MAO:331/19

Infrarent Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

toiminimi - tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2018/14
Antopäivä: 4.7.2019

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Infrarent Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle toiminimen Infrarent Oy rekisteröimistä varten. Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Patentti- ja rekisterihallituksen korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 5.460 eurolla viivästyskorkoineen sisältäen 2.000 euron oikeudenkäyntimaksun.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on virheellisesti katsonut, että valittajan hakema toiminimi Infrarent olisi sekoitettavissa Euroopan unionin tavaramerkkiin (jäljempänä myös EU-tavaramerkki) numero 9578279 INFRARENT (kuvio). Edellä mainitussa EU-tavaramerkissä on kysymys sinipunaisen kuvion suojaamisesta. EU-tavaramerkki ei ole sanamerkki eikä edes kuvio- ja kirjainmerkki vaan pelkkä kuviomerkki. Nimeä Infrarent ei ole rekisteröity eikä siten tavaramerkkinä suojattu. Tavaramerkki saa lisäksi suojaa vain siinä luokassa, johon se on rekisteröity.

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on myös ollut ristiriidassa EU-tavaramerkin rekisteröintimenettelyn kanssa. Saksalainen henkilö on rekisteröinyt InfraRent-nimen Saksassa vuonna 2005, mutta sen kansallinen suoja on päättynyt vuonna 2015. Kuitenkin kyseisen rekisteröinnin voimassaoloaikana hollantilainen yritys on saanut rekisteröityä edellä mainitun EU-tavaramerkin. Hollantilaisen yrityksen rekisteröimä tavaramerkki on siis tuolloin hyväksytty päällekkäin jo voimassa olevan tavaramerkin InfraRent kanssa osaltaan ilmeisesti, koska EU-tavaramerkki on koskenut pelkkää kuviota. Valituksenalainen päätös on laajentanut EU-tavaramerkin suojaa vastoin aikaisempaa käytäntöä ja toiminimilain sisältöä.

Tavaramerkkilain yksinoikeussuoja edellyttää, että toinen merkki aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Tässä tapauksessa sekaannusvaaraa ei ole, koska EU-tavaramerkin rekisteröinyt hollantilainen yhtiö ja suomalainen Infrarent Oy toimivat eri maissa ja niillä on eri kohderyhmä. Oikeuskäytännön perusteella tavaramerkin yksinoikeussuoja ei ole kaiken kattavaa. Jopa samanlaisen toiminimen käyttäminen tavaran tunnuksena on hyväksyttävää, jos käyttö on hyvän liiketavan mukaista.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksenalainen päätös ei ole ollut virheellinen. Tavaramerkkiä arvioidaan kokonaisuutena. Kysymyksessä olevassa EU-tavaramerkissä sana "infrarent" on keskeisenä elementtinä. Tämän vuoksi tavaramerkin mahdollista sekaantumista toiminimeen ei ole voitu arvioida pelkästään tavaramerkin kuvion tai värityksen mukaan.

Valittajan toiminimen toimialaksi ilmoitettu toimiala on osittain päällekkäinen aiemman EU-tavaramerkin palveluluokkien kanssa, joten yhtiön katsotaan toimivan samankaltaisella alalla tavaramerkille myönnettyjen palveluluokkien kanssa.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, että EU-tavaramerkki INFRARENT (kuvio) on hyväksytty, vaikka Saksassa on ollut rekisteröitynä InfraRent-nimi. Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) kuuluttaa ja julkaisee kaikki tavaramerkit ja jää odottamaan, tekevätkö aiemman merkin haltijat väitteitä. EUIPO ei hylkää tavaramerkin rekisteröintiä, vaikka se olisi identtinen aiemmin rekisteröidyn kansallisen tai EU-tavaramerkin kanssa, jos aiempien tavaramerkkien haltijat eivät tee väitettä rekisteröinnin estämiseksi. Näin ollen myöhemmin rekisteröidyn EU-tavaramerkin rekisteröinti ei ole perustunut siihen, että EU-tavaramerkkihakemus olisi koskenut ainoastaan kuviota.

Asiassa ei ole merkitystä sillä, että valittaja toimii eri maassa kuin EU-tavaramerkin rekisteröinyt yritys. EU-tavaramerkki saa suojaa koko unionin alueella. Rekisteriviranomainen ei voi toiminimeä rekisteröidessään harkita sitä, missä EU-maissa tavaramerkin haltija tosiasiassa harjoittaa tai tulevaisuudessa tulee harjoittamaan elinkeinotoimintaa.

