MAO:513/19

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry > MTV Oy

tekijänoikeuden yhteishallinnointi - tekijänoikeuskorvauksen kohtuullisuus

Diaarinumero: 2018/107 ja 2019/28
Antopäivä: 29.11.2019

ASIA

Tekijänoikeutta koskeva riita

KANNE

(dnro 2018/107)

Vaatimukset

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry (jäljempänä myös Teosto) on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa vuoden 2017 osalta sen 15.4.2019 päivätyn lausuman liitteessä A ilmoitettujen kanavakohtaisten hintojen olevan sovellettavien hinnastokohtien mukaisesti laskettuina tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n mukaiset
2. velvoittaa MTV Oy:n (jäljempänä myös MTV) suorittamaan sille vuoden 2017 osalta maksamattomia musiikinkäyttökorvauksia 1.080.853,22 euroa korkolain 4 a §:n tai toissijaisesti 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 28.12.2017 lukien
3. vahvistaa vuoden 2018 osalta sen 15.4.2019 päivätyn lausuman liitteessä B ilmoitettujen kanavakohtaisten hintojen olevan sovellettavien hinnastokohtien mukaisesti laskettuina tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n mukaiset
4. velvoittaa MTV Oy:n suorittamaan sille vuoden 2018 osalta maksamattomia musiikinkäyttökorvauksia 1.065.239,37 euroa korkolain 4 a §:n tai toissijaisesti 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 8.3.2019 lukien.

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry on myös vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa MTV Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikäyntikulut palkkion osalta 300.675 eurolla ja kulujen osalta 413.331,09 eurolla eli yhteensä 714.006,09 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tietyt hinnastohinnat ovat objektiiviset, syrjimättömät ja kohtuulliset

Teoston kysymyksessä olevat hinnastohinnat ovat tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain (yhteishallinnointilaki) 35 §:n edellyttämällä tavalla objektiiviset, syrjimättömät ja kohtuulliset suhteessa MTV:n relevantteihin televisiokanaviin ja palveluihin. Musiikkisisällön mukaan porrastettu liikevaihtoon perustuva rojaltikorvaus on katsottu lähtökohtaisesti kohtuulliseksi. Teoston hintataso on sama kuin mitä se MTV:lle olisi Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa ja selvästi edullisempi kuin Alankomaissa.

MTV:n esittämä selvitys ei osoita merkittävää ja pysyvää liikahintaa, eikä sitä voi todeta ainoastaan esitetyllä maavertailulla. Verrokkimaita ei ole valittu objektiivisesti ja asianmukaisesti ainakaan Baltian maiden osalta, eikä selvityksessä ole otettu huomioon verrokkimaiden välisiä keskeisiä taloudellisia, lainsäädännöllisiä, historiallisia tai kulutustottumuksiin liittyviä eroja. Selvityksessä on käytetty MTV3-kanavan osalta suurempaa rojaltiprosenttia kuin mitä Teosto on vaatinut. Verrokkihinnan keskiarvossa on virheellisesti otettu huomioon Baltian maat ja espanjalaisen SGAE-järjestön laskema keskiarvo 15 EU-maalle. Baltian maat eivät niiden maantieteellisestä läheisyydestä huolimatta ole relevantti verrokkiryhmä.

Korvausprosentteja on verrattu ottamatta huomioon musiikkisisällön, liikevaihdon ja korvausprosenttien erilaisia maakohtaisia laskenta- ja luokittelutapoja tai hinnastomalleja. Hinnastoja on lisäksi vertailtu pistemäisesti lähinnä MTV3-kanavan tietyn ajanhetken musiikkipitoisuuden mukaan, eikä myöskään tämä osoita, että väitetty hinnanero olisi pysyvä. Teoston musiikin tuoman taloudellisen lisäarvon MTV:lle tarkasteleminen ei osoita hinnoittelun kohtuuttomuutta, ja vertailu Epidemic Sound -musiikkiin on toteutettu virheellisesti. Selvitys ei osoita, että hinnat olisivat verrokkihintoja huomattavasti korkeammat siten, että hinnaneroa olisi pidettävä merkittävänä.

Suomen markkinoiden olosuhteet poikkeavat niin lainsäädännöllisesti kuin markkinarakenteensa puolesta olennaisesti verrokkimaista. Suomessa on väkilukuun suhteutettuna huomattava määrä yleisesti seurattuja ilmaiskanavia, kun muissa maissa televisiomarkkinat rakentuvat käytännössä maksullisten kanavien varaan. Tästä syystä ilmaiskanavakäyttöön suunnattu musiikkilisenssi on Suomessa suhteellisesti muita jäsenvaltioita arvokkaampi. Suomessa käytössä olevan sopimuslisenssijärjestelmän vuoksi käyttöoikeus on myös kattavampi ja arvokkaampi kuin sellaisissa maissa, joissa tällaista järjestelmää ei ole ja joissa lisenssinsaaja joutuu varmistumaan lisenssin kattavuudesta ja tarvittaessa hankkimaan lisälisenssejä.

Oikeudenhaltijoiden tulee saada yhteishallinnointilain mukaisesti oikeuksien käytöstä asianmukainen korvaus. Kynnys puuttua Teoston hinnoitteluun yhteishallinnointilain 35 §:n nojalla on siten korkeampi kuin yleisten kilpailuoikeudellisten säännösten nojalla. Teosto ei myöskään saa kohtuuttomia tuottoja verrokkimaihin verrattuna, koska tekijänoikeusjärjestöjen jäsenten saamat tilitykset ovat korkeintaan eurooppalaista keskitasoa ja Teoston hallintokulut ovat suuruudeltaan kohtuulliset, noin 20 prosenttia sen keräämistä käyttökorvauksista.

Teoston hinnastot ovat kohtuulliset myös siksi, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) ei ole selvityksissään ilmaissut huolta Teoston hinnoittelun kohtuullisuudesta ja päätti tutkinnan ilman toimenpiteitä Teoston muutettua hinnoitteluaan vuodelle 2017. Hinnoittelu perustuu prosenttiosaan liikevaihdosta ja on porrastettu musiikkisisällön mukaan. Maksullisten palveluiden kokonaishinta on laskenut vuodeksi 2017 toteutetun hinnastojen yhdistämisen myötä.

Teoston hinnastot ovat syrjimättömät siksi, että KKV ei ole selvityksensä jälkeen ryhtynyt tätä koskeviin toimenpiteisiin. Teosto myös soveltaa julkisesti saatavilla olevia hinnastojaan yhteishallinnointilain 35 §:ssä tarkoitetulla tavalla syrjimättömästi kaikkiin asiakkaisiinsa. Kaikki sen keskeiset asiakassopimukset noudattavat samaa hinnoittelua. Hinnoittelurakenteesta käydään kuitenkin neuvotteluja, ja aika ajoin Teosto myöntää erityisiä siirtymäkauden hinnoitteluja. Syrjivää ei ole se, että ilmaiskanaviin ja maksullisiin kanaviin tai radiomarkkinoihin sovelletaan eri hinnastoja. Maksuttomat-hinnastossa hinnastokohtia on niin paljon, että erilaiset tilanteet otetaan huomioon.

Teoston hinnastot ovat objektiiviset siksi, että ne perustuvat objektiivisesti mitattaviin seikkoihin kuten liikevaihtoon ja musiikkisisältöön. Teostolta ei voida edellyttää toimenpiteitä, jotka nostaisivat suhteettomasti valvonnasta aiheutuvia kuluja. Maksulliset-hinnaston kanavakohtainen luokittelu sisältötyypeittäin perustuu siihen KKV:n vaatimukseen, että sama hinnasto koskee lineaarisia televisiopalveluita ja suoratoistopalveluita. Kun jo ohjelman saatavilla pito on tekijänoikeudellisesti relevantti teko, musiikkituntimäärää esimerkiksi tietyn vuoden prosenttiosuutena ei ole mahdollista yksilöidä. MTV ei myöskään pysty raportoimaan tallennepalvelujen tarkkoja sisältöjä.

MTV:n on korvattava maksamaton osa käyttökorvauksista

MTV:n on suoritettava maksamaton osa hinnastojen mukaisista korvauksista. MTV:n on katsottava sitoutuneen Teoston sopimusehdotukseen käyttäessään teoksia ja maksamalla ainakin osan sen mukaisista ja julkisestikin saatavilla olevien hinnastojen mukaisista hinnoista ja muutoinkin noudattamalla sopimusehdotuksen ehtoja. Käyttämällä teoksia MTV on nimenomaisesti tai ainakin konkludenttisesti hyväksynyt tiedossaan olleet Teoston vakioehdot ja hinnat, kun muustakaan ei ole sovittu.

Toissijaisesti MTV on loukannut tekijänoikeutta olemalla maksamatta kokonaan lain ja Teoston hinnastojen edellyttämää käyttökorvausta, jolloin se on tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava maksamaan kohtuullisena hyvityksenä Teoston hinnastojen mukaiset määrät.

Hinnastot muodostavat joka tapauksessa sellaisen kohtuullisen ja käyvän hinnan, jota kauppalain 45 §:n mukaan on sovellettava siinä tapauksessa, ettei hinnoista voitaisi katsoa sovitun edes konkludenttisesti.

Osapuolten aiemmat sovintoratkaisut eivät ole perustaneet MTV:lle tekijänoikeusloukkauksen poistavaa jatkuvaa lisenssiä käyttää Teoston edustamia teoksia riippumatta siitä, päästäänkö hinnasta sovintoon tai siten, että hintatason tulisi aina vastata aiempaa. Myös sääntely-ympäristö on muuttunut siten, että Teosto ei voi neuvotella ja sopia kunkin asiakkaan kanssa MTV:n vaatimia asiakaskohtaisia hintoja. Jos Teoston kuitenkin tulisi noudattaa vuoden 2016 neuvottelupöytäkirjan hintatasoa, hinta vastaisi MTV:n liikevaihdon muutokset huomioon ottaen nyt vaadittua.

Vuoden 2018 osalta MTV on käyttämällä teoksia sitoutunut siihen, että kunkin vuoden osalta käytetään edellisenä syksynä vahvistettuja aiemman vuoden musiikkipitoisuuksia. Vuoden 2018 tosiasialliset musiikkipitoisuudet eivät olennaisesti poikkea aiemmista. Vastanäyttöä musiikkipitoisuuksista ei ole esitetty.

Kutakin tilikautta koskevat lisenssimaksut tulee maksaa sovitusti tai tekijänoikeuslain 57 §:n perusteella määrätyllä tavalla. MTV:n tilinpäätöksen vahvistamisajankohta ei ole tässä merkityksellinen. Suoritusvaatimuksille on maksettava viivästyskorkoa korkolain 6 tai 7 §:n nojalla 30 päivän kuluttua viimeisen kyseistä vuotta koskeneen laskun lähettämisestä. Viivästyskorko tulee ensisijaisesti määräytyä korkolain 4 a §:n mukaan, koska saatavat joko suoraan perustuvat kaupalliseen sopimukseen tai tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaisina hyvityssaatavina rinnastuvat niihin.

VASTAUS

Vaatimukset

MTV Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 380.142,18 eurolla ja kulujen osalta 337.742,21 eurolla eli yhteensä 717.884,39 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Teoston hintojen kohtuuttomuus sekä hinnastojen epäobjektiivisuus ja syrjivyys

Teosto on monopoli- tai vähintään määräävässä markkina-asemassa säveltaiteen tekijänoikeuksien hallinnoinnissa Suomessa, ja MTV on toiminnassaan riippuvainen Teostosta. Teoston hinnoittelu on yhteishallinnointilain 35 §:n vastaista. Säännöksen mukainen hinnan kohtuuttomuus ei edellytä, että hinta on kilpailuoikeudellisesti arvioituna kohtuuton, vaan puuttumiskynnys on matalammalla. Yhteishallinnointilain tarkoituksena on suojata teosten tekijöitä ja käyttäjiä, ei yhteishallinnointiorganisaatiota.

