MAO:154/19

Cramo Oyj > RK Rakentajan Konevuokraamo Oy
RK Rakentajan Konevuokraamo Oy > Cramo Oyj

aputoiminimi – rekisteröinnin kumoaminen – tavaramerkki – rekisteröinnin menettäminen – tosiasiallinen käyttö – tavaramerkin loukkaus – sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Diaarinumero: 2017/636, 2017/637 ja 2017/762
Antopäivä: 3.4.2019

Diaarinumerot 2017/636 ja 2017/637

KANTAJA Cramo Oyj

VASTAAJA RK Rakentajan Konevuokraamo Oy

ASIA Toiminimeä ja tavaramerkkiä koskeva riita sekä sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Diaarinumero 2017/762

KANTAJA RK Rakentajan Konevuokraamo Oy

VASTAAJA Cramo Oyj

ASIA Toiminimeä ja tavaramerkkiä koskeva riita

ASIAN TAUSTA

Cramo Oyj, alkuperäiseltä nimeltään Rakentajain Konevuokraamo Oy, on rekisteröity 21.5.1954. Yhtiön toiminimi on 6.7.1998 muutettu Rakentajain Konevuokraamo Oyj:ksi ja 24.11.2006 nykyiseksi Cramo Oyj:ksi. Cramo Oyj:lle on 24.11.2006 rekisteröity aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo. Aputoiminimen rekisteröity toimiala on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraus.

Cramo Oyj:lle on 24.7.2006 tehdyn hakemuksen perusteella 15.12.2006 rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 238056 RK (kuvio), joka on seuraava:


Kuvio 1


Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity luokassa 7 seuraaville tavaroille: Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet, ja luokassa 37 seuraaville palveluille: Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut.

Cramo Oyj:lle on 10.7.2017 tehdyn hakemuksen perusteella 30.4.2018 rekisteröity edellä todettua kansallista tavaramerkkiä kuvioltaan vastaava kansallinen tavaramerkki numero 272026 RK (kuvio) tavaroille ja palveluille luokissa 6, 7, 35, 37, 39, 42 ja 43.

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on rekisteröity 18.4.2012 toiminimellä Monialayhtiö Tuomas Hannula Oy. Yhtiön toiminimi on 8.3.2017 muutettu nykyiseksi RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:ksi. Kyseisen yhtiön rekisteröitynä toimialana on muun ohella rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraus.

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on käyttänyt maaliskuusta 2017 lähtien elinkeinotoiminnassaan ainakin palveluidensa tunnuksena seuraavaa merkkiä (jäljempänä RK-merkki):


Kuvio 2


Cramo Oyj:n kanne asioissa diaarinumerot 2017/636 ja 2017/637 on laitettu vireille 5.10.2017. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n vastakanne asiassa diaarinumero 2017/762 on laitettu vireille 21.12.2017.

KANNE ASIOISSA DIAARINUMEROT 2017/636 ja 2017/637

Vaatimukset

Cramo Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus

1. vahvistaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toimineen hyvän liiketavan vastaisesti käyttämällä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen liittyvässä mainonnassa ja markkinoinnissa hyväkseen Cramo Oyj:n erittäin merkittävillä ja pitkäaikaisilla markkinointitoimillaan sekä vakiintuneiden aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo ja toissijaisen tunnuksen RK sekä tavaramerkin RK (kuvio) avulla hankkimaa hyvää mainetta ja tunnettuutta (goodwill);

2. kumoaa toiminimen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy rekisteröinnin toiminimilain 19 §:n perusteella sekä 10 §:n 4 kohdan perusteella tai toissijaisesti kieltää toiminimilain 18 §:n tai sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 ja 6 §:n perusteella 100.000 euron sakon uhalla RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä markkinoimasta, ilmoittamasta tai mainostamasta RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä sekä sen palveluja ja toimintaa kaupallisella nimityksellä tai toiminimellä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy;

3. kieltää tavaramerkkilain 38 §:n nojalla RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä jatkamasta edellä asian taustassa kuvatun RK-merkin oikeudetonta käyttöä rakennuskoneisiin ja -laitteisiin ja niiden vuokraamiseen liittyvässä tai muussa liiketoiminnassaan;

4. kieltää Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä käyttämästä hyväkseen Cramo Oyj:n rekisteröityyn ja vakiinnuttamaan aputoiminimeen Rakentajain Konevuokraamo sekä vakiinnutettuun toissijaiseen tunnukseen RK sisältyvää mainetta ja tunnettuutta käyttämällä edellä asian taustassa kuvattua RK-merkkiä tai tunnusta RK sen värivariaatioissaan tai muita kirjainyhdistelmän RK sisältäviä verkkotunnuksia, aputoiminimiä, toiminimiä, sähköpostiosoitteita taikka muita kaupallisia tunnuksia rakennuskoneisiin ja -laitteisiin ja niiden vuokraamiseen liittyvässä liiketoiminnassaan;

5. siinä tapauksessa, että se hyväksyy kannevaatimuksen 2, määrää toiminimilain 24 §:n perusteella, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toiminimi, joka luvattomasti on pantu liikekilpeen, tavaraan, pakkaukseen, mainoslehteen, liikeasiakirjaan tai muuhun sellaiseen, on siitä poistettava tai että toiminimeä on muunnettava niin, ettei sitä enää voida käyttää väärin;

6. velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n suorittamaan Cramo Oyj:lle vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:ssä mainittujen erittäin painavien syiden perusteella korvauksena sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaisesta menettelystä ja Cramo Oyj:n maineelle ja tunnettuudelle (goodwill) aiheutuneesta vahingosta 15.000 euroa viivästyskorkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien;

7. velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n suorittamaan Cramo Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä toiminimioikeuden ja vakiintuneen toissijaisen tunnuksen loukkauksesta siten, että hyvitysvaatimus on 8.3.2017 lukien 600 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jolloin RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on loukannut Cramo Oyj:n toiminimioikeutta. Hyvitystä vaaditaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien;

8. velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n suorittamaan Cramo Oyj:lle kohtuullisena hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksesta siten, että hyvitysvaatimus on 8.3.2017 lukien 250 euroa jokaiselta alkavalta kuukaudelta, jolloin RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on loukannut Cramo Oyj:n tavaramerkkioikeutta. Hyvitystä vaaditaan korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine korkoineen haastehakemuksen tiedoksi antamisesta lukien;

9. velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n korvaamaan Cramo Oyj:n asian selvittämisestä ja oikeudenkäynnistä aiheutuneet arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 91.180,02 eurolla viivästyskorkoineen. Vaatimus koskee kaikkia asioita diaarinumerot 2017/636, 2017/637 ja 2017/762.

Perusteet

Toiminimeen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy kohdistuvat kumoamis- ja kieltovaatimukset sekä toiminimilain mukainen turvaamistoimi

Ensisijaisesti vastaajan toiminimen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy rekisteröinti on kumottava toiminimilain 19 §:n perusteella.

Vastaaja on käyttänyt maaliskuusta 2017 lähtien toiminimeä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy. Vastaaja toimii kantajan kanssa samalla toimialalla ja niiden elinkeinotoiminnan kohdeyleisö on sama.

Vastaajan toiminimirekisteröinti RK Rakentajan Konevuokraamo Oy ei täytä laissa asetettuja vaatimuksia, ja se on siten toiminimilain 10 §:n 4 momentin ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin vastainen.

Vastaajan toiminimi RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on sekoitettavissa kantajan rekisteröityyn ja vakiintuneeseen aputoiminimeen Rakentajain Konevuokraamo sekä vakiinnutettuun toissijaiseen tunnukseen RK. Lisäksi vastaajan toiminimi aiheuttaa sekaannusvaaran kantajan rekisteröityihin kansallisiin tavaramerkkeihin numero 238056 RK (kuvio) ja numero 272026 RK (kuvio). Vastaajan toiminimi johtaa myös yleisöä harhaan.

Kantajalle rekisteröity kansallinen tavaramerkki numero 238056 RK (kuvio) on vakiintunut ainakin seuraavien luokan 37 palveluiden osalta: maansiirto- ja kaivinkoneiden vuokraus; nostolaitteiden vuokraus; rakennuskoneiden vuokraus; rakennustelineiden vuokraus; rakentamisessa käytettävien koneiden, työkalujen ja laitteiden vuokraus; rakentamisessa käytettävien nostolaitteiden vuokraus.

Vaikka kantajan aputoiminimeä ja kansallista tavaramerkkiä numero 238056 RK (kuvio) ei ole käytetty markkinoinnissa enää yhtä laajasti kuin ennen yhtiön nimenmuutosta vuonna 2006, ne ovat edelleen vakiintuneita alalla ja kohdeyleisön keskuudessa. Molemmat yksinoikeudet ovat edelleen kantajan käytössä vastaajan kanssa samassa ja siten kilpailevassa liiketoiminnassa. Kantajan aputoiminimen toissijainen tunnus ja tavaramerkin sanallinen osa RK on ollut yhtäjaksoisesti käytössä suullisesti ja tunnetaan yleisesti kantajan aputoiminimen lyhenteenä.

Kantaja käyttää siis edelleen toiminnassaan aputoiminimeä Rakentajain Konevuokraamo. Viimeisen 20 vuoden aikana kantaja on käyttänyt riidanalaisten tunnustensa markkinointiin yhteensä kymmeniä miljoonia euroja. Pääasiallisina markkinointikeinoina on käytetty perinteisiä keinoja kuten televisio-, radio- ja lehtimainontaa, joten maineen luomiseen ja nimen Rakentajain Konevuokraamo ja kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) tunnetuksi tekemiseen on käytetty paljon aikaa ja rahaa. Puheena olevilla tunnuksilla on merkittävää goodwill-arvoa.

Vuonna 2003 teetettyjen tutkimusten perusteella kantajan silloisen päätoiminimen Rakentajain Konevuokraamo ja sen RK-logon tunnettuus on ollut erityisen korkea. Vuonna 2017 vastaavien tunnusten tunnettuus on edelleen ollut korkea.

Asianosaisten vertailtavat nimet Rakentajain Konevuokraamo ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy ovat hyvin samankaltaisia ja niiden varsinaisessa nimiosassa on vain yhden kirjaimen ero. Ne ovat kokonaisuutena arvioiden merkityssisällöltään samanlaiset.

