MAO:381/19

Robert Bosch GmbH > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - kansainvälinen rekisteröinti - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/476
Antopäivä: 29.8.2019

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Robert Bosch GmbH on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen siltä osin kuin kansainvälistä rekisteröintiä numero 1377007 myScotty ei ole hyväksytty Suomea koskevaksi ja palauttaa asian vastaavilta osin Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteröinnin hyväksymiseksi.

Perusteet

Kansainvälinen rekisteröinti numero 1377007 myScotty ei aiheuta sekaannusvaaraa valituksenalaisessa päätöksessä esteeksi asetettuun EU-tavaramerkkiin numero 4357083 SCOTTY (kuvio) kysymyksessä olevien luokan 9 tavaroiden tai luokan 38 palvelujen osalta.

Kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 kattamia tavaroita ei voida pitää samankaltaisina esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamiin tavaroihin nähden. Kumpikaan vertailtavista merkeistä ei kata luokassa 9 koko luokkaotsikkoa. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin suoja-alaa on tässä tapauksessa tulkittava suppeasti ja tulkinnassa on pitäydyttävä tavaraluettelon nimikkeiden kirjaimellisessa merkityksessä. Patentti- ja rekisterihallitus on tulkinnan kautta laajentanut esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamat tavarat "Modern telecommunications systems" sisältämään kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 kattamat tavarat "Computer programs (downloadable computer software)", vaikka kyseisten tavaranimikkeiden kirjaimellinen merkitys on täysin toisistaan poikkeava. Merkkien luokassa 9 kattamien tavaroiden myynti- ja jakelukanavat ovat myös erilaisia. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamat tavarat ovat kommunikaatiojärjestelmiä, joita tavalliset kuluttajat tuskin hankkivat omaan käyttöönsä.

Myöskään kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 38 kattamia palveluja ei voida pitää samankaltaisina esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 38 kattamiin palveluihin nähden. Kansainvälinen rekisteröinti kattaa luokassa 38 palvelut "Providing access to information on the internet; providing access to platforms, chatrooms and portals on the internet", kun taas esteeksi asetettu EU-tavaramerkki kattaa luokassa 38 palvelut "Telecommunications", joka on luokan 38 luokkaotsikko. Kansainvälisen rekisteröinnin kattamat palvelut on katsottava samankaltaisiksi esteeksi asetetun EU-tavaramerkin kattamien palvelujen kanssa vain siinä tapauksessa, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin katsotaan kattavan kaikki luokan 38 ajateltavissa olevat palvelut.

Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin rekisteröintiä on haettu 22.3.2005 eli ennen 22.6.2012 ja merkki on rekisteröity 10.6.2009 eli ennen 23.3.2016. Näin ollen sen haltijalla on ollut mahdollisuus tehdä Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus), sellaisena kuin se on muutettuna 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 2015/2424, 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitus 24.9.2016 mennessä. Koska kyseistä ilmoitusta ei ole merkin osalta tehty, merkin palveluluetteloa on luokan 38 osalta tulkittava siten, että suojan piiriin kuuluvat ainoastaan ne palvelut, jotka luokituksessa on nimenomaisesti mainittu. Luokkaan 38 kuuluu huomattava määrä muitakin kuin luokkaotsikon kirjaimellisen merkityksen mukaisia palveluja.

Kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 38 kattamat palvelut "Providing access to information on the internet; providing access to platforms, chatrooms and portals on the internet" liittyvät tiedon siirtoon, kun taas esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 38 kattamat palvelut "Telecommunications" tarkoittavat kahden toisistaan kaukana olevan tahon kommunikointia keskenään, kuten esimerkiksi puheluja, radiolähetyksiä, tv-lähetyksiä tai satelliittilähetyksiä.

Lisäksi vertailtavat merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaisia.

Esteeksi asetetussa EU-tavaramerkissä on runsaasti visuaalista ainesta ja sen ulkoasun tarkastelussa huomio kiinnittyy välittömästi punaiseen pupilliin merkin sisältämän O-kirjaimen muistuttaessa silmää, kun taas kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki, jossa ei ole kuvio-osia. Merkit antavat ulkoasultaan erilaisen kokonaisvaikutelman.

