MAO:151/19

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. > Patentti- ja rekisterihallitus

tavaramerkki - erottamiskyky

Diaarinumero: 2018/180
Antopäivä: 2.4.2019

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

Patentti- ja rekisterihallituksen päätös 9.3.2018 (liitteenä)

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V. on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa valituksenalaisen Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen 9.3.2018 siltä osin kuin yhtiön hakemus merkin THINS rekisteröimiseksi tavaramerkkinä on hylätty ja palauttaa asian Patentti- ja rekisterihallitukselle sanotun merkin rekisteröimiseksi kaikille hakemuksen kattamille tavaroille.

Perusteet

Haettu merkki THINS on erottamiskykyinen kaikille hakemuksen kattamille tavaroille. Patentti- ja rekisterihallituksen valituksenalaisessa päätöksessä ei ole esitetty perusteluita siitä, miksi haetun merkin on katsottu olevan erottamiskyvytön päätöksessä todettujen tavaroiden osalta.

Sana "thins" ei sellaisenaan ole englannin tai muunkaan kielen sana, eikä se siten itsessään merkitse mitään. Englanninkielinen sana "thin" ei taivu monikossa tai genetiivissä taikka muutoinkaan s päätteiseen muotoon. Sana "thins" on keksitty, korkeintaan suggestiivinen sana.

Vaikka vastoin valittajan näkemystä sanan "thins" katsottaisiin merkitsevän ohutta, kyseinen sana ei ole hakemuksen kattamien tavaroiden osalta siten kuvaileva, ettei se yltäisi tavaramerkin rekisteröinniltä edellytettävään erottamiskyvyn tasoon. Kyseinen sana on sellaisenaan täysin erottamiskykyinen mahdollisista semanttisista tai muista mielleyhtymistään huolimatta taikka riippumatta suoranaisista väärinymmärryksistä liittyen englannin kielen sanaan "ohut".

Sana "thins" ei myöskään käytännössä voi kuvailla hakemuksen kattamia tavaroita. Elinkeinonharjoittajat eivät pyri tekemään esimerkiksi makkaroista tai suolakurkuista mahdollisimman ohuita ja markkinoimaan niitä nimenomaisesti kyseisellä ominaisuudella. Myöskään esimerkiksi hampurilais- tai hot dog -sämpylän ei ole tarkoitus olla mahdollisimman ohut. Hakemuksen kattamien tavaroiden kohdeyleisö ei siten ymmärrä haettua merkkiä miltään osin kuvailevaksi.

Haetun merkin THINS rekisteröiminen tavaramerkkinä ei myöskään millään tavoin rajoittaisi muiden elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia kuvailla tuotteitaan ohuiksi esimerkiksi sanaa "thin" käyttämällä. Sanalle "thins" ei siten ole myöskään vapaana pitämisen tarvetta. Suomessa tehtävässä arvioinnissa tulee ensisijaisesti huomioida kotimaisten kielten semanttiset merkitykset ja vasta toissijaisesti muiden Suomessa yleisesti tunnettujen kielten mahdollinen merkitys.

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) ei ole absoluuttisia rekisteröintiesteitä koskevassa ex officio -tutkinnassaan pitänyt merkkiä THINS erottamiskyvyttömänä vaan hyväksynyt sen sellaisenaan rekisteröitäväksi. Koska tavaramerkkioikeus on Euroopan unionissa harmonisoitu oikeudenala, poikkeaminen EUIPO:n kannasta olisi tullut perustella erityisillä syillä, joita esillä olevassa tapauksessa ei kuitenkaan ole käsillä. EUIPO:n lisäksi merkki THINS ovat tähän mennessä katsottu kaikilta osiltaan erottamiskykyiseksi ainakin Ruotsissa, Kroatiassa, Unkarissa, Espanjassa, Portugalissa ja Saksassa.

Patentti- ja rekisterihallituksen lausunto

Valituksessa ei ole esitetty mitään sellaista, joka antaisi aiheen muuttaa valituksenalaista Patentti- ja rekisterihallituksen päätöstä.

