MAO:512/19

Blue Water Shipping Oy > X-WK Logistics Oy Ab

todistelun turvaaminen - turvaamistoimi - liikesalaisuus

Diaarinumero: 2019/25
Antopäivä: 29.11.2019

Asian käsittelyn aiemmat vaiheet

Markkinaoikeus on 29.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 145/19 antanut muun ohessa väliaikaista todistelun turvaamista koskevan määräyksen, jolla Blue Water Shipping Oy:n hakemus ja sen nyt käsillä olevat vaatimukset on todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetussa laissa viitatun oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 5 §:n 2 momentin mukaisesti hyväksytty osittain varaamatta vastapuolelle tilaisuutta tulla kuulluksi. Blue Water Shipping Oy ei ole asetetussa määräajassa pannut määräystä täytäntöön, ja määräys on näin ollen rauennut. Markkinaoikeus on myös samana päivänä antamallaan päätöksellä numero 143/19 antanut väliaikaisen määräyksen oikeudenkäyntiasiakirjojen salassapidosta.

Hakemus

Vaatimukset

Blue Water Shipping Oy (jäljempänä myös BWS tai hakija) on vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n mukaisena turvaamistoimena ulosottomiehen ja tämän käyttämän asiantuntijan:

- ensisijaisesti takavarikoimaan ja toissijaisesti tutkimaan ja kopioimaan tai muuten taltioimaan X-WK Logistics Oy Ab:n (jäljempänä myös X-WK tai vastapuoli) omistuksessa, hallinnassa ja käytössä oleville tietokoneille sekä muille tallennusvälineille tallennetut sähköpostiviestit liitetiedostoineen sekä muut sen hallinnassa olevat fyysisessä tai sähköisessä muodossa olevat asiakirjat, jotka liittyvät

a) BWS:n ja Wärtsilä Corporationin (jäljempänä myös Wärtsilä) väliseen liiketoimintasuhteeseen tai
b) muuhun BWS:n liiketoimintaan.

- tutkimaan ja kopioimaan tai muuten taltioimaan X-WK:n omistuksessa, hallinnassa ja käytössä oleville tietokoneille sekä muille tallennusvälineille tallennetut sähköpostiviestit liitetiedostoineen

a) A:n ja B:n sekä eräiden nimettyjen BWS:n entisten työntekijöiden välillä X-WK:n perustamisesta 21.12.2017 lähtien liittyen tai viitaten BWS:n liiketoimintaan
b) X-WK:n edustajien ja eräiden nimettyjen BWS:n entisten työntekijöiden sekä nimettyjen BWS:n asiakkaiden kesken X-WK:n perustamisesta 21.12.2017 lähtien, jotka koskevat rahtikuljetusten tai tullausten hoitoa ja jotka sisältävät viittauksia BWS:hen, kuten esimerkiksi BWS:n logolla varustettuja materiaaleja, BWS:n osoitteista tai osoitteisiin lähetettyjä viestejä tai muita viittauksia.

- tutkimaan ja kopioimaan tai muuten taltioimaan X-WK:n omistuksessa, hallinnassa ja käytössä oleville tietokoneille sekä muille tallennusvälineille tallennetut sähköpostiviestit liitetiedostoineen sekä muut X-WK:n hallinnassa olevat fyysisessä tai sähköisessä muodossa olevat asiakirjat, jotka liittyvät Wärtsilä Corporationin vuonna 2018 järjestämään kilpailutukseen.

Blue Water Shipping Oy on myös vaatinut, että markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n mukaisena turvaamistoimena ulosottomiehen toimittamaan sille kopiot edellä mainituin toimenpitein saadusta aineistosta.

Blue Water Shipping Oy on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus kieltää 50.000 euron sakon uhalla oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla X-WK:ta käyttämästä edellä todistelun turvaamista koskevassa vaatimuksessa määriteltyjä BWS:n liikesalaisuuksia liiketoiminnassaan.

Blue Water Shipping Oy on edelleen vaatinut, että markkinaoikeus vapauttaa hakijan asettamasta ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta.

Perusteet

BWS:llä on todennäköisiä syitä epäillä, että X-WK on oikeudettomasti hankkinut ja hyödyntänyt X-WK:n toimitiloista poliisitutkinnassa löytynyttä ja BWS:n liikesalaisuuksia sisältävää BWS:lle kuuluvaa ulkoista kovalevyä, jonka B oli heinäkuussa 2018 työsuhteen päättymisen jälkeen ottanut BWS:ltä haltuunsa. Kyseinen henkilö on ilmoittanut siirtyvänsä X-WK:n osakkeenomistajaksi ja sittemmin siirtynyt X-WK:n palvelukseen.

Lisäksi kyseisen henkilön hallusta poliisitutkinnassa on löytynyt X-WK:n omistama kannettava tietokone, jolle oli siirretty BWS:lle kuuluvalta ulkoiselta kovalevyltä tai BWS:n palvelimilta BWS:n liikesalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja, kuten Wärtsilän liikesuhteeseen liittyvät tiedot. X-WK on siten hankkinut liikesalaisuuksia oikeudettomasti kopioimalla niitä muille tallennusalustoille, vähintäänkin kyseiselle tietokoneelle, ja käyttänyt mainittuja liikesalaisuuksia omassa liiketoiminnassaan. Kyseinen kovalevy ja sen sisältämät asiakirjat ovat olleet B:n hallussa hänen toimiessaan johtavassa asemassa X-WK:ssa. X-WK on käyttänyt ainakin BWS:n pitkäaikaiseen liikesuhteeseen Wärtsilään liittyviä liikesalaisuuksia, kuten hinnastoja, kannattavuuslaskelmia, asiakas- ja yhteistyösopimuksia ja hankintahintoja erityisesti vuoden 2018 viimeisenä vuosineljänneksenä järjestetyssä ja X-WK:n voittamassa kilpailutuksessa.

BWS:llä on myös todennäköisiä syitä epäillä, että X-WK on hankkinut BWS:n entisiltä työntekijöiltä ja heidän avustuksellaan tietoja BWS:n liikesalaisuuksista. Eräs työntekijä on vielä BWS:n palveluksessa olleessaan 31.7.2018 tehnyt varastoonpanoilmoituksen X-WK:n nimissä ja allekirjoittanut sen heti 2.8.2018 siirryttyään X-WK:n palvelukseen. Eräs toinen työntekijä on vielä BWS:n palveluksessa ollessaan 23.7.2018 vastaanottanut tarjouspyynnön BWS:n asiakkaalta ja vastannut siihen siirryttyään X-WK:n palvelukseen. X-WK:n tarkoituksena on ollut siirtää asiakkaat itselleen hankkimalla kyseiset asiakirjat ja käyttämällä niitä liiketoiminnassaan.