Vastaaja on muodostanut toiminimensä liittämällä erottamiskyvyttömän toiminimen osaan kantajan vakiinnuttaman toissijaisen tunnuksen RK, joka on myös rekisteröity kantajalle tavaramerkkinä.

Vastaajan toiminimessään käyttämä tunnus RK on lyhenne kantajan tunnetuksi tekemästä aputoiminimestä Rakentajain Konevuokraamo ja tunnus RK tunnetaan vain Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n ja myöhemmin kantajan kyseiselle toiminimelle ja kansalliselle tavaramerkille 238056 RK (kuvio) luoman maineen ja markkina-arvon ansiosta. Kirjainyhdistelmä RK ei siten suoraan kuvaa tai liity rakennuskonevuokrausliiketoimintaan ilman kantajan sille luomaa merkitystä. Kirjainyhdistelmällä RK ei ole yleistä merkitystä rakennusalalla.

Vastaajan kantajan toiminimen yksilöivyydestä esittämät seikat eivät ole asiassa merkityksellisiä, sillä kantajan toiminimi on rekisteröity vuonna 1954, jolloin voimassa ollut toiminimiasetus ei tuntenut yksilöivyyden käsitettä.

Mikäli toiminimen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy rekisteröintiä ei esitetyin perustein kumota, sen käyttö on toissijaisesti kiellettävä toiminimilain 18 §:n 1 momentin nojalla edellä todetuin perustein. Kieltoa on vastaajan lainvastaisesta ja välinpitämättömästä menettelystä johtuen tehostettava uhkasakolla.

Vastaajan edellä todettu toiminimensä käyttö on ollut myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista norkkimista, kun vastaaja on käyttänyt oikeudettomasti hyväkseen edellä todettujen kantajan aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo, vakiinnutetun toissijaisen tunnuksen RK ja kansallisen tavaramerkin 238056 RK (kuvio) mainetta ja tunnettuutta. Vastaaja on kantajan historiasta sekä erityisen hyvästä maineesta ja tunnettuudesta tietoisena ja mainituista seikoista johtuen ottanut käyttöönsä oman toiminimensä.

Kantajan pyytämän asiantuntijalausunnon mukaan on tilanteita, joissa tunnusmerkin käyttö voi olla sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista, vaikka kyseisessä käytössä ei samalla olisikaan kysymys varsinaisesta toisen tunnusmerkin loukkauksesta. Norkkimista koskevat periaatteet täydentävät yksinoikeussuojia.

Mikäli asiassa määrätään toiminimilain 18 §:n mukainen kielto, asiassa on myös määrättävä toiminimilain 24 §:n mukainen turvaamistoimi.

Kannetta ei ole kielletysti muutettu, eikä sitä tule jättää miltään osin tutkimatta.

RK-merkkiä ja muita RK-tunnuksia koskevat kieltovaatimukset

Kantajalla on rekisteröintiin ja vakiintumiseen perustuva yksinoikeus kansalliseen tavaramerkkiin numero 238056 RK (kuvio). Kantajalla on kielto-oikeus myös kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio), jonka suoja-aika on alkanut 10.7.2017, perusteella.

Vastaaja on keväästä 2017 alkaen käyttänyt markkinoinnissaan edellä kuvattua RK-merkkiä tavaramerkkinä tavaramerkkilain 6 §:n 3 momentissa todetuin tavoin.

Vertailtavien merkkien välillä on sekaannusvaara. Merkit ovat lähes identtiset. Kirjainten asettaminen vierekkäin eikä allekkain, ei riitä poistamaan merkkien välillä olevaa sekaannusvaaraa. Nimen Rakentajan Konevuokraamo Oy ottaminen mukaan markkinoinnissa käytettävään kuviomerkkiin viittaa siihen, että kirjainyhdistelmä RK tulee sanoista Rakentajain Konevuokraamo. Kantajan tavaramerkki sisältää kirjaimet R ja K ja se on siten foneettisesti sekoitettavissa vastaajan käyttämään RK-merkkiin. Kirjainyhdistelmä RK ei vastaajan esittämällä tavalla rinnastu yleissanoihin. Merkit herättävät kohdeyleisössä samoja mielikuvia. Kirjainyhdistelmällä RK ei ole yleistä merkitystä rakennusalalla.

Vastaajan RK-merkkiin on lisäksi kielletysti otettu kantajan aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo.

Vastaaja on käyttänyt elinkeinotoiminnassaan myös sellaisenaan kirjainyhdistelmää RK. Tällaista käyttöä on ollut domain- ja sähköpostiosoitteiden rkvuokraamo.fi ja rk@rkvuokraamo.fi käyttäminen. Myös tällainen menettely on ollut kantajan tavaramerkin kiellettyä käyttöä.

Vastaaja on loukannut kantajan tavaramerkkioikeutta niin ikään käyttämällä oikeudettomasti kirjainyhdistelmää RK internetissä Google-hakupalvelun niin sanottuna avainsanana pyrkien näin houkuttelemaan internetin käyttäjiä omalle verkkosivulleen.

Vertailtavien merkkien välisestä sekaannusvaarasta johtuen kohdeyleisön edustajille syntyy vaikutelma aikaisemman palveluntarjoajan uusista palveluista.

Vastaajan edellä kuvattu kantajan tavaramerkkioikeuksia loukkaava menettely on ollut tahallista. Vastaaja on ollut tietoinen kantajan aikaisemmasta tavaramerkistä ennen oman RK-merkin käytön aloittamista markkinoinnissaan. Vastaaja on tästä huolimatta edelleen jatkanut loukkaavaa toimintaansa vielä kantajan vastaajalle esittämistä vaatimuksista huolimatta.

Vastaajan menettely käyttää RK-merkkiä ja muita RK-tunnuksia on ollut myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain vastaista norkkimista, kun vastaaja on käyttänyt oikeudettomasti hyväkseen edellä todetun kantajan kansallisen tavaramerkin 238056 RK (kuvio) mainetta ja tunnettuutta.

Hyvitysvaatimukset

Vastaaja on ryhtynyt käyttämään valitsemaansa toiminimeä välittämättä siitä, että aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo nauttii tunnettuutensa perusteella tavallista laajemmasta suoja-alasta. Vastaaja on toiminut tahallisesti eikä huolimattomasti, joten vaadittu hyvitys on määrältään kohtuullinen.

RK-merkin käytön osalta kohtuullisen hyvityksen määrä perustuu arvioon vastaajan kantajan oikeuksia loukkaavien tunnusten käytöstä saamaan perusteettomaan hyötyyn ja liikevaihdon kasvuun. Loukkaavan RK-merkin käytöstä aiheutunut vahinko muodostuu kantajan merkin erottamiskyvylle ja goodwill-arvolle aiheutuneesta vahingosta. Tämän lisäksi kantajalle on todennäköisesti aiheutunut vahinkoa myös saamatta jääneiden voittojen muodossa.

Vahingonkorvausvaatimus

Vastaajan edellä kuvattu toiminta on ollut tahallista ja siitä on aiheutunut kantajalle vahinkoa. Vastaajan ainoana tavoitteena on ollut hyötyä taloudellisesti kantajan luomasta maineesta. Vastaaja on jättänyt ottamatta huomioon kantajan ilmoitukset sen oikeuksiin liittyen. Vastaaja on pyrkinyt saamaan itselleen hyödyn kantajan liiketoimintaan liittyvistä perinteistä ja näin pyrkinyt samalla esittämään kohdeyleisön edustajille ja alan muille toimijoille, että sillä olisi oikeus hyödyntää kantajan luomaa mainetta omassa liiketoiminnassaan. Vahingonkorvauslain 5 luvun 1 §:n mukaiset erittäin painavat syyt ovat siten käsillä. Kantajan vaatima vahingonkorvaus on kohtuullinen ottaen huomioon kantajalle maineen hyväksikäytöstä aiheutunut vahinko.

VASTAUS ASIOISSA DIAARINUMEROT 2017/636 ja 2017/637

Vaatimukset

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää Cramo Oyj:n kanteen tutkimatta siltä osin kuin se perustuu toissijaiseen tunnukseen RK ja joka tapauksessa hylkää kanteen tältä ja kaikilta muiltakin osin. Lisäksi RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Cramo Oyj:n korvaamaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut yhteensä 40.700 eurolla ja asianosaiskulut 8.122,50 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaatimus koskee kaikkia asioita diaarinumerot 2017/636, 2017/637 ja 2017/762.

Perusteet

Yleiset kanteen kiistämisperusteet

Kantajan väitettyyn toissijaiseen tunnukseen RK perustuvat vaatimukset on esitetty vasta alkuperäisen kanteen vireille tulon jälkeen. Kysymys on näiltä osin kielletystä kanteen muuttamisesta.

Kanne on perusteeton ja se tulee hylätä kokonaisuudessaan. Kantaja on menettänyt käyttämättömyyden johdosta oikeutensa kanneperusteena oleviin muihin tunnuksiinsa paitsi kansalliseen tavaramerkkiin numero 272026 RK (kuvio), jonka suoja-aika on alkanut vasta sen jälkeen, kun vastaajan toiminimi on rekisteröity ja kun vastaaja on alkanut käyttää RK-merkkiään. Näin ollen vastaaja ei ole voinut loukata kantajan tunnusmerkkioikeuksia.

Myöskään kanteessa tarkoitettua toissijaista tunnusta RK ei ole käytetty vuoden 2006 jälkeen, eikä se ole vakiintunut kohderyhmän keskuudessa.

Vastaaja vuokraa kuluttajille ja pienyrittäjille pieniä rakennuskoneita. Vastaajan liiketoiminta poikkeaa kantajan liiketoiminnasta, jossa keskeisiä asiakkaita ovat isot toimijat. Todettu huomioon ottaen vastaajalla ei ole ollut tarvetta hyötyä kantajasta.

Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen ja käytön kieltäminen sekä toiminimilain mukainen turvaamistoimi

Vastaajan toiminimeä ei tule kumota tai sen käyttöä kieltää. Kantajan rekisteröity nimi Rakentajain Konevuokraamo muodostuu yleissanoista, jotka ovat taajaan käytössä normaalissa kielenkäytössä. Yksinoikeus, joka seuraa toiminimen merkitsemisestä kaupparekisteriin, ei estä muita yrittäjiä käyttämästä kielen tavallisia ilmaisukeinoja.