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.:n hakemus on valituksenalaisella päätöksellä hylätty sellaisten tavaroiden osalta, jotka voisivat olla ohueksi leikattua tai käsiteltyä siten, että ne ovat ohuempia kuin vastaavat tavarat yleensä. Esimerkiksi liha, kala, siipikarja ja riista myydään usein ohueksi leikattuina tuotteina, ja näiden yhteydessä sana "thins" ymmärrettäisiin tavaroita kuvailevaksi ilmaisuksi eikä tavaroiden alkuperää ilmaisevaksi kaupalliseksi tunnukseksi.

Valittajan lausuma

Patentti- ja rekisterihallitus on lausunnossaan markkinaoikeudelle esittänyt näkemyksiään vain tavaroiden "liha, kala, siipikarja ja riista" osalta. Tältäkin osin esitettyä perustelua on pidettävä pinnallisena, keinotekoisena, hypoteettisena sekä lisäksi tavaramerkkioikeuden perusperiaatteiden ja rekisteröintejä myöntävän viranomaisen tehtävien vastaisena. Patentti- ja rekisterihallituksen hakemuskäsittelyn ja erottamiskyvyn arvioinnin piiriin ei kuulu se, miten kyseisiä tavaralajeja käytännössä jalostetaan ja sellaisia tuotteita markkinoidaan, käytetään tai myydään. Kyseisiä tavaroita voidaan myydä monessa eri jalostusasteessa kuten esimerkiksi puolivalmisteina, valmistettuina ja raakoina. Tämä pohdinta ei kuitenkaan kuulu hakemuskäsittelyn piiriin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

1 Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.:n valituksen perusteella asiassa markkinaoikeudessa on kysymys siitä, onko rekisteröitäväksi haettua merkkiä THINS pidettävä erottamiskykyisenä:

- luokan 29 tavaroille: "Liha, kala, siipikarja ja riista; säilötyt, kuivatut ja keitetyt hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet; makkarat; Balkanilaiset juustot (Feta tyyppiset); Perunaviipaleet; Perunalastut; käsitellyt pähkinät, valmistetut maapähkinät; taatelit; käsitellyt pähkinät; suolakurkut", sekä

- luokan 30 tavaroille: "Leipä; Sämpylät; Kakkutaikina; Pizza; Voileivät; Hampurilaissämpylät; tortut; Piiraat; tortillat (chalupat (tortillat täytteillä)); Quesadillat (täytetyt tortillat); Enchiladat (lihatäytteiset ja chilillä maustetut tortillat); hampurilaissämpylät, Hot dog sämpylät; kakut; Keksit; Makeiset; Hunaja; pasta; Sokerikakut; Pullat; Maapähkinämakeiset; Kaurahiutaleet; Maissihiutaleet; purukumi; piparminttumakeiset; tortillamaissilastut."

Tavaramerkkilain 3 §:n mukaan merkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat toisen tavaroista. Tavaran lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, hintaa taikka valmistuspaikkaa tai aikaa joko yksinomaan tai ainoastaan vähäisin muunteluin tai lisäyksin ilmaisevaa merkkiä ei sellaisenaan ole katsottava erottamiskykyiseksi. Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty.

Tavaramerkkilain 13 §:n 1 momentin mukaan merkki, joka ei ole mainitun lain 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.

2 Erottamiskyvyn arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että tavaramerkkiä on pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskyvyttömänä, jos se on kuvaileva. Tavaramerkin kuvailevuutta tarkastellaan kussakin yksittäistapauksessa suhteessa rekisteröinnin kattamiin tavaroihin. Tavaramerkin kuvailevuutta on arvioitava ottaen toisaalta huomioon ne tavarat, joita varten merkki halutaan rekisteröidä, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö, eli näiden tavaroiden kuluttajat ymmärtävät merkin. Merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että merkin pitäminen kuvailevana edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden välillä, joita varten se on rekisteröity, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta (ks. esim. tuomio 22.6.2005 Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, 25 kohta).

