MAO:402/18

A > Riitan Herkku Oy

tavaramerkki - sekaannusvaara

Diaarinumero: 2017/545
Antopäivä: 9.8.2018

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

A on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja hylkää tavaramerkin numero 265139 rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen.

Perusteet

Valituksenalaisessa päätöksessä on virheellisesti katsottu, että valittajan tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) ja vastaajan aikaisemman tavaramerkin numero 266378 METRIPIZZA välillä on sekaannusvaara. Valittajan tavaramerkin rekisteröinti on väitteen johdosta kumottu siltä osin kuin rekisteröinti on koskenut palvelua "ravitseminen" luokassa 43.

Rekisteriviranomainen on katsonut, että luokan 43 palvelu "ravitseminen" on samankaltainen kuin vastaajan tavaramerkin luokassa 30 kattamat tavarat "pizzat". Ravitsemispalvelut ja einespizzat ovat kuitenkin riittävän erilaisia luonteensa, laatunsa ja ominaisuuksiensa osalta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden ja palveluiden on katsottu olevan samankaltaisia vain poikkeustapauksissa. Tavaroiden ja palveluiden vertailuun liittyvät olennaiset seikat ovat muun muassa tavaroiden ja palveluiden luonne ja tarkoitus, jakelukanavat, myyntipisteet, tuottajat, käyttötapa sekä se, kilpailevatko ne toisiaan vastaan vai täydentävätkö ne toisiaan. Tavarat ja palvelut täydentävät toisiaan, jos ne ovat välttämättömiä tai tärkeitä toistensa käytön kannalta siten, että kuluttajat voivat ajatella, että kyseisten tavaroiden ja palveluiden takana on sama yritys. Kuitenkaan pelkästään se seikka, että ruoka ja juomat ovat olennaisia esimerkiksi ravintolapalveluille, ei itsessään johda siihen, että kuluttajat olettaisivat saman yrityksen olevan vastuussa näiden tavaroiden valmistamisesta ja palveluiden tarjoamisesta.

Luokan 43 palvelun "ravitseminen" voidaan katsoa sisältävän ensisijaisesti ruoan tarjoamisen ravintolassa. Luokan 30 kattamien valmisruokapizzojen myyntikanavana toimivat vähittäismyyntikaupat, eivätkä koskaan ravintolat. Suomessa ravintola-alalla erityyppiset pizzat – mukaan lukien metripizzat – tehdään paikan päällä ravintolassa käsityönä ja myös tarjotaan kuluttajille nautittaviksi paikan päällä. Ravintolapalvelu kattaa elintarvikkeiden valmistusta ja tarjoamista sekä juomien tarjoamista ravintola-asiakkaille ravintolaympäristössä. Ravintoloissa tarjottavissa pizzoissa ei ole myöskään mitään tavaramerkkejä, joten varsinainen tuote on siten etäällä palvelukonseptin nimestä. Erillisillä tavaramerkeillä varustetut valmisruokapizzat myydään päivittäisruokakauppojen kylmäaltaista ruokaostoksilla oleville kuluttajille. Einespizzat valmistetaan tehtaassa massatuotantona. Pizzeria-alalla ei ole tavanomaista, että sama taho toimisi eines- ja ravintolatoiminnassa samaan aikaan. Kuluttaja ei voi mitenkään erehtyä luulemaan, että tällä palvelulla olisi sama kaupallinen alkuperä kuin päivittäisruokakauppojen kylmäaltaissa erillisillä tavaramerkeillä myytävillä pizzankaltaisilla tuotteilla.

Valittaja on kuitenkin valmis tarvittaessa supistamaan palveluluetteloa siten, että se kattaa luokassa 43 seuraavat palvelut: "Ruoan valmistaminen ja tarjoaminen ravintolassa ja juomien anniskelu". Viimeistään tämän supistuksen jälkeen vertailtavat tavarat ja palvelu eivät ole samoja tai samankaltaisia.

Myös vertailtavat merkit eroavat kokonaisuutena katsoen selvästi toisistaan. Valittajan tavaramerkki koostuu kaksivärisellä taustalla valkoisella värillä erottuvasta sanasta metripizza ja sanan alla olevasta pizzaa esittävästä värillisestä kuvioelementistä. Vastaajan aikaisempi tavaramerkki on puolestaan erottamiskyvytön sanamerkki, joka koostuu pelkästään sanasta metripizza. Metripizza on pizzatyyppi, joka on tunnettu Italiassa ja muualla Euroopassa jo 1960-luvulta lähtien. Sanan erottamiskyvyttömyys pizzoille ilmenee muun muassa tiedotusvälineissä julkaistuista artikkeleista. Merkkien vertailussa erityistä painoarvoa on annettava edellä mainituille merkkien välisille eroille, jotka ovat kokonaisuutena ajatellen varsin suuret. Lisäksi merkeissä yhteiselle erottamiskyvyttömälle osalle tulee antaa sekaannusvaaraa arvioitaessa vähemmän merkitystä.