Koska EU-tavaramerkissä selvästi erottuva sana "infrarent" on samanlainen rekisteröitäväksi ilmoitetun toiminimen kanssa ja tavaramerkki saa suojaa samankaltaisilla toimialoilla rekisteröitäväksi ilmoitetun yrityksen toimialojen kanssa, toiminimiä ei ole voitu rekisteröidä.

Valittajan lausuma

Koska Infrarent Oy:n toiminimeä tultaisiin käyttämään pelkästään elinkeinonharjoittajan yksilöimistarkoituksessa eikä tavaran tai palvelun alkuperän yksilöijänä tavaramerkin luonteisesti, todellista sekaannusvaaraa asiassa ei ole.

Kysymyksessä olevan EU-tavaramerkin palveluluokat eivät ole myöskään päällekkäisiä Infrarent Oy:n toimialojen kanssa tai päällekkäisyys on vain muodollista eikä tosiasiallista. Tosiasiallisesti Infrarent Oy:n toimialat ovat liikenteenohjausvälineiden ja turvallisuustuotteiden vuokraaminen tie- ja katuliikenteen eri tarpeisiin. Infrarent Oy:n tosiasiallinen toimiala ei siten ole päällekkäinen rekisteröidyn tavaramerkin alaisuudessa tosiasiallisesti suoritettavan toiminnan eikä myöskään sen rekisteröidyn palveluluokituksen kanssa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausuma

Patentti- ja rekisterihallitus on markkinaoikeuden lausumapyynnön johdosta antamassaan lausumassa esittänyt, että valittajan hakeman toiminimen toimiala on samankaltainen aikaisemman tavaramerkkien palveluluokkien kanssa seuraavilta osin: "muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing, autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing sekä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing".

Valittajayhtiön toimialassa ei ole rajausta tai tarkennusta siitä, mitä koneita ja laitteita taikka autoja ja kevyitä moottoriajoneuvoja taikka rakennuskoneita ja rakennuslaitteita toimiala sisältää.

Toiminimen ja tavaramerkin sekoitettavuutta arvioitaessa verrataan yrityksen toimialaa niihin tavaramerkkiluokkiin, joissa tavaramerkki on suojattu. Jos yritys harjoittaa toimialansa mukaan samaa tai samankaltaista toimintaa tavaramerkin toimialaluokkien kanssa, asiakkaalle lähetetään korjauskehotus, jossa kerrotaan toiminimiesteestä. Korjauskehotuksessa myös kerrotaan, että toiminimi voidaan rekisteröidä, jos asiakas toimittaa tavaramerkin haltijan kirjallisen suostumuksen toiminimen rekisteröimiseen.

Rekisteriviranomainen ei ratkaisutoiminnassaan ennakoi yrityksen tai tavaramerkin haltijan mahdollisia toimialan laajennuksia. Vertailu tehdään aina rekisteriin merkityn tai rekisteriin ilmoitettavan toimialan tai tavaramerkin toimialaluokkien perusteella. Toisaalta toiminimen rekisteröintiä ratkaistaessa viranomainen ei myöskään tulkitse yrityksen toimialaa tai tavaramerkkiluokkia supistavasti.

Ratkaisu perustuu asiakirjaselvitykseen. Toimialojen samankaltaisuus tutkitaan yrityksen rekisteriin ilmoitetun toimialan perusteella. Valittaja ei ole Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamassaan vastineessa perustellut vaatimustaan sillä, että yritys toimii tosiasiallisesti eri toimialalla kuin kaupparekisteriin on ilmoitettu. Rekisteriviranomainen ei kuitenkaan voi ratkaista toiminimen sekoitettavuutta tosiasiallisen toiminnan perusteella.

Patentti- ja rekisterihallitus ei ole toiminimen rekisteröintiä ratkaistessaan laajentanut tavaramerkin saamaa suojaa muihin tavaramerkkiluokkiin.

Lisäkirjelmät

Valittaja on lisälausumassaan esittänyt, että olennaista arvioinnissa on lainsäädännön perusteella se, mitä toimintaa toiminimen haltijat tosiasiassa harjoittavat, eikä se, mitä toimintaa toiminimen haltijat voisivat harjoittaa.

