MAO:181/19

Kuljetusliike Ignatiew & Kumpp. > Patentti- ja rekisterihallitus

kaupparekisteri-ilmoitus

Diaarinumero: 2018/210
Antopäivä: 18.4.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 28.3.2018 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Kuljetusliike Ignatiew & Kumpp. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 28.3.2018 tekemän päätöksen ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle käsiteltäväksi yhtiömiehen rekisteröimiseksi.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös, jolla on evätty yhtiön Kuljetusliike Ignatiew & Kumpp. (jäljempänä myös yhtiö tai valittajayhtiö) ilmoitus sen muuttamisesta avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi, on ollut virheellinen. Yhtiön ei ole katsottava purkautuneen, vaikka yhtiö on ollut ainoastaan yhden yhtiömiehen varassa kauemmin kuin yhden vuoden.

Yhtiötä koskevien yhteisösääntöjen mukaan yhtiömiehet ovat sopineet 8.3.2016, että yhtiömiehenä toimii ainoastaan R.A. PALVIAINEN Oy ja että A eroaa valittajayhtiön yhtiömiehen paikalta. A on ollut yhteydessä kaupparekisteriin asian johdosta ja hänelle on ilmoitettu, että yhtiömiehiä on oltava vähintään kaksi. A:n omaisella on kuitenkin ollut vakavia terveysongelmia vuodesta 2015 alkaen. Koska A on ollut omistautunut omaisensa kuntouttamiseen, liiketoimet ovat jääneet taka-alalle. Tämän seurauksena on jäänyt tekemättä myös avoimen yhtiön toisen yhtiömiehen paikan täyttäminen.

A on taksiyrittäjä ja valittajayhtiöllä on taksilupa. Mikäli yhtiö purkautuisi, menetettäisiin noin 150.000 euroa maksava taksilupa, koska sitä ei voi siirtää toiselle yhtiölle. Siten valittajayhtiön purkautumisesta aiheutuisi A:lle 150.000 euron menetys taksiluvan menettämisen seurauksena. Lisäksi A:lle aiheutuisi huomattavaa ansionmenetystä sen johdosta, että A ja muut yhtiön kuljettajat eivät enää voisi ajaa ammattimaisessa liikenteessä ja saada siitä ansiotuloa.

Lisäksi, jotta A:n tai R.A. PALVIAINEN Oy:n eroaminen valittajayhtiön yhtiömiehen paikalta olisi ollut pätevä, se olisi edellyttänyt, että asiasta olisi päätetty kummankin yhtiön hallituksen kokouksissa. Kuitenkaan kummankaan yhtiön hallitus ei ole tehnyt tällaista päätöstä.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Vaatimukset

Patentti- ja rekisterihallitus on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen.

Perusteet

Patentti- ja rekisterihallitus on toiminut asiallisesti ja muodollisesti oikein evätessään valittajan tekemän muutosilmoituksen rekisteröimisen. Patentti- ja rekisterihallitus ei ole voinut sovellettavien säännösten rajoissa voinut päätyä muuhun ratkaisuun.

Patentti- rekisterihallituksen päätös on ollut virheellinen siltä osin kuin siinä on mainittu, että valittajayhtiöstä on tullut yhdenmiehenyhtiö 18.3.2016 rekisteröidyn yhtiösopimuksen muutoksen johdosta. Valittajayhtiöstä on kuitenkin tullut yhdenmiehenyhtiö jo 8.12.2015 allekirjoitetun yhtiösopimuksen muutoksen johdosta, jolloin yhtiön ainoaksi yhtiömieheksi on tullut A. Yhtiön 18.3.2016 rekisteröity yhtiösopimuksen muutos ei ole tuonut muutosta tähän asiantilaan. Yhtiön ainoaksi yhtiömieheksi on tällöin rekisteröity R.A. PALVIAINEN Oy.

Asiassa ei ole yhtiöiden päätöksiin liittyviä puutteita. Avoimella yhtiöllä ei ole hallitusta, vaan yhtiömiehet päättävät yhdessä yhtiön asioista. Lisäksi A on ollut R.A. PALVIAINEN Oy:n ainoa hallituksen jäsen 3.4.2016 saakka. A on siis ollut yksin päättämässä yhtiöiden asioista.

