MAO:520/19

Zuffa, LLC > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/445
Antopäivä: 9.12.2019

Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Zuffa, LLC on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 12.9.2018 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on sekoitettavissa valittajan Euroopan unionin tavaramerkkeihin (jäljempänä EU-tavaramerkki) numero 2767622 UFC, numero 15575509 UFC (kuvio) ja numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT.

Rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 2767622 UFC kattamat tavarat ovat samoja. Lisäksi rekisteröidyn tavaramerkin hallitsevana osana on kirjainyhdistelmä NFC, joka on toteutettu samalla fontilla kuin UFC-merkki yleensä kirjoitetaan. Merkit ovat siten sekoitettavissa toisiinsa.

Vaikka tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella kuin valittajan EU-tavaramerkki numero 15575509 UFC (kuvio), valittajan mainittu tavaramerkki on ollut Suomessa käytössä jo vuosia ennen rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröintiä. Valittajan tavaramerkki UFC (kuvio) on siten vakiintunut tavaramerkiksi ennen tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröintiä. Valittajan kyseinen tavaramerkki on vakiintunut samoille tavaroille kuin mille tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on rekisteröity. Valittajan tavaramerkki UFC (kuvio) ja rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ovat ulkoasun osalta hyvin samankaltaisia ja myös merkkien lausuntatapa on lähellä toisiaan. Merkkien välillä on siten sekaannusvaara.

Toisin kuin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat tavarat ja valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT kattamat palvelut ovat samankaltaisia. Kyseessä ovat toisiaan täydentävät tavarat ja palvelut. Myös mainittujen tavaramerkkien relevantti yleisö on sama. Rekisteröity tavaramerkki ja valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT ovat ulkoasun osalta hyvin samankaltaisia ja myös merkkien lausuntapa ja merkityssisältö ovat lähellä toisiaan. Merkkien välillä on siten sekaannusvaara.

Valittajan edellä mainitut tavaramerkit ovat myös laajalti tunnettuja Suomessa. Merkit ovat hallitsevassa asemassa kamppailumaailmassa ja merkkejä on käytetty intensiivisesti.

Valittajan teettämä tutkimus tavaramerkin UFC (kuvio) ja tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT tunnettuisuudesta osoittaa, että valittajan merkit ovat laajalti tunnettuja.

Tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinti ja käyttö aiheuttaa valittajan laajalti tunnettujen merkkien erottamiskyvyn vesittymistä ja on haitaksi niiden maineelle.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valittaja ei ole esittänyt mitään, mikä antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen rekisteröintikäytännön mukaan tavaroilla ja palveluilla on lähtökohtaisesti eri luonne ja käyttötarkoitus. Tämän vuoksi luokan 25 tavarat eivät ole samankaltaisia luokan 41 palveluiden kanssa.

Valittajan esittämä näyttö ei osoita, että tavaramerkit UFC (kuvio) ja UFC FIGHT NIGHT olisivat laajalti tunnettuja Suomessa.

A:n vastaus

A on muun ohella esittänyt, että rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja valittajan tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Merkkien väritys poikkeaa toisistaan ja lisäksi katkoviivat sekä kirjasinlajin tyyli ovat erilaisia. Rekisteröity tavaramerkki on suunniteltu vastaajan toimesta Suomessa. NFC on lyhenne, joka tulee sanoista Nordic Fight Championship.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut lausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

A:lle on 24.5.2016 tehdyn hakemuksen perusteella 16.9.2016 rekisteröity tavaramerkki numero 267440 NFC FIGHT NIGHT (kuvio).

Zuffa, LLC on tehnyt väitteen edellä mainittua tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröintiä vastaan. Zuffa, LLC on perustanut väitteensä ensinnäkin siihen, että rekisteröidystä tavaramerkistä NFC FIGHT NIGHT (kuvio) aiheutuu sekaannusvaara yhtiön aikaisempaan EU tavaramerkkiin numero 2767622 UFC, yhtiön EU-tavaramerkkiin numero 15575509 UFC (kuvio) sekä yhtiön aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT. Toiseksi Zuffa, LLC on perustanut väitteensä siihen, että yhtiön edellä mainitut EU-tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja ja että tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille on este tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt Zuffa, LLC:n tekemän väitteen.

Asiassa on markkinaoikeudessa Zuffa, LLC:n valituksen johdosta ensinnäkin kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) ja edellä mainittujen Zuffa, LLC:n EU-tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Toiseksi asiassa on kysymys siitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille este mainittujen Zuffa, LLC:n EU-tavaramerkkien laajaan tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin mukaan mainitun pykälän 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun ohella mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain (7/1964) 6 §:n 2 momentin mukaan, jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.

Tavaramerkkilain (7/1964) 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Kohdeyleisö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. esim. tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta).

Nyt käsillä olevassa asiassa kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen on katsottava suunnatun suurelle yleisölle, joka muodostaa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön ja koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista.

Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 2017/1001 33 artiklan 7 kohdan mukaan tavaroita ja palveluja ei saa pitää samankaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa. Tavaroita ja palveluita ei saa pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta on arvioitava siitä näkökulmasta, saattaako asianomainen yleisö mieltää kyseessä olevilla tavaroilla tai palveluilla olevan sama kaupallinen alkuperä, ja onko kuluttajien mielestä tavallista, että näitä tavaroita tai palveluja pidetään kaupan samalla tavaramerkillä varustettuna, mikä merkitsee tavallisesti, että näitä tavaroita tai palveluja tuottavat tai tarjoavat enimmäkseen samat tahot (ks. tuomio 4.11.2003, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), T-85/02, EU:T:2003:288, 36–38 kohta sekä tuomio 11.7.2007, Mülhens v. SMHV – Minoronzoni (TOSCA BLU), T-150/04, EU:T:2007:214, 37 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että tavarat ja palvelut voivat olla toisiaan täydentäviä, jos niiden välillä on läheinen yhteys siten, että toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytölle sillä tavoin, että kuluttajat voivat mieltää, että tavaroiden valmistus ja palveluiden tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta (ks. tuomio 12.7.2012, Hand Held Products v. SMHV – Orange Brand Services (DOLPHIN), T-361/11, EU:T:2012:377, 48 kohta).

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu tavarat ja palvelut samankaltaiseksi esimerkiksi tilanteessa, jossa palveluiden järjestämisessä on tarpeellista ja tavallista käyttää tiettyjä tavaroita. Tällaisessa tilanteessa tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusten on katsottu liittyvän läheisesti toisiinsa ja tavarat on katsottu luonteeltaan palveluita täydentäviksi (ks. tuomio 23.10.2002, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), T-388/00, EU:T:2002:260, 55 ja 56 kohta).

Edelleen Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että voimistelu- ja urheiluvälineet olivat heikosti samankaltaisia kuin urheilutapahtumien järjestämistä koskevat palvelut, koska viimeksi mainittujen tapahtumien järjestämisessä käytettiin mainittuja tavaroita. (ks. tuomio 12.7.2013, Knut IP Management v. SMHV – Zoologischer Garten Berlin (KNUT - DER EISBÄR), T-250/10, EU:T:2013:448, 68–74 kohta).

Kysymyksessä oleva tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on rekisteröity luokan 25 tavaroille: "Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]".

Valittajan aikaisempi EU-tavaramerkki numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT on rekisteröity luokan 41 palveluille: "Ajanvietepalvelut; Urheilu- ja ajanvietetapahtumien mainostaminen, järjestäminen ja pitäminen; Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen; Erilaisiin taistelulajeihin liittyvän tiedon tarjoaminen; Sellaisten ohjelmien tuottaminen ja esittäminen, jotka liittyvät erilaisiin taistelulajikilpailuihin ja -tapahtumiin, television, kaapelin, satelliitin, ääniverkkojen ja maailmanlaajuisten tietokoneverkkojen välityksellä levitettäväksi".

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat "Taistelu-urheilulajien univormut" voidaan pitää tavaroina, joita tavallisesti käytetään valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT kattamien palvelujen "Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen" yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitusten on katsottava liittyvän läheisesti toisiinsa ja kuluttajien voivan saada sen käsityksen, että tavaroiden valmistus ja palvelujen tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta. Kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen on myös katsottava tarkoitetun samalle yleisölle.

Siltä osin kuin rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattaa tavarat "Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]" markkinaoikeus puolestaan toteaa, että urheiluasusteisiin voi kuulua esimerkiksi päähineitä ja käsineitä, joita tavallisesti käytetään valittajan aikaisemman EU-tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT palvelujen "ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen" yhteydessä. Näin ollen myös tässä tilanteessa kuluttajien on katsottava voivan saada sen käsityksen, että tavaroiden valmistus ja palvelujen tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta. Lisäksi myös näiden tavaroiden ja palvelujen on katsottava tarkoitetun samalle yleisölle.

Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) kattamat tavarat "Taistelu-urheilulajien univormut; Urheiluasusteet [paitsi golfkäsineet]" luokassa 25 ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia valittajan aikaisemman tavaramerkin numero 12068731 UFC FIGHT NIGHT kattamien palvelujen "Ajanvietepalvelut, Nimittäin, Erilaisten taistelulajikilpailujen ja -tapahtumien järjestäminen ja pitäminen" luokassa 41 kanssa.

Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C-20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Nyt esillä olevassa asiassa vertailtavana ovat seuraavat tavaramerkit:

Rekisteröity tavaramerkki

numero 267440

Aikaisempi EU-tavaramerkki

UFC FIGHT NIGHT

Rekisteröity tavaramerkki NFC FIGHT NIGHT (kuvio) on kuviomerkki, joka muodostuu sanaosista NFC, FIGHT ja NIGHT. Sanaosat on kirjoitettu punaisella ja varsin tavanomaisella kirjasinlajilla. Sanaosa NFC on kirjoitettu hieman muita sanaosia isommalla. Lisäksi sanaosa FIGHT on kirjoitettu hieman isommalla kuin sanaosa NIGHT. Viimeksi mainittu sanaosa on lisäksi alleviivattu.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen valossa kirjainyhdistelmän "NFC" ole katsottava omaavan selvää merkityssisältöä kohdeyleisön piirissä. Sen sijaan kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan voi katsoa ymmärtävän englannin kielen sanan "fight" tarkoittavan muun ohella tappelua, taistelua tai kamppailua sekä englannin kielen sanan "night" tarkoittavan muun ohella iltaa tai yötä. Sanaa "fight" voidaan pitää viitteellisenä merkin kattamille tavaroille "taistelu-urheilulajien univormut". Samoin sitä voidaan pitää viitteellisenä tavaroihin "urheiluasusteet" kuuluville taistelu-urheiluun liittyville tavaroille, kuten käsineille ja päähineille. Kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän merkin sisältämien sanaosien tarkoittavan esimerkiksi "NFC-kamppailuiltaa". Edellä mainittu huomioon ottaen ja kun otetaan huomioon sanaosien sijoittelu, markkinaoikeus katsoo, että sanaosaa NFC on pidettävä rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) erottamiskykyisimpänä osana. Ottaen huomioon viimeksi mainitun sanaosan koon ja sijainnin haetussa merkissä, on sitä pidettävä myös rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) hallitsevimpana osana. Edellä mainittuja sanaosia FIGHT ja NIGHT ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettöminä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki UFC FIGHT NIGHT on sanamerkki, joka muodostuu sanaosista UFC, FIGHT ja NIGHT.

Markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa esitetyn selvityksen valossa kirjainyhdistelmän "UFC" ole katsottava omaavan selvää merkityssisältöä kohdeyleisön piirissä. Edellä todetulla tavalla kohdeyleisöön kuuluvan suomalaisen keskivertokuluttajan voidaan katsoa ymmärtävän englannin kielen sanan "fight" tarkoittavan muun ohella tappelua, taistelua tai kamppailua sekä englannin kielen sanan "night" tarkoittavan muun ohella iltaa tai yötä. Kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän merkin sisältämien sanaosien tarkoittavan esimerkiksi "UFC-kamppailuiltaa". Kun otetaan huomioon sanaosan UFC sijainti merkin alussa sekä edellä sanaosien merkityksistä todettu, markkinaoikeus katsoo, että sanaosaa UFC pidettävä kysymyksessä olevan tavaramerkin erottamiskykyisempänä osana. Edellä mainittuja sanaosia FIGHT ja NIGHT ei voida kuitenkaan pitää täysin merkityksettöminä.

Vertailtavien merkkien ulkoasun osalta markkinaoikeus toteaa, että rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) erottamiskykyisimmän ja hallitsevimman osan muodostava sanaosa NFC eroaa vain yhden kirjaimen osalta aikaisemman EU-tavaramerkin UFC FIGHT NIGHT erottamiskykyisimmän osan muodostavasta sanaosasta UFC. Tämän lisäksi molempiin merkkeihin sisältyvät identtiset sanaosat FIGHT ja NIGHT. Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä hyvin samankaltaisina ulkoasultaan. Rekisteröidyn tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sanaosien vähäisen kuviollisuuden ei ole katsottava riittävän poistamaan mainittua samankaltaisuutta.

Vertailtavien merkkien lausuntatavan osalta markkinaoikeus toteaa, että merkkien alussa olevissa kirjainyhdistelmissä "UFC" ja "NFC" on vain yhden kirjaimen ero. Tämän lisäksi molempiin merkkeihin sisältyvät sanat "fight" ja "night". Vertailtavia merkkejä on siten pidettävä lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että edellä todetulla tavalla kirjainyhdistelmillä "UFC" ja "NFC" ei ole ymmärrettävää merkitystä kohdeyleisön piirissä. Muilta osin kohdeyleisö ymmärtää molempien merkkien merkityssisällön viittaavan esimerkiksi kamppailuiltaan. Näin ollen vertailtavia merkkejä on pidettävä myös merkityssisällöltään hyvin samankaltaisina.

Ottaen huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta todettu, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Kuten edellä on todettu, vertailtavien merkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat vähintäänkin heikosti samankaltaisia. Toisaalta vertailtavia merkkejä on edellä todetulla tavalla pidettävä kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina. Kun myöskään kohdeyleisön tarkkaavaisuusastetta ei edellä todetulla tavalla voida pitää käsillä olevassa tapauksessa tavanomaista korkeampana, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara.

Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 12.9.2018 on näin ollen kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) sekaannusvaaran aiheutumisesta valittajan aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 2767622 UFC tai valittajan EU-tavaramerkkiin numero 15575509 UFC (kuvio). Ratkaisun lopputulos huomioon ottaen asiassa ei ole myöskään tarpeen lausua siitä, onko tavaramerkin NFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnille ollut este valittajan tavaramerkkien laajalti tunnettuuteen perustuvan suojan vuoksi.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 12.9.2018 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen käsiteltäväksi tavaramerkin numero 267440 UFC FIGHT NIGHT (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Jussi Karttunen sekä markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Jukka Koivusalo.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 20.7.2020 taltionumero 3239.

 
Julkaistu 10.12.2019