MAO:445/19

Daimler AG > Autosompa Yhtymä Oy, Paalupaikka Oy, Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy

tavaramerkki - tavaramerkin loukkaus - mallioikeus - mallioikeuden loukkaus - hyvitys - kohtuullinen korvaus - vahingonkorvaus

Diaarinumero: 2017/212 ja 2018/183
Antopäivä: 14.10.2019


Asia

Takaisinsaanti yksipuoliseen tuomioon; tavaramerkki- ja mallioikeuden loukkausta koskeva riita

Asiakokonaisuuden käsittelystä markkinaoikeudessa

Daimler AG on kohdistanut kanteensa Autosompa-konserniin kuuluviin Autosompa Yhtymä Oy:öön, vannetukku.fi Oy:öön, Iisalmen Autosompa Oy:öön ja Paalupaikka Oy:öön. Asia on saanut markkinaoikeudessa diaarinumeron 2017/212.

Vastaajien vastauksen saavuttua markkinaoikeus on 21.3.2018 antanut Daimler AG:n vaatimusten johdosta tuomion ja yksipuolisen tuomion numero 170/18 vastaajien vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy osalta.

Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat hakeneet takaisinsaantia edellä todettuun yksipuoliseen tuomioon vaatien sen kumoamista ja Daimler AG:n kanteen hylkäämistä. Tämä asia on saanut markkinaoikeudessa diaarinumeron 2018/183. Siihen liittyen markkinaoikeus on 2.5.2018 antamallaan päätöksellä numero 261/18 kieltänyt väliaikaisesti 21.3.2018 antamansa yksipuolisen tuomion numero 170/18 täytäntöönpanon tai mikäli täytäntöönpano on alkanut, määrännyt sen keskeytettäväksi.

Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevat samaan kanteeseen liittyvät teollisoikeudelliset riita-asiat diaarinumerot 2017/212 ja 2018/183 samassa oikeudenkäynnissä.

Daimler AG on edellä todetun yksipuolisen tuomion antamisen jälkeen muuttanut kannevaatimuksiaan useampaan kertaan. Seuraavassa otsikon kanne alla on kuvattu Daimler AG:n vaatimukset ja perusteet kaikkia vastaajia kohtaan sellaisina kuin ne on viimeksi esitetty. Vastaavasti otsikon vastaus alla on kuvattu kaikkien vastaajien vaatimukset ja perusteet.

Kanne

Vaatimukset

Daimler AG on vaatinut, että markkinaoikeus

1) vahvistaa Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n loukanneen Daimler AG:n seuraavia tavaramerkkioikeuksia:

- EU-tavaramerkki numero 000139998 MERCEDES
- EU-tavaramerkki numero 000139865 MERCEDES-BENZ
- EU-tavaramerkki numero 000113373 MB
- EU-tavaramerkki numero 000140335 (kuvio) EU-tavaramerkki numero 000140335
- kansainvälinen rekisteröinti numero 757797 SLR
- EU-tavaramerkki numero 003453461 CLS
- kansallinen tavaramerkki numero 135327 AVANTGARDE
- EU-tavaramerkki numero 001124247 GULLWING

ja seuraavia mallioikeuksia:

- yhteisömalli numero 000677331-0004
- yhteisömalli numero 000691902-0002
- yhteisömalli numero 000187125-0002
- yhteisömalli numero 000529185-0009
- yhteisömalli numero 000677331-0006
- yhteisömalli numero 000613419-0005
- yhteisömalli numero 000008834-0002

2) kieltää Autosompa Yhtymä Oy:tä, vannetukku.fi Oy:tä, Iisalmen Autosompa Oy:tä ja Paalupaikka Oy:tä loukkaamasta Daimler AG:n tavaramerkkioikeuksia seuraavilla tai niihin verrattavissa olevilla tavoilla:

2.1) käyttämällä myytäväksi tarjottavia tuotteita esittävissä kuvissa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) tai siihen sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä

2.2) tarjoamalla loukkaavien tuotteiden myynnin ja markkinoinnin välittömässä yhteydessä myytäväksi Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) sisältäviä alkuperäisituotteita

2.3) käyttämällä tuotteiden niminä Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiä numero 000113373 MB, EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio), kansainvälistä rekisteröintiä numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiä numero 003453461 CLS, kansallista tavaramerkkiä numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiä numero 001124247 GULLWING tai niihin sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä

2.4) käyttämällä tuotteiden esittelyn tai niiden muun kuvauksen yhteydessä viittauksia Daimler AG:n EU-tavaramerkkiin numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiin numero 000139865 MERCEDES-BENZ, EU-tavaramerkkiin numero 000113373 MB, kansainväliseen rekisteröintiin numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiin numero 003453461 CLS, kansalliseen tavaramerkkiin numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiin numero 001124247 GULLWING tai niihin sekoitettavissa oleviin tavaramerkkeihin

2.5) myymällä tuotteita, joihin on otettu ilman lupaa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) loukkaavia tunnuksia

3) kieltää Autosompa Yhtymä Oy:tä, vannetukku.fi Oy:tä, Iisalmen Autosompa Oy:tä ja Paalupaikka Oy:tä jatkamasta tai toistamasta Daimler AG:n mallioikeuksien loukkausta

4) velvoittaa Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n hävittämään kaikki hallussaan olevat Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavat tuotteet

5) velvoittaa Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimler AG:lle tavaramerkkioikeuksien loukkauksen johdosta hyvityksenä 247.500 euroa ja mallioikeuksien loukkauksen johdosta hyvityksenä 137.500 euroa sekä vahingonkorvauksena tavaramerkki- ja mallioikeuksien loukkauksen osalta koskien Daimler AG:n myymättä jääneitä vanteita 770.000 euroa ja koskien Daimler AG:n goodwill-arvon heikentymistä 120.000 euroa viivästyskorkoineen hyvitysten osalta 160.370 euroon ja vahingonkorvausten osalta 420.740 euroon asti 3.2.2018 lukien ja ylimeneviltä osin 21.9.2019 lukien

6) velvoittaa Autosompa Yhtymä Oy:n, vannetukku.fi Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Daimler AG:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 2.697,70 eurolla ja palkkion osalta 65.000 eurolla eli yhteensä 67.697,70 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaajien yhteisvastuullisuus

Kaikki vastaajat eli Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy kuuluvat Autosompa-konserniin, jonka emoyhtiö on Autosompa Yhtymä Oy. Se omistaa kaikkien konserniyhtiöiden koko osakekannan tai suurimman osan siitä. Konserniyhtiöt harjoittavat autoihin ja niiden lisäosiin kuten vanteisiin ja renkaisiin liittyvää liiketoimintaa. Kaikkien muiden konserniyhtiöiden paitsi Autosompa Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja on JH. Viimeksi mainitussa yhtiössä hän on hallituksen puheenjohtaja.

Autosompa-yhtiöt myyvät autojen vanteita ainakin vannetukku.fi-sivustolla, jonka haltija on vannetukku.fi Oy. Sen vastuu vanteiden myyjänä on ilmeinen.

Aiemmin verkkotunnuksen vannetukku.fi haltija on ollut Autosompa Yhtymä Oy, ja se on osallistunut vannetukku.fi-sivuston kautta toteutettuihin Daimler AG:n oikeuksien loukkauksiin. Autosompa Yhtymä Oy on myös Iisalmen Autosompa Oy:n käyttämän verkkotunnuksen autosompa.fi haltija.

Paalupaikka Oy on osallistunut Daimler AG:n oikeuksien loukkauksiin hakemalla Daimler AG:n vanteiden kanssa identtisille vanteille mallioikeusrekisteröintejä.

Iisalmen Autosompa Oy on toiminut paitsi laittomien kopiovanteiden asennuspaikkana myös niiden myynti- ja markkinointikanavana. Sen tiloissa on esitelty vannetukku.fi Oy:n kopiovanteita.

Autosompa-konserni muodostaa laittomien kopiovanteiden myynnin ja markkinoinnin kannalta yhden liiketoiminnallisen kokonaisuuden. Tällaista toimintaa tulee ensisijaisesti arvioida edellä todetuin tavoin osallisuuden muodostaman yhteisvastuun kautta. Viime kädessä vastuu tulee kohdentaa yhtiöiden vastuun samastamisen kautta. Loukkauksiin osallistuneiden yhtiöiden omistus ja määräysvalta ovat samojen tahojen käsissä.

Tavaramerkkioikeuksien loukkaus

Vastaajat ovat yhteisvastuullisesti myyneet ja markkinoineet valmistuttamiaan kopiovanteita siten, että ne ovat myynnin ja markkinoinnin yhteydessä loukanneet Daimler AG:n kannevaatimuksessa 1 todettuja tavaramerkkejä. Mainituista tavaramerkeistä ainakin kaksi ensimmäistä ja neljäs ovat laajalti tunnettuja Suomessa.

Loukkaukset on toteutettu:

- liittyen kannevaatimukseen 2.1 käyttämällä vannetukku.fi-sivustolla myytävien kopiovanteiden kuvissa Mercedes-Benz-tähti-tavaramerkkiä ilman, että se on ollut tarpeen tuotteen käyttötarkoituksen ilmaisemiseksi tai että sen käytölle olisi ollut muutakaan hyväksyttävää syytä
- liittyen kannevaatimukseen 2.2 myymällä kopiovanteiden markkinoinnin yhteydessä alkuperäisiä Mercedes-Benz-keskimerkkejä hyvän liiketavan vastaisesti ja siten, että käyttö on luonut vaaran kopiovanteiden ja alkuperäisvanteiden välisestä mielleyhtymästä
- liittyen kannevaatimukseen 2.3 käyttämällä vanteiden niminä tarpeettomasti Daimler AG:n tavaramerkkejä, esimerkiksi ilmaisussa "Fit for Mercedes", sillä vanteet sopivat myös useisiin muihin automerkkeihin kuin Daimler AG:n valmistamiin autoihin
- liittyen kannevaatimukseen 2.4 käyttämällä vanteiden esittelyteksteissä tarpeettomasti viittauksia Daimler AG:n tavaramerkkeihin, esimerkiksi "CLS-vanne Mercedes-Benziin", sillä vanteet sopivat myös useisiin muihin automerkkeihin kuin Daimler AG:n valmistamiin autoihin
- liittyen kannavaatimukseen 2.5 myymällä vanteisiin yhteensopivia, Daimler AG:n tavaramerkkioikeuksia loukkaavia replika-keskiömerkkejä.

Vastaajien vetoamalla Paalupaikka Oy:lle rekisteröidyllä EU-tavaramerkillä numero 014195622 "Luxury wheels for M-B" ei ole merkitystä arvioitaessa sitä, loukkaako vastaajien menettely aiempaa tavaramerkkiä.

Vastaajien menettely on ollut Daimler AG:n kansainvälistä rekisteröintiä numero 757797 SLR ja kansallista tavaramerkkiä numero 135327 AVANTGARDE loukkaavaa ottaen huomioon kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö sekä Daimler AG:n EU-tavaramerkkejä loukkaavaa ottaen huomioon EU-oikeudellinen tavaramerkkilainsäädäntö. Kysymyksessä ei ole ollut tilanne, jossa toisen tavaramerkin käyttö olisi ollut sallittua, koska Daimler AG:n tavaramerkkien käyttö ei ole ollut käytännössä ainoa keino ilmoittaa yhteensopivuudesta.

Mallioikeuksien loukkaus

Vastaajat ovat yhteisvastuullisesti suunnitelleet, valmistuttaneet, maahantuoneet ja jälleenmyyneet vanteita, jotka ovat identtisiä tai lähes identtisiä kopiota Daimler AG:n rekisteröidyistä malleista. Vastaajat ovat loukanneet Daimler AG:n oikeutta kannevaatimuksessa 1 todettuihin rekisteröityihin mallioikeuksiin.

Vastaajat ovat myöntäneet kopioineensa Daimler AG:n mallisuojan piirissä olevia vanteita siltä osin kuin vannetukku.fi Oy:n myymien vanteiden on todettu olevan identtisiä kopiota eli replikoita. Sanottu koskee muita vanteita paitsi Daimler AG:n yhteisömallia numero 000691902-0002 loukkaavaa vannetta, ja muita kannevaatimuksessa 1 todettuja yhteisömalleja vastaavien kopiovanteiden osalta jää arvioitavaksi ainoastaan niin sanotun varaosapoikkeuksen merkitys.

Yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (jäljempänä yhteisömalliasetus) 110 artiklan 1 kohdan mukainen niin sanottu varaosapoikkeus sinällään soveltuu auton vanteisiin mutta ei vastaajien toimintaan, koska ne eivät ole näyttäneet soveltumisen edellytyksenä olevaa huolellisuusvelvoitettaan.

Asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa Daimler AG:n yhteisömallista numero 000691902-0002 ja sitä loukkaavasta vanteesta ottaen huomioon seuraavat seikat.

Auton vanteiden pyöreää muotoa voidaan pitää sellaisena käyttötarkoituksen sanelemana edellytyksenä, josta ei voida poiketa ja joka on siten muodostunut vanteita koskevaksi standardiksi. Lisäksi esimerkiksi vanteen keskellä olevat pulttireiät ja vanteessa olevat ilman läpikulun mahdollistavat aukot voidaan käsittää standardeiksi, joita on pidettävä yleisinä. Samaan aikaan on kuitenkin selvää, että vanteen ulkonäköä arvioidaan pääasiassa muiden ominaisuuksien kuten puolien määrän, koon, muodon ja sijoittelun perusteella. Tällaisten ominaisuuksien osalta suunnittelijan mahdollisuudet ovat lähes rajattomat. Myös arkikokemuksen perusteella on tunnettua, että markkinoilla on erittäin suuri määrä ulkoasultaan erilaisia vanteita.