Kyseessä olevalle kantajan nimelle voitaisiin mahdollisesti suoda yksinoikeus, mikäli kantajan toiminnan seurauksena nimelle olisi luotu uusi toissijainen merkitys, joka sen jälkeen olisi muuttunut ilmaisun ensisijaiseksi ja ainoaksi merkitykseksi. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Nimi Rakentajain Konevuokraamo viittaa suoraan tarjottavaan palveluun eli rakennuskoneiden vuokraukseen. Tämänkaltainen nimi tai nimi ja kirjainyhdistelmä ei voi saada yksinoikeussuojaa. Kantajalla ei ole yksinoikeutta rakennuskoneiden vuokraamiseen eikä siten myöskään kyseistä toimintaa kuvaaviin sanoihin tai kirjainyhdistelmiin.

Kantajan käyttämä vanhahtava muoto "rakentajain" eroaa selvästi vastaajan käyttämästä perusmuodossaan olevasta ja nykykieleen paremmin sopivammasta ilmaisusta "rakentajan".

Kirjainyhdistelmä RK on Suomessa identifioitunut merkitsemään rakennusalaan liittyvää. Kaupparekisteriin on rekisteröity suuri määrä toiminimiä, joihin on liitetty kirjainyhdistelmä RK. Suurin osa nimistä liittyy joko suoraan tai välillisesti rakennustoimintaan.

Toiminimilain mukaista turvaamistoimea koskeva kannevaatimus 5 sinällään hyväksytään, mikäli siis kannevaatimus 2 menestyy. Kuitenkin mahdollisen määräyksen toimeenpanolle on määrättävä kolmen kuukauden sopeutumisaika, eikä jo vastaajan vaikutuspiiristä poistunutta painettua materiaalia tule määrätä poistettavaksi tai muutettavaksi.

Tavaramerkin käytön kieltäminen

Kantajan tunnuksissa esiintyvä kirjainyhdistelmä RK rinnastuu yleissanoihin ja siten kirjainyhdistelmää tulee käsitellä samaan tapaan kuin yleissanoja.

Vastaajalla on ollut perusteet ja oikeus vaihtaa toiminimensä muotoon RK Rakentajan Konevuokraamo Oy ja esittää se myös tavaramerkin muodossa eli käyttämänään RK-merkkinä.

Vastaajan RK-merkin ja kantajan tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Merkit ovat hahmoltaan erilaiset ja toisistaan erotettavissa. Lisäksi ne herättävät hyvin erilaisia mielikuvia kohdeyleisössä.

Siltä osin kuin kannevaatimukset perustuvat kantajalle rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin 272026 RK (kuvio), merkittävää on, että tätä uutta rekisteröintiä on haettu 10.7.2017. Vastaaja on ottanut kirjanyhdistelmän RK käyttöönsä tätä aikaisemmin eli 8.3.2017. Aikaprioriteettisääntö tukee vastaajan oikeutta käyttää mainittua kirjainyhdistelmää. Kantajan tavaramerkin uudelleen rekisteröinti ei ole merkinnyt tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä kantajan liiketoiminnassa.

Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

Koska kanneperusteena vedotut aputoiminimi ja kansallinen tavaramerkki numero 238056 RK (kuvio) eivät ole enää vuoden 2006 jälkeen olleet aktiivisessa käytössä eikä kyseisen tavaramerkin tunnettuuteen ole enää sijoitettu varoja, vastaaja ei ole voinut norkkia niitä.

Kantajan vuotta 2006 edeltävät investoinnit sen toiminimen ja tavaramerkin tunnettuisuuteen eivät tarkoita sitä, että niillä edelleen vuonna 2017 tai sen jälkeen olisi ollut sellaista mainetta ja tunnettuutta, jota vastaajan olisi ollut edes mahdollista norkkia.

Kantajan yleissanoista ja/tai kirjaimista muodostetut nimet tai tavaramerkki eivät voi niiden yleisyyden takia saada rekisteröinnin tuomaa suojaa tai tavaramerkkisuojaa, eivätkä tämänkaltaiset nimet myöskään niiden yleisluontoisuuden vuoksi voi muodostua norkkimisen kohteeksi.

Myöskään mittavat panostukset suoraan liiketoimintaa kuvaavista sanoista tai kirjainyhdistelmistä muodostetun nimen markkinointiin ja tunnetuksi tekemiseen eivät voi luoda sellaista suojaa, jonka perusteella niiden käyttöä voitaisiin rajoittaa tai kieltää kokonaan, kuten käsillä olevassa tapauksessa kantaja on vaatinut. Siten vastaajan menettelyssä ei ole ollut kysymys maineen norkkimisesta.

Kantajan käyttämä vanhahtava muoto "rakentajain" eroaa selvästi vastaajan käyttämästä perusmuodossaan olevasta ja nykykieleen paremmin sopivammasta ilmaisusta "rakentajan". Vastaajan ei myöskään voida katsoa syyllistyneen norkkimiseen, vaikka valittu nimi muistuttaisikin kilpailijan vastaavaa nimeä.

Kantajan ja vastaajan välinen kokoero yrityksinä huomioon ottaen vastaaja ei ole voinut eikä voi omalla toiminnallaan haitata tai uhata kantajaa, sen goodwill-arvoa tai toimintaa.

Vastaaja ei ole nimenvaihdoksellaan myöskään pyrkinyt käyttämään oikeudettomasti kantajan käyttämälleen nimelle hankkimaa goodwill-arvoa. Vastaajan aikaisempi nimi ei ole antanut kuluttajille täsmällistä ja oikeaa viestiä yhtiön toiminnasta tai toimialasta. Yhtiön huomattava suhteellinen kasvu on saavutettu ennen nimen vaihtamista. Uusi nimi ei siis voi olla syy yhtiön kasvuun eikä vastaajalla myöskään ole ollut tarvetta viitata sopimattomasti toisen elinkeinonharjoittajan nimeen saadakseen taloudellista etua. Liittämällä kirjainyhdistelmän RK nimensä osaksi vastaaja on pyrkinyt siihen, että yritys yleisön keskuudessa tunnistettaisiin tehokkaammin rakennusalalla toimivaksi yritykseksi. Vastaajan toiminta on muodostunut muustakin toiminnasta kuin rakennuskoneiden vuokrauksesta, kuten autojen myynnistä, rakennusurakoista ja rakennusalan konsultoinnista.

Vastaaja on sijoittanut huomattavasti varoja toimintansa monipuoliseen markkinointiin.

Liiketapalautakunta on 21.1.2019 antanut lausunnon 922/2019 asiassa, jossa hakijana on ollut nyt käsillä olevan asian kantaja ja vastaajana nyt käsillä olevan asian vastaaja. Lausunnon mukaan hakija ei ollut näyttänyt esittämillään vuosien 2017 ja 2018 tunnettuuskyselyillä, että sen aputoiminimi tai tunnus RK olisi ollut kohderyhmässä tunnettu keväällä 2017, kun nimi RK Rakentajan Konevuokraamo Oy rekisteröitiin. Lisäksi lausunnon mukaan esitetyn selvityksen perusteella hakija oli luopunut tunnusten Rakentajain Konevuokraamo ja RK käytöstä vuoden 2006 nimenvaihdoksensa yhteydessä. Näin ollen lausunnon mukaan aputoiminimellä Rakentajain Konevuokraamo tai tunnuksella RK ei voitu katsoa olevan sellaista mainetta ja tunnettuutta, jota olisi suojattava.

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset

Hyvitys- ja vahingonkorvausvaatimukset ovat perusteeltaan ja määrältään perusteettomia.

Vastaajan väitetystä toiminnasta ei ole ollut haittaa kantajalle tai hyötyä vastaajalle.

Kohtuullinen vahingonkorvaus tulisi asianosaisyhtiöiden huomattava kokoero huomioon ottaen olla enintään 4.000 euroa. Kohtuullinen hyvitys toiminimiloukkauksesta tulisi olla korkeintaan 150 euroa kuukaudelta ja tavaramerkkiloukkauksesta 62,50 euroa kuukaudelta. Vastaajan menettely ei ole ollut tahallista.

VASTAKANNE, ASIA DIAARINUMERO 2017/762

Vaatimukset

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on vaatinut, että markkinaoikeus

1. kumoaa Cramo Oyj:n aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinnin;

2. määrää menetetyksi Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 238056 rekisteröinnin;

3. velvoittaa Cramo Oyj:n korvaamaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskulut viivästyskorkoineen edellä todetuin tavoin.

Perusteet

Vastaaja on luopunut aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo käytöstä vuonna 2006 siirtyessään käyttämään yhtiön uutta nimeä Cramo Oyj. Aputoiminimeä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä vastaaja ole osoittanut siihen hyväksyttävää syytä. Vastaaja on pyrkinyt elvyttämään aputoiminimensä vasta laittaessaan kanteensa vireille markkinaoikeudessa, eikä kyseisessä menettelyssä ole ollut kysymys aputoiminimen aidosta käyttämisestä.

Vastaaja ei ole käyttänyt kansallista tavaramerkkiä numero 238056 RK (kuvio) viimeisten viiden vuoden aikana eikä se ole osoittanut siihen hyväksyttävää syytä. Mahdollinen kyseisen merkin käyttö on tapahtunut vasta vastaajan tultua tietoiseksi siitä, että kyseisen tavaramerkin menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä. Kysymys ei ole ollut tavaramerkin aidosta käyttämisestä.

Vastaajan verkkosivuille vasta vuonna 2017 tehdyt historiaviittaukset vastakanteen kohteena oleviin tunnuksiin eivät ole osoitus kyseisten tunnusten käyttämisestä yhtiön nykyisessä liiketoiminnassa. Myös vuonna 2018 tehty tunnettuuskysely kertoo pikemminkin vastaajan menneisyydestä kuin nykyisyydestä. Myöskään vastaajan esittämät kolme laskua vuodelta 2017 eivät osoita, että se olisi käyttänyt vastakanteen kohteena olevia tunnuksiaan aktiivisesti.

VASTAUS ASIASSA DIAARINUMERO 2017/762

Vaatimukset

Cramo Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n kanteen ja velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n korvaamaan Cramo Oyj:n oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen edellä todetuin tavoin.

Perusteet

Vastakanne on perusteeton. Kantaja on käyttänyt oikeudettomasti hyväksi vastaajan kaupallisten tunnusten mainetta ja tunnettuutta. Kantajalla ei ole omista lainvastaisista toimistaan johtuen oikeutta vaatia vastaajan aputoiminimen rekisteröinnin kumoamista ja tavaramerkin rekisteröinnin määräämistä menetetyksi.

