MAO:297/19

Lumon Invest Oy > Alutec Oy

patentti - uutuus - keksinnöllisyys

Diaarinumero: 2016/763
Antopäivä: 26.6.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 24.10.2016 (liitteenä)

ASIAN TAUSTA

Alutec Oy on 2.4.2013 hakenut patenttia keksinnölle nimeltä "Parvekekaiteen alaprofiili".

Patentti- ja rekisterihallitus on 15.8.2014 myöntänyt edellä mainitulle keksinnölle patentin numerolla FI 124409.

Lumon Invest Oy on 15.5.2015 tehnyt Patentti- ja rekisterihallitukselle väitteen edellä mainittua patenttia vastaan ja vaatinut, että patentti kumotaan kokonaisuudessaan.

Väitekäsittelyn aikana Alutec Oy on 25.11.2015 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutetut patenttivaatimukset ja pyytänyt edellä mainitun patentin pysyttämistä voimassa viimeksi mainittujen muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

Patentti- ja rekisterihallitus on 24.10.2016 antamallaan päätöksellä pysyttänyt patentin FI 124409 voimassa mainittujen muutettujen patenttivaatimusten mukaisessa muodossa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Lumon Invest Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 24.10.2016 ja kumoaa patentin numero FI 124409 kokonaisuudessaan.

Perusteet

Uutuus

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on virheellisesti katsottu, että kysymyksessä oleva keksintö olisi uusi sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J2 nähden.

Toisin kuin kyseisessä päätöksessä on katsottu, edellä mainitusta viitejulkaisusta J2 ilmenevät myös kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirre, jonka mukaan vedenohjainpinta käsittää alaprofiilista etääntyvän laskevan pinnan eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan, sekä piirre, jonka mukaan laskeva pinta etääntyy ulospäin eli ulkoilman suuntaan.

Keksinnöllisyys

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on myös virheellisesti katsottu, että kysymyksessä olevaa keksintöä olisi pidettävä keksinnöllisenä tunnettuun tekniikkaan nähden.

Vaikka katsottaisiin, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö olisi uusi, sen ei ole katsottava eroavan olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteet, joiden mukaan vedenohjainpinta käsittää ensinnäkin alaprofiilista ulospäin eli ulkoilman suuntaan etääntyvän laskevan pinnan eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan sekä edelleen viimeksi mainitulle jatkeena olevan toisen pinnan, eivät olennaisesti eroa siitä, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainitun viitejulkaisun J2 perusteella ottaen huomioon alan ammattimiehen yleistieto.

Edellä mainittujen piirteiden ratkaisemana objektiivisena teknisenä ongelmana on pidettävä sitä, miten sadevesi ja sulava lumi saadaan johdettua alajohteesta etäämmälle kuin mainitun viitejulkaisun J2 mukaisessa ratkaisussa.

Perinteisten ikkunoiden yhteydessä on normaalia käyttää erilaisia viistoja vesipeltejä, jotka kiinnitetään ikkunan alle. Alan ammattimiehelle olisi ilmeistä pidentää edellä mainitun viitejulkaisun J2 alaprofiiliin integroitua, viistosti alaspäin laskevaa vedenohjainpintaa siten, että se jatkuu loittonevana osana ja etääntyy itse alaprofiilista. Näin ollen alan ammattimiehelle olisi ilmeistä toteuttaa kaikki kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteet.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön ei ole katsottava eroavan olennaisesti myöskään siitä, mikä on ollut tunnettua mainitun viitejulkaisun J2 yhdistettynä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J7 perusteella, eikä siitä, mikä on ollut tunnettua viitejulkaisun J2 yhdistettynä sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J10 perusteella.

Yrittäessään ratkaista edellä mainitun viitejulkaisun J2 opetuksen pohjalta objektiivista teknistä ongelmaa alan ammattimies tutustuisi edellä mainittuihin viitejulkaisuihin J7 ja J10, sillä ne ovat niin sanotulta IPC-luokaltaan läheisiä.