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset kohdistuvat vanteiden myyntiin ajanjaksona 17.3.2012–21.8.2019.

Suomen vahingonkorvausoikeus lähtee täyden koravauksen periaatteesta. Immateriaalioikeuksien loukkauksille on tyypillistä, että oikeudenhaltijalle aiheutuneiden taloudellisten vahinkojen määrää on usein hyvin vaikea näyttää toteen, vaikka olisikin selvää, että vahinkoa on syntynyt. Mahdolliset näyttövaikeudet eivät saa johtaa siihen, että korvauksia ei tuomita lainkaan tai että korvauksen määrä arvioidaan liian varovaisesti. Epäselvät tilanteet tulee ratkaista ennemmin loukkauksia tehneiden kuin oikeudenhaltijoiden vahingoksi. Tahallisiin immateriaalioikeuksien loukkauksiin syyllistyneiden ei voi sallia puolustatuvan sillä, että niiden aiheuttaman vahingon määrää on vaikea selvittää. Tuomioistuimen tulee pyrkiä arvioimaan vahingon määrä mahdollisimman lähelle todellisuudessa aiheutunutta vahinkoa.

Vastaajat eivät ole markkinaoikeuden asiakirjan esittämistä koskevista päätöksistä huolimatta toimittaneet ajan tasalla olevia tositteita kopiovanteiden ostoista ja myynneistä. Näin ollen kyseisten vaatimusten määrät on jouduttu arvioimaan perustuen vastaajien eri yhteyksissä ilmoittamiin ristiriitaisiin tietoihin myyntimääristä.

Todistustaakka tulisi asiassa asettaa vastaajille, koska Daimler AG:llä ei ole tarkkoja tietoja vastaajien myymien kopiovanteiden määristä ja hinnoista.

Daimler AG on käyttänyt vastaajien myyntimäärien arviointiin merkittävästi aikaa ja varoja. Arvion mukaan vastaajat ovat myyneet yhteisömallia numero 000677331-0004 loukkaavia vanteita 250 kappaletta (vanne 1), yhteisömallia numero 000691902-0002 loukkaavia vanteita 11.400 kappaletta (vanne 2), yhteisömallia numero 000187125-0002 loukkaavia vanteita 1.100 kappaletta (vanne 4), yhteisömallia numero 000529185-0009 loukkaavia vanteita 250 kappaletta (vanne 5), yhteisömallia numero 000677331-0006 loukkaavia vanteita 250 kappaletta (vanne 6), yhteisömallia numero 000613419-0005 loukkaavia vanteita 150 kappaletta (vanne 7) ja yhteisömallia numero 000008834-0002 loukkaavia vanteita 350 kappaletta (vanne 9) eli yhteensä 13.750 vannetta. Pelkästään tavaramerkkioikeuksia loukkaavien vanteiden myyntimäärä on ollut arviolta 3.000 kappaletta Lisäksi liittyen yhteisömalliin numero 002351247-0001, jolta osin hyvitysta vaaditaan niin ikään vain tavaramerkkioikeuden loukkaukseen perustettuna, vastaajien myymien vanteiden määrä on ollut arviolta 8.000 kappaletta (vanne 3).

Hyvitysten määrät on laskettu sekä tavaramerkki- että mallioikeuksien loukkausta osalta ottaen laskelman perusteeksi vanteen arvonlisäverottomana myyntihintana 100 euroa ja käyttökorvausprosenttina 10 prosenttia. Siten hyvityksen määrä tavaramerkkioikeuksien loukkauksen osalta on yhteensä 247.500 euroa (13.750 vannetta x 100 euroa/vanne x 10 prosenttia + 3.000 vannetta x 100 euroa/vanne x 10 prosenttia + 8.000 vannetta x 100 euroa/vanne x 10 prosenttia) ja mallioikeuksien loukkauksen osalta yhteensä 137.500 euroa (13.750 vannetta x 100 euroa/vanne x 10 prosenttia).

Arvion mukaan Daimler AG:lle on aiheutunut vahinkoa myymättä jääneiden vanteiden perusteella, ja kun otetaan huomioon myös vastaajien saama perusteeton etu, 40 euroa jokaisesta myydystä kopiovanteesta ja 20 euroa jokaisesta pelkästään tavaramerkkioikeuksia loukkaavasta vanteesta. Perustuen arvioituun vahingon määrään vastaajien on suoritettava vahingonkorvauksena Daimler AG:lle tavara- ja mallioikeuksien loukkauksesta 550.000 euroa (13.750 vannetta x 40 euroa/vanne) ja pelkästä tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta 220.000 euroa (3.000 + 8.000 vannetta x 20 euroa/vanne) eli yhteensä 770.000 euroa sekä Daimler AG:n goodwill-arvon heikentymisestä 120.000 euroa.

Vastaajien menettely on ollut tahallista ja erityisen moitittavaa, koska loukkaukset ovat olleet jatkuvia, suunnitelmallisia ja järjestelmällisiä. Daimler AG ei ole pystynyt tarkasti selvittämään, mikä on sen myymättä jääneistä vanteista saamatta jäänyt voitto. Syy tähän on se, että Daimler AG on suuren konsernin emoyhtiö, jonka tuotteita myydään Suomessa useiden jälleenmyyjien kautta, eikä ole mahdollista kohtuullisesti käytettävissä olevin keinoin selvittää, paljonko Daimler AG saa rahaa kustakin yksittäisestä Suomessa myydystä vanteesta. Samaan aikaan Daimler AG:llä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mikä on vastaajien saama voitto eli niille kertynyt perusteeton etu. Käytettävissä olevan tiedon valossa Daimler AG on arvioinut maltillisesti, että sille aiheutunut vahinko myymättä jääneiden vanteiden perusteella, ottaen huomioon myös vastaajien saama perusteeton etu, on edellä todetut 40 euroa jokaisesta myydystä kopiovanteesta ja 20 euroa jokaisesta myydystä pelkästään tavaramerkkioikeuksia loukkaavasta vanteesta.

Vastaajien kopiovanteet eivät ole läpikäyneet Daimler AG:n laadunvarmistusta, eivätkä ne siten välttämättä täytä Daimler AG:n tuotteille asetettuja erittäin tiukkoja turvallisuusvaatimuksia. Kopiovanteet eivät tästä syystä ole myöskään laadultaan välttämättä yhtä hyviä kuin Daimler AG:n alkuperäiset vanteet. Tällaisten todennäköisesti heikompilaatuisten tuotteiden myynti Daimler AG:n oikeuksia luvattomasti hyödyntäen on omiaan heikentämään Daimler AG:n tuotteiden goodwill-arvoa, kun kopiovanteet ostaneet kuluttajat yhdistävät niistä saamansa vaikutelman Daimler AG:hen. Vastaajien menettelystä on syntynyt Daimler AG:lle goodwill-vahinkoa sekä liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen häiriintymistä, koska kopiovanteiden myynnin ja markkinoinnin seurauksena kuluttajat eivät voi olla varmoja Daimler AG:n tuotteiden laadusta.

Goodwill-vahingon kokonaismäärää on vaikea arvioida. Ottaen huomioon vastaajin menettelyn laaja-alaisuus ja kesto sekä se, että Daimler AG:n Mercedes-Benz-brändi on maailmanlaajuisesti tunnettu, goodwill-vahingon määrä on edellä todettu 120.000 euroa. Vastaajat ovat myyneet Daimler AG:n vanteiden kanssa käytännössä identtisiä vanteita huomattavasti alkuperäisiä vanteita halvemmalla, mikä tyypillisesti aiheuttaa goodwill-vahinkoa. Vastaajien intensiivinen tapa käyttää toisen tavaramerkkejä on myös tyypillinen keino vesittää niitä.

Vastaus

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat vaatineet yksipuolisen tuomion kumoamista sekä ne ja Autosompa Yhtymä Oy ja Paalupaikka Oy kanteen hylkäämistä.

Lisäksi Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Daimler AG:n korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 910 eurolla ja palkkion osalta 26.187,50 eurolla eli yhteensä 27.097,50 eurolla viivästyskorkoineen sekä asianosaiskulut 75.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vastaajien yhteisvastuullisuus

Autosompa Yhtymä Oy:llä ja Paalupaikka Oy:llä ei ole ollut mitään tekemistä kanteessa tarkoitettujen vanteiden kanssa. Ne eivät ole harjoittaneet renkaiden tai vanteiden myyntiä tai markkinointia, eivätkä ne siten myöskään ole voineet loukata Daimler AG:n oikeuksia.

Myöskään Iisalmen Autosompa Oy ei ole harjoittanut kanteessa väitettyä tarvikevanteiden markkinointia tai myyntiä. Se myy ja markkinoi uusia Hyundai-, Isuzu-, Suzuki- ja Subaru-autoja sekä vaihtoautoja. Lisäksi sen normaalipalveluihin Iisalmen talousalueella kuuluu vannetukku.fi Oy:n myymien ja markkinoimien renkaiden ja vanteiden asennuspalvelu. Iisalmen Autosompa Oy toimii siis pelkkänä vanteiden asennuspisteenä, ei myynti- tai markkinointikanavana. Sen tiloissa on ainoastaan vannetukku.fi Oy:n vanteiden esittelyteline, jossa on ollut esillä ainoastaan yksi kanteessa tarkoitettu vannemalli. Vanteista kiinnostuneet asiakkaat on ohjattu tekemään tilaus vannetukku.fi Oy:n verkkokaupassa.

Tavaramerkkioikeuksien loukkaus

Vannetukku.fi Oy myy ja markkinoi muun muassa Mercedes-Benz-autoihin tarkoitettuja tarvikevanteita. Tällä tarkoitetaan erityisesti teknistä yhteensopivuutta, koska edellä todettujen autojen vanteiden pulttijako, ET eli vanteen offset sekä vanteen keskireiän koko poikkeavat muiden autonvalmistajien vastaavista. Näin ollen Mercedes-Benz-autoihin tarkoitettu vanne ei lähtökohtaisesti sovi suoraan mihinkään muuhun automalliin. Lisäksi Mercedes-Benz-mallien välillä on merkittäviä eroja erityisesti vanteen offsetin osalta. Vanteen offsetillä on täysin ratkaiseva merkitys sen suhteen, mahtuuko kyseinen vanne pyörimään esteettä auton pyöräkotelossa. Liian suurella offsetillä varustettu vanne ottaa kiinni tai hankaa auton jarruihin ja/tai iskunvaimentajiin. Liian pienellä offsetillä varustettu vanne voi ottaa kiinni auton runkoon erityisesti autoa käännettäessä.

Todetun johdosta vanteen markkinoinnissa on olennaista ja välttämätöntä ilmoittaa auton merkki ja malli sekä mahdollinen muu yksilöintitieto vanteen yhteensopivuuden ilmaisemiseksi. Täsmällisyysvaatimuksella on tässä tapauksessa erityisen korostunut merkitys, koska vanteiden markkinoinnissa on kysymys kuluttajalle annettavasta olennaisesta tiedosta vanteiden yhteensopivuuden osalta. Tällä perusteella vannetukku.fi Oy:llä on ollut toisen tavaramerkin käyttöä koskevan sääntelyn mukainen oikeus ilmaista Mercedez-Benz-auton nimi yleisesti käytetyssä muodossaan MERCEDES ja MERCEDEZ-BENZ sekä lyhenteenä MB. Mercedes-Benz-autojen eri malleja ovat tai ovat olleet SLR, CLS, AVANTGARDE ja GULLWING. Näissä malleissa erityisesti vanteiden offsetit poikkeavat toisistaan, joten vanteiden markkinoinnissa on välttämätöntä ilmoittaa auton merkin lisäksi auton malli sekä mahdollinen muu yksilöintitieto.

Vannetukku.fi Oy on halunnut ehdottomasti välttää sen tarvikevanteiden alkuperän sekoittamista Daimler AG:hen. Tästä syystä vannetukku.fi Oy on ilmoittanut kaikessa markkinoinnissaan, että vanne ei ole autonvalmistajan alkuperäinen vanne vaan autoon yhteensopiva tuote ja että vanteen tai sen valmistajan ja Daimler AG:n välillä ei ole kaupallista tai sopimuksellista yhteyttä. Todetun perusteella vannetukku.fi Oy:n markkinoimat vanteet eivät ole alkuperältään sekoitettavissa Daimler AG:n vanteisiin ja vannetukku.fi Oy on markkinoinnissaan nimenomaisesti ja konkreettisin toimin myös torjunut tällaisen vaaran.

Vannetukku.fi Oy:llä on ollut myynnissä ja on edelleen varastossaan Daimler AG:n valtuutetulta jälleenmyyjältä hankittuja alkuperäisiä Mercedez-Benz-henkilöautoihin tarkoitettuja keskikuppeja, joiden logona on EU-tavaramerkin numero 000140335 (kuvio) mukainen kuvio. Keskikupin toiminnallisena tarkoituksena on suojata auton akselin päätä eli pyörän napaa.