Vastaajan aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo on konevuokrausalalla rekisteröinnin lisäksi vakiintunut ammattimaisesti rakennustoimintaa harjoittavien ja kuluttajien keskuudessa, eikä sitä voida kumota toiminimilain 19 §:n nojalla. Aputoiminimellä on myös goodwill-arvoa. Vastaaja on niin ikään käyttänyt aputoiminimeään liiketoiminnassaan vuoden 2006 nimenmuutoksensa jälkeenkin ja ennen kuin kantaja on laittanut vastakanteensa vireille 21.12.2017.

Kansallinen tavaramerkki numero 238056 RK (kuvio) on kohdeyleisön keskuudessa vakiintunut konevuokraukseen liittyville tavaroille ja palveluille ja se on ollut yrityksen käytössä ennen rekisteröintiäkin yli 50 vuotta. Kyseinen tavaramerkki on ollut vastaajan käytössä myös vuoden 2006 jälkeen ja kolme kuukautta ennen kumoamiskanteen vireille laittamista. Vastaajalla on joka tapauksessa yksinoikeus kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) mukaiseen merkkiin, koska se on vakiintunut merkittävän kohdeyleisön keskuudessa. Lisäksi vastaajan kansallinen tavaramerkki numero 272026 RK (kuvio) estää sitä kuvioltaan vastaavan kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) menettämisen.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu

Cramo Oyj

1. Cramo Oyj:n kaupparekisteriote 24.4.2017
2. Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteriote
3. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n kaupparekisteriote 24.4.2017
4. Ote RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n verkkosivuilta 18.9.2017
5. Cramo Oyj:n asiamiehen 2.5.2017 päivätty varoituskirje RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:lle
6. Rakentajain Konevuokraamo Oyj:n liikevaihto- ja markkinointibudjetit vuosina 1995–2005
7. Oy Suomen Myyntitieto Ab:n tunnettuuskysely koskien Rakentajain Konevuokraamo Oyj:tä 19.5.2003
8. Taloustutkimus Oy:n tunnettuuskysely koskien Rakentajain Konevuokraamo Oyj:tä toukokuulta 2003
9. CXDevelopmentin kyselytutkimuksen "Rakentajain Konevuokraamo – tunnettuus" raportti 4.8.2017
10. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n asiamiehen 2.5.2017 päivätty vastaus Cramo Oyj:n varoituskirjeeseen (myös RK Rakentajan Konevuokraamo y:n asiakirjatodiste 4)
11. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n asiamiehen 15.5.2017 päivätty vastaus Cramo Oyj:n varoituskirjeeseen
12. Ote RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n facebook-sivuilta 29.5.2017
13. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä koskeva artikkeli Konepörssi-lehdessä 25.5.2017
14. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n mainos internetkampanjassa 4.9.2017
15. MTV3:n teettämä Gallup-markkinatutkimus koskien rakennuskonevuokraamoja vuoden 1999 viikolta 38
16. Google-haun "rakentajain konevuokraamo" tuloksia 18.8.2017
17. Google-haun "rakentajan konevuokraamo" tuloksia 18.8.2017
18. Google-haun "rk" tuloksia 11.9.2017
19. Patentti- ja rekisterihallituksen 6.2.2018 tekemä päätös, jolla Cramo Oyj:n tavaramerkin rekisteröintihakemus T201751580 on hylätty osittain
20. Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän yrityshaun tuloksia 9.5.2018
21. Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) rekisteriote
22. Otteet Cramo Oyj:n markkinoinnista facebook-sivuillaan 11.5.2017 ja 28.4.2017 sekä verkkosivuillaan 25.10.2018
23. Sanoma Network Optimixer -mainospaketin kuukausiraportti 17.2.2018 koskien RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä
24. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n käyttämä tilauslomake
25. Selvitystä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n markkinointikustannuksista
26. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n tilinpäätös ja tasetiedot vuosilta 2017 ja 2018
27. CXDevelopmentin kyselytutkimuksen "Yritysnimien tunnettuustutkimus" raportti 2.5.2018
28. Ote RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n verkkosivuilta 8.5.2018
29. Nimellä Rakentajain Konevuokraamo ja logolla RK asiakkaille lähetetyt kolme laskua päiväykseltään 31.8.2017
30. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n laatima yhteenveto Cramo Finland -nettisivuista 2/2017–12/2017 (myös RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n asiakirjatodiste 12)
31. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n laatima yhteenveto Cramo Group ja Cramo Finland -facebook-sivuista (myös RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n asiakirjatodiste 13)

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy

1. Otteita Cramo Oyj:n verkkomainonnasta 14.12.2017
2. Ote finder-verkkosivuilta koskien Cramo Oyj:n toimipisteitä 14.12.2017
3. Valokuvia Cramo Oyj:n toimipisteistä pääkaupunkiseudulla marras- ja joulukuussa 2017
4. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n asiamiehen 15.5.2017 päivätty vastaus Cramo Oyj:n varoituskirjeeseen (myös Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 11) 5. Cramo Oyj:n tilinpäätöstietoja vuosilta 2012–2016 taloussanomat-verkkosivuilta
6. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n tilinpäätöstietoja vuosilta 2012–2016 taloussanomat-verkkosivuilta
7. Hakutulos haetulla nimellä "rk" Patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteriin rekisteröidyistä ja vireillä olevista nimistä
8. Aineistoa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n markkinoinnista
9. Tietoja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n sijoituksista yrityksensä markkinointiin ja mainontaan
10. Kuvat asianosaisten käyttämistä RK-logoista
11. Patentti- ja rekisterihallituksen 13.3.2018 päivätty korjauskehotus RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:lle koskien toiminimeä Rakentajan Konevuokraus
12. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n laatima yhteenveto Cramo Finland -nettisivuista 2/2017–12/2017 (myös Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 30)
13. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n laatima yhteenveto Cramo Group ja Cramo Finland -facebook-sivuista (myös Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 31) 14. Google-hakujen "rk", "rk rakentajan konevuokraamo", "rkvuokraamo" ja "rk vuokraamo" tuloksia 12.11.2018
15. Google-hakujen "Lounet" ja "Lounea" sekä "rakentajain konevuokraamo" ja "rk rakentajan konevuokraamo" tuloksia 13.11.2018

Henkilötodistelu

Cramo Oyj

1. OH, Cramo Oyj:n entinen operatiivinen johtaja
2. MT, Cramo Oyj:n entinen korjaustoimen päällikkö
3. MR, SRV Oyj:n entinen varikkopäällikkö
4. KK, YIT Kalusto Oy:n toimitusjohtaja
5. PH, CXDevelopment

RK Rakentajan Konevuokraamo Oy

1. TH, RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toimitusjohtaja, todistelutarkoituksessa
2. SP, RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toimistosihteeri

LAUSUNTO

Markkinaoikeus on kuultuaan asianosaisia pyytänyt Patentti- ja rekisterihallitukselta oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 22 §:ssä tarkoitetun lausunnon tavaramerkkiä ja toiminimeä koskevassa riita-asiassa diaarinumero 2017/637 koskien 8.3.2017 rekisteröidyn toiminimen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy sekoitettavuutta yhtäältä Cramo Oyj:n 24.11.2006 rekisteröityyn aputoiminimeen Rakentajain Konevuokraamo ja toisaalta Cramo Oyj:n 15.12.2006 rekisteröityyn kansalliseen tavaramerkkiin numero 238056 RK (kuvio). Patentti- ja rekisterihallitus on antanut markkinaoikeudelle 14.1.2019 päivätyn lausunnon, joka on saatettu asianosaisten tietoon valmistelun kuluessa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Asian tarkastelun lähtökohdat

1. Markkinaoikeus on valmistelun kuluessa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 6 luvun 1 §:n 1 momentin ja 3 §:n 1 momentin nojalla päättänyt käsitellä nyt kysymyksessä olevat teollisoikeudelliset riita-asiat (diaarinumerot 2017/637 ja 2017/762) sekä markkinaoikeudellisen asian (diaarinumero 2017/636) samassa oikeudenkäynnissä.

2. Cramo Oyj on perustanut kanteensa keskeisesti sille rekisteröityihin aputoiminimeen Rakentajain Konevuokraamo ja kansalliseen tavaramerkkiin numero 238056 RK (kuvio). RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on vastakanteessaan vaatinut näiden rekisteröintien kumoamista. Asian luonteesta johtuen markkinaoikeuden on ensimmäiseksi arvioitava RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n vastakanteen menestymistä toiminimi- ja tavaramerkkilain säännökset huomioon ottaen. Kyseisen arvioinnin lopputulos vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisia toiminimi-, tavaramerkki- ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain mukaisia kysymyksiä markkinaoikeuden on sen jälkeen arvioitava.

2 Cramo Oyj:n aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinnin kumoaminen

3. Cramo Oyj:n asiamies on lähettänyt RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:lle 2.5.2017 päivätyn niin sanotun varoituskirjeen (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 5), jonka mukaan toiminimen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n 8.3.2017 suoritettu rekisteröinti on lainvastainen. Cramo Oyj:n loukkauskanteen seurauksena RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on vaatinut Cramo Oyj:n aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinnin kumoamista käyttämättömyyden perusteella.

4. Toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella tuomioistuin voi kanteesta kumota toiminimen rekisteröinnin, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Lain 20 §:n mukaan kannetta rekisteröinnin kumoamiseksi saa ajaa jokainen, jolle aiheutuu rekisteröinnistä haittaa. Lain 1 §:n 3 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään toiminimestä, koskee myös aputoiminimeä.

5. Asiassa on riidatonta, että aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo on rekisteröity 24.11.2006 ja että sen rekisteröity toimiala on rakennuskoneiden ja laitteiden vuokraus. Asiassa on myös riidatonta asianosaisten toimialojen samuus. Selvää on, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:lle aiheutuu sanotun aputoiminimen rekisteröinnistä haittaa toiminimilain 20 §:ssä tarkoitetuin tavoin, kun sitä vastaan on kyseisen rekisteröinnin perusteella laitettu vireille kanne.