Hintojen kohtuuttomuuden osalta maavertailu osoittaa, että Teoston MTV3-kanavaan kohdistuvat käyttökorvausten hinnat ovat 1,5–2-kertaiset verrokkimaihin nähden, joissa tekijänoikeusjärjestöt ovat myös monopoleja. Hinnanero olisi vielä suurempi, jos hintoja verrattaisiin kilpailulliseen hintatasoon. Lähes kaksinkertainen hintataso on arvioitu yksityiskohtaisesti esimerkiksi Ruotsin STIMiin vertaamalla. Maavertailuun valitut maat ovat vertailukelpoisia, ja Baltian maiden sisällyttäminen vertailuun perustuu maiden maantieteelliseen läheisyyteen ja samankaltaisuuteen musiikin arvostuksessa ja kulutusmieltymyksissä.

Musiikin taloudellinen arvo MTV:n liiketoiminnassa on laskenut merkittävästi, kun liiketoimintaympäristö on viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttunut. Teosto ei ole tutkinut ja analysoinut musiikin taloudellista arvoa yleisesti ja erityisesti MTV:n osalta. MTV:n esittämän asiantuntijalausunnon mukaan musiikilla on lievä positiivinen vaikutus katsojamääriin ja erityisesti näin on suoraan lisensoidun Epidemic Sound -musiikin osalta. Musiikin tuoma lisäarvo MTV:lle määräytyy sen perusteella, mikä on sen omien ohjelmien sisältämän musiikin kyky houkutella erikseen lisää katsojia, jotta MTV voi paremmin myydä mainosaikaa mainostajille. Teoston alaisen musiikin vaikutus katsojamääriin ei ole ollut tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä. Musiikilla ei ole ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä myöskään MTV3-kanavan mainostuloihin. Teoston hinta musiikille on moninkertainen avoimen kilpailun periaattein toimivaan Epidemic Sound -musiikkiin verrattuna, eikä hintaeroa voi perustella Teoston musiikin lisäarvolla. Lisäksi KKV:n edellyttämän teknologianeutraalisuuden toteuttamiseksi Teosto on vuodesta 2017 alkaen korottanut maksullisten kanavien liikevaihtoperusteiseksi korvausprosentiksi 3,5 eli samaksi kuin suoratoistopalveluilla, vaikka vastaavia muutoksia musiikin taloudellisessa arvossa liiketoimintaan ei ole ollut.

MTV:n esittämän asiantuntijalausunnon analyysi hintatasosta on luotettava. Täsmällisellä televisiokanavan musiikkipitoisuudella ei ole vaikutusta maavertailun keskeisiin johtopäätöksiin. MTV3-kanava muodostaa valtaosan vapaasti vastaanotettavien kanavien liikevaihdosta, joten keskittyminen siihen on ollut perusteltua. Maakohtaiset hinnat ovat vertailukelpoisia. Vähennysten ja alennusten huomioon ottaminen todennäköisesti lisäisi hintaeroa Teoston ja verrokkimaiden tekijänoikeusjärjestöjen välillä. Maiden kustannusrakenteet, tekijänoikeusjärjestöjen tulolähteiden määrä tai markkinoiden koot eivät myöskään perustele hintaeroa. Kohtuullisuutta ei voi arvioida musiikin tuottamisen kustannusten ja tekijöille maksettavien korvausten perusteella.

Epäobjektiivisuuden osalta Teoston hinnoittelu perustuu musiikkipitoisuuteen vain Maksuttomat-hinnastossa ja siinäkin vain tiettyyn pisteeseen saakka; korvausprosentti on kiinteä prosenttiosuus liikevaihdosta musiikkipitoisuudella 56–90 prosenttia. Hinnoittelu ei ole lineaarinen, vaan nousee aluksi jyrkästi saavuttaen korvaustason 4–4,5 prosenttia liikevaihdosta 30–50 prosentin musiikkipitoisuudella, johon valtaosa kaupallisten toimijoiden sisällöistä asettuu. Maksulliset-hinnaston osalta korvausprosentti ei perustu toteutuneeseen musiikkipitoisuuteen, vaan Teoston määrittelemiin sisältöprofiileihin. Esimerkiksi Viihde-profiilissa musiikkipitoisuuden vaihteluväli on laaja 0–75 prosenttia, eikä korvaus tosiasiassa perustu esitettävän musiikin määrään. Maksulliset-hinnastossa ei myöskään oteta huomioon sitä musiikin osuutta, josta ei tarvitse maksaa Teostolle korvausta. Lisäksi joissakin sisältöprofiileissa korvaukseen vaikuttaa musiikkipitoisuuden asemesta yksinomaan viihteen osuus.

Syrjivyyden osalta se, ettei KKV ole ryhtynyt toimenpiteisiin, ei osoita, että hinnastot olisivat syrjimättömiä. Sinänsä radio- ja televisiomarkkinoihin voi olla perusteltua soveltaa eri korvausprosentteja, mutta toimijoiden erilaisen kohtelun tulee perustua objektiivisiin seikkoihin. Musiikin taloudellinen arvo radiotoiminnassa on merkittävästi suurempi kuin televisiotoiminnassa, joten on televisiotoimintaa syrjivää, ettei siihen sovellettava korvaustaso ole radiotoimintaa pienempi. Hinnaston porrastusmalli on myös tehnyt hinnastosta eri televisiotoimijoita syrjivän, koska käyttökorvauksen määrä ei kaikilta osin seuraa musiikkipitoisuutta. Tiedossa ei ole se, myöntääkö Teosto edustamiinsa teoksiin käyttöoikeuksia ainoastaan julkisten hinnastojensa mukaisesti ja siten syrjimättömästi.

Teoston ja MTV:n sopimussuhteesta ja suoritusvelvollisuudesta

MTV:n ja Teoston välillä on ollut pitkäaikaiseen käytäntöön perustuva konkludenttinen sopimus teosten käytöstä. Vuodesta 2014 alkaen osapuolten välillä ei ole ollut toistaiseksi voimassa olevaa ja etukäteen sovittua korvaustasoa, ja vakiintuneen käytännön mukaisesti sopimusta teosten käytöstä on noudatettu ilman hintaehtoa, kunnes hinta on jälkikäteen sovittu. Osapuolten neuvotteluissa on vallinnut yksimielisyys siitä, että hinnasta neuvoteltaisiin myös seuraavina vuosina ja siitä, että osapuolten kesken on ollut sopimus teosten käyttämisestä ja hinnasta neuvoteltaisiin erikseen. MTV ei ole hyväksynyt Teoston hinnastojen mukaisia hintoja sitä koskeviksi eikä ole tullut sopimusoikeudellisesti sitoutuneeksi niihin. Teostokin on ymmärtänyt erimielisyyden koskevan ainoastaan maksettavien korvausten määrää. Näin ollen tekijänoikeutta ei ole loukattu. Markkinaoikeuden tulee siten arvioida noudatettava kauppalain 45 §:n mukainen kohtuullinen hinta.

Mikäli markkinaoikeus katsoisi, että MTV on sopimusoikeudellisesti sitoutunut Teoston hinnastojen mukaisiin hintoihin, hinnastojen mukaisia korvausmääriä tulee sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n perusteella, koska hinnat ovat yhteishallinnointilain 35 §:n vastaiset. Kohtuullinen hinta vastaisi lähinnä Ruotsin STIMin tasoa, eli olisi vähemmän kuin mitä MTV on jo maksanut.

MTV:n ja Teoston välillä ei ole voinut olla koronmaksuvelvollisuuden synnyttävää velkasuhdetta, koska niiden välillä ei ole ollut sopimusta korvauksista ennen kuin korvausten lopullinen määrä on ollut MTV:n tiedossa. Osasuoritusten maksaminen ei ole myöskään saanut aikaan maksamatta olevaa määrää koskevaa velkasuhdetta. Laskutuskäytäntö on ollut perua ajalta, jolloin osapuolten välillä on ollut sopimus tekijänoikeuskorvausten määristä. Teoston hinnastot perustuvat kalenterivuoden liikevaihtoon, joka on luotettavasti todennettavissa vasta vahvistetusta tilinpäätöksestä, eikä lopullisen määrän vahvistuessa täydennys- tai hyvityslaskuihin ole liittynyt viivästyskorkoa. Korvausten määrä on siten lopullisesti vahvistunut vasta kyseisenä ajankohtana. Sama koskee tekijänoikeuslain mukaista hyvitystä. Viivästyskorko voi tulla maksettavaksi vasta aikaisintaan 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen vahvistamisesta lukien eli vuoden 2017 osalta 14.3.2018 lukien ja vuoden 2018 osalta 24.4.2019 lukien. Viivästyskoron korkokanta olisi sopimukseen perustuvan maksuvelvollisuuden tapauksessa korkolain 4 a §:n mukainen ja tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena hyvityksenä korkolain 4 §:n mukainen.

VASTAKANNE (dnro 2019/28)

Vaatimukset

MTV Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa MTV Oy:n esittämästä 30.1.2019 päivätystä asiantuntijalausunnosta ja erityisesti sen sivuilta 14–16 ilmenevän Ruotsin yhteishallinnointijärjestön STIMin maksuttomiin ja maksullisiin televisiokanaviin soveltaman hintatason olevan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n ja joko kauppalain 45 §:n mukainen kohtuullinen hinta tai varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n perusteella kohtuulliseksi soviteltu hintataso vuosien 2017 ja 2018 Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n edustamien musiikintekijöiden tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttöoikeuksien osalta
2. velvoittaa Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n palauttamaan MTV Oy:lle vuoden 2017 osalta 1.089.281,91 euroa MTV Oy:n sille liikaa maksamia tekijänoikeuskorvauksia korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 11.2.2019 lukien
3. velvoittaa Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n palauttamaan MTV Oy:lle vuoden 2018 osalta 961.432,21 euroa MTV Oy:n sille liikaa maksamia tekijänoikeuskorvauksia korkolain 4 §:n mukaisine viivästyskorkoineen 11.2.2019 lukien.

Lisäksi MTV Oy on vaatinut, että Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry velvoitetaan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 29.347,83 eurolla ja kulujen osalta 61.536,57 eurolla eli yhteensä 90.884,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Teoston kohtuullisena pidettävä hinta

Osapuolten välillä on ollut konkludenttinen sopimus musiikin käytöstä ilman hintaehtoa. Markkinaoikeuden tulee arvioida kohtuulliseksi hinnaksi yhteishallinnointilain 35 §:n ja kauppalain 45 §:n mukaisesti STIMin hintatasoa vastaava hinta, tai jos MTV:n katsottaisiin sitoutuneen Teoston hinnaston mukaisiin hintoihin, sovitella hinta ensiksi mainituksi.

Kuten vastauksesta pääkanteeseen ilmenee, Teoston hinnat eivät ole yhteishallinnointilain 35 §:n edellyttämällä tavalla kohtuulliset eivätkä niiden määräytymisen kriteerit objektiiviset ja syrjimättömät.

Teoston vaatimat tekijänoikeuskorvaukset vuodelta 2017 ovat merkittävästi suuremmat kuin mitä korvaukset olisivat STIMin maksuttomien audiovisuaalisten palveluiden hinnastoja soveltamalla. Teoston maksullisten palveluiden hinnastojen osalta MTV joutuisi maksamaan Teostolle merkittävästi suuremmat korvaukset kuin mitä se käsillä olevien maksullisten sisältöjen satelliittijakelusta STIMille maksaa. Vuoden 2018 osalta tietoja musiikkipitoisuuksista ei ole vielä tarkistettu, ja korvaustason tulee olla vuoden 2017 STIMin hinnastoa vastaava. Hinnoitteluun voidaan yhteishallinnointilain perusteella puuttua kilpailuoikeudellista kohtuutonta hinnoittelua alemmallakin tasolla. Merkittävät hinnanerot joka tapauksessa luovat olettaman kilpailuoikeudellisesti kohtuuttomasta hinnoittelusta, eikä Teosto ole kyennyt perustelemaan hinnaneroja Suomen ja Ruotsin välisillä objektiivisilla eroilla.