Keskikuppeja myydään jokaisessa autotarvikeliikkeessä ja merkkihuollossa erillisenä ja täysin vanteesta riippumattomana tuotteena. Keskikupin yhteensopivuuden osoittaminen nimenomaan Mercedez-Benz-autoon tarkoitetun vanteen keskireikään sopivaksi voidaan markkinoinnissa selkeimmin ilmaista valokuvana ja ilmoittamalla asia tekstissä. Myös tältä osin vannetukku.fi Oy:n menettely on ollut toisen tavaramerkin käyttöä koskevan sääntelyn perusteella oikeutettua. Koska mielleyhtymän muodostuminen on nimenomaisesti ja konkreettisesti torjuttu, ei ole olemassa mitään estettä myöskään vanteisiin ja autoon liittyvien alkuperäisien oheistuotteiden myynnille ja markkinoinnille.

Lisäksi vannetukku.fi Oy:llä on oikeus käyttää Paalupaikka Oy:lle rekisteröityä EU-tavaramerkkiä numero 014195622 "Luxury wheels for M-B" sellaisena kuin se on rekisteröity. Daimler AG:lle ei ole rekisteröitynä tavaramerkkiä M-B.

Daimler AG:n tavaramerkeistä vain EU-tavaramerkit numero 000139865 MEREDEZ-BENZ ja numero 000140335 (kuvio) ovat laajalti tunnettuja Suomessa.

Daimler AG ei ole kyennyt yksilöimään kieltovaatimuksiinsa niitä konkreettisia menettelytapoja, joita kiellon määrääminen välttämättä edellyttäisi. Kiellolta edellytetään tarkkaa ja täsmällistä sisältöä sekä kiellon kohteena olevan tavaramerkin että kiellettävän menettelytavan osalta.

Mallioikeuksien loukkaus

Suunnittelijalla on teoriassa mahdollisuus vaikuttaa auton vanteen ulkoasuun puolien määrän, koon ja asettelun sekä erilaisten väri- ja materiaaliyhdistelmien kautta. Käytännössä viime vuosikymmenten aikana vanteiden perusmallit ovat geneeristyneet, kun autonvalmistajien lisäksi markkinoille on tullut sadoittain uusia vannevalmistajia. Tämä on merkinnyt sitä, että tietyistä vanteiden puolien perusmuodoista on tullut hyvin yleisesti käytettyjä ja siten nämä perusmuodot eri auton- ja vannevalmistajilla ovat käytännössä lähes identtiset tai ainakin hyvin samankaltaiset. Tämä on johtanut eri maiden suojauskäytännöissä siihen, että vannemallien osalta varsin pienetkin eroavaisuudet on katsottu riittäviksi mallisuojan saamiseksi.

Siltä osin kuin kysymys on Daimler AG:n yhteisömallista numero 000691902-0002, vannetukku.fi Oy:n loukkaavaksi väitetty vanne eroaa Daimler AG:n mallista vanteita konkreettisesti vierekkäin tarkasteltaessa asiantuntevan käyttäjän saaman erilaisen yleisvaikutelman vuoksi.

Muita Daimler AG:n mallirekisteröintejä väitetysti loukkaavat vannetukku.fi Oy:n myymät vanteet ovat olleet pelkästään nimenomaan varaosana myytyjä identtisiä kopioita eli replikavanteita. Tällaisten vanteiden myynti on ollut sallittua niin sanotun varaosapoikkeuksen perusteella. Niiden myynti on lopetettu viimeistään vuonna 2014, ja myynti on ollut varsin vähäistä. Lisäksi oikeustila on ollut tältä osin epäselvä ennen Euroopan unionin tuomioistuimen vuoden 2015 Ford- ja vuoden 2017 Acacia-ratkaisuja.

Hyvitys ja vahingonkorvaus

Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia väitetysti loukkaavien vanteiden myynti on ollut huomattavasti vähäisempää kuin Daimler AG on esittänyt. Vannetukku.fi Oy:n liiketoiminnan kasvu on perustunut valtaosin rengasmyyntiin, erityisesti talvirengasmyynnin laajenemiseen ulkomaille. Lisäksi korjaamokoneiden maahantuonti ja myynti on kasvanut varsin voimakkaasti. Vannemyynti on kokonaisuutena ollut odotuksiin nähden viime vuosina suuri pettymys. Vannemyynnin osuus vannetukku.fi Oy:n liikevaihdosta on pieni.

Daimler AG:lle yhtenä maailman suurimmista autonvalmistajista ei ole saattanut aiheutua goodwill-arvon menetystä noin 20 miljoonan euron liikevaihdolla toimivan vannetukku.fi Oy:n toiminnasta. Sille ei ole saattanut aiheutua muutakaan vahinkoa, koska se ei ole myynyt vanteita Suomessa.

Väitetystä vahingosta ei myöskään ole esitetty mitään selvitystä. Lisäksi kun tarvikevanteet ovat olennaisesti Daimler AG:n vanteita halvempia ja kun siten asianosaisten vanteiden ostajaryhmät ovat erilaiset, Daimler AG:lle ei ole aiheutunut vahinkoa.

Vahingonkorvausta vaativalla on todistustaakka sekä vahingon aiheutumisen että vahingon määrän osalta. Mahdollinen hyvitys tulee määrätä myönnettyihin myyntimääriin perustuen.

Vastaajat myöntävät ajalla 17.3.2012–30.4.2018 myydyiksi seuraavat vannemäärät: 9 kappaletta vannetta 1 (liittyy yhteisömalliin numero 000677331-0004), 487 kappaletta vannetta 2 (liittyy yhteisömalliin numero 000691902-0002), 387 kappaletta vannetta 3 (liittyy yhteisömalliin numero 002351247-0001), 5 kappaletta vannetta 4 (liittyy yhteisömalliin numero 000187125-0002), 9 kappaletta vannetta 5 (liittyy yhteisömalliin numero 000529185-0009), 5 kappaletta vannetta 6 (liittyy yhteisömalliin numero 000677331-0006), 0 kappaletta vannetta 7 (liittyy yhteisömalliin numero 000613419-0005) ja 9 kappaletta vannetta 9 (liittyy yhteisömalliin numero 000008834-0002).

Todistelu

Daimler AG

1. vannetukku.fi-sivustolla mainitut toimipisteet, 6.3.2017
2. vannetukku.fi-sivuston esittelyteksti, 6.3.2017
3. tyrelia.com-sivustolla luetellut toimitusehdot ja -hinnat muihin EU-maihin, 6.3.2017
4. vannetukku.fi Oy:n työpaikkailmoitus vacancies.fi-sivustolla, 6.3.2017
5. Daimler AG:n asiamiehen kirje toimitusjohtaja JH:lle, 12.2.2015
6. Osapuolten välinen kirjeenvaihto, 12.2.–3.7.2015
7. Daimler AG:n tavaramerkkien rekisteröintitodistukset
8. Barzetta Zanardi Titanium -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 20.1.2013
9. Tomason TN3 -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 21.10.2014
10. Barzetta Zanardi BlackPolish -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 16.10.2014
11. Fit for Mercedes Almach -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 16.10.2012
12. Luovuttu
13. Melchior Vanguard Sport -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 7.2.2017
14. Fit for Mercedes CLS -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 17.10.2014
15. Fit for Mercedes Avantgarde -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 6.2.2015
16. Fit for M-B Avantgarde -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 7.2.2017
17. MB autoon SLR -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 12.5.2012
18. Melchior Almach Titanium -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 20.2.2017
19. Fit for Mercedes Gullwing -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 20.1.2013
20. Melchior Vanguard Classic -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 20.2.2017
21. Fit for Mercedes SLR -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 17.10.2014
22. Luovuttu
23. Fit for Mercedes Stuttgart -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 16.10.2014
24. Barzetta Wing -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 16.10.2014
25. Fit for Mercedes SL -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 15.8.2013
26. Luovuttu
27. Melchior Hamburg -nimisen vanteen myyntiesittely vannetukku.fi-sivustolla, 22.10.2015
28. Tavarantarkastuskertomus, 20.11.2015
29. Daimler AG:n kanteessa loukatuiksi esitettyjen mallien rekisteröintitodistukset
30. vannetukku.fi-sivuston myydyimmät vannemallit, 15.1.2013–17.2.2017
31. Suomen Asiakastiedon vannetukku.fi Oy:tä koskevat taloustiedot, vuodet 2013–2015
32. Gothia Protection Finland Oy:n raportti Daimler AG:n koeostosta, 24.11.–5.12.2014
33. vannetukku.fi-sivuston kuitti kantajan koeostosta, 3.11.2015
34. Ote verkkosivulta autosompa.fi/rengas-ja-vannemyynti, 30.5.2018
35. Autotoday-julkaisun artikkeli "Vannetukku kasvoi viime vuonna 13,2 prosenttia", 4.4.2017
36. Melchior Vanguard, Barzetta Vanguard ja Vanguard Sport -nimisten vanteiden myyntiesittelyt vannetukku.fi-sivustolla, 27.2.2019
37. vannetukku.fi-sivuston myydyimmät vannemallit, 27.2.2019
38. Vastaajien esitutkinnan yhteydessä 11.1.2016 antamat tiedot 31.10.2015 mennessä myydyistä loukkaavista vanteista
39. Vanteen Melchior Vanguard Sport (BARZ997) myynti-ilmoitus vannutukku.fi-sivustolla, 5.5.2019
40. Brand Finance -selvitys "Global 500 2019, The annual report on the world’s most valuable and strongest brands", helmikuu 2019
41. Interbrand-selvitys "Best Global Brands 2018"
42. Markkinointi&Mainonta-lehden artikkeli "Mercedes-Benz päihitti Volvon – tässä ovat Suomen arvostetuimmat brändit", 11.10.2018
43. Ote Mercedes me -lehdestä, lokakuu 2018
44. Kauppalehden artikkeli "Bändit järjestykseen: Mercedes ohitti BMW:n", 5.10.2016
45. Michelin.fi-sivuston osio "Renkaat MERCEDES-malleihin"
46. daimler.com-sivuston artikkeli "The history behind Mercedes-Benz brand, The story of the Mercedes star", 2019

Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy

1. Ote vannetukku.fi Oy:n verkkosivuilta, 6.3.2017
2. EU-tavaramerkkiä numero 014195622 koskeva rekisteriote
3. Ote Vehon ja jälleenmyyjän käytössä olleesta Automaster-tietojärjestelmästä
4. Tuloste kunzmann.de-sivustolta vanteesta numeroltaan A20540111/12007X23, 15.5.2019
5. Tuloste orginalteile-mercedes-benz.de-sivustolta vanteesta numeroltaan B66030087, 15.5.2019

Katselmusesineet

Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy

1. Yhteisömallin numero 000691902-0002 osalta Daimler AG:n myymä vanne ja vannetukku.fi Oy:n myymä vanne

Henkilötodistelu

Daimler AG

1. AL, varaosapäällikkö, Veho Oy Ab

2. HN, autoinsinööri

Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy

1. JH, todistelutarkoituksessa

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Markkinaoikeus on edellä todetuin tavoin valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 1 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevat samaan kanteeseen liittyvät teollisoikeudelliset riita-asiat samassa oikeudenkäynnissä.

2. Asiassa on selvää, että vannetukku.fi Oy on myynyt ja markkinoinut autojen vanteita verkkosivustolla vannetukku.fi. Ensimmäiseksi asiassa on arvioitava, onko vannetukku.fi Oy menettelyllään loukannut Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia, ja tarvittaessa määrättävä vaaditut vahvistus- ja kieltoseuraamukset. Tämän jälkeen on arvioitava, ovatko muut vastaajat kannevaatimuksista ilmenevin tavoin loukanneet Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia tai ovatko ne muutoin vastuussa vannetukku.fi Oy:n menettelystä, ja tarvittaessa määrättävä vaaditut vahvistus- ja kieltoseuraamukset. Lopuksi on tarvittaessa arvioitava Daimler AG:n hävittämisvaatimuksia sekä hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimuksia.

2 Tavaramerkkioikeuksien loukkaus

2.1 Oikeudelliset lähtökohdat

3. Asiassa tulee sovellettavaksi loukatuksi väitettyihin Daimler AG:n Suomessa voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin numero 757797 ja kansalliseen tavaramerkkiin numero 135327 liittyen kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö sekä loukatuksi väitettyihin Daimler AG:n EU-tavaramerkkeihin liittyen Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö.

4. Daimler AG:n mukaan tavaramerkkioikeuksien loukkaus on alkanut nyt markkinaoikeudessa kysymyksessä olevilta osin vuonna 2012 ja se jatkuu edelleen.

5. Väitetyn tavaramerkkioikeuksien loukkauksen arvioinnin kannalta keskeiset kansalliset tavaramerkkisäännökset ovat muuttuneet kahteen kertaan eli 1.9.2016 ja 1.5.2019 lukien. Väitettyä loukkausta arvioidaan kunakin loukkaushetkenä voimassa olleiden säännösten perusteella, mikä periaate ilmenee esimerkiksi 1.5.2019 voimaan tulleen tavaramerkkilain (544/2019) 107 §:n 5 momentin siirtymäsäännöksestä, jonka mukaan tavaramerkin yksinoikeuden loukkaukseen sovelletaan loukkauksen tekohetkellä voimassa olleita säännöksiä.

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston 14.6.2017 antama asetus (EU) 2017/1001 Euroopan unionin tavaramerkistä (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus), jolla on korvattu aiempaa unionioikeudellista sääntelyä, on tullut sovellettavaksi 1.10.2017 alkaen. Myös näiltä osin väitettyä loukkausta arvioidaan kunakin loukkaushetkenä voimassa olleiden säännösten perusteella.