6. Toiminimilain esitöiden (HE 238/1978 vp s. 31) mukaan toiminimen käyttö edellyttää, että toiminimi on esiintynyt esimerkiksi yrityksen mainoksissa, liikeasiakirjoissa tai muissa sen kaltaisissa yhteyksissä. Jollei aputoiminimeä tosiasiallisesti käytetä ilmoitetulla toimintalohkolla tai -alueella, sen rekisteröinti on esitöiden mukaan kumottavissa, vaikka haltijan muu toiminta olisi hyvinkin laajaa. Yksinomaan erilaisiin laissa säädettyihin toimenpiteisiin ryhtyminen, kuten tilinpäätöksen laatiminen ja veroilmoituksen antaminen, ei esitöiden mukaan sellaisenaan osoita, että toiminimi olisi käytössä, jollei toimenpiteistä ilmene, että toimintaa on tosiasiallisesti harjoitettu.

7. Oikeuskirjallisuudessa (Castrén: Toiminimi, 2008, s. 286) on tuotu esiin, että toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan käyttöpakkosäännöksen tarkoituksena on lainsäätäjän tavoite huomioon ottaen vapauttaa käyttämättömät toiminimet niitä tarvitsevien käyttöön.

8. Näyttövelvollisuus aputoiminimen käytöstä kuuluu sen haltijalle. Cramo Oyj on esittänyt näyttönä aputoiminimensä Rakentajain Konevuokraamo käytöstä elinkeinotoiminnassaan ensinnäkin kolme 31.8.2017 päivättyä laskua asiakkailleen (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 29). Toiseksi Cramo Oyj on esittänyt näyttöä siitä, että sen verkkosivuilla on 28.4.2017 alkaen kerrottaessa yhtiön historiasta mainittu muun ohessa yhtiön aiempi nimi Rakentajain Konevuokraamo (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 22). Cramo Oyj ei siis ole esittänyt mitään asiakirjatodistelua aputoiminimensä käytöstä yli kymmenen vuoden ajalta ennen vuotta 2017. Asiassa esitetystä henkilötodistelustakaan ei ole ilmennyt, että Cramo Oyj olisi 24.11.2006 tapahtuneen nimenmuutoksensa ja aputoiminimensä Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinnin jälkeen käyttänyt sanottua aputoiminimeään elinkeinotoiminnassaan muutoin kuin korkeintaan nimenmuutoksen jälkeisenä siirtymäaikana.

9. Cramo Oyj:n esittämä hyvin vähäinen näyttö suhteessa sen liiketoiminnan laajuuteen aputoiminimensä Rakentajain Konevuokraamo käytöstä ei riitä osoitukseksi sen tosiasiallisesta käytöstä edes siitä lähtien, kun asianosaisten välinen riita on alkanut vuonna 2017. Se, ettei Cramo Oyj ole esittänyt muuta kuin edellä kerrotun näytön aputoiminimensä Rakentajain Konevuokraamo käytöstä, viittaa vahvasti siihen, että se on tosiasiallisesti luopunut nimen Rakentajain Konevuokraamo käytöstä jo vuonna 2006. Tähän viittaa myös se, että Cramo Oyj:n esittämän näytön perusteella sen taloudelliset panostukset nimeen Rakentajain Konevuokraamo ovat päättyneet vuonna 2005 (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 6).

10. Cramo Oyj ei ole edes väittänyt, että sillä olisi ollut hyväksyttävä syy rekisteröidyn aputoiminimensä Rakentajain Konevuokraamo käyttämättömyydelle.

11. Edellä todettu huomioon Cramo Oyj:n aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinti on kumottava käyttämättömyyden perusteella toiminimilain 19 §:n 2 momentin 3 kohdan nojalla.

12. Cramo Oyj on vielä väittänyt, että sen aputoiminimi Rakentajain Konevuokraamo on vakiintunut. Ottaen huomioon, että Cramo Oyj ei edellä todetuin tavoin ole esittänyt näyttöä siitä, että aputoiminimellä olisi tosiasiasiallisesti harjoitettu toimintaa vuoden 2006 jälkeen, rekisteröinnin kumoamista ei ole perusteita arvioida toisin vakiintumista koskevan väitteen johdosta.

3 Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinnin menettäminen

13. Cramo Oyj:n loukkauskanteen seurauksena RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on niin ikään vaatinut Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinnin määräämistä menetettäväksi käyttämättömyyden perusteella.

14. Tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Rekisteröinnin menettämistä ei voida kuitenkaan vaatia, jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Lain 27 §:n 2 momentin perusteella tavaramerkin menettämistä koskevaa kannetta saa ajaa jokainen, joka kärsii haittaa rekisteröinnistä.

15. Asiassa on riidatonta, että kansallinen tavaramerkki numero 238056 RK (kuvio) on rekisteröity 15.12.2006 luokkiin 7 ja 37. Asiassa on myös riidatonta sanotun merkin ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n maaliskuusta 2017 lähtien käyttämän kuviomerkin eli edellä asian taustassa kuvatun RK-merkin niin sanottu tavara- ja palveluyhteys. Selvää on, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy kärsii haittaa kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinnistä tavaramerkkilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetuin tavoin, kun sitä vastaan on kyseisen rekisteröinnin perusteella laitettu vireille kanne.

16. Tavaramerkkilain alkuperäisissä esitöissä (HE 128/1962 vp s. 2) on esitetty, että käyttöpakkosäännös on ehdotettu säädettäväksi siinä tarkoituksessa, jottei kukaan voisi rekisteröinnillä pidättää itsellään yksinoikeutta tavaramerkkiin epämääräiseksi ajaksi, vaikkei hän käytä merkkiä, ja siten riistää tosilta mahdollisuutta saada samanlainen merkki rekisteröidyksi tai vakiinnutetuksi.

17. Oikeuskirjallisuudessa (Salmi et al.: Tavaramerkki, 2008, s. 544) on todettu, että käyttämättömät tavaramerkit ovat keinotekoinen este uusien tavaramerkkien rekisteröimiselle, eikä vapaana olevia merkkiaiheita ole niin paljon tarjolla, että rekisterissä pitäisi myös säilyttää merkkejä, joita ei ole otettu käyttöön tai joiden käyttö on lopetettu. Käyttöönottovelvollisuudella pyritään muun muassa siihen, että merkkejä koskeva rekisteri mahdollisimman hyvin vastaisi todellista markkinatilannetta, eli että rekisterissä ovat vain ne merkit, joita todella käytetään markkinoilla.

18. Mainitussa teoksessa (s. 545) on myös todettu, että tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden väärinkäyttämiseksi katsotaan se, että haltija pyrkii estämään muita käyttämästä samanlaista merkkiä, vaikka merkkiä ei käytetä ja olosuhteet osoittavat, ettei haltija tarvitse rekisteröinnillä saamaansa suojaa. Tavaramerkkilakien tarkoituksena ei ole suojata pelkästään merkin haltijaa, vaan huomioon on myös otettava kilpailevien yrittäjien ja kuluttajien intressit sekä taloudellisen järjestelmän yleinen toimivuus.

19. Tavaramerkkilaissa ei ole säännöksiä siitä, minkälaista tavaramerkin käyttöä on pidettävä riittävänä. Myöskään tavaramerkkilain 26 §:n 2 momenttia koskevissa esitöissä (HE 302/1992 vp) ei ole käsitelty tätä kysymystä.

20. Tavaramerkkilain säännöksiä tulkittaessa on otettava huomioon Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntöä ja siihen liittyvää oikeuskäytäntöä.

21. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Tosiasiallista käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja estämään mahdollinen menettämisvaatimus. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän. Tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, kohta 43 ja vastaavasti esimerkiksi tuomio 31.1.2019, Pandalis v. EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, kohta 83).

22. Tosiasialliselle käytölle ei unionin tuomioistuimen mukaan ole mahdollista määrittää mitään abstraktia määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan kansallisen tuomioistuimen on voitava ottaa asiaa koskevassa arvioinnissa huomioon kaikki olosuhteet (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, kohta 25). Tavaramerkin käytön ei aina edellytetä olevan määrältään huomattavaa, jotta sitä pidettäisiin tosiasiallisena, koska käytön tosiasiallisuus riippuu tavaran tai palvelun ominaispiirteistä markkinoilla (edellä mainittu tuomio Ansul, EU:C:2003:145, kohta 39). Käyttö voi tapauskohtaisista olosuhteista riippuen olla tosiasiallista, vaikka tavaroita olisi myyty vain yhdelle ainoalle asiakkaalle ja käytön alueellinen merkityksellisyys on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa (tuomio 11.6.2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, kohta 76).

23. Näyttövelvollisuus tavaramerkin käytöstä kuuluu sen haltijalle. Cramo Oyj on esittänyt näyttönä kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) käytöstä elinkeinotoiminnassaan ensinnäkin kolme 31.8.2017 päivättyä laskua asiakkailleen (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 29). Toiseksi Cramo Oyj on esittänyt näyttöä siitä, että sen verkkosivuilla on 28.4.2017 alkaen kerrottaessa yhtiön historiasta esitetty puheena oleva tavaramerkki muun ohessa valokuvatriptyykissä, jossa on myös esitetty teksti "Muistako vielä?" (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 22). Cramo Oyj ei siis ole esittänyt mitään asiakirjatodistelua tavaramerkkinsä numero 238056 RK (kuvio) käytöstä yli kymmeneen vuoteen ennen vuotta 2017. Asiassa esitetystä henkilötodistelustakaan ei ole ilmennyt, että Cramo Oyj olisi 24.11.2006 tapahtuneen nimenmuutoksensa jälkeen käyttänyt puheena olevaa 15.12.2006 rekisteröityä tavaramerkkiä tavaroidensa tai palveluidensa tunnuksena muutoin kuin korkeintaan nimenmuutoksen jälkeisenä siirtymäaikana. Myöskään puheena olevaa tavaramerkkiä kuvioltaan vastaavan kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) hakemisessa rekisteröitäväksi Cramo Oyj:lle 10.7.2017 ei ole ollut kysymys ensiksi mainitun tavaramerkin käytöstä.

24. Cramo Oyj:n esittämä hyvin vähäinen näyttö suhteessa sen liiketoiminnan laajuuteen kansallisen tavaramerkkinsä numero 238056 RK (kuvio) käytöstä ei riitä osoitukseksi sen tosiasiallisesta käytöstä edes siitä lähtien, kun asianosaisten välinen riita on alkanut vuonna 2017. Se, ettei Cramo Oyj ole esittänyt muuta kuin edellä kerrotun näytön kansallisen tavaramerkkinsä numero 238056 RK (kuvio) käytöstä, viittaa vahvasti siihen, että se on tosiasiallisesti luopunut sen käytöstä jo vuonna 2006. Tähän viittaa myös se, että Cramo Oyj:n esittämän näytön perusteella sen taloudelliset panostukset kyseiseen tavaramerkkiin ovat päättyneet vuonna 2005 (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 6).