Ruotsi on kulttuurisilta ja taloudellisilta ominaisuuksiltaan sekä mediankäyttötavoiltaan parhaiten Suomea vastaava verrokkimaa. Erilaisin menetelmin arvioituna Ruotsin yhteishallinnointijärjestö STIMin hinnastojen mukainen vertailusumma on noin 37–49 prosenttia pienempi kuin Teoston hinnastojen mukainen korvaus, joten STIMin noin 40,18 prosenttia Teostoa pienempää hintatasoa vastaavaa tasoa voi pitää asiassa kohtuullisena tasona.

MTV:n esittämissä asiantuntijalausunnoissa STIMin hinnastoa on sovellettu oikein. Musiikin taloudellinen lisäarvo MTV:lle määräytyy sen perusteella, mikä on sen omien ohjelmien sisältämän musiikin kyky houkutella erikseen lisää katsojia, jotta MTV voi paremmin myydä mainosaikaa mainostajille. Silloin, kun tieto musiikkipitoisuudesta puuttuu, tulee käyttää ohjelmatyyppikohtaisia musiikkipitoisuuksia.

Suoritusvelvollisuus

Teosto on määrättävä palauttamaan MTV:lle liikaa maksetut tekijänoikeuskorvaukset ensisijaisesti perusteettoman edun palautuksena, toissijaisesti vahingonkorvauksena ja viimesijaisesti määrää tulee sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain 36 §:n perusteella.

Teosto on saanut perusteetonta etua laskuttamalla yhteishallinnointilain vastaisesti liikaa tekijänoikeuskorvauksia. MTV on enempien riitaisuuksien välttämiseksi ja teosten käytön jatkumisen turvaamiseksi suorittanut osan maksuvaatimusten kokonaismääristä. MTV on ollut toiminnassaan riippuvainen Teostosta ja se on ollut pakotettu tekemään maksusuorituksia, jotka ovat olleet kohtuuttomia ja lainvastaisia. Koska osapuolet eivät ole päässeet sovintoon korvauksista, MTV:n tekemien suoritusten tarkoitus ei ole toteutunut.

Toissijaisesti siltä osin kuin maksusuoritukset ovat ylittäneet kohtuulliset ja lainmukaiset määrät, ylimenevä osuus on katsottava MTV:lle aiheutuneeksi vahingoksi. Osapuolten välillä on ollut konkludenttinen sopimus teosten käytöstä, ja Teosto on vastoin osapuolten sopimusta ja sopimussuhteessa vakiintunutta käytäntöä laskuttanut ja vaatinut korvauksia kohtuuttomilla ja lainvastaisilla hinnoilla. Teosto on laiminlyönyt sopimuskumppaninsa intressien huomioon ottamisen ja saattanut MTV:n kohtuuttomaan tilanteeseen ja pyrkinyt hyötymään MTV:n Teostosta riippuvaisesta asemasta, ja MTV on ollut pakotettu tekemään maksusuorituksia Teostolle. Teoston osapuolten sopimuksen ja lain vastaisesta menettelystä on aiheutunut vahinkoa ja syy-yhteys Teoston sopimusrikkomusten ja syntyneen vahingon välillä on ilmeinen.

Viimesijaisesti Teoston vaatimat tekijänoikeuskorvausmäärät ovat kohtuuttomat ja lakiin perustumattomat, ja korvausta on soviteltava. Teoston monopoliasema ja MTV:n toiminnan riippuvuus Teostosta osoittaa, että osapuolet eivät ole yhdenvertaisia sopijapuolia. Teosto on yksipuolisesti ja neuvottelematta määrännyt hintatason valta-asemaansa hyödyntäen.

VASTAUS

Vaatimukset

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää vastakanteen ja velvoittaa MTV Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 63.172,50 eurolla ja kulujen osalta 121.731,96 eurolla eli yhteensä 184.904,46 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Teoston hinnoittelu on ollut yhteishallinnointilain 35 §:n mukaista siten kuin pääkanteesta ilmenee. Yhdestä verrokkimaasta ja sen STIM-hinnoista ei voi päätellä "oikeaa" hintatasoa, kun MTV on pääkannetta vastustaessaan itsekin vedonnut useamman verrokkimaan keskiarvoon. MTV ei ole millään vertailukelpoisella tavalla osoittanut relevanttia hinnaneroa, eikä sellaisenaan sovellettavissa olevaa STIM-hinnastoa ole olemassa.

MTV:n esittämissä asiantuntijalausunnoissa STIM-hinnastoa on myös sovellettu väärin, koska tekijänoikeusjärjestöt laskevat kanavien musiikkipitoisuudet eri tavalla. MTV3-kanavalla on ollut vuonna 2017 STIMin laskentatavalla 3.297 musiikkituntia, kun otetaan huomioon myös esimerkiksi mainokset ja ostostelevisiolähetykset, ei laskelmassa käytetty 1.588 tuntia. Hinnastojen oikea soveltaminen johtaa suunnilleen Teoston vaatimuksia vastaavaan lopputulokseen ainakin MTV:n ilmaiskanavien osalta. Maksullisten palveluiden osalta STIM soveltaa edelleen erillisiä hinnastoja lineaariseen maksutelevisioon ja tallennepalveluihin. MTV:n esittämässä laskelmassa on vertailtu vain yhtä näistä, eikä hinnoittelussa ole otettu huomioon muuta kuin STIMille satelliittijakelusta maksettavia korvauksia.

Suoritusten palauttamiselle ei ole perusteita siinäkään tapauksessa, että hinnoittelu ei olisi ollut yhteishallinnointilain 35 §:n mukaista. Yhteishallinnointilain 35 § ei perusta saamisoikeutta. Riitatilanteessa ja sen ratkaisemiseksi sovintotarkoituksessa suoritetut maksut eivät ole suorituksina siten perusteettomia, että ne voisivat tulla palautetuiksi. Teosto ei ole rikkonut sopimusta vastaanottamalla MTV:ltä suorituksia, eikä vahingonkorvaus tule kysymykseen. Joka tapauksessa MTV on itse myötävaikuttanut ylisuorituksen syntymiseen eikä vahinkoa olisi ilman myötävaikutusta syntynyt. MTV ei ole ollut siten riippuvainen Teostosta, että korvaustason sovittelu voisi tulla käsillä olevissa olosuhteissa elinkeinonharjoittajien välisessä suhteessa kysymykseen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry

1. Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto "Maksuttomat AV-sisällöt" vuodelle 2017
2. Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto "Kuluttajille maksulliset AV-sisältöpalvelut" vuodelle 2017
3. MTV:n toimenpidepyyntö KKV:lle 3.7.2015, asianosaisjulkinen versio (salassapidettävä)
4. KKV:n päätös 22.12.2017 (dnro KKV/899/14.00.00/2015) (= MTV:n asiakirjatodiste 5)
5. Teoston MTV Sisällöt Oy:lle osoitetut vuotta 2017 koskevat laskut (salassapidettävä)
6. Lähetyslokijärjestelmän ote Sanoma Oyj:n raportoimista mainosten ja trailereiden kokonaistunneista ja musiikkitunneista vuonna 2017
8. Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto "Kuluttajille maksuttomat AV-sisältöpalvelut" vuodelle 2018
9. Teoston musiikinkäyttökorvausten hinnasto "Kuluttajille maksulliset AV-sisältöpalvelut" vuodelle 2018
11. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2014 korvauksista (= MTV:n asiakirjatodiste 8, salassapidettävä)
12. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2015 korvauksista (vastaava kuin MTV:n asiakirjatodiste 1, salassapidettävä)
13. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2016 korvauksista (= MTV:n asiakirjatodiste 2, salassapidettävä)
14. Artikkeli SVT Nyheter -verkkosivustolta: "Rättigheterna är borta för alltid" (17.9.2012)
15. Artikkeli TrackRecord-verkkosivustolta: "Yes, Spotify Fills Mood Playlists with Fake Artists" (21.11.2017)
16. Artikkeli The New York Times -verkkosivustolta: "While Some Cry ’Fake,’ Spotify Sees No Need to Apologize" (14.7.2017)

MTV Oy

1. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2015 korvauksista (vastaava kuin Teoston asiakirjatodiste 12, salassapidettävä)
2. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2016 korvauksista (= Teoston asiakirjatodiste 13, salassapidettävä)
3. Teoston hinnasto "Musiikin käyttö maksutelevisiokavanavilla ja paketeissa" 1.1.2015 alkaen, "S-VOD-videopalvelut" (tulostettu 29.6.2015) ja "T-VOD-videopalvelut" (tulostettu 29.6.2015)
4. MTV:n toimenpidepyyntö KKV:lle 3.7.2015, julkinen versio
5. KKV:n päätös 22.12.2017 (dnro KKV/899/14.00.00/2015) (= Teoston asiakirjatodiste 4)
8. Neuvottelupöytäkirja vuoden 2014 korvauksista (= Teoston asiakirjatodiste 11, salassapidettävä)
9. Teoston vuotta 2017 koskeva avoimuusraportti
11. Opetus- ja kulttuuriministeriön muistio eduskunnan lakivaliokunnalle hallituksen esityksestä 119/2016 vp (5.10.2016)
14. Yleisradion lausunto KKV:lle (dnro 899/14.00.00/2015) Teoston uudistetusta av-hinnoittelumallista (2.12.2016)
16. Teoston 14.1.2019 päivätty laskelma vuoden 2018 tekijänoikeuskorvauksista (salassapidettävä)
18. Sähköposti Teostolta MTV:lle 7.3.2017 (salassapidettävä)
19. Sähköposti Teostolta MTV:lle 12.5.2017
20. Sähköposti Teostolta MTV:lle 12.6.2017

Asiantuntijalausunnot

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry

1. E.CA Economics: Pricing by copyright management organisations (4.10.2018, osin salassapidettävä)
2. E.CA Economics: Assessment of MTV’s claims regarding Teosto’s pricing levels and the value of music in broadcasting (15.4.2019, salassapidettävä)
3. VV:n asiantuntijalausunto (2.9.2019, salassapidettävä)

MTV Oy

1. Copenhagen Economics: Economic assessment of music prices: Are Teosto’s music prices excessive? (23.5.2018, salassapidettävä)
2. Copenhagen Economics: Musiikin hintojen vertailu: Ovatko Teoston hinnat kohtuuttomat? (23.5.2018, salassapidettävä)
3. Copenhagen Economics: Vastaus E.CA Economicsin raporttiin Pricing by copyright management organisations ja liite "Musiikin MTV:lle tuottaman lisäarvon arviointi: Menetelmät ja ekonometrinen analyysi" (14.1.2019, salassapidettävä)
4. Copenhagen Economics: MTV:n Teosto-korvaus 2017. Laskelma kohtuullisemmasta musiikin tekijänoikeuskorvauksesta MTV:n kanaville (30.1.2019, salassapidettävä)
5. Copenhagen Economics: Assessment of MTV’s claims regarding Teosto’s pricing levels and the value of music in broadcasting (31.5.2019, salassapidettävä)
6. EM:n asiantuntijalausunto (2.9.2019, salassapidettävä)
7. AK:n asiantuntijalausunto (2.9.2019, salassapidettävä)

Henkilötodistelu

Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry

1. MK, Teoston Senior Manager, todistajana
2. VV, asiantuntijana

MTV Oy

1. MR, MTV:n talousjohtaja, todistajana
2. EM, asiantuntijana
3. AK, asiantuntijana

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tausta ja kysymyksenasettelu

1. Markkinaoikeus on asian valmistelussa päättänyt, että alkuperäinen kanne (dnro 2018/107, jäljempänä myös pääkanne) ja vastakanne (dnro 2019/28) käsitellään samassa oikeudenkäynnissä.

2. Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry (jäljempänä myös Teosto) on tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetussa laissa (yhteishallinnointilaki) tarkoitettu yhteishallinnointiorganisaatio, joka edustaa säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja musiikkikustantajia. Teosto voi tekijänoikeuslain 26 §:ssä säädetyn sopimuslisenssijärjestelmän puitteissa myöntää käyttöoikeuksia muidenkin musiikintekijöiden kuin sen jäsenten tai sopimuskumppaneiden puolesta.