7. Kysymystä siitä, onko vannetukku.fi Oy:n menettely loukannut Daimler AG tavaramerkkioikeuksia, ottaen osaltaan huomioon vastaajien vetoama yksinoikeuden rajoitus eli oikeus viitata toisen tavaramerkkiin, tulee edellä todettu huomioon ottaen arvioida kunakin tekohetken ajankohtana voimassa olleiden säännösten perusteella. Sanottu koskee lähtökohtaisesti myös seuraamusten määräämistä. Sillä, että tässä asiassa tulee sovellettavaksi riippuen väitetyn loukkauksen ajankohdasta kansallisia ja unionioikeudellisia tavaramerkkisäännöksiä sellaisina kuin ne ovat olleet voimassa ennen ja jälkeen edellä viitattujen lainsäädännöllisten muutosten, ei ole merkitystä asian arvioinnin lopputuloksen kannalta, koska muutokset säännöksiin, varsinkaan vallinneeseen oikeustilaan nähden, eivät ole olleet nyt sovellettaviksi tulevilta osin olennaisia. Todetusta myös seuraa, että markkinaoikeus katsoo tässä ratkaisussa riittäväksi kuvata vain 1.5.2019 voimaan tulleita kansallisia tavaramerkkisäännöksiä ja 1.10.2017 alkaen sovellettavaksi tulleita EU-tavaramerkkiasetuksen säännöksiä.

8. Tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan mukaan elinkeinotoiminnassa ei ilman tavaramerkin haltijan suostumusta saa käyttää tavaroiden tai palvelujen tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tai vakiintunut tavaramerkki, ja 2 kohdan mukaan merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, joka on rekisteröity tai vakiintunut samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten.

9. Edellä todetun pykälän esitöissä (HE 201/2018 vp s. 83) on tuotu esiin, että pykälän 1 kohta vastaa Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintunutta tulkintaa siitä, ettei sekaannusvaaraa edellytetä silloin, kun sekä merkit että tavara- tai palvelulajit ovat samoja (niin sanottu double-identity eli kaksinkertainen samuus). Unionin tuomioistuin on todennut, että vaikka suojaa pidetään tällaisessa tilanteessa ehdottomana, sillä pyritään ainoastaan siihen, että tavaramerkin haltija voisi varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Unionin tuomioistuin on tämän perusteella päätellyt, että tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille.

10. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin perusteella tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää 5 §:ssä tarkoitetun merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, jos kysymyksessä on esimerkiksi merkin käyttäminen tavaroissa tai palveluissa tai tavaroiden päällyksissä taikka markkinoinnissa.

11. Tavaramerkkilain 8 §:n 4 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa niihin tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, kun tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen osoittamiseksi tai muusta vastaavasta syystä.

12. Viimeksi mainitun säännöksen esitöiden (HE 201/2018 vp s. 89) mukaan käyttötarkoituksen osoittaminen olisi vain yksi esimerkki tilanteesta, jossa merkin käyttö olisi tarpeen ja sallittua. Kyseeseen voi tulla myös muita erilaisia tilanteita, joissa tavaramerkin käyttö hyvän liiketavan mukaisesti voisi olla tarpeen tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi kyseisen haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai niihin viittaamiseksi.

13. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan elinkeinonharjoittajan tarve käyttää toisen tavaramerkkiä oman tavaransa käyttötarkoituksen osoittamiseksi on olemassa silloin, kun tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle oman tavaran käyttötarkoitus. Selvitettäessä sitä, voiko elinkeinonharjoittaja käyttää muitakin keinoja tällaisen tiedon antamiseen, on otettava huomioon esimerkiksi se, onko hänen markkinoimansa tavaralajin osalta olemassa sellaisia teknisiä standardeja tai yleisesti käytettyjä normeja, jotka tämän tavaralajin kohdeyleisö tuntee. Näiden normien tai muiden ominaispiirteiden on oltava sellaisia, että niillä voidaan ilmoittaa tavaran käyttötarkoitus kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti (tuomio 17.3.2015, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, kohdat 35 ja 36, EU:C:2005:177 ja KKO 2006:17).

14. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

15. Tavaramerkkilain 68 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

16. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, ja b alakohdan mukaan, jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

17. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun ohessa erityisesti tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin (a alakohta) ja tunnuksen käyttö mainonnassa (e alakohta).

18. EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan EU-tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta osapuolta käyttämästä elinkeinotoiminnassa EU-tavaramerkkiä tavaroiden tai palvelujen tunnistamiseksi EU-tavaramerkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi tai viitattaessa tavaroihin tai palveluihin kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroina tai palveluina, erityisesti silloin kun kyseisen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Artiklan 2 kohdan mukaan edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan vain, jos kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä hyvää liiketapaa noudattaen.

19. EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan. Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi myös käyttää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti saatavilla olevia toimenpiteitä tai määräyksiä, jotka se katsoo tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella aiheellisiksi.

2.2 Kannevaatimus 2.1

20. Daimler AG on vaatinut kiellettäväksi menettelyn, jossa käytetään myytäväksi tarjottavia tuotteita esittävissä kuvissa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) tai siihen sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä, taikka kyseiseen menettelyyn verrattavissa olevan menettelyn.

21. Esitetyn todistelun perusteella verkkosivuilla vannetukku.fi on ollut kuvia kyseisillä sivuilla myytävistä vanteista, joiden keskiössä on esitetty toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) vastaava Mercedes-Benz-tähtimerkki. Tällainen menettely on ilmennyt esimerkiksi Daimler AG:n asiakirjatodisteista 8, 11, 17 ja 19. Vastaajat eivät ole muutoinkaan riitauttaneet Daimler AG:n verkkosivujen vannetukku.fi sisällöstä esittämää kuvausta.

22. Markkinaoikeus toteaa, kun otetaan huomioon edellä kohdassa 13 oikeuskäytännöstä todettu, ettei arvioinnin kohteena oleva menettely ole ollut tarpeen EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi ottaen huomioon, että mainittu käyttötarkoitus on voitu ja on tarkasteltavana olevassa mainonnassa tyypillisesti osoitettukin autojen merkki- ja mallikohtaisin yhteensopivuusluetteloin, joiden kieltämistä Daimler AG ei ole edes vaatinut.

23. Kun otetaan huomioon, että arvioinnin kohteena olevassa mainonnassa käytetty tunnus on sama kuin puheena oleva Daimler AG:n EU-tavaramerkki, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan vastaista.

24. Puheena oleva kannevaatimus on hylättävä yksilöimättömänä laajemmalti kuin mitä tuomiolauselmasta ilmenee.

2.3 Kannevaatimus 2.2

25. Daimler AG on vaatinut kiellettäväksi menettelyn, jossa tarjotaan loukkaavien tuotteiden myynnin ja markkinoinnin välittömässä yhteydessä myytäväksi Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) sisältäviä alkuperäisituotteita, taikka kyseiseen menettelyyn verrattavissa olevan menettelyn.

26. Asiassa on riidatonta, että vannetukku.fi Oy on myynyt Daimler AG:n alkuperäisiä keskikuppeja. Vastaajien esittämän perusteella kyseisissä tuotteissa on ollut Daimler AG:n EU-tavaramerkin numero 000140335 (kuvio) mukainen kuvio.

27. Markkinaoikeus toteaa, että puheena olevan kannevaatimuksen ilmaisu "välittömässä yhteydessä" ei ole riittävän tarkkarajainen, jotta sen mukainen kielto voitaisiin määrätä. Lisäksi kun otetaan huomioon, että tavaramerkkisäännöksin ei sinällään voida kieltää myymästä ja markkinoimasta alkuperäistuotteita, puheena oleva kannevaatimus on hylättävä.

2.4 Kannevaatimus 2.3

28. Daimler AG on vaatinut kiellettäväksi menettelyn, jossa käytetään tuotteiden niminä Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiä numero 000113373 MB, EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio), kansainvälistä rekisteröintiä numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiä numero 003453461 CLS, kansallista tavaramerkkiä numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiä numero 001124247 GULLWING tai niihin sekoitettavissa olevia tavaramerkkejä, taikka kyseiseen menettelyyn verrattavissa olevan menettelyn.

29. Esitetyn todistelun perusteella verkkosivuilla vannetukku.fi myytävien vanteiden yksilöinnissä on käytetty esimerkiksi ilmaisuja "Fit for Mercedes CLS" (Daimler AG:n asiakirjastodiste 14), "Fit for Mercedes Avantgarde Sport" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 15), "MB autoon SLR" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 17) ja "Fit for Mercedes Gullwing" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 19). Vastaajat eivät ole muutoinkaan riitauttaneet Daimler AG:n verkkosivujen vannetukku.fi sisällöstä esittämää kuvausta.

30. Edellä todetut ilmaisut voidaan asiayhteydessään esitettyinä käsittää kulloinkin markkinoitavan vanteen nimeksi. Asiassa on jäänyt epäselväksi, miten Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) olisi käytetty puheena olevassa kannevaatimuksessa todetuin tavoin nimenä.

31. Markkinaoikeus toteaa, kun otetaan huomioon edellä kohdassa 13 oikeuskäytännöstä todettu, ettei arvioinnin kohteena oleva menettely ole ollut tarpeen tavaramerkkilain 8 §:n 4 kohdan tai EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen käyttötarkoituksen osoittamiseksi ottaen huomioon, että mainittu käyttötarkoitus on voitu ja on tarkasteltavana olevassa markkinoinnissa ja mainonnassa tyypillisesti osoitettukin autojen merkki- ja mallikohtaisin yhteensopivuusluetteloin, joiden kieltämistä Daimler AG ei ole edes vaatinut.

32. Kun ensinnäkin otetaan huomioon, että arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla myytävien vanteiden nimissä käytetyt tunnukset "Mercedes", "MB", "CLS" ja "Gullwing" ovat samoja kuin puheena olevat Daimler AG:n EU-tavaramerkit, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan vastaista muiden EU-tavaramerkkien paitsi edellä todettu huomioon ottaen EU-tavaramerkin numero 000140335 (kuvio) osalta. Kun toiseksi otetaan huomioon, että arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla myytävien vanteiden nimissä käytetyt tunnukset "SLR" ja "Avantgarde" ovat samoja kuin puheena olevat Daimler AG:n Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti ja kansallinen tavaramerkki, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut näiltä osin tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan vastaista.

33. Puheena oleva kannevaatimus on hylättävä yksilöimättömänä laajemmalti kuin mitä tuomiolauselmasta ilmenee.

2.5 Kannevaatimus 2.4

34. Daimler AG on vaatinut kiellettäväksi menettelyn, jossa käytetään tuotteiden esittelyn tai niiden muun kuvauksen yhteydessä viittauksia Daimler AG:n EU-tavaramerkkiin numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiin numero 000139865 MERCEDES-BENZ, EU-tavaramerkkiin numero 000113373 MB, kansainväliseen rekisteröintiin numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiin numero 003453461 CLS, kansalliseen tavaramerkkiin numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiin numero 001124247 GULLWING tai niihin sekoitettavissa oleviin tavaramerkkeihin, taikka kyseiseen menettelyyn verrattavissa olevan menettelyn.

35. Esitetyn todistelun perusteella verkkosivuilla vannetukku.fi on käytetty esimerkiksi ilmaisuja "Näyttävä vanne Mercedekseen" ja "Tämä vanne tarjoaa todella elegantin säväyksen Mercedekseesi" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 8), "CLS-vanne Mercedes-Benziin" ja "CLS korostaa autosi arvokkuutta" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 14), "Elegantti ja urheilullinen Avantgarde Sport -vanne viimeistelee tyylikkäästi Mercedeksesi" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 15), "Upea vanne M-B autoosi" ja "Tämä vanne antaa M-B autollesi arvoisensa ainutlaatuisen loppusilauksen" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 18) sekä "Gullwing tarjoaa parasta laatua Mercedekseesi" (Daimler AG:n asiakirjatodiste 19). Vastaajat eivät ole muutoinkaan riitauttaneet Daimler AG:n verkkosivujen vannetukku.fi sisällöstä esittämää kuvausta.

36. Vastaajien vetoamalla Paalupaikka Oy:lle rekisteröidyllä EU-tavaramerkillä numero 014195622 "Luxury wheels for M-B" (vastaajien asiakirjatodiste 2) ei ole merkitystä tavaramerkkioikeuden loukkausta arvioitaessa, koska mainittu merkki ei tuo vastaajille merkin käyttöoikeutta, eikä varsinkaan oikeutta käyttää merkin yhtä osaa siten, että kyseinen osa aiheuttaa sekaannusvaaran toisen aiempaan tavaramerkkiin eli Daimler AG:n EU-tavaramerkkiin numero 000113373 MB.

37. Markkinaoikeus toteaa, kun otetaan huomioon edellä kohdassa 13 oikeuskäytännöstä todettu, ettei arvioinnin kohteena oleva menettely ole ollut tarpeen tavaramerkkilain 8 §:n 4 kohdan tai EU-tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen käyttötarkoituksen osoittamiseksi ottaen huomioon, että mainittu käyttötarkoitus on voitu ja on tarkasteltavana olevassa markkinoinnissa ja mainonnassa tyypillisesti osoitettukin autojen merkki- ja mallikohtaisin yhteensopivuusluetteloin, joiden kieltämistä Daimler AG ei ole edes vaatinut.