25. Cramo Oyj ei ole edes väittänyt, että sillä olisi ollut hyväksyttävä syy kansallisen tavaramerkkinsä numero 238056 RK (kuvio) käyttämättömyydelle.

26. Kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinnin menettämisen kannalta ei ole merkitystä Cramo Oyj:n muilla rekisteröinneillä, kuten sen vetoamalla 30.4.2018 rekisteröidyllä kansallisella tavaramerkillä numero 272026 RK (kuvio).

27. Edellä todettu huomioon Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinti on määrättävä menetettäväksi käyttämättömyyden perusteella tavaramerkkilain 26 §:n 2 momentin nojalla.

28. Cramo Oyj on vielä väittänyt, että sen kansallista tavaramerkkiä numero 238056 RK (kuvio) vastaava merkki on vakiintunut. Ottaen huomioon, että Cramo Oyj ei edellä todetuin tavoin ole esittänyt näyttöä siitä, että tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty vuoden 2006 jälkeen, rekisteröinnin määräämistä menetetyksi ei ole perusteita arvioida toisin vakiintumista koskevan väitteen johdosta.

4 Aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo, toissijaisen tunnuksen RK ja kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) väitetty loukkaus

29. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n mukaan Cramo Oyj:n kannevaatimukset, siltä osin kuin ne perustuvat toissijaiseen tunnukseen RK, on jätettävä tutkimatta. Kysymys on näiltä osin kielletystä kanteen muuttamisesta.

30. Cramo Oyj:n vahvistusvaatimus eli kannevaatimus 1 kohdistuu muun ohessa toissijaiseen tunnukseen RK. Vastaavasti kannevaatimuksen 4 mukaisessa kieltovaatimuksessa loukattuna tunnuksena on mainittu muun ohessa toissijainen tunnus RK. Vastaavia vaatimuksia ei ollut esitetty Cramo Oyj:n markkinaoikeuteen 5.10.2017 toimittamassa haastehakemuksessa.

31. Todettu muutos Cramo Oyj:n kanteessa on tapahtunut valmistelun kuluessa eikä vasta pääkäsittelyssä. Valmistelun tarkoituksena on oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 19 ja 21 § huomioon ottaen muun ohessa asianosaisten vaatimusten selvittäminen. Kun lisäksi otetaan huomioon, että Cramo Oyj:n toissijaista tunnusta RK koskevat vaatimukset ja väitteet kytkeytyvät vahvasti etenkin sen aputoiminimeään koskeviin vaatimuksiin ja väitteisiin, markkinaoikeus katsoo, ettei Cramo Oyj ole muuttanut kannettaan oikeudenkäymiskaaren 14 luvun 2 §:ssä kielletyin tavoin. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n vaatimus Cramo Oyj:n kannevaatimusten tutkimatta jättämisestä, siltä osin kuin ne perustuvat toissijaiseen tunnukseen RK, on siten hylättävä.

32. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Cramo Oyj on tosiasiallisesti luopunut nimen Rakentajain Konevuokraamo ja kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) käytöstä jo vuonna 2006. Asiassa esitetyn näytön perusteella toissijaisen tunnuksen RK osalta ei ole tehtävissä toisensuuntaista johtopäätöstä.

33. Edellä todetun perusteella Cramo Oyj:n kanne on hylättävä siltä osin kuin se perustuu siihen, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n menettely olisi ollut toiminimi- tai tavaramerkkilain vastaista aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo, toissijaisen tunnuksen RK tai kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) suhteen.

5 Kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) loukkaus toiminimellä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy

34. Cramo Oyj on hakenut kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) rekisteröitäväksi 10.7.2017 eli sen jälkeen, kun RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n nykyinen nimi on rekisteröity 8.3.2017. Kun kyseinen nimi on rekisteröity oikeus ja kun sillä on aikaprioriteetti suhteessa Cramo Oyj:n edellä mainittuun tavaramerkkiin, Cramo Oyj:llä ei ole suhteessa toiminimeen RK Rakentajan Konevuokraamo Oy kielto-oikeutta puheena olevan tavaramerkkinsä perusteella.

35. Edellä todetun perusteella Cramo Oyj:n kanne on hylättävä siltä osin kuin se perustuu siihen, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n toiminimen käyttö olisi ollut tavaramerkkilain vastaista kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) suhteen.

6 Kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) loukkaus RK-merkillä

36. Cramo Oyj on hakenut kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) rekisteröitäväksi 10.7.2017 eli vasta sen jälkeen, kun RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on maaliskuussa 2017 ottanut käyttöön tavaroidensa ja palveluidensa tunnuksena oman merkkinsä eli edellä asian taustassa kuvatun RK-merkin. Kyseinen RK-merkki ei kuitenkaan ole rekisteröity tavaramerkki, eikä sen ole edes väitetty vakiintuneen.

37. Merkki voi jo pelkän aikaisemman käytön perusteella saada suojaa toisen vilpillisessä mielessä hankittua rekisteröintiä vastaan, vaikka tämä aikaisemmin käyttöön otettu merkki ei saisikaan rekisteröintiin tai vakiintumiseen perustuvaa yksinoikeussuojaa. Nyt käsillä olevassa asiassa kysymys Cramo Oyj:n vilpillisestä mielestä ei kuitenkaan tule arvioitavaksi, sillä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy ei ole esittänyt tätä koskevaa väitettä.

38. Asiassa on siten arvioitava, onko Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) ja RK-merkin välillä sekaannusvaara ja onko Cramo Oyj:llä tähän perustuva kielto-oikeus.

39. Tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, joista nyt ei ole kysymys, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lain 1 §:n 2 momentin mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

40. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden kohderyhmän edustaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Merkkien välistä sekaannusvaaraa on pidettävä sitä suurempana, mitä samankaltaisempia ovat ne tavarat ja palvelut, joita tavaramerkit kattavat.

41. Kun kohdeyleisön muodostaa useampi kuin yksi kohderyhmä, sekaannusvaaraa arvioidaan sen ryhmän perusteella, jonka tarkkaavaisuusaste on alhaisempi (ks. Euroopan unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.7.2011, Ergo Versicherungsgruppe v. SMHV – Société de développement et de recherche industrielle (ERGO), T-220/09, EU:T:2011:392, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42. Cramo Oyj:n kansallinen tavaramerkki numero 272026 RK (kuvio) on rekisteröity tavaroille ja palveluille luokissa 6, 7, 35, 37, 39, 42 ja 43. Näihin tavaroihin ja palveluihin sisältyy muun ohella erilaisia rakennuskoneita ja -laitteita luokassa 7 sekä näiden vuokraus luokassa 37. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy puolestaan harjoittaa rakennuskoneiden ja laitteiden vuokrausta. Asiassa on riidatonta, että se käyttää RK-merkkiään näiden palveluidensa tunnuksena. Nämä palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne edellä yksilöidyt palvelut ja tavarat, joille Cramo Oyj:n kansallinen tavaramerkki numero 272026 RK (kuvio) on rekisteröity. Kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut ovat suunnattuja ennen muuta rakennusalan ammattilaisille mutta myös remontoiville kuluttajille. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy käyttää RK-merkkiään elinkeinotoiminnassaan, joka sen esittämän mukaan suuntautuu myös kummankin kohderyhmän edustajille. Remontoivien kuluttajien tarkkaavaisuusaste, kun puheena olevissa tavaroissa ja palveluissa ei ole kysymys päivittäistavaroista ja -palveluista, on jossain määrin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusastetta korkeampi mutta alempi kuin rakennusalan ammattilaisten. Nyt käsillä olevassa tilanteessa sekaannusvaaraa arvioidaan remontoivien kuluttajien kohderyhmän perusteella.

43. Ulkoasun osalta vertailtavia merkkejä yhdistää kirjainyhdistelmä RK. Kummassakin merkissä kirjainyhdistelmä RK on esitetty mustilla kirjasimilla ja melko tavanomaisella kirjasinlajilla. Vertailtavat merkit eroavat ulkoasultaan toistaan ensinnäkin sen johdosta, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkissä kirjainyhdistelmän RK lisäksi on teksti Rakentajan Konevuokraamo Oy. Toiseksi Cramo Oyj:n merkissä puheena olevan kirjainyhdistelmän kirjaimet on esitetty allekkain ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkissä rinnakkain. Merkkien välillä on eroja myös kirjainyhdistelmässä käytetyn kirjasinlajin, tekstiosan taustoituksen ja värien osalta. Lisäksi erona on se, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkin kirjaimeen R on sijoitettu viisisakaraista tähteä muistuttava kuvio.

44. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkissä kirjainyhdistelmä RK on esitetty selvästi kookkaammalla kirjasinlajilla kuin sen alapuolella olevat sanat Rakentajan Konevuokraamo Oy. Kirjainyhdistelmää RK on pidettävä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkin hallitsevana osana ottaen huomioon sen koko ja sijainti merkissä sekä lisäksi se, että sanat Rakentajan Konevuokraamo Oy vähintäänkin viittaavat kysymyksessä oleviin palveluihin. Kun otetaan huomioon, että Cramo Oyj:n tavaramerkin kirjainyhdistelmä on RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkin hallitseva osa ja lisäksi kirjainyhdistelmä esiintyy vertailtavissa merkeissä mustilla kirjaimilla, joiden kirjasinlajit eivät olennaisesti eroa toisistaan toisen merkin R-kirjaimessa esiintyvää tähtikuviota lukuun ottamatta, vertailtavat merkit ovat ulkoasuiltaan samankaltaisia niiden edellä kuvatuista eroavuuksista huolimatta.

45. Molemmat merkit sisältävät kirjainyhdistelmän RK, joten ne voidaan lausua samalla tavalla. Toisaalta RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkki voidaan lausua myös sen koko tekstiosuuden mukaisesti RK Rakentajan Konevuokraamo Oy, jolloin kyseinen merkki sisältää neljä erillistä osaa ja on lausuttuna huomattavasti pidempi kuin Cramo Oyj:n tavaramerkki. Kun otetaan toisaalta huomioon edellä todettu eroavuus ja toisaalta se, että Cramo Oyj:n tavaramerkin kirjainyhdistelmä sisältyy sellaisenaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkin alkuosaan, merkkien lausuntatavat ovat jossain määrin samankaltaiset.

