MAO:526/19

Kuljetusliike Tuomaala Oy > Liikenne- ja viestintävirasto

verkkotunnus - prosessuaalinen palautus

Diaarinumero: 2019/122
Antopäivä: 11.12.2019

Päätös, josta valitetaan

Liikenne- ja viestintäviraston päätös 7.3.2019 asiassa dnro Traficom/65/08.01.02/2019 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kuljetusliike Tuomaala Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja velvoittaa Liikenne- ja viestintäviraston korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla.

Perusteet

Kuljetusliike Tuomaala Oy on merkitty kaupparekisteriin 13.4.2011, joten sen toiminimi on ollut merkitty kaupparekisteriin silloin, kun sille on 2.9.2012 merkitty verkkotunnus kuljetustuomaala.fi, joka on sisältynyt kokonaisuudessaan sen toiminimeen.

Liikenne- ja viestintävirasto on virheellisen menettelyn johdosta merkinnyt verkkotunnuksen Kuljetus Tuomaala Oy:n käyttöön. Liikenne- ja viestintävirasto on ilmoittanut 7.2.2019 lähettäneensä Kuljetusliike Tuomaala Oy:lle sähköpostitse pyynnön esittää selvitystä hyväksyttävästä perusteesta verkkotunnukseen. Kyseinen sähköpostiosoite ei ole tuolloin ollut Kuljetusliike Tuomaala Oy:n käytössä, eikä selvityspyyntö ole siten tavoittanut sitä. Selvityspyyntö on lähetetty sähköpostiosoitteeseen, jota ei ole ollut ilmoitettu verkkotunnusrekisteriin. Selvityspyyntöä ei ole esitetty myöskään kirjeitse Kuljetusliike Tuomaala Oy:lle. Kuuleminen on käytännössä laiminlyöty kokonaan, eikä Kuljetusliike Tuomaala Oy:llä ole ollut mahdollisuutta esittää perustetta oikeudelleen verkkotunnukseen.

Verkkotunnusrekisteriin merkityt tiedot ilmenevät julkisista rekistereistä. Julkisista rekisteritiedoista ilmenee, että verkkotunnuksen "holder email" on ollut tyhjä, eikä verkkotunnusvälittäjä ole ilmoittanut verkkotunnusrekisteriin mitään sähköpostiosoitetta.

Liikenne- ja viestintäviraston lausunto

Liikenne- ja viestintävirasto on esittänyt, että Kuljetusliike Tuomaala Oy:n sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 312 §:n mukaisessa kuulemisessa käytetty sähköpostiosoite on ollut merkitty käsillä olevan verkkotunnuksen rekisteritietoihin. Verkkotunnusrekisterin julkisissa tiedoissa ei ilmoiteta sähköpostiosoitteita.

Liikenne- ja viestintävirastolla ei ole ollut syytä epäillä, että selvityspyyntö ei olisi tavoittanut Kuljetusliike Tuomaala Oy:tä, koska sähköpostin lähettämisen epäonnistumisesta ei ole tullut ilmoitusta. Myöhemmin valituksenalaista päätöstä kyseiseen sähköpostiosoitteeseen lähetettäessä tällainen virheilmoitus on tullut, minkä vuoksi Liikenne- ja viestintävirasto on antanut päätöksen tiedoksi julkaisemalla ilmoituksen verkkosivuillaan. Jos Liikenne- ja viestintävirastolla olisi ollut syytä epäillä, että verkkotunnusrekisteriin ilmoitettu sähköpostiosoite ei olisi ollut toiminnassa selvityspyynnön lähettämishetkellä, se olisi pyytänyt verkkotunnusvälittäjää päivittämään rekisteriin toimivan sähköpostiosoitteen tai lähettänyt selvityspyynnön esimerkiksi kirjeitse.

Kuljetusliike Tuomaala Oy ei ole vastannut selvityspyyntöön eli kuultaessa esittänyt mitään perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle. Liikenne- ja viestintävirasto on kuitenkin tavallisesti ottanut huomioon ratkaisukäytännössä vakiintuneet selkeät hyväksyttävät perusteet myös ilman, että verkkotunnuksen käyttäjä on niihin nimenomaisesti vedonnut. Verkkotunnuksen käyttäjän toiminimi on ollut rekisteröitynä verkkotunnuksen merkitsemishetkellä ja verkkotunnus on sisältynyt sen toiminimeen. Kysymyksessä on ollut korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2006:41 mukainen hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen merkitsemiselle. Liikenne- ja viestintävirasto ei ole kuitenkaan saanut Kuljetus Tuomaala Oy:ltä hallintolain 50 §:n 2 momentissa tarkoitettua lupaa virheellisen päätöksensä korjaamiseen.