Merkkiä voidaan pitää kuvailevana ja siten erottamiskyvyttömänä siitä riippumatta, käytetäänkö merkin muodostamia merkkejä ja ilmauksia tosiasiallisesti rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen. Riittävää on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiä on pidettävä tarkasteltavana olevalla tavalla kuvailevana, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden ominaisuuden (ks. esim. tuomio 23.10.2003, SMHV v. Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, 32 kohta).

Nyt kysymyksessä olevat rekisteröitäväksi haetun merkin THINS kattamat tavarat ovat elintarvikkeita. Elintarvikkeiden kohdalla kohdeyleisön voi katsoa koostuvan suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuusastetta ei voida pitää tavanomaista korkeampana. Näin ollen huomioon on otettava tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitys haetusta merkistä THINS.

Edellä esitetty huomioon ottaen rekisteröitäväksi haetun merkin THINS merkityksen pohjalta on arvioitava sitä, onko mainitun kohdeyleisön näkökulmasta katsottava kyseisen merkin ja kysymyksessä olevien merkin kattamien tavaroiden välillä olevan riittävän suora ja konkreettinen yhteys.

Markkinaoikeus toteaa, että haettu merkki koostuu ainoastaan sanaosasta THINS. Markkinaoikeus edelleen toteaa, että englannin kielen sana "thin" tarkoittaa muun ohella adjektiivia ohut, kapea ja hoikka. Koska kyseinen sana ei ole substantiivi, siitä ei voida englannin kielen kielioppisääntöjen mukaan muodostaa monikkoa lisäämällä siihen s kirjaimesta muodostuvaa päätettä.

Markkinaoikeus katsoo suomalaisen keskivertokuluttajan ymmärtävän englannin kieltä varsin hyvin ja siten ymmärtävän sanan "thin" edellä selostetun merkityksen. Suomalaisen keskivertokuluttajan ei kuitenkaan voida katsoa ymmärtävän englannin kielen kielioppisääntöjä niin hyvin, että tämä heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaitsisi, ettei adjektiivista "thin" ole edellä selostetulla tavalla muodostettavissa monikkoa lisäämällä siihen s-kirjaimesta muodostuvaa päätettä. Sanottuun nähden markkinaoikeus katsoo, että suomalainen keskivertokuluttaja käsittää merkin THINS monikonomaisesti siten, että se tarkoittaa ohuita, kapeita tai hoikkia tavaroita.

Elintarvikkeiden osalta ohuiksi tai kapeiksi voidaan kuvailla ensinnäkin tavaroita, joita tavanomaisesti myydään viipale- tai lastumuodossa taikka siivuina. Myös esimerkiksi lihaa ja kalaa myydään usein ohuina leikkeleinä ja maitotuotteisiin kuuluvia juustoja ohuina siivuina, vaikka niitä myydään muissakin muodoissa. Lisäksi esimerkiksi suuresta osasta erilaisia leipomotuotteita ja monista muista kiinteässä muodossa myytävistä elintarvikkeista on mahdollista valmistaa ja myydä siivuja, viipaleita tai vastaavanmuotoisia ohuiksi kuvailtavia tuotteita. Myös tiettyjä kokonaisina myytäviä elintarvikkeita voidaan niiden tavanomaisessa esiintymismuodossa kuvailla ohuiksi. Hakemuksen kohteena olevista elintarvikkeista tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset keksit ja tortillat sekä pastoihin kuuluva spagetti.