Niin viitejulkaisussa J7 kuin viitejulkaisussa J10 esitetty vedenohjainpinta käsittää selvästi ulokemaisen loittonevan osan, joka etääntyy alaprofiilista. Alan ammattimies ymmärtäisi, että nämä ratkaisut käyvät sellaisenaan myös parvekekaiteen alaprofiilin vedenohjaukseen, ja niitä voidaan vedenohjaukseen liittyvien objektiivisten teknisten ongelmien ratkaisuun.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön ei ole katsottava eroavan olennaisesti myöskään siitä, mikä on ollut tunnettua valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun J1 yhdistettynä edellä mainittuun viitejulkaisuun J7 perusteella, eikä siitä, mikä on ollut tunnettua mainitun viitejulkaisun J1 yhdistettynä edellä mainittuun viitejulkaisuun J10 perusteella.

Alutec Oy:n vastaus

Vaatimukset

Alutec Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Uutuus

Kuten valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on katsottu, kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä on pidettävä uutena.

Keksinnöllisyys

Kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön on myös katsottava eroavan olennaisesti tunnetusta tekniikasta, niin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J2 yhdistettynä alan ammattimiehen yleistietoon kuin myös mainitusta viitejulkaisusta J2 yhdistettynä joko valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J7 tai J10 sekä edelleen valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J1 yhdistettynä joko edellä mainittuun viitejulkaisuun J7 tai viitejulkaisuun J10.

Yhdessäkään edellä mainitun viitejulkaisun J2 esittämässä toteutusmuodossa alaprofiilin päällypinnan viisto alue ei ole profiilista etääntyvä vaan se on alaprofiilin seinämää.

Yrittäessään itsenäisen patenttivaatimuksen 1 ja edellä mainitun viitejulkaisun J2 eron mukaan määriteltyä objektiivista teknistä ongelmaa alan ammattimies ei integroisi viitejulkaisun J2 vinon pinnan jatkeeksi profiilista etääntyvää osaa veden ohjaukseen, koska tämä saattaisi profiilin käyttökelvottomaksi lähes kaikissa suoritusmuodoissa. Viitejulkaisun J2 kuvion 3c mukainen alaprofiilin asento edellyttäisi puolestaan peitelevyrakenteen totaalista muuttamista niin sen tuennan kuin sijainninkin osalta.

Jos alan ammattimies aikoisi modifioida edellä mainitun viitejulkaisun J2 profiilia, hän pyrkisi säilyttämään sen käytettävyyden kuvioiden 3a–f ratkaisuissa. Niin sanotun "could-would" -tarkastelun mukaisesti alan ammattimies, halutessaan parantaa viitejulkaisun J2 vedenohjausta, todennäköisesti asentaisi erillisen vesipellin sen sijaan että integroisi ratkaisuun profiilista loittonevan ulokkeen, joka saattaisi profiilin käyttökelvottomaksi niissä asennustavoissa, joihin se nimenomaisesti on tarkoitettu.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Uutuus

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä todetulla tavalla sanotussa päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J2 ei ilmene kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirrettä, jonka mukaan vedenohjainpinta käsittää alaprofiilista etääntyvän laskevan pinnan eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan, eikä piirrettä, jonka mukaan laskeva pinta etääntyy ulospäin eli ulkoilman suuntaan.

Keksinnöllisyys

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen parvekekaiteen alaprofiilin on katsottava myös eroavan olennaisesti tunnetusta tekniikasta.