Vastaajan aikaisempi tavaramerkki on rekisteriviranomaisen mukaan saavuttanut erottamiskyvyn merkin käytöstä esitetyn näytön perusteella. Sanaan metripizza pitäisi olla mahdotonta saada yksinoikeutta ainakaan pizzojen osalta. Joka tapauksessa kysymyksessä oleva käyttönäyttö ei ole riittävän vakuuttavaa osoittaakseen vastaajan tavaramerkin saavuttaneen erottamiskyvyn. Käyttönäyttöön sisältyvä markkinatutkimusaineisto ei koske puheena olevaa vastaajan tavaramerkkiä eikä kerro mitään sen tunnettuudesta. Aineistossa mainitaan lähes poikkeuksetta "Riitan Herkun pizzat", joita on hyvin monenlaisia. Sana metripizza esiintyy aineistossa muutaman kerran, mutta sitä ei ole käytetty tavaramerkinomaisesti, vaan samalla tavalla kuin muitakin geneerisiä ilmaisuja, kuten esimerkiksi salamipizza, perhepizza, tonnikalapizza tai kinkku-ananaspizza. Käyttönäyttöön sisältyy myös valmiiksi laaditulle pohjalle tehtyjä vakiintumistodistuksia. Tällaiset jälleenmyyjien antamat todistukset ovat näyttöarvoltaan hyvin kyseenalaisia. Lisäksi todistuksissa viitataan vastaajan puheena olevaan sanamerkkiin, mutta tosiasiallisesti merkkiä on käytetty eri muodoissa, nimittäin joko muodossa RIITAN HERKUN METRIPIZZA tai RH METRIPIZZA taikka kuviomerkkinä erityisesti tuotepakkauksissa. Sana metripizza ei siten vaikuta olevan itsessään riittävä määrittämään tuotteiden kaupallista alkuperää.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista päätöstä.

Valituksessaan valittaja on ilmoittanut olevansa valmis supistamaan palveluluettelon luokan 43 osalta kattamaan seuraavat palvelut "ruoan valmistaminen ja tarjoaminen ravintolassa ja juomien anniskelu". Tällaisella supistamisella ei olisi vaikutusta asiassa, koska "ruoan valmistaminen ja tarjoaminen ravintolassa" tarkoittaa lähes samaa kuin luokan 43 palvelu "ravitseminen" ja sisältyvät sanan "ravitseminen" merkitykseen.

Riitan Herkku Oy:n vastaus

Riitan Herkku Oy ei ole antanut asiassa vastausta sille varatusta tilaisuudesta huolimatta.

Valittajan lausuma

Valittaja on antanut asiassa lausuman.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian tarkastelun lähtökohdat

Valittajan tavaramerkkirekisteröinti numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) on valituksenalaisella päätöksellä kumottu Riitan Herkku Oy:n väitteen johdosta siltä osin kuin se koskee luokan 43 palvelua "ravitseminen". Asiassa on kysymys siitä, aiheuttaako valittajan edellä mainittu tavaramerkki tältä osin sekaannusvaaran Riitan Herkku Oy:n aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröityyn tavaramerkkiin numero 266378 METRIPIZZA, joka kattaa luokassa 30 tavarat "pizzat".

Tähän valitusasiaan sovellettavan tavaramerkkilain 14 §:n 1 momentin 6 kohdan (996/1983) mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se on sekoitettavissa toisen tavaramerkkiin, joka on rekisteröity aikaisemman hakemuksen perusteella.

Vastaavasti tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin (996/1983) perusteella tunnusmerkkien katsotaan olevan toisiinsa sekoitettavissa vain, jos ne tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaralajeja.

Niin ikään tähän asiaan sovellettavan tavaramerkkilain 1 §:n 3 momentin (39/1993) mukaan, mitä tässä laissa säädetään tavaroista, on vastaavasti voimassa palveluista.

Tavaramerkkilain edellä mainittuja säännöksiä on muutettu 1.9.2016 voimaan tulleella tavaramerkkilain muuttamisesta annetulla lailla (616/2016). Lain esitöiden (HE 24/2016 vp ja TaVM 9/2016 vp) perusteella uudistus on tehty tavaramerkkilain muuttamiseksi vastaamaan nykyistä paremmin Euroopan unionin oikeuden vaatimuksia ja uudistus ei varsinaisesti muuttaisi vallitsevaa oikeustilaa. Viimeksi todettu koskee myös sitä, että tavaramerkkilain 14 §:ssä viitataan tavaramerkkien sekoitettavuuden sijasta johdonmukaisesti sekaannusvaaraan.