Säännökset yhdenmiehenyhtiöstä ovat yksiselitteiset, eikä Patentti- ja rekisterihallitus rekisteriviranomaisena voi tulkita lain säännöksiä muuten kuin laissa on säädetty. Lainsäädännössä ei ole säädetty poikkeusta, jonka mukaan yli vuoden toiminutta yhdenmiehenyhtiötä ei pidettäisi purkautuneena. Valittajan Patentti- ja rekisterihallitukselle 16.12.2015 toimittaman muutosilmoituksen liitteenä olleen taksiluvan mukaan luvan hinta on ollut 300 euroa.

Valittajan lausuma

Valittaja ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta toimittanut lausumaa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Oikeusohjeet

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 1 §:n perusteella avoimessa yhtiössä kaksi tai useampi harjoittaa yhtiösopimuksen perusteella yhdessä elinkeinotoimintaa yhteisen taloudellisen tarkoituksen saavuttamiseksi.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 4 §:n (1444/2015) 2 momentin mukaan yhtiösopimuksen muutos on pätevä vain, jos kaikki yhtiömiehet ovat muutoksesta yksimielisiä. Pykälän 4 momentin mukaan yhtiösopimuksen muuttamista koskeva päätös on viivytyksettä ilmoitettava rekisteröitäväksi eikä sitä saa panna täytäntöön ennen kuin se on rekisteröity.

Ennen 1.1.2016 voimassa olleen avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 1 luvun 4 §:ssä (389/1988) ei ollut nykyistä 4 momenttia vastaavaa säännöstä. Pykälää koskevassa hallituksen esityksessä (HE 6/1987 vp s. 19) on kuitenkin todettu, että yhtiösopimuksen muutos tulee yleensä voimaan heti kun siitä on päätetty, jollei myöhemmästä hetkestä sovita.

Avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 9 §:n 1 momentin mukaan yhtiö katsotaan purkautuneeksi, jos yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen eikä vuoden kuluessa ole noussut vähintään kahteen.

Hallituksen esityksestä (HE 6/1987 vp) antamassaan mietinnössä (LaVL 6/1987) eduskunnan lakivaliokunta on ehdotetun 5 luvun 9 §:n osalta todennut seuraavaa:

"Pykälään sisältyy poikkeussäännös, jonka mukaan avoin yhtiö voi väliaikaisesti, enintään kuuden kuukauden ajan, toimia yhdenmiehenyhtiönä. Säännöksen taustalla on pyrkimys turvata yhtiön jatkuvuus ja välttää tilanteita, joissa toimiva yrityskokonaisuus jouduttaisiin lopettamaan yhtiömiesten yhteistoimintaedellytysten raukeamisen johdosta. Näiden tavoitteiden turvaamiseksi ehdotettu kuuden kuukauden määräaika on valiokunnan mielestä liian lyhyt. Valiokunta ehdottaakin määräajan pidentämistä yhdeksi vuodeksi."

Kaupparekisterilain 21 §:n 1 momentin mukaan, jos ilmoitus on puutteellinen tai jos rekisteriviranomainen havaitsee muun esteen rekisteröinnille, ilmoituksen tekijälle on asetettava kohtuullinen määräaika asiakirjassa olevan puutteen poistamista, selityksen antamista ja selvityksen esittämistä varten sekä samalla ilmoitettava, että jollei määräaikaa noudateta, ilmoitus voidaan katsoa rauenneeksi. Pykälän 3 momentin mukaan, jos rekisteröimiselle on olemassa este senkin jälkeen, kun kehotuksessa tarkoitettu lausunto on annettu, rekisteröiminen on evättävä. Rekisteriviranomainen voi kuitenkin antaa uuden kehotuksen, jos siihen on aihetta.