X-WK:lla on hallussaan BWS:n liikesalaisuuksia, joissa on viittauksia BWS:öön ja BWS:n liiketoimintaan, kuten BWS:n logo, nimi, Y-tunnus tai osoite. BWS:llä on ollut salassapitotahto ja tiedot on tosiasiallisesti pidetty salassa. Työsuhteessa olevat henkilöt ovat saaneet asiakirjoja tietoonsa ja ovat olleet niistä salassapitovelvollisia. BWS:n yksilöimät laskelmat, tavaralistaukset, toimittajakohtaisilla analyysit, tilastot ja raportit on laadittu vuosien aikana. Nämä eivät ole kokonaisuutena yleisesti tunnettuja ja helposti selville saatavia tietoja, ja asiakirjoilla on erityisen suuri merkitys liiketoiminnalle.

X-WK on hankkinut, käyttänyt ja ilmaissut BWS:n liikesalaisuuksia sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 momentissa sekä liikesalaisuuslain 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa ja 4 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. X-WK on myös saanut BWS:n entisiltä työntekijöiltä tiedon liikesalaisuudesta tietäen, että kyseiset työntekijät ovat hankkineet ja ilmaisseet tiedon oikeudettomasti, ja silti käyttänyt ja ilmaissut BWS:n liikesalaisuuksia omassa liiketoiminnassaan.

Turvattavaksi vaadittava aineisto on tarpeen liikesalaisuuksien loukkauksen laadun ja erityisesti laajuuden sekä BWS:lle aiheutuneen vahingon toteen näyttämiseksi ja selvityksen saamiseksi. BWS:llä ei ole hallussaan kopioita tai muuta tietoa poliisin takavarikoimasta materiaalista eli hakemuksen kohteena olevaa aineistoa, eikä BWS:llä ole oikeutta saada poliisin hallussa olevaa materiaalia ennen kuin esitutkinta on päättynyt. BWS:lle aiheutuu kohtuutonta haittaa siitä, että sillä ei enää ole käytettävissä sen liikesalaisuuksia ja asiakirjoja.

Kyseinen sähköinen aineisto on luonteeltaan sellaista, että hävittämisen vaara on olennainen ja välitön. Turvaamistoimesta ei aiheudu X-WK:lle estettä harjoittaa liiketoimintaansa, eikä turvaamistoimesta voi aiheutua X-WK:lle turvattavaan etuuteen nähden kohtuutonta haittaa.

Markkinaoikeus voi ratkaista tiedonsaantia koskevan vaatimuksen turvaamistoimiasian yhteydessä. BWS ei voi ilman turvaamistoimen myöntämistä ja tietojen saamista laskea muun muassa aiheutuneen vahingon määrää, arvioida asian taloudellista intressiä ja osoittaa oikeudenloukkausten laajuutta. Tiedonsaanti kohdistuu BWS:n liikesalaisuuksiin, eikä siitä ole haitallisia vaikutuksia X-WK:n lailliseen liiketoimintaan.

BWS on saattanut todennäköiseksi liikesalaisuuksiin kohdistuvan loukkauksen, ja BWS:n liikesalaisuuksien käyttäminen tulee kieltää.

BWS:n oikeudet ovat ilmeisen perusteltuja. Ulosottovirasto on asettanut väliaikaisen turvaamistoimen täytäntöönpanon vakuuden määräksi 750.000 euroa, eikä BWS:llä ole ollut sen liiketoiminnan tulokseen nähden taloudellisia edellytyksiä asettaa tällaista vakuutta.

Vastaus

Vaatimukset

X-WK Logistics Oy Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää hakemuksen ja velvoittaa Blue Water Shipping Oy:n korvaamaan sen oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut viivästyskorkoineen.

Perusteet

Liikesalaisuuksia eivät ole yleiseen koulutukseen sisältyvä tieto tai sellainen yleinen kokemus ja taito, jonka henkilöt ovat hankkineet osana tavanomaista työskentelyään. Myöskään esimerkiksi BWS:n logolla varustettu hinnasto, lasku tai esite ei ole liikesalaisuus.

Huolinta-alalla toiminnan perusedellytykset ja hintataso ovat kaikille alan toimijoille samat, joten henkilökunnan kontaktiverkosto, ammattitaito, palvelukyky ja innovatiivinen ajattelu muodostavat merkittävimmät erot palveluntarjoajien välillä. Henkilöiden osaamisessa on kysymys heidän ammattitaidostaan, ei liikesalaisuudesta. BWS:n viittaamia tietoja ei voi pitää liikesalaisuuksina. BWS ei ole myöskään osoittanut, että esitutkinnassa olisi löytynyt mitään tietoa, joka olisi sen liikesalaisuutta ja joka olisi lisäksi luvatta X-WK:n hallussa tai jota olisi luvatta käytetty X-WK:n liiketoiminnassa.

A on voinut laillisesti perustaa kilpailevan yhtiön X-WK:n ja hyödyntää liiketoiminnassa osaamistaan ja kontaktejaan. BWS:n työntekijöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja ammattitaidon hyödyntäminen ei ole lainvastaista. X-WK ei ole houkutellut BWS:n työntekijöitä siirtymään sen palvelukseen. Useat BWS:n työntekijät ja nykyiset ja entiset asiakkaat, kuten Wärtsilä, ovat oma-aloitteisesti ottaneet yhteyttä X-WK:n edustajaan kuultuaan hänen perustaneen uuden huolinta-alan yrityksen. Huolinta-ala on hyvin henkilökeskeinen, joten asiakkaat ja yhteistyökumppanit seuraavat henkilöitä, eivät yhtiöitä.

B:tä vastaan on käynnissä rikosprosessi, ja tutkinnassa on takavarikoitu tietokone ja ulkoinen kovalevy. Epäilyn ja todistelun turvaamisen kohteena oleva aineisto on jo takavarikoitu, joten häviämisvaaraa ei ole. B ei ole toiminut X-WK:n toimeksiannosta, eikä X-WK ole ollut tietoinen hänen toimistaan. Vaikka X-WK olisi luovuttanut tietokoneen B:n hallintaan, X-WK:lla ei ole ollut mahdollisuuksia valvoa mihin tarkoituksiin B on hänelle yksityishenkilönä luovutettua tietokonetta käyttänyt. B:n työsuhde X-WK:hen on alkanut vasta 1.2.2019.

