MAO:295/19

Finnsementti Oy > Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja GJ Cement AS

oikeudenkäyntikulujen korvaaminen - turvaamistoimiasia

Diaarinumero: 2017/712
Antopäivä: 26.6.2019

Asian tausta

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat 25.5.2016 toimittaneet markkinaoikeuteen Suomessa voimaan saatetun eurooppapatentin numero FI/EP 2 032 426 (jäljempänä myös kannepatentti) loukkaukseen perustetun oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen turvaamistointa koskevan hakemuksen (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316) Finnsementti Oy:tä, Parainen Pearl Shipping Ltd:ia, SMT Shipping Cyprus Ltd:ia ja Eureka Shipping Ltd:ia vastaan.

Markkinaoikeus on 18.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 676/16 hylännyt edellä mainitun Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n turvaamistointa koskevan hakemuksen.

Edellä mainittu markkinaoikeuden päätös on sittemmin saanut lainvoiman.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS eivät ole nostaneet edellä mainittuun turvaamistointa koskevaan hakemukseen liittyvää pääasiakannetta.

Kanne

Vaatimukset

Finnsementti Oy (jäljempänä myös kantaja) on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n (jäljempänä yhteisesti myös vastaajat) yhteisvastuullisesti suorittamaan sille oikeudenkäyntikulujen korvauksena turvaamistointa koskevassa asiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316) 177.369,95 euroa viivästyskorkoineen 6.12.2017 lukien.

Lisäksi Finnsementti Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n yhteisvastuullisesti korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut käsillä olevassa asiassa 59.140 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat hävinneet markkinaoikeudessa vireille panemansa turvaamistoimiasian (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316). Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n pääsäännön mukaisesti Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat näin velvollisia korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut mainitussa turvaamistoimiasiassa.

Edellä mainitussa turvaamistoimiasiassa ei ole ollut kyse oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n mukaisesta osavoittotilanteesta. Markkinaoikeus on hylännyt Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n vaatimukset turvaamistointa koskevassa asiassa kokonaisuudessaan. Asiassa ei myöskään ole ollut kyse tilanteesta, jossa osa vaatimuksista olisi ratkaistu toisen osapuolen hyväksi ja osa toisen hyväksi. Prosessiväitteessä ei nimittäin ole katsottava olevan kysymys oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:ssä tarkoitetusta vaatimuksesta. Näin ollen sille, että markkinaoikeus on turvaamistoimiasiassa hylännyt Finnsementti Oy:n esittämät prosessiväitteet väärästä vastaajasta ja puuttuvasta asialegitimaatiosta, ei ole annettavissa merkitystä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta arvioitaessa. Joka tapauksessa viimeksi mainituilla kysymyksillä on ollut vain vähäinen merkitys asiassa oikeudenkäyntikulujen määrän kannalta.

Turvaamistoimiasian hakijalla on ankara vastuu aiheuttamastaan vahingosta, mikäli turvaamistointa koskeva hakemus osoittautuu perusteettomaksi. Yhtenä turvaamistoimen aiheuttamana vahingon lajina on pidettävä turvaamistoimiasian vastapuolelle mainitussa asiassa aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2016:9 mukaan oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:ssä tarkoitettuna vahinkona voidaan pitää myös turvaamistointa koskevaan hakemukseen vastaamisesta aiheutuvia kustannuksia. Näin ollen Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n velvollisuutta korvata Finnsementti Oy:lle turvaamistoimiasiasta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut on toissijaisesti arvioitava oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisena tarpeettoman turvaamistoimen aiheuttamana vahinkona.

Kantajan oikeudenkäyntikulujen korvauksena vaatimat oikeudenkäyntikulut ovat kaikilta osin aiheutuneet suoraan Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n turvaamistointa koskevasta hakemuksesta. Korvausvastuun perustavan syy-yhteyden osalta kantaja vetoaa samoihin seikkoihin, joihin se perustaa kanteensa oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta tarpeellisista toimenpiteistä aiheutuneina oikeudenkäyntikuluina oikeudenkäymiskaaren 21 luvun perusteella.

Esitetty turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvausvaatimus on myös määrältään kohtuullinen. Kaikki kantajan oikeudenkäyntikululaskuissa yksilöidyt toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia asian ajamiseksi. Myös kokonaismäärältään vaadittuja oikeudenkäyntikuluja on pidettävä kohtuullisina.

Kyseessä ollut turvaamistoimiasia on ollut sekä laajuudeltaan että laadultaan poikkeuksellinen monimutkainen.

Asiassa on otettava huomioon, että turvaamistointa koskeva hakemus on tullut Finnsementti Oy:lle yllätyksenä, sillä Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS eivät olleet aiemmin kohdistaneet Finnsementti Oy:öön vaatimuksia patentinloukkaukseen liittyen. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS olivat ainoastaan saattaneet Finnsementti Oy:n tietoon muihin tahoihin, joihin yhtiöt myös kohdistivat sittemmin turvaamistointa koskevan hakemuksensa, kohdistamansa vaatimukset.

Finnsementti Oy on toiminut aluksen, jolla kannepatenttia loukkaavaksi väitetty lastinpurkujärjestelmä on ollut, osalta ainoastaan aikarahdinantajana eli kuljetuspalvelujen ostajana. Finnsementti Oy:llä on siten ollut tarve esittää selvitystä siitä, että yhtiö ei ole aikarahdinantajana edes voinut loukata väitetysti kannepatenttia.

