekisterihallituksen velvoittaminen asunto-osakeyhtiön selvitysmenettelyn etenemistä koskevan päätöksen tekemiseen.

Edellä esitetyn perusteella valitus on jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta siltä osin kuin siinä on vaadittu markkinaoikeutta velvoittamaan Patentti- ja rekisterihallituksen tekemään päätöksen siitä, että Asunto Oy Kaskikannontien selvitystila lopetetaan.

Pääasiaratkaisun perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valituksen tutkittavaksi otettavilta osin esitetyn johdosta kysymys Patentti- ja rekisterihallituksen menettelyn lainmukaisuudesta, kun se on evännyt Asunto Oy Kaskikannontien muutosilmoituksessa kaupparekisteriin esittämien muutosten rekisteröimisen.

Kaupparekisterilain 21 §:n 1 momentin mukaan, jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijälle on asetettava kohtuullinen määräaika asiakirjassa olevan puutteen poistamista, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten sekä samalla ilmoitettava, että jollei määräaikaa noudateta, ilmoitus voidaan katsoa rauenneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan, jos rekisteröimiselle on olemassa este senkin jälkeen, kun kehotuksessa tarkoitettu lausunto on annettu, rekisteröiminen on evättävä. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

Asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 4 §:n 1 momentin mukaan rekisteriviranomaisen tulee määrätä yhtiö selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä muun ohella, jos yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta (1 kohta). Pykälän 2 momentin mukaan määräys on annettava, jollei ennen asian ratkaisemista näytetä, ettei siihen enää ole perustetta.

Asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 19 §:n 1 momentin mukaan, jos yhtiökokous on tehnyt päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan, yhtiökokous voi päättää, että selvitystila lopetetaan ja yhtiön toimintaa jatketaan.

Pykälän 2 momentin mukaan, kun päätös selvitystilan lopettamisesta on tehty, yhtiölle on valittava johto kyseisen lain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Pykälän 3 momentin mukaan päätös selvitystilan lopettamisesta ja johdon valinta on ilmoitettava rekisteröitäviksi viipymättä johdon valinnan jälkeen.

Asunto-osakeyhtiölain 19 §:n 1 momentin esitöiden (HE 24/2009 vp s. 261) mukaan jos selvitystilaan asettamisesta on päättänyt rekisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä, vaan toiminnan jatkamista koskevan päätöksen tekeminen on tarkoitettu tilanteisiin, joissa yhtiökokous on tehnyt itse selvitystilapäätöksen.

Muutosilmoituksen tekemisestä ja relevanteista tosiseikoista

Asunto Oy Kaskikannontien osakas on 22.1.2014 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan viestissä pyytänyt jälkimmäistä ryhtymään toimiin Asunto Oy Kaskikannontien poistamiseksi kaupparekisteristä, sillä viestin mukaan yhtiöllä ei ole ollut toimivaltaista hallitusta elokuun 2013 jälkeen.

Asunto Oy Kaskikannontien osakas on 27.1.2014 Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan muutos- ja lopettamisilmoituksessa ilmoittanut kaupparekisteriin yhtiön hallituksen kolmen jäsenen irtisanoutumisesta 14.8.2013 alkaen. Ilmoituksen mukaan uusia hallituksen jäseniä ei ole valittu, koska yhtiökokousta ei ole saatu laillisesti kutsutuksi koolle.

Patentti- ja rekisterihallitus on 30.7.2014 määrännyt Asunto Oy Kaskikannontien selvitystilaan ja määrännyt yhtiölle selvitysmiehen, joka on hakenut yhtiön velkojille 12.9.2014 kaupparekisteriin merkityn julkisen haasteen.

Asunto Oy Kaskikannontien selvitysmies on 22.2.2017 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutos- ja lopettamisilmoituksen, jossa on todettu ilmoituksen olevan asunto-osakeyhtiön muutosilmoitus. Lomakkeella on ilmoitettu yhtiön hallituksen jäsenet kaupparekisteriin.

Muutosilmoituksen kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/ rekisteristä poistettavaa" on todettu seuraavaa:

"Yhtiö on aikoinaan asetettu selvitystilaan sen vuoksi että yhtiökokousta ei voitu laillisesti kutsua koolle eikä yhtiölle voitu nimetä toimikelpoista hallitusta. Yhtiön osakkeiden omistajavaihdosten myötä yhtiökokouksen kutsuminen laillisesti koolle on muuttunut mahdolliseksi ja yhtiölle voidaan nimetä toimikelpoinen hallitus. Näin on toimittukin ja yhtiökokous on pidetty 11.2.2017 (pöytäkirja liitteenä). Kokouksessa on päätetty yksimielisesti selvitystilan lopettamisesta ja valittu yhtiölle hallitus. Näin ollen selvitystilan jatkamiselle ei ole enää perusteita ja kokous päätti yksimielisesti että selvitysmies ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta."

