MAO:245/19

Askel International Oy > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2018/421
Antopäivä: 22.5.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.8.2018 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Askel International Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle haetun merkin spiraalistabilaatio rekisteröimiseksi kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Perusteet

Sanamerkki spiraalistabilaatio on sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 10 tavaroille sekä luokkien 41 ja 44 palveluille. Lisäksi haettu merkki on saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn mainituille tavaroille ja palveluille.

Sana spiraalistabilaatio on valittajan keksimä suomenkielinen nimi tšekkiläisen lääkärin A:n kehittämälle "Spiral Stabilization" hoitomenetelmälle. Valittaja on tehnyt nimen spiraalistabilaatio avulla "Spiral Stabilization" hoitomenetelmän sekä siihen liittyvän koulutuksen ja tuotteet tunnetuiksi Suomessa. Valittaja on vastannut "Spiral Stabilization" hoitomenetelmän markkinoinnista Suomessa hoitomenetelmän kehittäjän ja alkuperäisen tuotemerkin haltijan suostumuksella. Valittaja on spiraalistabilaatio-tuotteiden ainoa maahantuoja ja valmistaja Suomessa.

Valittaja on aloittanut "Spiral Stabilization" hoitomenetelmän lanseerauksen ja koulutustoiminnan Suomessa vuonna 2014, mihin saakka kyseinen hoitomenetelmä ei ole ollut maassa tunnettu. Vaikka sana spiraalistabilaatio on alun perin ollut pelkästään suomenkielinen käännös sanoista "spiral stabilization", siitä on käytännössä tullut valittajan tavaramerkki. Muut spiraalistabilaatio-palveluja Suomessa tarjoavat tahot ovat valittajan kouluttamia.

Mikäli valittaja ei saa rekisteröityä haettua merkkiä, kuka tahansa voi ryhtyä vapaasti käyttämään nimeä spiraalistabilaatio. Valittajalla ei ole silloin mitään keinoa estää ulkopuolisia tahoja antamasta kyseisen menetelmän mukaisia hoitoja ja terapiaa tai ryhtymästä kyseisen hoitomenetelmän kouluttajaksi ilman asianmukaista koulutusta.

Haettu merkki tulee rekisteröidä vähintään luokan 10 tavaroille "Fysioterapiassa käytettävät välineet" sekä luokan 41 palveluille "Fyysiseen kuntoon liittyvät koulutuspalvelut; Jatkokoulutus; Koulutus; Koulutuskurssit; Konferenssien järjestäminen koulutustarkoituksessa" ja luokan 44 palveluille "Lääketieteellisen tiedon tarjoaminen", mikäli merkin rekisteröinti ei ole mahdollista kaikkien kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituskirjelmässä ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valittajan lausuma

Valittaja on haetun merkin spiraalistabilaatio markkinoinnin yhteydessä pitänyt esillä hoitomenetelmän alkuperäistä nimeä "Spiral Stabilization" taatakseen merkin erottamiskyvyn. Kuluttajille on alusta asti ollut selvää, mistä tuotteesta tai palvelusta on kysymys.

Nimi spiraalistabilaatio on ollut laajasti käytössä sosiaalisessa mediassa ja esimerkiksi Google-haulla mainitulle sanalle tulee 7.380 osumaa. Myös sanoma- ja aikakauslehdet käyttävät jatkuvasti kyseistä nimeä. Tästä huolimatta valittaja ei ole löytänyt yhtäkään nimen spiraalistabilaatio väärinkäyttötapausta. Kaikki kyseistä nimeä käyttäneet tahot ovat tarkoittaneet valittajan lanseeraamaa brändiä. Haettua merkkiä ei siten sekoiteta mihinkään muuhun merkkiin, tuotteeseen tai palveluun.

Valittaja on käyttänyt haetun merkin yhteydessä nimen "Spiral Stabilization" lisäksi EU-tavaramerkkiä numero 011434842 Spiral Stabilization Spiral Stabilization Spiralstabilisation Spirální stabilizace (kuvio), mikä on vahvistanut haetun merkin erottamiskykyä.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat ja oikeusohjeet

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellään hylännyt valittajan hakemuksen merkin spiraalistabilaatio rekisteröimiseksi seuraaville luokan 10 tavaroille ja luokkien 41 ja 44 palveluille, koska haettu merkki on ilman erottamiskykyä:

Luokka 10: "Fysioterapiassa käytettävät välineet; Lääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; Jalkojen asentovirheiden korjauslaitteet (ortoosit); Jalkaholvituet lättäjaloille; Asentovirheiden korjauslaitteet";