Turvaamistoimiasiaan vastaaminen on edellyttänyt myös väitetyn kannepatentin loukkauksen selvittämistä kunkin asiassa vastapuoleksi nimetyn tahon näkökulmasta sekä Finnsementti Oy:n sopimuskumppanin Eurovik Shipping AB:n roolin selvittämistä.

Finnsementti Oy on joutunut vastaamaan turvaamistointa koskevaan hakemukseen nopeammalla aikataululla kuin hakemuksen kohteena olleet muut tahot, koska Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat kiirehtineet prosessia Finnsementti Oy:n osalta. Myös tämä on osaltaan ollut aiheuttamassa Finnsementti Oy:lle suhteessa mainittuihin muihin tahoihin nähden enemmän kuluja.

Turvaamistoimiasialla on ollut suuri merkitys Finnsementti Oy:n liiketoiminnan kannalta eli sementtitoimitusten hoitamisessa Pohjois-Suomeen. Koko pohjoisen Suomen rakennusteollisuus olisi pysähtynyt sementtikuljetusten keskeytymisen johdosta, mikäli turvaamistoimi olisi myönnetty. Tämän vuoksi asia on tullut hoitaa suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.

Finnsementti Oy ei ole ollut aluksen, jolla olevaan lastinpurkujärjestelmään esitetyt loukkausväitteet ovat liittyneet, omistaja eikä operoija, vaan ainoastaan mainitun aluksen toimittaman palvelun saaja. Finnsementti Oy:llä ei siten ollut minkäänlaista tietoa kyseisen aluksen lastinpurkujärjestelmän teknologiasta. Teknisen selvityksen hankkiminen väitetystä patentin loukkauksesta on jäänyt kokonaan Finnsementti Oy:lle ja turvaamistoimiasian muille vastapuolille myös sen vuoksi, että Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS eivät esittäneet juuri mitään teknistä selvitystä väitetystä patentin loukkauksesta. Finnsementti Oy on joutunut siten pyytämään kaiken tiedon edellä mainitulla aluksella käytetystä lastinpurkujärjestelmästä kyseisen aluksen omistajalta ja turvaamistoimiasian muilta vastapuolilta.

Finnsementti Oy:n puolustautuminen turvaamistoimiasiassa on lisäksi vaatinut sekä kirjaimelliseen että ekvivalenttiin patentin loukkaukseen liittyvien väitteiden selvittämistä sekä edelleen patenttioikeuden sammumiseen ja yhtiöiden samastamiseen liittyvien oikeudellisten kysymysten ja tosiseikkojen selvittämistä, missä myös muiden maiden lain sisällöllä on ollut merkitystä.

Turvaamistoimiasiaan on lisäksi liittynyt vahva merioikeudellinen ulottuvuus sopimuksineen, joihin on sovellettu Englannin lakia ja sopimusoikeutta. Näiden kysymysten tulkintaan on ollut tarvetta käyttää myös ulkomaista asiantuntija-apua.

Kohdistaessaan turvaamistointa koskevan hakemuksen useaan vastapuoleen Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat ottaneet riskin usean erillisen vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Finnsementti Oy on ollut turvaamistoimiasian muista vastapuolista täysin erillinen taho ja Finnsementti Oy:llä on ollut oikeus puolustautua sille merkittävässä asiassa itsenäisesti. Toisaalta ilman yhteistyötä turvaamistoimiasian muiden vastapuolten kanssa Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut olisivat saattaneet muodostua vieläkin suuremmiksi.

Finnsementti Oy on esittänyt Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:lle ja KGJ Cement AS:lle vaatimuksen kulujen korvaamisesta 6.11.2017, joten viivästyskorko tulee velvoittaa maksettavaksi 6.12.2017 lukien.

Riippumatta siitä, käsitelläänkö turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikuluja pääasian yhteydessä vai erilliskanteena, kyseisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen on katsottava rinnastuvan tavallisen riita-asian oikeudenkäyntikuluvaatimukseen. Päinvastainen tulkinta merkitsisi turvaamistoimiasian vastaajalle, joka on voittanut mainitun asian, erilliskanteen tilanteissa kohtuutonta oikeudenkäyntikuluriskiä siihen nähden, että oikeudenkäyntikuluvaatimuksen osittainen hylkääminen on varsin yleistä.

Jos turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamista tarkoittavan kanteen hyväksyminen vain osittain johtaisi kyseisen erilliskanneasian oikeudenkäyntikulujen jäämiseen kantajan vahingoksi, estäisi tämä monissa tapauksissa käytännössä kokonaan turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikuluja koskevan erilliskanteen nostamisen. Lisäksi tällainen tulkinta asettaisi turvaamistoimiasian vastaajan perusteettomasti turvaamistoimen hakijaa huonompaan asemaan. Turvaamistoimen hakijan vaatiessa oikeudenkäyntikulujensa korvaamista tapahtuu tämä pääasiakanteen yhteydessä. Tällöin kuluvaatimuksen osittainen hylkääminen ei vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti johda pääasiakanteen kulujen jäämiseen turvaamistoimiasian hakijan omaksi vahingoksi.