38. Kun ensinnäkin otetaan huomioon, että osa arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla käytettyjen vahvasti mainonnallisten ilmaisujen sisältämistä tunnuksista on Daimler AG:n muiden EU-tavaramerkkien paitsi EU-tavaramerkin numero 000113373 MB osalta samoja, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan vastaista muiden Daimler AG:n EU-tavaramerkkien paitsi EU-tavaramerkin numero 000113373 MB osalta.

39. Kun toiseksi otetaan huomioon, että arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla käytettyjen vahvasti mainonnallisten ilmaisujen sisältämä tunnus "M-B" on samankaltainen kuin Daimler AG:n EU-tavaramerkki numero 000113373 MB, kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja ja kun tunnus

"M-B" aiheuttaa sekaannusvaaran merkkiin MB, vannetukku.fi Oy:n menettely on ollut tältä osin EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan vastaista.

40. Kun kolmanneksi otetaan huomioon, että osa arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla käytettyjen vahvasti mainonnallisten ilmaisujen sisältämistä tunnuksista on samoja kuin Daimler AG:n Suomessa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti ja kansallinen tavaramerkki, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut tältä osin tavaramerkkilain 5 §:n 1 kohdan vastaista.

41. Puheena oleva kannevaatimus on hylättävä yksilöimättömänä laajemmalti kuin mitä tuomiolauselmasta ilmenee.

2.6 Kannevaatimus 2.5

42. Daimler AG on vaatinut kiellettäväksi menettelyn, jossa myydään tuotteita, joihin on otettu ilman lupaa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) loukkaavia tunnuksia, taikka kyseiseen menettelyyn verrattavissa olevan menettelyn.

43. Daimler AG:n esittämän perusteella tässä kannevaatimuksessa tarkoitetut tuotteet ovat replika-keskiöitä.

44. Esitetyn todistelun perusteella tarkastelun kohteena olevassa markkinoinnissa verkkosivuilla vannetukku.fi on ilmoitettu esimerkiksi, että "Vanteen mukana toimitetaan replica-keskiö" (esimerkiksi Daimler AG:n asiakirjatodiste 19).

45. Kun otetaan huomioon, että arvioinnin kohteena olevilla verkkosivuilla myydyt replika-keskiöt sisältävät saman tunnuksen kuin puheena olevassa kannevaatimuksessa todettu toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n EU-tavaramerkki, ja kun asianosaisten välillä ei ole erimielisyyttä niin sanotusta tavarayhteydestä eli tavarat ovat samoja, vannetukku.fi Oy:n toisen elinkeinonharjoittajan eli Daimler AG:n tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää vahingoittava menettely on ollut EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan vastaista.

46. Puheena oleva kannevaatimus on hylättävä yksilöimättömänä laajemmalti kuin mitä tuomiolauselmasta ilmenee.

2.7 Vahvistus- ja kieltoseuraamusten määrääminen

47. Tavaramerkkilain 68 §:n 1 momentin mukaan, tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu Daimler AG:n vahvistusvaatimuksessa mainittujen tavaramerkkien loukkauksista, sanottu vaatimus on hyväksyttävä.

48. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Daimler AG ei ole vaatinut, että kieltojen tehosteeksi määrätään 1.5.2019 voimaan tulleen edellä todetun säännöksen mahdollistama sakon uhka.

49. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu kannevaatimuksista 2.1 ja 2.3–2.5, sanotut vaatimukset on hyväksyttävä siltä osin kuin menettely on todettu lainvastaiseksi, eikä vaatimuksia ole hylätty yksilöimättöminä.

50. Markkinaoikeus arvioi muiden vastaajien kuin vannetukku.fi Oy:n vastuuta kanteessa tarkoitetusta menettelystä jäljempänä tässä ratkaisussa.

51. Vahvistus- ja kieltoseuraamusten määräämiseen ei nyt käsillä olevassa asiassa vaikuta se, ovatko jotkin Daimler AG:n tavaramerkit laajalti tunnettuja. Näin ollen Daimler AG:n merkkien mahdollisesta laajalti tunnettuudesta ei ole tarpeen lausua.

3 Mallioikeusoikeuksien loukkaus

3.1 Oikeudelliset lähtökohdat

52. Loukatuiksi väitetyt mallit ovat yhteisömalleja.

53. Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa.

54. Mallioikeuslain 35 §:n mukaan, jos joku loukkaa tämän lain mukaista mallioikeutta tai yhteisömallista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 mukaista yksinoikeutta yhteisömalliin, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Mainittu pykälä on tullut voimaan 1.5.2019.

55. Pykälän esitöiden (HE 201/2018 vp s. 214) mukaan edellä mainitun asetuksen eli yhteisömalliasetuksen 81 artiklan mukaan jäsenvaltioiden yhteisömalleja käsittelevillä tuomioistuimilla on yksinomainen toimivalta ratkaista esimerkiksi yhteisömerkkien loukkauskanteet. Suomessa tämä tuomioistuin on markkinaoikeus. Ehdotettu muutos ei muuta oikeustilaa, sillä markkinaoikeus on tähänkin asti ratkaissut yhteisömalleja koskevat loukkauskanteet. Muutos on tältä osin selventävä.

56. Markkinaoikeus toteaa, että hallituksen esityksessä viitatun yhteisömalliasetuksen 89 artiklassa säädetään loukkauskanteisiin liittyvistä seuraamuksista. Mainitun artiklan 1 kohdan mukaan, jos yhteisömalleja käsittelevä tuomioistuin havaitsee loukkauskannetta tai loukkauksen uhkaa koskevaa kannetta käsitellessään, että vastaaja on loukannut tai uhannut loukata yhteisömallia, se antaa, jollei ole erityistä syytä pidättyä, määräyksen muun muassa seuraavista toimenpiteistä: vastaajaan kohdistuva kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai uhkaavat loukata yhteisömallia (a alakohta); muut vallitsevissa olosuhteissa soveltuvat määräykset, joista säädetään sen jäsenvaltion lainsäädännössä, mukaan luettuna sen kansainvälinen yksityisoikeus, jonka alueella loukkaaminen tai loukkaamisen uhka on tapahtunut (d alakohta). Artiklan 2 kohdan mukaan yhteisömalleja käsittelevän tuomioistuimen on toteutettava sellaiset kansallisen lainsäädäntönsä mukaiset toimenpiteet, joilla voidaan varmistaa, että 1 kohdassa tarkoitettuja määräyksiä noudatetaan.

3.2 Tarkasteltavat kysymykset

57. Daimler AG:n yhteisömallin numero 000691902-0002 ja vastaajatahon myymän vanteen 2 osalta on suoritettava yleisvaikutelman vertailu. Mikäli yleisvaikutelma on erilainen, kanne on puheena olevan vanteen osalta hylättävä, ja mikäli yleisvaikutelma on samanlainen, puheena olevan vanteen osalta on vielä arvioitava niin sanotun varaosapoikkeuksen merkitystä.

58. Vanteiden 1, 4–7 ja 9 osalta on arvioitava ainoastaan varaosapoikkeuksen merkitystä, koska kyseiset vanteet ovat olleet vastaajienkin esittämin tavoin identtisiä kopioita eli replikavanteita Daimler AG:n malleista.

59. Selvyyden vuoksi markkinaoikeus toteaa, että Daimler AG on oikeudenkäynnin kuluessa luopunut mallioikeudellisista vaatimuksistaan liittyen vastaajien vanteisiin 3 ja 8.

3.3 Vastaajien loukkaavaksi väitetyn vanteen yleisvaikutelman samuus suhteessa yhteisömalliin numero 000691902-0002

60. Daimler AG:n mukaan vastaajien myymä kanteessa tarkoitettu vanne 2 on loukannut sen yhteisömallia numero 000691902-0002, koska asiantunteva käyttäjä ei saa siitä ja loukkaavasta vanteesta erilaista yleisvaikutelmaa. Vastaajat ovat puolestaan väittäneet, että kyseinen loukkaavaksi väitetty vanne eroaa Daimler AG:n mallista vanteita konkreettisesti vierekkäin tarkasteltaessa asiantuntevan käyttäjän saaman erilaisen yleisvaikutelman vuoksi.

61. Yhteisömalliasetuksen 3 artiklan a alakohdan mukaan mallilla tarkoitetaan tuotteen tai sen osan ulkomuotoa, joka johtuu tuotteen ja/tai sen koristelun piirteistä, erityisesti linjoista, ääriviivoista, väreistä, muodosta, pintarakenteesta ja/tai materiaalista. Asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan malli suojataan yhteisömallilla vain, jos se on uusi ja luonteeltaan yksilöllinen.

62. Yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Artiklan 2 kohdan mukaan suojan laajuutta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä. Asetuksen mallin yksilöllistä luonnetta koskevan 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella mallia pidetään luonteeltaan yksilöllisenä, jos asiantuntevan käyttäjän siitä saama yleisvaikutelma eroaa yleisvaikutelmasta, jonka hän on saanut muista malleista, jotka ovat tulleet tunnetuksi, kun kyseessä on rekisteröity yhteisömalli, ennen rekisteröintihakemuksen tekemispäivää. Viimeksi mainitun artiklan 2 kohdan mukaan yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon mallin luoneella ollut vapaus sen kehittelyssä. Yhteisömalliasetuksen johdanto-osan 14. perustelukappaleen mukaan mallin yksilöllistä luonnetta arvioitaessa on otettava huomioon myös sen tuotteen luonne, johon mallia sovelletaan tai johon se sisältyy, ja erityisesti se teollisuudenala, johon malli kuuluu.

63. Yhteisömalliasetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömalli ei anna suojaa tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan.

64. Vastaajat ovat markkinaoikeudessa todenneet, että suunnittelijalla on teoriassa mahdollisuus vaikuttaa auton vanteen ulkoasuun puolien määrän, koon ja asettelun sekä erilaisten väri- ja materiaaliyhdistelmien kautta. Käytännössä viime vuosikymmenten aikana vanteiden perusmallit ovat geneeristyneet, kun autonvalmistajien lisäksi markkinoille on tullut sadoittain uusia vannevalmistajia. Tämä on merkinnyt sitä, että tietyistä vanteiden puolien perusmuodoista on tullut hyvin yleisesti käytettyjä ja siten nämä perusmuodot eri auton- ja vannevalmistajilla ovat käytännössä lähes identtiset tai ainakin hyvin samankaltaiset. Vastaajien mukaan tämä on johtanut eri maiden suojauskäytännöissä siihen, että vannemallien osalta varsin pienetkin eroavaisuudet on katsottu riittäviksi mallisuojan saamiseksi.

65. Daimler AG:n yhteisömalli numero 000691902-0002 on haettu rekisteröitäväksi vuonna 2007 (Daimler AG:n asiakirjatodiste 29). Asianosaiset eivät ole olleet erimielisiä siitä, etteikö puheena oleva Daimler AG:n malli olisi ollut luomishetkellään uusi ja yksilöllinen ainakin joiltakin osin.

66. Oikeuskäytännössä todetun mukaan loukkaavaksi väitetty tuote loukkaa mallin suojapiiriä, jos asiantunteva käyttäjä saa vertailun kohteista samanlaisen yleisvaikutelman. Vertailun kohteiden ei siten tarvitse olla täsmälleen samanlaisia loukkauksen käsillä olemiseksi. Vaikka yleisvaikutelma on ratkaiseva, usein on tarpeen tarkastella myös vertailtavien kohteiden yksityiskohtia, jotka saattavat olla vaatineet merkittävässäkin määrin luovaa panostusta ja saattavat herättää vertailuja tekevän asiantuntevan käyttäjän huomion, elleivät yksityiskohtien erot ole merkityksettömiä tai lähinnä vain alan asiantuntijan havaittavissa (ks. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 18.3.2011, Grupo Promer Mon Graphic v. SMHV – PepsiCo, T-9/07, EU:T:2010:96, 71–85 kohta).

67. Mallioikeudellinen loukkausvertailu suoritetaan mallin ja sitä väitetysti loukkaavan tuotteen välillä, mikä ilmenee esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisusta KKO 2007:103 mallioikeuslakiin liittyen.

68. Vertailtaessa Daimler AG:n yhteisömallin numero 000691902-0002 rekisteröintitodistuksessa olevia kolmea kuvaa vastaajien katselmusesineeksi nimeämään vannetukku.fi Oy:n myymään ja loukkaavaksi väitettyyn vanteeseen, markkinaoikeus katsoo, että vertailun kohteet ovat käytännössä identtiset. Todettu huomioon ottaen on selvää, että asiantunteva käyttäjä saa niistä samanlaisen yleisvaikutelman.

69. Toisaalta verrattaessa edellä todettua vannetukku.fi Oy:n myymää vannetta ja vastaajien niin ikään katselmusesineeksi nimeämää Daimler AG:n vannetta, niiden välillä on yksityiskohdissa nähtävissä joitakin eroja, kuten vastaajat ovat esittäneet. Näillä eroilla ei kuitenkaan ole käsillä olevan asian arvioinnin kannalta merkitystä edellä kohdassa 67 todetusta syystä ja ottaen huomioon, että mallin haltija saa mallioikeudellista suojaa yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdasta ilmenevin tavoin nimenomaan mallinsa perusteella.