Tavaramerkkilain 1.9.2016 voimaan tulleen 14 §:n 1 momentin 7 kohdan (616/2016) mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa. Pykälän 2 momentin 1 kohdan (616/2016) mukaan 1 momentin 7 kohdassa aiemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan kansallista tavaramerkkiä, joka on rekisteröity aiemman hakemuksen perusteella tai jolla on muuten aiempi etuoikeus kuin tavaramerkin hakijalla.

Edelleen 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 6 §:n 1 momentin 2 kohdan (616/2016) mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää laissa jäljempänä säädetyin poikkeuksin sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

Niin ikään 1.9.2016 voimaan tulleen tavaramerkkilain 1 §:n 2 momentin (616/2016) mukaan, mitä mainitussa laissa säädetään tavaroista, koskee myös palveluita.

Tavaroiden ja palveluiden vertailu

Tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niihin liittyvät merkitykselliset seikat, kuten tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat ja jakelukanavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä.

Patentti- ja rekisterihallitus on valituksenalaisella päätöksellä katsonut, että tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) luokassa 43 kattama palvelu "ravitseminen" on samankaltainen ja läheisessä yhteydessä aikaisemman hakemuksen perusteella rekisteröidyn tavaramerkin numero 266378 METRIPIZZA kattamiin luokan 30 tavaroihin "pizzat".

Tavarat ovat yleensä luonteeltaan erilaisia kuin palvelut, mutta tietyin edellytyksin ne voidaan todeta samankaltaisiksi. Tavarat ja palvelut voivat esimerkiksi olla toisiaan täydentäviä, jos niiden välillä on läheinen yhteys siten, että toinen on välttämätön tai tärkeä toisen käytölle ja kuluttajat voivat saada käsityksen, että tavaroiden valmistus ja palveluiden tarjoaminen ovat peräisin samalta taholta.

Markkinaoikeus katsoo valituksenalaisen päätöksen mukaisesti, että palvelu "ravitseminen" luokassa 43 kattaa sanamerkityksensä mukaan muun ohella pizzeriat eli pizzaravintolat. Yksinomaan se seikka, että ruokaa kulutetaan ravintoloissa, ei kuitenkaan luo ruoan ja ravitsemispalveluiden välille sellaista yhteyttä, että ne olisi katsottava samankaltaisiksi. Näin ollen nyt kysymyksessä olevassa asiassa palvelu "ravitseminen" ja tavarat "pizzat" eivät ole samankaltaisia yksinomaan sillä perusteella, että pizzoja yleisesti kulutetaan ravitsemispalveluita tarjottaessa. Kuluttajat voivat kuitenkin mieltää ruoan valmistuksen ja ravitsemispalvelun tarjoamisen olevan peräisin samalta taholta, jos niitä yleisesti tarjoavat samat tahot samalla tavaramerkillä. Asiassa on arvioitava, ovatko palvelu "ravitseminen" luokassa 43 ja tavarat "pizzat" luokassa 30 tällä tavoin yhteydessä keskenään.

Palvelun "ravitseminen" sanamerkitys tai luokan 43 luokkaotsikon selitysosa eivät osoita, että kyseisen luokan 43 palvelun olisi katsottava koskevan yksinomaan palveluita, joissa ruoka kulutetaan paikan päällä ravintolassa. Luokan 43 luokkaotsikon selitysosan mukaan luokkaan kuuluvat muun ohella pääasiassa palvelut, joita tarjoavat yksityiset henkilöt tai yritykset, joiden tarkoituksena on valmistaa ruokaa kulutettavaksi. Näin ollen "ravitseminen" voi koskea ravintolapalvelun ohella myös palvelua, jossa palvelun tarjoaja myy ruoan välittömästi kulutettavaksi palveluntarjoajan tilojen ulkopuolella. Esimerkiksi pizzojen osalta on varsin tavanomaista, että asiakas voi noutaa pizzan ravintolasta kulutettavaksi ravintolan ulkopuolella.

Pizzoja voidaan tarjota ravitsemispalvelun yhteydessä ja pizzat usein myös valmistetaan ravitsemispalvelun tarjoajan toimesta. Näin ollen kuluttajat voivat mieltää ravitsemispalvelun tarjoajan myös valmistaneen pizzan. Kysymyksessä olevien tavaroiden ja palvelun jakelukanava voi siis olla sama. Edellä todettu huomioon ottaen palvelu "ravitseminen" ja tavarat "pizzat" ovat läheisessä yhteydessä keskenään ja ne ovat toisiaan täydentäviä.

Siltä osin kuin valittaja on esittänyt, että tehtaassa massatuotantona valmistettavat ja kauppojen kylmäaltaissa myytävät einespizzat eivät ole samankaltaisia kuin ravintoloissa myytävät pizzat, markkinaoikeus toteaa, että vastaajan tavaramerkin kattamat tavarat "pizzat" eivät rajoitu yksinomaan einespizzoihin eikä tavaroiden ja palvelun samankaltaisuutta tule tässä asiassa arvioida einespizzojen perusteella.