Vastaus

Vaatimukset

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat vaatineet, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa Finnsementti Oy:n korvaamaan niiden yhteiset oikeudenkäyntikulut 17.872,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Turvaamistoimiasian asianosaisten, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n yhtäältä sekä Finnsementti Oy:n toisaalta, tulee pitää mainitun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulut vahinkonaan, sillä Finnsementti Oy on hävinnyt turvaamistoimiasiassa esittämänsä ensisijaisen vaatimuksen eli vaatimuksen hakemuksen jättämisestä tutkimatta.

Asiassa ei ole kyse oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesta tarpeettomaksi osoittautuneesta turvaamistoimesta, jonka osalta korvaus aiheutuneista vahingoista ja niiden korvausvelvollisuudesta tulee arvioitavaksi kyseisen pykälän mukaan. Sen sijaan asiassa on kyse oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaisesta turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Turvaamistoimiasiasta ja turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuneiden kulujen korvausvelvollisuuteen ei oikeudenkäymiskaaren mukaan sovelleta ankaran vastuun periaatetta.

Finnsementti Oy on turvaamistoimiasiassa ensisijaisesti vaatinut, että Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n turvaamistointa koskeva hakemus jätetään Finnsementti Oy:n osalta kokonaan tutkimatta, koska Finnsementti Oy on ollut asiassa väärä vastaaja. Lisäksi Finnsementti Oy on vaatinut, että turvaamistointa koskeva hakemus jätetään KGJ Cement AS:n osalta tutkimatta puuttuvan asiavaltuuden johdosta. Markkinaoikeus on hylännyt nämä vaatimukset. Merkittävä osa Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasiaan vastaamisesta ja siten sille kyseisessä asiassa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista on kohdistunut näihin vaatimuksiin. Finnsementti Oy:n häviämällä osalla turvaamistoimiasiaa ei näin ollen ole ollut vain vähäinen merkitys asian ratkaisun kannalta.

Turvaamistointa koskevan hakemuksen tutkimatta jättämistä koskeva vaatimus Finnsementti Oy:n osalta on ollut oikeudellisesti selvästi perusteeton. Kyseisen vaatimuksen esittäminen on aiheuttanut Finnsementti Oy:lle ylimääräisiä kuluja. Asiassa ei ole perusteita määrätä vastaajia korvaamaan näitä kuluja.

Finnsementti Oy:n väite siitä, että se on ollut väärä vastaaja, ei puolestaan ole liittynyt prosessinedellytyksiin, vaan kyseessä on ollut turvaamistointa koskevan hakemuksen vastustaminen materiaalisilla perusteilla. Kyseessä on siten ollut asiallisesti vastaava tilanne kuin tilanne, jossa kanne voitetaan tai hävitään osittain.

Myöskään Finnsementti Oy:n esittämä turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärä ei ole asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullinen, eikä Finnsementti Oy:n vaatimus perustu tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa.

Turvaamistoimiasiassa on ollut kyse kirjallisessa menettelyssä ratkaistusta asiasta, jossa on Finnsementti Oy:n puolelta annettu vastaus ja lisälausuma. Asian hoitamiseen käytetty 516 työtuntia on ylimitoitettu ja kohtuuton. Asian laatu ja laajuus ei ole edellyttänyt poikkeuksellisia toimenpiteitä. Finnsementti Oy:n puolelta turvaamistoimiasiassa esitetyt hakemuksen kiistämisperusteet ovat olleet tavanomaisia, eikä asiassa ole ollut perusteita sille, että oikeudenkäyntikulut olisivat voineet muodostua tavanomaista selvästi korkeammiksi. Ainakaan vastaajien ei voida katsoa olevan vastuussa tällaisista kuluista. Tämä pätee siinäkin tapauksessa, että vastoin vastaajien perusteltua käsitystä, asiassa katsottaisiin olevan kyse oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 11 §:n mukaisesta korvausvastuusta. Myös ankaraan vastuuseen perustuvan vahingonkorvauksen on perustuttava näyttöön todellisesta vahingosta, mitä kantajan turvaamistoimiasiassa esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus ei osoita.

Finnsementti Oy on vuokrannut aluksen, jolla olevaan lastinpurkujärjestelmään esitetyt loukkausväitteet ovat liittyneet, sementtikuljetuksiaan varten Suomessa. Finnsementti Oy on ollut tietoinen kyseisellä aluksella käytettyyn lastinpurkujärjestelmään kohdistetusta patentinloukkausta koskevasta väitteestä, sillä sille oli lähetetty 6.4.2016 päivätty kirje, jossa muun ohella sitä oli pyydetty lopettamaan kannepatentin suojapiiriin kuuluvan lastinpurkujärjestelmän käyttäminen. Asiassa ei ole merkitystä sillä, että Finnsementti Oy:lle ei ole lähetetty nimenomaisesti sille osoitettua varoituskirjettä. Lisäksi on huomattava, että turvaamistoimiasioiden luonteeseen kuuluu yllätyksellisyys ja että turvaamistoimi voidaan määrätä jopa vastapuolta kuulematta.

Finnsementti Oy:n toimenpiteet, jotka ovat liittyneet sen asemaan aikarahtaajana, ovat liittyneet yhtiön tutkimatta jättämistä koskevaan vaatimukseen, jonka markkinaoikeus on hylännyt. Näihin toimenpiteisiin liittyneillä oikeudenkäyntikuluilla ei myöskään ole ollut vain vähäinen merkitys Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärässä. Asiassa ei ole siten perusteita määrätä vastaajia korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikuluja mainitulta osin.