Todistelun turvaaminen kohdistuu kohtuuttomasti käytännössä kaikkeen X-WK:n liiketoimintaan liittyvään kirjeenvaihtoon ja materiaaleihin. Turvattavaksi vaaditussa aineistossa on merkittävä määrä X-WK:n ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden muuhun liiketoimintaan liittyvää kirjeenvaihtoa, joihin BWS:llä ei voi olla oikeutta. Kyseisten sähköpostiviestien kopiointi loukkaisi luottamuksellisen viestin ja liikesalaisuuksien suojaa. Aineistoa ei tulisi myöskään luovuttaa BWS:lle.

X-WK ei ole käyttänyt Wärtsilän kilpailutuksessa BWS:n liikesalaisuuksia. X-WK:n tarjous on ollut muita tarjoajia kalliimpi, koska X-WK on henkilökunnan ammattitaitonsa vuoksi pystynyt antamaan kaikki kulut huomioon ottavan tarjouksen. Wärtsilä on mielellään jatkanut pitkäkestoista yhteistyötä X-WK:n edustajan kanssa.

BWS:n liikesalaisuuksien käytön kieltämistä koskevasta vaatimuksesta ei ilmene, mihin liikesalaisuudeksi väitettyyn tietoon vaatimus kohdistuu. Alalla vallitseva hintataso tai huolinta-alan ammattitaito ei ole BWS:n liikesalaisuus. Yhteydenpitoa nykyisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin tai markkinahintoihin perustuvien tarjousten tekemistä ei voi kieltää. Vaadittu turvaamistoimi ei ole lisäksi epämääräisyytensä vuoksi täytäntöönpanokelpoinen.

Todistelu

BWS:n asiakirjatodisteet

1. BWS:n asiakkaan ja entisen työntekijän välisiä sähköposteja (3.8.2018) ja varastoonpanoilmoitus (1a) sekä BWS:lle osoitettu tarjouspyyntö (23.7.2018) ja tätä koskevia sähköposteja syys-lokakuulta 2018 (1b) (salassapidettäviä)
2. X-WK:n markkinointiaineistoa
3. Turun huolinta- ja laivanselvitysliiikkeiden yhdistys ry:n toimintaan liittyvään tapahtumaan liittyviä sähköposteja
4. BWS:n ja B:n asiamiesten välisiä sähköposteja 6.11.2018–3.6.2019 (salassapidettäviä)
5. Varsinais-Suomen ulosottoviraston 24.4.2019 tekemä päätös hakijavakuuden määrästä (14831/6780/19P)
6. BWS:n tuloslaskelma tilikaudelta 2018
7. Oy Wikeström & Krogius Ab:n sekä Blue Water Shipping A/S ja BWS:n välinen liiketoimintakauppakirja (salassapidettävä)

X-WK:n asiakirjatodisteet

1. X-WK:n sähköposti Wärtsilälle 8.1.2019
2. X-WK:n ja Wärtsilän väliset sähköpostit 28.12.2018
3. X-WK:n sähköposteja sen asiakkaiden kanssa 8.4.2019 ja 10.1.2019
4. Sähköposteja 25.7.2016, 12.7.2018, 11.2.2018 ja 2.8.2016
5. A:n ja BWS:n edustajien välisiä sähköposteja vuosina 2015–2017
6. X-WK:n ja Wärtsilän välisiä sähköposteja 26. ja 28.11.2018
7. X-WK:n ja Wärtsilän välisiä sähköposteja 2. ja 3.10.2018

Markkinaoikeuden ratkaisu

Oikeudenkäynnin julkisuutta koskevat vaatimukset

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 10 §:n mukaan tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä tarpeellisin osin salassa, jos siihen sisältyy muussa laissa salassa pidettäviksi säädettyjä tietoja, joiden julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (julkisuuslaki) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä, asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyyden suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden hoitamista koskevista tiedoista.

Säännöksen esitöistä (HE 49/2018 vp s. 124) ilmenee, että liikesalaisuuslain 2 §:n liikesalaisuuden määritelmällä ei ole tarkoitus muuttaa vallitsevaa oikeustilaa siitä, mitä on pidettävä liikesalaisuutena ja että määritelmä soveltuu jatkossa myös arvioitaessa, onko kyseessä julkisuuslain mukainen liikesalaisuus.

Liikesalaisuuslain 2 §:n 1 kohdan mukaan kyseisessä laissa liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoa, joka ei ole kokonaisuutena tai osiensa täsmällisenä kokoonpanona ja yhdistelmänä tällaisia tietoja tavanomaisesti käsitteleville henkilöille yleisesti tunnettua tai helposti selville saatavissa (a alakohta), jolla a alakohdassa tarkoitetun ominaisuuden vuoksi on taloudellista arvoa elinkeinotoiminnassa (b alakohta) ja jonka laillinen haltija on ryhtynyt kohtuullisiin toimenpiteisiin sen suojaamiseksi (c alakohta).

Oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi vireillä olevassa oikeudenkäynnissä päättää väliaikaisesti oikeudenkäyntiasiakirjan julkisuuden rajoittamisesta asiaan osallista kuulematta, jos ratkaisun tekeminen heti on tarpeellista ja julkisuus estäisi tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan päättää oikeudenkäyntiasiakirjan salassapidosta.

Markkinaoikeus on 29.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 143/19 määrännyt hakemuksen ja hakemuksen täydennyksen eräät kohdat sekä asiakirjatodisteen 1 sekä 29.3.2019 antamallaan päätöksellä numero 145/19 kyseisen päätöksen tietyt kohdat väliaikaisesti salassa pidettäviksi, kunnes salassapitoa koskevan vaatimuksen johdosta annetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisisissä tuomioistuimissa annetun lain 31 §:n 2 momentissa tarkoitettu lopullinen ratkaisu.