Kuten edellä on todettu, merkin katsotaan olevan kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita merkin muodostama sana kuvailee suoraan, mutta myös sellaisten laajempaan ryhmään kuuluvien tavaroiden osalta, joihin edellä mainitun kaltainen tavara sisältyy. Edellä esitetty huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä THINS on pidettävä edellä selostetussa merkityksessä kuvailevana:

- luokassa 29 tavaroiden "Liha, kala, siipikarja ja riista; säilötyt, kuivatut ja keitetyt hedelmät ja vihannekset; maitotuotteet; makkarat; Balkanilaiset juustot (Feta tyyppiset); Perunaviipaleet; Perunalastut; käsitellyt pähkinät, valmistetut maapähkinät; taatelit; käsitellyt pähkinät; suolakurkut" osalta, sekä

- luokassa 30 tavaroiden "Leipä; Kakkutaikina; Pizza; Voileivät; tortut; Piiraat; tortillat (chalupat (tortillat täytteillä)); Quesadillat (täytetyt tortillat); Enchiladat (lihatäytteiset ja chilillä maustetut tortillat); kakut; Keksit; Makeiset; pasta; Sokerikakut; Pullat; Maapähkinämakeiset; Kaurahiutaleet; Maissihiutaleet; purukumi; piparminttumakeiset; tortillamaissilastut" osalta.

Markkinaoikeus siten katsoo, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki THINS ole tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen edellä mainituille tavaroille.

Ottaen huomioon, että suomalainen keskivertokuluttaja edellä todetulla tavalla ymmärtää rekisteröitäväksi haetun merkin THINS viittaavan monikonomaisesti ohuisiin, kapeisiin tai hoikkiin tavaroihin, markkinaoikeus katsoo sen sijaan, että nestemäisessä tai juoksevassa muodossa olevien elintarvikkeiden osalta mainitun merkin yhteys kyseisiin tavaroihin on siten etäisempi, ettei keskivertokuluttaja pysty yhdistämään merkkiä riittävän suoraan ja konkreettisesti sanottuihin tavaroihin, jotta tämä voisi heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta havaita, että merkillä kuvaillaan kyseessä olevia tavaroita tai niiden tiettyä ominaisuutta. Vaikka kysymyksessä olevista rekisteröitäväksi haetun merkin kattamista tavaroista esimerkiksi hunajaa myydään juoksevan muodon lisäksi myös kovettuneessa muodossa, haettua merkkiä ei edellä todetun perusteella ole pidettävä kuvailevana tavaroiden "hunaja" osalta.

Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että tiettyihin kiinteässä muodossa myytäviin elintarvikkeisiin kuuluu olennaisena ja erottamattomana osana niiden tietynlainen muoto. Esimerkiksi erilaiset sämpylät mielletään muodoltaan vähintään jossain määrin muhkeiksi, eikä litteässä muodossa olevaa leipätuotetta kutsuta sämpyläksi. Sämpylöitä ei myöskään myydä viipaleina tai muissa ohuiksi miellettävissä muodoissa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei rekisteröitäväksi haettua merkkiä THINS voida pitää kuvailevana myöskään erilaisten sämpylätuotteiden osalta.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkki THINS on tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen luokan 30 tavaroille "Hunaja", "Sämpylät", "Hampurilaissämpylät" ja "Hampurilaissämpylät, Hot dog -sämpylät".

Merkin erottamiskyvyn arviointi tulee tehdä aina tapauskohtaisesti kunkin kysymyksessä olevan merkin osalta erikseen. Näin ollen valittajan viittaamista tavaramerkin THINS rekisteröinneistä EUIPO:ssa tai muissa Euroopan unionin maissa ei voida päätellä, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä THINS olisi pidettävä tavaramerkkilain 3 §:ssä tarkoitetuin tavoin erottamiskykyisenä nyt kyseessä oleville tavaroille.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Patentti- ja rekisterihallituksen 9.3.2018 tekemän päätöksen siltä osin kuin Grupo Bimbo S.A.B. de C.V.:n hakemus tavaramerkin THINS rekisteröimiseksi luokan 30 tavaroille "Hunaja; Sämpylät; Hampurilaissämpylät; Hampurilaissämpylät, Hot dog -sämpylät" on hylätty ja palauttaa asian mainituilta osin Patentti ja rekisterihallitukselle käsiteltäväksi.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

MUUTOKSENHAKU

Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 7 luvun 2 §:n 1 momentin nojalla tähän päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Jussi Karttunen, Reima Jussila ja Mirva Näsi.

PRH:n päätös

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

 
Julkaistu 9.4.2019