Kansainvälisen rekisteröinnin sisältämä sana "my" tarkoittaa suomeksi "minun", mutta se on oikeinkirjoitussääntöjen vastaisesti liitetty sanaan "Scotty" ilman välilyöntiä. Merkin ei voida siten katsoa tarkoittavan suomeksi "minun Scotty(ni)".

Vertailtavien merkkien sisältämällä sanalla "Scotty" ei ole mitään merkityssisältöä. Se voidaan lähinnä ymmärtää lempinimenä tai viittauksena skotlantilaisuuteen. Koska Scotty on puhuttelu- tai hellittelynimi, tavaramerkkirekisterissä on eri tuotteille rekisteröityinä useampia sanan "Scotty" sisältäviä merkkejä. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta ei voida siten pitää erityisen vahvana.

Kohdeyleisön muodostuessa tavallisista suomalaisista kuluttajista ei ole syytä epäillä, että he erehtyisivät luulemaan vertailtavien merkkien olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1. Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako kansainvälinen rekisteröinti numero 1377007 myScotty sekaannusvaaran luokan 9 tavaroiden ja luokan 38 palvelujen osalta aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin numero 4357083 SCOTTY (kuvio).

Tähän asiaan sovelletaan tavaramerkkilakia (7/1964) sellaisena kuin se oli viimeksi voimassa ennen nykyisen tavaramerkkilain (544/2019) voimaantuloa 1.5.2019. Jäljempänä olevat viittaukset tavaramerkkilakiin koskevat sovellettavaa lakia (7/1964).

Tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 3 kohdan mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan mainitun lain 57 §:ssä tarkoitettua EU-tavaramerkkiä, joka on rekisteröity tavaramerkkihakemusta aikaisemman hakemuksen perusteella.

Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää mainitussa laissa säädetyin poikkeuksin, joista ei nyt ole kysymys, sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

2. Tavaroiden ja palvelujen vertailu

Arvioitaessa merkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Samankaltaisuusarvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat myös jakelukanavat sekä tavaroiden tai palvelujen tavanomainen alkuperä.

Silloin, kun aikaisemman oikeuden kattamien tavaroiden tai palvelujen luettelo sisältää yleisnimikkeen tai laajan luokan, johon sisältyvät kaikki myöhemmän merkin kattamat tavarat tai palvelut, tavarat tai palvelut on katsottava samoiksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että kansainvälisen rekisteröinnin myScotty ja esteeksi asetetun EU-tavaramerkin SCOTTY (kuvio) luokassa 9 kattamat tavarat ovat samoja ja luokassa 38 kattamat palvelut ovat samankaltaisia. Valittaja on esittänyt, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia.

2.1 Luokan 9 tavarat

Kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat tavarat luokassa 9: "Computer programs (downloadable computer software)".

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki kattaa seuraavat tavarat luokassa 9: "Modernit tietoliikennejärjestelmät, erityisesti siirrettävät ja kiinteät videotietoliikenneyksiköt tietokoneissa/sylimikroissa, PC-pohjaiset videoneuvottelujärjestelmät, jotka mahdollistavat maailmanlaajuisen ääni- ja kuvaviestinnän; elokuva- ja videokamerat".

Valittaja on esittänyt, että kumpikaan vertailtavista merkeistä ei kata koko luokkaotsikkoa luokassa 9 ja että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin suoja-alaa on tulkittava suppeasti ja tulkinnassa on pitäydyttävä tavaraluettelon nimikkeiden kirjaimellisessa merkityksessä.

Markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetettua EU-tavaramerkkiä SCOTTY (kuvio) ei ole rekisteröity luokassa 9 koko luokkaotsikolle, minkä vuoksi sitä ei ole kyseisen luokan osalta koskenut EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitusmenettely. Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokan 9 tavaraluettelon nimikkeitä on siten tulkittava niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 9 kattamien tavaroiden "Computer programs (downloadable computer software)" on katsottava olevan vähintään samankaltaisia kuin esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 9 kattamat tavarat "Modernit tietoliikennejärjestelmät, erityisesti siirrettävät ja kiinteät videotietoliikenneyksiköt tietokoneissa/sylimikroissa, PC-pohjaiset videoneuvottelujärjestelmät, jotka mahdollistavat maailmanlaajuisen ääni- ja kuvaviestinnän", koska niitä on pidettävä toisiaan täydentävinä ja niillä voi olla sama kohdeyleisö ja niitä voidaan myös tarjota samojen jakelukanavien kautta. Lisäksi kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden tavaroiden valmistuksesta.