Vastaajan vastaus

Kuljetus Tuomaala Oy on esittänyt, että sen toiminimi on rekisteröity aiemmin kuin Kuljetusliike Tuomaala Oy:n toiminimi. Patentti- ja rekisterihallitus on menetellyt virheellisesti, kun se on rekisteröinyt Kuljetusliike Tuomaala Oy:n samankaltaisen toiminimen. Yritykset toimivat samalla toimialalla. Kuljetusliike Tuomaala Oy:n toiminimen rekisteröinnistä on aiheutunut ja verkkotunnuksen kuljetustuomaala.fi merkitsemisestä sille aiheutuisi Kuljetus Tuomaala Oy:lle haittaa. Kuljetusliike Tuomaala Oy:llä ei voi olla Kuljetus Tuomaala Oy:tä parempaa oikeutta käsillä olevaan verkkotunnukseen.

Valittajan lausuma

Kuljetusliike Tuomaala Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Verkkotunnus kuljetustuomaala.fi on merkitty 2.9.2012 Kuljetusliike Tuomaala Oy:lle, jonka kyseinen toiminimi on rekisteröity 6.4.1998.

Kuljetus Tuomaala Oy on 4.2.2019 vaatinut Liikenne- ja viestintävirastoa merkitsemään kyseisen verkkotunnuksen sille, koska verkkotunnus on täsmälleen sama kuin sen ennen kyseisen verkkotunnuksen merkitsemistä kaupparekisteriin merkitty suojattu nimi.

Liikenne- ja viestintävirasto on 7.2.2019 lähettänyt verkkotunnuksen käyttäjälle Kuljetusliike Tuomaala Oy:lle verkkotunnuksen kuljetustuomaala.fi verkkotunnusrekisteriin merkittyyn sähköiseen prosessiosoitteeseen kuljetustuomaala@luukku.com pyynnön esittää kahden viikon kuluessa hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen merkitsemiselle. Liikenne- ja viestintävirasto on valituksenalaisessa päätöksessään todennut muun ohessa, että Kuljetusliike Tuomaala Oy ei ole vastannut selvityspyyntöön eikä ole esittänyt mitään perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle ja päättänyt muun ohella merkitä verkkotunnuksen kuljetustuomaala.fi Kuljetus Tuomaala Oy:n käyttöön.

Asiassa on valituksen johdosta ennen muuta arvioitava, onko Kuljetusliike Tuomaala Oy voinut esittää hyväksyttävän perusteen verkkotunnuksen merkitsemiselle vasta markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa.

Hyväksyttävän perusteen esittäminen verkkotunnuksen merkitsemiselle

Asiassa sovellettavan sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan verkkotunnus ei saa merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, ellei verkkotunnuksen käyttäjä pysty esittämään hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle.

Säännöksen esitöiden (HE 221/2013 vp s. 160) mukaan verkkotunnus ei saa sen merkitsemishetkellä vastata toisen suojattua nimeä tai merkkiä, jollei käyttäjä pysty kuultaessa esittämään hyväksyttävää perustetta merkinnälleen. Esitöiden mukaan riitatilanteessa virasto kuulee verkkotunnuksen käyttäjää siitä, onko tällä ollut verkkotunnuksen merkitsemishetkellä hyväksyttävä peruste rekisteröinnilleen. Hyväksyttäväksi perusteeksi on oikeuskäytännössä katsottu esimerkiksi se, että tunnuksen haltijalla on verkkotunnuksen hakemishetkellä rekisteröitynä nimi tai merkki, joka sisältää verkkotunnukseksi rekisteröidyn nimen.

Sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 169 §:n 3 momentin mukaan, jos 166 §:n 2 momentissa tarkoitetun oikeuden haltija pyytää verkkotunnuksen poistamista, Liikenne- ja viestintävirasto voi poistaa laissa asetettujen säännösten vastaisesti merkityn verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteristä ja fi-juuresta tai merkitä sen oikeudenhaltijan käyttöön.