46. Asiassa ei ole ilmennyt, että Cramo Oyj:n tavaramerkillä olisi kirjainyhdistelmän RK osalta tai muutoin merkityssisältöä. Näin ollen vertailtavien merkkien merkityssisällön samuutta ei voida arvioida.

47. Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) kirjainyhdistelmä RK tai tavaramerkki muutoinkaan ei itsessään ole tavanomaista erottamiskykyisempi puheena oleville tavaroille ja palveluille. Cramo Oyj ei suoranaisesti ole edes esittänyt tällä 10.7.2017 rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä olevan erityistä mainetta ja tunnettuutta. Tavaramerkki on kuitenkin kuvioltaan vastaava Cramo Oyj:n aikaisemman kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) kanssa, jonka osalta tällaiseen maineeseen ja tunnettuuteen on vedottu.

48. Cramo Oyj on teettänyt heinäkuussa 2017 toteutetun kyselytutkimuksen, jolla on muun ohella pyritty selvittämään edellisessä kohdassa todettuja rekisteröityjä tavaramerkkejä vastaavan logon RK tunnettuutta satunnaisesti remontoivien tai rakentavien suomalaisten miesten keskuudessa (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 9). Koska kansallinen tavaramerkki numero 272026 RK (kuvio) on haettu rekisteröitäväksi 10.7.2017 ja koska kyselytutkimus on toteutettu 20.–26.7.2017, tutkimustulokset todennäköisesti perustuvat vain aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin numero 238056 RK (kuvio), jota koskeva rekisteröinti on edellä määrätty menetettäväksi käyttämättömyyden perusteella. Näin ollen ja koska ei sinänsä ole poissuljettua, että aikaisemman tavaramerkin maine ja tunnettuus voisi siirtyä myöhemmälle tavaramerkille, asiassa on arvioitava tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) vaikutusta tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) erottamiskykyyn.

49. Tutkimukseen vastanneista 44,4 prosenttia on ilmoittanut tuntevansa merkin ja loput eivät joko ole tunteneet merkkiä tai eivät ole osanneet vastata kysymykseen. Merkin tunnettuutta lisäävästi on voinut tutkimuksessa vaikuttaa se, että tutkimuksessa on ensimmäiseksi selvitetty työkaluja ja rakennuskoneita vuokraavien yritysten tunnettuutta. Joka tapauksessa tavaramerkin käytössä lisääntyneestä erottamiskyvystä ei voida tehdä johtopäätöksiä yksinomaan kyselytutkimuksen tulosten perusteella (Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., yhdistetyt asiat C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 48 kohta). Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että tavaramerkillä numero 272026 RK (kuvio) ei ole näytetty olevan sellaista mainetta ja tunnettuutta, että sen erottamiskyky olisi lisääntynyt tällä perusteella.

50. Cramo Oyj:n kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkin on edellä katsottu olevan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia. Jälkimmäistä merkkiä on käytetty sellaisten palvelujen tunnuksena, jotka ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia kuin ne kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut, joille edellä mainittu tavaramerkki on rekisteröity. Vertailtavia merkkejä yhdistää kirjainyhdistelmä RK, joka on kummassakin vertailtavassa merkissä hallitseva osa. Kahdesta kirjaimesta koostuvat kirjainyhdistelmät ovat periaatteessa vähemmän erottamiskykyisiä kuin sanamerkit ja tällaisista kirjainyhdistelmistä koostuvien merkkien osalta sekaannusvaaraa ei välttämättä ole, jos esimerkiksi samojen kirjainten graafinen esitys taikka merkkien kuvio-osuus on niin erilainen, että merkit synnyttävät riittävän erilaisen visuaalisen vaikutelman. Nyt kysymyksessä olevassa asiassa markkinaoikeus katsoo ottaen huomioon vertailtavien merkkien yhteisen hallitsevan osan ja sanojen Rakentajan Konevuokraamo Oy selkäesti toissijaisen aseman RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkissä, että mainitut sanat ja lisäksi erot vertailtavien merkkien kuviollisuudessa eivät riitä poistamaan sekaannusvaaraa merkkien välillä.

51. Cramo Oyj:n tavaramerkkiin perustuvaa kielto-oikeutta arvioitaessa on vielä otettava huomioon, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n merkkiin eli siis RK-merkkiin sisältyy sellaisenaan sen toiminimi. Tavaramerkkilain 7 §:n 1 kohdan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin ei estä toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa hyvän liiketavan mukaisesti omaa toiminimeään. Vaikka RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:llä on näin ollen oikeus sinänsä käyttää toiminimeään tavaramerkkiin numero 272026 RK (kuvio) perustuvan kielto-oikeuden estämättä, markkinaoikeus toteaa, että nyt kysymyksessä olevassa RK-merkissä toiminimeen sisältyvä kirjainyhdistelmä RK on edellä todetuin perustein niin hallitsevassa asemassa merkin muihin osiin nähden, että tämä seikka on omiaan saamaan aikaan vaikutelman yhteydestä RK-merkillä ja Cramo Oyj:n tavaramerkillä tarjottavien palveluiden välillä. Näin ollen toiminimen käyttö RK-merkissä ei ole esteenä Cramo Oyj:n kielto-oikeuden käyttämiselle.

52. Edellä todetun perusteella Cramo Oyj:n kannevaatimus 3 on kansalliseen tavaramerkkiin numero 272026 RK (kuvio) perustettuna hyväksyttävä ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä on kiellettävä jatkamasta RK-merkin käyttöä rakennuskoneisiin ja

-laitteisiin ja niiden vuokraamiseen liittyvässä liiketoiminnassaan. Sen sijaan mainittu vaatimus on hylättävä siltä osin kuin se koskee RK-merkin käyttöä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n muussa liiketoiminnassa. Cramo Oyj ei ole edes väittänyt, että RK-merkkiä olisi käytetty tällaisessa muussa liiketoiminnassa, jota se ei ole myöskään kanteessaan yksilöinyt.

7 Sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa

53. Cramo Oyj on myös väittänyt, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy käyttämällä sille rekisteröityä toiminimeä RK Rakentajan Konevuokraamo Oy ja edellä asian taustassa kuvattua RK-merkkiä olisi menetellyt sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan vastaisesti. Cramo Oyj:n mukaan näin olisi, vaikka RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n menettely ei olisi yksinoikeuslakien vastaista.

54. Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain 1 §:n 1 momentin yleislausekkeen mukaan elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä. Mainitun lain esitöiden (HE 114/1978 vp s. 11) mukaan hyvänä liiketapana voidaan yleisesti pitää tunnollisen ja rehellisen elinkeinonharjoittajan noudattamaa sekä kilpailijoiden ja asiakkaiden hyväksymää menettelyä taloudellisessa toiminnassa. Edelleen esitöiden mukaan hyvältä liiketavalta voidaan edellyttää, että toiminta ei ole lainsäännösten vastaista.

55. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Cramo Oyj on tosiasiallisesti luopunut toiminimen Rakentajain Konevuokraamo ja kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) kuten myös toissijaisen tunnuksen RK käytöstä elinkeinotoiminnassaan jo vuonna 2006 eli pitkälti yli kymmenen vuotta sitten. Edelleen markkinaoikeus on todennut, että Cramo Oyj:n taloudelliset panostukset nimeen ja tavaramerkkiin ovat asiassa esitetyn Cramo Oyj:n näytön perusteella päättyneet vuonna 2005.

56. Ottaen huomioon mitä edellä erityisesti kohdissa 7 ja 16 on todettu sekä toiminimilain että tavaramerkkilain käyttöpakkosäännösten tarkoituksesta, on jo lähtökohtaisesti selvää, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy käyttämällä sille vuonna 2017 rekisteröityä toiminimeä tai tuolloin käyttöön ottamaansa edellä mainittua RK-merkkiä ei ole menetellyt hyvän liiketavan vastaisesti tai muutoin sopimattomasti.

57. Cramo Oyj on kuitenkin vahvistus- ja kieltovaatimustensa tueksi myös esittänyt, että sen edellä mainitut aputoiminimi, toissijainen tunnus ja tavaramerkki omaavat mainetta ja tunnettuutta, jota RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on sopimattomalla tavalla käyttänyt oikeudettomasti hyväkseen elinkeinotoiminnassaan. Cramo Oyj, jolla on väitetystä tunnustensa tunnettuudesta ja siihen liittyvästä maineesta näyttövelvollisuus, on esittänyt näyttönä lähinnä vuonna 2003 tehdyn tunnettuuskyselyn (Cramo Oyj:n asiakirjatodiste 8) sekä 4.8.2017 ja 2.5.2018 päivätyt kyselytutkimusten raportit (Cramo Oyj:n asiakirjatodisteet 9 ja 27).

58. Markkinaoikeus toteaa ensiksikin esitetystä näytöstä, että merkityksellistä asian arvioinnissa on se, ovatko Cramo Oyj:n puheena olevat aputoiminimi, toissijainen tunnus ja tavaramerkki olleet tunnettuja vuonna 2017, kun RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on ryhtynyt käyttämään toiminimeään ja RK-merkkiään. Ottaen huomioon, mitä edellä on todettu Cramo Oyj:n tunnusten käyttämättömyydestä vuodesta 2006 lähtien, vuonna 2003 tehdyn tunnettuuskyselyn tulokset ovat käytännössä merkityksettömiä.

59. Cramo Oyj:n asiakirjatodisteesta 9, joka on 20.–26.7.2017 toteutetun kyselytutkimuksen raportti, käy ilmi, että nimien Rakentajain Konevuokraamo ja Rakentajan Konevuokraamo niin sanottu spontaani tunnettuus oli satunnaisesti remontoivien tai rakentavien suomalaisten miesten keskuudessa kummankin osalta 0,3 prosenttia. Tutkimuksella on myös pyritty selvittämään Cramo Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä vastaavan logon RK tunnettuutta. Kysymykseen "Onko kuvassa näkyvä logo Sinulle tuttu" 44,4, prosenttia vastaajista vastasi kyllä. Logon tunnettuutta lisäävästi on voinut tutkimuksessa vaikuttaa se, että tutkimusraportin perusteella tutkimuksessa on ensimmäiseksi selvitetty työkaluja ja rakennuskoneita vuokraavien yritysten tunnettuutta.