Blue Water Shipping Oy (jäljempänä myös BWS) on perustellut vaatimuksiaan lähinnä sillä, että oikeudenkäyntiasiakirjojen tietyt kohdat sisältävät sen liikesalaisuuksia, jotka eivät ole yleisessä tiedossa ja joita BWS ei ole tarkoittanut yleisön tietoon, kuten tietoa B:n työsuhteen purusta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä ja poliisille toimitetusta esitutkintapyynnöstä ja sen sisällöstä. Lisäksi vaatimusta on perusteltu sillä, että asiakirjatodisteista ilmenee liiketoiminnan kannalta merkityksellisiä tietoja.

Markkinaoikeus toteaa, että BWS:n salassapitovaatimukset kohdistuvat pääosin tämän asian keskeisinä perusteina oleviin, BWS:hen kohdistuviin väitettyihin väärinkäytöksiin ja BWS:n tekemään esitutkintapyyntöön. Liikesalaisuuslain esitöistä (HE 49/2018 vp s. 84) on pääteltävissä, että yhtiön toiminnan kannalta negatiivinen tai vahingollinenkin tieto voi sinänsä olla liikesalaisuus, jos muut edellytykset täyttyvät. Yksityiskohtia lukuun ottamatta samoja tietoja kuitenkin ilmenee myös niistä oikeudenkäyntiasiakirjoista tai asiakirjojen kohdista, joita ei ole vaadittu salassa pidettäviksi. Kyseisiä hakemuksen perusteita olisi joka tapauksessa oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 26 §:n 1 momentin mukaisesti ratkaisun perustelemiseksi tarpeellista ottaa julkiseen ratkaisuun.

Markkinaoikeus katsoo, ettei kyseisiä varsin yleisellä tasolla esitettyjä väitteitä ole perusteita määrätä pidettäviksi salassa. Tämän vuoksi asiassa ei ole esitetty perusteita sille, että myöskään useat väitettyjen väärinkäytösten yksityiskohdat olisivat sellaisia, joiden julkisiksi tuleminen todennäköisesti aiheuttaisi merkittävää haittaa tai vahinkoa niille eduille, joiden suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

Markkinaoikeus katsoo, että BWS:n asiakirjatodisteiden 1, 4 ja 7 pitämiseksi sellaisenaan salassa on esitetty riittävät perusteet, eikä X-WK Logistics Oy Ab (jäljempänä myös X-WK) ole vastustanut salassapitoa. Markkinaoikeus määrää asiakirjatodisteet 1 ja 4 pidettäviksi salassa kolme vuotta asian vireilletulosta eli 25.1.2022 saakka ja asiakirjatodisteen 7 pidettäväksi salassa 10 vuotta asian vireilletulosta eli 25.1.2029 saakka. Muilta osin salassapitoa koskevat vaatimukset on hylättävä, ja väliaikaiset salassapitomääräykset raukeavat.

Pääasiaratkaisun perustelut

1 Oikeudelliset lähtökohdat

1. Todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain (jäljempänä todistelun turvaamislaki) 1 §:n 2 momentin mukaan mainittua lakia sovelletaan myös todistelun turvaamiseen riita-asiassa, joka koskee muun ohella liikesalaisuuslaissa tarkoitetun liikesalaisuuden tai teknisen ohjeen oikeudettomaan käyttöön tai ilmaisemiseen perustuvan vahingon korvaamista tai mainitun lain 8 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä. Ennen 15.8.2018 voimassa olleen todistelun turvaamislain 1 §:n 2 momentin (344/2000) mukaan lakia sovelletaan myös asiassa, joka koskee sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:ssä (1061/1978) tarkoitetun liikesalaisuuden, teknisen esikuvan tai teknisen ohjeen oikeudettomaan käyttöön tai ilmaisemiseen perustuvan vahingon korvaamista tai lain 6 §:ssä tarkoitetun kiellon määräämistä mainitulla perusteella.

2. Todistelun turvaamislain 2 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä, että sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä lain soveltamisalaan kuuluvassa riita-asiassa, pannaan takavarikkoon. Takavarikon lisäksi tai sen sijasta tuomioistuin voi määrätä muusta, ei kuitenkaan takavarikkoa ankarammasta toimenpiteestä, joka on todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeen. Pykälän 2 momentin mukaan päättäessään turvaamistoimen määräämisestä tuomioistuimen tulee kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa.

3. Todistelun turvaamislain 3 §:n mukaan turvaamistoimi voidaan määrätä, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on mainitun lain 1 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla, ja että hänen oikeuttaan loukataan tai loukkaus on välittömästi toteutumassa. Lisäksi turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, kätkee, hävittää tai luovuttaa todistusaineistoa tai muulla tavoin menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

4. Jotta turvaamistoimi voidaan myöntää, tulee hakijan saattaa todennäköiseksi väitetyn loukkauksen toteutuminen (niin sanottu vaade-edellytys) sekä se, että aineistolla, jota on vaadittu turvaamistoimen kohteeksi, voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena pääasiassa. Lisäksi edellytyksenä on se, että on olemassa vaara, että vastapuoli tai se, jonka hallussa aineisto on, menettelee todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla (niin sanottu vaaraedellytys). Edelleen edellytyksenä on, että turvaamistoimen myöntämisestä ei saa aiheutua vastapuolelle turvattavaan etuun nähden kohtuutonta haittaa (niin sanottu haittavertailu).

5. Vastaavasti oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukainen yleisluontoinen turvaamistoimi voidaan myöntää, jos hakija saattaa todennäköiseksi, että hänellä on vastapuolta vastaan muu kuin mainitun luvun 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu oikeus, joka voidaan vahvistaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitetulla ratkaisulla (vaade-edellytys), ja on olemassa vaara, että vastapuoli tekemällä jotakin, ryhtymällä johonkin tai laiminlyömällä jotakin tai jollakin muulla tavalla estää tai heikentää hakijan oikeuden toteutumista tai olennaisesti vähentää sen arvoa tai merkitystä (vaaraedellytys). Päättäessään tällaisen kiellon antamisesta tuomioistuimen tulee mainitun kiinnittää huomiota siihen, että vastapuolelle ei turvattavaan etuuteen nähden aiheudu kohtuutonta haittaa (haittavertailu).

2 Todistelun turvaaminen

2.1 BWS:n oikeuksien loukkaaminen

6. BWS:n hakemuksen mukaan X-WK on oikeudettomasti hankkinut, käyttänyt ja ilmaissut BWS:n liikesalaisuuksia ja näin menetellyt liikesalaisuuslain 3 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdan, 3 §:n 3 momentin ja 4 §:n 1 ja 4 momentin vastaisesti sekä vastaavasti aiemmin voimassa olleen sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 momentin ja 4 momentin vastaisesti.