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 16 §:n perusteella siltä osin kuin tässä laissa taikka 1 luvun 4 §:n 1 momentin 1 tai 5–14 kohdassa mainitussa laissa, muun ohessa verkkotunnuslaissa (228/2003), nykyisin sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa, ei toisin säädetä, valitusasian käsittelyyn markkinaoikeudessa sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Markkinaoikeus katsoo, että sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 166 §:n 2 momentin 1 kohdassa ei ole ainakaan nimenomaisesti rajoitettu mahdollisuutta esittää hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle vasta Liikenne- ja viestintäviraston päätöksestä markkinaoikeuteen valitettaessa. Kuten hallintolainkäyttölain 23, 26 a ja 27 §:stä ilmenee, myöskään hallintolainkäyttölaissa ei ole rajoitettu sitä, mitä perusteita vaatimusten tueksi voidaan valitusajassa esittää.

Kuljetusliike Tuomaala Oy ei ole vastannut Liikenne- ja viestintäviraston lähettämään selvityspyyntöön ja esittänyt hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen kuljetustuomaala.fi merkitsemiselle. Kuljetusliike Tuomaala Oy on kuitenkin määräajassa markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa esittänyt, että se on merkitty kaupparekisteriin 13.4.2011, joten sen toiminimi on ollut merkitty kaupparekisteriin silloin, kun sille on 2.9.2012 merkitty verkkotunnus kuljetustuomaala.fi, joka on sisältynyt kokonaisuudessaan sen toiminimeen.

Liikenne- ja viestintävirasto on markkinaoikeudessa esittänyt, että se on tavallisesti ottanut huomioon ratkaisukäytännössä vakiintuneet selkeät hyväksyttävät perusteet myös ilman, että verkkotunnuksen käyttäjä on niihin nimenomaisesti vedonnut. Liikenne- ja viestintäviraston mukaan verkkotunnuksen käyttäjän toiminimi on ollut rekisteröitynä verkkotunnuksen merkitsemishetkellä ja verkkotunnus on sisältynyt sen toiminimeen ja kysymyksessä on ollut korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen KHO 2006:41 mukainen hyväksyttävä peruste verkkotunnuksen merkitsemiselle.

Markkinaoikeus katsoo, että Kuljetusliike Tuomaala Oy on voinut esittää määräajassa markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa väitteensä hyväksyttävästä perusteesta verkkotunnuksen merkitsemiselle, vaikka se ei ole vastannut hallintomenettelyssä Liikenne- ja viestintäviraston tekemään selvityspyyntöön. Valituksenalaisessa päätöksessä ei ole arvioitu asiaa valittajan markkinaoikeudessa esittämien jo julkisista rekistereistä ilmenevien seikkojen kannalta.

Markkinaoikeuden ei tule käsittely- ja muutoksenhakujärjestyksestä johtuen ottaa asiaa ensi asteena ratkaistavakseen, vaan valituksenalainen päätös on kumottava ja asia on palautettava sitä asiallisesti ratkaisematta Liikenne- ja viestintävirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus

Oikeudenkäyntikuluista säädetään hallintolainkäyttölain 74 ja 75 §:ssä. Kuten hallintolainkäyttölain 75 §:n esitöistä (HE 217/1995 vp s. 89) ilmenee, jos asia palautetaan hallintoviranomaiselle, joka ei voi määrätä oikeudenkäyntikuluja korvattaviksi, on tuomioistuimen määrättävä palautuspäätöksessään oikeudenkäyntikuluista.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Liikenne- ja viestintävirasto ei ole menetellyt sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 167 §:n 1 momentin ja 312 §:n 2 momentin perusteella valittajan esittämin tavoin virheellisesti käyttäessään kuulemisessa esitetyn selvityksen perusteella verkkotunnuksen verkkotunnusrekisteriin merkittyä prosessiosoitetta. Valittaja on esittänyt väitteen hyväksyttävästä perusteesta vasta markkinaoikeuteen tekemässään valituksessa. Näin ollen asian lopputuloksesta huolimatta ei ole kohtuutonta, että valittaja joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Liikenne- ja viestintäviraston 7.3.2019 asiassa dnro Traficom/65/08.01.02/2019 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Liikenne- ja viestintävirastoon uudelleen käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus hylkää Kuljetusliike Tuomaala Oy:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Hallintolainkäyttölain 5 §:n 1 momentin mukaan tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla siltä osin kuin asia on ratkaisematta palautettu Liikenne- ja viestintävirastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Muilta osin oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

Liikenne- ja viestintäviraston päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 13.12.2019