MAO:438/19

Aarrekaivos Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - harhaanjohtavuus

Diaarinumero: 2018/481
Antopäivä: 10.10.2019


Päätös, josta valitetaan

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 2.10.2018 (liitteenä)

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Aarrekaivos Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Perusteet

Tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) on harhaanjohtava. Lisäksi tavaramerkin ja Aarrekaivos Oy:n aputoiminimen Hotelli Malmikumpu välillä on sekaannusvaara. Aputoiminimi on myös otettu luvatta tavaramerkkiin.

Tavaramerkki on harhaanjohtava, jos se siihen sisältyvin sanoin tai kuvioin on omiaan erehdyttämään yleisöä eli antamaan väärää tietoa. Harhaanjohtava tavaramerkki voi antaa väärän käsityksen esimerkiksi tavaran tai palvelun laadusta, ominaisuudesta, arvosta tai alkuperästä. Riittävää on, että tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

Kysymyksessä oleva tavaramerkki on rekisteröity luokassa 41 palveluille "koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat". Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on hylätty luokan 43 palveluiden "ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus" osalta, joten merkki ei siten kata majoitus- tai ravitsemispalveluita. Tavaramerkissä olevat sanat hotelli ja ravintola ovat kuitenkin omiaan antamaan kohdeyleisölle virheellisen vaikutelman siitä, että tavaramerkki koskisi tällaisia palveluita. Kuluttajat olettavat, että tavaramerkillä varustetussa paikassa voisi esimerkiksi ruokailla tai majoittua. Tavaramerkki on siten harhaanjohtava. Valituksenalaisen päätöksen perustelut ovat virheelliset siltäkin osin kuin päätöksessä on viitattu Aarrekaivos Oy:n aputoiminimen toimialaan. Aputoiminimen toimialalla ei ole merkitystä arvioitaessa kysymyksessä olevan tavaramerkin harhaanjohtavuutta.

Tavaramerkin hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) ja aputoiminimen Hotelli Malmikumpu välillä on sekaannusvaara. Tavaramerkki ja aputoiminimi ovat hyvin samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Myös palvelut ovat samankaltaisia.

Molempiin tunnuksiin sisältyy sana Malmikumpu, joka on niissä hallitsevassa asemassa. Myös sana hotelli sisältyy molempiin tunnuksiin. Aputoiminimi Hotelli Malmikumpu sisältyy näin ollen kysymyksessä olevaan tavaramerkkiin sellaisenaan. Tunnuksissa ainoa erottava sanallinen osatekijä on kuvaileva sana ravintola, joka ei riitä erottamaan tunnuksia toisistaan. Kysymyksessä olevan kuviotavaramerkin kuviollisuuden aste on matala sen muodostuessa pelkästään täysin tavanomaisella kirjasintyypillä kirjoitetuista sanoista ilman mitään erityistä kuviollista elementtiä. Myöskään kuviollisuus ei riitä poistamaan tunnusten samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa.

Kysymyksessä olevan tavaramerkin luokassa 41 kattamat palvelut "koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat" ovat samankaltaisia kuin valittajan aputoiminimen toimialan "matkailu- ja ravintolatoiminta" mukaiset palvelut. On tavanomaista, että esimerkiksi hotellit tai muut matkailualan yritykset, kuten leirikeskukset, tarjoavat majoitus- ja ravintolapalveluiden lisäksi esimerkiksi kokous- ja koulutuspalveluita. Erilaisia kursseja, koulutuksia ja seminaareja järjestetään nimenomaan hotelleissa.

Lisäksi majoitusliikkeissä järjestetään tavanomaisesti erilaista ohjelmaa kuten ajanviete-, urheilu- ja kulttuuritoimintaa. Esimerkiksi hotellit ja leirikeskukset voivat tarjota erilaisia liikunnallisia aktiviteetteja matkailijoille ja majoittujille. Samoin hotelleissa on usein tarjolla erilaista ajanvietettä ja kulttuuria, kuten musiikkia, konsertteja, näytelmiä tai muita viihteellisiä tapahtumia. Rekisteriviranomaisen mukaan valittajan aputoiminimen toimiala ei kata hotelli- tai majoitusliiketoimintaa vaan matkailu- ja ravintolatoiminnan. Hotelli- ja majoitusliiketoiminta ovat samanlaisia tai vähintäänkin samankaltaisia palveluita kuin matkailutoiminta. Lisäksi sanoja hotelli ja majoituspalvelu voidaan käyttää kuvaamaan matkailuliiketoimintaa.

Kohdeyleisö saattaa erehtyä luulemaan, että majoitus- ja koulutuspalveluilla ja vastaavasti ravintola- sekä ajanvietepalveluilla on sama kaupallinen alkuperä. Kuluttajat ovat tottuneet siihen, että esimerkiksi majoitus-, ravintola-, koulutus- ja kulttuuripalvelujen kaupallinen alkuperä on tyypillisesti sama. Palveluilla on pitkälti sama kohderyhmä ja palveluita tarjoavat samat toimijat usein toistensa yhteydessä. Mainitut palvelut ovat osittain kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Palveluiden on siten katsottava olevan samankaltaisia.