7. Liikesalaisuuslain 3 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia. Pykälän 2 momentin mukaan liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta, jos se tapahtuu muun ohessa anastamalla (1 kohta), luvattomasti kopioimalla tai muutoin käsittelemällä sellaisia liikesalaisuuden haltijan asiakirjoja tai sähköisiä tiedostoja, jotka sisältävät liikesalaisuuden, tai joista liikesalaisuus voidaan johtaa (2 kohta) tai muulla kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulla hyvän liiketavan vastaisella menettelyllä (3 kohta). Pykälän 3 momentin mukaan liikesalaisuuden hankkiminen on oikeudetonta myös, jos henkilö on liikesalaisuuden hankkiessaan tiennyt tai tämän olisi pitänyt tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

8. Liikesalaisuuslain 4 §:n 1 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, joka on hankkinut liikesalaisuuden oikeudettomasti 3 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. Pykälän 4 momentin mukaan liikesalaisuutta ei saa oikeudettomasti käyttää tai ilmaista se, joka tietää tai jonka pitäisi tietää, että liikesalaisuus on saatu suoraan tai välillisesti siltä, joka on oikeudettomasti käyttänyt liikesalaisuutta tai ilmaissut sen.

9. Liikesalaisuuslain 20 §:n mukaan ennen mainitun lain voimantuloa tehtyihin tekoihin sovelletaan kyseisen lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Liikesalaisuuslaki on tullut voimaan 15.8.2018.

10. Liikesalaisuuslain voimaan tullessa kumotun sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 momentin mukaan kukaan ei saa oikeudettomasti hankkia tai yrittää hankkia tietoa liikesalaisuudesta eikä käyttää tai ilmaista näin hankkimaansa tietoa. Pykälän 2 momentin mukaan joka elinkeinonharjoittajan palveluksessa ollessaan on saanut tiedon liikesalaisuudesta, ei saa sitä palvelusaikanaan oikeudettomasti käyttää eikä ilmaista hankkiakseen itselleen tai toiselle etua tai toista vahingoittaakseen. Pykälän 4 momentin mukaan joka on saanut toiselta tiedon liikesalaisuudesta, teknisestä esikuvasta tai teknisestä ohjeesta tietäen, että tämä on hankkinut tai ilmaissut tiedon oikeudettomasti, ei saa sitä käyttää eikä ilmaista.

11. Asiassa esitetyn perusteella väitetty liikesalaisuuksien hankkiminen on tapahtunut ennen liikesalaisuuslain voimaantuloa, joten menettelyä ja sen oikeudettomuutta on arvioitava sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) perusteella. Esitetyn perusteella väitetty oikeudettomasti hankittujen liikesalaisuuksien käyttäminen on sen sijaan tapahtunut sekä ennen liikesalaisuuslain voimaantuloa ja että sen jälkeen, joten käyttämistä on arvioitava tekohetkellä voimassa olleen tai olevan lain perusteella.

12. BWS on perustanut hakemuksensa ensinnäkin siihen, että X-WK:n toimitiloista on poliisitutkinnassa löytynyt BWS:n liikesalaisuuksia sisältävä BWS:lle kuuluva ulkoinen kovalevy, jonka B oli heinäkuussa 2018 työsuhteen päättymisen jälkeen ottanut BWS:ltä haltuunsa. Lisäksi kyseisen henkilön hallusta poliisitutkinnassa on löytynyt X-WK:n omistama kannettava tietokone, jolle oli siirretty BWS:lle kuuluvalta ulkoiselta kovalevyltä tai BWS:n palvelimilta BWS:n liikesalaisuuksia sisältäviä asiakirjoja. X-WK on siten hankkinut liikesalaisuuksia oikeudettomasti kopioimalla niitä muille tallennusalustoille, vähintäänkin kyseiselle tietokoneelle, ja käyttänyt mainittuja liikesalaisuuksia omassa liiketoiminnassaan.

13. X-WK on esittänyt, että B:tä vastaan on käynnissä rikosprosessi, ja tutkinnassa on takavarikoitu tietokone ja ulkoinen kovalevy. Epäilyn ja todistelun turvaamisen kohteena oleva aineisto on jo takavarikoitu, joten häviämisvaaraa ei ole. B ei ole toiminut X-WK:n toimeksiannosta, eikä X-WK ole ollut tietoinen hänen toimistaan. Vaikka X-WK olisi luovuttanut tietokoneen B:n hallintaan, X-WK:lla ei ole ollut mahdollisuuksia valvoa mihin tarkoituksiin B on hänelle yksityishenkilönä luovutettua tietokonetta käyttänyt. BWS ei ole osoittanut, että esitutkinnassa olisi löytynyt mitään tietoa, joka olisi sen liikesalaisuutta ja joka olisi lisäksi luvattava X-WK:n hallussa tai joita olisi luvatta käytetty X-WK:n liiketoiminnassa. B:n työsuhde X-WK:hen on alkanut vasta 1.2.2019.

14. Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella B:ltä on osana mainittua tutkintaa takavarikoitu tietokone ja ulkoinen kovalevy. Nyt käsillä oleva hakemus todistelun turvaamiseksi kohdistuu kuitenkin sen selvittämiseen, mitä liikesalaisuuksia X-WK:lla on hallinnassaan. Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että mainitussa henkilöön kohdistuvassa tutkinnassa olisi selvitetty hakemuksen kohteena olevia seikkoja, kuten onko aineistoa kopioitu edelleen tai käytetty X-WK:n liiketoiminnassa. Näin ollen olennaista merkitystä käsillä olevan asian arvioinnissa ei ole sillä, että B:ltä olisi jo takavarikoitu tietokone ja ulkoinen kovalevy.

15. Markkinaoikeus katsoo, että BWS on saattanut todennäköiseksi, että edellä kohdassa 12 esitetyt BWS:ltä haltuun otetut tai kopioidut asiakirjat, joista BWS on hakemuksessaan esittänyt esimerkinomaisen luettelon, ovat sisältäneet ainakin jossakin määrin sen liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja. Esitetyn selvityksen perusteella tätä tarkempi arviointi ei ole asian tässä vaiheessa tarpeellista eikä edes mahdollista.