2.2 Luokan 38 palvelut

Kansainvälinen rekisteröinti kattaa seuraavat palvelut luokassa 38: "Providing access to information on the internet; providing access to platforms, chatrooms and portals on the internet".

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki kattaa seuraavat palvelut luokassa 38: "Kaukoviestintä".

Valittaja on esittänyt, että esteeksi asetettu EU-tavaramerkki sisältää luokan 38 osalta koko luokkaotsikon, joten sitä on tältä osin koskenut EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukainen ilmoitusmenettely. Valittajan mukaan, koska kyseistä ilmoitusta ei ole merkin osalta tehty, merkin palveluluetteloa on luokan 38 osalta tulkittava palveluluettelon kirjaimellisen merkityksen mukaisesti.

Markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin osalta ei ole tehty EU-tavaramerkkiasetuksen 28 artiklan 8 kohdan mukaista ilmoitusta. Näin ollen merkin luokassa 38 kattamia palveluja on tulkittava niiden kirjaimellisen merkityksen mukaisesti, kuten Patentti- ja rekisterihallitus on tehnytkin.

Esteeksi asetetun EU-tavaramerkin luokassa 38 kattamien palvelujen "Kaukoviestintä" on katsottava sisältävän kansainvälisen rekisteröinnin luokassa 38 kattamat palvelut "Providing access to information on the internet; providing access to platforms, chatrooms and portals on the internet". Niiden on siten katsottava olevan samoja.

3. Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta sekä Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T 256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta).

Kysymyksessä olevien luokan 9 tavaroiden ja luokan 38 palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. esim. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T 220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

4. Merkkien vertailu

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena. Vaikka kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijä, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi (ks. tuomio 22.10.2015, BGW, C 20/14, EU:C:2015:714, 36 ja 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi (ks. tuomio 24.11.2005, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), T 3/04, EU:T:2005:418, 45 kohta ja tuomio 16.1.2008, Inter-Ikea v. SMHV – Waibel (idea), T 112/06, EU:T:2008:10, 45 kohta). Sen sijaan sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä koostuvan merkin sanalliset osatekijät ovat lähtökohtaisesti erottamiskykyisempiä kuin kuviolliset osatekijät, koska keskivertokuluttaja viittaa kyseessä olevaan tuotteeseen helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla merkin kuvio-osaa (ks. tuomio 1.3.2016, 1&1 Internet v. SMHV – Unoe Bank (1e1), T 61/15, EU:T:2016:115, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat merkit:

Kansainvälinen rekisteröinti Aikaisempi EU-tavaramerkki

myScotty


Kansainvälinen rekisteröinti on sanamerkki, joka muodostuu sanasta myScotty. Kohdeyleisön voidaan katsoa havaitsevan tavaramerkistä myScotty kaksi sanaa: "my" ja "Scotty". Sana "my" on englannin kielen omistuspronomini, joka ilmaisee omistamista ja jonka merkitys suomeksi on "minun". Kohdeyleisön on katsottava ymmärtävän sanan "Scotty" viittaavan englanninkieliseen miehen etu- tai lempinimeen. Markkinaoikeus katsoo sanan "my" tarkoituksena olevan kuluttajan puhutteleminen suoraan ja sen ilmaiseminen, että kyseessä on juuri hänelle merkityksellinen tai hänelle suunniteltu tuote. Näin ollen sanaa "my" on pidettävä heikosti erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Sanaa "Scotty" ei sen sijaan ole pidettävä kuvailevana kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille, joten sitä on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisenä ja siten kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyisimpänä osana.