60. Cramo Oyj:n asiakirjatodisteena 27 esitetty kyselytutkimuksen raportti on perustunut 10.–26.4.2018 toteutettuihin kyselyihin talousrakennusalan ammattilaisille eteläisessä Suomessa. Osalta vastaajista on kysytty ensin yritysnimen "Rakentajain Konevuokraamo" ja osalta ensin yritysnimen "RK Rakentajan konevuokraamo Oy" tunnettuutta. Tutkimus on siis toteutettu aikana, jolloin Cramo Oyj ei ollut käyttänyt tunnuksiaan yli kymmeneen vuoteen ja RK Rakentajan Konevuokraamo Oy oli ollut markkinoilla noin vuoden toiminimellä, joka muistuttaa Cramo Oyj:n aputoiminimeä. Annettujen vastausten perusteella ei voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä nimen Rakentajain Konevuokraamo tunnettuuden tasosta. Mainitulla tutkimuksella on myös selvitetty Cramo Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä vastaavan logon RK tunnettuutta. Logon tunnettuutta lisäävästi on voinut tutkimuksessa vaikuttaa se, että tutkimusraportin perusteella tutkimuksessa on ensimmäiseksi selvitetty yritysnimen "Rakentajain Konevuokraamo" tunnettuutta.

61. Edellä mainituissa kyselytutkimuksissa ei ole selvitetty toissijaista tunnusta RK vastaavan kirjainyhdistelmän RK tunnettuutta.

62. Markkinaoikeus katsoo, etteivät edellä mainitut tutkimukset osoita nimen Rakentajain Konevuokraamo erityistä tunnettuutta. Myöskään logon RK tunnettuudesta ei ole edellä kohdissa 59 ja 60 todetuista syistä tehtävissä luotettavia johtopäätöstä siitä, että kansallisella tavaramerkillä numero 238056 RK (kuvio) olisi ollut erityistä mainetta ja tunnettuutta. Toissijaisen tunnuksen RK erityinen maine ja tunnettuus on niin ikään jäänyt näyttämättä.

63. Cramo Oyj on vielä esittänyt, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on sopimattomalla tavalla hyödyntänyt elinkeinotoiminnassaan myös Cramo Oyj:n edellä mainittua kansallista tavaramerkkiä kuvioltaan vastaavaa kansallista tavaramerkkiä numero 272026 RK (kuvio).

64. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n RK-merkin käyttö on ollut tavaramerkkilain vastaista kansallisen tavaramerkin numero 272026 RK (kuvio) suhteen ja kieltänyt sitä jatkamasta RK-merkin käyttöä kohdassa 52 tarkemmin määritellyllä tavalla. Näin ollen Cramo Oyj:llä ei ole oikeudellista tarvetta saada enää tältä osin asiassa ratkaistuksi, eikä asiassa siten ole tarpeen arvioida, olisivatko perusteet oikeusvaikutuksiltaan samansisältöisen kiellon määräämiselle tai menettelyn sopimattomuuden vahvistamiselle käsillä myös sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain perusteella.

65. Näin ollen Cramo Oyj:n kanne, siltä osin se perustuu sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annettuun lakiin, on hylättävä.

8 Hyvityksen määrääminen

66. Cramo Oyj:n pääasiaa koskevista kannevaatimuksista on vielä käsittelemättä kannevaatimus 8 eli hyvityksen määrääminen tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella.

67. Tavaramerkkilain 38 §:n säännösten perusteella loukkaaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisen hyvityksen merkin käyttämisestä tahallisuudestaan tai huolimattomuudestaan eli tuottamuksestaan riippumatta.

68. Selvää on, ettei Cramo Oyj ole oikeutettu saamaan hyvitystä vaatiminsa tavoin 8.3.2017 lukien, kun se ei ollut vielä tuolloin edes hakenut kansallista tavaramerkkiään numero 272026 RK (kuvio) rekisteröitäväksi. Markkinaoikeus katsoo, että määrältään kohtuullinen hyvitys Cramo Oyj:n tavaramerkkioikeuden loukkauksesta on 1.000 euroa.

69. Cramo Oyj:n on katsottava perustaneen kanteensa tavaramerkkioikeuden loukkauksen osalta kansalliseen tavaramerkkiinsä numero 272026 RK (kuvio) vasta oikeudenkäyntikirjelmässään, joka on toimitettu markkinaoikeuteen 25.10.2018. Hyvitykselle määrättävän viivästyskoron alkamisajankohta määräytyy tämän päivän perusteella.

9 Oikeudenkäyntikulut

70. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä. Luvun 8 §:n 1 momentin mukaan korvausta suoritetaan myös oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä.

71. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan, jos samassa asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen ja osa toisen hyväksi, he saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan, jollei ole syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan niitä osaksi vastapuolelle. Jos sillä, minkä asianosainen on hävinnyt, on vain vähäinen merkitys asiassa, hänen tulee saada täysi korvaus kuluistaan. Pykälän 2 momentin mukaan, mitä 1 momentissa säädetään, on vastaavasti sovellettava, milloin asianosaisen vaatimus hyväksytään ainoastaan osaksi. Tällöin voidaan asianosaiselle kuitenkin tuomita täysi korvaus kuluistaan myös siinä tapauksessa, että hänen vaatimuksensa hyväksymättä jäänyt osa koskee ainoastaan harkinnanvaraista seikkaa, jolla ei ole sanottavaa vaikutusta asianosaisten oikeudenkäyntikulujen määrään.

72. Cramo Oyj on hävinnyt asian RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n vastakanteen osalta. Lisäksi Cramo Oyj on pääosin hävinnyt asian myös oman kanteensa osalta. Toisaalta Cramo Oyj:n voittamalla ja vastaavasti RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n häviämällä osalla on vähäistä suurempi merkitys asiassa.

73. RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n arvonlisäveroton oikeudenkäyntikuluvaatimus on määrältään kulujen osalta 2.000 euroa ja palkkion osalta 38.700 euroa eli yhteensä 40.700 euroa. Lisäksi sen asianosaiskuluvaatimus on määrältään 8.122,50 euroa.

74. Häviönsä varalta Cramo Oyj:llä ei ole ollut määrällistä huomauttamista RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n oikeudenkäynti- ja asianosaiskuluvaatimuksista, mutta se on vaatinut, että asian oikeudellisen epäselvyyden perusteella asianosaiset on määrättävä vastaamaan itse kuluistaan.

75. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:n mukaan, jos asia on ollut oikeudellisesti niin epäselvä, että hävinneellä asianosaisella on ollut perusteltu syy oikeudenkäyntiin, tuomioistuin voi määrätä, että asianosaiset osaksi tai kokonaan vastaavat itse oikeudenkäyntikuluista.

76. Viimeksi mainitun säännöksen esitöissä (HE 107/1998 vp s. 19) on lausuttu muun ohessa, että pykälän ilmaisulla perusteltu syy oikeudenkäyntiin korostettaisiin sitä, että säännös on tarkoitettu poikkeukseksi. Säännöstä tulisi ensisijaisesti soveltaa siten, että hävinneen asianosaisen vastapuolelle maksettavia kuluja alennettaisiin. Säännöksen soveltamisessa tulisi ottaa huomioon myös tuomioistuimen tuomion pääasiaratkaisun perustelut. Myös tuomion lopputuloksen muutokset ja niiden perustelut ylemmissä oikeusasteissa voisivat samalla olla perusteita myös lopullisen häviäjän oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudelle. Pykälän soveltaminen tulee perustaa oikeudenkäynnin kohteena olevaan riita-asian kokonaisarviointiin. Kuluvastuun alentamiselle riittävän oikeudellisen epäselvyyden kynnyksen tulee olla suhteellisen korkea. Säännöstä ei saa soveltaa niin laajasti, että se johtaa pääsäännön eli hävinneen asianosaisen täysimääräisen kuluvastuun vesittymiseen. Alentamista ei tämän pykälän nojalla tule perustaa kohtuusharkintaan. Perusteltu syy oikeudenkäyntiin voisi esiintyä tilanteessa, jossa oikeuskysymys on objektiivisesti arvioiden vaikea ja jossa ratkaisun lopputulos ei ole etukäteen ennustettavissa.

77. Ottaen huomioon markkinaoikeuden edellä todetut perustelut pääasian osalta, asia ei ole ollut sillä tavoin oikeudellisesti epäselvä, että poikkeussäännökseksi tarkoitetun oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 8 a §:n soveltamisedellytykset täyttyisivät.

78. Nyt käsillä olevassa tilanteessa, jossa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy on pääosin voittanut asian mutta ei kuitenkaan niin, että sen häviöllä olisi vain vähäinen merkitys, Cramo Oyj on velvoitettava korvaamaan RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n oikeudenkäyntikulut palkkion osalta pääosin eli 30.000 eurolla ja kulut 2.000 eurolla sekä asianosaiskulut 8.122,50 eurolla, määrät viivästyskorkoineen.

Tuomiolauselma

Markkinaoikeus kumoaa Cramo Oyj:n aputoiminimen Rakentajain Konevuokraamo rekisteröinnin ja määrää menetettäväksi sen kansallisen tavaramerkin numero 238056 RK (kuvio) rekisteröinnin.

Markkinaoikeus kieltää RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:tä jatkamasta edellä asian taustassa kuvatun RK-merkin käyttöä rakennuskoneisiin ja -laitteisiin ja niiden vuokraamiseen liittyvässä liiketoiminnassaan.

Markkinaoikeus velvoittaa RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n suorittamaan hyvityksenä tavaramerkkioikeuden loukkauksen perusteella Cramo Oyj:lle 1.000 euroa. Viivästyskorkoa tällä määrälle on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti 25.10.2018 lukien.

Markkinaoikeus hylkää Cramo Oyj:n vaatimukset muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Cramo Oyj:n korvaamaan kaikissa asioissa diaarinumerot 2017/636, 2017/637 ja 2017/762 RK Rakentajan Konevuokraamo Oy:n oikeudenkäyntikulut yhteensä 32.000 eurolla ja asianosaiskulut 8.122,50 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen.

Viivästyskorkoa näille kuluille on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden ratkaisun antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 3.6.2019.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Sami Myöhänen ja Markus Mattila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.

 
Julkaistu 12.4.2019