Tekninen vaikutus, jonka itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön ero valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitusta viitejulkaisusta J2 tunnettuun tekniikkaan nähden saa aikaan, on siinä, että vesi etääntyy esteettä alaprofiilista ulkoilman suuntaan ja valuu pois alaprofiilista parvekerakenteiden ulkopuolelle. Objektiivinen tekninen ongelma, jonka itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ratkaisee, on siis, miten vesi saadaan johdettua alaprofiilista parvekerakenteiden ulkopuolelle.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen ratkaisu objektiiviseen tekniseen ongelmaan ei ole ilmeinen edellä mainitusta viitejulkaisusta J2 tunnetun tekniikan perusteella, koska mainittu viitejulkaisu J2 ei anna alan ammattimiehelle vihjettä alaprofiilirakenteesta, jossa vedenohjainpinta etääntyisi itse alaprofiilista ja jossa vedenohjainpinta ei toimisi tukipintana. Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekekaiteen alaprofiili eroaa siten olennaisesti viitejulkaisun J2 esittämästä tekniikasta.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen ratkaisuun ei päästä myöskään yhdistämällä edellä mainittuun viitejulkaisuun J2 valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitun viitejulkaisun J7 opetusta taikka sanotussa päätöksessä mainitun viitejulkaisun J10 opetusta.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekekaiteen alaprofiili ja edellä mainitun viitejulkaisun J7 ratkaisu ovat kaukana toisistaan. Edellä mainittujen viitejulkaisujen J2 ja J7 yhdistelmä ei siten anna alan ammattimiehelle riittävää vihjettä sellaisesta rakenteesta, joka sekä käsittäisi itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen vedenohjauspinnan että sopisi myös parvekekaiteen alaprofiiliksi.

Myöskään edellä mainittujen viitejulkaisujen J2 ja J10 yhdistelmän ei ole katsottava antavan alan ammattimiehelle riittävää vihjettä sellaisesta rakenteesta, joka sekä käsittäisi itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen vedenohjauspinnan että sopisi myös parvekekaiteen alaprofiiliksi.

Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen ratkaisuun ei päästä myöskään yhdistämällä valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J1 joko edellä mainitun viitejulkaisun J7 opetusta taikka edellä mainitun viitejulkaisun J10 opetusta.

Muut lausumat

Lumon Invest Oy on 29.5.2017 toimittanut markkinaoikeudelle lausuman.

Alutec Oy on 30.11.2017 toimittanut markkinaoikeudelle lausuman.

Lumon Invest Oy on 27.3.2018 toimittanut markkinaoikeudelle lausuman.

Alutec Oy on 18.5.2018 toimittanut markkinaoikeudelle lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Asiassa on Lumon Invest Oy:n valituksen johdosta markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko Alutec Oy:n 25.11.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle väitekäsittelyn aikana toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukainen keksintö ensinnäkin uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, sekä toiseksi keksinnöllinen siihen nähden, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Patenttilain 2 §:n 1 momentin mukaan patentti myönnetään ainoastaan keksintöön, joka on uusi siihen verrattuna, mikä on tullut tunnetuksi ennen patenttihakemuksen tekemispäivää, ja lisäksi olennaisesti eroaa siitä. Pykälän 2 momentin mukaan tunnetuksi katsotaan kaikki, mikä on tullut julkiseksi, joko kirjoituksen tai esitelmän välityksellä, hyväksikäyttämällä tai muulla tavalla.

Patenttilain 25 §:n 1 momentin mukaan patenttiviranomaisen tulee väitteen johdosta kumota patentti muun ohella, milloin patentti on myönnetty, vaikkei mainitun lain 1, 1a, 1b ja 2 §:ssä säädettyjä ehtoja ole täytetty.

Kysymyksessä oleva keksintö

Kysymyksessä olevan patentin mukainen keksintö koskee parvekekaiteen alaprofiilia.

Kysymyksessä oleva Alutec Oy:n 25.11.2015 Patentti- ja rekisterihallitukselle väitekäsittelyn aikana toimittamien muutettujen patenttivaatimusten mukainen keksintö koostuu itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–8.