Esteeksi asetettu EU-tavaramerkki on kuviomerkki, jossa on mustilla lihavoiduilla suuraakkosilla eli versaaleilla kirjoitettu sana "Scotty", jonka voidaan edellä todetusti katsoa viittaavan englanninkieliseen miehen etu- tai lempinimeen. Sanan "Scotty" O-kirjain on väritykseltään punamusta ja muodoltaan poikittaissuuntaisesti soikea. O-kirjaimen sisällä on punainen ympyrä, jonka yläosassa on pieni valkoinen osio, ja tämän kuvio-osan on katsottava muistuttavan silmää. Merkin oikeassa yläkulmassa on pienillä mustilla versaaleilla kirjoitettu kirjainyhdistelmä "TM". Kyseistä kirjainyhdistelmää "TM", joka kertoo kirjainyhdistelmän käyttäjän käsityksen siitä, että kyseinen merkki on tavaramerkki, ei ole pidettävä merkin osana, eikä sitä sen vuoksi oteta huomioon merkkien vertailussa. Sanaa "Scotty" ja silmää muistuttavaa kuvio-osaa on pidettävä tavanomaisen erottamiskykyisinä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille. Ottaen huomioon, että merkin sanaosia on lähtökohtaisesti pidettävä kuvio-osia erottamiskykyisempinä, esteeksi asetetun EU-tavaramerkin erottamiskykyisimpänä osana on pidettävä sen sanaa "Scotty".

Ulkoasultaan vertailtavat merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niihin sisältyy sana "Scotty", jota on pidettävä kummankin merkin erottamiskykyisimpänä osana. Merkit eroavat ulkoasultaan toisistaan kansainvälisen rekisteröinnin sanan "my" osalta. Lisäksi merkit eroavat toisistaan esteeksi asetetun EU-tavaramerkin silmää muistuttavan kuvio-osan osalta. Markkinaoikeus katsoo, että merkkien väliset erot eivät riitä poistamaan niiden ulkoasun samankaltaisuutta.

Vertailtavat merkit lausutaan samalla tavoin siltä osin kuin niihin sisältyy sana "Scotty", jota on pidettävä kummankin merkin erottamiskykyisimpänä osana. Merkit eroavat lausuntatavaltaan kansainvälisen rekisteröinnin sanan "my" osalta. Markkinaoikeus katsoo, että merkkejä on pidettävä lausuntatavaltaan samankaltaisina.

Vertailtavien merkkien merkityssisältö on sama siltä osin kuin ne sisältävät sanan "Scotty", jonka kohdeyleisö edellä todetusti ymmärtää viittaavan englanninkieliseen miehen etu- tai lempinimeen ja jota on pidettävä kummankin merkin erottamiskykyisimpänä osana. Merkit eroavat merkityssisällöltään toisistaan siltä osin kuin kansainvälinen rekisteröinti sisältää sanan "my", joka tarkoittaa suomeksi edellä todetusti "minun". Lisäksi merkit eroavat merkityssisällöltään esteeksi asetetun EU-tavaramerkin silmää muistuttavan kuvio-osan osalta. Markkinaoikeus katsoo, että merkkien väliset erot eivät riitä poistamaan niiden merkityssisällön samankaltaisuutta.

5. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta).

Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (ks. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 11.11.1997, SABEL, C 251/95, EU:C:1997:528, 24 kohta; tuomio 29.9.1998, Canon, C 39/97, EU:C:1998:442, 18 kohta ja tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C 342/97, EU:C:1999:323, 20 kohta).

Markkinaoikeus toteaa, että esteeksi asetettua aikaisempaa EU-tavaramerkkiä SCOTTY (kuvio) on pidettävä vähintään tavanomaisen erottamiskykyisenä kysymyksessä oleville tavaroille ja palveluille.

Vertailtavien merkkien kattamien tavaroiden ja palvelujen on edellä todettu olevan samoja tai vähintään samankaltaisia. Kun lisäksi otetaan huomioon vertailtavien merkkien samankaltaisuudesta edellä todettu, sekä se, että esteeksi asetetun EU-tavaramerkin SCOTTY (kuvio) erottamiskykyisimpänä osana pidettävä sana "Scotty" sisältyy sellaisenaan kansainväliseen rekisteröintiin myScotty ja muodostaa sen erottamiskykyisimmän osan, markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisestä rekisteröinnistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Vertailtavien merkkien välillä on siten olemassa sekaannusvaara. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Sami Myöhänen, Riikka Innanen ja Jari Tiainen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. 
Julkaistu 2.9.2019