Sen lisäksi, että tavaramerkin ja aputoiminimen välillä on edellä todetuin tavoin sekaannusvaara, tavaramerkkiin on tavaramerkkisäännösten vastaisesti otettu valittajan aputoiminimi. Toisin kuin valituksenalaisessa päätöksessä on todettu, tällaisesta tilanteesta on kysymys myös muulloin kuin siinä tapauksessa, että tavaramerkki ja aputoiminimi ovat täysin identtiset. Aputoiminimi on joka tapauksessa otettu tavaramerkkiin sellaisenaan, kun tavaramerkki sisältää molemmat aputoiminimen sanat. Vaikka tavaramerkki sisältää myös sanan ravintola, tämä ei merkitse sitä, etteikö valittajan aputoiminimi olisi otettu tavaramerkkiin sellaisenaan.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Aarrekaivos Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

Okun Hotelli Oy:n vastaus

Valituksenalainen päätös on oikea eikä sitä tule kumota. Okun Hotelli Oy on toiminut Hotelli Malmikummussa vuodesta 2003 alkaen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Asiassa on Aarrekaivos Oy:n valituksen perusteella ensisijaisesti kysymys siitä, onko Okun Hotelli Oy:n tavaramerkkiä numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) pidettävä harhaanjohtavana, mikä on rekisteröinnin ehdoton este. Toissijaisesti asiassa on kysymys siitä, onko tavaramerkin ja Aarrekaivos Oy:n aputoiminimen Hotelli Malmikumpu välillä sekaannusvaara tai onko aputoiminimi otettu oikeudetta tavaramerkkiin. Markkinaoikeus arvioi ensiksi kysymyksen tavaramerkin harhaanjohtavuudesta ja tämän jälkeen tarvittaessa muut valitusperusteet.

Asiassa on arvioitavana kysymys alla esitetyn tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) harhaanjohtavuudesta luokan 41 palveluille "koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat".


Tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio)


Asiaan sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Kyseinen tavaramerkkilain kohta vastaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

(EU) 2015/2436, uudelleenlaadittu (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaa, jonka mukaan rekisteröidyt tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen, on julistettava mitättömiksi.

Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu aikaisemmin voimassa olleen vastaavan säännöksen eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan osalta, että merkin on oltava tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (ks. esim. tuomio 30.3.2006, Emanuel, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).

Valittaja on esittänyt kysymyksessä olevan tavaramerkin olevan harhaanjohtava, koska tavaramerkissä olevat sanat hotelli ja ravintola ovat omiaan antamaan kohdeyleisölle virheellisen vaikutelman siitä, että tavaramerkki koskisi tällaisia palveluita. Kuluttajat olettavat, että tavaramerkillä varustetussa paikassa voisi esimerkiksi ruokailla tai majoittua.

Valituksenalaisen päätöksen mukaan kysymyksessä olevan tavaramerkin ei voida katsoa olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan, vaikka sen palveluluettelo ei kata hotelli- ja ravintolapalveluita. Tavaramerkin kattamia palveluita voidaan tarjota esimerkiksi hotelleissa tai ravintoloissa. Edelleen valituksenalaisen päätöksen mukaan tavaramerkin sanojen hotelli ja ravintola voidaan katsoa olevan palveluiden tarjoamispaikkaa ilmaisevina kuvailevia merkin osia eikä harhaanjohtavia.

Markkinaoikeus toteaa, että rekisteriviranomaisen esittämin tavoin on sinänsä mahdollista, että tavaramerkin kattamia palveluita "koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat" tarjotaan hotellissa tai ravintolassa. Näitä palveluja voidaan kuitenkin tarjota myös muissa tiloissa ja myös esimerkiksi sähköisissä jakelukanavissa. Hotelli- ja ravintolapalvelut eivät sisälly tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU tavara- ja palveluluetteloon, vaan tavaramerkin rekisteröintihakemus on hylätty luokan 43 palveluiden "ravitseminen ja juomien anniskelu; tilapäismajoitus" osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) on asiaan sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 14 §:n 1 momentin 2 kohdassa (616/2016) tarkoitetulla tavalla harhaanjohtava sen kattamien palvelujen luonteen suhteen. Valituksenalainen päätös on siten kumottava. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua muista valitusperusteista.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 2.10.2018 sekä palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle tavaramerkin numero 270165 hotelli ravintola MALMIKUMPU (kuvio) rekisteröinnin kumoamista varten.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Jari Tiainen.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös pdf-dokumenttina

Huomaa

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 11.10.2019