Patentti- ja rekisterihallitus on antanut lisälausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään evännyt toiminimen Infrarent Oy tai vaihtoehtoisten toiminimien Infrarent Finland Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy rekisteröimisen. Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisessa päätöksessään katsonut, että yhtiön toimiala on osittain päällekkäinen EU-tavaramerkin numero 9578279 INFRARENT (kuvio) toimialan kanssa. Päätöksen mukaan yhtiön katsotaan toimivan tavaramerkin kanssa samankaltaisella alalla. Lisäksi päätöksessä on katsottu, että ilmoitettu toiminimi Infrarent Oy sekä edellä mainitut vaihtoehtoiset toiminimet ovat samanlaisen keksinnöllisen iskuosansa vuoksi sekoitettavissa EU-tavaramerkkiin INFRARENT (kuvio).

Asiassa on näin ollen ensiksi arvioitava, onko haettu toiminimi tai ovatko vaihtoehtoiset toiminimet sekoitettavissa aikaisempaan rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin.

Toiminimilain 10 §:n 4 kohdan mukaan toiminimessä ei saa ilman asianmukaista suostumusta olla mitään sellaista, joka on sekoitettavissa toisen suojatun toiminimen, toissijaisen tunnuksen tai tavaramerkin kanssa.

Toiminimilain säätämiseen johtaneiden esitöiden (HE 238/1978 vp s. 26) mukaan, kun joudutaan harkitsemaan, ovatko toiminimi ja tavaramerkki sekoitettavissa keskenään, on niiden välinen vertailu rajoitettava koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset.

Toimialojen ja palvelujen vertailu

Valittaja on ilmoittanut seuraavan toimialan: "Muiden koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing, autojen ja kevyiden moottoriajoneuvojen vuokraus ja leasing, rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus ja leasing, rakennuskonevuokraus käyttäjineen, muu liikkeenjohdon konsultointi." Lisäksi valittaja on esittänyt, että tosiasiallisesti valittajan toimiala on liikenteenohjausvälineiden ja turvallisuustuotteiden vuokraaminen tie- ja katuliikenteen eri tarpeisiin.

Korkein hallinto-oikeus on lyhyenä ratkaisuselosteena julkaistussa 30.8.2001 antamassaan päätöksessä taltionumero 2008 katsonut, että kaupparekisterin mukainen toimiala muodostaa vakiintuneen käytännön mukaan lähtökohdan tavarayhteyden arvioinnille tapauksissa, joissa tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen johdosta arvioidaan tavaramerkin ja aikaisemmin rekisteröidyn toiminimen välistä sekoitettavuutta. Markkinaoikeus katsoo, että asiaa on arvioita samalla tavalla tilanteessa, jossa arvioidaan toiminimen ja aikaisemman rekisteröidyn tavaramerkin välistä sekoitettavuutta. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että nyt käsillä olevassa asiassa ei ole merkitystä valittajan esittämillä sen tosiasialliseen toimintaan liittyvillä seikoilla, vaan sillä toimialalla, jolla se on hakenut rekisteröintiä.

Aikaisempi EU-tavaramerkki INFRARENT (kuvio) kattaa luokassa 37 seuraavat palvelut: "rakentaminen; korjauspalvelut, paitsi liikenneinfrastruktuurin, -järjestelmien, -välineiden ja -verkkojen korjaus; asennuspalvelut; ohjattujen porausten mittaaminen; lasikuitukaapelien puhaltaminen; kaapelien vetäminen kaapelivintturien avulla; maaporausten tekeminen rakettien avulla; johtoverkkojen kalibrointi lasikuitukaapeleita varten; koneiden ja laitteistojen vuokraus käytettäväksi seuraavien asentamisessa ja/tai huollossa: maanalaiset kaapelit ja kaapeliverkot, mukaan lukien nosto- ja vetotyökalut, taljat ja kaapelivintturit, hydrauliset ja pneumaattiset koneet ja työkalut, mukaan lukien hydrauliset yksiköt kelaukseen ja kelalta purkamiseen, käytettäväksi muun muassa kaapelien kelaamiseen, aggregaatit, generaattorit ja kompressorit, mukaan lukien kompressorit käytettäväksi lasikuitukaapelien puhaltamisessa, sekoitus- ja pumppukokoonpanot, (jäte)vesipumput, porakoneet ja maaperän paineilmaraketit, kaivuukoneet sekä siirrettävät valolaitteistot rakennuskohteiden valaistukseen".