Patentti- ja rekisterihallitus on 30.3.2017 toimittanut Asunto Oy Kaskikannontielle korjauskehotuksen, jossa on todettu muun ohella seuraavaa:

"Täydennä kaupparekisteri-ilmoitusta seuraavasti:

[– –]

Laissa on todettu, että selvitystilan voi lopettaa ja toimintaa jatkaa vain kun päätöksen selvitystilasta on tehnyt yhtiökokous. Tästä johtuen emme voi rekisteröidä selvitystilan lopettamista ja toiminnan jatkamista koskevaa kaupparekisteri-ilmoitusta, koska PRH on määrännyt yhtiön selvitystilaan."

Patentti- ja rekisterihallituksen 7.2.2019 tekemässä päätöksessä, jossa Asunto Oy Kaskikannontien ilmoituksen merkitseminen rekisteriin on evätty, on todettu muun ohella seuraavaa:

"Patentti- ja rekisterihallitus katsoo oikeaksi evätä ilmoituksen 2017/624463 rekisteröinnin. Asunto Oy Kaskikannontien yhtiökokous ei voi päättää selvitystilan lopettamisesta ja toiminnan jatkamisesta, koska Patentti- ja rekisterihallitus on määrännyt Asunto Oy Kaskikannontien selvitystilaan. Päätös selvitystilan jatkamisesta voidaan tehdä vain silloin, kun yhtiökokous on tehnyt selvitystilapäätöksen. Jos selvitystilaan asettamisesta on päättänyt rekisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä [– –]."

Asian arviointi

Asiassa saadun selvityksen mukaan Asunto Oy Kaskikannontien osakkaat ovat ilmoittaneet tammikuussa 2014 Patentti- ja rekisterihallitukselle, että yhtiön hallituksen jäsenet ovat irtisanoutuneet elokuussa 2013, eikä yhtiöllä ei ole tämän jälkeen ollut toimivaa hallitusta. Yhtiön osakas on tammikuussa 2014 pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitusta ryhtymään toimiin yhtiön poistamiseksi kaupparekisteristä.

Patentti- ja rekisterihallitus on, kehotettuaan 4.3.2014 Asunto Oy Kaskikannontietä korjaamaan yhtiön hallitusta koskeneen kaupparekisteritietojen puutteen, asettanut 30.7.2014 yhtiön selvitystilaan.

Asunto Oy Kaskikannontien selvitysmies on 22.2.2017 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutos- ja lopettamisilmoituksen, jossa on ilmoitettu yhtiön hallituksen jäsenet kaupparekisteriin sekä todettu, että hallituksen jäsenten nimittämisen johdosta selvitystilan jatkamiselle ei ole enää perusteita. Ilmoituksessa on edelleen todettu, että yhtiökokouksen päätöksen mukaan selvitysmies ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle yhtiön selvitystilan lopettamisesta.

Patentti- ja rekisterihallitus on evännyt Asunto Oy Kaskikannontien selvityksen sillä perusteella, että kun selvitystilaan asettamisesta on päättänyt rekisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida tehdä.

Markkinaoikeus toteaa, että asunto-osakeyhtiölain 22 luvun 19 §:n 1 momentissa on nimenomaisesti säädetty yhtiökokouksen voivan päättää, että selvitystila lopetetaan ja yhtiön toimintaa jatketaan mukaan, jos yhtiökokous on tehnyt päätöksen yhtiön asettamisesta selvitystilaan. Lainkohdan esitöissä on nimenomaisesti todettu, että jos selvitystilaan asettamisesta on päättänyt rekisteriviranomainen, toiminnan jatkamista koskevaa päätöstä ei voida yhtiökokouksessa tehdä. Nyt kyseessä olevassa asiassa asunto-osakeyhtiön yhtiökokous ei ole päättänyt yhtiön selvitystilaan asettamisesta, vaan kyseisen päätöksen on tehnyt yhtiön osakkaan pyynnöstä rekisteriviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihallitus.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei Patentti- ja rekisterihallituksella ole rekisteriviranomaisena asunto-osakeyhtiölain ja sen esitöiden nojalla ollut oikeutta merkitä kaupparekisteriin Asunto Oy Kaskikannontien ilmoitusta selvitystilan lopettamisesta yhtiökokouksen päätöksellä, kun mainittu asunto-osakeyhtiö ei itse ole päättänyt selvitystilaan asettamisesta.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole menetellyt virheellisesti, kun se on muutoksenhaun kohteena olevalla päätöksellään evännyt Asunto Oy Kaskikannontien 22.2.2017 tekemän ilmoituksen merkitsemisen kaupparekisteriin. Valitus on näin ollen tutkittavalta osin hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja lain 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen, Reima Jussila ja Markus Ukkola

Patentti-ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 16.12.2019