3. MTV Oy (jäljempänä myös MTV) on televisio- ja sisältöyhtiö, jolla on maksuttomat televisiokanavat MTV3, Sub ja Ava, maksuton MTV-verkkopalvelu, maksulliset televisiokanavat Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori sekä maksulliset internetpohjaiset tallennepalvelut (VOD-palvelut) Total, Sport ja Viihde. MTV on käyttänyt Teoston edustamien musiikintekijöiden teoksia mainituilla kanavilla ja palveluissa käyttöoikeutta edellyttävällä tavalla.

4. Teostolla ja MTV:llä on ollut vuoden 2013 loppuun saakka toistaiseksi voimassa oleva sopimus musiikin käytöstä ja tästä maksettavasta korvauksesta. Vuosina 2014–2016 on toimittu niin, että MTV on käyttänyt Teoston musiikkia toiminnassaan, ja korvaus musiikista on maksettu ensin osittain. Lopullisesta määrästä on neuvoteltu ja sovittu sen jälkeen, kun käyttö on jo alkanut. Tämä oikeudenkäynti koskee vuosien 2017 ja 2018 käyttökorvauksia.

5. Asiassa esitetty selvitys koskee keskeisesti Teoston MTV:ltä vaatimien korvausten vertailua Ruotsin vastaavan tekijänoikeusjärjestön Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrån (STIM) hintoihin. MTV:ltä vaadittuja korvauksia on vertailtu myös eräiden muiden Euroopan maiden hintoihin.

6. Asiassa on ensiksi kysymys siitä, ovatko Teoston tietyt MTV:tä koskevat musiikin käyttökorvausten vuosien 2017 ja 2018 hinnat yhteishallinnointilain 35 §:n mukaisesti kohtuulliset sekä niiden määräytymisen kriteerit tiettyjen MTV:n riitauttamien seikkojen osalta objektiiviset ja syrjimättömät. Vastakanteessa on puolestaan kysymys ensiksi siitä, tuleeko MTV:n 30.1.2019 päivätyn asiantuntijalausunnon mukainen lausunnosta ilmenevin tavoin laskettu STIMin hintataso vahvistaa yhteishallinnointilain 35 §:n mukaiseksi kohtuulliseksi hinnaksi Teoston MTV:tä koskeville käyttökorvauksille.

7. MTV on maksanut Teostolle vuosilta 2017 ja 2018 nyt riidan kohteena olevia käyttökorvauksia, mutta ei Teoston vaatimaa määrää kokonaisuudessaan. Asiassa on toiseksi kysymys MTV:n velvollisuudesta suorittaa lisäkorvauksia Teostolle sopimuksen perusteella tai tekijänoikeuslain 57 §:n mukaisena kohtuullisena hyvityksenä ja vastakanteessa siitä, tuleeko Teoston palauttaa MTV:n tekemiä suorituksia perusteettoman edun palautuksena, sopimukseen perustuvana vahingonkorvauksena tai varallisuusoikeudellista oikeustoimista annetun lain (oikeustoimilaki) 36 §:n perusteella.

2 Oikeudellisen arvioinnin lähtökohdat

2.1 Yhteishallinnointilain tavoitteista ja todistustaakasta

8. Yhteishallinnointilain 1 §:n mukaan lain tavoitteena on turvata tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien oikeudenhaltijoiden itsemääräämisoikeus, edistää tekijänoikeusmarkkinoiden toimivuutta ja varmistaa, että tekijänoikeuden ja tekijänoikeuden lähioikeuksien yhteishallinnoinnissa toimitaan vastuullisesti, tehokkaasti ja läpinäkyvästi suhteessa oikeudenhaltijoihin ja käyttäjiin.

9. Säännöksen esitöiden (HE 119/2016 vp s. 38) mukaan sekä oikeudenhaltijat että tekijänoikeudella suojattujen suojan kohteiden käyttäjät ovat riippuvaisia siitä, että yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Kilpailuoikeudellisesti yhteishallinnointiorganisaatiot toimivat lähtökohtaisesti määräävässä markkina-asemassa, mikä asettaa niiden toiminnalle erityisiä vaatimuksia. Esitöistä käy myös ilmi, että lailla säännellään tekijänoikeusmarkkinoita, minkä tavoitteena on ehkäistä yhteishallinnointiorganisaatioiden markkina-asemasta johtuvia ongelmia ja edistää markkinoiden toimivuutta.

10. Yhteishallinnointilain 3 §:n 2 momentin mukaan kyseinen laki ei vaikuta kilpailulain soveltamiseen.

11. Yhteishallinnointilaki on tullut voimaan 1.1.2017 ja sillä on pantu Suomessa täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston 26.2.2014 annettu direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla (yhteishallinnointidirektiivi). Lain esitöiden (HE 119/2016 vp s. 5) mukaan direktiivi on pääosin minimiharmonisointisäädös, joskin direktiivin yksityiskohtaisuudesta johtuen kansallista liikkumavaraa jää käytännössä verrattain vähän.

12. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 4 momentin mukaan mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei todistustaakasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu.

13. Markkinaoikeus voi yhteishallinnointilain 65 ja 66 §:n perusteella muun ohessa kieltää yhteishallinnointiorganisaatiota käyttämästä kohtuutonta tai käyttäjien kannalta 35 §:n vastaista sopimusehtoa tai menettelyä. Lain esitöistä (HE 119/2016 vp s. 90) käy ilmi, että kieltoa vaativan asianosaisen tulee osoittaa, millä tavalla sopimusehto tai menettely on 35 §:n vastainen tai kohtuuton ja että todistustaakka siirtyy varsin vähäisellä näytöllä yhteishallinnointiorganisaatiolle, jonka puolestaan tulee näyttää sopimusehdon tai menettelyn hyväksyttävyys.

14. Markkinaoikeus katsoo edellä yhteishallinnointilain tarkoituksesta ja markkinaoikeudellisena asiana käsiteltävää kieltoasiaa koskevasta todistustaakasta todetun ilmentävän myös tässä riita-asiassa sitä, että ainakin silloin, kun yhteishallinnointiorganisaation sopimusehdon väitetyn lainvastaisuuden tueksi on esitetty riittäviä perusteita ja kohtuullisesti saatavissa olevaa selvitystä, yhteishallinnointiorganisaation tulee kyetä näyttämään sopimusehdon lainmukaisuus.

2.2 Lisensiointiehtojen objektiivisuus ja syrjimättömyys sekä hintojen kohtuullisuus

15. Yhteishallinnointilain 35 §:n 1 momentin mukaan lisensiointiehtojen on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin.

16. Lainkohdan esitöiden (HE 119/2016 vp s. 68) mukaan direktiivin edellyttämän säännöksen tarve on ymmärrettävä sen kilpailuoikeudellista taustaa vasten sekä eritoten Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 102 artiklan säännösten ja Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa. Lain 3 §:n 2 momentin kohdalla esitöistä (HE 119/2016 vp s. 39) vastaavasti ilmenee, että yhteishallinnointilain ja yhteishallinnointidirektiivin säännöksistä osa perustuu suoraan eräisiin Euroopan unionin tuomioistuimen kilpailuoikeudellisiin ratkaisuihin, jotka koskevat yhteishallinnointiorganisaatioita.

17. Yhteishallinnointilain 35 §:n 2 momentin mukaan oikeudenhaltijoiden tulee saada oikeuksien käytöstä asianmukainen korvaus. Yksinoikeuksien ja korvausoikeuksien hintojen on oltava kohtuullisia. Tekijänoikeuskorvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan huomioon oikeuksien käytön taloudellinen arvo liiketoiminnassa teosten ja muiden suojan kohteiden käytön luonne ja laajuus huomioon ottaen, yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman palvelun taloudellinen arvo ja muut korvauksen kohtuullisuuteen vaikuttavat seikat. Markkinaoikeus toteaa, että yhteishallinnointilain 35 §:n 2 momentin käsitteet "korvaus" ja "hinta" ovat käytännössä yhdenmukaiset.

18. Lainkohdan esitöiden (HE 119/2016 vp s. 69) mukaan lähtökohtana on, että oikeudenhaltijoiden saaman korvauksen teoksen tai muun suojan kohteen käytöstä tulee olla oikeudenmukaisessa suhteessa käyttäjän käytöstä saamaan taloudelliseen hyötyyn. Se, milloin tariffia voidaan pitää kohtuuttomana, jää käytännössä tuomioistuimen harkintaan. Korvaus voi perustua joko oikeuden hyödyntämisestä saataviin tuloihin tai käytön laajuuteen. Yhteishallinnointiorganisaatioiden korvausmallien kehittämisessä tulee pyrkiä menettelyihin ja kriteereihin, jotka tuottavat oikeudenmukaisen korvauksen tekijöille ja samalla alentavat oikeuksien hallinnoinnista ja valvonnasta aiheutuvia kustannuksia kaikkien markkinaosapuolten eduksi.

19. Yhteishallinointilain 35 §:n 1 ja 2 momentti vastaavat yhteishallinnointidirektiivin 16 artiklan 2 kohdassa säädettyä. Jälkimmäisessä säännöksessä säädetään muun ohella, että lisensiointiehtojen on perustuttava objektiivisiin ja syrjimättömiin kriteereihin. Oikeudenhaltijoiden on saatava oikeuksiensa käytöstä asianmukainen korvaus. Yksinoikeuksien ja korvausoikeuksien tariffien on oltava kohtuullisia suhteessa muun muassa oikeuksien käytön taloudelliseen arvoon liiketoiminnassa, kun otetaan huomioon teosten ja muun aineiston käytön luonne ja laajuus, sekä suhteessa yhteishallinnointiorganisaation tarjoaman palvelun taloudelliseen arvoon.

20. Markkinaoikeus toteaa yhteishallinnointilain ja kilpailuoikeudellisten säännösten tavoitteiden poikkeavan jossakin määrin toisistaan. Hinnoittelun yhteishallinnointilain 35 §:n mukaisuutta ei ole jätetty kilpailuoikeudellisen sääntelyn varaan, vaan siihen on esimerkiksi yhteishallinnointilain 3 §:n 2 momentti sekä 65 ja 66 § huomioon ottaen mahdollista puuttua silloinkin, kun menettelyä ei voisi välttämättä katsoa määräävän markkina-aseman väärinkäytöksi. Kussakin tapauksessa arvioitavaksi jää, mikä merkitys yhteishallinnointilain taustalla osittain olevalla kilpailuoikeudellisella sääntelyllä on.

3 MTV:n kanavien ja palveluiden käyttökorvausten hintojen kohtuullisuus ja niiden määräytymisen kriteerien yhteishallinnointilain mukaisuus

21. Markkinaoikeus arvioi seuraavassa ensiksi Teostolle maksettavien MTV:n käyttökorvausten kohtuullisuutta maksuttomien televisiokanavien osalta ja seuraavaksi yhtäältä maksullisten televisiokanavien ja tallennepalveluiden ja toisaalta maksuttoman MTV-verkkopalvelun osalta. Tämän jälkeen markkinaoikeus arvioi Teoston hinnastojen väitettyä epäobjektiivisuutta ja syrjivyyttä.

3.1 Maksuttomien televisiokanavien hintojen kohtuullisuus

22. MTV on esittämissään asiantuntijalausunnoissa vertaillut Teoston maksuttomia televisiokanavia ja etenkin MTV3-kanavaa koskevaa hinnoittelua erityisesti Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Baltian maissa vallitseviin hintoihin sekä espanjalaisen SGAE-järjestön laskemaan 15 EU-maan hintojen keskiarvoon. Teosto on esittämissään asiantuntijalausunnoissa vastannut näihin vertailuihin ja esittänyt vertailua erityisesti Ruotsiin.

23. MTV:n vastakanne perustuu siihen, että Ruotsin STIMin hinnat osoittavat yhteishallinnointilain 35 §:n mukaisen kohtuullisen hinnan Teoston käyttöoikeuksille asianosaisten välisessä suhteessa. MTV on pääkanteeseen vastatessaankin lähtenyt siitä, että kohtuullinen hinta vastaisi lähinnä STIMin hintatasoa.

24. Markkinaoikeus arvioi ensin Teoston MTV:ltä vaatimien korvausten kohtuullisuutta Ruotsin STIMin hintatasoon verrattuna.

25. Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä, tekijänoikeuksien yhteisvalvontajärjestön perimiä maksuja ja vertailua muissa jäsenvaltioissa sovellettuihin hintoihin koskevasta Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (tuomio 14.9.2017, Biedrība "Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība" Konkurences padome, C-177/16, EU:C:2017:689, kohta 38) ilmenee, että jos määräävässä asemassa oleva yritys perii palveluistaan maksuja, jotka ovat huomattavasti suurempia kuin muissa jäsenvaltioissa perityt maksut, ja jos maksujen tasoa on vertailtu yhdenmukaisin perustein, tätä eroa on pidettävä osoituksena määräävän aseman väärinkäytöstä.

26. Edellä mainitussa unionin tuomioistuimen tuomiossa (kohta 44) on todettu, että asianomaisessa jäsenvaltiossa sovellettavia hintoja ja muissa jäsenvaltioissa sovellettavia hintoja on vertailtava yhdenmukaisin perustein. Markkinaoikeus toteaa, että vertailu on näin ollen mahdollista vain, jos vertailun kohteena olevassa jäsenvaltiossa käytetty hinnoittelumalli on joko vertailukelpoinen tai sellaiseksi saatettavissa.

27. Esitetyistä asiantuntijalausunnoista ilmenee, että tarkasteltujen Euroopan maiden tekijänoikeusjärjestöjen tekijänoikeuskorvausten määrään vaikuttavat erilaiset tekijät. Jotta voidaan arvioida, onko selvityksissä maksuja vertailtu yhdenmukaisin perustein, on keskeistä ensiksi tarkastella korvaukseen tyypillisesti vaikuttavan musiikkipitoisuuden määrittelyä.

28. Teoston asiakirjatodisteina 1 ja 8 olevissa, käsillä olevilta osin samansisältöisissä vuosien 2017 ja 2018 maksuttomien audiovisuaalisten sisältöjen hinnastoissa on todettu, että televisiokanavan musiikkipitoisuus lasketaan varsinaisen ohjelmiston ja trailereiden perusteella ja että musiikkipitoisuutta määritettäessä mukaan ei lasketa esimerkiksi mainoksia, ostostelevisiota, chat- tai call-in-ohjelmia ja uutisruutua. Musiikkipitoisuuteen lasketaan mukaan Teoston kulloinkin edustama ja sopimuslisenssin piiriin kuuluva musiikki.

29. Teoston lisensioinnista vastaava johtaja MK on todistajana kuultaessa kertonut, että vuonna 2017 käyttöönotetuissa hinnastoissa mainosten sisältämän musiikin huomiotta jättäminen on perustunut MTV:n pyyntöön.

30. Jo Teoston esittämän 4.10.2018 päivätyn asiantuntijalausunnon kohdasta 4.1.2 ilmenee, että Teoston vain varsinaisen ohjelma-ajan musiikkiin perustuva malli poikkeaa kaikkien muiden tarkasteltujen maiden arviointitavasta. Muissa maissa korvaus on joko kiinteä prosenttiosuus liikevaihdosta tai korvaus lasketaan kaiken lähetysajan tai kaikkien vuorokausien tuntien sisältämän musiikin perusteella.

31. Kuten Teoston esittämän 15.4.2019 päivätyn asiantuntijalausunnon kohdasta 4.3.2 ilmenee, tekijänoikeusjärjestöille saatetaan myös maksaa korvausta eri tavoin arvioperusteisesti tunnistamattomasta musiikista. Lausunnon mukaan STIMille korvataan arvioperusteisesti sellainen musiikki, josta ei toimiteta yksilöintitietoja. VV on asiantuntijana kuultaessa kertonut, että Teosto ei laskuta raportoimattomasta ja tunnistamattomasta musiikista, kun taas STIM arvioi raportoimattoman musiikin määrän.

32. MTV ei ole edes väittänyt, että edellä todettu ei pitäisi paikkaansa. Näin ollen televisiokanavalla kaiken musiikin käytön kattavan Teoston käyttöluvan hinnan asianmukainen vertailu muiden maiden tekijänoikeusjärjestöjen hintoihin edellyttää, että hintojen vertailukelpoiseksi saattamisessa otetaan huomioon erot musiikkipitoisuuksien laskentatavassa. Verrattaessa vertailumaiden kaiken musiikin sisältävää korvausta Teoston vaatimaan korvaukseen on siten otettava huomioon myös muuhun kuin varsinaiseen ohjelma-aikaan, kuten mainoksiin, sisältyvä musiikki sekä tarvittaessa arvioitava tunnistamattoman Teoston edustaman musiikin määrä.

33. Teoston esittämän 15.4.2019 päivätyn asiantuntijalausunnon kohdassa 4.3 on esitetty käsitys siitä, miten STIMin hintoja tulee soveltaa, ja tämän mukaisesti on laskettu varsinaiseen ohjelma-aikaan sisältyvä raportoitu ohjelmakohtaisesti tunnistettu musiikki. Lausunnossa on lisäksi arvioitu varsinaiseen ohjelma-aikaan sisältyvä raportoimaton Teoston edustama musiikki ohjelmatyyppikohtaisesti ja varovaisena arviona mainoksista ja trailereista pelkästään raportoitu musiikki. Toiseksi on arvioitu mainoksiin sisältyvä raportoimaton musiikki raportoituun musiikkiin perustuvalla suhdeluvulla ja trailereiden musiikkipitoisuus 80 prosentin musiikkipitoisuuden perusteella.

34. Tunnistettujen musiikkituntien määrä voi joissakin tapauksissa ylittää televisio-ohjelman keston. Tunnistamattoman musiikin arvioinnin luotettavuuden osalta asiantuntijalausunnoissa on kiinnitetty huomiota erityisesti siihen, että musiikkitunteja on ilmoitettu ohjelman kestoa enemmän korkeintaan noin viidessä prosentissa musiikin raportointeja. Tähän on esitetty useita selityksiä, joista yhdenkään ei voi päätellä johtavan olennaisiin virheisiin raportoinnin lopputuloksissa ainakaan silloin, kun Teoston esittämän asiantuntijalausunnon mukaisesti raportoitu musiikki varmuuden vuoksi rajoitetaan ohjelman kestoaikaan.

35. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo, että musiikin raportointitietoja voidaan pitää lähes kaikilta osin ainakin lähtökohtaisesti varsin luotettavana selvityksenä ohjelmien tunnistetusta musiikkipitoisuudesta. Asiassa ei ole esitetty sellaisia perusteita ja selvityksiä, että MTV:n televisiokanavien musiikkipitoisuutta olisi perusteltua arvioida MTV:n esittämin tavoin ennemminkin osittain tai kokonaan MTV:n kanssa samaan konserniin kuuluvan ruotsalaisen TV4 AB:n televisiokanavan musiikkipitoisuuksien perusteella.

36. MTV:n esittämien asiantuntijalausuntojen laskelmissa ei ole otettu huomioon mainosten sisältämää tai tunnistamatonta musiikkia. Markkinaoikeus toteaa, että niitä ei ole siten saatettu vertailukelpoisiksi, eivätkä ne näin ollen sovellu yhdenmukaisin perustein tehtävän vertailun perustaksi. Asiantuntijalausunnoissa tai asiantuntijoiden kuulemisessa ei ole myöskään yksilöidysti esitetty perusteita sille, että edellä mainitut Teoston esittämät laskelmat sisältäisivät ainakaan suuruusluokaltaan merkittäviä virheitä. Myöskään VV:tä kuultaessa MTV ei esittänyt vastakuulustelussa hänelle kysymyksiä mainituista aiheista.

37. Teoston esittämässä 15.4.2019 päivätyssä asiantuntijalausunnossa sekä vastaavasti 2.9.2019 päivätyssä asiantuntijalausunnossa on esitetty verrannolliset musiikkituntien määrät ja niiden perusteella laskettu vertailuhinta televisiokanaville MTV3, Sub ja Ava. Vertailuhinnat ovat olleet Teoston hinnastohintoja vastaavia.

38. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava vertailukelpoisella tavalla laskettu korvaus Ruotsin STIMille vastaisi suuruusluokaltaan Teoston riidanalaisia hinnastohintoja, kun ohjelma-ajan, mainosten ja trailereiden musiikki sekä tunnistamaton musiikki otetaan asianmukaisesti huomioon.

39. MTV on edellä todetusti lähtenyt siitä, että Ruotsi on paras vertailukohde Suomeen. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että maksuttomien televisiokanavien osalta lasketut korvaukset vastaavat suuruusluokaltaan toisiaan. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella erilaiset musiikkipitoisuuden laskentatavat huomioon ottaen MTV3-televisiokanavan musiikinkäyttökorvaukset eivät muissakaan Pohjoismaissa poikkeaisi merkittävästi Teoston hinnastohinnoista. Tämä tukee edellä todettua päätelmää hintavertailusta Ruotsiin, eikä maavertailusta ole tarpeen enemmälti lausua.

3.2 Maksullisten televisiokanavien ja tallennepalveluiden sekä maksuttoman MTV-verkkopalvelun hintojen kohtuullisuus

40. Teosto on asian kirjallisessa valmistelussa esittänyt, että MTV:n todistustaakka lainvastaisesta hinnoittelusta on kanava- tai palvelukohtainen. Teoston mukaan hinnastoja on myös vertailtu pistemäisesti lähinnä MTV3-kanavan tietyn ajanhetken musiikkipitoisuuden mukaan. MTV:n mukaan keskittyminen MTV3-kanavaan on ollut perusteltua, koska se muodostaa valtaosan vapaasti vastaanotettavien kanavien liikevaihdosta. Markkinaoikeus on asian valmistelussa kiinnittänyt asianosaisten huomiota siihen, tarvitaanko muista televisiokanavista ja -palveluista lisäselvityksiä.

41. Teosto on vaatinut ensinnäkin vahvistettavaksi, että tietyt hinnat ovat yhteishallinnointilain 35 §:n mukaisesti kohtuulliset, ja toiseksi kyseisten hintojen mukaisia suorituksia. Markkinaoikeus toteaa, että pääkanteen osalta yhteishallinnointilain mukaisesti asiaa arvioitaessa Teostolla on todistustaakka sen hinnoittelun yhteishallinnointilain mukaisuudesta.

42. MTV on puolestaan vaatinut vastakanteessaan vahvistettavaksi, että STIMin hintataso osoittaa yhteishallinnointilain 35 §:n mukaisen kohtuullisen hinnan asianosaisten välisessä suhteessa. Markkinaoikeus toteaa, että MTV:n tulee näyttää ne seikat, joihin sen vaatimus perustuu tai esittää edellä kohdassa 14 todetusti Teoston hinnoittelun lainvastaisuuden tueksi riittävät perusteet ja kohtuullisesti saatavissa olevaa selvitystä, jolloin todistustaakka hinnoittelun lainmukaisuudesta kääntyy Teostolle.

43. MTV on vastakanteensa perusteeksi esittänyt selvitystä sen maksullisten televisiokanavien Total, Sport ja Viihde satelliittijakelusta STIMille maksamasta neuvotellusta musiikinkäyttökorvauksesta. MTV:n esittämän mukaan kyseisten kanavien STIMille maksettavaa liikevaihtoon perustuvaa korvausprosenttia tulee soveltaa sellaisenaan Teostolle maksettavaan korvaukseen kanavien antenni- ja kaapelitelevisiojakelusta.

44. MTV ei ole esittänyt selvitystä siitä, millä perusteilla satelliittijakelun tiettyihin käyttökorvauksiin on päädytty. Asiassa ei ole esitetty myöskään muunlaista selvitystä STIMin maksullisten sisältöjen hinnoittelusta, kuten selvitystä yhtäältä satelliitti- ja toisaalta antenni- ja kaapelitelevisiolähetysten hinnoittelun samankaltaisuuksista tai eroista. Teostokaan ei ole esittänyt selvitystä STIMin hinnoittelusta, Teoston käsillä olevien maksullisten televisiokanavien ja palveluiden hintojen kohtuullisuudesta esimerkiksi maavertailulla tai yksilöidysti kiistänyt MTV:n laskelmien oikeellisuutta.