Edellä mainittu itsenäinen patenttivaatimus 1 kuuluu seuraavasti:

"1. Parvekekaiteen alaprofiili (21), joka käsittää alaprofiilin pituussuunnassa ulottuvan tuentarakenteen (210, 211–213) yhden tai useamman kaidetolpan (41–45) alaosan tukemiseksi, ja joka parvekekaiteen alaprofiili (21) lisäksi käsittää samassa profiilissa alaprofiilin pituussunnassa ulottuvan tuentarakenteen (310, 312, 313) parvekekaiteen peitelevyrakenteen (50) alaosan tukemiseen, tunnettu siitä, että parvekelaatan päällyasenteinen parvekekaiteen alaprofiili (21) lisäksi käsittää samassa profiilissa vedenohjainpinnan (401) ja että vedenohjainpinta (401) käsittää alaprofiilista ulospäin eli ulkoilman suuntaan etääntyvän laskevan pinnan (401a) eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan ja sille jatkeena olevan toisen pinnan (401b), ja että vedenohjainpinta (401) parvekelaatan päällyasenteisessa alaprofiilissa (21) on samaa integraalista kokonaisuutta kuin tuentarakenne (210, 211–213) yhden tai useamman kaidetolpan alaosan tukemiseksi ja tuentarakenne (310, 312, 313) parvekekaiteen peitelevyrakenteen (50) alaosan tukemiseen."

Tunnettu tekniikka

Asiaa Patentti- ja rekisterihallituksessa sekä markkinaoikeudessa käsiteltäessä on viitattu seuraaviin valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuihin viitejulkaisuihin:
J1: Ote Lumon-yhtiöiden tuotanto- ja asennussuunnitelmasta koskien rakennuksen parvekkeiden kaiderakenteita kohteessa Ojahaantie 1, 01600 Vantaa, asennettu vuonna 2005; piirustukset "Kaidepoikkileikkaus" ja "Julkisivukuva K1"
J2: DE 198 10 925 A1
J3: DE 299 03 644 U1
J4: WO 2007/055632 A1
J5: WO 95/22664
J6: JP H10–183927
J7: FI 108667 B
J8: WO 99/05383
J9: FI 118818 B
J10: WO 01/71145 A1

Edellä mainittu viitejulkaisu J1 esittää Lumon-yhtiöiden valmistaman kaiderakenteen tietyn kohteen lasitettua parveketta varten. Kaiderakenne koostuu käsijohteesta, kaidetolpista, kiinnitysvälineistä sekä laminoiduista lasielementeistä.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitetään parvekekaidejärjestelmä, joka kiinnitetään parvekkeen sivuseiniin seinäpidikkeiden avulla. Julkaisussa kuvattu järjestelmä mahdollistaa useita eri asennusvaihtoehtoja, jotka soveltuvat sekä uudisrakennuksiin että saneeraukseen. Järjestelmä koostuu kantavasta profiilista, käsijohdeprofiilista, suojalevyistä, kaidetolpista sekä kiinnityspidikkeistä.

Edellä mainittu viitejulkaisu J7 on patenttijulkaisu, jossa kuvataan julkisivurakenne rakennusten parvekkeita varten. Julkaisussa kuvattu julkisivurakenne käsittää kaiderakenteen ja lasituksen muodostaman yhdistelmän. Kaiderakenne koostuu tukirakenteista ja siihen kiinnityskappaleilla kiinnitetystä peitelevyrakenteesta. Lasitus käsittää alemman ja ylemmän profiilikappaleen, joiden välissä on liikuteltavia pystysuuntaisia lasilevyjä.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J10 kuvataan kiinnitysjärjestelmä, jonka avulla voidaan kiinnittää ikkuna tai seinäelementti rakennuksessa olevaan aukkoon. Julkaisun kuvatun mukaan ikkuna tai seinäelementti koostuu alemmasta ja ylemmästä kulmaprofiilista, joiden väliin lasia tai muuta materiaalia olevat paneelielementit kiinnitetään.

Uutuus

Lumon Invest Oy on markkinaoikeudessa esittänyt, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on virheellisesti katsottu, että kysymyksessä oleva keksintö olisi uusi sanotussa päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J2 nähden. Lumon Invest Oy:n esittämän mukaan toisin kuin kyseisessä päätöksessä on katsottu, edellä mainitusta viitejulkaisusta J2 ilmenevät myös kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirre, jonka mukaan vedenohjainpinta käsittää alaprofiilista etääntyvän laskevan pinnan eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan, sekä piirre, jonka mukaan laskeva pinta etääntyy ulospäin eli ulkoilman suuntaan.