Mainittu EU-tavaramerkki kattaa luokassa 39 seuraavat palvelut: "kuljetustoiminta, paitsi rautatiekuljetus; muun muassa maanalaisten kaapelien ja kaapeliverkkojen asentamisessa ja/tai huollossa käytettävien ajoneuvojen, puoliperävaunujen ja perävaunujen vuokraus; kelavaunujen, putkivaunujen, siirrettävien kaapelinkelausvaunujen, siirrettävien nosto- ja vetotyökalujen ja muiden maanalaisten kaapelien ja kaapeliverkkojen asentamisessa ja/tai huollossa käytettävien siirrettävien laitteiden vuokraus".

Luokassa 42 EU-tavaramerkki kattaa seuraavat palvelut: "elektronisten ja digitaalisten mittausvälineiden vuokraus; maanalaisten kaapelien etsintään tarkoitettujen elektronisten ja digitaalisten välineiden ja laitteiden vuokraus".

Kuten edellä on selostettu, valittajan toimialaluetteloon on muun ohella ilmoitettu erilaisten koneiden, laitteiden, autojen ja rakennuskoneiden vuokraus ja leasing. Nämä yhtiön toimialaluettelon palvelut sisältävät siten myös rekisteröidyn EU-tavaramerkin kattamia vuokrauspalveluita liittyen erilaisten koneiden ja laitteiden sekä ajoneuvojen vuokraukseen palveluluokissa 37, 39 ja 42. Tunnusmerkkien kattamat toimialat ovat siten tältä osin yhteiset.

Korkein hallinto-oikeus on lyhyenä ratkaisuselosteena julkaistussa 8.1.2003 antamassaan päätöksessä taltionumero 7 katsonut, että toiminimen ja tavaramerkin välinen vertailu tulee rajoittaa koskemaan vain niitä toimialoja, jotka ovat molemmille yhteiset. Mainitussa tapauksessa toiminimen hakija oli rajannut käsittelyn kuluessa toimialakuvaustaan siten, että se ei sisältänyt päällekkäisiä osia aiemman tavaramerkin palveluluokkien kanssa.

Nyt esillä olevassa asiassa toimialan osat ovat edellä todetulla tavalla päällekkäisiä aiemman merkin palveluluokkien kanssa. Toiminimihakemus ei ole siten ollut sellaisenaan hyväksyttävissä. Valittaja ei ole rajannut toimialaa siten, että se ei sisältäisi päällekkäisiä osia esteeksi asetetun tavaramerkin palveluluokkien kanssa. Toimialan yhtiöoikeudellisesta merkityksestä johtuen Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut myöskään hyväksyä hakemusta vain tietyn toimialan osien osalta ilman hakijan tekemää rajausta. Näin ollen Patentti- ja rekisterihallitus ei ole toiminut virheellisesti, kun se on katsonut, että valittajan ja EU-tavaramerkin toimialat ovat yhteiset.

Tunnusten vertailu

Valittaja on hakenut rekisteröintiä toiminimelle Infrarent Oy tai vaihtoehtoisesti toiminimille Infrarent Finland Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy. Aiempana tunnuksena on puolestaan seuraava EU-tavaramerkki:


Kuva 1.


Markkinaoikeus toteaa, että kaikissa valittajan hakemissa toiminimissä yhteisenä on sana "Infrarent" tai sanat "infra" ja "rent" hieman eri tavoilla kirjoitettuina. Yhtiötunnusta "Oy" sekä maantieteellistä alkuperää kuvaavaa sanaa "Finland" on pidettävä arvioinnissa toiminimen epäolennaisina osina. Sanaa "Infrarent" tai sanoja "infra" ja "rent" on siten pidettävä haettujen toiminimien hallitsevina ja erottamiskykyisimpinä osina.

EU-tavaramerkki koostuu sinisellä kirjoitetusta sanaosasta INFRA sekä punaisen nuolen sisällä olevasta valkoisesta sanaosasta RENT. Tämän lisäksi sanaosan INFRA i-kirjaimen piste on korvattu punaisella nuolella ja kirjaimen alla on lisäksi toinen punainen nuoli. Sana "infra" on kielitoimiston sanakirjan mukaan suomen kielessä arkinen vastine sanalle infrastruktuuri. Sana "rent" tarkoittaa suomeksi muun ohella vuokraa tai vuokraamista, jotka merkitykset suomalainen keskivertokuluttaja myös ymmärtää. Suomalaisen kohdeyleisön voidaan katsoa ymmärtävän sanaosien merkitykseksi esimerkiksi infravuokraus tai infran vuokraus. Sanaosia voidaan siten pitää viitteellisinä kysymyksessä oleville palveluille. Sanaosia INFRA ja RENT voidaan kokonsa ja sijoittelunsa puolesta pitää merkin hallitsevina osina.