45. Markkinaoikeus toteaa, että näin ollen ei ole varmuudella todettavissa se, millaiseksi korvaus olisi muodostunut siinä tapauksessa, että kyseinen käyttölupa olisi kattanut myös antenni- ja kaapelitelevisiolähetykset ja siten se, voidaanko korvausprosenttia pitää vertailukelpoisena. Asiassa ei ole kuitenkaan esitetty perusteita sille, että liikevaihtoon perustuva ja siten televisiokanavan katsojien määrän jo tällä perusteella huomioon ottava käyttökorvausprosentti olisi muodostunut ainakaan olennaisesti suuremmaksi useampia jakelukanavia käytettäessä.

46. MTV:n esittämän asiantuntijalausunnon mukaan maksullisten televisiokanavien MAX ja Juniori osalta STIMin korvausprosentti on valittu vastaamaan sisällöltään vastaavan kanavapaketin korvausprosenttia. Markkinaoikeus katsoo, että asiassa ei ole esitetty perusteita sille, että STIMin korvausprosentti kyseisille televisiokanaville ei jotakuinkin vastaisi kanavaprofiililtaan vastaavaa kanavaa.

47. Markkinaoikeus katsoo, että MTV:n esittämää selvitystä voidaan pitää ainakin lähtökohtaisesti oikeansuuntaisena eikä Teosto ole esittänyt sellaisia perusteita tai selvitystä, joka horjuttaisi tätä käsitystä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että MTV:n esittämästä asiantuntijalausunnosta ilmenevää Ruotsin STIMin hintatasoa on pidettävä kohtuullisena arvonlisäverottomana hintatasona maksutelevisiokanavien Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori käyttökorvauksille.

48. MTV:n esittämän asiantuntijalausunnon mukaan musiikin tekijänoikeuskorvauksiin liittyvän teknologianeutraalisuusvaatimuksen vuoksi samoja satelliittijakelusta maksettavia korvausprosentteja voidaan soveltaa myös internetpohjaisiin tallennepalveluihin. Teosto on puolestaan esittänyt, että STIM soveltaa erillisiä hinnastoja maksutelevisioon ja internetpohjaisiin tallennepalveluihin.

49. Markkinaoikeus toteaa, ettei STIMin internetpohjaisten tallennepalveluiden hinnoittelusta ole esitetty mitään selvitystä ja jos STIMin käyttölupa olisi koskenut myös tallennepalveluita, korvausprosentti olisi voinut määräytyä eri tavalla.

50. Markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että STIMille maksullisten televisiokanavien satelliittijakelusta maksettava korvaus olisi sovellettavissa ja osoittaisi myös maksullisten tallennepalvelujen korvauksen kohtuullisen määrän. Näyttämättä on jäänyt myös se, että Teoston hinnastohintaa olisi pidettävä näiltä osin kohtuullisena.

51. MTV:n esittämässä asiantuntijalausunnossa on lisäksi laskettu vertailuhinta kuluttajille maksuttomalle MTV-verkkopalvelulle käyttäen STIMin hinnoista laskettua maksuttomien televisiokanavien painotettua korvausprosenttia. Edellä kohdassa 36 todetusti MTV ei ole määrittänyt kyseisiä korvausprosentteja vertailukelpoisella tavalla.

52. Asiassa ei ole myöskään esitetty mitään selvitystä STIMin maksuttomien tallennepalveluiden hinnoittelusta. Teostokaan ei ole esittänyt mitään selvitystä siitä, mihin kyseisen palvelun korvausprosentti on perustunut tai esittänyt selvitystä maksuttomien tallennepalveluiden hintojen kohtuullisuudesta esimerkiksi maavertailulla.

53. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo jääneen näyttämättä, että MTV-verkkopalvelun Teoston hinnastohinta olisi kohtuullinen ja että MTV:n esittämistä STIMin hinnoista ilmenisi kohtuullinen hintataso Teoston MTV-verkkopalvelun käyttökorvauksille.

3.3 Muita Teoston hintojen kohtuullisuuteen liittyviä näkökohtia

54. MTV on myös esittänyt, että myös vertailumaissa hinnat ovat monopolihintoja, ja hinnanero olisi vielä suurempi, jos Teoston hintoja verrattaisiin vertailumaiden kilpailulliseen hintatasoon.

55. Markkinaoikeus toteaa olevan mahdollista, että monopoliasemassa olevan toimijan hinnat ovat kilpailtua hintatasoa korkeampia. Mainittu seikka ei kuitenkaan ilman muuta näyttöä osoita, että hinnat eivät olisi yhteishallinnointilain tarkoittamalla tavalla kohtuullisia. Tällaista selvitystä ei ole esitetty.

56. MTV on lisäksi esittänyt, että Teosto ei ole tutkinut ja analysoinut musiikin taloudellista arvoa yleisesti ja erityisesti MTV:n osalta. MTV:n mukaan Teoston hinta musiikille on moninkertainen avoimen kilpailun periaattein toimivaan Epidemic Sound -musiikkiin verrattuna, eikä hintaeroa voi perustella Teoston edustaman musiikin taloudellisella lisäarvolla.

57. MTV:n esittämissä asiantuntijalausunnoissa on arvioitu musiikin määrän vaihtelua televisiosarjan jaksosta toiseen ja tämän vaihtelun vaikutusta katsojamääriin ja mainostuloihin. Markkinaoikeus toteaa, että televisiosarjan tai yksittäisen ohjelman suosioon voi keskeisesti vaikuttaa monia tekijöitä. Markkinaoikeus katsoo, ettei kyseistä menetelmää käyttämällä ole tehtävissä sellaisia riittävän luotettavia päätelmiä Teoston edustaman musiikin taloudellisesta lisäarvosta televisioliiketoiminnassa, joiden perusteella voitaisiin katsoa Teoston hinnastohintojen yliarvioivan musiikin taloudellisen arvon MTV:n liiketoiminnassa ja muodostuvan kohtuuttoman suuriksi.

58. MTV on edelleen esittänyt, että Teosto on vuodesta 2017 alkaen korottanut maksullisten kanavien korvausprosentiksi 3,5 eli samaksi kuin suoratoistopalveluilla, vaikka vastaavia muutoksia musiikin taloudellisessa arvossa liiketoimintaan ei ole ollut. Teoston mukaan maksullisten palveluiden kokonaishinta on laskenut vuodeksi 2017 toteutetun hinnastojen yhdistämisen myötä.

59. Markkinaoikeus toteaa, että maksullisten televisiokanavien osalta kohtuullisena pidettävä hinta on jo tullut edellä kohdassa 47 todetuksi. Maksullisten internetpohjaisten tallennepalveluiden osalta kohtuullisena pidettävä hinta on jäänyt näyttämättä, mutta esitetyn selvityksen perusteella tältä osin hinnat eivät ole ainakaan merkittävästi nousseet. Näin ollen tässä tilanteessa hinnoittelun muutoksesta ei ole tarpeen erikseen lausua.

3.4 Teoston hinnastojen väitetty epäobjektiivisuus ja syrjivyys

60. MTV on Teoston hinnastojen epäobjektiivisuuden osalta esittänyt, että Teoston kuluttajille maksuttomien palveluiden hinnasto ei ole lineaarinen, vaan nousee aluksi jyrkästi ja saavuttaa korvausprosenttitason 4–4,5 prosenttia 30–50 prosentin musiikkipitoisuudella ja korvausprosentti on kiinteä 5 prosenttia yli 55 prosentin musiikkipitoisuudella. Kuluttajille maksullisten palveluiden hinnasto ei puolestaan perustu toteutuneeseen musiikkipitoisuuteen, vaan Teoston määrittelemiin sisältöprofiileihin, joiden sisällä musiikkipitoisuuden vaihteluväli voi olla hyvin laaja.

61. Unionin tuomioistuimen määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevassa oikeuskäytännössä (tuomio 11.12.2008, Kanal 5 ja TV4, C-52/07, EU:C:2008:703, kohdat 39 ja 40) on tuotu esiin, että STIMin soveltamassa korvausmallissa korvausten määrä vaihtelee paitsi televisioyhtiöiden tulojen perusteella, myös lähetetyn musiikin määrän perusteella. Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että tietyissä olosuhteissa tällaisen korvausmallin soveltaminen voi olla väärinkäyttöä, erityisesti silloin, jos on olemassa toinen menetelmä, jonka mukaan on mahdollista tarkemmin yksilöidä ja ilmaista määrällisesti näiden teosten käyttö ja katselijat, ja jos tällä menetelmällä voidaan saavuttaa sama lainmukainen päämäärä, joka on musiikin tekijöiden, säveltäjien ja kustantajien etujen suojaaminen, nostamatta kuitenkaan suhteettomasti sopimusten hallinnoinnista ja tekijänoikeudella suojattujen sävellysteosten käytön valvonnasta aiheutuvia kuluja.

62. MTV ei ole väittänyt, että Teoston hinnastot olisivat epäobjektiiviset ja syrjivät sen vuoksi, että korvaus lasketaan kuluttajille maksuttomien palveluiden osalta liikevaihdosta ja kuluttajille maksullisten palveluiden osalta tilausmaksutuloista.

63. Markkinaoikeus toteaa, että MTV:n kuluttajille maksuttomien televisiokanavien musiikkipitoisuudet ovat sellaiset, että musiikkipitoisuuden väheneminen asteikon kohdasta riippuen 2,5 tai 5 prosenttiyksikköä alentaa käyttökorvausprosenttia 0,25 prosenttiyksikköä. Näin ollen tältä osin korvaus perustuu tosiasialliseen musiikkipitoisuuteen ja hinnoitteluperusteita on pidettävä objektiivisina. Kyseisestä asteikosta osaltaan johtuvassa hinnan suuruudessa on sen sijaan kysymys jo edellä arvioidusta hinnan kohtuullisuudesta.

64. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella Teosto on määrittänyt ainakin MTV:n maksuttomien televisiokanavien musiikkipitoisuuden prosentin sadasosan tarkkuudella. Markkinaoikeus toteaa, että ainakin silloin kun televisiokanavan musiikkipitoisuus on tarkasti määritetty, olisi sinänsä objektiivista käyttää tätä korvauksen perusteena. Edellä todetun perusteella tarkan musiikkipitoisuuden määrittämiseen liittyy kuitenkin tiettyjä epävarmuustekijöitä. Markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitulla tavalla 2,5–5 prosenttiyksikön tarkkuudella tehty käyttökorvausprosentin porrastus suhteutuu riittävällä tavalla tosiasiallisen musiikkipitoisuuden muutokseen ja on katsottava objektiiviseksi.

65. Asiassa esitetyn perusteella maksullisten palveluiden hinnoittelussa voi olla vaikeaa määritellä sekä televisiokanavia että internetpohjaisia tallennepalveluita yhdenmukaisesti kohtelevat korvausperusteet, kun otetaan erityisesti huomioon ne erityispiirteet, mitkä ovat seurausta tallennepalveluissa saatavilla olevien tallenteiden ja eritoten niiden tarjonnan varsin nopeasta muuttumisesta. MK on myös kertonut, että monista tallennepalveluista ei saada minkäänlaista raportointia, jonka perusteella voitaisiin määrittää tarkka musiikkipitoisuus, ja tämä koskee myös MTV:tä.

66. Markkinaoikeus toteaa, että sinänsä lienee mahdollista määrittää esimerkiksi kunkin tallenteen musiikkipitoisuus, saatavillaoloaika ja kuinka paljon ja pitkään tallenteita on katsottu. Tämä ottaisi käsillä olevaa hinnastoa paremmin huomioon tallennepalveluiden sisältöjen tosiasiallisen musiikkipitoisuuden ja muodostaisi objektiivisemman perustan käyttökorvauksen määrittelylle. Epäselvää kuitenkin on, onko alalla toimivilla näin tarkkaan määrittämiseen edes halua tai teknisiä valmiuksia ja kasvattaisiko tämä suhteettomasti käytön valvonnasta aiheutuvia kuluja.