Edellä lausuttu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että valittajan tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) luokassa 43 kattama palvelu "ravitseminen" on jossain määrin samankaltainen kuin vastaajan aikaisemman tavaramerkin numero 266378 METRIPIZZA luokassa 30 kattamat tavarat "pizzat".

Edellä esitetty huomioon ottaen asiassa ei antaisi aihetta erilaiseen johtopäätökseen myöskään se, että palveluluetteloa supistettaisiin valittajan esittämällä tavalla kattamaan palvelun "ravitseminen" sijasta luokassa 43 seuraavat palvelut: "Ruoan valmistaminen ja tarjoaminen ravintolassa".

Kohdeyleisö

Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks esim. Euroopan unionin tuomioistuimen tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 25 ja 26 kohta). Asiassa kysymyksessä olevat tavarat ja palvelut on suunnattu suurelle yleisölle, joka muodostaa asiassa merkityksellisen kohdeyleisön ja koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista.

Merkkien vertailu

Asiassa ovat vertailtavina seuraavat tavaramerkit:

- tavaramerkki numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) ja


Kuvio


- tavaramerkki numero 266378 METRIPIZZA.

Tavaramerkki numero 265139 METRIPIZZA (kuva yllä) sisältää valkoisella tavanomaisin kirjasimin kirjoitetun sanaosan metripizza lisäksi kuvio-osan, joka koostuu sanaosan alla olevasta pizzaa esittävästä värillisestä kuviosta sekä sanan metri vihreän värisestä taustasta ja sanan pizza punaisen värisestä taustasta. Aikaisempi tavaramerkki numero 266378 METRIPIZZA on sanamerkki, joka koostuu yksinomaan sanasta metripizza.

Ulkoasun osalta vertailtavia merkkejä yhdistää identtinen sanaosa metripizza ja ne eroavat toisistaan ainoastaan tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) edellä kuvatun kuviollisuuden osalta. Siltä osin kuin valittaja on esittänyt aikaisemman tavaramerkin numero 266378 METRIPIZZA olevan erottamiskyvytön sen kuvatessa Italiassa ja muualla Euroopassa jo kauan tunnettua pizzatyyppiä, markkinaoikeus toteaa, että nyt esillä olevassa asiassa ei ole ratkaistavana kysymys siitä, onko tämä aikaisemmin rekisteröity tavaramerkki erottamiskykyinen vai ei. Koska aikaisempi merkki on rekisteröity tavaramerkki, markkinaoikeus toteaa, että nyt esillä olevassa asiassa sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava lähtökohdaksi, että se on ainakin jossain määrin erottamiskykyinen. Sen sijaan nyt kysymyksessä olevaan tavaramerkkiin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) sisältyvä pizzakuvio ei ole erottamiskykyinen palvelulle "ravitseminen", koska se kuvailee palvelun lajia ja käyttötarkoitusta. Myöskään muuta kyseisen tavaramerkin kuvioelementtiä eli sanan metripizza kaksiväristä taustaa ei ole pidettävä erottamiskykyisenä. Kun otetaan huomioon kyseisen tavaramerkin kuvioelementtien erottamiskyvyttömyydestä todettu ja se, että kyseinen tavaramerkki sisältää aikaisemman tavaramerkin kokonaisuudessaan, markkinaoikeus katsoo, että vertailtavat tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.

Lausuntatavaltaan vertailtavat tavaramerkit ovat identtisiä, koska tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) sanaosa on identtinen aikaisemman tavaramerkin kanssa.

Merkityssisällöltään kumpaankin merkkiin sisältyvä sanaosa metripizza viittaa tietynlaiseen pizzaan. Myös tavaramerkkiin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) sisältyvä pizzakuvio vahvistaa tätä pizzaan liittyvää merkitystä riippumatta siitä, esittääkö kuvio nimenomaan metripizzaa. Vertailtavat tavaramerkit ovat merkityssisällöltään vähintäänkin hyvin samankaltaisia.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi ja johtopäätös

Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia.

Edellä vertailtavien merkkien sekä niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta todettu huomioon ottaen kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ja palvelu ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tavaramerkin numero 265139 METRIPIZZA (kuvio) ja aikaisemman tavaramerkin numero 266378 METRIPIZZA välillä on siten sekaannusvaara.

Tähän arvioon ei vaikuttaisi se, vaikka aikaisempi tavaramerkki olisi heikosti erottamiskykyinen. Erottamiskyky on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden vuoksi.

Edellä todettu huomioon ottaen valitus on hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit

Sami Myöhänen, Markus Mattila ja Jenni Ihalainen.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 27.8.2018