Vastaajilla on ollut perusteltu syy kohdistaa turvaamistoimihakemus myös Finnsementti Oy:öön, sillä Finnsementti Oy on loukannut kannepatenttia pitämällä hallussaan kannepatentin mukaista lastinpurkujärjestelmää sekä käyttämällä kannepatentissa kuvattua menetelmää oman lastinsa purkamiseksi suomalaisissa satamissa.

Finnsementti Oy on perustellut oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa määrää myös sillä, että turvaamistointa koskevaan hakemukseen vastaaminen olisi edellyttänyt kannepatentin loukkauksen selvittämistä kunkin turvaamistoimiasian vastapuolen näkökulmasta. Finnsementti Oy ei ole kuitenkaan esittämällään tavalla vastauksessaan selvittänyt turvaamistoimiasian muiden vastapuolten asemaa, eikä se olisi ollut edes tarpeellista, sillä ne ovat vastanneet omasta puolestaan. Eurovik Shipping AB:n roolin selvittäminen on puolestaan ollut tavanomainen toimenpide, eikä ole vaatinut mitään erityisiä selvityksiä.

Finnsementti Oy:n väite siitä, että sille olisi aiheutunut oikeudenkäyntikuluja siitä syystä, että turvaamistoimiasian muita vastapuolia ei olisi saatu vastaamaan samaan aikaan, ei pidä paikkaansa. Turvaamistoimiasian muut vastapuolet oli haastettava viranomaismenettelyn kautta, eikä tiedoksiannon venymistä missään tapauksessa tule ottaa huomioon vastaajien vahingoksi oikeudenkäyntikulujen korvausvastuun perusteita ja määrää arvioitaessa.

Myöskään Finnsementti Oy:n väitteelle siitä, että turvaamistointa koskevan hakemuksen hyväksymisellä olisi ollut keskeinen merkitys sen liiketoiminnan kannalta, ei ole annettavissa merkitystä.

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n turvaamistointa koskeva hakemus ei ole ollut perusteeton. Kannepatenttia vastaava norjalainen patentti on todettu Norjassa hallinnollisessa menettelyssä lainvoimaisesti päteväksi, minkä lisäksi kyseinen norjalainen patentti on katsottu sittemmin päteväksi myös Oslon käräjäoikeuden antamalla tuomiolla. Lisäksi kyseisellä Oslon käräjäoikeuden tuomiolla on lainvoimaisesti vahvistettu, että edellä mainitussa aluksessa oleva lastinpurkujärjestelmä vastaa kannepatenttia vastaavassa norjalaisessa patentissa kuvattua lastinpurkujärjestelmää.

Finnsementti Oy:n väitteet siitä, että sillä ei olisi ollut tietoa kysymyksessä olevan aluksen lastinpurkujärjestelmästä tai siihen liittyvistä teknisistä ratkaisuista taikka että todistelun esittäminen niistä olisi ollut poikkeuksellisen vaikeaa ja työlästä, eivät pidä paikkaansa. Finnsementti Oy:llä on ollut vapaa pääsy alukseen, eikä valokuvien ottamista sen hallinnassa olevasta aluksesta voida pitää poikkeuksellisina tai erityisiä toimenpiteitä vaativana. Lisäksi on huomattava, että Finnsementti Oy on omassa vastauksessaan vedonnut niihin teknisiin perusteluihin, jotka on jo esitetty kannepatenttia vastaavan norjalaisen patentin väitemenettelyssä sekä eurooppapatentin käsittelyssä Euroopan patenttivirastossa.

Turvaamistoimiasiassa on vedottu aluksen luovutukseen, johon on sovellettu Englannin lakia, mutta tämä ei ole edellyttänyt ylimääräisen selvityksen hankkimista tai ulkomaisen asiamiehen asiantuntemusta, sillä luovutusta ei ole kiistetty, eikä asiassa ole ollut kyse luovutussopimuksen sisällöstä tai sen tulkinnasta.

Turvaamistoimiasiaa koskevasta oikeudenkäyntikululaskelmasta käy ilmi, että Finnsementti Oy:n asiamiehet ovat tehneet yhteistyötä turvaamistoimiasian muiden vastapuolten asiamiesten kanssa. Yhteistyön pitäisi vähentää kuluja, mutta vaikuttaa siltä, että se on pikemminkin lisännyt kuluja.

Vastaajat paljoksuvat Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin oikeudenkäyntikulut ylittävät 200 tunnin työmäärän Finnsementti Oy:n suomalaisten asiamiesten 308,67 euron keskimääräisellä tuntilaskutuksella, eli 61.734 euroa ylittävältä osin.

Viimeksi mainitusta määrästä tulee kuitenkin vähentää vielä ulkomaalaisen asianajotoimiston palveluiden käyttämisestä aiheutuneet kulut, määrältään 17.939,60 euroa. Erittelystä ei nimittäin käy ilmi, mitä asianajopalveluja kyseinen lasku koskee. Oletettavasti kyseessä on ollut aikarahtaussopimuksen tulkintaan liittynyt selvitys, eli se on liittynyt vaatimukseen, jonka markkinaoikeus on hylännyt. Asiassa ei siten ole perusteita sille, että vastaajat velvoitettaisiin korvaamaan kyseiset kulut. Kyseiset kulut eivät ole olleet myöskään tarpeellisia, eivätkä kohtuullisia, sillä ulkomaalaisen asianajotoimiston palvelut eivät ole olleet perusteltuja tai tarpeellisia suomalaisessa tuomioistuimessa käydyn turvaamistoimiasian yhteydessä. Asia on koskenut kannepatentin loukkausta Suomen patenttilain perusteella.