67. Kun otetaan huomioon, että edellä kohdissa 47, 50 ja 53 todetusti Teoston vahvistusvaatimus ei ole maksullisten televisiokanavien tai tallennepalveluiden osalta hyväksyttävissä, ei myöskään hinnastojen objektiivisuutta ole tarpeen lähemmin arvioida.

68. MTV on Teoston hinnastojen syrjivyyden osalta esittänyt, että on televisiotoimintaa syrjivää, ettei siihen sovellettava korvaustaso ole radiotoimintaa pienempi eikä tiedossa ole se, myöntääkö Teosto edustamiinsa teoksiin käyttöoikeuksia ainoastaan julkisten hinnastojensa mukaisesti ja siten syrjimättömästi.

69. MTV ei ole esittänyt väitteidensä tueksi mitään selvitystä. MK on kertonut, että radiotoiminnassa hinta on yli kaksinkertainen televisiotoimintaan verrattuna ja että julkisia hinnastoja sovelletaan kaikkiin asiakkaisiin ja jokainen suomalainen televisiolähetystoiminnan harjoittaja (broadcaster) MTV:tä lukuun ottamatta maksaa hinnaston mukaisesti. MTV:n talousjohtaja MR on todistajana kuultaessa kertonut, että hänen tietääkseen kaikki alalla toimivat eivät ole tehneet sopimusta, koska eivät ole hyväksyneet hintatasoa ja hän ei tiedä, onko Teostolla kahdenkeskisiä sopimuksia muusta hintatasosta.

70. MTV on lisäksi esittänyt, että kuluttajille maksuttomien palveluiden hinnasto on eri televisiotoimijoita syrjivä, koska käyttökorvausprosentti on kiinteä 5 prosenttia liikevaihdosta sen jälkeen, kun musiikkipitoisuus ylittää 55 prosenttia.

71. Markkinaoikeus toteaa, että hintojen kohtuullisuutta ja hinnastojen objektiivisuutta on arvioitu edellä. Asiassa ei ole esitetty yksilöityjä väitteitä tai selvitystä siitä, mihin muihin televisiotoimijoihin nähden hinnasto olisi MTV:tä kohtaan syrjivä. Hinnaston ei voi katsoa olevan syrjivä pelkästään sen perusteella, että musiikkipitoisuuden nousu vaikuttaa käyttökorvausprosentin kasvuun vähäisessä määrin eri tavoin asteikon eri vaiheissa tai että musiikkipitoisuuden noustua tietylle tasolle käyttökorvausprosentti ei enää kasva vaan on kiinteä.

72. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että Teoston hinnasto on ollut syrjimätön ainakin maksuttomien televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava osalta. Muilta osin hinnastojen syrjimättömyyttä ei ole tarpeen lähemmin arvioida.

3.5 Kokoavat päätelmät

73. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että Teoston hinnoittelua on pidettävä yhteishallinointilain 35 §:n mukaisena maksuttomien televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava osalta. Näin ollen pääkanteen vahvistusvaatimukset 1 ja 3 on näiltä osin hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin ja vastakanteen vahvistusvaatimus 1 on hylättävä.

74. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että maksullisten televisiokanavien Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori osalta MTV:n esittämästä asiantuntijalausunnosta ilmenevää STIMin hintatasoa on pidettävä kohtuullisena hintana. Näin ollen pääkanteen vahvistusvaatimukset 1 ja 3 on näiltä osin hylättävä ja vastakanteen vahvistusvaatimus 1 on hyväksyttävä tuomiolauselmasta ilmenevin tavoin.

75. Vuoden 2017 osalta arvonlisäveroton hinta ilmenee liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettävän asiantuntijalausunnon sivun 15 taulukon sarakkeesta "STIMin mukainen hinta EUR". Vuoden 2018 osalta arvonlisäveroton hinta ilmenee kyseisen asiantuntijalausunnon sarakkeessa "STIM hinnaston mukainen %" todettuna prosenttiosuutena Teoston 15.4.2019 päivätyn lausuman salassa pidettävän liitteen B kyseisten kanavien vuoden 2018 riidattomista liikevaihtomääristä.

76. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että maksuttomasta MTV-verkkopalvelusta ja maksullisista tallennepalveluista ei ole esitetty sellaista selvitystä, että niitä koskevat Teoston hinnat tai STIM-hinnoista ilmenevä hintataso voitaisiin vahvistaa kohtuullisiksi. Näiltä osin pääkanteen vahvistusvaatimukset 1 ja 3 ja vastakanteen vahvistusvaatimus 1 on hylättävä.

77. Asiassa on vielä arvioitava sitä, onko MTV:llä velvollisuus suorittaa lisäkorvauksia Teostolle tai tuleeko Teoston palauttaa MTV:n tekemiä suorituksia.

4 Suoritusvaatimukset

4.1 Teoston suoritusvelvollisuus MTV:lle

78. MTV on vastakanteessaan esittänyt, että Teosto on määrättävä palauttamaan liikaa maksetut tekijänoikeuskorvaukset ensisijaisesti perusteettoman edun palautuksena, toissijaisesti vahingonkorvauksena ja viimesijaisesti määrää tulee sovitella oikeustoimilain 36 §:n perusteella.

79. MTV on maksanut Teoston laskuja varsin suurelta osin. Suoritusten kohdistamisesta käsillä oleviin 12 erikseen hinnoiteltuun televisiokanavaan tai palveluun ei ole esitetty selvitystä. Muun selvityksen puuttuessa MTV:n on katsottava maksaneen kunkin kanavan tai palvelun vaaditusta korvauksesta osasuorituksilla saman prosenttiosuuden, noin 80 prosenttia, kuin mitä se on osasuorituksillaan kokonaisuudessaan vaaditusta maksanut.

80. Maksullisten televisiokanavien Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori osalta markkinaoikeus on katsonut kohtuulliseksi MTV:n STIMin hinnoista esittämän hintatason. Näiltä osin MTV on kyseisiin televisiokanaviin kohdistettavina osasuorituksina suorittanut Teostolle huomattavasti enemmän kuin yhteishallinnointilain 35 §:n 2 momentin mukaisesti kohtuullisena pidettävän hinnan.

81. Markkinaoikeus kuitenkin toteaa, että MTV:n maksamille korvauksille on ollut niitä tehtäessä peruste ja MTV on myös voinut harkita sitä, minkä suuruisina se korvaukset siinä vaiheessa maksaa. Markkinaoikeus katsoo, ettei perusteettoman edun palautukselle ole edellytyksiä. Myöskään sopimusperusteiselle vahingonkorvaukselle tai maksujen palauttamiselle oikeustoimilain 36 §:n perusteella ei ole perusteita. Vastakanteen suoritusvaatimukset on näin ollen hylättävä.

4.2 MTV:n suoritusvelvollisuus Teostolle

82. Teosto on ensinnäkin esittänyt, että MTV:n on katsottava sitoutuneen Teoston sopimusehdotukseen käyttäessään teoksia ja maksamalla ainakin osan sen mukaisista ja julkisestikin saatavilla olleista hinnoista ja muutoinkin noudattamalla sopimusehdotuksen ehtoja. Käyttämällä teoksia MTV on nimenomaisesti tai ainakin konkludenttisesti hyväksynyt tiedossaan olleet Teoston vakioehdot ja -hinnat, kun muustakaan ei ole sovittu. MTV:n on suoritettava maksamaton osa hinnastojen mukaisista korvauksista.

83. Asianosaisten välillä on ollut aiemmin sopimus musiikin käytöstä ja korvauksista ja riidatonta on, että ainakin vuosina 2014–2016 on toimittu niin, että MTV on käyttänyt Teoston musiikkia toiminnassaan, ja korvaus musiikista on maksettu ensin osittain. Lopullisesta määrästä on neuvoteltu ja sovittu sen jälkeen, kun käyttö on jo alkanut.

84. Asiakirjatodisteina esitetyistä neuvottelupöytäkirjoista ilmenee, että korvauksista on sovittu vuoden 2014 osalta huhtikuussa 2014, vuoden 2015 osalta kesäkuussa 2016 ja vuoden 2016 osalta joulukuussa 2016. Ensiksi mainitussa neuvottelupöytäkirjassa on todettu, ettei niissä sovitulla ole vaikutusta tulevista sopimuskausista sovittaessa ja kahdessa viimeisimmässä, ettei niillä ole vaikutusta sopimukseen musiikin käytöstä ja siitä maksettavasta korvauksesta tulevina vuosina.

85. MTV on tehnyt 3.7.2015 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) toimenpidepyynnön Teoston epäillystä määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Asian vireillä ollessa Teosto on muuttanut hinnoitteluaan. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 22.12.2017 tekemällään päätöksellä poistanut asian käsittelystä todeten johtopäätöksinään seuraavaa:

"KKV on selvittänyt Teoston hinnoittelua toimenpidepyynnön johdosta ensisijaisesti teknologianeutraalisuuden näkökulmasta. Teoston AV-sisältöpalvelujen musiikinkäyttökorvauksia koskeviin lupatuotteisiin ja hinnoittelumalliin toteutettua uudistusta voidaan pitää teknologianeutraalisuuden osalta oikeansuuntaisena. Hinnoittelumallin soveltaminen käytännössä osoittaa, johtavatko Teoston sopimusehdot tai muut menettelytavat jatkossa ilmeisen kohtuuttomaan hinnoitteluun tai asiakkaiden syrjintään. Asian selvittämistä ei tällä erää ole tarpeen jatkaa, mutta KKV voi ottaa asian uudelleen arvioitavakseen, mikäli jatkossa ilmenee viitteitä siitä, että Teoston sopimusehdot tai muut menettelytavat johtavat merkittäviin kilpailunvastaisiin vaikutuksiin."

86. MTV:n asiakirjatodisteina 18–20 esitetyistä Teoston maaliskuussa, toukokuussa ja kesäkuussa 2017 MTV:lle lähettämistä sähköposteista ilmenee, että Teosto on pyrkinyt ainakin alustavasti sopimaan kyseisen vuoden musiikinkäytön korvauksista ja tarvittaessa täsmentämään niitä myöhemmin ja että korvausten tarkasta määrästä ei ole vielä ollut tarkoitus neuvotella. MTV:n asiakirjatodisteena 18 esitetystä MK:n lähettämästä sähköpostiviestistä sekä MK:n ja MR:n kertomasta ilmenee, että asianosaiset ovat vuonna 2017 odottaneet KKV:lta päätöstä edellä mainittuun toimenpidepyyntöön, ja päätöksellä on oletettu olevan vaikutusta sopimusneuvotteluihin.

87. Sekä MK että MR ovat lisäksi kertoneet, että vuoden 2016 korvauksista neuvoteltaessa MR on ilmoittanut, että MTV hyväksyisi Teoston hinnastomallin, jos KKV Teoston hinnoittelun hyväksyisi. KKV on kuitenkin poistanut asian käsittelystään ottamatta kantaa hinnoittelun asianmukaisuuteen.

88. Markkinaoikeus katsoo, että yhdenmukaisen todistelun perusteella MTV ei ole nimenomaisesti tai konkludenttisesti hyväksynyt Teoston vuoden 2017 tai 2018 hintoja ja tämä on ollut myös Teoston tiedossa. MK on puolestaan kertonut, että Teosto ei ollut hyväksynyt sitä, että musiikkia käytetään ilman hinnastohinnan maksamista.

89. Markkinaoikeus katsoo, että MTV ei ole näissä olosuhteissa musiikkia käyttämällä tullut sellaisenaan sitoutuneeksi Teoston hinnastohintojen maksamiseen.

90. Teosto on myös esittänyt, että MTV on loukannut tekijänoikeutta olemalla maksamatta kokonaan lain ja Teoston hinnastojen edellyttämää käyttökorvausta, jolloin se on tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin nojalla velvoitettava maksamaan kohtuullisena hyvityksenä Teoston hinnastojen mukaiset määrät.