70. Ottaen huomioon, että asiantunteva käyttäjä saa Daimler AG:n yhteisömallista numero 000691902-0002 ja vannetukku.fi Oy:n myymästä loukkaavaksi väitetystä mallista samanlaisen yleisvaikutelman, vannetukku.fi Oy:n menettely vanteen 2 osalta on loukannut Daimler AG:n yhteisömallioikeutta, ellei niin sanotun varaosapoikkeuksen osalta jäljempänä todetusta muuta johdu.

3.4 Niin sanottu varaosapoikkeus

71. Daimler AG:n mukaan vastaajien vetoama niin sanottu varaosapoikkeus ei sovellu niiden toimintaan, koska ne eivät ole näyttäneet sen soveltumisen edellytyksenä olevaa huolellisuusvelvoitettaan. Vastaajat ovat tältä osin vedonneet ennen muuta oikeustilan epäselvyyteen ennen Euroopan unionin tuomioistuimen vuoden 2015 Ford- ja vuoden 2017 Acacia-ratkaisuja (määräys 6.10.2015, Ford Motor Company, C-500/14, EU:C:2015:680 ja tuomio 20.12.2017, Acacia, C-397/16 ja C-435/16, EU:C:2017:992).

72. Yhteisömalliasetuksen 110 artiklan 1 kohdan mukaan, kunnes tähän asetukseen komission ehdotuksesta tehtävät muutokset tulevat voimaan, yhteisömalliin perustuvaa suojaa ei ole mallilla, joka on osa moniosaista tuotetta, jota käytetään 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla kyseisen moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi.

73. Euroopan unionin tuomioistuin on selventänyt antamillaan ennakkoratkaisuilla yhteisömalliasetuksen 110 artiklan 1 kohtaan sisältyvän niin sanotun korjauslausekkeen tulkintaa. Viimeksi edellä mainitussa 20.12.2017 annetussa tuomiossa Acacia se on ensinnäkin todennut, että auton vanne on luokiteltava mainitussa säännöksessä tarkoitetuksi "moniosaisen tuotteen osaksi", koska tällainen vanne on osa moniosaista tuotetta, joka on auto, eikä tätä tuotetta voitaisi sen puuttuessa käyttää tavanomaisella tavalla (kohta 66).

74. Toiseksi moniosaisen tuotteen osan valmistajan tai myyjän tehtävänä on mainitun tuomion mukaan ensinnäkin ilmoittaa jatkokäyttäjälle tuotteeseen, sen pakkaukseen, esitteisiin tai myyntiasiakirjoihin tehdyllä selvällä ja näkyvällä merkinnällä yhtäältä se, että kyseiseen osaan sisältyy malli, joiden haltijoita ne eivät ole, ja toiseksi se, että tämä osa on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan moniosaisen tuotteen korjaamiseen sen alkuperäisen ulkoasun palauttamiseksi (kohta 86). Tämän jälkeen niiden täytyy varmistaa asianmukaisin keinoin, muun muassa sopimuksin, että nämä jatkokäyttäjät eivät aio käyttää kyseisiä osia tavalla, joka ei sovellu yhteen mainitun asetuksen 110 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten kanssa (kohta 87).

75. Lopuksi mainitun valmistajan tai myyjän on pidättäydyttävä tällaisten osien myynnistä, jos ne tietävät tai, kun otetaan huomioon kaikki merkitykselliset seikat, niillä on perusteltuja syitä olettaa, että tätä osaa ei käytetä mainitun asetuksen 110 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisesti (kohta 88). Edellä esitetyillä perusteilla mainitun asetuksen 110 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että voidakseen vedota tähän säännökseen sisältyvään niin sanottuun korjauslausekkeeseen moniosaisen tuotteen osan valmistajalla tai myyjällä on huolellisuusvelvoite, joka liittyy siihen, että jatkokäyttäjät noudattavat mainitussa säännöksessä asetettuja edellytyksiä (kohta 89).

76. Unionin tuomioistuimen ennakkoratkaisuilla on pääsääntöisesti taannehtiva vaikutus. Tosin sanoen ennakkoratkaisun vaikutus alkaa ratkaisun kohteena olevan eurooppaoikeudellisen säännöksen voimaantulosta eikä vasta ennakkoratkaisun antamisesta (ks. Raitio: Euroopan unionin oikeus, 2016, s. 175).

77. Vastaajien mukaan kanteessa tarkoitettujen vanteiden 1, 4–7 ja 9 myynti on lopetettu viimeistään vuonna 2014. Markkinaoikeus toteaa, että vaikka mainittu myynti olisikin lopetettu vuoden 2014 aikana, kyseisiä vanteita ja joka tapauksessa vannetta 2 on myyty sen jälkeen, kun yhteisömalliasetus on tullut sovellettavaksi ja sinä aikana, mistä kanteessa on kysymys. Näin ollen ja kun vastaajat eivät ole näyttäneet, että kanteessa tarkoitettujen vanteiden myynnissä olisi menetelty edellä todetun huolellisuusvelvoitteen mukaisesti, vannetukku.fi Oy:n menettely on vanteiden 1, 2, 4–7 ja 9 osalta loukannut Daimler AG:n yhteisömallioikeuksia.

3.5 Vahvistus- ja kieltoseuraamusten määrääminen

78. Mallioikeuslain 41 §:n 1 momentin mukaan mallioikeuden haltija tai se, jolla käyttö- tai pakkoluvan perusteella on oikeus käyttää mallia, voi ajaa vahvistuskannetta siitä, nauttiiko hän rekisteröinnin perusteella suojaa toista vastaan, jos asiasta on epätietoisuutta ja siitä on haittaa hänelle. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu Daimler AG:n vahvistusvaatimuksessa mainittujen yhteisömallien loukkauksista, sanottu vaatimus on hyväksyttävä.

79. Mallioikeuslain 35 §:n mukaan, jos joku loukkaa mallioikeutta, tuomioistuin voi kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu Daimler AG:n kieltovaatimuksessa tarkoitettujen yhteisömallien loukkauksista, sanottu vaatimus on hyväksyttävä.

4 Autosompa Yhtymä Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n vastuu

80. Vannetukku.fi Oy:n vastuuta puheena olevasta menettelystä on arvioitu edellä.

81. Daimler AG:n mukaan kaikki vastaajat eli Autosompa Yhtymä Oy, vannetukku.fi Oy, Iisalmen Autosompa Oy ja Paalupaikka Oy ovat yhteisvastuullisia väitetyistä loukkauksista. Autosompa Yhtymä Oy:n, Iisalmen Autosompa Oy:n ja Paalupaikka Oy:n mukaan ne eivät ole vastuussa vannetukku.fi Oy:n menettelystä.

82. Daimler AG:n asiakirjatodisteesta 34 ilmenee, että Iisalmen Autosompa Oy:n verkkosivustolla autosompa.fi on vuonna 2018 todettu seuraavaa: "Toimipisteistämme on saatavilla myös Autosompaan kuuluvan Vannetukku.fi -verkkokaupan valikoima, johon voi tutustua täällä: www.vannetukku.fi". Markkinaoikeus katsoo, että todetun selvityksen perusteella myös Iisalmen Autosompa Oy on myynyt ja markkinoinut Daimler AG:n kanteessa tarkoitettuja vastaajatahon vanteita siten, että sille on määrättävissä samat vahvistus- ja kieltoseuraamukset kuin vannetukku.fi Oy:lle.

83. Immateriaalioikeuksien hakemisessa rekisteriviranomaiselta ei sinällään ole kysymys toisen immateriaalioikeuksia loukkaavasta menettelystä. Todettu huomioon ottaen Paalupaikka Oy ei ole loukannut Daimler AG:n oikeuksia sen esittämin tavoin. Myöskään Autosompa Yhtymä Oy, joka on mahdollisesti Iisalmen Autosompa Oy:n käyttämän verkkotunnuksen autosompa.fi haltija ja joka on mahdollisesti aiemmin ollut verkkotunnuksen vannetukku.fi haltija, ei ole tällä perusteella loukannut Daimler AG:n oikeuksia.

84. Tämän jälkeen asiassa jää vielä arvioitavaksi samastamisen edellytysten täyttyminen.

85. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2015:17 on tuotu esiin, että osakeyhtiölain olennainen pääperiaate on, että osakkeenomistajat vastaavat yhtiön velvoitteista vain yhtiöön sijoittamallaan pääomalla. Osakeyhtiölain mukainen yhtiön erillisyyden periaate voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti syrjäyttää. Se edellyttää joko sellaista muussa laissa säädettyä perustetta tai samastamiseksi kutsuttua tilannetta, jossa konsernirakennetta, yhtiöiden välisiä suhteita tai osakkeenomistajan määräämisvaltaa on selvästi käytetty keinotekoisella ja moitittavalla tavalla siten, että siitä on seurannut esimerkiksi yhtiön velkojien vahingoittaminen tai lakisääteisen vastuun kiertäminen (kohta 29). Mainitusta ennakkopäätöksestä ilmenee myös, että mikään seikka yksinään, kuten esimerkiksi pelkkä määräysvalta, ei riitä vastuun samastamisen perusteeksi (kohta 28). Samastamisen edellytyksistä on todettu samansuuntaisesti myös korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 2017:94.

86. Asiassa esitetty todistelu viittaa siihen, että vannetukku.fi Oy:n elinkeinotoiminta on ollut viime vuosina varsin tuloksellista (Daimler AG:n asiakirjatodisteet 31 ja 35). Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetty selvitys vannetukku.fi Oy:n toiminnasta osoita, että se olisi ollut epäitsenäistä suhteessa muihin vastaajayhtiöihin tai että vastaajayhtiöiden yhtiörakenteen keskeisenä perusteena ja tavoitteena olisi ollut vastuiden välttäminen. Yksin se, että vastaajayhtiöt ovat saman henkilön määräysvallassa tai sekään, että vannetukku.fi Oy:n vanteiden myynti ja markkinointi on loukannut Daimler AG:n immateriaalioikeuksia, ei riitä siihen, että samastamisen edellytykset täyttyisivät.

87. Edellä todettu huomioon ottaen Daimler AG:n kanne Autosompa Yhtymä Oy:n ja Paalupaikka Oy:n osalta on hylättävä.

5 Hävittämisvaatimus

88. Daimler AG on vaatinut, että vastaajat velvoitetaan hävittämään kaikki hallussaan olevat Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavat tuotteet.

89. Tavaramerkkilain 71 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi tavaramerkin haltijan vaatimuksesta määrätä, että loukkaava merkki on poistettava merkitystä omaisuudesta tai merkki on muutettava siten, ettei sitä enää voida käyttää väärin. Jos tällainen toimenpide ei ole toteutettavissa, määrätään loukkaavalla merkillä merkitty omaisuus hävitettäväksi tai tietyllä tavalla muutettavaksi.

90. Mallioikeuslain 37 §:n 1 momentin mukaan sen vaatimuksesta, jonka mallioikeutta on loukattu, tuomioistuin voi, sen mukaan kuin katsotaan kohtuulliseksi, jatketun loukkauksen estämiseksi määrätä, että tavarat, jotka vastoin toisen mallioikeutta on valmistettu tai maahan tuotu tai esine, jonka käyttäminen sisältää mallioikeuden loukkauksen, on määrätyllä tavalla muutettava tai pantava talteen mallin jäljellä olevaksi suoja-ajaksi tai hävitettävä.

91. Vastaajat eivät ole vastustaneet Daimler AG:n puheena olevaa hävittämisvaatimusta, jos niiden todetaan loukanneen Daimler AG:n oikeuksia. Tämä sekä edellä loukkauksista ja samastamisen edellytyksistä lausuttu huomioon ottaen vaadittu hävittämistä koskeva määräys kohdistetaan vannetukku.fi Oy:öön ja Iisalmen Autosompa Oy:öön.

6 Hyvitys- ja korvausvaatimukset

6.1 Oikeudelliset lähtökohdat

92. Markkinaoikeus on edellä todennut vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n loukanneen Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia. Asiassa tulee siten mainittujen vastaajien osalta arvioitavaksi Daimler AG:n hyvitys- ja korvausvaatimusten hyväksyminen. Daimler AG on valmistelun kuluessa rajoittanut hyvitys- ja korvausvaatimuksiaan ajallisesti ottaen huomioon muun ohessa tavaramerkki- ja mallioikeudelliset vanhentumissäännökset. Puheena olevat vaatimukset on päädytty kohdistamaan ajanjaksoon 17.3.2012–21.8.2019.

93. Kuten edellä on tuotu esiin, EU-tavaramerkin ja yhteisömallien loukkauksista suoritettavat hyvitykset ja korvaukset määräytyvät kansallisen oikeuden mukaan vastaavasti kuin kansallisten oikeuksien loukkauksista.

94. Tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallaan tai huolimattomuudesta loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, on velvollinen suorittamaan loukatulle kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä sekä korvauksen kaikesta vahingosta, jonka loukkaus aiheuttaa. Jos huolimattomuus on vain lievää, korvausta vahingosta voidaan sovitella. Pykälän 2 momentin mukaan, jos huolimattomuuttakaan ei ole, loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä.

95. Mallioikeuslain 36 §:n 1 momentin mukaan, joka tahallisesti tai tuottamuksesta loukkaa mallioikeutta, on velvollinen suorittamaan kohtuullisen korvauksen mallin käyttämisestä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut. Jos tuottamus on vähäinen, voidaan vahingonkorvausta sovitella. Milloin mallioikeuden loukkaus ei ole tahallinen tai tuottamuksellinen, loukkaaja on pykälän 2 momentin mukaan velvollinen suorittamaan korvausta mallin käyttämisestä siinä määrin kuin se katsotaan kohtuulliseksi.

96. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan riita-asiassa asianosaisen on näytettävä ne seikat, joihin hänen vaatimuksensa tai vastustamisensa perustuu. Pykälän 2 momentin mukaan seikan asettaminen tuomion perustaksi edellyttää, että asianosainen on esittänyt siitä uskottavan näytön. Pykälän 3 momentin mukaan, jos yksityisoikeudellisen saatavan määrästä ei ole saatavissa uskottavaa näyttöä taikka se olisi saatavissa vain vaikeuksin tai asian laatuun nähden kohtuuttomilla kustannuksilla tai kohtuuttomalla vaivalla, tuomioistuin arvioi määrän. Pykälän 4 momentin mukaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei todistustaakasta tai näytöltä vaadittavasta vahvuudesta laissa toisin säädetä tai asian laadusta muuta johdu. Mitä 3 momentissa säädetään, noudatetaan, jollei laissa toisin säädetä.

97. Pykälän esitöiden (HE 46/2014 vp s. 46) mukaan 3 momentissa on osittain uutta sääntelyä. Myöhemmin mainitun 3 momentin osalta esitöissä (s. 47) on todettu, että säännöksen nojalla tuomioistuin voi arvioida saatavan määrän, vaikka siitä ei ole esitetty näyttöä lainkaan tai, vaikka jotain näyttöä on esitetty, se ei ole tarpeeksi vahvaa näyttökynnyksen ylittämiseen. Sääntelyn tarkoituksena on estää se epäoikeudenmukaisena pidettävä tilanne, että saatavan perusteista on esitetty uskottava näyttö ja että maksuvelvollisuus on sinänsä kiistaton, mutta kanne joudutaan hylkäämään, koska määrästä ei ole riittävän vahvaa näyttöä. Säännös koskee vahingon määrän lisäksi soveltamisalaa laajentaen myös muita yksityisoikeudellisia saatavia.

98. Markkinaoikeus toteaa, että oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentti tulee mainitun pykälän 4 momentti huomioon ottaen noudatettavaksi käsillä olevassa asiassa, koska asiaan sovellettavissa laeissa ei toisin säädetä.

99. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan tuomioistuin harkitsee, mikä vaikutus asianosaisen menettelyllä on todisteena, jos hän ilman hyväksyttävää syytä ei noudata tuomioistuimen kehotusta täydentää tai selventää esitystään taikka muuta kehotusta.

6.2 Myyntimäärien arviointi

100. Vastaajat eivät ole noudattaneet Daimler AG:n vaatimia ja markkinaoikeuden antamia tietojen ja tositteiden esittämistä koskevia määräyksiä liittyen Daimler AG:n oikeuksia väitetysti loukkaavien kopiovanteiden muun ohessa myynti- ja ostomäärien selvittämiseen. Tämän johdosta Daimler AG on joutunut arvioimaan vastaajien myymien vanteiden määrän välillisten seikkojen perusteella. Myöhemmin oikeudenkäynnin kuluessa vastaajat ovat esittäneet sellaiset luvut vanteidensa myyntimääristä, jotka ne myöntävät. Ne ovat huomattavasti alhaisemmat kuin Daimler AG:n arvioimat myyntimäärät.

101. Daimler AG on oikeudenkäynnin kuluessa muuttanut arviotaan loukkaavien vanteiden myyntimääristä kahteen kertaan. Alkuperäisessä kannekirjelmässä arvio oli vähintään 6.873 vannetta, sen jälkeen arvio kohosi vähintään 11.856 vanteeseen ja viimeisin arvio on ollut vähintään 21.750 vannetta ajalla 17.3.2012–21.8.2019, mikä määrä on noin kolminkertainen alkuperäiseen arvioon nähden. Muutokset arvioissa eivät keskeisesti selity oikeudenkäynnin kohteessa tapahtuneilla vannekohtaisilla ja ajallisilla muutoksilla.

102. Daimler AG:n arvion lähtökohdaksi on otettu johonkin vastaajatahon väitettyyn rikokseen liittyvän esitutkinnan yhteydessä 11.1.2016 antamat tiedot 31.10.2015 mennessä myydyistä vanteista. Tältä osin Daimler AG:n asiakirjatodisteeksi 38 on nimetty vannekohtaiset taulukot myönnetyistä myyntimääristä. Markkinaoikeus toteaa, ettei asiakirjatodisteesta 38 ilmene, kenen laatima se on tai mikä sen suhde on esitutkintaan. Asiassa ei ole nimetty todisteeksi asiakirjoja, jotka olisivat esitutkintamateriaalia tai jotka ainakaan voitaisiin havaita sellaiseksi. Sen johdosta, kun markkinaoikeus on pääkäsittelyssä kiinnittänyt asianosaisten huomiota asiakirjatodisteen 38 näyttöarvoon, asianosaisten vastauksista on ilmennyt lähinnä vain se, että esitutkinnan kohteena on ollut muitakin vanteita koskevia väitettyjä loukkauksia kuin mistä vanteista markkinaoikeudessa on nyt kysymys

103. Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei Daimler AG:n asiakirjatodiste 38 riitä osoitukseksi siitä, mitä vastaajat ovat mahdollisesti myöntäneet esitutkinnassa nyt kysymyksessä olevien vanteiden myyntimääristä.

104. Daimler AG on vedonnut myyntimääriä koskevan arvionsa tueksi myös siihen, että erityisesti vannetta 2 on myyty pitkään ja että se on ollut jatkuvasti verkkosivujen vannetukku.fi myydyimpien vanteiden listalla. Tältä osin JH on esittänyt, että sellaisella listalla on luonnollisesti sellaiset vanteet, joita on varastossa ja jotka halutaan saada kiertoon. Markkinaoikeus ei pidä JH:n esittämää – jos sillä on tarkoitettu sitä, että vanne 2 ei olisi myynyt kovin hyvin – muun selvityksen puuttuessa uskottavana.

105. Markkinaoikeus katsoo, ettei asiassa esitetty todistelu sovellu pohjaksi vanteiden myyntimäärin laskemiselle. Näin ollen asiaa joudutaan oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin perusteella arvioimaan. Ottaen huomioon ennen muuta se, että vastaajat eivät ole täyttäneet markkinaoikeuden antamia asiakirjan esittämistä koskevia määräyksiä, markkinaoikeus ei pidä uskottavina vastaajatahon myyntimääriä koskevia myöntämisiä, vaan vanteita on katsottava myydyn selvästi enemmän. Tähän viittaa erityisesti vanteiden 2 ja 3 pitkäkestoinen myynti, joka on jatkunut vielä kuluvanakin vuonna 2019 (esimerkiksi Daimler AG:n asiakirjatodisteet 15, 16, 22 ja 36). Huomioon on lisäksi otettava se, että JH on esittänyt vannetukku.fi Oy:n vannemyynnin vuosittaiseksi kokonaislaajuudeksi 35.000–42.000 vannetta. JH:n mukaan suosituimpien vanteiden tavanomainen myyntimäärä on ensimmäisinä vuosina 3.000–4.000 kappaletta, jopa 5.000 kappaletta, ja tämän jälkeen myyntimäärä vähenee. Markkinaoikeus arvioi loukkaavien vanteiden myyntimääräksi kaikkinensa 8.000 kappaletta kanteen kohteena olevana ajanjaksona. Näistä arviolta 2.000 vannetta on katsottava myydyn vain Daimler AG:n tavaramerkkioikeuksia loukaten.

6.3 Kohtuullinen tavaramerkkioikeudellinen hyvitys ja mallioikeudellinen korvaus

106. Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat edellä todettujen loukkausten perusteella tuottamuksestaan riippumatta velvollisia suorittamaan Daimler AG:lle tavaramerkkioikeudellisen kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä ja mallioikeudellisen kohtuullisen korvauksen mallin käyttämisestä. Mainittujen hyvityksen ja korvauksen suuruus määräytyy lähtökohtaisesti merkin tai mallin käyttämisestä vastaavassa tilanteessa tavanomaisesti suoritettavan käyttökorvauksen mukaisesti.

107. Asianosaisilla ei ole ollut erimielisyyttä siitä, että mainittujen hyvityksen ja korvauksen perusteeksi tulee asettaa 10 prosentin suuruinen käyttökorvausprosentti keskimääräisestä myyntihinnasta. Asianosaisten välillä on sen sijaan ollut erimielisyyttä loukkaavien vanteiden myyntihinnoista. Daimler AG on lähtenyt laskelmissaan verkkosivuilla vannetukku.fi ilmoitettujen myyntihintojen perusteella arvonlisäverottomasta myyntihinnasta 100 euroa vanteelta. Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat puolestaan esittäneet puheena olevien vanteiden arvonlisäverottomaksi keskihinnaksi noin 70 euroa. Lisäksi ne ovat todenneet, että vannetukku.fi Oy:n myymistä vanteista 80 prosenttia menee tukkumyyntiin, jossa on 25 prosenttia halvemmat hinnat kuin kuluttajamyynnissä. Mainitut seikat huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo loukkaavien vanteiden arvonlisäverottomaksi keskimääräiseksi myyntihinnaksi 70 euroa vanteelta.

108. Edellä kohdissa 105 ja 107 todetun perusteella vannetukku.fi Oy:n on korvattava Daimler AG:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkkioikeuksia loukkaavan vannemyynnin johdosta tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin nojalla 56.000 euroa ja kohtuullisena korvauksena mallioikeuksia loukkaavan vannemyynnin johdosta mallioikeuslain 36 §:n 1 momentin nojalla 42.000 euroa.

109. Daimler AG on pääkäsittelyssä esittänyt vastaajien yhteisvastuun osalta, että Iisalmen Autosompa Oy:n vastuu on siitä viisi prosenttia. Lisäksi, kun asiassa on jäänyt tarkemmin selvittämättä Iisalmen Autosompa Oy:n toimintatavat loukkaavien vanteiden myynnissä ja markkinoinnissa koko kanteen kattamana ajanjaksona, markkinaoikeus katsoo, että Iisalmen Autosompa Oy:n on korvattava Daimler AG:lle edellisessä kappaleessa todetuista määristä yhteisvastuullisena 2.000 euroa ja 1.500 euroa.

6.4 Vahingonkorvaus

110. Daimler AG on väittänyt, että sille on aiheutunut myymättä jääneistä vanteista johtuen vahinkoa tavara- ja mallioikeuksien loukkauksesta 550.000 euroa ja pelkästä tavaramerkkioikeuksien loukkauksesta 220.000 euroa eli yhteensä 770.000 euroa. Daimler AG on perustellut tätä vaatimustaan myös vastaajien saamalla perusteettomalla edulla.

111. Vastaajien mukaan vahingosta ei ole esitetty mitään selvitystä. Lisäksi kun tarvikevanteet ovat olennaisesti Daimler AG:n vanteita halvempia ja kun siten asianosaisten vanteiden ostajaryhmät ovat erilaiset, Daimler AG:lle ei ole aiheutunut vahinkoa.

112. Tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin esitöistä (HE 201/2018 vp s. 168 ja 169) ilmenee, että tyypillisin tavaramerkkioikeuksien loukkauksista aiheutuva vahinko on saamatta jäänyt voitto. Arvioitaessa saamatta jääneen voiton määrää viitteitä siitä voidaan saada tuotteiden menekin muutoksista. Usein loukkaustilanteissa on helpompi selvittää oikeudenloukkaajan saama hyöty kuin loukatulle aiheutunut vahinko. Tämän vuoksi oikeudenloukkaajan saamaa voittoa tai muuta loukkaajan saamaa perusteetonta hyötyä voidaan käyttää apuna vahingonkorvauksen määrän arvioinnissa. Markkinaoikeus toteaa, että edellä todettu koskee myös mallioikeuden loukkauksista aiheutuvaa vahinkoa.

113. Verkkosivuilla vannetukku.fi myydyt ja markkinoidut vanteet ovat niin sanottuja tarvikevanteita. Vastaajien esittämän mukaan niiden hinnat ovat tyypillisesti huomattavasti halvemmat kuin autonvalmistajien alkuperäisten vanteiden hinnat. Markkinaoikeus pitää uskottavana muun selvityksen puuttuessa myös sitä vastaajien toteamaa, että asianosaisten vanteiden ostajaryhmät ovat erilaiset. Todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei verkkosivuilla vannetukku.fi tapahtunut loukkaavien vanteiden myynti todennäköisesti ole aiheuttanut juurikaan Daimler AG:n alkuperäisten vanteiden myynnin vähentymistä.

114. Näin ollen jo edellä todetusta syystä asiassa ei ole perusteita katsoa, että Daimler AG:ltä olisi jäänyt saamatta voittoa ja siten aiheutunut vahinkoa, joka sen esittämällä tavalla olisi ylittänyt edellä todettujen tavaramerkkioikeudellisen kohtuullisen hyvityksen ja mallioikeudellisen kohtuullisen korvauksen määrän.

115. Lisäksi Daimler AG on vaatinut vastaajilta sen goodwill-arvon heikentymisen johdosta vahingonkorvausta 120.000 euroa.

116. Tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin edellä todettujen esitöiden (s. 169) mukaan loukkaus on usein omiaan aiheuttamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen vähentymistä tai häiritsemään asiakassuhteita, vaikkakin näistä syistä johtuva vahinko on yleensä erityisen vaikea näyttää toteen. Samanlaista vaikeasti näytettävissä olevaa taloudellista vahinkoa loukkaus voi aiheuttaa tavaramerkin goodwill-arvolle tai erottamiskyvylle vesittymisen kautta. Markkinaoikeus toteaa, että edellä goodwill-arvolle aiheutuvasta vahingosta todettu koskee myös mallioikeutta.