Luokka 41: "Fyysiseen kuntoon liittyvät koulutuspalvelut; Fyysiseen kuntoon liittyvät ohjauskurssit; Fyysisiin harjoituksiin liittyvien tietojen tarjoaminen online-muotoisen verkkosivuston välityksellä; Huvi- ja koulutuspalvelut; Kuntoharjoitteluun liittyvien koulutuspalveluiden tarjoaminen; Kuntoilua koskevat koulutuspalvelut; Ammatillisten koulutuskurssien tarjoaminen; Ammatillisten taitojen koulutuksen tarjoaminen; Ammatillisissa seminaareissa jaettavien kurssimateriaalien tuottaminen; Fyysiseen harjoitteluun liittyvien tietojen tarjoaminen online-muotoisen verkkosivuston välityksellä; Fyysiseen kuntoon liittyvä ohjaus aikuisille ja lapsille; Jatko-opintokurssien tarjoaminen; Jatkokoulutus; Jatkokoulutukseen liittyvien tietojen tarjoaminen Internetin välityksellä; Jatkokoulutuskurssien tarjoaminen; Jatkokoulutuskurssit; Jatkuvan koulutuksen kurssien tarjoaminen; Konferenssien järjestäminen koulutustarkoituksessa; Kokousten järjestäminen koulutustarkoituksessa; Koulutus; Koulutuskurssit";

Luokka 44: "Jalkojen lääketieteellinen hoito; Lääketieteellinen neuvonta; Lääketieteellisen tiedon tarjoaminen; Lääketieteelliset arviointipalvelut; Lääketieteelliset hoitopalvelut; Lääketieteelliset konsultaatiot; Lääketieteelliset klinikkapalvelut; Lääketieteellisiin laitteisiin ja välineisiin liittyvät neuvontapalvelut; Lääketieteellisiin ongelmiin liittyvät neuvontapalvelut; Lääketieteellisiin palveluihin liittyvien tietojen tarjoaminen; Lääketieteellisiin tuotteisiin liittyvät konsultointi- ja tiedotuspalvelut; Lääketieteellisiin välineisiin liittyvät neuvontapalvelut; Lääketieteellisten palvelujen tarjoaminen; Sairauksien diagnosointiin ja hoitoon liittyvät lääketieteelliset testauspalvelut; Urheilulääketieteelliset palvelut; Vaihtoehtoisen lääketieteen palvelut".

Asiassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko haetulla merkillä spiraalistabilaatio itsenäinen erottamiskyky edellä mainituille tavaroille ja palveluille. Tämän jälkeen asiassa on tarvittaessa arvioitava, onko sanottu merkki saavuttanut käytön kautta erottamiskyvyn mainituille tavaroille ja palveluille.

Asiassa sovellettavan tavaramerkkilain (7/1964) 3 §:n (616/2016) mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai -aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 1 §:n (616/2016) 2 momentin mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaramerkkilain 13 §:n (616/2016) 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä. Pykälän 2 momentin mukaan tavaramerkiltä ei kuitenkaan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella saa evätä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

Itsenäisen erottamiskyvyn arviointi

Tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin ja palveluihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden ja palvelujen kuluttajat ymmärtävät merkin.

Nyt kysymyksessä olevat luokan 10 tavarat ovat erilaisia fysioterapiassa käytettäviä välineitä tai lääketieteellisiä laitteita ja välineitä. Kysymyksessä olevat luokan 41 palvelut puolestaan ovat erilaisia fyysiseen kuntoon ja harjoitteluun liittyviä palveluja sekä niihin liittyviä koulutuspalveluja ja luokan 44 palvelut erilaisia lääketieteelliseen hoitoon ja neuvontaan liittyviä palveluja. Mainittujen tavaroiden ja palvelujen voidaan katsoa olevan suunnattuja sekä liikunta- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille että suurelle yleisölle. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. esim. tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T 220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Edellä esitetty huomioon ottaen nyt esillä olevassa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuus- ja huolellisuusasteen on katsottava kuitenkin kysymyksessä olevien terveydenhoitoon liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta olevan tavanomaista korkeampaa.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia todellisuudessa rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Haettu merkki muodostuu sanasta "spiraalistabilaatio", jota ei löydy Kielitoimiston sanakirjasta. Kohdeyleisön voidaan katsoa tunnistavan sanan spiraalistabilaatio muodostuvan sanoista "spiraali" ja "stabilaatio". Kielitoimiston sanakirjan mukaan sana "spiraali" tarkoittaa muun ohella kierukkaa. Sanaa "stabilaatio" ei löydy Kielitoimiston sanakirjasta, mutta siitä löytyy sana "stabiili", joka tarkoittaa muun ohella vakaata ja varmaa sekä sana "stabiloida", joka tarkoittaa muun ohella tehdä stabiiliksi ja vakauttaa. Vaikka sanalla "stabilaatio" ei ole selvää suomenkielistä merkitystä, kohdeyleisö todennäköisesti ymmärtää sen viittaavan vakauteen.

Markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisö ymmärtää kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä sanan spiraalistabilaatio viittaavan terveydenhoitoon tai kehonhuoltoon liittyvään termiin tai hoitomenetelmään, vaikka kohdeyleisö ei tuntisi kyseistä termiä tai menetelmää tarkemmin. Kysymyksessä olevien tavaroiden yhteydessä kohdeyleisön on katsottava ymmärtävän merkin ilmaisevan, että kysymyksessä ovat spiraalistabilaatio-menetelmässä hyödynnettävät tai esimerkiksi kyseisen menetelmän mukaisissa harjoituksissa käytettävät tavarat. Kysymyksessä olevien palvelujen yhteydessä kohdeyleisön on puolestaan katsottava ymmärtävän merkin ilmaisevan, että kysymyksessä ovat esimerkiksi tähän menetelmään liittyvät koulutus- ja tiedontarjoamispalvelut sekä palvelut, joissa käytetään kyseistä menetelmää. Kohdeyleisön on siten katsottava ymmärtävän välittömästi, että haettu merkki ilmaisee kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen lajia ja käyttötarkoitusta. Sillä valittajan esittämällä seikalla, että valittaja on spiraalistabilaatio-tuotteiden ainoa maahantuoja ja valmistaja Suomessa, ei ole merkitystä arvioitaessa haetun merkin itsenäistä erottamiskykyä.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei haettu merkki spiraalistabilaatio ole sellaisenaan erottamiskykyinen kysymyksessä oleville luokan 10 tavaroille tai luokkien 41 ja 44 palveluille.

Käytön perusteella saavutetun erottamiskyvyn arviointi

Asiassa on vielä arvioitava, onko haettu merkki spiraalistabilaatio ollut niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen erityisenä tunnuksena, että sen voidaan katsoa käytön kautta tulleen erottamiskykyiseksi mainituille tavaroille ja palveluille. Jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä erottamiskyvyn saavuttamisen perusteella, sen on tullut olla erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksen tekemishetkellä, eli nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa 21.3.2018.

Myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden ja palvelujen kohdeyleisö oletettavasti mieltää tavaramerkin.

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka haettua merkkiä spiraalistabilaatio onkin käytetty yhdessä EU-tavaramerkin numero 011434842 Spiral Stabilization Spiral Stabilization Spiralstabilisation Spirální stabilizace (kuvio) kanssa, valittajan on kuitenkin osoitettava, että haettu merkki itsessään on erottamiskykyinen (ks. esim. tuomio 16.9.2015, C 215/14, Société des Produits Nestlé, EU:C:2015:604, 66 kohta).

Valittaja on markkinaoikeudessa viitannut Patentti- ja rekisterihallitukselle toimittamaansa näyttöön haetun merkin käytöstä. Valittaja on esittänyt näyttönä haetun merkin käytöstä muun ohella Niveltiedossa (1/2015), Helsingin Sanomissa (19.9.2017), Aamulehdessä (15.2.2018) ja Soveltavan liikunnan lehdessä Sovelissa (1/2018) julkaistuja lehtiartikkeleja, tulosteita verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta sekä hakukonetuloksista, valittajan myymien tavaroiden hinnaston 1.1.2018, vuoden 2018 koulutuskalenterin ja koulutusten mainoksia vuosilta 2015–2018 sekä 13.4.2018 rekisteröityä Suomen Spiraalistabilaatio Yhdistys – Spiral Stabilization Finland ry nimistä yhdistystä koskevan otteen Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämästä yhdistysrekisteristä. Lisäksi valittaja on toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle kopiot vuonna 2016 julkaistuista kirjoista "Spiral Stabilization of the Spine - Muscle Chains" ja "Faskia - terapian ja liikkeen näkökulmasta". Valittaja on lisäksi toimittanut markkinaoikeudelle spiraalistabilaatio-menetelmää koskevan PowerPoint-esityksen.

Markkinaoikeus toteaa, että edellä selostettu valittajan esittämä näyttö koskee osin haettua merkkiä spiraalistabilaatio, osin lyhennettä SPS ja osin englanninkielistä ilmaisua "Spiral Stabilization". Osassa näyttöä sanaa spiraalistabilaatio on käytetty taivutetussa muodossa, kuten esimerkiksi "kouluttamassa spiraalistabilaatiota", "Spiraalistabilaatiossa harjoitellaan" ja "Spiraalistabilaatioon kuuluvasta". Esitetyn näytön perusteella haettua merkkiä spiraalistabilaatio ei ole juurikaan käytetty tavaramerkinomaisesti kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelujen tunnuksena, vaan lähinnä yleiskielen ilmaisua vastaavassa muodossa. Näytön ei siten voida katsoa osoittavan merkin olleen niin kauan ja laajalti käytössä valittajan tarjoamien tavaroiden ja palvelujen erityisenä tunnuksena, että sen voitaisiin katsoa tämän käytön johdosta tulleen erottamiskykyiseksi hakemuspäivään mennessä.

Edellä lausutun perusteella markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt asiassa riittävää näyttöä, joka osoittaisi, että haettua merkkiä spiraalistabilaatio olisi käytetty niin kauan ja laajalti, että se olisi saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta ennen merkin rekisteröintihakemuksen tekoa 21.3.2018.

Johtopäätös

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, että haettu merkki spiraalistabilaatio ei ole tavaramerkkilain 3 tai 13 §:ssä (616/2016) tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen haetuille tavaroille luokassa 10 tai palveluille luokissa 41 ja 44. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Riikka Innanen ja Jari Tiainen.


PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 3.6.2019