91. Markkinaoikeus toteaa, että koska tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttäminen edellyttää tekijän suostumusta, käyttölupa tulisi hankkia ennen käytön aloittamista. Lähtökohtaisesti määräävässä markkina-asemassa toimivien yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaan liittyy kuitenkin erityispiirteitä, kuten yhteishallinnointilain 33 §:ssä säädetty velvollisuus tarjota lisenssi, 35 §:ssä säädetyt lisensiointiehtoja koskevat vaatimukset ja 65 §:ssä säädetty kielto menetellä muun ohella käyttäjien kannalta kohtuuttomalla tavalla.

92. Käsillä olevassa tilanteessa MTV:n televisiolähetystoiminnan harjoittamisen jatkaminen välttämättä edellyttää lupaa käyttää musiikkia lähettävissä ja usein kolmansien osapuolten tuottamissa ohjelmistoissa. Edellä kohdissa 83 ja 84 selostetusti asianosaisten kesken on tosiasiasiallisesti ainakin vuosina 2014–2016 vallinnut sopimuskäytäntö, jossa korvaus on maksettu ensin osittain ja korvauksen lopullisesta määrästä on sovittu vasta käytön aloittamisen jälkeen. Myös vuosien 2017 ja 2018 osalta MTV on maksanut vaaditun korvauksen noin 80-prosenttisesti, ja edellä kohdassa 86 todetusti vuoden 2017 alkupuolella on neuvoteltu kyseisen vuoden korvauksista, mutta tarkasta määrästä ei pyritty neuvottelemaan. Teosto ei ole kieltänyt MTV:tä jatkamasta musiikin käyttämistä televisiolähetystoiminnassaan, ja yhteishallinnointiorganisaatioihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi musiikin käytön kieltäminen heti sopimuksettoman tilan alkamisesta lukien olisi myös voinut olla MTV:n kannalta kohtuutonta.

93. Markkinaoikeus katsoo, että Teosto on sallinut MTV:n jatkaa musiikin käyttöä ainakin niin kauan, kunnes erimielisyys korvausten määrästä saadaan ratkaistuksi. Näin ollen MTV:n ei ole ainakaan tässä vaiheessa katsottava loukanneen tekijänoikeuksia, eikä tekijänoikeuslain 57 §:n 1 momentin mukaiselle hyvitykselle ole perusteita.

94. Teosto on lisäksi esittänyt, että hinnastot joka tapauksessa muodostavat sellaisen kohtuullisen ja käyvän hinnan, jota kauppalain 45 §:n mukaan on sovellettava siinä tapauksessa, ettei hinnoista voitaisi katsoa sovitun edes konkludenttisesti. Myös MTV on lähtenyt siitä, että hinta määräytyisi kauppalain 45 §:n perusteella, mutta sen mukaan Teoston hinnastohinta ei ole tällainen hinta.

95. Kauppalain 45 §:n mukaan, jos tavaran hintaa ei voida katsoa sovitun, ostajan on maksettava hinta, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran laatu ja ominaisuudet, kaupantekohetken käypä hinta sekä muut olosuhteet.

96. Edellä todetusti maksuttomien televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava osalta markkinaoikeus on katsonut Teoston kyseisiin kanaviin soveltaman hinnoittelun yhteishallinnointilain mukaiseksi. Yhteishallinnointilain 35 §:n 2 momentin mukaista kohtuullista hintaa on tässä asiassa pidettävä kauppalain 45 §:ssä tarkoitettuna kohtuullisena hintana. MTV on näin ollen velvoitettava korvaamaan kyseisten kanavien osalta Teoston hinnoittelun mukaisen käyttökorvauksen siltä osin kuin MTV ei ole käyttökorvauksia kyseisiin kanaviin kohdistettavina osasuorituksina jo maksanut.

97. Vuoden 2017 osalta maksuttomiin kanaviin MTV3, Sub ja Ava sovellettavan Teoston hinnoittelun mukaisen käyttökorvauksen suuruus on riidaton. Kun kyseisistä Teoston 15.4.2019 päivätyn lausuman liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettävän liitteen A kohdan "Hinnaston mukainen korvaus" euromääristä otetaan huomioon edellä kohdassa 79 todetulla tavalla maksamatta oleva prosenttiosuus eli noin 20 prosenttia ja lisätään arvonlisäveron osuus, saadaan vielä maksamatta olevaksi käyttökorvauksen määräksi 878.034,92 euroa.

98. Teosto on perustanut vuoden 2018 vaatimuksensa samoihin musiikkipitoisuuksiin kuin vuoden 2017 vaatimuksensa. Teoston mukaan kunkin vuoden osalta käytetään edellisenä syksynä vahvistettuja aiemman vuoden musiikkipitoisuuksia, eivätkä vuoden 2018 tosiasialliset musiikkipitoisuudet olennaisesti poikkea aiemmista. MTV ei ole vahvistanut vuoden 2018 musiikkipitoisuuksia riidattomiksi, mutta ei ole myöskään esittänyt, minkä suuruisia musiikkipitoisuuksia tulisi käyttää tai esittänyt näyttöä musiikkipitoisuuksista. Markkinaoikeus katsoo näytetyksi, että suoritusvelvollisuus voidaan määrätä Teoston vaatimuksen perusteena olevan selvityksen mukaisesti.

99. Näin ollen, kun vuoden 2018 osalta maksuttomien kanavien MTV3, Sub ja Ava Teoston 15.4.2019 päivätyn lausuman liikesalaisuuksia sisältävänä salassa pidettävän liitteen B kohdan "Hinnaston mukainen korvaus" euromääristä otetaan huomioon edellä kohdassa 79 todetulla tavalla maksamatta oleva prosenttiosuus eli noin 20 prosenttia ja lisätään arvonlisäveron osuus, saadaan vielä maksamatta olevaksi käyttökorvauksen määräksi 826.382,85 euroa.

100. Riidatonta on, että käsillä olevassa tilanteessa viivästyskoron korkokanta määräytyy korkolain 4 a §:n mukaisesti.

101. Markkinaoikeus katsoo, ettei MTV:n esittämin tavoin tilinpäätöksen ja siten liikevaihdon vahvistamisajankohta ole viivästyskoron maksuvelvollisuuden alkamisajankohdan kannalta merkityksellinen. Jos liikevaihdon määrä vahvistettaisiin Teoston lähettämästä laskutuksesta poikkeavalla tavalla, asiassa esitetyn todistelun perusteella käyttökorvauksia oikaistaisiin jälkikäteen ilman korkoseuraamuksia. Asiassa ei ole väitetty, että vahvistetun liikevaihdon perusteella laskettu käyttökorvaus olisi ollut suurempi kuin laskutettu käyttökorvaus, ja Teoston asiakirjatodisteena 5 esitetyistä vuotta 2017 koskevista laskuista ilmenee, että Teoston käsillä oleva korvausvaatimus on laskutettua pienempi. Viivästyskorkoa on näin ollen määrättävä maksettavaksi korkolain 6 §:n mukaisesti siitä, kun 30 päivää on kulunut siitä päivästä, jona Teosto lähetti MTV:lle viimeisimmän laskun, eli vuoden 2017 osalta 28.12.2017 lukien ja vuoden 2018 osalta 8.3.2019 lukien.

102. Internetpohjaisten tallennepalveluiden osalta on jäänyt näyttämättä, mitä hintaa olisi pidettävä yhteishallinnointilain 35 §:n 2 momentin mukaisena kohtuullisena korvauksena musiikin käyttöoikeuksista. MTV on kuitenkin maksanut näihin kohdistettavina osasuorituksina Teoston vaatiman hinnoittelunsa mukaisen käyttökorvauksen noin 80-prosenttisesti.

103. Markkinaoikeus katsoo edellä kohdassa 41 Teoston todistustaakasta todettu huomioon ottaen jääneen näyttämättä, että MTV:llä olisi velvollisuutta lisäsuorituksiin kyseisten tallennepalveluiden osalta. Teoston suoritusvaatimukset on näin ollen muilta osin hylättävä.

5 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

104. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

105. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

106. Teoston pääkanteen kaikki pääasiavaatimukset on hyväksytty osittain kolmen maksuttoman televisiokanavan osalta, mutta muiden televisiokanavien ja palveluiden osalta vaatimukset on hylätty. MTV:n vastakanteen vahvistusvaatimus on hyväksytty osittain viiden maksullisen televisiokanavan osalta, mutta muilta osin vahvistusvaatimus on hylätty. Myös MTV:n suoritusvaatimukset on hylätty.

107. Teosto on vaatinut MTV:ltä korvausta oikeudenkäyntikuluista pää- ja vastakanteessa palkkion osalta yhteensä 363.847,50 euroa ja kulujen osalta 535.063,05 euroa eli yhteensä 898.910,55 euroa viivästyskorkoineen. MTV on puolestaan vaatinut Teostolta korvausta oikeudenkäyntikuluista pää- ja vastakanteessa palkkion osalta yhteensä 409.490,01 euroa ja kulujen osalta 399.278,78 euroa eli yhteensä 808.768,79 euroa viivästyskorkoineen. Kumpikin on kiistänyt vastapuolensa vaatimuksen perusteeltaan. Teostolla ei ole ollut MTV:n vaatimuksen kokonaismäärästä huomautettavaa. MTV on paljoksunut Teoston vaatimuksen määrää siltä osin kuin se on ylittänyt MTV:n vaatimuksen määrän.

108. Markkinaoikeus toteaa, että käsillä olevassa oikeudellisesti ja asiantuntijaselvityksiltään verraten laajassa oikeudenkäynnissä molemmat asianosaiset ovat keskittyneet niihin kolmeen maksuttomaan televisiokanavaan, joiden osalta Teosto on ollut voittava osapuoli. Sillä, minkä Teosto on hävinnyt, ei kuitenkaan ole ollut vain vähäinen merkitys, eikä Teoston vaatimusten hyväksymättä jäänyt osa ole koskenut ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa. Markkinaoikeus katsoo, että MTV on velvoitettava korvaamaan Teoston oikeudenkäyntikulut osittain yhteensä 600.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus vahvistaa vuosien 2017 ja 2018 osalta Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n 15.4.2019 päivätyn lausuman liitteessä A ja B ilmoitettujen televisiokanavien MTV3, Sub ja Ava osalta kohdassa "Hinnaston mukainen korvaus" laskettujen hintojen olevan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n mukaiset.

Markkinaoikeus vahvistaa MTV Oy:n esittämän 30.1.2019 päivätyn asiantuntijalausunnon sivulla 15 kohdassa "Antenni- ja kaapelitelevision maksutelevisiopalvelut" mainittujen Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori osalta sarakkeessa "STIMin mukainen hinta EUR" ilmenevän hintatason olevan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n mukainen kohtuullinen arvonlisäveroton hinta vuoden 2017 Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n edustamien musiikintekijöiden tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttöoikeuksista.

Markkinaoikeus vahvistaa MTV Oy:n esittämän 30.1.2019 päivätyn asiantuntijalausunnon sivulla 15 kohdassa "Antenni- ja kaapelitelevision maksutelevisiopalvelut" mainittujen Total, Sport, Viihde, MAX ja Juniori osalta hintatason, joka ilmenee sarakkeen "STIM hinnaston mukainen %" mukaisena prosenttiosuutena Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n 15.4.2019 päivätyn lausuman liitteessä B kyseisen kanavan sarakkeen "MTV:n ilmoittama toteutunut liikevaihto" euromääristä olevan tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista annetun lain 35 §:n mukainen kohtuullinen arvonlisäveroton hinta vuoden 2018 Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n edustamien musiikintekijöiden tekijänoikeudella suojattujen teosten käyttöoikeuksista.

Markkinaoikeus velvoittaa MTV Oy:n suorittamaan Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:lle maksamattomia musiikinkäyttökorvauksia vuoden 2017 osalta 878.034,92 euroa korkolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen 28.12.2017 lukien ja vuoden 2018 osalta 826.382,85 euroa korkolain 4 a §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen 8.3.2019 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa MTV Oy:n korvaamaan Säveltäjäin tekijänoikeustoimisto Teosto ry:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 600.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän tuomion antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää kanteen ja vastakanteen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.1.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Pekka Savola.

LAINVOIMAISUUS

Ei lainvoimainen


 
Julkaistu 29.11.2019