Ulkoasun osalta vertailtavissa tunnuksissa on yhteistä sanaosat INFRA ja RENT. Nämä sanaosat muodostavat tunnusten hallitsevimmat osat. Valittajan tunnusmerkkeihin sisältyvät yhtiötunnukseen viittaavat lisäykset sekä EU-tavaramerkkiin INFRARENT (kuvio) sisältyvät vähäiset kuvioelementit ja värit eivät riitä poistamaan tunnusten samankaltaisuutta. Näin ollen valittajan hakemia toiminimiä Infrarent Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy on pidettävä ulkoasultaan hyvin samankaltaisina kuin aiempi EU-tavaramerkki INFRARENT (kuvio). Valittajan hakemaan toiminimeen Infrarent Finland Oy sisältyvä sana Finland ei myöskään riitä poistamaan tunnusten välistä samankaltaisuutta, joten tämän osalta vertailtavia tunnuksia on pidettävä ulkoasultaan vähintään samankaltaisina.

Vertailtavat tunnukset lausutaan samalla tavalla siltä osin kuin niissä on sanat "infra" ja "rent". Toiminimissä olevat yhtiötunnukset jätetään käytännössä usein lausumatta, joten ne eivät riitä erottamaan tunnuksia lausuntatavaltaan toisistaan. Näin ollen valittajan hakemia toiminimiä Infrarent Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy sekä EU-tavaramerkkiä INFRARENT (kuvio) voidaan pitää lausuntatavaltaan samanlaisina. Valittajan hakema toiminimi Infrarent Finland Oy eroaa lausuntavaltaan EU-tavaramerkistä ainoastaan siltä osin kuin siinä on sana Finland. Näin ollen haettu toiminimi Infrarent Finland Oy ja EU-tavaramerkki INFRARENT (kuvio) ovat lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia.

Valittajan hakemat toiminimet Infrarent Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy ovat myös merkityssisällöltään hyvin samankaltaisia EU-tavaramerkin INFRARENT (kuvio) kanssa ottaen huomioon, että ne sisältävät yhtiötunnusta lukuun ottamatta saman, kohdeyleisön edellä kuvatusti ymmärtävän tekstin. Valittajan hakemaan toiminimeen Infrarent Finland Oy sisältyvä sana Finland ei riitä poistamaan tunnusten välistä merkityssisällön samankaltaisuutta, koska se vain täsmentää maantieteellistä paikkaa. Tämänkin osalta vertailtavia tunnuksia on pidettävä merkityssisällöltään vähintään samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu toiminimien Infrarent Oy, Infra-Rent Oy ja Infra Rent Oy sekä EU-tavaramerkin INFRARENT (kuvio) samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina.

Ottaen huomioon edellä todettu vertailtavien tunnusten Infrarent Finland Oy ja INFRARENT (kuvio) samankaltaisuus ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, on niitä pidettävä myös kokonaisuutena arvioiden samankaltaisina.

Kokonaisarviointi ja johtopäätös

Kuten edellä on todettu, haettujen toiminimien toimiala on päällekkäinen aiemman merkin palveluluokkien kanssa ja tunnusmerkkejä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden hyvin samankaltaisina tai samankaltaisina. Lisäksi kun otetaan huomioon, että tavaramerkin hallitseva osa on myös toiminimien hallitsevana osana, ei tunnusmerkkeihin liittyviä pieniä eroja voida pitää riittävinä poistamaan vaaraa niiden sekoitettavuudesta. Näin ollen tunnukset ovat sekoitettavissa toisiinsa.

Markkinaoikeus toteaa, että asian arvioinnin kannalta merkitystä ei ole sillä seikalla, että EU-tavaramerkin haltija toimii tosiasiassa eri maassa kuin hakijayhtiö. Tavaramerkkilain perusteella myös EU-tavaramerkki on katsottava sellaiseksi tavaramerkiksi, joka toiminimilain 10 §:n perusteella on esteenä siihen sekoitettavan toiminimen rekisteröinnille.

Arvioitaessa Patentti- ja rekisterihallituksen menettelyä merkitystä ei ole myöskään sillä, että InfraRent-nimi on ollut rekisteröitynä toisessa EU-maassa samanaikaisesti EU-tavaramerkin kanssa. Myöskään valittajan vetoamalla oikeuskäytännöllä ei ole merkitystä arvioitaessa toiminimen rekisteröinnin edellytyksiä.

Näin ollen valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Pykälän 2 momentin mukaan harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian laatu ja asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 26.8.2019