16. Markkinaoikeus katsoo, että BWS on saattanut todennäköiseksi, että X-WK on oikeudettomasti hankkinut edellä mainittuja BWS:n asiakirjoja ja siten niihin sisältyviä liikesalaisuuksia. Kyseiset asiakirjat ovat olleet peräisin BWS:ltä ja liittyneet BWS:n ja Wärtsilän liiketoimintasuhteeseen tai muutoin BWS:n liiketoimintaan. BWS on näin saattanut todennäköiseksi, että X-WK on menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) vastaisesti sekä loukannut BWS:n oikeutta todistelun turvaamislain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Selvyyden vuoksi markkinaoikeus toteaa, että tältä osin kysymyksessä eivät ole muut, kuten X-WK:n omat tai sen omia liikesalaisuuksia sisältävät asiakirjat.

17. BWS on perustanut hakemuksensa edellä käsitellyn liikesalaisuuksien oikeudettoman hankkimisen lisäksi siihen, että X-WK on myös käyttänyt Wärtsilään liittyviä liikesalaisuuksia, kuten hinnastoja, kannattavuuslaskelmia, asiakas- ja yhteistyösopimuksia ja hankintahintoja, erityisesti vuoden 2018 viimeisenä vuosineljänneksenä järjestetyssä ja X-WK:n voittamassa Wärtsilän kilpailutuksessa.

18. X-WK on esittänyt, että huolinta-alalla toiminnan perusedellytykset ja hintataso ovat kaikille alan toimijoille samat, joten henkilökunnan kontaktiverkosto, ammattitaito, palvelukyky ja innovatiivinen ajattelu muodostavat merkittävimmät erot palveluntarjoajien välillä. X-WK ei ole käyttänyt Wärtsilän kilpailutuksessa BWS:n liikesalaisuuksia. X-WK:n tarjous on ollut muita tarjoajia kalliimpi, koska X-WK on henkilökunnan ammattitaitonsa vuoksi pystynyt antamaan kaikki kulut huomioon ottavan tarjouksen. Wärtsilä on mielellään jatkanut pitkäkestoista yhteistyötä X-WK:n edustajan kanssa.

19. X-WK:n asiakirjatodisteena 6 esitetystä Wärtsilän edustajan sähköpostiviestistä ilmenee, että Wärtsilän kilpailutuksessa tarjoukset eivät olleet vertailukelpoisia ja niitä on pyritty saattamaan vertailukelpoisiksi ainakin pyytämällä tarjoajia täyttämään esitäytetyn prosessikuvauksen eri työvaiheiden sisällöstä ja vastuista. Wärtsilän mukaan X-WK:n tarjous ei ole ollut halvimmasta päästä. Asiassa ei ole esitetty muuta selvitystä kyseisestä kilpailutuksesta.

20. Markkinaoikeus toteaa, että edellä kohdassa 17 BWS:n esimerkinomaisesti mainitsemat seikat saattavat tyypillisesti olla liikesalaisuuksia. Markkinaoikeus katsoo erityisesti kilpailutuksesta esitetty näyttö huomioon ottaen, että BWS ei ole saattanut todennäköiseksi, että käsillä olevassa Wärtsilän kilpailutuksessa X-WK olisi oikeudettomasti käyttänyt oikeudettomasti hankittuja liikesalaisuuksia, kuten hinta- ja kustannustietoja.

21. BWS on perustanut hakemuksensa lisäksi siihen, että X-WK on oikeudettomasti hankkinut tietoja BWS:n liikesalaisuuksista sen entisiltä työntekijöiltä ja heidän avustuksellaan. BWS:n mukaan eräs työntekijä on vielä BWS:n palveluksessa olleessaan 31.7.2018 tehnyt varastoonpanoilmoituksen X-WK:n nimissä ja allekirjoittanut sen heti 2.8.2018 siirryttyään X-WK:n palvelukseen. Lisäksi BWS:n mukaan eräs toinen työntekijä on vielä sen palveluksessa ollessaan 23.7.2018 vastaanottanut tarjouspyynnön BWS:n asiakkaalta ja vastannut siihen vasta siirryttyään X-WK:n palvelukseen. X-WK:n tarkoituksena on ollut siirtää asiakkaat itselleen hankkimalla kyseiset asiakirjat ja käyttämällä niitä liiketoiminnassaan. BWS on esittänyt näyttönä kyseisestä menettelystä asiakirjatodisteet 1 ja 2.

22. X-WK on esittänyt, että BWS:n työntekijöiden siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen ja ammattitaidon hyödyntäminen ei ole lainvastaista. X-WK ei ole houkutellut BWS:n työntekijöitä siirtymään sen palvelukseen. Useat BWS:n työntekijät ja nykyiset ja entiset asiakkaat, kuten Wärtsilä, ovat oma-aloitteisesti ottaneet yhteyttä X-WK:n edustajaan kuultuaan hänen perustaneen uuden huolinta-alan yrityksen. Huolinta-ala on hyvin henkilökeskeinen, joten asiakkaat ja yhteistyökumppanit seuraavat henkilöitä, eivät yhtiöitä.

23. Markkinaoikeus katsoo kohdassa 21 kuvatun menettelyn osalta, että BWS ei ole saattanut todennäköiseksi, että X-WK olisi sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 4 §:n (1061/1978) 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hankkinut oikeudettomasti BWS:n liikesalaisuuksia. BWS ei ole kohdassa 21 kuvatun menettelyn osalta tai muilta osin myöskään saattanut todennäköiseksi, että BWS:n entiset työntekijät olisivat 4 §:n 2 momentin vastaisesti BWS:n palvelusaikanaan oikeudettomasti käyttäneet tai ilmaisseet tietoonsa saamiaan liikesalaisuuksia. BWS ei ole lisäksi saattanut todennäköiseksi, että X-WK olisi 4 §:n 4 momentin vastaisesti käyttänyt tai ilmaissut tietoonsa saamiaan liikesalaisuuksia tietäen, että ne on hankittu tai ilmaistu oikeudettomasti. BWS:n vaatimus turvaamistoimen määräämisestä on näin ollen tältä osin hylättävä.

2.2 Todistelun turvaamisen muut edellytykset

24. Turvaamistoimen kohteena voi olla sellainen aineisto, jolla voidaan olettaa olevan todisteena merkitystä todistelun turvaamislain 1 §:ssä tarkoitetussa riita-asiassa. Tällaisena pääasiana on BWS:n esittämän perusteella pidettävä liikesalaisuuslain 8 §:n mukaista kielto- ja 11 §:n mukaista hyvitys- ja vahingonkorvauskannetta tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 7 a §:n mukaista vahingonkorvauskannetta tai 6 §:n 3 momentin (405/1986) mukaista hakemusta menettelyn kieltämiseksi.