Viivästyskorko voidaan tuomita maksettavaksi korkeintaan kanteen vireilletulopäivästä 17.11.2017 lukien.

Mikäli kanne hylätään kokonaan, tulee Finnsementti Oy velvoittaa korvaamaan vastaajien oikeudenkäyntikulut tässä asiassa. Mikäli kanne hyväksytään vain osittain, tulee asianosaisten pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Joka tapauksessa vastaajia ei tule velvoittaa korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikuluja siltä osin kuin ne liittyvät tämän asian kannalta tarpeettomiin toimenpiteisiin, kuten kannepatentin loukkausta koskeviin kysymyksiin.

Todistelu

Asiakirjatodisteet

Finnsementti Oy

1. Turvaamistoimihakemus, 25.5.2016
2. Markkinaoikeuden päätös 18.11.2016 nro 676/16 (markkinaoikeuden asia dnro 2016/316)
3. Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n lasku
4. Finnsementti Oy:n korvausvaatimuskirje, 6.11.2017
5. Markkinaoikeuden täydennyspyyntö turvaamistoimiasiassa, 30.5.2016
6. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n täydennys turvaamistoimihakemukseen, 6.6.2016
7. Finnsementti Oy:n vastaus turvaamistoimiasiassa, 12.7.2016
8. Finnsementti Oy:n lausuma turvaamistoimiasiassa, 26.8.2016
9. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n lausuma turvaamistoimiasiassa, 19.8.2016
10. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n lausuma turvaamistoimiasiassa, 13.10.2016
11. Memorandum of Agreement -myyntisopimus M/V Grete Cementistä (nykyisin M/V Nordanvik), 21.1.2009
12. Varoituskirje, 6.2.2016
13. High Court of Justice, Business and Property Courts, Intellectual Property List (Chancery Division), Patents Court, tuomio 11.10.2018, [2018] EWHC 2628 (Pat)

Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS

1. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n kirje SMT Shipping Ltd:lle ja EUREKA Shipping Ltd:lle, 6.4.2016
2. Roschier Asianajotoimisto Oy:n lasku SMT Shipping Cyprus Ltd:lle, Eureka Shipping Ltd:lle sekä Parainen Pearl Shipping Ltd:lle turvaamistoimiasiassa (hakemuksen liite K12, markkinaoikeuden asia diaarinumero 2017/714)

Markkinaoikeuden ratkaisu

Asiakirjojen määrääminen salassa pidettäviksi

Finnsementti Oy on vaatinut, että markkinaoikeus määrää pidettäväksi salassa sen haastehakemuksen liitteenä K7 olevan Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316) antaman vastauksen salassa pidettäviksi merkityt kohdat vastauksen sivuilta 3, 7–9, 18–20 ja 23 15 vuoden ajan mainitun vastauksen antamisesta, eli 12.7.2016 lukien.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä yksilöidyt Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316) antaman vastauksen kohdat, jotka markkinaoikeus on jo mainitussa turvaamistoimiasiassa antamallaan päätöksellä 18.11.2016 nro 676/16 määrännyt pidettäväksi salassa 15 vuotta vastauksen antamisesta, eli 12.7.2016 lukien, sisältävät tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitetusta liikesalaisuudesta tai muusta vastaavasta yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta. Tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle taloudellista vahinkoa.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus määrää pidettäväksi salassa Finnsementti Oy:n haastehakemuksen liitteenä K7 olevan Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasiassa (markkinaoikeuden asia diaarinumero 2016/316) antaman vastauksen salassa pidettäviksi merkityt kohdat vastauksen sivuilta 3, 7–9, 18–20 ja 23 15 vuoden ajan mainitun vastauksen antamisesta, eli 12.7.2016 lukien, eli 12.7.2031 asti.

Perustelut

1. Oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 27 a §:n mukaan riitainen asia voidaan ratkaista yksin kirjallisen valmistelun perusteella, jos asia on laadultaan sellainen, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista, eikä kukaan asianosaisista vastusta asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

2. Markkinaoikeus toteaa, ettei käsillä olevassa asiassa ole nimetty henkilötodistelua. Asiaan ei muutoinkaan ole katsottava liittyvän sellaisia piirteitä, ettei käsillä olevaa asiaa voisi pitää laadultaan sellaisena, ettei sen ratkaiseminen edellytä pääkäsittelyn toimittamista. Myöskään kumpikaan asianosaista ei ole vastustanut asian ratkaisemista kirjallisessa menettelyssä.

3. Edellä mainitun perusteella markkinaoikeus on ratkaissut käsillä olevan asian kirjallisessa menettelyssä.

Kysymyksenasettelu

4. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat tehneet markkinaoikeudelle oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen patentin loukkaukseen perustetun turvaamistointa koskevan hakemuksen Finnsementti Oy:tä sekä kolmea muuta vastapuolta vastaan. Markkinaoikeus on 18.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 676/16 hylännyt mainitun turvaamistointa koskevan hakemuksen. Kyseinen markkinaoikeuden päätös on sittemmin saanut lainvoiman.

5. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS eivät ole nostaneet edellä mainittuun turvaamistointa koskevaan hakemukseen liittyvää pääasiakannetta.