Kuten edellä on selostettu, kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaan parvekekaiteen alaprofiili käsittää lisäksi "samassa profiilissa vedenohjainpinnan (401) ja että vedenohjainpinta (401) käsittää alaprofiilista ulospäin eli ulkoilman suuntaan etääntyvän laskevan pinnan (401a) eli viistosti alaspäin suuntautuvan pinnan ja sille jatkeena olevan toisen pinnan (401b)". Markkinaoikeus katsoo, että sisällyttämällä kyseisen piirteen osaksi nyt kysymyksessä olevaa itsenäistä patenttivaatimusta 1 väitekäsittelyn aikana, kyseisen patenttivaatimuksen tarkoittama keksintö on, patenttijulkaisun selityksessä ja piirustuksissa esitetyn valossa tulkittuna, rajoittunut kattamaan rakenteet, joissa ulkoilman suuntaan etääntyvä laskeva pinta ja sille jatkeena oleva toinen pinta ulottuvat parvekelaatan reunan ulkopuolelle.

Edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitetyt parvekekaiteen alaprofiilin toteutusvaihtoehdot eivät käsitä vaihtoehtoa, jossa kalteva yläpinta ja sen jatkeena oleva toinen pinta etääntyisivät parvekelaatan reunan ulkopuolelle. Mainitun viitejulkaisun J2 ei siten ole katsottava käsittävän kaikkia kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 piirteitä.

Asiassa markkinaoikeudessa esitetyn perusteella ei siten ole perusteita katsoa, ettei kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä olisi pidettävä uutena.

Keksinnöllisyys

Lumon Invest Oy on markkinaoikeudessa edelleen esittänyt, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä on virheellisesti katsottu, että kysymyksessä olevaa keksintöä olisi pidettävä keksinnöllisenä tunnettuun tekniikan tasoon nähden. Lumon Invest Oy:n esittämän mukaan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaista keksintöä ei ole pidettävä keksinnöllisenä ensinnäkään valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J2 yhdistettynä alan ammattimiehen yleistietoon nähden, toiseksi mainitussa viitejulkaisussa J2 yhdistettynä joko valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainittuun viitejulkaisuun J7 tai J10 esitettyyn nähden eikä kolmanneksi valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J1 yhdistettynä joko edellä mainittuun viitejulkaisuun J7 tai viitejulkaisuun J10 esitettyyn nähden.

Markkinaoikeus toteaa, että valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä nyt kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen keksintöön nähden lähintä tunnettua tekniikkaa on katsottu edustavan edellä mainitun viitejulkaisun J2. Edelleen asiaa markkinaoikeudessa käsiteltäessä niin valittaja, vastaaja kuin Patentti- ja rekisterihallitus ovat kaikki lähteneet siitä, että mainittua viitejulkaisua J2 on pidettävä lähimpänä tunnettuna tekniikkana itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaiseen keksintöön nähden.

Kuten edellä on selostettu, edellä mainitussa viitejulkaisussa J2 esitetään parvekekaidejärjestelmä, joka kiinnitetään parvekkeen sivuseiniin seinäpidikkeiden avulla. Edellä uutuutta koskevan tarkastelun yhteydessä todetulla tavalla kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö eroaa mainitusta viitejulkaisussa J2 esitetystä siinä, että jälkimmäisessä ei ole ulospäin eli ulkoilman suuntaan etääntyvää laskevaa pintaa. Tämän viimeksi mainitun piirteen teknisenä vaikutuksena voidaan pitää sitä, että vesi etääntyy esteettä alaprofiilista ulkoilman suuntaan ja valuu pois alaprofiilista parvekerakenteiden ulkopuolelle.

Valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J7 kuvataan puolestaan julkisivurakenne parvekkeita varten, mainitun rakenteen käsittäessä parvekelasituksen yläprofiilin parvekelasituksen yläosan tukemiseksi ja parvekekaiteen yläosaan kiinnitetyn alaprofiilin parvekelasituksen alaosan tukemiseksi.