25. Markkinaoikeus katsoo, että hakemuksessa esitetyn perusteella BWS:ltä peräisin olevilla sen liiketoimintaan liittyvillä sähköpostiviesteillä ja muilla asiakirjoilla voidaan olettaa olevan merkitystä todisteena ainakin liikesalaisuuksien väitetystä oikeudettomasta hankkimisesta edellä mainitussa pääasiassa. Sen sijaan muilla asiakirjoilla ei voi katsoa olevan merkitystä todisteena todennäköiseksi saatetusta oikeudenloukkauksesta.

26. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2019:10 (kohta 16) on todettu, että teollis- tai tekijänoikeuden loukkausta koskevien todisteiden hävittämisen mahdollisuutta voidaan lähtökohtaisesti pitää todistelun turvaamislaissa tarkoitettuna vaarana ilman, että hakijan edellytettäisiin esittävän näyttöä konkreettisesta vaarasta. Hakijan väite aineiston hävittämisvaarasta on siten riittävä turvaamistoimen määräämiselle, jollei vaaraa voida pitää mahdottomana tai varsin epätodennäköisenä.

27. Markkinaoikeus katsoo, että hakemuksessa esitettyä väitettä vaaraedellytyksen käsillä olemisesta ei voida pitää varsin epätodennäköisenä. Näin ollen turvaamistoimen myöntämisen edellytyksenä oleva niin sanottu vaaraedellytys täyttyy.

28. Todistelun turvaamislain esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on todettu muun ohella, että turvaamistoimesta määrätessään tuomioistuimen tulee vertailla keskenään hakijalle turvaamistoimen määräämättä jättämisestä aiheutuvaa vahinkoa, hänelle toimesta aiheutuvaa hyötyä ja vastapuolelle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

29. Markkinaoikeus katsoo, että BWS:n liikesuhteeseen Wärtsilään liittyvien asiakirjojen tai muiden BWS:n liiketoimintaan liittyvien siltä peräisin olevien asiakirjojen tutkiminen, kopiointi tai muutoin taltiointi päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla rajattuna ei aiheuta turvattavaan etuuteen nähden X-WK:lle kohtuutonta haittaa. Turvaamistoimi on siten määrättävä päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.

3 Tiedon saaminen turvattavasta aineistosta

30. BWS on vaatinut, että ulosottomies määrätään todistelun turvaamislain 2 ja 3 §:n mukaisena turvaamistoimena toimittamaan sille kopiot mainituin toimenpitein saadusta aineistosta. Tiedonsaanti kohdistuu BWS:n liikesalaisuuksiin, eikä siitä ole haitallisia vaikutuksia X-WK:n lailliseen liiketoimintaan. X-WK on vastustanut vaatimusta.

31. Markkinaoikeus toteaa, että todistelun turvaamislaissa ei ole nimenomaisia säännöksiä tiedonsaannista lukuun ottamatta 7 a §:ssä säädettyä oikeutta saada tiedot oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja jakeluverkosta, jota myös korkeimman oikeuden vuosikirjaratkaisu KKO 2019:10 koski. Tässä asiassa ei ole kuitenkaan kysymys kyseisen säännöksen mukaisesta tiedonsaannista.

32. Todistelun turvaamislain 2 §:n 1 momentin mukaisesti tuomioistuin voi todistelun turvaamiseksi määrätä aineiston takavarikoimisesta tai muusta todistusaineiston hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tarpeellisesta toimenpiteestä. Säännöksen esitöissä (HE 119/1999 vp s. 8) on tuotu esiin, että takavarikko ei aina ole käytännöllisin toimenpide todistusaineiston säilymisen turvaamiseksi. Lain 3 §:n mukaisesti turvaamistoimen määräämisen edellytyksenä on, että on olemassa vaara, että aineistoa hävitetään, luovutetaan tai muutoin menetellään todistusaineiston säilymistä vaarantavalla tavalla.

33. Markkinaoikeus toteaa, että kyseisten lainkohtien perusteella todistelun turvaamisen tarkoituksena on todistusaineiston säilyttäminen sen eri tavoin häviämistä tai säilymisen vaarantamista vastaan. Tämä ilmenee myös siitä, että lakia säädettäessä TRIPS-sopimuksen 50 artiklan katsottiin koskevan muun ohessa toimenpiteitä, joilla asiantila saadaan säilytettyä tulevaa oikeudenkäyntiä varten (HE 119/1999 vp s. 2). Myöskin teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2004/48/EY) 7 artiklassa säädetään toimenpiteistä todisteiden suojaamiseksi. Direktiiviä kansallisesti täytäntöönpantaessa esitöiden mukaan (HE 26/2006 vp s. 9) voimassa olevan lain katsottiin täyttävän direktiivin vaatimukset tältä osin, ja artiklan tavoitteena olevan todistusaineiston säilyminen oikeudenkäyntiin asti. Direktiivin 6 artiklassa säädetyn todisteiden saamisen osalta esitöissä (s. 8) viitattiin oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä säädettyyn asiakirjan esittämisvelvollisuuteen.

34. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että todistelun turvaamislain 2 §:ssä ei ole säädetty oikeussuojakeinosta, jolla turvaamistoimen hakija hankkisi itselleen todistusaineistoa tulevaa oikeudenkäyntiä varten. Näin ollen tässä asiassa esitetty vaatimus ulosottomiehen velvoittamisesta toimittamaan hakijalle kopiot turvattavasta aineistosta on hylättävä.

4 Turvaamistoimi liikesalaisuuksien käyttämisen kieltämiseksi

35. BWS on myös vaatinut yleisellä turvaamistoimella turvattavaksi vaadittujen hakemuksessa esimerkinomaisesti lueteltujen liikesalaisuuksien käyttämisen kieltämistä.

36. X-WK on esittänyt, että vaatimuksesta ei ilmene, mihin liikesalaisuudeksi väitettyyn tietoon vaatimus kohdistuu. Alalla vallitseva hintataso tai huolinta-alan ammattitaito ei ole BWS:n liikesalaisuus. Yhteydenpitoa nykyisiin tai potentiaalisiin asiakkaisiin tai markkinahintoihin perustuvien tarjousten tekemistä ei voi kieltää. Myöskään vaade- tai vaaraedellytys ei täyty. Vaadittu turvaamistoimi ei ole lisäksi epämääräisyytensä vuoksi täytäntöönpanokelpoinen.