6. Nyt käsillä olevassa asiassa on kysymys Finnsementti Oy:n Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:ia ja KGJ Cement AS:ia vastaan nostamasta edellä mainitun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta kanteesta.

Asian tarkastelun lähtökohdat

7. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 10 §:n mukaan turvaamistoimen täytäntöönpanosta aiheutuvista kuluista vastaa ensisijaisesti turvaamistoimen hakija. Pääasian käsittelyn yhteydessä ratkaistaan asianosaisen vaatimuksesta se, kenen korvattavaksi lopullisesti jäävät turvaamistoimen hakemisesta ja täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

8. Oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 12 §:n 1 momentin mukaan kanne mainitun luvun 10 §:ssä tarkoitettujen kulujen korvaamisesta silloin, kun pääasiaa ei ole saatettu sanotun luvun 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla vireille, on pantava vireille markkinaoikeudessa kyseisen luvun 4 §:n 3 ja 4 momentissa tarkoitetuissa asioissa.

9. Finnsemetti Oy on kanteessaan lähtenyt siitä, että Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat hävinneet turvaamistoimiasian ja ovat näin oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n pääsäännön mukaisesti velvollisia korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut turvaamistoimiasiassa kokonaisuudessaan.

10. Finnsementti Oy on edelleen esittänyt, että sen vaatimusta turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on pidettävä myös määrältään kohtuullisena. Finnsementti Oy:n esittämän mukaan kaikki sen oikeudenkäyntikululaskuissa yksilöidyt toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia asian ajamiseksi. Lisäksi on huomattava, että kyseessä ollut turvaamistoimiasia on ollut sekä laajuudeltaan että laadultaan poikkeuksellinen monimutkainen. Teknisen näytön hankkiminen väitetystä patentin loukkauksesta on jäänyt Finnsementti Oy:n ja turvaamistoimiasian muiden vastapuolten vastuulle, minkä lisäksi puolustautuminen on vaatinut muun ohella sekä kirjaimellisen että ekvivalenttiin patentin loukkaukseen liittyvien väitteiden selvittämistä. Oikeudenkäyntikuluja on osaltaan lisännyt edelleen se, että Finnsementti Oy on joutunut vastaamaan nopeammassa aikataulussa kuin muut turvaamistoimiasian vastapuolet, sekä se, että Finnsementti Oy:n on ollut tarpeen selvittää väitetyn kannepatentin loukkaamista myös turvaamistoimiasian muiden vastapuolten näkökulmasta ja Finnsementti Oy:n sopimuskumppani Eurovik Shipping AB:n asemaa. Koska turvaamistoimiasialla on ollut suuri merkitys Finnsementti Oy:n liiketoiminnan kannalta, turvaamistoimiasia on tullut hoitaa suurimmalla mahdollisella huolellisuudella.

11. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat kiistäneet Finnsementti Oy:n kanteen. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat ensinnäkin lähteneet siitä, että käsillä olevassa asiassa turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen osalta tulee sovellettavaksi oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §, jonka nojalla turvaamistoimiasian asianosaiset, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS yhtäältä sekä Finnsementti Oy toisaalta, saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

12. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat lisäksi paljoksuneet Finnsementti Oy:n vaatimusta turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta määrällisesti. Niiden esittämän mukaan vaadittujen oikeudenkäyntikulujen kokonaismäärää ei ole asian laatu ja laajuus huomioon ottaen pidettävä kohtuullisena, eikä Finnsementti Oy:n vaatimuksen ole katsottava perustuvan tarpeellisiin toimenpiteisiin asiassa. Turvaamistoimiasiassa on ollut kyse kirjallisessa menettelyssä ratkaistusta asiasta, jossa on Finnsementti Oy:n puolelta annettu vastaus ja lisälausuma. Myöskään asian laatu ja laajuus ei ole edellyttänyt poikkeuksellisia toimenpiteitä. Valokuvien ottamista Finnsementti Oy:n hallinnassa olevasta aluksesta ei voida pitää poikkeuksellisina tai erityisiä toimenpiteitä vaativana. Finnsementti Oy:n puolelta turvaamistoimiasiassa esitetyt hakemuksen kiistämisperusteet ovat olleet muutoinkin tavanomaisia.

13. Vastaajat ovat edelleen esittäneet, ettei edellä selostettuja Finnsementti Oy:n taholta oikeudenkäyntikulujen määrää osaltaan lisäävinä tekijöinä mainitsemia seikkoja voida pitää niiden kuluvastuuta lisäävinä seikkoina. Myöskään Finnsementti Oy:n esittämällä seikalla siitä, että turvaamistoimiasialla on ollut suuri merkitys sen liiketoiminnan kannalta, ei ole katsottava olevan merkitystä asian ratkaisun kannalta. Vastaajat ovat paljoksuneet Finnsementti Oy:n turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikuluvaatimusta siltä osin kuin oikeudenkäyntikulut ylittävät 200 tunnin työmäärän Finnsementti Oy:n suomalaisten asiamiesten 308,67 euron keskimääräisellä tuntilaskutuksella, eli 61.734 euroa ylittävältä osin. Viimeksi mainitusta oikeudenkäyntikulujen määrästä tulee kuitenkin vähentää vielä ulkomaalaisen asianajotoimiston palveluiden käyttämisestä aiheutuneet kulut, määrältään 17.939,60 euroa.