Tapahtumainkulku

Asiassa saadun selvityksen mukaan valittajayhtiö on 16.12.2015 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutosilmoituksen, jossa yhtiön yhtiömieheksi on ilmoitettu A. Mainitun ilmoituksen mukana on toimitettu myös avoimen yhtiön 8.12.2015 päivätty yhtiösopimus, jonka mukaan A on yhtiön ainoa yhtiömies. Yhtiösopimuksen muutos on kirjattu kaupparekisteriin 23.12.2015.

Valittaja on 8.3.2016 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutosilmoituksen, jossa on ilmoitettu, että R.A. PALVIAINEN Oy on valittajan vastuunalainen yhtiömies ja että A:n osakkuus on päättynyt 8.3.2016. Ilmoituksen mukana on toimitettu myös yhtiösopimuksen muutos, jonka mukaan R.A. PALVIAINEN Oy on yhtiön ainoa yhtiömies. Yhtiösopimuksen muutoksen on allekirjoittanut A sekä omasta että R.A. PALVIAINEN Oy:n puolesta. Yhtiösopimuksen muutos on kirjattu kaupparekisteriin 18.3.2016.

Valittaja on 23.1.2018 toimittanut Patentti- ja rekisterihallitukselle muutosilmoituksen, jonka mukaan valittajayhtiö muuttuisi avoimesta yhtiöstä osakeyhtiöksi. Tämän ilmoituksen mukaan yhtiön yhtiömies on A 100 prosentin osuudella.

Patentti- ja rekisterihallitus on 12.2.2018 toimittanut valittajalle korjauskehotuksen, joka on liittynyt muun ohella osakepääomaan. Patentti- ja rekisterihallitus on 22.2.2018 toimittanut valittajalle uuden korjauskehotuksen, jossa on muun ohella ilmoitettu, että yhtiömiesten lukumäärä on alentunut yhteen, eikä vuoden kuluessa ole rekisteröity yhtiösopimuksen muutosta, jolla yhtiömiesten lukumäärä olisi noussut vähintään kahteen. Korjauskehotuksen mukaan yhtiö katsotaan tästä johtuen purkautuneeksi.

Patentti- ja rekisterihallitus on 28.3.2018 tekemällään päätöksellä katsonut, että valittajayhtiö on ollut yhdenmiehenyhtiö yli vuoden ajan ja että tämän johdosta valittajayhtiön on katsottava purkautuneen. Tämän vuoksi Patentti- ja rekisterihallitus on evännyt valittajan avoimen yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskevan kaupparekisteri-ilmoituksen merkitsemisen rekisteriin.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa saadun selvityksen perusteella valittajayhtiöstä on tullut yhdenmiehenyhtiö 8.12.2015 tehdyllä yhtiösopimuksen muutoksella. Asiassa ei ole tämän jälkeen tehty yhtiösopimuksen muutosta tai toimitettu Patentti- ja rekisterihallitukseen ilmoitusta, josta olisi ollut todettavissa, että yhtiöllä olisi enemmän kuin yksi yhtiömies. Arvioinnissa ei ole merkitystä valittajan esittämillä seikoilla, jotka ovat liittyneet valittajayhtiön ja R.A. PALVIANEN Oy:n päätöksentekoon. Patentti- ja rekisterihallitus on sille toimitetun yhtiösopimuksen muutoksen perusteella voinut todeta, että yhtiösopimuksen muutoksen on tehnyt sellainen taho, jolla on päätösvalta kysymyksessä olevassa avoimessa yhtiössä ja jolla on ollut myös nimenkirjoitusoikeus R.A. PALVIAINEN Oy:ssä. Asiaan sovellettavien säännösten perusteella arvioinnissa ei ole merkitystä myöskään muilla valittajan esittämillä seikoilla.

Edellä esitetyillä perusteilla markkinaoikeus katsoo, ettei Patentti- ja rekisterihallitus ole menetellyt virheellisesti, kun se on evännyt valittajan avoimen yhtiön muuttamista osakeyhtiöksi koskevan ilmoituksen rekisteröinnin. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Reima Jussila ja Jukka Koivusalo.


PRH:n päätös


HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.


 
Julkaistu 29.4.2019