37. Markkinaoikeus on edellä kohdassa 16 katsonut, että BWS on saattanut todennäköiseksi tiettyjen BWS:ltä peräisin olevien asiakirjojen ja niistä ilmenevien liikesalaisuuksien oikeudettoman hankkimisen. Liikesalaisuuslain 4 §:n perusteella on selvää, ettei oikeudettomasti hankittuja liikesalaisuuksia saa oikeudettomasti käyttää. Vaikka BWS ei ole edellä kohdassa 21 todetusti saattanut todennäköiseksi kyseisten liikesalaisuuksien käyttämistä Wärtsilän kilpailutuksessa, on olemassa vaara, että kyseisiä liikesalaisuuksia käytettäisiin muutoin oikeudettomasti. Kyseisten liikesalaisuuksien käyttämisen kieltämisestä ei myöskään aiheudu X-WK:lle kohtuutonta haittaa.

38. Markkinaoikeus katsoo, että turvaamistoimi on määrättävissä päätöslauselmasta ilmenevin tavoin rajattuna kyseisellä tavalla hankittuihin BWS:ltä peräisin oleviin asiakirjoihin siltä osin kuin ne sisältävät liikesalaisuuksia. BWS ei ole saattanut todennäköiseksi liikesalaisuuksien oikeudetonta hankkimista muilta osin ja vaatimus on näin ollen enemmälti hylättävä.

5 Vaatimus vakuuden asettamisesta vapauttamisesta

39. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 7 §:n mukaan tuomioistuin voi hakemuksesta vapauttaa hakijan asettamasta ulosottokaaren 8 luvun 2 §:ssä tarkoitettua vakuutta, jos hakija havaitaan siihen kykenemättömäksi ja jos hänen oikeuttaan voidaan pitää ilmeisen perusteltuna.

40. Markkinaoikeus toteaa, ettei BWS:n oikeuksia voi pitää säännöksessä tarkoitetulla tavalla ilmeisen perusteltuina. BWS ei ole myöskään esittänyt riittävää selvitystä siitä, että se olisi säännöksessä tarkoitetulla tavalla kykenemätön asettamaan vakuutta. Vaatimus vakuudesta vapauttamisesta on näin ollen hylättävä.

6 X-WK:n vaatimus asianosais- ja oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta

41. Tässä asiassa sovellettavan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

42. Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta käsillä olevan turvaamistoimiasian yhteydessä esitettynä.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa annetun lain 2 ja 3 §:n nojalla ulosottomiehen tutkimaan ja kopioimaan tai muutoin taltioimaan X-WK Logistics Oy Ab:n toimitiloissa oleville tai sieltä tietoliikenneyhteyksien kautta käytettävissä oleville tietokoneille sekä muille tallennusvälineille tallennetut sähköpostiviestit liitetiedostoineen sekä muut sen hallinnassa olevat fyysisessä tai sähköisessä muodossa olevat asiakirjat, jotka ovat Blue Water Shipping Oy:ltä peräisin ja liittyvät

- Blue Water Shipping Oy:n ja Wärtsilä Corporationin väliseen liiketoimintasuhteeseen tai
- muutoin Blue Water Shipping Oy:n liiketoimintaan.

Ulosottomies saa tarpeen vaatiessa käyttää turvaamistoimen täytäntöönpanossa apunaan esteetöntä asiantuntijaa. Mainitun asiantuntijan vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.

Markkinaoikeus kieltää 50.000 euron sakon uhalla oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n nojalla X-WK Logistics Oy Ab:ia käyttämästä Blue Water Shipping Oy:ltä peräisin olevista asiakirjoista ilmeneviä Blue Water Shipping Oy:n ja Wärtsilä Corporationin väliseen liikesuhteeseen liittyviä tai muutoin Blue Water Shipping Oy:n liiketoimintaan liittyviä liikesalaisuuksia.

Edellä mainitut turvaamistoimia koskevat määräykset ovat voimassa, kunnes pääasiassa annetaan tuomio tai muu pääasiamääräys taikka asiassa toisin määrätään.

Markkinaoikeus hylkää vaatimuksen hakijavakuuden asettamisesta vapauttamisesta.

Muilta osin markkinaoikeus hylkää hakemuksen turvaamistoimien määräämisestä.

Markkinaoikeus jättää tutkimatta X-WK Logistics Oy Ab:n vaatimuksen asianosais- ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Pääasian vireillepano

Blue Water Shipping Oy:n on oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan pantava kuukauden kuluessa tämän päätöksen antamisesta pääasiaa koskeva kanne vireille tuomioistuimessa tai saatettava pääasia käsiteltäväksi muussa sellaisessa menettelyssä, joka voi johtaa ulosottokaaren 2 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun täytäntöönpanokelpoiseen ratkaisuun. Jos pääasian käsittelyä ei sanotussa ajassa panna vireille tai jos pääasian käsittely jää sillensä, turvaamistoimi peruutetaan siten kuin ulosottokaaren 8 luvun 4 §:ssä säädetään.

Täytäntöönpano ja vakuus

Tämän turvaamistoimia koskevan määräyksen voimaantulo edellyttää, että Blue Water Shipping Oy hakee turvaamistoimien täytäntöönpanoa siten kuin ulosottokaaren 8 luvussa säädetään.

Blue Water Shipping Oy:n on ennen tämän turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanoa asetettava ulosottomiehelle ulosottokaaren 8 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu vakuus.

Blue Water Shipping Oy:n tulee viimeistään 20.12.2019 huolehtia turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanosta uhalla, että turvaamistoimia koskeva määräys raukeaa.

Blue Water Shipping Oy:n tulee viimeistään 30.12.2019 toimittaa markkinaoikeudelle selvitys turvaamistoimia koskevan määräyksen täytäntöönpanosta.

X-WK Logistics Oy Ab:n mahdollisuudesta asettaa torjuntavakuus säädetään ulosottokaaren 8 luvun 3 §:ssä.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 28.1.2020.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Anne Ekblom-Wörlund, Markus Mattila ja Pekka Savola.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen


 
Julkaistu 29.11.2019