Asian arviointi

14. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

15. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

16. Kuten edellä on selostettu, Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat tehneet markkinaoikeudelle oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:n mukaisen patentin loukkaukseen perustetun turvaamistointa koskevan hakemuksen muun ohella Finnsementti Oy:tä vastaan. Finnsementti Oy on kiistänyt kyseisen turvaamistoimihakemuksen ja vaatinut, että se ensisijaisesti jätetään tutkimatta tai toissijaisesti hylätään. Markkinaoikeus on 18.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 676/16 hylännyt Finnsementti Oy:n esittämän tutkimatta jättämistä koskevan vaatimuksen ja tutkinut asian sekä tämän jälkeen hylännyt Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n turvaamistoimihakemuksen.

17. Asianosaiset ovat edellä selostetulla tavalla eri mieltä siitä, onko edellä mainitun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen osalta katsottava olevan kyse oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä vai saman luvun 3 §:ssä tarkoitusta tilanteesta.

18. Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksessä KKO 1998:122 on katsottu, että oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:ssä käytetyllä ilmauksella vaatimus tarkoitetaan kyseisessä säännöksessä kannevaatimusta. Siten kyseinen säännös koskee esimerkiksi tapauksia, joissa samassa oikeudenkäyntimenettelyssä käsitellään useita kanteita samaa vastaajaa vastaan, tai, joissa käsitellään kannetta ja vastakannetta yhdessä. Sen sijaan säännöstä ei ole tarkoitettu koskemaan tilannetta, jossa vastaaja on vaatinut ensisijaisesti kanteen tutkimatta jättämistä ja toissijaisesti kanteen hylkäämistä.

19. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että edellä mainitun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta on kyse oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n soveltamistilanteesta.

20. Kuten edellä on selostettu, oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

21. Finnsementti Oy:llä on näin ollen oikeus saada täysi korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan edellä mainitussa turvaamistoimiasiassa.

22. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

23. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n esitöiden (HE 107/1998 vp s. 16) mukaan säännöstä sovellettaessa on tapauskohtaisesti harkittava, ovatko suoritetut toimenpiteet olleet oikeudenkäynnin kannalta aiheellisia. Säännöksen mukaisessa toimenpiteen tarpeellisuuden arvioinnissa on lähdettävä kysymyksestä, onko toimenpiteen suorittamisen ajankohtana ollut objektiivisesti arvioiden perusteltu syy pitää sitä aiheellisena. Eräänä lähtökohtana tulee olla kulloisenkin asian laatu ja tarpeellisten toimenpiteiden vaatima työn määrä. Vaikuttavia voivat olla myös asian vaikeus sekä riidanalaisen etuuden arvo ja muu merkitys. Edelleen mainittujen esitöiden mukaan asiamiehen kulujen ja palkkion osalta tarpeellisten toimenpiteiden ja kohtuullisten oikeudenkäyntikulujen arvioinnin tulee suhteutua kulloisenkin yksittäisen asian erityispiirteisiin, mutta yleensä myös asian vaikeuteen, asiamiehen suorittaman työn määrään ja laatuun sekä samanlaisissa asioissa yleensä käytettyyn laskutukseen.

24. Finnsementti Oy on vaatinut edellä mainitun turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvauksena palkkion osalta 159.275 euroa sekä kulujen osalta 18.094,95 euroa, eli yhteensä oikeudenkäyntikuluina 177.369,95 euroa viivästyskorkoineen.

25. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat kiistäneet Finnsementti Oy:n vaatimuksen ensinnäkin palkkion osalta siltä osin kuin oikeudenkäyntikulut ylittävät 200 tunnin työmäärän Finnsementti Oy:n suomalaisten asiamiesten 308,67 euron keskimääräisellä tuntilaskutuksella, eli 61.734 euroa ylittävältä osin.

26. Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevassa vaatimuksessa on kysymys summaarisen turvaamistoimiasian oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Mainitussa turvaamistoimiasiassa on Finnsementti Oy puolelta jätetty vastaus hakemukseen sekä yksi lausuma, jotka ovat olleet yhteiseltä pituudeltaan 38 sivua. Asiassa on ollut kysymys yksinomaan kirjallisessa menettelyssä käsitellystä asiasta.

27. Markkinaoikeus toteaa, että turvaamistoimiasiat ovat luonteeltaan kiireellisiä. Tästä aiheutuu turvaamistoimiasian vastaajalle tarve yleensä verraten lyhyellä varoitusajalla huolehtia hakemukseen vastaamisesta.

28. Edelleen markkinaoikeus toteaa, että vaikka turvaamistoimiasiat lähtökohtaisesti perustuvat summaariseen käsittelyyn, niin oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 3 §:ssä tarkoitettuun turvaamistoimihakemukseen vastaaminen käytännössä edellyttää vastaajalta jo kyseisessä vaihteessa usein varsin kattavaakin perehtymistä itse pääasiaan.

29. Nyt käsillä olevassa tapauksessa, jossa patentinloukkauksesta on väitetty olevan vastuussa useampi eri taho ja jossa patentinloukkausta koskeva väite on perustettu yhtäältä niin sanottuun kirjaimelliseen loukkaukseen sekä toisaalta niin sanottuun ekvivalenttiin patentinloukkaukseen, mainittujen seikkojen selvittämisen voidaan katsoa olleen Finnsementti Oy:n kannalta tarpeellisia turvaamistoimihakemukseen vastaamisen kannalta. Sanottu on voinut myös hyvin edellyttää, että Finnsementti Oy:n asiamiehet ovat olleet yhteydessä turvaamistoimiasian muiden vastapuolten asiamiehiin, vaikkakin Finnsementti Oy on sinänsä ollut velvollinen vastaamaan turvaamistoimihakemukseen täysin itsenäisesti.