117. Daimler AG ei ole esittänyt goodwill-arvon heikentymisestä näyttöä, vaan se on lähinnä vedonnut vastaajien menettelyn laaja-alaisuuteen ja kestoon sekä siihen, että sen Mercedes-Benz-brändi on maailmanlaajuisesti tunnettu. Lisäksi Daimler AG on todennut, että vastaajien vanteet ovat todennäköisesti heikompilaatuisempia kuin Daimler AG:n alkuperäiset vanteet. Tällaisten todennäköisesti heikompilaatuisten tuotteiden myynti Daimler AG:n oikeuksia luvattomasti hyödyntäen on omiaan heikentämään Daimler AG:n tuotteiden goodwill-arvoa, kun kopiovanteet ostaneet kuluttajat yhdistävät niistä saamansa vaikutelman Daimler AG:hen. Vastaajien menettelystä on syntynyt Daimler AG:lle goodwill-vahinkoa sekä liiketoiminnan nauttiman maineen ja arvostuksen häiriintymistä, koska kopiovanteiden myynnin ja markkinoinnin seurauksena kuluttajat eivät voi olla varmoja Daimler AG:n tuotteiden laadusta. Edelleen Daimler AG on todennut, että vastaajat ovat myyneet sen vanteiden kanssa käytännössä identtisiä vanteita huomattavasti alkuperäisiä vanteita halvemmalla, mikä on tyypillinen goodwill-vahingon lähtökohta ja että vastaajien intensiivinen tapa käyttää toisen tavaramerkkejä on myös tyypillinen keino vesittää niitä.

118. Markkinaoikeus katsoo, että vannetukku.fi Oy:n edellä kohdassa 105 todetuin tavoin pitkään jatkuneista ja myyntimäärällisesti huomattavista oikeudenloukkauksista on todennäköisesti aiheutunut Daimler AG:n tavaramerkkien ja mallien goodwill-arvon jonkinasteista heikentymistä. Yksityiskohtaisen selvityksen esittäminen sanotunlaisesta vahingosta ja sen määrästä on tyypillisesti hankalaa tai mahdotonta. Todetusta johtuen markkinaoikeuden on arvioitava vahingonkorvauksen määrä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti.

119. Markkinaoikeus arvioi, ottaen huomioon loukkausten laadun ja keston, vanteiden arvioidun myyntimäärän sekä joidenkin Daimler AG:n tavaramerkkien huomattavan tunnettuuden, Daimler AG:lle sen tavaramerkkien ja mallien loukkauksesta aiheutuneen goodwill-vahingon määräksi 20.000 euroa, mikä määrä vannetukku.fi Oy:n on korvattava Daimler AG:lle tavaramerkkilain 69 §:n 1 momentin ja mallioikeuslain 36 §:n 1 momentin nojalla.

120. Ottaen huomioon edellä kohdassa 109 todettu, markkinaoikeus katsoo, että Iisalmen Autosompa Oy:n on korvattava Daimler AG:lle edellisessä kappaleessa todetusta määrästä yhteisvastuullisena 800 euroa.

6.5 Viivästyskorko

121. Hyvitykselle ja korvauksille on määrättävä maksettavaksi viivästyskorkoa 3.2.2018 lukien, kun tuomittavat määrät eivät ylitä Daimler AG:n kannevaatimuksessa 5 esitettyjä edellä todettuun päivämäärään kytkeytyviä määriä. Kyseinen päivämäärä on 30 päivää kuulutustiedoksiannon julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

7 Oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut

122. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Mainitun luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

123. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

124. Daimler AG on hävinnyt asian suhteessa vastaajista Autosompa Yhtymä Oy:öön ja Paalupaikka Oy:öön, joten se on lähtökohtaisesti velvoitettava korvaamaan näiden oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut.

125. Vastaajat ovat yhdessä vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Daimler AG:n korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut kulujen osalta 910 eurolla ja palkkion osalta 26.187,50 eurolla eli yhteensä 27.097,50 eurolla viivästyskorkoineen sekä asianosaiskulut 75.000 eurolla viivästyskorkoineen. Vastaajien ilmoittaman mukaan niiden vaatimuksista 90 prosenttia perustuu vannetukku.fi Oy:n osuuteen ja 10 prosenttia muiden vastaajien yhteiseen osuuteen. Markkinaoikeus toteaa, että Autosompa Yhtymä Oy:n ja Paalupaikka Oy:n yhteinen oikeudenkäynti- ja asiaosaiskuluvaatimus on siten 6,66 prosenttia edellä todetuista määristä.

126. Vastaajayhtiöiden edustaja JH on todennut, että asianosaiskuluvaatimuksesta puolet koostuu palkkiosta, joka on maksettu muualta kuin vastaajien oikeudenkäyntiasiamieheltä saadun oikeudellisen avun johdosta, ja puolet JH:n itsensä ajankäytöstä.

127. Daimler AG:llä ei ole ollut puheena oleviin oikeudenkäyntikuluihin liittyvien kulujen osalta huomauttamista. Muilta osin Daimler AG on todennut lähinnä sen, että tarve takaisinsaantikanteelle on ollut seurausta vastaajien omasta toiminnasta ja että asianosaiskuluista hyväksytään määrällisesti 500 euroa.

128. Markkinaoikeus katsoo, etteivät Autosompa Yhtymä Oy ja Paalupaikka Oy ole esittäneet sellaista selvitystä oikeudenkäynnin niille aiheuttamista kustannuksista, että asianosaiskuluvaatimus voitaisiin hyväksyä osaksikaan muuhun kuin omaan työhön perustettuna.

129. Ottaen huomioon edellä todetut seikat markkinaoikeus katsoo, että Daimler AG on velvoitettava korvaamaan Autosompa Yhtymä Oy:n ja Paalupaikka Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

130. Vastaajista vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat pääosin hävinneet asian. Daimler AG:n yhteisvastuullinen oikeudenkäyntikuluvaatimus on ollut kulujen osalta 2.697,70 euroa ja palkkion osalta 65.000 euroa eli yhteensä 67.697,70 euroa viivästyskorkoineen. Daimler AG:n ilmoittaman mukaan sen vaatimuksista 90 prosenttia perustuu vannetukku.fi Oy:n osuuteen ja viisi prosenttia Iisalmen Autosompa Oy:n osuuteen. Markkinaoikeus toteaa, että Daimler AG:n oikeudenkäyntikuluvaatimus kahden viimeksi mainitun yhtiön osalta on siten 95 prosenttia edellä todetuista määristä.

131. Vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy ovat paljoksuneet Daimler AG:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta muun muassa siitä syystä, että se on osin luopunut kanteestaan oikeudenkäynnin kuluessa. Siinä tapauksessa, että kanne menestyisi lopullisessa muodossaan, korvattavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määrä tulisi olla palkkion osalta 13.000 euroa. Kulut ovat olleet osin tarpeettomia.

132. Markkinaoikeus toteaa, että toisen vanteen osalta kanteesta luopuminen mallioikeudellisilta osin on tapahtunut vasta sen jälkeen, kun kyseisen vanteen mallioikeudellisiin piirteisiin liittyvää todistelua oli pääkäsittelyssä otettu vastaan. Muiltakaan osin Daimler AG:n kanne ei ole kaikilta osin menestynyt muidenkaan kuin määrällisesti harkinnanvaraisten seikkojen suhteen. Markkinaoikeus katsoo edellä todettu ja oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 § huomioon ottaen, että vannetukku.fi Oy ja Iisalmen Autosompa Oy on yhteisvastuullisesti velvoitettava osaksi korvaamaan Daimler AG:n oikeudenkäyntikulut.

133. Daimler AG:n korvattavaksi vaatimien kulujen osuus 2.697,70 euroa on koostunut haasteen kuulutuskuluista 489,10 euroa, koeostokuluista 1.260,50 euroa ja todistajanpalkkiosta 948,10 euroa. Asiassa esitetyn todistelun (Daimler AG:n asiakirjatodisteet 32 ja 33) perusteella on jäänyt epäselväksi, mikä osuus koeostokuluista on mahdollisesti syntynyt muista kuin kanteen kohteena olevien vanteiden hankkimisesta.

134. Ottaen huomioon edellä todetut seikat markkinaoikeus katsoo, että vannetukku.fi Oy on velvoitettava korvamaan Daimler AG:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 55.000 eurolla viivästyskorkoineen.

135. Iisalmen Autosompa Oy:lle on määrätty samat vahvistus-, kielto- ja hävittämisseuraamukset kuin vannetukku.fi Oy:lle. Toisaalta Iisalmen Autosompa Oy:n hyvitys- ja korvausvastuu on jäänyt vähäisemmäksi. Todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Iisalmen Autosompa Oy:n on korvattava Daimler AG:lle edellisessä kappaleessa todetusta määrästä yhteisvastuullisena 15.000 euroa.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus

1. hylkää kanteen Autosompa Yhtymä Oy:n ja Paalupaikka Oy:n osalta

2. velvoittaa Daimler AG:n korvaamaan Autosompa Yhtymä Oy:n ja Paalupaikka Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut yhteensä 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta

3. kumoaa 21.3.2018 antamansa yksipuolisen tuomion numero 170/18 ja peruuttaa 2.5.2018 antamallaan päätöksellä numero 261/18 määräämänsä yksipuolisen tuomion täytäntöönpanoa koskevan määräyksen

4. vahvistaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n loukanneen Daimler AG:n seuraavia tavaramerkkioikeuksia:

- EU-tavaramerkki numero 000139998 MERCEDES
- EU-tavaramerkki numero 000139865 MERCEDES-BENZ
- EU-tavaramerkki numero 000113373 MB
- EU-tavaramerkki numero 000140335 (kuvio)
- Kansainvälinen rekisteröinti numero 757797 SLR
- EU-tavaramerkki numero 003453461 CLS
- Kansallinen tavaramerkki numero 135327 AVANTGARDE
- EU-tavaramerkki numero 001124247 GULLWING

ja seuraavia mallioikeuksia:

- Yhteisömalli numero 000677331-0004
- Yhteisömalli numero 000691902-0002
- Yhteisömalli numero 000187125-0002
- Yhteisömalli numero 000529185-0009
- Yhteisömalli numero 000677331-0006
- Yhteisömalli numero 000613419-0005
- Yhteisömalli numero 000008834-0002

5. kieltää vannetukku.fi Oy:tä ja Iisalmen Autosompa Oy:tä

5.1 käyttämästä myytäväksi tarjottavia tuotteita esittävissä kuvissa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio)

5.2 käyttämästä tuotteiden niminä Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiä numero 000113373 MB, kansainvälistä rekisteröintiä numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiä numero 003453461 CLS, kansallista tavaramerkkiä numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiä numero 001124247 GULLWING

5.3 käyttämästä tuotteiden esittelyn tai niiden muun kuvauksen yhteydessä viittauksia Daimler AG:n EU-tavaramerkkiin numero 000139998 MERCEDES, EU-tavaramerkkiin numero 000139865 MERCEDES-BENZ, EU-tavaramerkkiin numero 000113373 MB, kansainväliseen rekisteröintiin numero 757797 SLR, EU-tavaramerkkiin numero 003453461 CLS, kansalliseen tavaramerkkiin numero 135327 AVANTGARDE ja EU-tavaramerkkiin numero 001124247 GULLWING

5.4 myymästä tuotteita, joihin on otettu ilman lupaa Daimler AG:n EU-tavaramerkkiä numero 000140335 (kuvio) loukkaavia tunnuksia

6. kieltää vannetukku.fi Oy:tä ja Iisalmen Autosompa Oy:tä loukkaamasta edellä kohdassa 4 todettuja mallioikeuksia

7. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n ja Iisalmen Autosompa Oy:n hävittämään kaikki hallussaan olevat Daimler AG:n tavaramerkki- ja mallioikeuksia loukkaavat tuotteet

8. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Daimler AG:lle tavaramerkkioikeuksien loukkauksen johdosta kohtuullisena hyvityksenä 56.000 euroa ja mallioikeuksien loukkauksen johdosta kohtuullisena korvauksena 42.000 euroa sekä vahingonkorvauksena 20.000 euroa. Edellä mainituille määrille on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentin mukaista viivästyskorkoa 3.2.2018 lukien

9. velvoittaa Iisalmen Autosompa Oy:n korvaamaan Daimler AG:lle yhteisvastuullisena edellä tuomiolauselman kohdassa 8 todettujen kohtuullisen hyvityksen osalta 2.000 euroa, kohtuullisen korvauksen osalta 1.500 euroa ja vahingonkorvauksen osalta 800 euroa mainittuine viivästyskorkoineen

10. velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Daimler AG:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 55.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta

11. velvoittaa Iisalmen Autosompa Oy:n korvaamaan Daimler AG:lle yhteisvastuullisena edellä tuomiolauselman kohdassa 10 todettujen oikeudenkäyntikulujen osalta yhteensä 15.000 euroa mainittuine viivästyskorkoineen

12. hylkää asianosaisten vaatimukset muilta osin.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 13.12.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Ville Parkkari.

Lainvoimaisuus

Lainvoimainen

 
Julkaistu 16.10.2019