Edellä mainitun viitejulkaisun J7 voidaan siten katsoa koskevan edellä mainittuun viitejulkaisuun J2 nähden hyvin läheistä tekniikan alaa. Viitejulkaisussa J7 esitetään siinä kuvatun keksinnön tavoitteena olevan esittää rakenne, joka mahdollistaa kaiderakenteen ja siihen liittyvän lasituksen asentamisen toistensa yhteyteen teollisin menetelmin ilman, että vasta asennusvaiheessa kohdataan ongelmia. Etsiessään parannuksia mainitun viitejulkaisun J2 mukaiseen ratkaisuun alan ammattimiehen olisikin katsottava tutustuneen mainittuun viitejulkaisuun J7.

Mainitussa viitejulkaisussa J7 parvekekaiteen alaprofiiliin kuuluvana kuvataan ulkoilman suuntaan etääntyvä laskeva pinta ja sen jatkeena toinen, pystysuora pinta. Tämän pinnan jatkeena taas on toinen laskeva pinta, joka etääntyy ulkoilman suuntaan ja jonka jatkeena on toinen, alla olevan kaiderakenteen ulkopuolelle ulottuva pystysuora pinta. Mainittujen pintojen on katsottava yhdistyvän parvekelasitukseen siten, että vesi valuu rakenteen ulkopuolelle.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekekaiteen alaprofiili ei eroa olennaisesti siitä, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainittujen viitejulkaisujen J2 ja J7 yhdistelmän valossa. Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei siten ole patentoitavissa jo sanotun johdosta.

Edellä esitetyn lisäksi markkinaoikeus toteaa, että edellä mainitun viitejulkaisun J7 ohella myös valituksenalaisessa Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä mainitussa viitejulkaisussa J10 kuvataan muun ohella alaprofiili ikkunalasin tai seinäelementin tukemiseen. Myös edellä mainitun viitejulkaisu V10 voidaan siten katsoa koskevan edellä mainittuun viitejulkaisuun J2 nähden hyvin läheistä tekniikan alaa. Etsiessään parannuksia mainitun viitejulkaisun J2 mukaiseen ratkaisuun alan ammattimiehen olisikin katsottava tutustuneen myös mainittuun viitejulkaisuun J10.

Mainitussa viitejulkaisussa J10 kuvataan alaprofiili, joka käsittää ulospäin ja vinottain alapäin olevan pinnan, jonka uloin osa on profiilin alla olevan rakenteen ulkopuolella. Viitejulkaisussa J10 esitetyn mukaan viimeksi mainitun pinnan ansiosta vesi ei pääse rakenteeseen, koska kyseinen pinta johtaa veden rakennuksen ulkopuolelle.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että kysymyksessä olevan itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen parvekekaiteen alaprofiili ei eroa olennaisesti myöskään siitä, mikä on tullut tunnetuksi edellä mainittujen viitejulkaisujen J2 ja J10 yhdistelmän valossa. Itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei siten ole patentoitavissa myöskään viimeksi mainitun johdosta.

Tarkasteltavana oleva patenttivaatimusasetelma muodostuu edellä todetulla tavalla itsenäisestä patenttivaatimuksesta 1 sekä epäitsenäisistä patenttivaatimuksista 2–8. Kuten edellä on todettu, itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukainen keksintö ei ole patentoitavissa. Asiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua muista valittajan esittämistä väitteistä koskien itsenäisen patenttivaatimuksen 1 mukaisen keksinnön puuttuvaa keksinnöllisyyttä, eikä myöskään epäitsenäisten patenttivaatimusten patentoitavuudesta.

Johtopäätös

Edellä todetulla tavalla tarkasteltavana olevan patenttivaatimusasetelman mukainen keksintö ei ole patentoitavissa. Valituksenalainen Patentti- ja rekisterihallituksen päätös on siten kumottava ja asia on palautettava Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin numero FI 124409 kumoamista varten.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 24.10.2016 ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle patentin numero FI 124409 kumoamista varten.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen ja Reima Jussila, markkinaoikeusinsinööri Timo Laakso sekä asiantuntijajäsen Tomi Konkonen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.7.2019