30. Turvaamistoimivaatimuksen perusteena olleeseen patentinloukkausta koskevaan väitteeseen vastaaminen on luonnollisesti edellyttänyt myös asian liittyvien teknisten seikkojen selvittämistä.

31. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittuun turvaamistoimiasiaan vastaaminen on edellyttänyt Finnsementti Oy:ltä tavanomaiseen turvaamistoimiasiaan nähden verrattuna huomattavasti enemmän työtä. Ottaen kuitenkin huomioon, että asiassa on ollut kysymys kirjallisessa menettelyssä käsitellystä asiasta, jossa Finnsementti Oy:n toimesta on toimitettu vain vastaus turvaamistoimihakemukseen ja yksi kirjallinen lausuma, markkinaoikeus katsoo, että Finnsementti Oy:n 516 tunnin työmäärään perustuvaa oikeudenkäyntikuluvaatimusta palkkion osalta on pidettävä ylimitoitettuna. Markkinaoikeus katsoo, että asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kohtuullisina Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n korvattavina Finnsementti Oy:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuneina oikeudenkäyntikuluina palkkion osalta on pidettävä kahta kolmasosaa vaaditusta määrästä eli 106.183,33 euroa.

32. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat lisäksi kiistäneet Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimuksen kulujen osalta siltä osin kuin kulujen korvausta on vaadittu englantilaisen asianajajan laskun, määrältään 17.939,60 euroa, osalta. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat esittäneet, että kyseisen laskun tarkoittamat toimenpiteet ovat olleet tarpeettomia Suomen patenttilain mukaista loukkausta arvioitaessa.

33. Markkinaoikeus toteaa, että edellä mainittuun turvaamistoimiasiaan on molempien asianosaisten toimesta esitettynä liittynyt väitteitä, joita ei olisi voinut ratkaista puhtaasti Suomen lain perusteella. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että Finnsementti Oy:llä on ollut perusteltu syy turvautua englantilaisen asianajajan käyttämiseen muiden kuin Suomen lain mukaan ratkaistavien kysymysten selvittämiseksi. Kyseisen englantilaisen asianajan käyttämisestä aiheutuneita kustannuksia ei siten ole pidettävä tarpeettomina. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS on näin ollen velvoitettava korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut kulujen osalta vaaditun määräisinä.

34. Edellä esitetyillä perusteilla Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS on velvoitettava korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut edellä mainitussa turvaamistoimiasiassa yhteensä 124.278,28 eurolla.

Oikeudenkäyntikulut

35. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

36. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Saman pykälän 2 momentin mukaan, mitä mainitun pykälän 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

37. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvattavia oikeudenkäyntikuluja ovat oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset.

38. Markkinaoikeus toteaa, että Finnsementti Oy:n kannevaatimus on edellä todetulla tavalla tullut hyväksytyksi vain osaksi. Vaatimuksen hyväksymättä jäämättä jääneen osuuden ei myöskään voida katsoa koskeneen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole ollut sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

39. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että Finnsementti Oy:llä on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 2 momentin nojalla oikeus saada korvaus tarpeellisista toimenpiteistä johtuneista kohtuullisista oikeudenkäyntikuluistaan käsillä olevassa vahingonkorvausasiassa osaksi. Ottaen huomioon se, miltä osin Finnsementti Oy:n kannevaatimus pääasiassa on tullut hyväksytyksi, markkinaoikeus katsoo Finnsementti Oy on oikeutettu saamaan kaksi kolmasosaa edellä mainituista oikeudenkäyntikuluista.

40. Finnsementti Oy on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvauksena palkkiona 59.140 euroa viivästyskorkoineen.

41. Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS ovat paljoksuneet Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikuluvaatimusta.

42. Ottaen huomioon, että käsillä olevassa asiassa on kysymys pelkästään kirjallisessa menettelyssä käsitellystä oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta asiasta, markkinaoikeus katsoo, että Finnsementti Oy:n 160 tunnin työmäärään perustuvaa oikeudenkäyntikuluvaatimusta on pidettävä ylimitoitettuna. Markkinaoikeus katsoo, että asian laatu ja laajuus huomioon ottaen oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:ssä tarkoitettuina kohtuullisina tarpeellisista toimenpiteistä johtuneina oikeudenkäyntikuluina käsillä olevassa asiassa on pidettävä 18.000 euroa.

43. Edellä esitetty huomioon ottaen Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS ja KGJ Cement AS on velvoitettava korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut käsillä olevassa asiassa 12.000 eurolla.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus velvoittaa Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n yhteisvastuullisesti suorittamaan Finnsementti Oy:lle oikeudenkäyntikulujen korvauksena turvaamistointa koskevassa asiassa (markkinaoikeuden asia 2016/316) 124.278,28 euroa viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan 6.12.2017 lukien.

Markkinaoikeus velvoittaa Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi AS:n ja KGJ Cement AS:n korvaamaan Finnsementti Oy:n oikeudenkäyntikulut 12.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 26.8.2019.

Asian ovat ratkaisseet yksimielisesti markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Petri Rinkinen ja Reima Jussila.

Lainvoimainen

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 9.7.2019